om den rijstprijs terug te brengen op 10 ct. afgestemd. 1 Mrt. Voorstel inzake verhooging van den duurte- toeslag gekelderd. 20 Nov. Voorstel inzake de noodwoningen. B. en W. stelden f 90.000.- disponibel voor opknappen van oude woningen. Ook dit afgestemd door de vrflz. In de zelfde vergadering een voorstel tot verhooging van den aftrek voor nood zakelijk levensonderhoud verworpen. Da heer van der Ploeg was de eenige, die vóór stemde. 29 Dec. Voorstel inzake de gasprijsregellng verworpen. 27 Pebr. 1918. Gratis verkrijgbaar stelling der tiende brandstoffeneen- heid. Verworpen. 28 Mrt. Nieuwe gasprysregeling. Alleen de heèr B&k stemde met ons mee. 10 ApHl. Voorstel Biersteker om deaandeelen der liquideerende tram over te nemen was verschillende vrijzinnigen óók te machtig. 24 Dec. Voorstel om aan de hoofdambtenaren f 1000 en meer verhooging te geven. Door ons be streden. Aangenomen. 9 Juli. Voor stel om het minimum rantsoen gas te waarborgen. Het eenige wat ver kregen werd was 4 M. boven het rantsoen, waarop de hooge prijs niet zou worden berekend. 27 Aug. Af schaffing nachtarbeid voor bakkers. Na een strijd van jaren eindelijk verkregen tot zegen voor de bakkers. Nog enkele andere dingen worden door spr. gereleveerd en de slotsom van spr. beschouwingen was: ver sterkt met man en macht de fractie. De heer B o r k e r t was nu aan 't woord. Je kan de partij hooren groeien zeide spr. Dat ze allemaal ons te keer gaan, is het beste bewijs, dat we op den goeden weg zijn, dat wij het eenige groote gevaar zijn, In de oorlogsjaren is bet nationaal vermogen van 12 tot 18 duizend millioen gegroeid. Winsten van groote ondernemingen en Stoomvaartmaat schappijen (trots stilliggen der vaart) vertienvoudigd. Daartegenover de ontzaglijke ellende der arbeidersklasse en als die eindelijk, sarrensmoe, het woord „revolutie" spreekt, loopt heel de burgerkliek te wapen en „houdt ze in de gaten". Terwijl zij zelf vier jaar lang hun handep be zoedeld hebben met bloed. Spr citeert waardeerende uitspraken omtrent de soc. dem. van mannen als dr. Kuyper e.a. En ondanks dat onze tegenstan ders elk oogenblik wat nieuws van deu zolder halen om ons te bestrijden (de portefeuille-kweste, nu weer de revolutie) groeien we steeds en blijven we groeien. Spr. citeert uit Hollands Noorden een huldebetooging aan den heer Biersteker waarbij wordt afge geven op de soc. dem. en uit een ander blad een aan Wibaut voor alles wat hij in de Levensmiddelen-com missie deed. Zoekt gij nu maar uit wie humbugverkoopers zijn. Wij beginnen thans ons offensief op het regeeringskasteel en zullen het niet opgeven vóór Woensdag. De heer de Zwart besprak de theorie en praktijk der vrijzinnigen, zooals die in Hollands Noorden uit komt. Zij de vryz. - zeggen, dat zü een behoorlijk loon aan de arbei ders garandeeren, maar hun blaadje wordt gedrukt op een drukkerij waar een 26 jarige werkman thans nog een weekloon geniet van f 10.50 en vóór overwerk 20 cent per uur krijgt uit betaald! Dat is hun praktijk 1 Uitvoerig betoogt spr. welke ach terstand er bestaat ten opzichte van onderwijs. De school in de Molen straat is nu reeds te klein, er moe ten in Sept. minstens nog 4 groote klassen bij- Van eenig voorstel hier omtrent merkt men niets. En de heeren hebben het over tempering van den klassenstrijd, terwijl in de Alg. Vergadering van den Vrijz. dem. Bond van 19 Mei de clausule hierom trent werd voorgesteld te schrappen, omdat men hier last mee kreeg. Zelf erkent men, dat binnen het raam der kapitalistische maatschappij geen afdoende verbetering mogelijk is. De heer Zadok van den Bergb ont dekt dit nu, wij weten het straks al 25 jaar. Ons werk is maar klein, betreft slechts maatregelen noodig voor opvoeding en scholing. Naar mate wü op hooger plan komen te staan, zal de bezittende klasse hare ideologieën moeten laten varen De heer M i c h e 1 s bespreekt het stroolbillet der chr. hist., dat den heer J. Spruit aanbeveelt. Nog veel belangrijker is het dat deze heer niet herkozen wordt, dan dat een van onze party gekozen wordt. Spruit, wie door een motie vin den Raad het vertrouwen is ontzegd, en die geen karakter genoeg gehad heeft om te bedanken voor zijn lid maatschap, wordt door zyn mede raadsleden genegeerd. Omdat men hem niet vertrouwden konden geen notulen van de geheime zitting wor den overgelegd. En zoo iemand wordt aanbevolen als specialiteit in gas- en waterleidingzaken, enz.! De vryz. schennen met hun be ginselen, die bijna dezelfde zijn als de onze (op den klassenstrijd na). Spr. behandelt het gebeurde by de benoeming van den nieuwen gemeen te secretaris. In 1916 is een motie aangenomen, waarbij verboden werd by solliciteeren te vragen naar rich ting of geloof. Echter, zonder een „vrageniyst" kan men nog wel te weten komen wat men wil. Wat is hier nu geschied? De benoemde was no. 2 van de aanbeveling en hoewel het al vry zonderling was, dat no. 1 niet benoemd werd, wisten ook wy niet wat daarvan de reden was. Thans is gebleken, dat no. 1 sociaal-democraat was, iets wat wy zelf, die nooit naar richting of ge loof vragen, niet wisten, doch dat thans bleek. Ja zelfs moet, volgens de stemmencyfers, minstens één van de wethouders tegen zyn eigen voordracht gestemd hebben De heer de Geus kan nn weer een stukje in de Held. Crt-, schryven, dat spr. ambtsgeheimen verklapt. Hoog werd door den heer Bier steker opgegeven van het financieel beleid der vryzinnigen. Maar als nu hierdoor de gemeente misschien eens een f 50000.—. minder schuld heeft, dan wanneer onze voorstellen waren aangenomen, moet men zich dan niet afvragen wie die f60000.— hebben opgebracht? En zou dat be drag zooveel invloed hebben gehad op den schuldenlast? Ook spr. noemt eenige feiten öp inzake het beleid der vryzinnigen. 3y een voorstel inzake een billijke belasting, meende de heer de Geus, dat de hooge inkomens eerder ver dedigd moesten worden, omdat ze zooveel andere uitgaven hadden de heer Grünwald was ook van die meening. Voor ons voorstel betref fende reductie op den brandstoffen- >rys van 4 Sept. '17 (27 Febr. einde- Ijk in den Raad behandeld) ver klaarde de heer Biersteker veel sym- phatie te hebben voor dat voorstel, maar stemde tegen. Insgelijks deed de heer Grünwald. Tenslotte betoogt spr. nogmaals dat zonder aandrang der arb. party geen hervormingen loskomen. De heer Verstegen gaat uit voerig in op de kwestie betreffende het werkliedenreglement en zet de geschiedenis uiteen, zooals die zich, aan de hand der feiten, heeft toege dragen. Waar is het dat de vryzin nigen spr. in den Raad hebben ge haald. Maar ze hebben er spijt genoeg van gehad, want sindsdien zyn wy gegroeid en zy gaan tanen. Ze be loven van alles, hebben jarenlang de macht gehad om te handelen. Waarom dan nu nog beloften Op humoristische wijze critiseert spr. de aanbevellingen der vryz. candi- daten als de heer Blom e.a. Ia er voor vrijzinnig democraten niet wat beters te doen dan een verkiezings krant met dergelijke bombast vol te schryven Ook de chr. dem. en hun politiek bespreekt spr. nog. Al de jaren die Staalman in den Raad zat, heeft nooit één voorstel van hem de groene tafel bereikt. Hij oefende wel critiek. Op hen valt niet te bouwen. Wel op ons. Van de liberale unie, de r.-k. en antirev. was bericht gekomen dat zy niet wenscbien te debatteeren. De heer van der Hoeven be handelde de door hem in de dering der chr. dem. gestelde vragen en de heer W i e r i n g besprak enkele punten uit de verschillende redevoeringen. Beide spr. werden door de heeren Verstegen en Michels beantwoord. rekening gehouden met de moeiiyk heden, waarin de gemeenten zijn gebracht doordien tydelijk belangrijke jljdragen moesten worden vastgelegd in levensmiddelen-bedrijven, waar voor geen vaste leeningen konden worden aangegaan, daar de gemeente dit geld niet permanent noodig heeft. Voorts hebben de gemeenten zich groote uitgaven moeten getroosten voor toeslag op distributie-artikelen, krachtens desbetreffende wettelijke voorschriften. Een belangryk deel dier gelden zal worden terugbetaald uit het aandeel der gemeenten in de oorlogswinstbelasting. Ook deze uitgaven konden derhalve moeilijk anders dan door tljdelyk maken van vlottend® schuld worden bestreden. Onder deze omstandigheden zou er veel voor te zeggen zyn geweest, dat het Rijk de gemeenten tydeiyk te hulp kwam of dat althans de verrekening van het aandeel der jemeenten in de oorlogswinstbelas ting zou worden bespoedigd. Er is ook een rijksbelang mede gemoeid, dat gemeenten, die zich niet aan wanbeheer hebben schuldig gemaakt, niet financieel vastloopen." Onze plaatsgenoolen D. Leyen, A. Korff en J. S. Bedet en onze vroegere plaatsgenoot J. Schol, zijn benoemd tot administratief ambtenaar by den Raad van arbeid, en wel resp. te Alkmaar, Amsterdam, Goesen Tiel. Onze plaatsgenoot, de heer J, Agema, Ryksklerk der Directe Be lastingen, Invoerrechten en Accynsen slaagde op het examen, gehouden den 26 Maart en 5 April j.1. tot Rijksklerk 2e klasse.* 0 K. K. Nu de tyden, vooral, wat betreft de levensmiddelen, weder beter wor den en het mogelijk is eene extra boterham mede te nemen, zullen door bovengenoemde vereeniging weder verschillende afstandsmar- Bchen gehouden worden. Zoo werd gisteren de le, goed geslaagde marsch gehouden door de Damesafdeeling „Hygiéa". Er werd geloopen van hier over Julianadorp naar Westeinde, en vandaar naar Anna Paulowna (station). Om kwart voor zeven vertrokken bereikte men, na eene rust van 20 min. te West einde, om half elf het eindpunt. Het aantal deelneemsters bedroeg 18, de totale afstand ongeveer 16 K.M. De leiding was in handen van den heer J. F. van Loo, de contröle in die van den heer T. Kemp. Vsralag dar Qamaanta-Arbaidabaurv, over de maand April 1919. RECTIFICATIE. In ons Tweede Kamer-overzicht lieten we den heer van de Bilt zeggen dat de by zond ere onderwijzers nog wel wat meer mochten hebben dan de minister voorstelt. Het woord bijzondere moet hier vervallen. De afgevaardigde pleitte voor verhooging der wedden van de onderwijzers. Aanvragen van werkgevers kwa men in om: 1 agent-verzekering, 4 bakkers, 1 aankomend banketbakker, 1 conciër ge, 10 dienstboden, 2 dagmeisjes, huisknecht, 1 huisjuffrouw, 1 kokin, 1 kantoorbediende, 3 kleermakers, 1 grootwerker, 26 losse werklieden, 5 loopjongens ben. 18 jaar, 1 machi nist, 1 machine-bankwerker, 2 me taaldraaiers, 1 marktknecht, 1 opper man, 1 schilder, 4 stucadoors, 3 steen bikkers, 1 smidsleerling ben. 18 jaar, 9 timmerlieden, 1 timmermansjongen ben. 18 jaar, 2 tuinmansknechts, 11 werksters, 1 wykbesteller. Totaal: 96 personen. Aanbiedingen kwamen in van: 6 aardappelschilsters, 2 agenten van politie, 1'agent verzekering, 1 bankwerker, 5 bakkers, 1 bakker ben. 18 jaar, 1 aankom, banketbakker, 1 conciërge, 2 dienstboden, 1 electric., 1 electricien beneden 18 jaar, 3 gemeen te-werklieden, 2 grondwer kers^ 1 huisknecht, 1 huishoudster, 1 incasseerder, 4 kantoorbedienden, 1 kruideniersbediende, 1 kok, 1 lood gieter zinkwerker, 1 boerenarbeider, 58 losse werklieden, 3 losse werkl. ben. 18 jaar, 4 loopjongens ben. 18 jaar, 1 monteur-electro, 1 metselaar, 1 machinist, 1 machine-bankwerker, 1 metaaldraaier, 1 marktknecht, 1 magazynknecht, 1 portier, 8 reizigers, 2 smid-bankwerkers, 1 smid-bankw. ben. 18 jaar, 1 smidsleerling ben. 18 jaar, 1 stoker, 1 schilder, 1 stoffeer der ben. 18 jaar, 4 stucadoors, 3 steeubikkers, 7 timmerlieden, 2 tuinmansknechts, 1 tuinmansknecht ben. 18 jaar, 9 werksters, 1 wijkbe- steller. Totaal: 148 personen. Geplaatst werden: 1 agent-verzekering, 4 bakkers, 1 conciërge, 2 dienstboden, 1 huis knecht, 1 kantoorbediende, 26 loBse- werklieden, 4 loepjongens ben. 18 jaar, 1 machinist, 1 machine-bank werker, 2 metaaldraaiera, 1 markt knecht, 1 opperman, 1 schilder, 4 stucadoors, 2 steenbikkers, 1 smids leerling ben. 18 jaar, 7 timmerlieden, tuimansknechts, 9 werksters, 1 wykbesteller. Totaal: 78 personen. Os gsmsoits-laaaingsn. De heer D. Keesing, schryver van het flnantieel overzicht in het Han delsblad, schryft over het geval, dat aan verschillende gemeenten - waar onder ook aan Den Helder! ge weigerd wordt geld le leenen, het volgende: „Aan de mislukking van verschil lende stedeiyke leeningen in den laataten tyd zyn opmerkingen in de pers omtrent een lichtvaardig beheer der Gemeente-flnanciön waarschyn- niet geheel vreemd. By deze opmerkingen is echter niet voldoende BINNENLAND. Een cradlat va* f 25 mtlliosa aan Noord-Frankrijk. Men neeldt uit Den Haag: Naar men met zekerheid verneemt is thans bij den Raad van State wetsontwerp aanhangig tot het ver- leenen van een crediet uit 's Ryks schatkist van f 25 millioen aan Frankrijk. Deze credietveratrekking is een gevolg van de werkzaamheid der commissie, welke zich voor eenigen tyd in opdracht van de Nederlandsche Regeering, onder voorzitterschap van den heer Joost van Yollenhove, naar Frankrijk be gaf, teneinde met de Fransche indu strie overleg te plegen omtrent de wyze, waarop Nederland aan den wederopbouw van de verwoeste streken in Noord Frankrijk mede zou kunnen werken, daarby rekeDing houdende met de wyze, waarop land bouw en industrie in de behoefte van de bedoelde streken zouden kun nen voorzien. Ten einde in de financeering te voorzien, besloot de Regeeriug het bedoelde wetsontwerp aanhangig te maken. Ean butengowodn gezant. De Brusselsche correspondent van de N.Rott.Ct, dd. 7 dezer: Het is dus, niettegenstaande aar zeling, tegenspraak en zelfs looche- ling, een voldougen feitde Moniteur belgè van heden meldt de benoeming van Henry Carton de Wiart tot buitengewoon gezant by het Neder landsche hof. Gij weet wat hiermede de bedoeling is: het vraagstuk van Maas- en Scheldevaart dient opgelost in een geest van overeenkomst, tot spijt van wie imperialistisch meer dorst hopen en eischen; waar zaken by de Vredesconferentie niet afloopen naar onzen zin, ziet men de wenscheiykheid van een toenade ring tusschen België en Nederland weer in; zoo niet tegenover, dan toch naast de Fransch-Belgische tolunie, waar de annexionistische „Nation beige" van Neuray van droom f en die, naar men zegt, als oplossing van het Luxemburgsche vraagstuk, wel tot stand zou kunnen komen, stelt de, in deze bezadigde en klaarziende Etoile beige een oeco- nomisch verbond tusschen onze beide landen, en ik meen niet onbeschei den te zyn, als ik verklap, dat zulk verbond in den wensch ligt van de Belgische regeering. Misschien ook wel om zulk verbond zoover als doenlyk te bewerken, als corollanium aanleiding of gevolg - van de zoozeer verlangde oplossing van het Schelde- en Maasvraagstuk, dat met wat goeden wil hierdoor zeker vereenvoudigd wordt, gaat min. van state Carton de Wiart naar Den Haag. Opbaffiig Wittabreodikaartaa. Naar wy vernemen zullen de wittebroodkaarten met half Juli worden ingetrokken. De opheffing van de Mrillebroodkaart (men lette wel, dat niet de bruin- broodkaart verdwynt) tegen midden Juli de juist® datum is nog niet vastgesteld - is alleen een gerief voor den consument. De bloemdistri- butie van regeeringswege biyft na- tuurlyk zooals zy is: de regeering levert de grondstof voor de bakkerijen aan de bakkers en broodfabrieken. Dat blyft ook in de naaste toekomst zoo als gevolg van het graanmono polie der regeering, consequentie van het systeem der prysgaranties. De aanvoer van buitenlandsch graan zal, naarmate er meer scheeps- ruimte beschikbaar komt, stellig voldoende, waartchynlljk overvloedig zijn. Koffa. Met 26 Mei worden ingetrokken alle bepalingen welke betrekking hebben op den verkoop, aflevering van koffie in ongebranden, ge branden of gemalen toestand. Oa milkquasstis. Te Deventer is de melkprys van f 0.18 op f 0.16 gebracht. Maximumprijs rijat. Met 20 Mei is de prijs van de rfo'st in den kleinhandel vastgesteld op 21 cent per pond. Uit Oost-IndlB. Door den zeekrygsraad te 8oerabaja werden veroordeeld de matroos W. Lodder wegens dienstweigering tot de matroos D. Eveling wegens desertie tot 8 mnd. mil. gevangenis straf. Gamaenteraailsverlclulngen. Texel. Zaterdag j.1. werden by de ver kiezing van 13 leden van den Raad alhier uitgebracht 1730 geldige stem men. Kiesdeeler 133'/is- Gekozen zijn de heeren: J. de Vries, H. W. Keesom, M. W. de Graaf, M. C. Kuip, W. Mets Tz., J. S. Dyt, J. S. Koning, D. P. Bakker, A. Epe, K. Vlaming, Abr. Boon, Jb. Kikkert »z. en F. Dekker. (2, 5, 6, 7, 11 en 12 waren aftre dend). Niet weer in den Raad" keeren terug de heeren: D. C. Dros, B. Dros, J. Beumkea, A. P. Laugeveld, A. Eelman en L. Scharenburg, waarvan de laatste drie geen can- didaat gesteld waren. De huidige Raad bestaat uit 8 linkBChe en 5 rechtsche leden. De nieuwe Raad zal bestaan uit 5 Vrij zinnigen, 1 S. D., 3 R. K., 1 Chr. Dem., 1 A.-R., 1 Chr. H. en 1 Wilde, of 6 links en 6 rechts en 1 op de wip. Anna Paulowna. Uitslag van de Gemeenteraad» verkiezing, gehouden Maandag 19 Mei 1919. Uitgebracht werden 879 geldige stemmen, waarvan de Middenstands party 86 st., de Chr.-Hist. 46 st., de heer D. Koorn (S.D.A.P.) 131 st., de S.D.A.P. 257 st, de Vryzinnigen 92 st., de AntLrevolutionnairen 42 st.. de R. Kath. 121 st., de Vrijz.-democr'. 104 st. Verbonden waven de lijsten van de Middenstandsparty, de Vrij zinnigen en de Vrijz.-democr. Ook de lysten van de Chr.-Hist. en de Antirevolution. waren verbonden. Urk. »8, uitgebr. stem men 524, raadszetels 7, kiesdeeler 74 6/7. Partystemmen 60, 328 en 136. Gekozen H. de Boer, 'L. Gerssen, J. Brand, A. Hakvoort, P. Keuter, aftr., W. de Vries, aftr,, M. Woort, aftr. Zes autirevol., één christ.-hist. Huidige raad allen antirevol. bericht, dat Hawker's vliegtuig gis terenavond op 40 mijlen afstand van Loophead is gedaald by de monding van de Shannon en daar is opgepikt. Brand ia eaa vliegkamp. In den afgeloopen nacht zyn in het vliegkamp te Ede ten gevolge van kortsluiting afgebrand twee hangars en een vliegtoestel. BUITENLAND. D« vredesonderhandelingen. Berlijn, 19 Mei. (Wolf.) Een cor respondent van de Lokal Anzeiger te Versailles stelt iet tegenstelling met andere berichten, volgens welke graaf Rantzau voor onderteekening is, vast dat alle vijf Duitsche gede legeerden besloten zijn, en blijven het verdrag, zoo het niet op belang- ryke punten, die den geallieerden al zijn meegedeeld of nog zullen worden meegedeeld, gewijzigd wordt, niet te onderteekenen. Gelijk het Berliner Tageblatt ver neemt, zyn graaf Max Montgelasen professor Hans Delbrueck naar Ver sailles vertrokken. Ze zullen aan de beraadslagingen der commissie voor de kwestie der schuld deelnemen. Nieuw hit Quittah voorstal ovar Saarbtkkon. Parijs, 18 Mei. De Raad van Vier heeft Zaterdagochtend en Zaterdag middag beraadslaagd over de ant woorden op do jongste nota's van graaf Brockdorff, gereedgemaakt door de speciale commissies. Brockdorff heeft Zaterdag Ciemenceau een nieuwe nota over het Saarbokken gezonden, waarin hy verschillende combinaties voor de exploitatie van het steenkolen- bekken aan de hand doet, waaraan Duitschland volgens hem zou moeten deelnemen. Korta berichte®. Odessa zou door de geallieerden ontruimd zfiu voor reactionaire Rus sische troepen, die thans door wer keiyke Bolsjewikiworden bedreigd. Te Berlijn is het proces tegen Ledebour en Dïumig begonnen De „Freiheit" verklaarde zich vóór onderteekening der vredesvoorwaar den met het oog op den terugkeer der Duitsche krygsgevan De Paus is werkzaam ten behoeve van een verzachting der vredes voorwaarden. GEMENGD NIEUWS. Luchtvairt Da (Dagtocht ocar dan Ocaaaa. Het Sopwith-vliegtuig, dat den naam van Atlantic draagt, heeft een Rolls-Royce-motor van 820 P.K. Zijn bestuurder is de Engelschman H. G. Hawker, zijn navigator kapitein ter zee K. Mackenzie Grieve. Anders dan zijn Amerikaansche mededingers wilde Hawker een onaf gebroken vlucht van 1880 mylen ondernemen van St. John's naar de Iersche kust, met het plan om daar ten Z. van Clifden te landen. De snelheid van het vliegtuig was be- .rekend op 100—110 mijl per uur (die natuurlijk niet onafgebroken volge houden kan wordeD). Hawker dacht ongeveer 25 uur over de reis te doen Nu Raynham niet kon vertrekken, was de eenige hoop van de Engelschen, dat het hun zal gelukken, het eerst den Oceaan over te vliegen op Hawker gevestigd. Daartegenover komt van Ameri- kaanschen kant voorloopig als eenige mededinger het marind-'vliegtuig N. C. 4, dat al op de Azoren is aange komen, in aanmerking. De Amerikaansche route gaat van de Azoren naar Lissabon (1094 mijl) en van daar naar Plymouth (895 mijl). Het Eugelsche vliegtuig loopt on-. geveer 80 myi sneller dan de groote Amerikaansche vliegboot. Een van de Engelsche vliegers had verleden week gezegd dat de Eogelschen de Amerikanen de Azoren zouden kun nen laten bereiken, voor zy zeiven vertrokken, en hen dan nog door een recbtstreeksche vlucht zouden kun nen verelaan. De Amerikanen hadden ook den Engelschen den loef willen afsteken door het eerst met een luchtschip den Oceaan overste steken. Met dit Amerikaansche luchtschip de C 5 is het echter al dadelijk slecht afge loopen. Het is van zijn ankers ge slagen en naar zee gevoerd, waar het verongelukt is. Wanneer de groote Engelsche luchtschepen R 33 en R 34 den tocht zullen wagen is nog niet bekend, maar zy treffen al toebe reidselen. Londen, 19 Mei. De admiraliteit Misdaad? Eenigen tyd geleden werd de Amsterdamsche Handelsbank door middel van een valsche quitantie opgelicht voor een bedrag van f 700. Deze quitantie was gepresenteerd door den 13-jarigen Dirk van Leeuwen, die sindsdien vermist werd. Volgens de uitlatingen tegenover vriendjes, was hij door twee heeren aange sproken, die hem een rijksdaalder gaven en hem verzochten de quitantie te innen. Dit geschiedde. De jongen vertelde voorts, dat hij om 3 uur op den Dam moest terugkomen. Hier zou hem een mooie betrekking aan geboden worden. Sindsdien heeft men niets meer van het knaapje gehoord. Vrijdagj .1. werd het lijkje uit het Oostzanergat opgehaald. Het ver toonde geen uiteriyke sporen van geweldpleging. Daar een ongeluk buitengesloten schijnt, vermoedt de politie gezien enkele andere aanwijzingen dat het ventje daar van uit een bootje moedwillig te water is geduwd. Het is niet uitgesloten, dat de daders bang waren, dat het knaapje later alles aan het licht zouden brengen. Op de quitantie, die by de politie berus^staat aan den kant gedrukt Block en Co. Deze firma is onbekend. Vermoed wordt, dat de naam gefin geerd is. De politie zoekt nu naar den drukker. Gebleken is, dat het stempeltje voor de quitantie besteld is bij een fabrikant in de Amstelstraat. Op vermoeden dat hier een misdaad zou zyn gepleegd, werd reeds gear resteerd een 19-jarige kantoor bediende. Er is echter nog niet vastgesteld, dat hy aan den 13-jaiigen jongen een misdaad heeft geplei hoe bezwarend verschillende om standigheden voor dezen 19-jarigen kantoorbediende, de laatste weken zonder emplooi, ook zyn. De arrestant, zei, desgevraagd, van het geval niets af te weten, noch van de valsche kwitantie, nóch van het gebeurde met Dirk van Leeuwen. Op Zaterdag 10 Mei, te half vijf, was hij, na bij een bootjesverhuurder aan den Wes- terdoksdyk een bootje te hebben gehuurd, op het IJ gaan roeien. Hy zegt een liefhebber van roeien te zijn, wat overeenkomstig de waarheid is, want de bootjesman kent hem van aanzien omdat hy er dikwyis kwam huren. Die man herinnert zich echter met groote stelligheid dat de kantoor bediende Zaterdag 10 Mei bij hem kwam, in gezelschap van een twaalf of dertienjarigen knaap, een verkla ring, flauwtjes bevestigd door de oude moeder van den bootjesverhuurder. t)e arrestant zegt „dat moet een vergissing zijn, ik ben op mijn eentje gaan roeien en alléén g e b 1 e v e n." Een jonge arbeider, Zaterdagmiddag den lOden Mei omstreeks vijf uur werkzaam op een stuk land by het doodloopend water aan het eind van den Noorder IJpolder, waar het lijkje gevonden is, heeft verklaard een angstkreet te hebben gehoord; even later zag hy een omstreeks negentien jarig persoon op den dijk. Boven vermelde omstandigheden zyn voor den gearresteerde zeer bezwarend, 't Zou voorbarig zijn daaruit te con- cludeeren dat hy zich aan den knaap had vergrepen, vooral in een zaak waaraan groote publiciteit wordt gegeven, moet men met de getuigen verklaringen zéér voorzichtig zyn. Ean ostrouwa dlaattmaid. Vrijdagmorgen, toen de bekende actrice, mevrouw Poldi-de Vriend t Sorel, wonende Nieuwe Achtergracht 131, nog te bed lag, kwam de 17-jarige dienstbode op haar kamer om te vragen of zy voor een dubbeltje zout zuur voor de reiniging van den goot steen mocht halen. Nadat de actrice haar geld gegeven bad, verdween het relaties was een zekere W., die haar tot deze daad bad aangezet. W., die recidivist is, heeft reeds meer van deze karweitjes achter den mg. Roofzucht is natuuriyk het doel van dezen brutalen aanslag geweest. Er wordt echter niets vermist. Eaa brutala oplichter. De boekhouder P. G. M. van E., uit Goes heeft by de politie te Rotter dam aangifte gedaan, dat hem door een Belg, zich noemende J. L. du Bois, een bedrag van 115.000 Oos- tenryksche kronen en 45.000 mark is afhandig gemaakt. Volgens de aan gifte had Van E den Belg opdracht gegeven, genoemd bedrag aan bank biljetten om te wisselen in Belgisch papier. Daar de Belg hem daarvoor een chèque op Marx Co.'s Bank wilde geven, begaf van E. zich even naar de telefoon om te iDformeeren, of deze bij genoemde bankinstelling een tegoed had. Toen hy, na een ontkennend antwoord ontvangen te hebbeD, naar het tafeltje, waar hy met den Belg had gezeten, terug keerde, was deze verdwenen, met medeneming van de bankbiljetten. Als by intuïtie voelde mevrouw de Vriendt, dat er iets gaande was. Zij stond op om te gaan kyken, maar nam haar waschkan, die gevuld moest worden, mee. Nauwelijks had zy de deur van de kamer open gemaakt, of een man sprong op haar toe, gaf haar met een stuk hout een slag op 't hoofd en greep haar toen by de keel. Een worsteling ontstond, waarby de kan in stukken viel. De actrice slaagde er in zich uit den greep van den kerel te bevrijden en snelde naar de deur. Op 't zelfde oogenblik kwamen de dienstmeid en de juffrouw van één hoog de trap op, om op zolder een fleschje voor de zoutzuuroplossing te zoeken. De onbekende gaf eens klaps de juffrouw een stomp tegen de borst, waardoor zy van de trap viel. Men heeft de buitendeur nog hooren slaan, maar niemand heeft den dader verder gezien. Hij moet op zyn kousen, in zijn overhemd en bloothoofds de straat opgeloopen zyn, daar de rechercheur, die eenigen tyd later een onderzoek kwam in stellen, in de keuken 's mans pet, zyn colbertjas en zyn schoenen vond. In de jas werd de revolver gevonden van den heer de Vriendt. Dit wapen moet eerst uit een der kamers ge stolen zyn; bovendien moet de dader zich eenigen tyd in de keuken, in tegenwoordigheid van de meid hebben opgehouden, waar hy zich van zyn schoenen en jas ontdeed. Het lag dus voor de hand, dat het meisje er meer van wist. Daarenboven kwamen getuigen verklaren, dat een half uur voor den aanslag een ver dacht individu op de stoep had staan wachten. Zyn jas, zyn schoenen en zyn pet werden oogenblikkelljk door de getuigen herkend. Het meisje werd voor de politie geleid. Zy bleek haar vrijen tyd op den Zeedijk door te brengen, waar ze dan ook relaties had. Een dezer SPORT. Voetbal. Uitslagen van Zondag 18 Mei. N. V. B. Kampioinswadtlrijdan. Kampioenschap van Nederland. Ajax-Go ahead N. A. C.-A.F.C. 0-0. 0-1, Westelijke 3e klasse. le groep: Hortus—V.C.S. 5—1, groep: V. S. V.-D. O. O. 3-1. Westelijke reserve le klasse. D.F.C. H-Ajax II 1 Door deze overwinning zijn de Ajax-reserves kampioen der geheele Westelijke reserve le klasse. In Amsterdam wonnen ze verleden Zondag met 9—2 van D.F.C. II. Westelijke reserve 2e klasse. W. F. C. II—'t Gooi H 2- Buiten da eonpatltia. Bekerwedstrijden N. H. V. B. Z.F.C.-E.V.C. 1-0. Z. F. C. II Hollandia II 1-1 Bekerwedstrijden Alcm. Victrix. Alcmaria Victrix-Schoten 0 1 Hollandia—Neerlandia 5-0. (w. n o) Hat Zwaluwan-alfUI. Het Zwaluwen elftal, dat op Hemel vaartsdag tegen het Nederlandsch elftal op het Ajax-terrein in Amster dam spelen zal, is als volgt samen gesteld Doel: Börneman (A.F.C.); achter Boerdam (V.O.C.) en v. d. Bergh v, Heemstede (Velocitas)middenVer- slujjs (Willem II), Tekelenburg (Haar lem* en Steeman (Sparta)voor: B. Kessler (H.V.V.), Houtkoper (Haar lem), Buitenweg (U.V.V.), Pelix (M. V.V.) en Beyere (V.O.C.). Boerdam is aanvoerder. Het Zwaluwen elftal kan zoowat als het reserve-elftal van het Ned. elftal beschouwd worden. Mocht b.v. in den wedstryd tegen Zweden een speler verhinderd zyn, dan valt in den regel een der Zwaluwen spelersin. Ook deze samenstelling zal wel weer evenais het Ned. elftal - aan critiek onderhevig zyn. Hoewel over het algemeen genomen de Elftal commissie een goede pera heeft gehad bij de samenstelling van het Ned. elftal, alleen ten opzichte van de bezetting van de spilplaats was men van een ander gevoelen. Het zal ons niet verwonderen als er nu ook weer stemmen opgaan, waarom men b.v. in het Zwaluwen elftal niet opgenomen heeft spelers als Mommers, Pypenbroek Sr., Haes Jr., Terwee, Van Dordt, v. Diermen Laan, Deenen, e.a. Tenslotte moeten er toch maar 11 spelers zyn endit elftal geilt toch maar als een proefneming. Concordia I—H.F.C. 1—2. ffoncordialI-Emmal 3-8. Texel. Sportclub I- Stormvogels I 6-0. Sportclub H- Stormvogels II 8-0. INBEZONDEN Geachte Redacteur. Mag ik u verzoeken een weinig plaatsruimte in ïw blad, voor het volgende Baneart. Het is inderdaad niet gemakkeiyk voor een directeur die het beste wil geven, zooals de directeur van de Stafmuziek, de menschen onder im pressie te brengen van de schoone klanken der muziek, welker harmo nie zich niet met die van die men schen vereenigt, wier dolle uitgela tenheid alles bederft. Zoo was de toestand Donderdag avond der vorige week bij het concert door de Stafmuziek gegeven. Ik was er zelf by, dat ik hoorde gepraat, en dat ik zag gestoei van jongelui, die elkander het hof tracht ten te maken, dan weer een gemeen geschreeuw van jongens en meisjes, en dat alles terwyi de muziek speelde en ik niets hoorde van al dat schoons, t Is treurig Kunstliefhebbers die frisch en vol enthousiasme kunst beoefenen, kunst voelen, en daardoor begrijpen, my dunkt men moet er voor zorgen, dat er zulke ongeregeldheden nimmer meer plaats zullen hebben by een mooi concert. En het is plicht dat het publiek er in medewerkt Myn dank voor de plaatsing, A. Sambrink Sakderink. Met genoegen plaatsen wy boven staand stukje, omdat wy daardoor gelegenheid hebben weder eens op dit zoovaak besproken onderwerp in te gaan. Een beroep op het publiek, zooals de geachte inzender wil, zal, vreezen wy, niet veel baten, want zoolang de muziektent bestaat en er concerten worden gegeven, wordt er door ons al op de medewerking van het publiek gewerkt en nog is het by de concerten, om het plat uit te drukken „een bende". Het eenige middel, dat afdoende zou kunnen zyn, is o.i. een afzetting van de onmiddellijke omgeving der muziektent, met stevige touwen. Het beschaafdere publiek, dat ook wer- kelük komt om de muziek, kan dan binnen die omheining toegelaten len, de opgeschoten jongens en ijes, die in hoofdzaak het leven veroorzaken, houde men er buiten. Zooals thans de toestand is, is hij ergeriyk, zoowel voor het ernstige publiek als de musici zelf. Oa taltiak dar aociaal-damocrataa. Mynheer de Redacteur. Het spyt my waarlijk nogmaals een kleine plaatsruimte van U te moeten vragen in antwoord op hetgeen de heer Michels onder myn inge zonden stukje schreef. Ik weet niet of ik my moet verbazen of ergeren, over de wijze waarop deze volks voorlichter? vermeent zich van een lastigen tegenstander, die hem op zyn oajuistheden wijst, te moeten af maken. Immers ik beschuldigde den heer Michels van onbescheidenheid, waar hy in het openbaar mede- deelingen deed omtrent eene be weerde veranderde opvatting van een Vryzinnig collega Raadslid, ten op zichte van een in te stellen „scheids gerecht". De heer M. antwoordt dat hy „dat niet inziet". Het is eigen aardig dat dezelfde heer het wèl ziet en afkeurt, als ónderen zich aan die indiscretie bezondigen. De bekende „balk en de splin ter"! Ik toonde aan, dat de vrij zinnigen de beruchte „roode zweep" niet noodig hebben, om tot demo cratische hervormingen te komen; immers, één socialistisch Raadslid was maar in de gelegenheid, om aan de^rfoor ons vrijzinnigen ont worpen regeling van de Rechtspo sitie, zyn stem te geven. Och, zegt de heer Michels in antwoord daarop, „zonder drang van de arbei- ders-klasBe zelf, komt geen hervor ming tot stand!" Maar mynheer Michels, waar is door ons ooit be weerd dat door de arbeidersklasse geen drang is of mag wordeyi uit geoefend? Alleen verwart gij de kwestie, gy stelt ze niet zuiver, door de S.D.A.P. met de arbeiders-klasse te vereen zelvigen. De heer Michels weet toch wel dat er nog kndere dan „socia listische" arbeiders zynkuderen dan zy die in het Nederlandsch Vak verbond als hulptroepen der socia listische politiekers dienst doen, t.w. de „Christelyken" en, o schrik der S.D.A.P., de „Neutrale" Vakorgani- En deze beide groepen y veren en demonstreeren toch zeker óók voor de arbeidersbelangen? Daarom, het Bprookje dat de S D.A.P. alléén voor die belangen opkomt, mag men dus wel als afgedaan beschouwen. Dat is uit den tyd en al te doorzichtig! En over de motieven die mij in 't byzonder zouden hebben geleid by de door den Heer M. beweerde „bekeering" ten opzichte van een „scheidsgerecht"over „het karakter" van een zoodanig lichaam zelve, iets wat Ik in mijn vorig stukje heb aangehaald, daarvoor heeft de Heer Michels geen woord; dat laat h(j om in de terminologie van de socialisten te sprekeu, „maar zwem men." Inderdaad, het is meer ge makkelijk dan eerlijk en mannelijk Endat alles noemt de Heer M., als hy n.1. „geen klein geld geeft", maar kleinigheden. Neen m'nheer Michels, 't valt me niet mee! Ge hadt beter uw z.g. antwoord in uw kladschrift kunnen houden dan het aan de pers toe te vertrouwen. 't Zal het vertrouwen in de „on bevangenheid van uw beoordeeiiDg van uw tegenstanders" nietverster- keD. Op de revolutie-comedie komt de heer M. zelfs in 't geheel niet t®rug. Inderdaad nogal verstandig van hem. Maar zyn zeggen „als er geen socialisten waren, dlin waren er geen vrijzinnig-democraten geweest", is m. i. een önwelriekende aardigheid, die den moppentapper meer karakte riseert, dan het degenen,die genood zaakt zijn zooiets aan te hoor6D, zal schaden. De politieke „eerlijkheid" wordt by den heer Michels en zyn vrienden steeds als „een kleinigheid" beschouwd. We zien dat o. a. ook weer eens uitgedrukt in het loinst- cijfer van de Gasfabriek in het door de socialisten bestuurde Zaandam, 't welk over 1918 maar eveDtjes f 119.000.— bedraagt, terwyi de soci alisten in onzen Raad zelfs in normale tyden al moord en brand schreeuwden over een winst van pl. m. f50 000.—. Zulke contrasten geven vóél te denken. Met dank voor de plaatsing, Uw dw. P. de GEÜB. De heer Michels, aan wien wy dit stukje ter beantwoording ter inzage hebben gezonden, antwoordde ons, dat hy het Diet verder noodig acht er op in te gaan. Mynheer de Redacteur. Vergun my een bescheiden hoekje voor het volgende. Het heeft zeker wel reden, eens een woordje te schrijven over onze stedelijke, publieke muziekavonden, waaraf^ in Uw blad reeds vóór dit schryvlF verzoeken opgenomen wer den, om stilte tydens de muziek uitvoeringen en waarvoor de mede werking der burgerij gevraagd werd. Van dit verzoek bemerkt men echter niet zoo byster veel, althans niemand doet daar eenige moeite voor. Wel luisteren de ouderen, en ont houden zich van storende drukte, doch meer als dat wordt met het verzoek om stilte bedoeld. Muziek is verheffend en heeft zyn edele bedoelingen. Met zeer veel moeite heeft men een goede muziektent gekregen; tyd, studie, opoffering enz. worden niet ontzien om ons allen dat mooie te brengen, waar we reeds zoo lang naar uitzagen; ons te samen roept om één oor, één oog te zyn. Het bovenstaande is jammeriyk genoeg nog niet tot het overgroote deel van het publiek doorgedrongen. Samen komen er genoeg, maar één oor en één oog te zyn tydens de muzieknummers laat nog droevig veel te wenschen over. Dit bewijzen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2