Middenstanders van Den Helder. P. DE GEUS. Jk. Alles afgeslagen! Beseft Uw EIGEN belang. Kiest den directeur Uwer Credietbank, Enorme prijsverlaging Rooktabak no.3 Firma L. BUTER Broodprijsverhooging. Advertentiën. EYANGELISAIjTFALMSTRAAT Bekendmaking. VERKOOP STRANDGOEDEREN eenjge flinks KAMSTERS(atelier), LIJNOLIE P. DE GEUS, Kiesplicht. f 0.90 per half pond. MANUFACTUREN. bekwame Winkeljuffrouw of Bediende, Kiezersin KieskringIIenlll de klachten, en die mij voorbijgingen alsof het zoo hoorde: „Jammer van de mooie muziek", of Je hebt er eigenlijk niet veel aan"Zelfs was er iemand in mijne nabijheid die zeide: „die verdomde herrie". Zie, mijnheer de Redacteur, ieder moet voldaan h6en kunnen gaan, en zoolang dit niet gebeurt, is het publiek daar zelf ook in groote mate schuldig aan. In vele plaatsen hoorde ik muziek uitvoeringen, zoo ook in het buiten land, en laat mij zelfs noemen Mar- seille, Colombo, Batavia, Saigon, enz., maar overal merkte ik het ontzag voor het liefste, het edele. Overal merkte ik de goede orde maatregelen, zoowel van overheid als van het publiek. Zelfs zag ik, dat op vele plaatsen bij zulke uitvoeringen het loopenen praten verboden was, om maar niet te spreken van wagens, bellen, koetsieisüuiten, enz. Zoo moet en zoo kan het ook hier worden M. de R. Ieder, en ook ik wel, gunt de jongelui wel hunne stoeipartijen op straat, of dat jeugdige matrozen en soldaten vrooiyk zijn, ook, dat in het algemeen jeugdige menschen blijk geven van hunne jeugddoch laat ieder, jong of ond begrijpen, dat zij allereerst daar te samen komen voor de muziek, en dus tijdens de muziek nummers stil moeten zijn. Het goed recht moet ieder burger hebben, zoo noodig hen, die dit niet begrijpen, en het genot van anderen vergallen, daar op te wijzen. Niet alleen dat, maar de toehoorders moeten elkander daar zelfs in steunen, want ieder burger die dit algemeen en stadsbelang verzuimt te hand haven, toont, eigenlijk een plaats in te nemen bij de muziek, die hem niet toekomt. Baldadige verstoringen tijdens de uitvoeringen mogen we niet dulden, en moeten, met elkanders hulp en ware symphatie worden tegenge gaan. Zou het ook niet mogelijk zijn M. de R., dat de politie, die in het algemeen het meest de onmiddellijke rand van de muziektent bezet, „en waar het minst de herrie leeft", haar toezicht verder uitbreidde en meer buitenaf, tusschen de woelige jonge lui hun stem laten hooren? Blijk baar heeft do politie alleen tot taak, het publiek van de grasperken af te houden. Een groot deel van de aandachtige toehoorders zullen hunne medewerking wel aan de politie willen verleenen. Aanstonds hoor ik al opmerkingen, als, „dacht je dat ik voor politie dienst naar de muziek ga?", of „ik ga mij daar hatelijk maken!" Dit alles is spoedig te voorkomen, als ieder ouder thuis het verhevene van de muziek aan de kinderen voorhoudt, en hen waarschuwt over wat hier, en al meer daarover waar schuwend en scherp gezegd is. Ieder doe daarbij twee of driemaal zijn best tijdens de muziek, dan zal met elkanders medewerking het groote ongerief geheel, althans voor het grootste deel, verminderen, ten goede van het publiek zelf en niet minder vóór hen die ons van de muziek doen genieten. Zoo zal ieder in korten tijd beter gaan begrijpen, dat het goede en mooie doel niet telkens zoo wreed gestoord mag wordentot genoegen van allen in deze gemeente, die zich dan waardig toont, zulke goede corpsen te bezitten, en boven alles ter eere van de plaats. Mijnheer de Redacteur, hiermede mijnen dank voor de verleende plaats, teeken ik, P. H. Jansen, Helder, 19-6—'19. Bootsman. 1— UIT DEN OMTREK. Anna Paulowna. De arbeiders-coöperatie „Nieuw- Leven" heeft bouwterrein aangekocht nabij De Driebruggen, om er zoo spoedig mogelijk een kruideniers winkel met bakkerij te doen verrijzen. Anna Paulowna. Begunstigd door prachtig weder, had Zondagmiddag 18 Mei de hard draverij met hindernissen plaats op een stuk grasland te Kleine Sluis. Er was veel publiek. Ongeveer 1800 personen waren aanwezig. Negentien ruiters namen aau den wedstrijd deel. Op de helft van de baan moest de ruiter van 't paard stijgen, door een ton kruipen en vervolgens te paard naar 't einde van de baan rijden. Op den terugtocht moest hij op de helft van de baan weder van 't paard, met zijn mond een aard appel uit een bak met water halen, om daarna te paard naar 't eind te gaan. Elke ruiter had een hoogen hoed op. Deze wedstrijd gaf dikwijls aan leiding tot groote hilariteit. De uitslag was: le prijs f20.-, de heer Alb. Koster2e Drijs f 16.-, de heer D. Lemstra; 3e prijs f 10.-, de heer H. Pennekamp. Tot slot moesten de personen, die geen prijs hadden gewonnen, geblind doekt eene pop, die midden op terrein was geplaatst, grijpen, gelukkige was de heer D. Borst ontving hiervoor de troostprijs f 6.- De wedstrijd is uitstekend geslaagd Braozind. Zaterdagavond 17 Mei, hield het Onderl. Veefonds te Anna Paulowna eene Algemeene Vergadering in de zaal van den heer Jac. Borst. De voorzitter, de heer P. Nieuwland, moet tot zijn leedwezen constateeren, dat de opkomst al heel gering is. Door de algemeene ziekte in het laatst van het vorige jaar was deze ver gadering zoo verlaat en hij had nu eens een goede opkomst verwacht. Niettemin wil hij hopen dat deze bijeenkomst, zooal geen groote, dan toch een aangename moge blijken. Hierna leest de secretaris, de heer P. List, de notulen voor, welke onveranderd worden goedgekeurd, met dank voor de uitvoerige weer gave. Thans doet de penningmeester rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgeloopen boekjaar 1918. Hieruit blijkt, dat aan contributie is ontvangen f 8.740 28'; aan gestor ven vee f624.60; tezamen f 4264.78'. De uitgaven daarentegen bedroe De genaan gestorven vee f 2540.25 aan administratie en 'orandassurantie fS83.74J te zamen f 2923.99$. Het saldo bedraagt dus f 1340.79. De voorzitter dankt den penning meester voor diens arbeid, waarna deze een overzicht geeft__van den staat van zaken over het nog loo- pende jaar. De ontvangsten bedragenaan con tributie, saldo en rente f 3100.87 aan gestorven vee f422.50; tezamen f 3523,37. De uitgavenaan gestorveu Yee f 1770. aan brandassurantie en administratie f 243,85tezamen f 2013.85saldo f 1509,52. Hierbij voor reservekas f 1500.- dus nog over f 9.25. De premie voor het nieuwe half jaar wordt vervolgens weer vastge steld op 1 doch de penningmeester krijgt machtiging, om in geval van hooge noodzakelijkheid, nog extra te heffen. In geval van tongblaar zal echter de reservekas worden aange sproken Bij de rondvraag vraagt de heer J. Keiser, of zij, die bij ziekte hun vee extra goed verzorgen, waardoor het mogelijk behouden wordt, g belooning voor hun moeite en kosten dienen te ontvangen, daar deze zorg toch kwam ten voordeele van liet fonds. Het Bestuur verklaart, dat het hierop niet kan ingaan en legt dit uit. Ieder eigenaar wordt veronder steld, hart genoeg te hebben voor zijn vee, om het bij ziekte goed te verzorgen. Waar dit evenwel niet mocht blij ken, kunnen maatregelen worden genomen en in bijzondere gevallen zal wel eens een uitkeering kunnen geschieden, doch dient ter beoordee ling te worden gelaten aan het bestuur. De aanwezigen blijken zich hier mede te kunDen vereenigen, waarna de vergadering wordt gesloten. Texel, 19 Mei. In de verloopen week brachten i garnalenvisschers hier voor den afslag aan, 6300 KG. gekookte gar nalen. Voor ongezouten garnalen werd betaald 16, voor gezouten id. 20 ct. per K.G. Naar men weet wordt aan pfjlrog- olie of traan, verkregen uitde lever van pijlroggen, sinds lang genees kundigeeigenschappen toegeschreven. Nu langs de kust weer rog wordt gevangen, wordt voor pijlroggen heel wat geld betaald, met het doel de traan, waarnaar veel vraag is, te bekomen. Te den Hoorn ia een drie-jarig kind zoo hevig met 't hoofd op een stoeprand gevallen, dat 't een ern stige hoofdwonde bekwam en als bewusteloos werd opgenomeD. Ter stond werd geneeskundige hulp inge roepen. Gelukkig schijnt 't kind thans buiten gevaar te verkeeren. Ter eerste groote lammermarkt, waren heden aangevoerd 3471 lam meren. De prijs was van f 16.tot f21.- per atuk. Helder's Zwembad. Wijze: „Vrije Vrouw" van Speenhof*. Waar men vroeger niet van hoorde, Waar men vroeger niet aan dacht, 't Is de nieuwe zwembad rage, Van het vrouwelijk geslacht. Ziet ze dart'len, ziet ze spart'len, Aan de hengel of aan de lijn, 't Lijkt me een gezellig baantje, Om daar badmeester te zijn. 't Klokje heeft nauw' vier geslagen, Of men ziet de dames staan, Wenschend de heeren, die nog teuten, Zonder omweg óaar de maan, Toon nu goed je zwembewijsje, Want als „men" dat niet heeft gezien, Komt men op het zwartje lijstje, En men roept: „dat 's clandestien". Vele dames vinden 't zwemmen, 'n Ongekende zaligheid, Plassend, ploet'rend, duikend, Bnat'rend, Houden zij er sociëteit, Bij de douche of ook er onder, Op de plank of in het sop, Van zoo'n heerlijk zwampartijtje, Frisch je nog eons lekker op 1 Bloei dan onvolprezen stichting, Lang tot heil van deze stad, Dat nog vele flinke vrouwen, Er leeren zwemmen als 'n waterrat, Doch 't worde niet een zwambasseintje Daar weet een vrouw genoegzaam van, Want 'n zwammend cherubijntje, Slaat 't record zelfs van een man. Burgerlijke Stand v. Helder, van 17 tot 19 Mei. BEVALLEN: M. Ammerdorffer— Oudenaarden, d.; W. Bakker-Scheffer, z.C. Bakker - Eelman, d.T. Koning- Pallemans, d. OVERLEDENJ. Koning, 21 jaar A. Süter, 67 jaar. LEQERBEBICHTEN. Toelagen voor gevaarlijken arbeid. Ain oncUiofflcltrenan militairen bat.elan dien iasg dia «|jn aang.wezeo tot hat veileenen van Hulp b|J bet opruimen v»n wrakken s»DW»g» bet Departement van Walerataat, worden lu den va-volgt de navolgende toelagen iet d.g toegekend: aan een noo dwet*talgkund ge oppeiecblgper. e«ige»nt-iai juoi. eergt.- m»j ior -iblpier f 1bj; aan een sergeant, eo gt-acnippe> of routier f l. aan een aorporsBl. koiro'ael schipper,korpoiaai-siok.r.boipi -m oblnedi jjre' UB'j; aan etn kanonnier-stoker, torpedist of iddsat f 0.60 Desa toelagen komen voor tekening van bet Departement van W le-auat. MARINEBERICHTEN. Kapite n ter see J. 0. Beats ven dea Berg wordt binnenkort beroideid iot>cbout-bü nacht en la be-temd tot cowmandant aar soeaiacht In Oo»t Indid, waarheen li|j 7 Joni per atoomauhlp Oranje zü vertrekken. De officier van admlnDtratie la kl W n»nnlog wordt 16 Jont ter beschikking ge teid «n aan noord van Br. Ma Koningin B arna te Wooid vervangen door den offici.r van admlniiti lo tl. L florlaar. Luitsnant tar sea 2e kl. C. Scblnter woidt 80 deser te Wlilemaoo'd geplaatst arn boord vau Hr. Ha. Konlcgln Emma. Da officieren-warhinUt H. Buter, T. A Sisoo en N A. Gons iljn bsatomd voor hot «sktder in Ooei Indie, waaiheen tö ln Auguaine sullen vertrekken. De offlcler-mcb niat 8e kl. K W. van de Veen, dienende aan boord van H'. Ha. Wachtschip te Beilevuetolula, aal per »tcom«chlp Gtonus, ven de maet-cbappU Nadeiland. d»D 16»u Aug naar Ooat-Indie veitrekkeo. ?SEl!,ïTï.D ond.rofflclarender ztamscht- O* 28 Hei: eeigemtacrjiUver O F. Aut'te/dem van Wachtschip Willemsoord naai Harloier.ktzsroe te Rotterd.m: ao'geantkok J Ai ta v.o W.ohtschlp Wlilemsooid naar Uaiin arskaaeine Run ai dam j «djndaoiachilivar der mariniers O K Vlee.hJuwe» van M.rina kazerne Amsterdam naar HariDletskazerne Better dam. 8T00MVAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij Nederland, Bengk;ll« vertr. 18 Hel v New York n Java. Kecgeen thuler., pa*s 13 H.l P6iot de Geile. Vondel, uitr pass. >8H*iOxfordne-a. Prin. der Nedetl nden, thuisreis. pasiee:de Hel Gibraltar. Rembrendt. nltraniv. 16 Hei te Port Sald BoUerdsmschs Lioyd, Tambora, ven .istavia naniRottord<m,paBietido 8Mei Polni d. Gal la Beso *i vertr; 1G Mei v New Tork u R'dam Dali. v R'dam n Cardiff pess 18 Hal Oxfo'dnet Geroetartlv 18 Mei ven Bangkok eR'dem. Kewt. '-itr. vertr. 16 Mei van Lissabon. Medan, thuler.. vertr U Hel v K*».fit»d. Teinatearrlv.16 Mei v New-Yors teFalmoath Kon. Holt. Lioyd. Hol!. Amarlkc lijn. Rolta dam vartr. t7 Hei v. R'dam n.New Yorke w s te 6 u 10 voorm in zee. Am8leldyk ve>tr 18 Hel v. Baitlmor# n. B'dtoi. Nietw-A «sterdam veitiuk :4MelvanNow Yo k t aar Rotterdam Noordam van Rotterdam naar New Yoik p:se. 14 Hel Cue Race. Poe dijk v»nPueito Mexico n Botterdam, vertr. 16 Hei van New York Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Patroclus 16 Mei te Batavia ultgakl. n A'dam. Kon. Wcst-fnd Maildienst Blusvessnt, uitr., pais 16 Mal Llztrd. Java Bungalan-IIJn. Caram srriv 9 Mei van Oaioutta ta Madras. Haven te Nieuwediep, 18 Hei. Aargekomen vao Hanlrgen en ver trokaen Daar Londen hetNedtilaudtcbe Schoklai d VfSSCHERlJBERiCHTSN. Aangebracht te Nleawedlep. 17 Hel Door 83 kolders: 40Jtongen, per ituk f 09 16.0 middsltungen, per stuk füiOa I 0.60; 300 kleine tougoti, per atcttc f 0.21160 tarbotten, ver etuk f6- a f 9 CO roggen, per stuk f 0 a r 0. 00 kabaljanwen, oer atuk I a f 0.- 86 kloten schelvtacb. per kist f6 a 8. -14kleien kleine echelvisch, per klet (4a I 6.— 4 tieten zatechol, rei hut f 6 - a f8 360 kitten kleine schol, per kist f8- a f 6.- 30 kisten *char>eo. per kist f 3 60 a f 860, 24 kisten roole poonen per kist f 16 f (0- 63 kisten grauwe ox neo per kist fS60af6.' Door ttekke<a: 650 tal hartrg, per Ml f 281 a f 880; 165000 atnka ansjovis, per 1000 f 760 1(826 Door gtspvisschers110 tal ges», psr tal f8. a f 38 - Jioor toggenvlsachets 830 roggen, per stnk f 096 a I 136 D.ior geepviaachers22 tal gaap. par tal f660 t f 960 )9 Hal Door 2 kvdera 20 middeltongen, per >tok f 0 44; 4 kisten «etichol, per klat f6 8 kutan kleine schol, per eDt f 4 60. Door >oggenviaacb#is: 1C0 roggen, per atuk 3"< a f 16'j Door tiekkers.' 120 t»l baring par tal 8 - f 820; 13000 anojuvls par IU'0 f 7 60 a f 7.76. Door geepvtaachars: 88 tal gesp, par tal f 10 MARKTBERICHTEN. Beveiwük, 19 Mei lülfl Aepergas dik b ai k f 038 a 0 60, dito dun bl.nk r 014 i Oiö 'Ito dik blaiw t 02J '36. di o dan blauw f 0 08 a .16 per hos. Uieiae jj (1- r (6 ete nvlie f 4 - - per 100 boe. poetel'ln 1 80 a 1.63 pvr i. razpsteien f ).83 a 260, ih»barbar r 8. 17.-. iady< f 8. a f6.-, s.lderU f8-a t er 1 0 ook pral i 0 t (0 - ,ala 6.- a I— rer ICO nuk», sp nazts f 0.- 10 - par ben 08) a f 183 oer klet witlof f 0 - afO.- pond, zuring f 0.12 a f 0 18 par ban. De Directeur van het Livensmidoelsn- bedrijf te HEL'oER maakt bekend, dat op bon 26 verkrijgbaar wordt gesteld: 1 ons Kaas, op bon 21 van Oranjokaart: 1 ons Kaas. De Directeur voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN/ Den 21 sten Mei 1919 hopen j j onze geliefde Ouders DEERT IUQT en MAR0JE VAN PUTTEN, hun 40-jariga Echtvareeniging te herdenken. Dat zij nog laDg ge- spaard mogen bljj vbd, is de wenBCh van hunne liefhebbende Kinderen, Behuwd- en Klein- kinderen. Den Helder. Hoogstr. 19. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, U kennis te geven van het plotseling over lijden van onzen geliefden en zorgzamen Vader. Behuwd- en Grootvader, den Heer ARN0LDUS SUTER, in den ouderdom van 57 jaar. Allen, die hem van nabij ge kend hebben, begr(jpun wat wij in hem verliezen. Namens zjjn diepbedroefde Kinderen en Kleinkinderen. Helder, 17 Mei 1919. Waagstraat 3. 16 Mei overleed plotseling te Utrecht onze beste Behuwd- broeder F. T. JANNETTE WALEN, Luitenant Kolonel der Genie. J. DE NEVE-FBOGER. C. J. J. DE NEVE. Geen bezoeken. Voor de vele bewijzen van belang stelling van Buren, oud-Buren, Ken nissen en Familie zoowel binnen als buiten de gemeente bij ons 25-jarig Huwelijksfeast ondervonden, betuigen wij onzen hartailjtan d nk. J. MUNTER en Echtgenoote, Lult. tar zaa RAMBONNET, verzoekt inzonding van rekeningen vóór 26 Mai i.a. C. CHR K00MAN, a/b. s.s. „Vondel" naar Batavia, 17 Mei 1919. Vaarwel. WASSCHEN gevraagd. Nat of opgemaakt thuis. Billijke prijs. Adres: Bureau van dit blad. T. KONING-Pallemans en R. KONING, berichten hiermede de geboorte hunner Dochter, HARMINA ELIZABETH PETR0NELLY. Den Helder, 17 Mei 1919. Dinsdagavond 8 uur BIJBELLEZING, De. T. KLOOSTERMAN. Huishoude ijks Vergadtriog op DINSDAG 20 MEI, in het Militair Tehuis, Spooratraat bofensaal). Aanvang 's avonds 7u.30m. Het Afd. Bestuur. Kostwinnersvergoeding sn steun «en anderen aard. De Burgemeester van Helder brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het bureau ter verstrekking van z.g. „groene kaarten" aan militairen, die na 31 Juli 1918 huiswaarts zijn gezonden, m*-t Ingang van 15 Juni 1919 zal gewloten worden. Helder, den 20 Mei 1919. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. op Maandag 26 Mei 1919, namiddags 1 uur. in het Koffie huis van den Haar R. KWAST, aan hst Wastplein te Helder, w.o.1 vat pek 200 K.G3 kisten spek (samen 365 K.G2 vaten reuzel (samen 250 K.Gen 3 pak ken rubber (samen 300 K.G). Vooits ter amotia een houten loods, lang 16 M., breed 5 50 M., hoogte in den top 3.45 Mmet asphaltpapier gedekt. Deze loods bevindt zich aan de Buitenhaven te Helder, bij de Py-ro- technische werkplaatsen, en is aldaar te bezichtigen. De overige goederen zijn op 26 Mai a 's morgens vanaf 9 uur, te be zichtigen in het pakhuis der Strand- vooderjj aan de Hospitaalsteeg te Helder. Daurwarrdar W. BIERSTEKER. Verloren aen KINDERSCHOENTJE, gaande van Trompstraat naar Piet Heinstraat. Tegen belooning terug te bezorgenPiet Heinstraat No. 36. Verloren, Zondag n.m., een gouden BROCHE (Zesuftschi Knoopjas). Tegen belooning terug te bezorgen: Molenstraat 19. f 26.- belooning, die jonggehuw den aan een woning helpen, huurp. f 2.50 k f 3. Adres: Laan 34. Mevr. VAN DULM, Prins Hendrik laan 11, vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige zoo spoedig mogelijk «an ft-nke Dienstbode voor nood hulp of voor vast. Voor leistoiid «n DUnetboda gevraagd. Loon f5.— per week. AdresHoofdgracht 72. teil Ql.-nstboda en -"tsn Mti»je ge-vrangd. Spoorstraat 74. Gevraagd, voor direct of later, ««n fistto DAD-OIENSTSOöE Zondags vrfl. AdresH. W. ZEG EL. Kanaal weg 63. Gevraagd een DAQ D ENSTB00E. Adres: Weststraat 59. Gevraagd, in een gezin van 2 per sonen, een flink DAGMOSJE, voor halve dagen, desgewenscht met volle kost. Aanb. 's midd. van 5-7 u., bij: Mevr. AUWERDA, Bassingr. la. OAG'tft£iSJ <•- O^wrKa^d Adres: Mevr. v.d.MEIJ, Kanaal weg 30. Gevraagd een flink Daomsiejn voor heele of halve dagen. Hoog loon. En een Wei kater. Adres: Spoor straat 120. Een n»t Molej-* gevraagd, om eenige uren per dag boodschappen te doen. Adres: Maison PIJPER, Koningstraat 11. Een net MEISJE gevraagd, bekend met machiDenaaien, leeftijd 16 jaar. Adres: Pettenfabriek TROOST. ME SJE gevraagd voor de morgen uren. Adres: Kanaalweg 1b. Gevraagd bij gebleken geschiktheid, hoog loon. Adres: Magazijn „DE GUNST", Zuid straat Gevraagd «enig-flinke Naaisters bijOUDKERK v. PRAAG, Spoor straat 52—54. Sioom«asiChB<IJ ,D£N HtLDEk". Wa»ch vrouw ge vraagden Mei» je» voor Strijk- en Mangelkamer. Werkster gevraagd voor Vrijdags. Adres: Keizerstraat 33.. Terstond of haif Juni gevraagd een HUIS uf WINKELHUiS, voor een op te richten Strijkin* ichting, voor defijae Wasch. Brieven, met huurprijs, onder No- 736, Bureau van. dit blad. Net ge*meuu. KAMERS te huur (Zit- an Slaapkcmer). Zonder Pension. Omgeving Havenplein. Brieven, onder No. 731, Bureau van dit blad Onderwijzer heeft nog naniga uron faatotilkbaar, om privaatluxen tsg«van. Brieven, onder No. 741, Bureau van dit blad. WiNK&LJUFFnOUuv gevraagd, enkele dagen per week. - AdresVEhFATLLE, Keizerstraat. Net Burgnrin-isj» biedt zich aan voor intern. Winkel of hulp in de huishouding. Brieven onder No. 740, Bureau van dit blad. Een net, degelijk R.-K. MEISJE, 28 jaar oud, wenscht in kennis te komen met een dagalijk nut PERSOON der Marine. Brieven, onder No. 734, Bureau van dit blad. 2 ongenieub. Zit- en Slaap kamers te huur, op mooien stand. Br. no. 742, bureau van dit blad. Voor direct gevraagd es -, flink» LOOPJONGEN. Adres: VROOM DREESMANN, Helder. Nette JONGENS gevraagd, voor de Banketbakkerij. Adres: N.V. „DE EENDRACHT". Flinke LOOPJONGEN gevraagd. Adres A. COLTOF, Binnenhaven 1 Loopjongen of meisje gevraagd voor een courantenwijk. Hoog loon. esVan Galenstraat 39. Gevraagd e«n LOOPJONGEN. Adres: Weststraat 59. Een bokwaam SCHiLDERS- KNECHP gevraagd. Adres: J. FREEKE, Spoorgracht 15. 2de REIZIGER gevraagd. Br. fr., VERFAILLE, Keizerstraat. H. H. COIFFEURS. Z«e- of Lei'dmacht-milieun voor 1 of 2 avonden in de week gevraagd. Adres: BREEUWER, Keizerstr. 40. SMIDSKNECHT of «6rgKVO'd«rd gevraagd. AdresK. GREEUW, Sint-Maartens- vlotbrug. Twee nette Korp. Vlgtm. zoeken af> kostg ngers plaatsing in net gezin, of ieder afzonderlijk. Brieven, onder No. 735, Bureau van dit blad. Net persoon zoekt kost en inwoning. Zit- en Slaapkamer of ruime Zit- Slaapkamer gewenscht.Brieven onder No. 737, Bureau van dit blad. Door jong Ecntpaar z.k. gevraagd een ongem. Kamer met gebruik van Keuken. Brieven onder No. 739, Bureau van dit blad. Gevraagd een nette Commcn- aal in klein gezin. Adres: Bureau van dit blad. Tehuis gevraagd voor zindelijk Poesje. Adres: We3tstraat 42. aangebeden, per Fust. Brisvsn ondsr lettor H, Boekh. SPRUIT. Te koop e»nzoo goed al» nieuw BURGERS-KIJwl-I, mut nikkslun Vaillgen sn Terugtopnaaf, en een WANDELOEGEN vso 0.0. Land macht. Adres: Sluisdijkstraat 71. Te koop een keurig onder- hoeden BUFFET. Adres: Bureau van dit blad. Té koop e>-n OAMESRIJWIEL, geheel als nieuw. Adres: Koningstraat 55E. Te koop een gt>m> ubileerd HUIS. Diract ta »anraardt<n. Adies: Parallelweg No. 8. Te koop n BROODWAGEN, op 4 wiulrn roi/r psaro), voor ver schillende doeleinden gesehist. Adres: Hoofdgracht 38. Te koop TUNIEK.PA*, zoo goad als nieuw. Adres: Emmastraat 47, Alhier. VERGUNNING. Gevraagd, »oor flink geld, e*n VERGUNNING te koop. Brieven, met prijsopgave, onder No. 733, -Bureau van dit blad. Te koop etm zoo goed als nieuwe KlNOERWAGEN, te be vragen Boekhandel MAAS. Groote KUlPEN en WATER- VATEN te koop. AdresVERFAILLE, Keizerstraat. Te koop een Heercnflnts, f20. Adres: Westgracht 48, na 5 uur. Te koop groots niauwa KOOIZAK. Bureau van dit blad. Te koop aangeboden san zoo go*o als nlauw elkenhonten WASCH- TAFEL, mat marmer biad. opzet an spiegel v. dt-n prijs van f37 50 Aures: ADjelierstraat 26. Te koop gevraagd Hoeren- en Oamesrljwiel- n. Adres: Spoorstraat 48. Te koop oen LEESTAFEL, 2 5QX 1.10, mut vier loden, zeer solide voor C té. Aan 't zelfde adres «en PAK- HUiS te huur. AdresKeizerstraat 72, Te koop Bro »dkipp«n en Broed ei«ren bij J. VERHAGEN, Doggers vaart, Koegras, gem. Helder. Te koop tw -e solide BURGER- WOONHUIZEN, staande in de Langestr., en twee oude HUiZË N staande in de Oude Kerkstraat. Te bevragenM. KRUL. Langestr. 65. Te koop aan OndsrotficUra Uniform laken, O.O. Landmacht. AdresSluisdykstraat 74. Te koop leegstaand Muisj-, omtrek Werf. Te bevragen Bureau van dit blad. Te koop een net Burgerwoon huis, staande Torenstraat 7, binnen kort leeg te leveren. Adres: H. VAN PELT, Keizerstraat 94. Te koop gevraagd #»n 2 pers Bed (liefst veeren). Brieven met. prijsopgaaf onder No, 738, Bureau van dit blad. Vrijzinnige Kiezers van Kieskring III (Stemdistrlct I). Biangt morgen ai* éé- men Uw STEM uit op No. 4 van lijst S. Da Vrijzinnigs zaak ta dan Hnldor fi troel ta vaal asn DE DEUS mplichtom ham ter wille van enkele drijvers zoo maar lo» te latan! Kiest daarom hem en niemand *nd<"'*1VELE KIEZERS. Als U morgen wil stemmen, 5TFM dan met ons den Heer i aannemer, bij ons allen bekend, en gij htbt GOED gestemd. Da Vrl)s-Demoeratan. van onze «an f 1.25 «oor Breewaterstraat. Vijzelstraat. Koekjes vanaf 20 et. Jodenkoeken 2V2 ot. SPRITS Is hoog fijn. WINKELJUFFROUW. Gevraagd een flinke WINKELJUFFROUW, voor afdnellng Courante-Manufacturen, goad met het vak bekend en van goede getuigen voorzien. Franoo brieven aan VROOM DREESMANN, Helder. Gevraagd een flinke aankomende BEDIENDE tegsn hoog loon. Tevens een nette JONGEN tsr opleiding in het vak, niet beneden 16 jaar, bij OUDKERK v. PRAAG, Spoorstraat 52/64. In maatzaak, annex mode-artikelen, wordt gevraagd en een aankomend MEISJE, ter opleiding. Brieven, onder No. 732, Bureau van dit blad. Eenige Middenstanders. Het zal U hebben getroffen, dat de heer V*s DE G ECIS op de óandidatenljjst zoo'n laag volgcfjfer heeft bekomen. Aan welken invloed dit moet wordeo geweten, laat ik in het midden. Een der redenen, die daartoe hebben medegewerkt, zal wel zijn, dat de heer DE GEUS niet altijd even meegaand is geweest en in vele gevallen „op zijn stuk', ia blijven staan. Dit is hem door velen kwalijk genomen en ook steller dezeB heef? hem in deze wel eens veroordeeld. Maar een andere vraag is, of de heer DE GEUS een zoodanige plaats op de candidatenltyst verdient, waardoor zijn verkiezing geheel onmogelijk wordt gemaakt. Ik vraag mij af, of een man met een soodanigen staaf- van dienst als de beer DE GEUS kan toonen, of een man, die zijn geheel leven rusteloos heeft gearbeid aan het welzijn van de gemeente Helder, moet achterstaan bij de menschen, die in dit opzicht nog nlato hebben gepresteerd® Ik ben van meening, dat het onze plicht is, hem opnieuw naar den Raad af te vaardigen, en ik ben overtuigd, dat de kiezers genoeg recht vaardigheidsgevoel bezitten om persoonlijke grieven streng gescheiden te houden van de zakelijke belangen. Stemt daarom in Kieskring II en IH op Een VrIJz.-Dem. Kiezer. De gezamenlijke Broodbakkerijen alhier maken hiermede bekend, dat in verband met de ver hoogde meelprijzen de prijs van het Witte brood met 6 cent per 800 gr. en van het Bruinbrood met 4'cent per 800 gr. moet worden verhoogd. De prijsverhooging zal ingaan op Donderdag 22 Mei a.s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3