KLEIN sTHEE I. ILVTEI Ei ZONEN, M Wsi&mi KAAS KAAS KAAS KAASBOLLEN HEE1ENKLEE0IIIG Heeren-epKinder- P. VAN DEN BRUL, NOVA Gazeuse limonade 1B Kwal. RIJWIEL- en~MOTORHANDEL prijzen zijn SOUCHON THEE PECCO GRUIS Confectie, W. BIERENBROODSPOT, Spoorstraat 87. fegei&Höesf» Keelpijn Fi. S. A. KANHEWASSEI ZK J. MOOIJ, Kanaalweg 35. 45 nieuwe Rijwielen, LOODSGRACHT 69. Zeer groote! sorteering in alle imaten. opnieuw verlaagd! Verfrisschende Zomerartifcelen MELKCHOCOLADE Prima Amerikaansche STIJFSEL P. DUINKER, bij de Keizersbrug. Kransen, Losse bloemen en dagelijks versch gesneden Rozen en Eroen de Bloemisterij „RDZEHLUST", (kwaliteit als voor den oorlog) Heeft een goudgele schenk. Een volle geurige smaak. Heeft bij tweede en derde afschenk 'n mooie kleur en pittige smaak. IN DECARAVAMN Wordt verkocht in 2 soorten. mooi grol blad 36 cent per ons. klein'blad 34 cent per ons. Theehandel FOCKE S. KLEIN. Utreeht: Oudkerkhof 48. Helder: Kanaalweg 168. Ha» lingenVooratraat 85. naar maat, van do Firma AMSTERDAM, ledore DONDERDAG Is een der COUPEURS aanwezig bij den Heer De Land bouwcommissie te Helder maakt bekend aan de landbouwers in deze gemeente, die In aanmerking wenschen te komen voor de ontvangst van den garantie prijs van de deer hen verbouwde producten, dat door hen vóór 1 Juni a.s. ten kantore dor Graanvorzameiing, gevestigd Kanaalweg 79, een inventarisatiebiljet moet werden ingevuld en onderteekend. Na 1 Juni a. s. worden geen verzoeken moer in be handeling genomen. De Secretaris: C. ADRIAANSE. XaMatfen zijn weder overal verkrijgbaar NV. GABA-BAZEL (Fl LI AAL HILVERSUM) so?~ De. oadergêteekeode deelt hierby mede, dat hij ia plaats vaa Zaterdags Vrijdags in Den Helder komt. Vartrakt 1 uur. Beleefd aanbevelend, D. DE ORAAF. Verpleegsters - Japonnen In alle maten voorradio- III11LIEI Hl-S. MISIIIIIH (Verbeterde kwaliteit) Bij vele Cafe'a en Winkelier* verkrijgbaar Op Jiet etiket de naam van den fabrikant G. JOH. VAN DER LEE - HELDER Bekendmaking. REKENINGEN woidi Vorder voor de Huur Zondags niet por uur, doch» don-gehaolon dag a f 2. per halven dag f 1.25, door de week hetzelfde tarief en a 30 cent per uur. Voor des Zondags kunnen de Huur* rijwielen ook des Zaterdags tegen den avond worden afgehaald. Aanbevelend, J. MOOIJ vooa EXPORT DORDRECHTSCH E' METAALWAREN FABRIEK B voorheen Wed: J.BEKKERS &ZOON - DORDRECHTJ Biscuits 15 ct. pir ons Boterkoekjes 20 Banketkoekjes 20 Bruidsuikers 16,18 - 20 ct. per ons Borstplaatjes 18 ct. psr ons Pepermunt 18 jÜH Drops 18 ct. p.r om Lisbonbons 18 Vruchtenblokjes 20 Vruchtenbeignets 20 6, 10, 15 en 30 ct. per tablet Prima kwaliteit als voor den oorlog. j soms een zeker oordeel wouden kunnen vellen, zij wel eens een andere kijk op de gang van zaken en dingen zouden krijgen, dan gij wel wildet en hun altijd voor hebt gehouden in uw conservatief kringetje. En des ondanks heer Brederode was en waren er toch leden uwer organisatie aan- ezig. Vallen die nu niet in ongenade, worden ze niet geexcombini'aeerd of gedeballoteerd. Neen nietwaar, dat durft gij niet, bang als gy zijt voor critiek in eigen boezem. Wil toch bekennen dat gij in uw optreden zeer te laken zyt, gij hebt zonder het te willen werkelijk reclame- gemaakt voor de door u de en uwen gehate en geminachte Neutrale organisatie. Als gij werkelijk ook aanwezig waart geweest dan toch had gij kunnen hooren, dat Neutraal in de Vak beweging toch wel degelijk kan en geen onding is, geen fata morgana. Maar gij waart misschien indachtig aan zeker spreekwoord dat zegt Eenschaap vreest de roskam. Aan den lezers en de op die ver gadering aanwezigen het oordeel wat of fairder was, het optreden des heeren Brederode en c. s. of dat der Neutrale organisatie, die door die heeren altijd bespot en nageschreeuwd wordt. Ik geloof dat voorzeker de uitslag niet twijfelachtig is ten voordeele van de Neutrale Organisatie van Gemeente-werkl., aangesloten bjj het Nederl. Verbond van Neutr. Vakvereenigingen. Inmiddels hoogachtend Uw Ed. dankzeggend voor de verleende plaats- ruimte. A. A. Buegebs, Voorzitter dier afdeeling. 25 cent per half pond. H- W. ZEGEL, Drogisterij, Kanaalweg 63, Tel. 279. Vraagt, steads Overal verkrijgbaar Hedan ontvangen een groote partij prima volvette Edammer Kaas, a f 3.30 p. stuk, 4 p. zwaar. Vraagt alom Duinker's Melange Boter, dagelijks versch. Aanbevelend, diversjinmrk. Levert v. Gaienstraat 72-74. INGEZONDEN. Mr-H. Beleefd verzoekt ondergeteekende een plaatsje voor 't volgende in Uw veelgelezen blad, bij voorbaat mijn dank. Vrijdag j.1. werd in Casino de openbare vergadering gehouden, uit geschreven door het Centraal Comité van Neutrale Vakver. in Nederland, waarin als sprekers optraden- de heeren Holtrop en Perdlok. De ver gadering zou te 8 uur aanvangen en wat zag men nu gebeuren? Dit, dat de heer Brederode de pen ningmeester der moderne organisatie van gemeentewerklieden, stond reeds te 7 uur, zegge 7 uur, aan de deur van Casino, elk lid zijner organisatie dat deze vergadering wilde bezoeken belettend de zaal te betreden, zeg- FEUILLETON. DE STAMBOOM VAN «Ir. BROOKLEY do<>r v v >!vork. 30). Als hij eens niet zoo prat ge gaan was op, het slagen van zijn toeleg, en in plaats daarvan het had doen voorkomen of die twee ook in het lcomplot waren, vermoe delijk zou zij zich heel wat minder kalm en zeker gedragen hebben, en minder zelfbeheersching ge toond hebben. Zoo blijkt alweer hoe eene be trekkelijke kleinigheid soms het meest scherpzinnig uitgedacht plan verstoren kan! ,vEn is mijn voorgevoel niet prachtig uitgekomen?" vroeg zij. „Toen ik hoorde sphellen vanmiddag, was het alsof ik wist dat gij tweeën het waart. En toen ik daar buiten -opeens zij wei felde even en kreeg een kleur; ik verbeeldde mij, dat zij „Huib" had willen zeggen toen ik daar op eens meneer Van Kreukelen. zag staan, toen nam ik dien zwareu inktkoker van- de tafel, en de rest weet gij zelf!" „Maar nu weten wij: nog niet, waar het eigenlijlc dien dokter Schmidt om te doen was?" merkte ik op. „Wel, chantage natuurlijk! Waar zou het anders om te doen geweest zijn?" antwoordde zij, eenigszins weifelend. Ik liet het er maar bn zitten. En ik vroeg niet verder. Maar wel dacht ik zoo bij mezelf, dat zij over die aanleidende oorzaak toch wel wat oppervlakkig heengleed. Ik had er graag wat naders van willen vernemen; maar wilde zij het liever Jiiet vertellen, dat moest zij weten. Alleen begreep ik niet erg goed toch, waarom juist Florence voor dat experiment gekozen was, en niet mr. Brookley zelf. Later heeft Huib het mij ver teld. En ik moet erkennen, het was inderdaad een weloverwogen schurkenstreek! 't Was maar eene kleinigheid die dokter Schmidt van haar verlangde: in ruil voor hare vrijheid, had juffrouw Brook ley niet anders te doen dan een paar brieven te copiëeren, die hij haar voorlegde; 'n paar onnoozele, zij het dan wat hartstochtelijk ge stelde billets d'amour! Ik kon mij het nu wel verkla ren, dat zij maar liever niet over bijzonderheden gerept had. De toeleg werd nu ook duidelijk! Want dergelijke briefjes kunne-i soms erg compromitteerend zijis voor de schrijfster. En vooral zoo als in dit geval, als ze-in verband gebracht kühnen worden met- een slippertje van een dag of wat, en met een schandaalberichtje in den New-York Telegraph! En stel dan het geval, dat een man als prins Lorch edelmoedig genoeg is, om hart en hand aan te bieden en der booze wereld het zwijgen op te leggen, welk recht geaard vader kan dan zijne toe stemming weigeren, benevens een huwelijksgift van een millioen of wat? En welk onschuldig meisje laat zich dan niet verteederen door zoo trouwe liefde, die tegenvallen schijn in blijft gelooven en ridderlijk de publieke opinie durft te fcrotseeren? Eilieve, de heeren hadden het nog zoo gek niet overlegd! ytt. Het is nu een jaar of wat ge leden. Een tijdlang heb ik getwijfeld, of ik niet beter zou doen het ver haal van die episode voor mij te houden. Niet, omdat ik tegeu wat onbescheidenheid opzie; want Heine heeft 't al gezegd: „nur Lumpen sind bescheiden". De hoofdpersonen zijn trouwens uit onzen gezichtskring verdwe nen, en er is weinig kans, dat een Uwer gelegenheid zal vinden er hun op aan te zien. Dokter Schmidt hoe die er zoo spoedig de lucht van gekre gen heeft, zal wel altijd te raden blijven verwijderde zich den- zelfden avond, toen wij met Flo rence terugkwamen. Hij bleek zich op een overhaast vertrek voorbe reid te hebben, en die verhuizing waarvan hij gesproken had, was werkelijkheid. Toen een justitieel onderzoek werd ingesteld, was het Vögeltje gevlogen, en de kooi leeg. Naar men zegt, moet hij ergens aan de Riviera uithangen. Prins Lorch, wat daarvan ge worden is niemand die het zeg gen kan. Hij is spoorloos van de vlakte verdwenen en zijn telegram uit Londen aan mr. Brookley is het laatste levensteeken geweest. Sedert is er nooit meer van hem vernomen. En wat ten slotte den kleinen gids betreft, dien heb ik later nog eens gezien te Berlijn. Hij stond daar, .met een mooie helblauwe jas met zilveren tressen en een prachtige uniformpet, aan den in gang van een „kientopf". Of hij mij ook herkende zou ik niet dur ven zeggen. Ik heb 't hem maar niet gevraagd, zoomin als of prins Lorch hem toen te Londen nog uit heeft kunnen vinden! De Brookley's zitten natuurlijk weer hoog en droog in het land van den dollar, en volgens Huib gaat het hun goed. Hoewel hij als managing-director van de „Ameri can Boot Polish Co." het erg druk heeft, schrijft hij mij toch nog re gelmatig. Mr. Brookley maar daar kom ik straks nog even op terug. Ik wilde dus maar zeggen: dat de dat hij optrad als zoodanig namens het bestuur. Welk bestuur en van wie hy dien opdracht had laat ik voor rekening van dien beer. In alle gevallen was en wordt en werd dit ptreden van dien hber zeer sterk afgekeurd, ook door de S D.A.P. en niet alleen van de z.g. neutrale meDschen zooals dat heer en zijn medestanders de leden der Neutra'e organisatie altijd betiteld, ja hem zelfs door sommige leden dier moderne organisatie wordt nageschreeuwd als te zijn neutraal. Want die z.g. neu tralen heer Brederode walgt van zulk klein gedoe. Het toont zoo'n beetje de baas te willen spelen over meening fen de bewegingsvrijheid van anderen. Dit toch wordt door de Grondwet reeds aan alle Neder landers gewaarborgd en gaat gij daar tegenin. Zeer dom, zeer dom is dit optreden. Gy hebt toch zeker uw eigen vrijheid lief, ook wilt gy geen dwang van gewetenszaken, wat gij en de uwen altijd tenminste zegt af te keuren in zaken die gebeuren aan en bij uw natuurlijke, staatkundige en gods dienstige tegenstanders. Dan treedt deze en ook gij in 't krijt en keurt gij zulk een doen af tenminste waar gij maar vermoedt dat zulks plaats heeft gehad. En nu, nu belet gydie zegt de vrijheidsei te hebben, aan andere de bewegingsvrijheid. Toont gfj waarlijk bang te zijn dat er onder uwe leden zulke zyn die de vergadering vrij bezoeken mochten VoBtbsiiands trouws*. Geachte Redactie. Beleefd verzoek ik u, naar aanlei ding van het stukje „Voetballende vrouwen" in de Heldersche Courant van Dinsdag j.1., een plaats in uw veelgelezen blad. Bij het lezen van bovengenoemd stukje moet ik onwillekeurig de ver zuchting slaken in enkele opzichten wel goed bedoeld, maar de schrijfster heeft het over zaken waar ze niet veel verstand van heeft. Volgens de schrijfster," moet eeij vrouw die prijs stelt op biceps gaan voetballen. Welke biceps bedoelt u? De tweehoofdige armspier," welke ontspringt van den bovenrand der schoudergewrichtsvlakte en van ravenbeksuitsteeksel van het schou derblad, en zich inplant aan den spaaksbeensknobbelof de tweehoof dige dijspier, welke van zitbeens- knobbel en middelste gedeelte der dljbeenslijn ontspringt, en zich inplant aan het hoofdje van het kuitbeen? De hoofd werking van eerstgenoemde spier is den arm te buigen in het elleboogsgewricht, en heefL dus met voetballen niets te maken; terwijl de tweehoofdige dijspier het onder been buigt in het kniegewricht. Waar men bij voetballen gedurende bet moment dat de bal weggetrapt wordt het onderbeen moet strekken, mag de tweehoofdige dijspier zich niet samentrekken, maar moet er een kracht optreden aan de voorzijde van het gewricht om het been te strekken; en die kracht is de samentrekking van de vierhoofdige strekspier. Bij voetballers ziet men dan ook geen sterk ontwikkelde biceps, maar wei te sterk ontwikkelde strekspier aan de voor- en -zij vlakten der dij. Een bestrijding van voetballen dooi vrouwen moet dus niet gezocht worden bij de biceps, maar "wel bij bloedsomloop en ademhaling. Bij voetballen ziin het 't hart en de longen welke den meesten arbeid verrichtenen die zijn bij de vrouw zwakker ontwikkeld dan bijtten man, zoodat dus veel "spoediger vermoeid heid intreedt. Over de schoolgymnastiek, welke aangevallen wordt, zal ik trachten zoo kort mogelijk te zynwant om dat uitgebreid te weerleggen, zou men kolommen moeten schrijven. De schrijfster gelooft dat de schoolgym nastiek voor meisjes, uit zuiver mannelijke oefeningen, krachtpatseiJj enz. bestaat. Het spijt mij dat de schrijfster er een dergelijk geloof op nahoudt. Ik twijfel evenwel of de schrijfster in staat is om over gymnastiek te oordeelen, laat staan veroordeelen. Uit enkele woorden die door de schrijfster gebezigd worden, blijkt voldoende nat zij theoretisch mets van de gym nastiek af weet; De schrijfster heeft het over gelijkhandig optrekken aan de ringen. Ik vraag me af," wie kaD het ongelykhandig Verder geloof ik dat ordeoefeningen met vrije oefenin- gen verward worden. Ordeoefeningen dienen namelijk slechts voor-een ver plaatsing der klasse en verder als ioleidende oefeningenterwijl de vrlje- oefeningen dienen voor lichamelijke vorming en verbetering. De schrijfster moet dus de ordeoefeningen niet gaan aanbevelen voor lichamelijke opvoe ding, aangezien het nut van d6ze oefeningen voor lichamelijke vorming nihil is, maar bevele de vrije oefe ningen aan. Ik wil" daar bijvoegen de toestel-Oefeningen, benevens de spelen en voor jongens middelbare school: athletiek. Voor detweelaat- sten is evenwel een goed bespeelbaar terrein noodig. Of het tijd wordt dat de rytbmisch'e gymnastiek ook tot de scholen doordriDgt, is een Vöor lichamelijke vórming'en ver betering, zal het resultaat van de rythmische gymnastiek zeer gering zijnbovendien hebben de leerlingen al 'genoteg geestelijke arbeid. Eerst het evenwicht hersteld tus- schen lichamelijke en geestelijke ar beid, en dam pas spreken over ryth mische gymnastiek. Vrouwelijke gra tie is mooi, maar een gezond, krach tig ontwikkeld lichaam, al zweemt het desnoods iets naar het „manne lijke" is nog wel zoo mooi en in het leven practischer. Immers, slechts bij een goede natuurlijke li chaamshouding nemen 'de organen hare natuurlijke ligging of plaatsin, en zijn- dan pas in staat naar be- hooren te funetioneeren. Gezondheid is de grootste schat. Ik höop dat de schrijfster, die blijkbaar veel voor de lichamelijke 'opvoeding Voelt, eens enkele scholen bezoekt waar volledig gymnastiek-oüderwljs gegeven" Wordt, dan zal haar geloof in goed gymnas tiekonderwijs wel gesterkt worden. Zelf ben ik ten allen tijde bereid U met toestemming natuurlijk te ont vangen en de noodige inlichtingen te geven. U geachte Redactie beleefd dank zeggende voor de verleende plaats ruimte, heb ik de eer te zijn J. Stammes. Leeraar Gymnastiek R.1LB.S. en M.U.L.O. school In de eerste plaats zij opgemerkt, dat het stukje „voetballende vrouwen" door ons werd overgenomen uit de rubriek „de vrouw" van het Hbl. De heer Stammes, hierop ingaande, heeft blijkbaar niet begrepen dat het woord biceps hier in overdrachtelyken zin gebruikt werd. De heer S. stelt verder de vrouwe lijke gratie achter bij een gezond, krachtig lichaam (accóord Red.), „al zweemt het desnoods iets naar het mannelijke" (Brr 1), ja vindt dit zelfs mooier. Dat men, zich op dit standpunt stellend, niet veel waardeering heeft voortbythmische gymnastiek, iB niet meer dan logisch. Bovendien is deze meening over het nut der rhythmiscbe gymnastiek niet juist. Behalve dat zij vrouwelijke bevalligheid geeft, vraagt zy een groote spierbeheersching, veel meer in bij de' gewone oefeningen. Wij zyn natuurlijk leek, wat de technische zijde van het vraagstuk be treft. Toch wenschen wij enkele op merkingen ook daarover te maken, en idan in de eerste plaats deze, dat, naar wy meenen te weten, het geenszins in do bedoeling ligt dor voorstanders van de „rhythmischè" gymnastiek, om de toesteloefeningen geheel te laten vervallen. Althans te den Haag, iwaar - zooals den heer S. bekend zal zijn by wijze van proef, aan leen meisjes-H.B.S. de „rbythmische" gymnastiek wordt beoèfend, is een Sregeling getroffen, waarby de helft van den tijd benut Wordt voor de 'gewone, 'gereglementeerde gymnas tiek, en de andere helft voor de '„harmonische" gymnastiek. (Het woord „rhythmisch" heeft men door harmonisch" vervangen, 'wat ook juister is. Immers ook de 'gewone oefeniDgen worden meestal in zeker rhythme uitgevoerd.) Wat verder de geestelyke arbeid betreft, wij meenen dat deze niet 'grooter zal zijn, dan bij de samen gestelde vrije oefeningen van de -middelbare school het geval is. Tm eindt van plaatsing verzekerd ta zijn, dlanan Advertentiön ^j^vóór 10 uur dsa morgana ep daa dag dar uitgifte van da caurant te worden bezorgd. Adm. Heldersche Courant. er. geen enkele reden is waarom ik ons avontuur niet zou vertel len, voorzoover het hün aangaat. Wanneer ik weifelde, dan is dat omdat ik zelf nogal nauw erbij betrokken was; en omdat ik 't niet prettig vind mijne particuliere aangelegenheden aan de groote klok te hangen. Maar zoo onder vrienden wil j'e soms over derge lijke bezwaren heenstappen: voor al- als j'e weet dat het toch niet verder komt. Het portret van Mary staat nog altijd op mijn schrijftafel en vaak nog denk ik aan hetgeen had kün- nen zyn en niet is Als alles gegaan was zooals het had móeten gaan, en zooals ge woonlijk ook beschikt wordt in een goeden roman, dan hadden wij"; elkaar gekregen natuurlijk. Onze vooruitzichten, van Mary. en. van mij, ze waren niet schit-. terend. Maar wij hadden geduld, ern optimisme in overvloed. Papa O'Connell dacht er minder licht over, maar oudere menschen zijn allicht zwaartillender, en be kijken de zaken dikwijls van een ajider standpunt, vonden wij. Er is al een heel droevig eind gekomen aan mijne verloving. Toen Huib het mij schreef, kon ik er mij maar niet indenken; en eerst later, toen ze mij allerlei kleinig heden zonden die haar hadden toe behoord Ik kan kort zijn. Het is bij dat spoorwegongeluk geweest, bij La Salie. Je leest dan 's morgens wel in jo courant dat er hier of daar in Amerika weer een ernstig ongeluk gebeurd is zóóveel dooden en zóóveel gekwetsten maar overi gens, Amerika is zoo ver weg. En in je meer onmiddellijke nabijheid zijn er dingen die je meer interes seeren, omdat je de personen kent. En zoo las ik dan dat berichtje ook, zonder er verder aandacht aan te geven. Bijzonderheden heb ik nooit wil len weten. In mijne verbeelding heb ik er. meer dan. genoeg weet van gehad! En nóg De stamboom van Mr. Brookley, de aanleidende oorzaak tot al die wederwaardigheden, hoe t' daar verder mee is geloopen? Wel, dat is eigenlijk een dwaze vraag. Natuurlijk heeft hij zijn stamboom gekregen! Ilc zelf heb mij op zekeren dag met de expeditie belast, en ik. kan U verzekeren, dat hij er zoo keurig uitzag als een authentieke stam boom er' maar uit kan zien. HeeL netjes gecalligrafeerd door een be kend man op dat gebied, op melk blank perkament. De verschillende takken der van Breukelens hebben elkaar weer ontmoet bij Hubert en Florence, en ik vind het minstens" begrijpe lijk, dat de calligraaf met wijze voorzorg nog eenige ruimte heeft gelaten. Het is geen geheim trouwens, en ik bega volstrekt geen onbeschei denheid door te vertellen, dat Huib een stamhouder geboren is. ,,'n Stevige knaap!" schrijft Huib me. „Florence maakt het best en laat hartelijk groeten. En vader Brookley is in de wolken; hy maakt nu al plannen voor de toe komst! Zooals je weet, onderhan delt hij over den aankoop van de heerlijkheid, en als het gaat zooals hy zich voorstelt, dan zal onze En- gelbert Edward Hubert ermede be giftigd worden. ,,'n Heele1'mondvol voor zoo'n jongmensch: Engelbert Edward Hubert van Breukelen, heer van Breukelen-Proostdij, St. Pieters enz.; als ik het wèl heb, tenminste. Enfin, de oude heer heeft zijn zin en den jongen hindert het niet, voorloopig. Als hij later zijne hand- teekening moet zetten als mijn op volger in de directie van de Ame rican Boot Polish Co., dan moet hij daar maar iets op vinden." Toch altijd nog dezelfde, die Huib, 'n beste kerel! En wat mij betreft: ik ben nog Steeds prendre. EINDE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4