ENGAMOR Denk en overweeg J. SPRUIT. Kiezers! H. Hartog, Oss 4. SNEL 0. E. LETSCHERT F. 9. ZOETELIEF 1.1. C. BOT, Huizen te koop: Schoeffelenberger en Roskam naar den Raad! Ho. 1. BREDAi W. C. 2. BUKF. 3. OS 1.1. H. 0. SMITS P. I. 7. DITO C. 8. HOLSTER M. J. Unie-Liberale Kiesvereeniging. Advertentiên. Heldersche Melk-Centrale. Zitting centraal stembureau verkiezing Gemeenteraad. RAENKEL en Co, Tandarts, louf sn iBiieren Woansdas «an 12-4 sn Pijnloos trokken nn land oi kies i lunstgebittan vmall 25 - pirhealiehit. Vullingen etc. lanal i 1.-. MARGARINE- EN VETFABRIEKEN BAK- EN BRAADVET Stuifkalk. Kiezers, Hebt U gelezen het Gem.- Program van de Chr.-Hist. Partij Maakt slechts één hokje zwart van de lijst, die begint met Dat is de lijst van de Chr.-Hist. Partij. Stemt op WOENSDAG 21 MEI van onderstaande Candidaten van den Gemeenteraad Zoowel de arbeiders als de midden standers, de ambtenaar als zakenman, vinden plaats op deze lijst. Stemt één van deze Candidaten, daar mede bevordert gij het werkelijk belang Uwer gemeente. Voor kieskring 1 lijst no. 4. Voor kieskring lijst no. 6 Voor kieskring S lijst no. 7. Maakt slechts één hokje zwart. Visschersvan den Helder! Stemt allen C. BOT. In dit gedeelte was hij zijn stern niet geheel meester. De heer v. d. Stap was nu mooier dan bij de vorige uitvoeringen/ vooral zijn uitspraak was veel beter, ofschoon hij in „de Winter*Ma som mige gedeelten weer enkele-letter grepen wegslikte. Over mej::HoogeiJ- bosch niets dan lof. Zij zongi haar party met het grootste gemak, tooral in No. 16, „Wees welkom nu; donker Woud" en de aria -No:1 „Welke laafnis voor de Zinnen' Bij dit'gedeelte viel haar een pliment van den directeur tend< De koren waren, evenals de vorii malen, zeer mooi en zuiver.- Het mooist was wel weer het onweer in No. 19 en het lied van den Wijn in No. 30. Het is een mooi succes voor den directeur den heer A. J. Leëwens, dat het met deze uitvoeringen steeds beter is gegaan en een aangename gedachte, de talrijke toehoorders een genotvollen avond te hebben bezorgd. 2e periodieke Ze leredetrijd. L.l. Vrijdag om 1 uur 15 min. start ten de fantasiesloepen en sloepen Bg met modeltuig. De baan was dezelfde als de vorige week. Er stond een harde Z.O. wind en harde eb, zoodat het starten West-Oost niet meeviel. Velen slaagden er dan ook in 't ge heel niet in om door de startlijn te komen, anderen maakten zeer slechte trjden. De B! met fantasietuig, vaii Hr. Ms. Atjeb, kwam ook nu w< zeer gemakkelijk no. 1 aan. Ip 2de groep, Bi en B, met modeltuil won ditmaal glansrijk de opperschi] per Langerak van Hr. Ms. Wachtschij Deze handige zeiler, die de vori" week Zoo'n pech had gehad, w nu door opwerken onder de Zuid- wal en daarna over te steken naar ton Doode Hond, zijn collega's die direct overstaken naar de Doode Hond verre voor te komen. Deze laatste toch hadden onder Texelwal de volle ebstroom en den wind tegen, terwijl onder de Zuidwal de wind veel mii - der sterk was. In de derde groep, Bs met modeltuig, kwam no. 1 aan opperschipper Kraai, van Hr. M Atjeh. Deze staat nu dus verre voc r in zijn groep. Hij maakte ditmar 1 zelfs een beteren tijd dan de vorig e keer. Zijn tuig stond er bijzondt r goed by. De belangstelling op het Havenhoofd was weer overdonderen evenals het aantal deelnemers. Nof maals wordt hier de wensch uitgi- sproken, dat er meer liefhebber i mogen komen opdagen én dat alle sloepen der Kon. Marine mogen kampen. Hieronder laten we den stanl volgen, zooals die nu is. I. Fantasietuig: Punter Luit. ter zee 2e kl. Dulfer 4 Heckman 4 Bootsman G. Koek t Aantal deelnemers 3. het fourneeren van hel benoodigde al .naar mate de politieke kleur van het betrokken gemeentebestuur! Indien de Ministers van meening zijn dat op deze wijze geen bevre digende oplossing is te verkrijgen, zijn zij dan bereid hunne bezwaren daartegen mede te deelen? H. B] en B, modeltuig: Opperschipper Cornelius 4 Langerak 4 Aantal deelnemers 4. III. B# modeltuig: Opperschipper Kraai 8 Korpl. konst. Mijnhard 8 Marinier le kl. Alphenaar 1 Schipper Breed velt 1 Aantal deelnemers 4. Vragee vee Kamerleden. Veevoeder. De heer Oud, lid van de Tweed Kamer, heeft de volgende vragen gericht tot den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel: Is het juist, dat in overleg met dén ambtsvoorganger van - den Minister de Rykscommissie van Toezicht op de fabricage van veevoeder uit afva producten met het aantal fabrikanten onder voorbehoud van ministerieele goedkeuring contracten zijn aan gegaan en dat die contracten b] aandrang van gemelde commissie door de fabrikanten te goeder trouw zijn uitgevoerd? Is het juist, dat thans door deo Minister op grond van het ontbreken van het formeele vereischte der ministerieele goedkeuring 4© na koming dier contracten van. de zijd© van den Staat wordt geweigerd en, zoo ja, is de Minister dan niet van oordeel dat er zoo al geen wettelijke verplichting dan toch in ieder geval een moreele gebondenheid tok na koming van deze contracten bestaat? Niet geslaagde gemeent - 1 yke geldleeningen. De heer Duys, lid van de Tweede Kamer, heeft gevraagd of hét den Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Financiën bekend is dat de gemeenten Winschoten, Wageningen, Zaandam, Gouda en Velzen niet zyn geslaagd in het plaatsen eener defini tieve geldleening, en zoo ja, of die Ministers van meening zijn, dat het niet slagen dezer leeningen dient te worden geweten aan de mindere credietwaardigheid dezer gemeenten, welke mindere credietwaardigheid dan inzonderheid zou zijn ontstaan ten gevolge van eenig wanbeheer der betrokken gemeentebesturen. Op welke wijze zijn de Ministers bereid zoo vraagt verder de heer Duys de gemeenten, die tot heden zulke moeilijkheden onder vonden en andere die wellicht straks nog in dezelfde situatie komen te staan, te helpen? Zlin de Ministers niet van oordeel, dat een goede oplossing dezer moeilijk heden zou kunnen worden gezocht in een methode, waarbij het Rijk in zijn eigen Rijksleeningen voortaan opneemt het totaal bedrag van de verschillende bedragen die de ge meenten noodig zullen hebben, om daarna op zijn beurt die gelden nader aan de gemeenten te verstrekken, evenwel zonder de autonomie der gemeenten verder te beperken dan tot heden het geval is? Zijn de Ministers niet van oor deel, dat hierdoor o.m. zullen ko men te vervallen enkele nadoelen, aan de thans gevolgde methode ver bonden, o. a.: a. het vervallen van tal van on kosten vallende op al die afzonder lijke leeningen; b. het ophouden van bette elkaar op de geldmarkt opbieden der gemeenten c. het ophouden van den toestand, dat het bank- of geldJEspitMl*Meat om minder sympathiek gezind ie in Victorie I „We krijgen 't misschien deze week nog," dit naar aanleiding van een gesprek met een mede strijdster, een dag of zes geleden, toen eindelijk in de Tweede Kamer het Vrouwenkiesrecht op 't appèl kwam. Och wel nee," meende mijn kies- recntvrouw, „als mannen eenmaal aan 't praten zijn minstens de maand Mei gaat er nog mee gemoeid, wat ik je zeg M\jn optimistische stemming zakte weer. Ja, 't was waar voorbeelden te over wij, 7rouwen, hebben den doenen mee de berusting, die zoo zoetjes aan over ons, kies rechtvrouwen, is gekomen, trokken w\j ons oudste pakje aan en vergaten een oogenblik voor de heerlijke schoonmaak met haar aankleven als daar zijnkamers, die naar een nieuw behangsel snakken; gordijnen, die niet meer te wasschen zijn, enz., het groote, aanstaand' gebeuren. Staande las je de speech van Suse Groeneweg, dan kwam er een dag, dat je heele- maal geen tyd voor een krant had. En aan den avond van dien dag kwam een opgetogen stem je ver kondigen: „'c Vxouwenkiesrecbtis er door, 60 vó>r, 10 tegen, 't staat bij De Beer aangeplakt." Je wou 'tnog niet gelooven 'I was te mooi. Is 't heusch Is eerlijk waar?" Ja, er viel niet aan te twijfelen. Een oogenblik was je er beduusd van. Je zou zoo wel ineens je willen aankleeden en de deur uit, met keu nissen het heugelijk feit bepraten en dan plots kwam je weer tot de nuchtere werkelijkheid, zag al het werk, wat je nog wachtte „'k Feliciteer jekwamen de huis- genooten met blijde gezichten. Toen raakte de geest los over zeker iemand. Wat een opgewonden ge praat weerklonkHet vrouwenstrijd lied schalde helder op. De jongste heer des huizes herinnerde zijn moeder aan een eens gegeven belofte. ,Je zou tracteeren, als 'ter door was," en by hield zijn hand al vast op, zeer bereidwillig ditmaal om een boodschap te dóen. En zoo is dan een liartewensch vyn duizenden vrouwen in ons land vervuld en een stille hulde breng ik bij deze aan al die oudstrydsters, 'die lang voor ons de lendenen hiel den omgord, voor wie deze victoriie niet was weggelegd. Een tachtigjarige, een feministe, die thans in Frankrijk woont, die zich nooit heeft willen aansluiten, altijd haar weg alleen ia gegaan en die toch den eersten stoot aan de vrouwenemancipatie heeft gegeven, de dappere Mina Kruseman, zal zich in haar tweede vaderland met ons verheugen. Ook mijn eeresaluut aan Aletta Jacobs, mevr. Drucker en al de andere vrouwen, die ons tot op dien dag zoo krachtig hebben ge steund. Nu is een meerderjarige Nederland sche vrouw eindelijk mondig gewor den, eindelijk geacht te zijn iemand met een normaal stelletje hersens. Maar nu breekt de tyd van alg meene ontwikkeling voor vrouw eerst recht aan. Iedere vrouw zal nu wel zoo zoetjes aan-leeren inzien, dat er in de wereld nog wel iets anders voor de vrouw te koop is, dan je plicht als moederdier vervullen en dan, als je afgebeuld en oud voor je tijd bent, als een versleten, suf werkpaard in je hoekje je einde af te wachten. Devrouwen moeten leeren, dat het leven mooi is, dat ook voor de vrouw, evenals voor den man, ont spanning noodzakelijk is, om frisch en krachtig te blyven, dat er goede boeken zijn, die je ontwikkelen en je het leven eens van een anderen kant leeren beschouwen. En als zy dan eenmaal zoo ver zijn, zal haar blik zich steeds opnieuw verruimen gemeentelijke-, staatsbelangen, trekken haar opmerkzaamheid, zijn mensch geworden geen eeuwig klagende huissukkel, die haar man met een berg van jeremiades ontvangt of een vrouw, wier eenig amusement bestaat in 't bekletsen of afkammen der buurvrouwen of wier eenig ideaal is om 't, wat meubels of kleeren betreft, toch maar mooier te hebben dan familie vrienden. De toekomstvrouw m o op hooger peil komen te staan, aan zij met den man, immer voor waarts. Ik wil dan eindigen ditmaal met een hartelijk en gelukwensch aan mijn medestrijdsters, onverschillig tet welke partij ze behooren en een tot ziens dan weldra bij de stembus G, v. d. HULST Heeroma. Luchtvaart. Het vllegoRgeluk te Oldeeburg. Te Soesterberg zijn uit Oldenburg bijzonderheden ontvangen omtrent het vtiegtuig-ongeluk, waarvan de luitenants Duinker en Perk het slachtoffer werden. Ooggetuigen moeten op een gege ven moment bemerkt hebben, dat de motor van de Rumpler niet meer werkte. Daarna zagen zy vlammen, waarop het toestel brandend omlaag viel. Beide Inzittenden waren onmid dellijk dood. Het stoffelijk overschot dér slacht offers zou waarschijnlijk uit Duitsch- land naar ons land worden vervoerd. De copy van dit stukje was reeds eerder in ons bezit. Wegens plaatsgebrek moest het evenwel eenige malen blijven liggen. tfISSCHERIJBERICHTEN. Aanfakncht U Ni«uwtdi*>. Ht «tuk foao t i i i 4:0 mldd«itong»n, p»r »tnk r 0 4G i u 100 kUÜM tong»n, p«r «tuit f 0.308 taiboti ■tak t 7 a f 9-; GO roggen, per etnk 00 kabeljsDwen, per stek I o. nu.-;» kietel acbeKUcb; per kiat 17 - t 10.-4 kielen kleine «cheivisch. per klit f 4.-4 10 Heten («ttchol, per kirt f 7.- f 10. «kirten kleine achol, per klitt 876 f 6 kleien icherren. per kUi f 2 60 l 4.—. Door trekke/a: 693 tal hirlrg, per tal f280 4 888300 atuk* anajoTla, per 1000 f 7 76 ft f 8.40. Door geepvisachetft83 tal geep, per tal f8 60 ft l 8160. Door lOKgenTiaachera876 loggen, per alak f 076 066 18 Hel Door trekkere: 603 tal haring, pat tal f 8«3 a t 4 66; 6*000 anijov b, per 1C00 f 7 - - f8.60. Door >oggen' f OS5 ft f 0.9S Door geepTinchers143 tal geep. per tal f9.63 a t 86,- Door 66 korden400 tongen, per atnk f 0 90 f 1 1800 mlddeltonten, per atnk f 0 46 a f066, 800 kleine tongen, per atok r 0.90 a f 0 - W roggen, per ataft f090 a f 0.— i~> kabeljauwen, fer «tuk f 1.— a f 9. 8J tarbotten, per atnk 6.— a f 8. 40 k sten achelvircb, per ki-t f6 - f8-—13 kiftten kleine achetvlech, per Mat f 4 60 r 6.60 63 kitten zetaobol, per kiat f6.- e f8.- 68) kiftten kletne suhol per kiat f 1.60 f 6,— 03 kiftten aohairin, per klet f 8.- k t 4.- -4'klaten toole poonen, per kist f S3. f 86.—60 kieten grauwe poonen, per kiat rie- r i - Be vliegtocht over den Oceaan. Vrijdag zijn vier Amerikaansche vliegtuigen te Trepassy opgestegen. Drie daarvan zijn op de Azoren aangekomen, en hebben dus twee der den van den weg afgelegd. Het vierde vliegtuig moest ten N. van Fayal op zee dalen. De bemanning werd door het stoomschip Tona opgepikt. Het vliegtuig werd op sleeper nomen, doch ging later door het breken van den sleeptros verloren, Naar aan de „Weekly Dispatcb" uit Horta (op de Azoren) gemeld wordt, verklaarde de commandant van de N. C. 4 in een interview, dat de overtocht dertien uur en negentien minuten geduurd had. Hij vloog op een hoogte van 3000 voet, tot hij het eiland Corvo (een klein eiland der Azoren, 19 vierkante K.M. groot) in het gezicht kreeg, Toen moest hij, tengevolge van de mist tot een hoogte van 200 voet dalen en op het water neerstrijken, daar hij zich eerst orienteeren moest omtrent de ligging van Horta. Toen hij de plaats van de haven had vastgesteld, steeg hy weer op en arriveerde om 11.25 uur in de haven, waar hij naast den kruiser „Colum- bia" neerstreek. Stemplicht. De Burgemeester van Helder noodigt de kiezers, die op Woensdag 21 Mei a.s. om de een of andere reden niet aan de stemming kunnen deelnemen, uit, daarvan, onder op gave van redenen en zoo mogelijk onder overlegging van bewijsstukken, waaruit de geldige reden van ver hindering blijkt, schriftelijk aan hem mededeeling te doen. Zy, die geen oproepingskaart heb ben' ontvangen, kunnen vóór den stemmingsdag alsnog een kaart be komen ter Gemeente-Secretarie en op den stemmingsdag eveneens aan het Stembureau. Het niet ontvangen vau de oproe pingskaart ontheft niet van de ver plichting om te stemmen. In den regel is kiezer voor leden van den Gemeenteraad hy, die vóór of op den 15 Mei 1919 den leeftijd van 25 jaren heeft bereikt en op 1 Februari j.1. gedurende een jaar on afgebroken iD deze gemeente woon plaats heelt gehad Helder, den 17 Mei 1919. De Burgemeester van Helder, W. HOUWING. I Den 27en Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders, HENDRIK LASTDRAGER en GEERTRUIDA LASTDRAGER BLIKKENH0RST, in stilte hunne 35-js Iga Echtver- efnijjino te mogen herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen I biyven, is de wensch van Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Helder, 20 Mei 1919. In plaats van kaarten. I D.V. hopen onze geliefde Ouders, LAMBERT KAMP en STIJNTJE DEKKER, hunne 25-jailga Echttsisenlging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, M KAMP. T. KAMP. I' Receptie Donderdag 29 Mei, van 1.30 - 4 uur n.m., Kanaalweg 168. Geboren HIELKE JAC0B JAN. Zoon van J. J. H. KOOPMAN. M. KOOPMAN Staalman. Helder, 19 Mei. Weststraat 17. Gevraagd een nette DAG-DIENST- BODE. Vroeg vrij. Adres: Keizerstraat 72. 10 GULDEN BELOONING voor dengene die een burgergezin met 1 kind aan een woning helpt. Huurprijs ongeveer f2.50. Brieven onder No. 730, Bureau van dit blad. Noodhulp Dienstbode gevraagd tegen f6.- per week. AanbiedingenBureau van dit blad, Gevraagd een flinks JONGEN en atn aankomand Meubelmaker, by: A. KLOPPER ZONEN. Flinke SCHILDERS gevraagd, voor geruimen tijd. AdresM. KALE- VELD, Schilder Voor bovengenoemde melkinrichting wordt gevraagd, om binnenkort in dienst te treden, tegen nader overeen te komen salaris: een bekwaam boter- en kaasbereider. Bekendheid met gasmotor strekt tot aanbeveling. Brieven franco aan den Heer M. S. BREMER, Secretaris, Keizerstraat 84, Helder. Gevraagd een natte COMMENSAAL. Adres: Bureau van dit blad. Te koop een nieuwe Fonograaf met veertig nieuwe platen. Adres: Bureau van dit blad. Te koop een goed onderhouden Kinderwagen. Adres: Polderweg 50. De1 Voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van den Gemeenteraad maakt bekend, dat het centraal stem bureau een zitting zal houden in het gemeentehuis op Donderdag 22 Mei a.s., des namiddags 2l/j uur, ten einde den uitslag der op 21 Mei a.s. te houden verkiezing van leden van den Gemeenteraad vast te stellen, Helder, 17 Mei 1919. Dé Voorzitter voornoemd, W. HOUWING. Belangrijk bericht. uil AMSTERDAM, Spreekuur In DEN HELDER, KEIZERSTRAAT 28, tegen onderstaand tarief: Mllatxlreii verminderd tarief. Alle tandheelkundige e p e r e 11 i e geheel el|nleee deer bekwaam landarts het centrum der stad een dubbel Hoerenhuis met grooten tuin, groot 3 A. 25 c.A. Winkelhuis Kanaalweg; Winkelhuis Spoorstraat; diverse Wocr-huiz»n in do Kroon straat, Goversstraat, Klaas Düitstraaf; diverse Bouwperceelen. Te bevragen bij: J. SPRUIT, Mak. en Tax., Expl. in bouwgrond Nederlandsche Opera, fijnste 10 cents sigaer. Verkrijgbaar: Sigarenmagazijn „DE INDUSTRIE bij de Keizersbrug Vertegenwoordiger van oerslo klos febrlkoot. En gros en detail. Kiezers van den Helder I Wij raden U aan Uw stem uit te brengen op J. J. SCHOEFFELENBERGER of G. ROSKAM. Waarom Wanneer men de Heeren van den Raad in openbare vergaderingen hoort, dan zijn ze zoo democratisch mogelijk en zij werken zoo hard voor het belang der Gemeente. Het resultaat van hun arbeid is: dat wederom ean mllliosn zal moeten worden geleend. En gaat 't met deze leening zooals te Velsen, te Zaandam en enkele andere gemeenten, dan staat onze gemeente er zeer treurig voor. Is het geld dan altijd goed besteed? Men is thans bezig het spuikanaal te graven. Dit werk is niet aan besteed, maar geschiedt door de gemeente zelve. Hoeveel zal dat werk kosten en welk resultaat zal het opleveren? Er is veel kans, dat het resultaat nihil is en dus de duizenden zijn weggeworpen. Daarom zullen de H.H. SCHOEFFELENBERGER en ROSKAM, mochten zij gekozen worden, direct het initiatief nemen met het oog op den financieelen toestand onzer Gemeente, het verdere uitvoeren van het spuikanaal alsnog te doen staken Demooraat of ConservatiefGe hebt dezen winter vaak in de kou gezeten. Er moest immers een brikettenfabriek komen, die een schat van geld kost! Ea leverde die brikettenfabriek nu ook maar goede waar! En de prijs van die briketten? Zooals U allen zal kunnen getuigen, veel te hoog! - Hoe vondt ge den afgeloopen winter de gasvoorziening Hebt ge ook al eens een zware boete betaald en is Uw meter ook wel eens weggehaald? Hoe vindt ge nu de gasprysregeling? In den aanstaanden winter moot en mag zoo willekeurig met onze brandstoffen voorziening niet worden omgesprongen. Wij waarschuwen U. 't Is nu de tijd om daartegen te protesteeren! Hoe staat 't met den woningbouw? Daarover valt veel te zeggen, doch gy weet, er is hier gebrek aan woningen en de nood vermindert geenszins, ofschoon vele gepensioneerden den Helder verlaten. Hoe staat het met de loonen der werklieden? 't Wordt iets beter, maar in vergelijking met andere plaatsen zijn ze nog te laag. Hoe staat 't met het onderwys? Gedurende twee jaar arbeidt, een commissie met groote kracht aan een uniform leerplan. Den onderwijzers, voor wie men 16 Nov. 1918 een nieuwe sa'ariaregeling maakte, is tot heden nog geen cent uitbetaald vin hunne verhooging. Bovendien zinkt deze salarisverordemng in 't niet vergeleken by andere gemeentenhet onderwijs wordt als een nood zakelijk kwaad beschouwd. Dit moet anders worden! Om die misstanden besloten vele kiezers te protestoeren, door de Heeren SCHOEFFELENBERGER en ROSKAM te kandideeren voor den Gemeenteraad. Daarom kiezers, laat U niet. misleiden door groote woorden als democraat of conservatief, maar brengt Uw stem uit als één man op: J. J. SCHOEFFELENBERGER en G. ROSKAM. Laat Uw protest zoo fel mogelijk klinken! EEN GROEP KIEZERS. Kalkfabriek-n W-F. STOELZOON, ALKMAAR. Militie 1919. Milltlspllchtlge 1919, 2do god. Veot. Art., ingedeeld to den Helder, wensebt te rellen met den Haag el Haarlem. Brieven onder letter H, een v. ZWICHT'a Alg. Adv. Bureau, Lelden. Het Bestuur der R..K. Kleavereenlglng „EENDRACHT", Helder. Vooruitstrevende Vrijzinnige Kiezers! Stemt een der candidaten der Unie-Liberale Kiesvereeniging: BOK, E. J. WIERSMA, L. BURGERS, W. H. TROUSSELOT, J. L. H. In alle drie districten zijn de lijsten gelijkluidend en worden dus te zamen geteld. Gelooft niet het sprookje, dat*de Liberale Unie ten doode io opgeochreven. Bij - de algemeene verkiezingen behaalde de Liberale Unie In het gekeele land meer stemmen dan de Vrljzlnnig-Demooratische partij, zoowel In 1018 als in 1919. 1918 L. U. 83173. V. D. 71582. 1919 L U. 85131. V. D. 80966. In d. Q.ma.nl. Held.r ging om. p.rlll in 1918 192 stemmen vooruit, vergeleksn met 1918. f Waarom toornt „Hollands Noorden" in haar nummer van 16 Mei zoo t«gen de oandidatuur-BOK Om daardoor te trachten te bemantelen, dat de Vrijzinnig-Democraten op 3 April j.1, In de gemeente Helder, vergeleken by 1918, 62 stemmen aohteruit gingen, niettegenstaande alle bombarie, welke geregeld m „Hollands Noorden" staat. Namens het Bestuur K. EOOOERDUIJN. J. E. HONCOOP. J. J. v. TROTSENBURO. H. A. JAARSMA. P. VINKEN. M. JVIJT. Brengt allen A.S. WOENSDAG Uw atam uit op den Candldaat welke onze belangen In den Gemeenteraad kan behandelen. Laat niemand thuls^blljven Namens de Vlsschers C. BIJL Cz. J. RIEDEMAN. C. LEIJEN. J. BOTTER. M. BAIS. J. BIJL. K. KOSTER. Q. DE BIE. H. BIJL. C. STEEQERS. K. KRAMER. J. VEENSTRA. S. ROMKES. K. BLOKKER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6