Laatste berichten. Advertentiën. EVANGELISATIE - PALMSTRAAÏ, Nlarine-Cantine. - Bij den algemeenen zeilwed strijd van de Kon. Mar. Jachtclub op 11 en 12 Juli a.s. zal een nummer worden opgenomen klasse W (ABC- klasse), gestuurd door dames Door den oud voorzitter van de Vereeniging, den gep. schout-bij-nacht W D. H. baron van Asbeck, oud- gouverneur van Suriname, is daar voor een kunstvoorwerp uitgeloofd. Men schrijft ons: Nu er allerwege klachten opgaan over de houding van een zeker'deel van het publiek bij de muziekuit voeringen in het Julianapark, Hjkt het ons niet ondienstig, op het vol gende de opmerkzaamheid van het Heldersche publiek te vestigen. Iedere week, gedurende den zomer dienst op Dinsdagavond van 7*-9$ Uur geeft de kleine kapel van ons zoo hoog geprezen stafmuziekkorps een muziekuitvoering in de Marine Cantine. Gedurende den wlnterdienat heeft dit op dezelfde uren plaats op Vrijdag, en dan nog bovendien Maandagavond van 0J 7J uur, dus twee maal per week. Nu is het onbegrijpelijk dat er weer zoo weinig bezoek is op deze avonden. Het ging verleden jaar nog al goed, thans moeten de me'nschen weer eens extra aangepord worden. Vele onzer ingezetenen hebben familie of kennissen bij de Marine dienen, zoodat ze als geïntroduceerde mede kunnen komen. Mucht echter de een of ander bur ger, 't z(j alleen, 't zij met zijn huis- genooten in de zaal of den tuin plaats willen nemen, om naar de muziek te luisteren, welnu niemand is er die hem dit zal beletten. Daar heeft men althans geen last van schreeuwende en stoeiende jonge luidjes, want er wordt voor gezorgd, dat dit niet gebeurt. Tevens kan men er op zijn gemak by gaan zitten. Er is een tyd geweest, dat de Marine-Cantine in een kwaden reuk stond, maar die is gelukkig al jaren voorbij, en niemand zal zich bekla gen wanneer hij daar eens is geweest om naar de schoone muziek te luis teren. De heeren musici zullen het pu bliek ook dank weten, want muziek maken moeten ze toen, en dan maar liever voor een aandachtig publiek, •dan voor stoelen on banken. Wie dus lust heeft, wage er een wandeling aan naar den buitenkant. - Woensdag 4 Juni geeft „Hel ders Mannenkoor" zijn 2e Concert voor donateurs en begunstigers. Aan dit concert zal medewerken: Mej. Antoinette Clae3sen (Sopraan), den Haag; aan de piano de Heer A. J Loewens, muziekleeraar, alhier. Door bijzondere omstandigheden, buiten de schuld vau 't Bestuur, is dit concert wat laat ln den tijd geworden. Alhier is opgericht de „Heldersche Korfbalclub „T.Q.G." „Tot ons ge noegen" met 20 leden. Geoefend wordt op het terrein bij het Observatorium des Zondags van 9-11 uur. geen U.-L., 2 V. L., 9 R.-K., 3 A.-R., 1 Cbrlst.-hist., 2 Ec. Bond, 1 Comm. In de oude raad hadden zitting 6 S.D.A.P., 2 V.-D., 8 U.-L., 1 V. L., 10 R.-K6 A.-R., 4 Chriat.-Hist., 1 Ec. Bond. D» RoUtrdsm oht teamatak'ng gtltadlgd. In een huishoudelijke vergadering van de Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel gistermorgen ge houden in het Verkooplokaal, waar alle stakers aanwezig waren.benevens vele vrouwen, is na een inleiding van Moltmaker, de volgende, door het hoofdbestuur voorgestelde motie aangenomen Het stakerspersoneel der R.E.T.M., kennisgenomen hebbende van de verklaring van den dirokteur inzake indiening van den 8-urendag ingaande 1 Juli a.s., spoedige tot stahd brenging van een ook voor het personeel aan nemelijke pensioenregeling, direkt in gaande verhooging der loonen op den grondslag der nieuwe loonregeling der Rotterdamsche gemeente werk lieden besluit op grond hiervan de staking op te heffen." Gistermiddag 2 uur werd de voor bereidende arbeid hervat. De tram Sfeal waarschijnlijk Zaterdagavond weer rijden. Sazant te Parijs. Het Ned. Corr.-bureau meldt ons, dat de gezantschapppost te Parijs aangeboden is aan jhr. dr. J. Loudon, oud-minister van buitenlandsche za ken. Deze heeft de benoeming aan vaard. De Rijkamlddala*. De rijksmiddelen hebben in April 1919 21/» millioen meer opgebracht dan in April 1918. Over 'de eerste vier maanden is het verschil vier millioen. In hoofdzaak is dit te dan ken aan de accijns op het gedistil leerd, die een millioen hooger op brengst gaven, en aan de rechter op den invoer, die bijna. twee mil lioen meer gaven. Waaruit blijkt, dat de handel weer vooruitgaat De haren te Viiesfngen- De voorzitter van de Tveede Ka mer heeft hedenmiddag bij den aan vang van de vergadering meege deeld, dat de minister van water staat hem had verzocht het wets ontwerp betreffende de verbetering van de haven te Vlissingen voois hands van de agenda af te voeren. Zonder hoofdelijke stemming werd hiertoe besloten. U t Ooet-lnd'1. Naar de „Tel." meldt, zfjQ uit Indie telegrafisch particuliere berichten ont vangen, waarin wordt medegedeeld, dat de Kloet., een krater op de grens van de residentie Kediri en Passoe- roean (Midden-Java) weder aan het werk is en reeds belangrijke schade heeft aangericht. Het totaal aantal slachtoffers in de streek van de eruptie wordt op 50,000 geschat. BUITENLAND. Ds w aach ia vaiar vaa da iaëaehtaY Onder het hoofdje „De neutrale kranten" in den Helder bevat de „Nieuwe Heldersche courant" het volgende merkwaardige bericht: Onze Roomachen loopen nog altijd met het idéé rond, ten minBte dat beweren ze als je ze spreekt, dat de plaatselijke Hel- derBche couranten zoo neu traal zijn, en dat een Roomsche ze dus gerust kan steunen. Nu in dezen verkiezingstrtjd blijkt het anders te z(jn. Niet alleen, dat ze vbl staan met ad vertentiea der vrijzinnige, liberale en socialistische partijen,dat is natuurlijk, daar wordt voor be taald. Maar ook de overzichten en be schouwingen over de komende stemming stonden alle in het teeken der „neutraliteit?" pardon ze waren alle ge prononceerd links, dus tegen ons. Toch blijven de Ropmschen die kranten steunen, van wege hun „neutraliteit" ziet ul Wat een struisvogelpolitiek! Die beesten steken óók hun kop in het zand om het komende ge vaar niet te zien. Uit alles blijkt wel dat het de Heldersche Courant is die het zoo verkorven heeft Waarom? Niet om dat in onze courant verkiezingsad vertenties opgenomen werden. „Want daarvoor wordt betaald". Dus dkn mag het. Men spreekt wel eens van jalousie de mótier Neen de hoofdoorzaak ligt verder, veel verder zelfs. Want de toorn des heeren driestarschrijvers is op gewekt door iets wat niet bestaat, nl. beschouwingen die wij, vóór hét houden der Raadsverkiezingen, aan een mogelljken uitslag zouden hebben gewijd. Het geval op zichzelf zou te absurd zijn om er op in te gaan, ware het niet dat hier een leugen gebruikt werd om bij een deel der Heldersche bevolking stemming te maken tegen de Heldersche courant. Wij weten evenwel dat vele katho lieken hier ter plaatse er anders over deDken en wy zijn dan ook benieuwd of niet van deze zijde tegen den unfairen aanval van de N. H. Ct. geprotesteerd zal worden. Struisvogelpolitiek, heer Alemede van da Katholieken! (Bad.ELOtl) BINNENLAND. 8sm«tnUriidi»«rkl»ziogtn. Den Haag. Gekozen zijn9 R.-K., 14 S. D. A. P., 2 Comm., 2 Chr.-Hist., 1 Schevenin- ger, 1 Neutrale Party, 1 Vryz.-Demo- craat, 1 Middenstander, 5 Anti-Revo- lutionnairen, 2 Vrije Liberalen, 1 Econ. Bond, 5 Unie-Liberalen. De samenstelling van den Raad voor deze verkiezing was: 11 Soc.-Dem. 12 Unie Liberalen, 4 Vrijzinnig-Democraten, 4 Vrije Liberale, 4 Anti-Revolutaonnairen, 4 Chri8t.-Historischen en 6 Roomsch- Katholieken. Uitslag Haarlem. Gekozen zijn 13 S.D.A.P., 2 V.-D., Londen, 23 Mei. De (hier verschij nende) Daily Herald wijdt beschou wingen aan het beroep door Duitsch- land gedaan op de Ver. Staten. Het blad stelt de vraag„Wat kunnen de Amerikanen antwoorden vervolgt danIndien zij oprecht zijn, slechts een ding. Zy kunnen enkel het antwoord geven, dat reeds door hun gedelegeerden is gegeven, die, bij wijze van protest, zijn afgetre den; zij kunnen enkel antwoorden: „Neen, deze vrede is niet onze vrede er is niet één alinea in, die niet indrulscht tegen de veertien punten van Wiison." Duitschland. Uit hat bezette gebied. Berlijn, 22 Mei. Naar de bladen melden, deelden de Franscbe bezet tingsautoriteiten te Saarlnuis den landraad aldaar mede, dat alle vroegere actieve officieren en onderofficieren van het Duitsche leger met hun gezinnen onder dwang naar den rechter-Rijnoever zullen worden over gebracht. Verder werden in verschil- ende plaatsen van het district Saar- louis wei fcommissies en vertrouwens lieden aangesteld, die de inwoners trachten te bewegen, opneming in hetFransche staatsverband te vragen. Personen, die dit verzoek doen, krijgen een zgn. ,carte A" en daar mede het recht tot vrijen inkoop in Frankrijk en tot het betrekken van levensmiddelen uit de opslagplaatsen der Fransche militaire autoriteiten. De „Vorwarts" merkt hierbij op: „Dit is de beste illustratie van het Hat Oulticha tegenvoorstel Te Spa houden de Duitschers een groote conferentie, ter vaststelling van het Duitsche tegenvoorstel. De regeering is vertegenwoordigd door Scheidemann, Erzberger, Dernburg en Bernstorf, en deze mannen over leggen 'met de heele vredesdelegatie, die daartoe opzettelijk uit Versailles is overgekomen. Opmerkelijk is, dat ook dr. Bell, de Duitsche minister van koloniën, van de party is. Daaruit zou men kunnen afleiden, dat de tegenvoorstellen, die vérmoedelyk een aantal minimum concessies zullen formuleeren, zonder welke deonder- teekening voor de Duitschers niet mogeiyk zal zyn, de koloniën niet buiten bespreking zullen laten. Dat zou dus niet overeenkomen met hetgeen de „Matin" hierover aan kondigde. (N. Rott. Ct.) Tagan hot Vridaivardrig. De New-York Times verneemt uit Washington, dat er onder de Repu- blikeinsche senatoren die gekant zijn tegen het volkenbondplan, een actie aan den gang is om te zorgen, dat hun bezwaren door een definitieve uiting van den senaat, onverwyid ter kennis zullen worden gebracht van de vredeBgedelegeerden in Parys. Deze Republikeinsche senatoren zijn van oordeel, dat de gedelegeerden precies dienen te weten welke amen dementen de meerderheid van den Senaat wenscht. In deze quaestie dient tydverlies te worden voorkomen. Dt Daily Herald over bat vredes- vrije zelfbeschikkingsrecht der vol keren." Engeland. Da koleaproductla. In het Lagerhuis heeft Sir Auck- land Goddes in antwoord op een vraag gezegd, dat hy vreesde, dat het noodig zou zyn, hetzij de ver strekking van steenkolen aan de nijverheid en voor huiseiyk gebruik te verminderen, hetzy de hoeveelheid die uitgevoerd mag worden nog meer te beperken. Het was niet mogeiyk, om een stelliger antwoord te geven, voor de gevolgen van de verminde ring van den werktijd voor de pro ductie bekend was. De productie aan steenkoel per arbeider was toch al afgenomen zonder eenige inkrimping van den werktyd. Tegeiyk wordt bekend dat de kos ten van de jongste loonsverhooging en vermindering van den werktijd voor kolendelvers tot 31 Maart 1920, dus in een jaar tyds, 20,250,000 zullen bedragen. Stek'ngaa in Canada. De Engelsche bladen bevatten by- zonderheden over het schrikbewind van de stakers te Winnipeg dat een belegerde stad gelijkt. Het heeft geen telegrafische of telefonische verbinding met de buitenwereld en de postdienst is geheel ontredderd. Er verschenen geen couranten met uit zondering van een orgaan van de stakers. Er dreigt nu bovendien nog een spoorwegstaking in Canada. In Winnipeg komen geen goederen of levensmiddelen aan. De banken zyn gesloten omdat zij wegens de staking van het telefonisch en tele grafisch verkeer geen zaken kunnen doen. Totnogtoe zyn echter geen onlusten voorgevallen. DeburgerUjke overheid heeft hulp gevraagd van de bereden politie uit het noordwesten, van Canada en van soldaten. Men zegt dat de gemeentepolitie bij hun aan komst zich bij de staking zou aan sluiten. In Toronto dreigt ook een groote staking. De communisten zijn daar druk doende met propaganda. In West-Canada is de geheele vakbe weging gewonnen voor het plan om een groot vakverbond te vormen met een ultrasocialistisc-h program. De werklieden van de Hydro- Electric en de Ontario Power-maat- schappij^n bij den waterval van de Niagara hebben eenparig besloten om te staken, tenzy men hun een achtuurs werkdag zonder verminde ring van loon toestaat. Rusiind Nederlaag der Bolsjewisten. Londen, 23 Mei. De „Times" ver neemt uit HelsingforsHet op rukken naar Petrograd van uit het zuidwesten schynt alle bolsjewisten in de war te brengen. De plannen van den generaien staf waren blijk baar gemaakt in de verwachting van een aanval uit het noordwesten. De rooden hadden 20.000 man aan die zijde van de stad samengetrok ken. Volgens betrouwbare berichten heeft de glorierijke opmarsch der Finnen, Russische vrijwilligers en Esthlanders op Dinsdag en Woensdag zich voortgezet over een afstaat "van negen mijl, zoowel in de kust streek en in de strepk van Gatschina, waar vele duizenden rooden met wapenen en munitie zich overgaven. Uren later namen deze rooden met energie deel aan de aanvallen tegen hun oude kameraden, en maakten geweren en 600 spoorwagens buit. Terwyi ik sein, komt het bericht, dat het garnizoen van fort Krasnaia Gorka tegen de bolsjewisten is op gestaan en begonnen is Kroonstad te bombardeeren. Uitbuitiag vaa da Stromboli. Rome, 23 Mei. De vuurspuwende berg Stromboli is om 6 uur 45 's avonds gaan werken en heeft gloeiende stoffen opgeworpen, die branden veroorzaakt hebben. Tege- ïykertyd kwam er een vloedgolf uit zee over land, die tien minuten duurde. Er zyn tal van dooden en gewonden. Van Measina uit is hulp gezonden. De uitbarsting duurt hevig voort. Afgaalataa. Renter verneemt, dat het samen werken van troepen in Afganistan in de afgeloopen week met kracht werd voortgezet. Een groote inland- sche troepenmacht staat tegenover de Engelsche troepen. Pogingen om het grensgebied tegen de Engelschen op te zetten zyn slechts zeer matig geslaagd. In Kandahor wordt de heilige oorlog gepredikt. Korta berichten. Er bestaat een uiterst gespan nen toestand tuaschen den Spaan- schen premier Maura en de linker- zyde. Het geallieerde antwoord op Rantzau's nota betreffende de eco nomische voorwaarden verklaart, dat de klachten overdreven zyn. Duitschland heeft twee nieuwe nota's ingezonden, een over het par ticulier eigendom in het buitenland, de andere over het arbeidersrecht. De Polen oefenen in Galicie n schrikbewind uit tegen de 0ekrajiner8. De opperste geallieerde raad weigert met een delegatie der Inter nationale het vredesverdrag te be spreken. De geallieerden en geassoci eerden zyn overeengekomen den tekst van het vredesverdrag niet aan hun parlementen mee tedeelen voor het door de Duitschers ge- teekend is. De vertegenwoordigers van Koltsjak te Parijs eischen op grond van het verdrag van Londen het maqdaat over Konstantinopel op. Duitschland verklaarde zich bereid omtrent de vernieling der Noord-Fransche mijnen inlichtingen te verstrekken, welke van nut kun nen zijn by den wederopbouw. Een verzoek om Ledebour uit hechtenis te ontslaan, is verworpen. Te Antwerpen zullen in den zomer van 1920 ter gelegenheid van de Olympische spelen, groote feeste- ïykheden plaats hebben. Wilson zal uit Brest naar New- York vertrekken. Luchtvaart De luchtvaartdienst van het Ame- rikaansche leger heeft groote toe komstplannen. „Binnen enkele jaren zullen wij in de Yer. Staten metalen luchtschepen hebben, die drie weken aaneen in de lucht kunnen blijven en 60.000 mijl in ééo leis kunnen afleggen. Zij zullen 200 ton lading kunnen meevoeren en in de eerste plaats van belang zyn voor het ver voer van de post en van passagiers." Aldus een officieele verklaring van dezen tak van dienst in de New- Ycrksche bladen. Da Amarikanva op do Aieren. Nog steeds zitten de Amerikaansche vliegers in Ponta Delgada te wachten op een gunstig oogenblik om te ver trekken. Van de drie machines die te Trepassey zyn gestart, is er nu nog maar een overde N. C. 4, die wordt gecommandeerd door Read. Commandant Towers is zy'n N. C. 1 totaal kwijt, want dat vliegtuig is gezonken, Bellinger's toestel, de 3, ligt wel niet op den bodem van de zee, maar is toch niet in staat, om den tocht voort te zetten. De doorde Amerikaansche machines afgelegde afstand van Trepassey naar de Azoren bedraagt 1380 mijlen de N. C. 4 moet nu verder naar Lissebon, een afstand van 1094 mijlen en dan naar Plymouth, nog 855 mylen. Hawker terecht. Het Persbureau Vas Dias meldt: Volgens door de Engelsche marine te IJmuiden opgevangen draadloos bericht is de vlieger Hawker 40 myi uit de Iersche kust op zee in machine dryvende gevonden en door een schip opgenomen en geland. Hawker rapporteerde steeds in de mist te hebben gevlogen, waardoor alle benzine was opgestookt en hij gedwongen was op zee te dalen. tochtje te hebben gemaakt, gemeerd aan de Heerengracht, waar de beurt schippers hun ligplaats hebben. Als naar gewoonte brachten knechts van een der laatsten ledige manden, vaten tn kisten aan, die zy bij de klanten ophalen. Een party werd ook naby het jacht neergezet. De verificateur E. kreeg in een en ander wantrou wen en ontdekte Donderdagnacht dat uit dat „leege goed" kruiken werden opgediept en aan boord van het jacht gebracht. Met de gemeente politie bracht hij er een bezoek, met het resultaat dat. ongeveer 1000 liter gedistilleerd werden aangetroffen die evenals het jacht zelf in beslag werden genomen. De heer B. en zyn schipper F. D. van Tor Neuzen, zijn Donderdagmorgen naar Middelburg overgebracht, ter beschikking van den officier van justitie. Da moord op Dirk va* Loauwo*. Men meldt uit Amsterdam Gisteren heeft de politie een proef genomen met een politiehond, wel ken. eerst lucht werd gegeven aan een jasje, door den vermoorden jon gen gedragen, en vervolgens aan de jas van den verdachte V. Het ver moeden ligfc nl. voor de hand, dat de moordenaar gedurende den tijd, dien hy noodig had om den knaap te verdrinken, bovenop diens lichaam heeft gelegen, om hem in bedwang te houden. De politiehond heeft, na lucht gehad te hebben van het jasje van Dirk v. Leeuwen, onmiddellijk de jas van V. uit een groot aantal agentenjassen, waar ze tusschen was gelegd, te voorschijn gehaald. Op zichzelf moge deze aanwijziDg van slechts weinig beteekenis schijnen, ze krijgt meer waarde in verband met de vele andere aanwijzingen, welke het overtuigend bewys tegen V. reeds leveren, als hetwettige nog niet te leveren valt. TWEEDE KAMER. Vnrgsdering van Donderdag 22 Mei. De Kamer gaat voort met de be handeling van het ontwerp inzake de onderwljzersjaarwedden. De dis cussies waren vry rumoerig; een aantal amendementen werden öf ingeslikt of verworpen. Betreffende de salarissen zal dus de volgende regeling gelden In gemeenten, gerangschikt in de eerste klasse, zullen leerkrachten, die alleen de bulpacte bezitten, een salaris genieten van'f 1000 tmiuder dan twee dienstjaren) tot f 2000 (19 en meer dienstjaren). Dit salaris geldt zoowel voor onderwijzers als voor onderwijzeressen, mits zij gehuwd, weduwe of weduwnaar zijn. Onge huwde onderwijzers en onderwijze r essen zonder bojfd- of bij-akten gaan tot het bepaalde dienstjaar gelijk op met hun getrouwde collega'sdaarna blijven zij echter op f 1800 staan, terwijl de anderen van lieverlede tot f 2300 stijgen. Dat zijn de „normale" salarissen, de „vaste jaariyksche wedden", gelijk art. 26 zegt. De gemeenten mogen niets daarop leggen, al zal vermoe delijk de overgangsbepaling ten slotte wel aldus geredigeerd worden, dat fungeerende. onderwijzers, die vol gens de geldende salarisverordenin gen betere vooruitzichten hebben dan volgens de wet-De Visser, in hun exceptioneele positie gehandhaafd zullen worden. De heer Ossendorp deed eene poging om voor dit „fixatie systeem", dat n.1. de salarissen in de wet vast gevroren zitten, in de plaats te kry- gen een stelsel van minima met eventueele gemeentelyke bijslagen, maar zijne motie werd verworpen. De heeren Ossendorp, Ketelaar en Otto hebben pogingen gedaan om de aldus vastgestelde salarissen althans eenigermate te verhoogen en daartoe bestond inderdaad alle aanleiding, nu eenmaal vaststond, dat de gemeenten de jaarwedden niet mochten ver hoogen. Alle amendementen en er waren er heel wat werden, zooals we zeiden, verworpen. In de vergadering van Vrijdag werd met de verdere behandeling van het wetsontwerp inzake de onder- wyzerssalarissen doorgegaan. Alle amendementen betreffende den kindertoeslag zyn door den Minister onverbiddellijk afgewezen en daarna met vrij groote meerderheden ver worpen. Daarna begon men aan de bespreking over de actentoelagen, welke bespreking nog niet is afge loopen. Zij wordt Dinsdag voortgezet; GEMENGD NIEUWS. Diefstal van gehalme zeekaarten, Het Hoog Militair Gerechtshof deed in hooger beroep uitspraak in de zaak tegen den marinier le klasse en den marinier 2e klasse, die in eerste aanleg deor den Krygsraad te Willemsoord waren veroordeeld resp. tot twee jaren en tot twee jaren en zes maanden, wegens het stelen van geheime zeekaarten. Het Hof sprak den eersten be klaagde vry van het by den kaar- tendiefstal op den uitkijk staan en verminderde in verband daarmede de hem opgelegde straf tot een jaar gevangenisstraf met vflf jaren ont zegging, terwijl ten aanzien van den anderen beklaagde het vonnis van den Krijgsraad werd bevestigd. Raads man was mr. Winkel. Bolejewiek aangehouden. De grenswacht te Glane (Losser) heeft gisteren een Duitscher (bolsje wiek) aangehouden, die naar Duitsch land wilde terugkeeren en gesigna leerd stond als koerier der bolsje wieken in Duitschland en hun geest verwanten in ons land. Hy is te Oldenzaal in arrest gesteld. Verduistering. De politie te Haarlem heeft aan gehouden den 16-jarigen kantoorbe diende W. P. W., werkzaam by de Haarlemsche Machinefabriek, die ver dacht wordt, f 2500 verduisterd te hebben door vervalsching van de boeken. Een cmokke'Jaoht. Men meldt uit Terneuzén: Sedert eenigen tijd vertoeft hier een Belg, de heer B., met zyn fraai zeiljacht „Yolande". Dit was, na een SPORT. Voatbal. 10-jarlg bsstasn H.F.C. Dat belooft goed te worden op 1- Juni. De medewerking van onzepiaatselyke clubs en particulieren laat niet te wenschen over. Men oordeele. Op Zaterdagavond 31 Mei in Casino, daartoe gratis afgestaan door den heer Polak, een tooneeluitvoering aangeboden door de tooneelcub „Ex celsior", onder leiding van den heer L. v. Loo. Bal na. Op 1 Juni optocht met muziek, door „Harmonie", alweer belangloos. Medewerking van onze Gymnastiek- vereenigingen „O. K. K." en „Pro Patria" met hun 400 leden. Door die vereeDigingen sport demonstra ties. Op het veld vrye- en orde- oefeningen. Natuurlijk belangloos, Voetbalwedstryd 's middags om 4 uur. 1 Juni, 's avonds in CasinoTuin- concert door Winnubst", afgewisseld door het Zangkoor „Harmonie" en voordrachten, tot besluit Bal. Met waardeering maken wij mel ding van het aanbod van deu heer Thyssen, stalhouder, Spoorstraat, die een platform zal maken, waarop het muziekkorps „Harmonie" op het veld beter tot z(jn recht zal komen, En dat er ook nog meer voelen voor onze organisatie, bewyst het storten van een belangrijke gift in de kas der Vereeniging," door den heer Piuylaar. Uit een en ander blykfc, dat men de voetbalsport een goed hart toe draagt. Zeker zal het publiek zich nu niet laten wachten. Zondag a.s. voetbalwedstryden tus schen Concordia I—Victoria I. Aanvang 10 uur. Terrein Bolweg. De elftallen komen uit met: Concordia. Bakker Smit Verat ten Biaa Dledeuhoven Ika Brinkoma Gode Auguitlja Ptlna Beier Lijnt Groot MeiJor* Bilzoe MoJJer Ooatandorp v. Dok Konlngataln. A LuIJt Gaataiaars N. N. Victoria. Concordia II gaat Zondag a.s. naar Texel een revanche-wedatry'd spelen tegen Sportclub II, welke de vorige maal met 2—1 verloren is. Ze ver trekken om 9 uur. H.F.C. Zasmaoht. Morgenmiddag om half drie wordt de tweede wedstryd der seriewed- strijden gespeeld. De rood-witten komen uit tegen Zeemacht. De 1ste wedstrijd eindigde, zooals we weten, in geiyk spel en, we zyn nieuws gierig hoe nu de afloop zal zyn. Hopen we dat de temperatuur niet al te broeierig zal zyn, het kan niet uitbiyven of het laat zyn sporen na op het spel. We verwachten evenwel, dat beide ploegen zich zooveel mogelijk zullen geven. By H.F.C. zal waarschynlyk Hage naar, hun voormalige keeper, ook van de party zyn. Definitief is dit nog niet. Zie hier de elftallen, die elkaar zullen bekampen: H.F.C. Hsgenaar, d, Pol, Torbu/g. Kortman, Bak. Kikkert, R. Bak, Belderbtek, v. d. Wal, 8ch lat, Groot* Meijer, Wolf, V«an, Rapatl, B/otre, Willem'*, Att>, JObala, Voranal Verslui)*, Ut IJer. Zeemacht. H.F.C. II speelt morgen op Texel tegen Sportclub I, om een medaille. Hopen we dat de reserves een beter figuur zullen maken dan de elftallen van Stormvogels, die verleden Zon dag met 8-0 en 6-0 „ingemaakt" werden. We hebben vertrouwen in de rood-witten. Zondag a.s. Terrein Onderzeekazerne. Aanvang 9} uur. Trekvogels I-Emma I. Trekvogels komt uit met: Staart D* Rok N. N. Molenaar ai IJ oman Hartof KoomeQar vd.Slnl» Krinenbotf D* Wit W*«id Uit h*t Politfe-Rapport. In den nacht van Zondag op Maan dag j.1. is wederom in het gemeen t-31 ijk Vischafslaggebouw aan de Buitenhaven door middel van een valschen sleutel ingebroken. Een maal in de hal zfinde heeft men een luit van het kantoor ingedrukt en vandaar heeft men zich toegang ver schaft tot den zoogenaamden win kei van den congierge, waaruit 60 doosjes sigaretten, 50 stuks kwatta- reepen, 5 pakjes pruimtabak, 2 kistjes sigaren en pl. m. f5.— zyn ontvreemd. Het meerendeel van deze zaken is opgespoord en ook de daders, jmgens van 17 en 18 jaar, met name de G., B. en de gebroeders P., losse werklieden en visschers. Proces-verbaal is opgemaakt. Door een bewoner van den Paral lelweg is aangifte gedaan, dat des namiddags ten 31/, ure na inklim ming door een openstaand raam uit eene portemonnaie, welke in zijn keuken op de tafel lag, een zilverbon van f2.50 is ontvreemd. Van dezen diefstal wordt verdacht een 8 k 9-jarige jongen, gekleed in lichtgekleurde blouse, donkere broek raet lichte lappen op de knieöD, klompen met riempjes en eer jockeypet. VISSCHERUB*lt»CHT%K ▲angekrecht t* Nl«Bw«i;i*j>. 23 Mei. Dooi 4' kotders: 430 tougen. p*r f 0 86; 14 0mldd*l(ODg«a,pw *-.uk l o 26 a 10 86; 400 kl*1ne tODgen ptr etak f 01U; 10 uabotie.:. •r «tuk t i - m tl—.. CO loggen per stuk 0. l 0. .00 kabeljiawen t-er st k f 0. 12 klate i «cbel?i»cb per klsr, f 7 10. - 4 kisten kleine «ch*ivlsch. to-1< u 61 f0- 83kistensetechol,per klit f 8 - f 10 C kiiUD kluni icbol, per fclsi f S. f 8 0 kimn 'Charnn, p«r ktut f4- a f ft 60; IR loten roodo poot-en, per kist f 14. 117. 39 k stio grauwe poonen, pe; kist f6. a r 8. - Door trikke.i: 470 tal harir.g, per tal f 28! a f 366; 4QC00 stnk« ansjovli per lG00r336 - f 10—. Door gcepviuchera800 tol gup, pir tilfS- f 36— Door rogginvlsscberi310 roggen, per «lek f 116 a 1 1 40 28 Uii Door trekken: 4SJ tal baring, per tal f 1L60* 86°' 61000 an«jov- s, per li 00 f 1010 a Door geepylaacbers180 tol geep, per tai f8.- a f 38.—. Door roggenviaachers: 210 roggen, eer atuk 1 6 a f 1.16 Door 36 korden. 400 tongen, pir itnkf0 66 a 1400 middeltonnen, pir itnk f 0 26 a f 0 86 410 klilm tongon per stuk f 0.10 a f 0 - un roggen, per stuc f 0. - a f 0 - 01- kabeljtuwen, per atok f 0.— af—. 12 tarbotten, pir atuk f 4.— a f 663; 13 k atin «chelTi«cn. pir ki t f8 a 10.—4 kliten kleine ichelvlich, pir klit f 8.10 a f 0. - 16 klitm sitochol, pir kist f7.- 9. ï8 kisten kmni echol yer klit f 6 - a f 860; 80 ktitoo scbi<r-n per kist f 4 f 6 8 kitten rooli poonen, pe» kist f 18 f 16.— 10 kisten xranwe poumn, pn kist f 6 60 a f8.-. Dienstregeling ep dee spoorweg. Definitief is de zomerdienst vast gesteld op 1 Juli a.s. De treinenloop zal op werkdagen worden uitgebreid, daarentegen des Zondags worden ingekrompen. CORRESPONOENTIE. Wegens plaatsgebrek moest een ingezonden stuk van den heer 8., voorzitter van de afd. Helder van den Ned. Bond van Arb. in Openb. diensten en bedryven, tot het vol gend nummer biyven liggen. MARINEBERICHTEN. D» kapitein tot sic P. C. Coopi wordt 3 Jont gip.-aitot ln ooramlsali li Amiterdam. teneinde neb oor -.* builden voor de bitrnking van dlrectmr van bit iUilni-itabllisimint aldaar, te?ent ondercommandabt du muim ti A'dem D- luitenant ter sn der 2e kl. P de BooU van 3r Ma. Bellona, wordt den 25»ton Mol gestild ter beschikking. Met den 2?*n Juni wo'dt de offlclir van gr zocdbild der li kl. J. W X M d« Smit geplaatet ln di dlricil* der marlot te Willemsoord. Ds offlcierrn machinist der Se kl. 7 A Slsoo Baan en op i Jali getltld er biicblkklcg. Bi) Kon beelalt van 30 desu is, met Ingang van 1 J jII, a»n den otflcDr van giEODdheidder ls!e klasee W A Stsrk.opsijo virsoek. vregene langdur'gen dierst, ervol outelig uit den see- dlenst verleend,onder toekennl g van pinainen, en hetbedr, g van het peneloen bepaald op f3626 'dj aan. B|J Kon, besluit van 23 dezer ls aandenlnlt. ter zee der 2di%laBee P J. Batinck, op s|Jn verzoek, met Ing.lg vtnSldeiir.wrolonUltg uit deu z-idienet verleend. Bi] Kon. keiiait v n 21 dezer li sin dilaite obhi-< ter zee der 2de klaise F Pink» en G M SietdtJk resp. met ingang van 1 enl6JonIai, op hun vueoek eervol ontslag uit den z«edien*t verleend, wat lerttgen imden offlclir bitnft ln Oost lndie repn'.angj alt Ooit-lDdlB teraggikiird* hoofd officier van gezondheid 2e kl. P. J Yaatinou la beriemd tot chef van hit hoapitaal dor marine dlo ti Amite dam ge laitit wordt. Offlclir v<n administratie 'i kL P. J. Dikke s ls ere-geplaatst van Willemsoord naar Hilli voitalnli. Offlclir v»n admlnlitratli le kl. dir Kon. maiine W Nenn'ngi» be«'imd voor het erkeder !o Ned-indé. waarhein hij in Jnll a.s. zilver, trekken Opgavi van ove geslaatote onderofficieren der zsstnacht. Op 26 Milsergeant dir mariniers A. Dekker van Marinekazerne Amsterdam naer Marioierikezir e Rottirdim; rirgisntbot eller R. Sweera van Marlnaktiiini Anaterdsm naar Hr. Ms. Wachtschip WUltmsooid. LEQERBERICHTEN. Soldljrsrhooging B)J Min. bisch- la feipaald. dat militairen be nede den ring van onderofficier, dis belast sQn met de wetkziamhfdin van un organiek lnged ildm muiter Weikaan of wirkman bU één dir korptin van d* landmacht iem soléU- virhouglbg ginlitin van 60 cint per d»g Dezi aoldiJve booging wordt gebracht op f 1(0 Est dag voorden dienstplichtige, die,aanspraak ebbend* op onbepaald kliln verlof, vl!willig onder de wapsnon b'Jj't. omdat voor het ver richten vin de tot dusver aan hemopgadiagen werkzaamheden geen dienstplichtig* «anwesig soldljverbooglcgen over alle dagen, waarop itJ BoluiJ geuleten tot en met den d»g vóór dien, waarop zfj van hunne wukz.amheden worden oDlhevan. Die ontheffleg gsschledt Ingeval van dlenatv*.hindering vragen» ziekt* v«n laoger dan 7 d g-n.UJdanaprovooet.etraf en dergelijk*. STOQMVAARTBERICHTEN. Stoomvairtm&attohsppIJ Nsdarland. Jan Pieterez Cocn vertrok li Mr! van Batavia i Katiaoeo vertr. 13 Mei v. Padanv n.New Yoi k Pilo* d ri Nederlanden ariiv. 23 Mal van Batavia telJmuldin- «orneu v*»tr 23 Mei v A'dam n. Batavia. Rsasbrandt, nltr., vertr, 18 Mei vaa 8n*z. Rottardamaoha Lloyd. Dellarriv 23 Mei van Rotte»dam te Barry. Menado. thuisreis, arrlv 2i Mei te Falmouth, Kavn, uitreis, pass. 20 Mei Keep Pon. Tcbanan. aitrels, «ril v IN Mei te Padsng. Kon. Hall. Lloyd. Yolgeus een draadlooe bericht »1 1* Gelrla vermuedelijk hedenavond te Amsterdam aan komen Heil. Amarlka lijn. Rotterdam, v. Rotterdam ntar New York, arrlv. 21 Mei te Prymonth SommelcdiJk v« tr 16 Mal v Batavia n. N.-York. AndiJk vertr. 23 Mei v. R'dam n Baltlmor*. Stoomvaaftmaataciiappij Ooaatn. Sarpedn v. Batavia n. A'dam pass 16 Mei Perim. Dardanus van Liverpool naar Java, parsserd* 17 Mei Gibraltar. iava-Paclflt Lijn. BUI ton, van Batavia naar San Pranclsco, vertr. 14 Mei van Nagaaakl. Nias arrlv. 17 Mei van Java te Sin Pranclsco. Java Bengalen-lijn. Birma vertr. 14 Mei v. Aleppy n. Raugooa Oalcutta arriv. 14 Mei v Rangoon te Bombsy Java-Chim-Japan Lijn. TJlleboet, van Montreal naar Amsterdam, i MetOape Ray MARKTBERICHTEN. Alkazaar, tS Mei 1819. Fabriekskaai kleins f 75. le soort commissie tsbriekak. f—.-, klein* boerenkaa*f69.—oom- mltaieboerenkaaa f 68. - .middelbare boerenkaa* f vlug, middelbar* fabriekskaai f - Aangevoerd 63 stapels, wagende 63,606 K G. Qtaaomerkt. Aangevoerd 272 sakken. Hever f .6.69, bruine boornn f li a f 86, ouioenboooen f 80 a f 60, witto f 47 S gioan* erwten I 20 a f 42, grauw* f 36 a f 60, vale f 87, gerst chev. f 16.- Beverwijk, 28 Mei 1919 AsF«rges dik black f 040 a f 0 68, dito dan blank f 0 14 a 1 0.24 dito dik blauw t 0.21 a f 0*8. dito dan blanw f 0 08 a f «.16 per bos. bloemk l*fSO.-afiO.-.2efl3.-af20.-p 103»t, knouelde U IV- a f 0 iitoieelle f8— a f6- per 100 bos, postelein f 0 90 a f L40 per sen, raapstelen f L- a f 180, ihabarber f 8.- a f 18.-, radijs f a f 8 60, selderij f4- 6 - per 10 boe prei f 0 a f 0_ ,ela f 6.- Broek op Lsngadjjk. 28 Mol Rabarber f 6.40 a f ?.20. Burgerlijke Stand v. Helder, van 22 eri 23. Mei 1919. BEVALLENN. Petrus—Buijs, d. N. Bontes—Spigt, z. OVERLEDEN: W. Eyiders—Leen, 34 jaar; C. Reusinaag, 10 weken. Den SOsten Mei 1919, hopen onze geliefde Ouders FREDERIK KWAST en MARIJTJE MEIJER, hun 25-jariga Echiv^reeniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen biyven, ia de wensch van hun liefhebbende Kinderen. H. KWAST. M. KWAST. F. KWAST. Helder, 24 Mei 1919. Bonselaarsweg No. 5. Den 8sten Juni a. s., nze geliefde Ouders, PIETER 'T HERT hopen SERRETJE OOSTENDORP. den dag te herdenken dat sy voor 25 Jaar in den Echt zijn verbonden. Dat zy nog laüg gespaard mogen biyven, is de wensch van ons allen. Helder, 24 Mei 1919. Oranjestraat 28 a. Getrouwd W. F. K. OUWENS en A. E. TRAP, die mede namens wederzydsche Fa milie hartelijk dank zaggan voor de vele biyken van belangstelling by hun Huwelyk ondervonden. Inplaats van kaarten. Heden overleed, zasht en kalm, na een langdurig, amartelyk, doch geduldig lijden, myne lieve Vrouw, TRIJNTJE BAKKER, in den ouderdom van 66 jaren. D. DAALDER Mz. Den Burg (Texel), 23 Mei 1919. Ter aarde-bestelling Maandag middag 3 uur. Door een noodlottig toe vals overleed onze geliefde Zoon, Broeder, Zwager en Verloofde, JILLIS DE BRUIN, in den ouderdom van 33 jaar. Zyn diepbedroefde Familie en Verloofde, A. DE BRUIN. P. DE BRUIN- VAN HARDKNIJB. Maassluis. H. FRANKEN. A. FRANKEN - de Bruin en Kinderen Middelburg. F. VAN MEGGELEN. D. VAN MEGGELEN- de Bruin en Kinderen. Enschede. a. DE BRUIN. Woensel by Eindhoven. A. DE BRUIN. Helder. J. DE BRUIN, Echtgenoote en Kinderen. Hellevoetsluis. De Verloofde T. GUICHELAAR. Enschede. Helder, 23 Mei 1919. Dankbetuiging. Hiermede betuigen wy onzen op rechten dank aan den Vader en de Moeder van het Tehuis Breed wars- straat, voor de goede behandeling aan onze Grootmoeder bewezen. D. VONK en Echtgenoote. ZONDAG, v.m. half «If in da Nieuws Ksrk: Os. A. E. VAN QRIETHUYSEN. 'aAv. sas uur in g«b. Palmatraat: D*. A. VERWAAL, van Alkmaar. Hemelvaartsdag, v.m. half sl( In da Nieuwe Kerk De. O. J. WARNERS. Gedurende dtti Zomer eiken Dinsdagavond van 7u 30—flu.30 Muziekuitvoering, voor Ondorofficioron on manschap- net huiat latroducé'i,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2