ALTIJD GOEDKOOPER D. VA HASSELT Ie TUINCONCERT „Het Kappershuis" Si DAMESSCHORTEN Magazijn „De Ster". S.C0LT0F, Kanaalweg 141142 S. COLTOF, Kanaalweg 141142 F'. S. A. KANNEWASSEB A ZONEN, een bekwame Wi Casino. - Tuin. ZONDAG opening der Zomer-Concerten. door het Sted. Muziekkorps. BADPAVILJOEN „HUISDUINEN". MAISON hl ALPHEN. Hoesten, f 1.55 per el. Anga- Bonbons prima zuivere Reuzel, Colbert-costuum Herman Nypels, HEMELVAARTSDAG GEOPEND. MANTELKOSTUUMS MANTELS A N T E L S 19. MANTELKOSTUUMS 12."° - 19.50 - 24.s0 9.60 - 14.60 - 19.B0 - 23. JAPONNEN ILOUSES EN ROKKEN 95 c. - 1.7B - 2.2B - 2.7B eto. NIEUWENDIJK 154-156-158, Amsterdam. VERKIEZING LEDEN GEMEENTERAAD. De Coöperatieve Kleedermakerij VERKIEZING LEGEN GEMEENTERAAD. VERKIEZING LEDEN GEMEENTERAAD. Afwisselend BAL Zondagmiddag HELDER-ROTTERDAM Hedenavond opening van de Dames-Kapsalon en Parfumeriewinkel KRUISWEG 1-2, Tel. 206. Firma VAN PELT. een partij vissclisrij-artikeltn, g. Anga-bonbons. Groote keuze nieuwe dessins donkere VOILES, Witta, ellen en gskleurda Yeiles, venei 95 ct. Prima aitie Teile Ireii, i 195. tegen hoest, heeschheid, Uit ENGELAND: Uit ZWITSERLAND Dames I Door ontvangst van een groete partij Dames- en Kin der hoeden Tevens een mooie soileering MARABOUI- en VEERBQ1T1N ontvingen. Modebazar S. Herschel, Koningstraat 23. Steeds het nieuwste. Depot van Melkproducten „WILHELMINA" Prima Amerikaansche STIJFSEL Perkplanten J. W. Heydanus, dan ledera oonourrent. Zoekt Uw voordeel niet alléén In prijs, doch dék In kwaliteit. WIJ verkoopen uitsluitend artikelen, waarvoor wij ten volle Instaan en een proefkoop kan U nooit sohaden. Onze groote omzet garandeert U uitgebreide keuze, reéele bediening, lage prijzen. In moolo kw. laken, modern» kleuren, o.a. beige, bveu, groen, In prima laken met rijk bestlkte garneering, aile moderns kleuren, |4>6° 26<BO 32.50 41.50 e4o 60 32.5° 43i 50 etc. nieuwe modellen met ploolen-garnoerlng, in dt» nieuwete Eng. stoffen, groote verscheidenheid, etc. In prachtige fantasie-stoffen, mot en zonder gekleurde kragen, alle maten. 60 de nieuwste modellen in matting voile (lioht en donker) 5.65 6 96 7 95 3.95 e(o in enorme kwantiteiten en verschelde*# modellen gekleurde en witte blouses, f. PIETERS Jr., pp.c. a. b. as. ,Rindj}ani" Da Hoor en Mmviouw KUIPER. OPROEPiNQ. Allen, die belangstellen in het oprichten van een plaatselijks band van loste werkiiodsn, worden opge roepen ter VERGADERING op Womdsg 28 Mei a.e., btj D. MlNNEBOO, Hoofd|racht. Eenige losse werklieden. De Voorzitter van het Hoofdstem bureau in den Kieskring I; Gelet op artikel 94 der .Kieswet; Maakt bekend, dat een afschrift van het proces-verbaal, vermeldende den uitslag der op 21 Mei j.1. ge houden stemming ter verkiezing van leden van den Gemeenteraad ter ge woner plaatse in deze gemeente is aangeplakt en voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Helder, den 23 Mei 1919. De Voorzitter van het Hoofd- stembureau voornoemd, D. H. GRUNWALD. Gevraagd nette DAG-DIENSTBODE. Zondegs vrij. AdresH. W. ZEfeEL, Kanaalweg 03. alDe Eendracht", Hoofdgraoht 57, vraagt voor hare nieuwe zaak SPOORSTRAAT 95 Schriftelijke aanbiedingen Hoofdgracht 57. De Voorzitter van het Hoofdstem bureau in den Kieskring II; Gelet op artikel 94 der Kieswet; Maakt bekend, dat een afschrift van het proces-verbaal, vermeldend# den uitslag der op 21 Mei j.1. gehou den stemming ter verkiezing' van •leden van den Gemeenteraad, ter gewoner plaatse in deze gemeente is aangeplakt en voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Helder, den 23 Mei 1910. De Voorzitter van het Hoofd stembureau voornoemd, P. DE GEUS. De Voorzitter van het Hoofdstem bureau in den Kieskring III Gelet op artikel 94 der Kieswet; Maakt bekend, dat een afschrift van het proces-verbaal, vermeldende den uitslag der op 21 Meijl. gehou den stemming ter verkiezing vam leden van den Gemeenteraad, ter- gewoner plaatse in deze gemeente is aangeplakt en voor een ieder ter Inzage is nedergelegd. Helder, den 23 Mei 1919. De Voorzitter van het Hoofd- stembureau voornoemd, W. HOUWING. Distributie Callantsoofl. In de week van 25 Mei-81 Mei wordt by de winkeliers verkrijg baar gesteld, tegen afgifte van: bon no. 398 ons suiker 394J ons kindermeel 3954 ons sago of pakmaelt; 396: 2 ons spek; 397 1 ons rijst, tegen dan prijs van 14 ct. per ons. no. 40 Brandstoffenboekje1 stuik kalizeep van 200 gram 6 ct.; no. 8 peulvruchtenkaart2. ons bruine boonen, en op no. 9 9 ons groene erwten no. 37 van het Kinderauifcvrboekja 8£ ons suiker, en op no. 681 atuk kalizeep 200 gram k 6 ct. Afgifte van aardappelen op Maan dag 26 Mei, v.m. 9-12 uur. Ondergeteekende maakt het w geachte publiek bekend dat zy do zaak in Kruidaniarawaran en aanverwante Artikelen van den heer RAS heeft overgenomen. Voor vlugge en nette bediening wordt ingestaan. Minzaam aanbevelend, Wed. P. SCHORSM— ZUIJDENOORP. Kroautrut 11. Gevraagd tllnka DIENSTBODE. niet beneden de 18 jaar. Adres: Mej. WIT, v. Galenstraat 86. Wordt gevraagd een net OAIMEISJE. Adres: VIS, Kanaalweg 87. MElSJe gevraagd, 18 h 14 jaar, eenvoudig gezin. Adres: Gravenstraat 10. Flinke LOOPJONGEN gevraagd. Loon f 8.50. Adres: Boekh. SPRUIT. Gevraagd een nette JONGEN, voor Loop- en Bakkerijwerk. Adres: HEIJMAN, Hoofdgracht. Te huur gevraagd een WONING, of gedeelte daarvan, liefst in 't Centrum der Stad. Br. fr. lett. N, aan: DUINKER's Adv. Bureau, Spoorstraat. WASSCHkN gevraagd. Opge maakt of aan de iyn. AdresKoningdwarsstraat 22. Directeurde Heer 0. H. J. v. d. BOGAEROE. Casino-Orkest. Aanvang 9 uur. Entrée 30 ct. (plus rechten). vian 3-5.30 uur en van 6.30-9 uur Qoedi.ren-Schroef bootdiensten en tusschonllggende plaatsen. Uitbreiding van den Dienst. Vertrekken thans i Vee Heldere 's Maandags en Donderdags, 'e morgens vroeg. Vee Rotterdam: Dinsdags, n. 12 sur, en Donderdags, 's avoads. 'De OndernemerG. N. VAN KONINGSBRUGGEN. LOOOSGRACHT 60. Telefoon 75. Speciaal Haarwerk-atelier. Te huur een WOONHUIS, be vattende: 4 groote en 2 kleine Kamara enz. Br. fr. onder lett. P, aanDUINKER's Adv. Bureau, Spoorstraat. Gevraagd KAMER, met of zonder Slaapgelegenheid, door Zeemilicien. Brieven^ met opgaaf van prijs, onder No. 761, Bureau van dit blad. Zaterdag 31 Mal 1819, des middags 2 uur, aan het^Ha- venplein te Helder, van: w.0'.lijnen, 8 heozen, geepztgen, lappin, haring- en atisjovlawant, zim- men, aiidinms-ksil, kerken, enz. enz. Des morgens vóór den verkoop te bezichtigen. Deurw. W. BIERSTEKER. MOLUENDOOD! Eeialget afdoend mlddal om duizend molles te verdrijven. Per flacon voor duizond mollen f 1.20. C. BUIS, Drogist, Spoorgreoht 23, Dame* I Haarwsrk le een zaak van vartrouwen. Wondt U dan aan onderstaand adresj daar worden alle soorten Haar werken gameakt op etaal, en van uitgevallen haar. c. WIJTSMA, *»OOftSTR««T 86. HAARNETTEN (Badimitomodol), DIJkstraat 34. Telef. 244. Filiaal: Koningstraat 47. Da bekenda Kikkerkopje# 9 cent. Amandelbrood, dagelijks versch varkrljgbasr, 30 cent por out. verkoudheid, keelpijn. Gebruik hiertegen Doos 50 en 90 cent. j Apoth. en Drogliten. fiURGERWOONHUIS. Te koop gevraagd «tan n»t BURGER WOONHUIS, omtrek Westplein. Koop som ongeveer I 3000.-. BrieveD, onder No, 752, Bureau v. d. blad. Te koop aangeboden oan HEERENflETS. Adres: Artilleriestraat 29. Te koop aangeboden twas mooia DAMESMANTELS on aen Jor.gnnsO VERJSS Bureau van dit blad. Te koop 1 Baadje (2a taïlls), 2 Baaien Hemden* 6 witte Hem den, 1 plunje Zak, 1 Kool, mat Touwwerk, ïortdar Bad, voor f 25.—. Adres: Jan in Veltstraat 98. Te koop gevraagd WANDELWAGENTJE, mat Kspje, in goeden staat, 't Liefst niet boven f 25.--. AdresBureau van dit blad. Een wonder ven kunst Is Uw portret In natuur- lljke kleuren naar lader verbleekt portret, maat35X45, van f8.-at. CHKONIJN, Stationstraat 13 Zondags gesloten. Te koop ean partij jonge KONUNfN k 50 ct. per stuk, en roestvrij** DROOG LIJNEN k 4 ct. per Meter, 2 nNuws b'Blaci ROKKEN en aen paar DAMES- KNOOPJESLAARZEN, maat 40. Ook ASPtULT, 20 ct. per Meter. AdresAnjelierstraat 6. Te koop «aar «Urk gebouwd HEEREN RIJWIEL, mst baste Bandsn au twaa Versn»llingsn8af, en een Ounlop Motor- band. Adres: Wilhelminastraat 78. Tekoopoudean jongt» KONIJNeN, met Hok, en tevens Korporaals 8AAOJE. mat Mots. AdresDe Wetstraat 20. Te koop een nel BURGER» WOONHUIS, mat Erf aan de Cornelis Ditostraat No. 4. Direct leeg te leveren. Adres: H. VAN PELT, Keizerstraat 94. TE KOOP een klein HEERENHUIS, aan do Koningstraat. Leeg te leveren. Briaven onder No. 753, Bmoau van dit Blad. Te koop een bneto VOORDEUR. Adres: Sluisdykstraat 119. Te koop aan donker blauw Mantel pakje, f9 maat 42. AdresBrakkeveldweg 33. AFBRAAK TE KOOP. 1 Houten Ba<opl*iits, gedekt met zink, groot: 8 50 X 7.60; hoog: 8,25 M. 10,000 Straatitsenan3000 blauwa Dakpannen; een groote party Ribban, Planken en Jutfxrs, enz. enz. Aan de Sloopery, Ankerpark. AdresAan nemer KRIJNEN. Te koop jonge KONuNEN. Adres: Emmaatraat 86 I I keeipyn en verkoudheid. Door geen enkel middel overtrof fen. In doozen van 50 en 90 cent. By Apoth. en Drogisten. Te Helder by G. HAAGEN, Kanaalweg 147. Kanaalweg 148-9, Zuidstraat 82, berloht de ontvangst: Een geheel nieuwe oollectle bedrukte Voile en de aller nieuwste dessins, 100 c.M. breed, 69,110,169,199 p. el. Een prachtige sorteering geborduurde Voile, 115 c.M. breed, chique dessins, 180, 225,260, 325,450 p. el noteeren we heden extra lage prijzen. In alle modellen en kleuren PUlVTl gesorteerd. "fPV Koopt dus nu, het Is Uw voordeelt Beste adres voor vervormen. WINKELJUFFROUW. Gevraagd een flinke WINKELJUFFROUW, voor afd-ellng Courante-Manufaoturen, goed met het vak bekend en van goede getuigen voorzien. Franoo brieven aan VROOM DREESMANN, Helder. KANAALWEG 120. Wederom ontvangen„Wllhelmlna"-Roomboter. Room-Karnemelk met Gert. „Wllhelml«a"-Koffleroom. Melangeboter, |lOO. 8Q én 70 oertt per S on*. Aanbevelend, E. SCHEER. 25 cent p.r half pond. H. W. ZEGEL, Drogisterij, Kanaalweg 63, Tel. 279. Wij ontvangen dezen middag per pond f 1.10. piRMA L< BUTER, Bro«wat«rstraat - Vijzelstraat. Machinaal gesneden Boterhamworst, 20 en 25 ct. p. ons. Plockworst, 30 ct. p. ons. Tongeworat, 80 ct. p. ons. Saucls da Boulogne, 60 ct. p. ons. Schoudarbam. Rolham, Ossan-rookvleesch. A. J. DE VRIES. Telof. 192 Spoor,trut. Hadon ontvangen uit Aalsmeer een waggonladlng als volgt: roode Geraniums, rose, wit, enz. Hang Geraniums, Begonia's, Lobelia's, Calcelaria's, Margrieten, dubbele Geraniums, Knol-begonia's, Fuchsia's, Fransche Geraniums, Stam-, Struik- en Klimrozen, alle in potten, kunnen nu nog geplant worden. Kwasksrlj. BioamanmagazIJn. Molengracht 6. Talafaoa 126. Daa Haidar. Veel gevraagd model Prljion 35, 45, 65, 65 g'd. Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3