VROOM DREESMANN KOEHAAR- en TAPIS BELGE KARPETTEN KARPETTEN. Prima Costuums Kaasexport i. SPIGT, Haarlem. I. KLOPPER EN ZONEN, Shampoon: Huiskamermeubelen Inmaak-Rgonihoter, Prima TahMnit Limonade-stroop. Opcnbarejjirkooping. re -Sproeten, Stoomerij en Stoom ververij v. M. STAM te Hoorn „Jong Holland" A. ten Klooster, Depot Coöp. Producenten Gazelle-, Vierkleur- en Wilhelmina Antiek ^Mahoniehout Ameublement, Slagerij-inventaris, VERKOOP STRANDGOEDEREN HELDER OU DES LUIS* Het LevensmiddBlenfaedrijf Op bon No. 26 Op bon No. 27 Op bon No. 28 Op bon No. 29 Op bon No. 30 Op bon No. 31 Op bon No. 32 Op bon No. 33 bleekzuchtige —i Meisjes en HsldBrsche Glazenwasscherij K. DOORGEEST C°. Simplex I Burgers E.N.R. Het is ook Uw belang één dezer merken te berijden! Fa. P. J. LAFÈBER ZUIOSTRAAT 2-3. Hima Friedrich Prima in elke hoeveelheid, 2.95 per K 0. Zwartkop Kroeskop Sapoderma A. TEN KLOOSTER. Speciale aanbieding goedkoope en gebloemde Jb. HARJER Zn., Spoorstraat 49, Alhier. zonder bon RIJWIELEN en MOTOREN. J. MOQIJ, Kanaalweg 35, Helder. Fa. S. A. KANHEWA5SER Zn., Kanaalweg 148-143 - Zuidstraai B2. gemaakt en naar maat. Aanbevelend, J.TISSING, te GOUDA. Wielrijders! Tevens DUNLOP-, BATES- en andere prima Engelsche banden. I. de Jong, Spoorstraat 48. LOODSGRACHT 69. in groote verscheidenheid. Wegens sterfgeval. Notaris BAAS zal op WOENSDAG 4 JUN11919, des avonds 7 uur in „TIVOLI" publiek verkoopen de volgende perceelen te HELOER: 1. Het huia, ingericht tot café, en erf aan de Spoorgracht no. 39, hoek Wagenstraat, groot 1 are 7 centiaren. Verhuurd aan den heer J. Bubgex tot 30 April 1921. 2. Het huis aan de Wagenstraat no. 2, achter het vorige perceel, grotö 14 centiaren. 3. Het huls en erf aan de Wagen straat no. 4, naast het vorige perceel groot 63 centiaren. Combinatie 2 en 3. 1 tot en met 3. 4. Het huis met pakhuis en erf aan de Wagenstraat no. 16, groot 1 are 2 centiaren. 5. Het huis met pakhuis en erf aan de Wagenstraat no. 18, naast het vorige perceel, groot 1 are 8 centi aren. 6. Het huis met pakhuis ensrfaan de Wagenstraat no. 22, naast het vorige perceel, groot 90 centiaren. Combinatie 4, 5 en 7. Het huis eri Brf aan de straat no. 30, groot 64 centiaren. 8. Het huls en erf aan de Wagen straat no. 32, naast het vorige perceel, groot 56 centiaren. 9. Het huls en erf aan de Wagen' straat no. 28b, achter perceel 7, groot 23 centiaren. 10. Het huis en erf aan de Wagen straat no. 2*8a, naast het vorige perceel, groot 18 centiaren. Combinatie 7 en 8, 9 en 10. 7 tot en met 10. 11. Het huis en erf aan de Gas- straat no. 21, groot 54 centiaren. 12. Het huis en erf aan eene brand- steeg, uitkomende in de Gasstraat no. 17a, achter perceel 11, groot 40 centiaren. 13. Het huls en arf naast het vorige perceel no. 17b, groot 40 centiaren. 14. Het huis en srf naast het vorige perceel no. 17c, groot 40 centiaren. 15. Het hulsenaif naast het vorige perceel no. 17d, groot 40 centlaren. Combinatie 11 tot en met 15. 16. Het huis en srf aan de L. van Berkstraat no. 10, groot 57 centiaren. 17. Het huls en orf aan de L. van Berkstraat no. 12, naast het vorige perceel, groot 52 centiaren. 18. Het huis en erf aan de L. van Berk straat no. 14, naast het vorige perceel, groot 51 centiaren. Combinatie 16, 17 en 18. 19. Het huls eh erf aan de Dijk- straat no. 33, groot 2 aren 50 centi aren. 20. Het huls en erf aan den Kanaal- weg no. 6, groot 1: are 59 centiaren. 21. Het huis en arf aan den Kanaal- weg no. 7, naast het vorige, perceel, groot 2 aren 85 centiaren. Combinatie 20 en 21. Te bezichtigen 2 dagen vóór en op den verkoopdag van 2-4 uur. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris BAAS te Helder. Wegens sterfgeval. WOENSDAG 28 ME11919, des morgens 10 uur In „TlVOLI' te HÉLDER van: bestaand uit: buffet, 6 stoelen,tafel, spiegel-, canapé, kastje©»n met leerdoak bekleed AMEUBLE MENT, kachels, lampen, schrijf bureau, kleeden, gordijnen, tafels, stoelen, ledikanten, veerenbed, dekens glas- en aardewerk, enz. enz. Voorts: een complete w.o. snijmachine, ijskast, kookketel, hakblok, balans met gewichten, ha- keD, rekken, enz. enz. Te bezichtigen daags tevoren 2—4 uur. OBurw. BIERSTEKER. op Maandag 26 Mei 1919, des namiddags 1 uur, In het Koffie huis van dan Hoer R. KWAST, aan het Westplein ts Helder, w.o.1 vat pek 200 K.G.), 3 kisten spek (samen 365 K.G.), 2 vaten reuzel (samen 250 K G.) en 3 pak ken rubber (samen 300 K.G.). Vooits ter amotie een houten loods, lang 16 M., breed 5 50 M., hoogte in den top 3.45 M., met asphaltpapier gedekt. Deze loods bevindt zich aan de Buitenhaven te Helder, bij de Pyro- technische werkplaatsen, en is aldaar te- bezichtigen. De overige goederen zijn op 26 Mei a.t., '8 morgens vanaf 9 uur, te ber zichtigen in het pakhuis der Strand vonderij aan de Hospitaalsteeg te Helder. Daurwiirdar W. BIERSTEKER. Dagelijks ontvangst van nieuwe dessins, in uitsluitend prima kwaliteiten, voor BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN. Mors-Karpetten, rood en zwart gestreept - Tapis Beiges - Vloerzeilen - Linoleums Graniets - Wollen- en Cocos-Loopers - Cocos-Matten - Fantasie Matjes - Keuken matten - Wollen Dekens - Gestikte Dekens - Molton Dekens - Tafelkieeden Kapstokkleeden - afgepaste Gordijnen - Gordijnstoffen - Cretonne's - Gordijn- voering - Meubel- en Linoleum-Was - Lancaster enz. Openbars Woensdag 4 Juni 1919, 's voormiddags 11 uur (Zomertijd), in te noemen Café aan de In de ZIJPE, van: bet van audt bekende CAFÉ, genaamd „DE HOOP", met gewaarborgde vergunning, Erf, Door-rljstal en complete b'ongaslnstallatie, staande en gelegen aan de OUDESLUIS in de Zijpe, kadastraal Sectie A, no. 1234 en 831, groot 3 81 Aren. Aanvaarding dadelijk. Nagelaten door den Heer C. SLIKKER. Notaris VR'JBURG te ZIJpa. te Helder bréngt ter kennis, dat vanaf MAAN DAG 26 MEI tot en met ZATER8AB 31 MEI a.s., bij den gewonen han delaar per porsoon zal worden verkrijgbaar gesteld: 1 ons Rijst k 14 cent per pond. (voor ieder ingezetene is tegen dezen prijs neg ruimschoots een ons ver krijgbaar.) 2 ons bruinaoBoonen k 11 cent per pond. 1 ons groene Erwten h 11 cent per pond. 3Va ons Suiker togen da geldends maximumprijzen. 1 ons zachte Kaas (zoolang de voorraad strekt.) 1 ons Kalizeep a 3 cent per ons 1 stukje Huishoudzeep 60 4 17 cent per Btukje. 1 K.G. Aardappelen Klnderkaart: kon No. 25: 1 pond Kindermaal. „26: 37, ont Suiker. „27: 1 ont kallzeep. „28: 1 stuk Huishoudzeep eo Kindermeelkaart bon Ho. 10; 1 pond kindermaal, lp li Biiojiüul ion Hiiini-Schipiliogia bon No. 22:37i ons Sulkar. 23:1 ons zachte Kaas. 24:1 ons Kalizaap. 25:1 stuk Huishoudzeep 60 Ds oranjakaart voor MBiinsschepalin- gan wordt mat Ingang van 1 Juni a.t. ingetrokken Helder, 24 Hei 1919. De Directeur, k. G. A VERSTEGEN. Zomer- I zelfs de donkerste-, verdwijnen door een pot SPRUTOL. Bij alle oo«de 0'ogla'an. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Helder brengen ter openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente van des voormiddags 9 tot des na middags 2 uur ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van H. KUIPER en VAN TWISK, alhier, om ver gunning tot het oprichten van een zwggasinstallatie, aan de Koning straat no. 16 Sectie E no 2074, ten behoeve van den motor staande in het bioscooptheater aan de Koning straat no. 14, dat op Dinsdag, den 3 Juni 1919, des namiddags ten 2 uur, ten Raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om daartegen bezwaren in te brengen en deze mondeling én schriftelijk toe te lichten, dat, zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben in te" brengen, gedurende drie dagen vóór evenge noemd tijdstip, op de Secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen, en dat, volgens de bestaande juris prudentie, niet. tot beroep ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of één of meer zijner leden zijn ver schenen, ten eiDde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Helder. 20 Mei 1919. vrouwenGebruik M(Jr.hardt'» Stas-l-tsblsite". Deze genezen Uwe bloedarmoede en geven U eene gezonde gelaats kleur. Indien op de doos de naam A. MIJNHARDT ontbreekt, koopt U namaak en benadeelt daardoor Uw gezond heid. Eischt daarsm uitdrukkelijk een doos Mijnhard!'* Staaltabletten. In doozen vanaf 90 ct. Bli Apofh. en O'oilstBn. TE KOOP een leegstaand Winkelhuis, Scnagsnstiast No. 72; een Café, Zuiditraat no. 21 5 Huizen, do Ruytoritiaaf no. 4, 5, 6, 8. 53 en Huia, Cornelit Ditosiraat no. 24; diverse Huizen, in de v. Hogsrtdaip- straat, Vsrl. Jonkerstraat, Molen straat, anz. Bald voor la Hypotheek beschikbaar P.PUINBROEK, Keizerstraat 39. MAKELAAR »n TAXATEUR' K. Doorgeest en F. Limburg, Dljkwig, Achterom No. 9 sn Galifornlsst aat No. 16«, bieden zich balsafd tan voor het schoonmaken san Plafonds en inwendig schoonmaken van Huizen, en «orders alle groote Inrichtingen, p.iiiopgnf k.ti.io». Btlaafd aanbeval and, Ssstocmd wordt lederen werkdag BÉDOEN, DEKENS en KARPETTEN 2 maal per week. SOROIJNEN alle dapen. Zwart wordt lader» aavorfd mot itd. Stoomwaascherll. Oepftts: ta Helder, Spoorstraat 38: DE BOER-KORVER. te Taxol, den BurgWad. JAC. BOON. ta Wlarlngsn: C. SLIKKER, ta Anne PaaiownaWad. P. BAAS, f levert U Bij bezorgen van de pot, btlastan wij ont met het inmaken en zootan I 15 ets. p. pakje. 10 ets. p. pakje. f 1.50 p. flacon. Verkrijgbaar bi] ■üuiiniiiinimiiMiiiiniiiniiiiiiiiiimimuiiiiiiiiiiiniii ii= =nNÏÏIIl!lf WITSENBURG's Is vanaf Maandag verkrijgbaar. Luxe-Brood- en Beschuitbakkerij A. M. WITSENBURG, HOOFDGRACHT 38. Alléén-verkoop van „Swift"-Rijwielen. Verder Raglan,TlmberTown,Prinses Juliana, Amstel, Padvinder, enz. Je adres voor Inruilen. H Aanbevelend, J. MOOIJ. Vraagt steeds Overal verkrijgbaar Frambozen Sinaasappel f per flesch Citroen f 1 50. Ananas Keizerstraat 93. Keizerstraat 33. Marie, waar is mijn doosje LAX?y Hier is hetMevrouw! Ik heb het vanmorgen voor de kinderen gebruikt, toen ze uit school kwamen. Een doosje LAX, voldoende voor '/j Liter loelriel.ende hoofdwasschlng. Telef. 289. Telef. 289. Berijdt uitsluitend Steeds in voorraad. Reparatie-, nikkel- en moffeMnrlohting. Alle reparaties billijk en spoedig. Beisefd aanbevelend, Eischt afsluitband met onze handteekeningL. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar bij de meeste drogisten. Te Den Helder: H. W. Zegel, Kanaalweg 63; G. M. Gelxjsteen, Spoor straat 29; C. Büijs v/h. C. J. Westerbaan E. C. Bais, Koningsplein 112; A. ten Kloosteb, Keizerstraat 93G. Haagen, Kanaalweg 147Wieringen Joh. Takes. Telef. 289. Tetet. 289.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4