HELOEKSCHE COURANT Bloemenwedstrijd. Tweede Blad. Advertentiên. A. Q. O. VAN ZATERDAG 24 HEI 1919. DE WEEK. 20 Mei. „Het algemeene doel van deze her ziening is overeenkomstig de strekking van den Volkerenbond, Belgis te bevrijden van de souverei- niteits-beperkkigen, welke het door de verdragen van 1839 is opgelegd, en ten behoeve zoowel van Belgis als van den algemeenen vrede, de gevaren en de verschillende bezwa ren weg te nemen, die uit gezegde verdragen voortvloeien." Aldus is door de Geassocieerden omschreven blijkens de verkla ring van Vrijdag 16 Mei j.1. door minister Ruys de Beerenbrouck in de Tweede Kamer afgelegd, het doel der herziening van de in-1889, bij de definitieve scheiding tussohen Nederland en Belgis, van de toen tachtig jaar geleden, gesloten ver dragen. De mededeeling dei* Regeering, op 16 Mei in de Kamer gedaan, mag reden zijn om met ingenomenheid te gewagen van de houding, door Nederland in het „Belgisch geval" aangenomen Onze Regeering vroeg en verkreeg een „aparte conferentie" te Parijs, waar vijf ministers van Buitenl. Zaken der groote mogendheden zou den onderhandelen met de vertegen woordigers van Nederland en van België. De onderhandelaars staan er op voet van volkomen gelijkheid. En- onze Regeering, voorop blij vend stellen dat aan onze souverei- niteit niet mag worden geraakt, verklaarde zich bereid de Belgische voorstellen, die op Maandag 19 Mei ter tafel zouden worden gebracht, in rustig-onbevangen kalmte te wil len overwegen. Deze houding is be zadigd en fier, onthoudt zich van noodeloos „met de sabel kletteren", maar wijst ook bij voorbaat alles af, dat onze nationale waardigheid te-na zou komen. Den 16en Mei is minister Van Karnebeek met enkele hoofdambte naren naar Parijs vertrokken. Vol gens het „Hbl." zou de ministerraad, waar de gevoelens verdeeld waren, eerst op het laatsteoogenblik besloten hebben, dat onze minister van Buitenl. Zaken zelf aan de „aparte conferentie" zou deelnemen. Wij moeten nu afwachten. Een Amerikaansch blad, de„ World", liet zich reeds*melden, dat de Schelde in zulk een toestand verkeert, dat president Wilson het plan om met do „George Washington" van Ant werpen nrar de Ver. Staten te gaan, moest opgeven, welk argument door de Belgen dan grif zou worden aangegrepen om te betoogen', dat Nederland voor het beheer, de zorg over de Schelde, niet behoorlijk waakt, en dus Belgiö daarmee moet worden belast 'tls te hopen, dat dergelijke drei gementen op de „aparte conferentie"' niet voorop worden gesteld, want in dat geval ware de kans, dat men tot een compromis zou kunnen ge raken, al uitermate gering. Wat de „World" hier'"schrijft, is te vergelijken met een ander drei gement, in de „New York Times" te vinden, en waarin o.a. wordt ge zegd, dat bijaldien Nederland den ex- keizer niet goedschiks zou willen uitleveren, door de Geallieerden zeer duidelijk zou moeten worden te bennen gegeven, dat de Hollandsche middag, kon dr. De Visser eindelijk aan het woord komen. Dat er-tegen--het ontwerp heftige oppositie zou verrijzen, zeker, na de Amsterdamsche „meeting" van 11 -Mei j.1., waar de groote opposant Ossendorp het woord voerde, - stond 't vast. En de uren, tot nu toe in de Tweede Kamer aan het ontwerp ge wijd, hebben 't bewezen. Links wees het ontwerp-De Visser vrfjwel unaniem af indien 't niet algeheel gewijzigd werd. In de recht- sohe-gelederen wilde men de gelijk stelling der salarieering van openbare en. bijzondere onderwijzers (wat 't ontwerp toch inderdaad allereerst is) aanvaarden, schoon men ook daar, o. a, tegen de classificatie bezwaren bad. Ala -het jaar een week ouder is ge- orden,— wij een zevental dagen ver- derzutien zijn voortgeschreden,-,im wundar schónen Monat Mai" van het jaar 1919in deze maand van vroegen zomer en van zonneglorie, dan zullen beteren „kijk" hebben gekregen den stand van zaken bij het salarieering ontwerp. Ik kom in mijn eerstvolgenden terugblik op de zaak terug, voor zoo vele duizenden Nederlanders van overwegend belang. De achter ons liggende week is gekenmerkt in droeven zin door het ongeluk bij Oldenburg, waarbij (op den vliegtocht van Soesterberg naar Kopenhagen) twee wakkere, bek wame jonge mannen, twee pioniers van de vliegsport te onzent, Duinker en Perk, op zoo jammerlijke wijze het leven verloren. Wel zeer tragisch is 't, dat bij een der eerste gelegen heden, waarbij onze aviateurs gele genheid hadden te toonen wat de 'ik in de laatste jaren te onzent vermocht, dit ongeluk plaats had Ik zou in den „mineur-toon" kun nen blijven en veel gaan schrijven over de jongste openbaringen der criminaliteit. Inbraken om pracht films van te maken. In de hoofdstad bij de firma Kiek, in den Haag, op de Princessegracht, voor vele dui zenden gestolen, in 't laatste geval karrevrachten kostbaar tapijtwerk, rustigjes weggevoerd, op honderd meter afstand van een politie-post- huis. 't Zyn zonderlinge dingen. Niet minder „mysterieus" dan de vknikkerregen" te Amsterdam, die zich voor de variatie naar het Haag- sche-Bezuideuhout-kwartier verplaat ste en ook te Watergraafsmeer de door sommigen als „stille kracht" aangeduide plagerij in den vorm van aardappelen-bombardement ver toont. De guiten zijn nog niet gevonden, die de regens en bombardementen berokkenen. En toch is het zaak, dat de Overheid toont, hierin de „baas" te zijn. Dingen als het reorganiseoren van de Staatsloterij - gelijk nu wordt voorbereid, —.opdat een eind kome aan het werk der particuliere, clan destiene loterijen, spelend op de basis van het trekkiDgsplan der Staats loterij: ze zijn prachtig. Schoon 't de vraag is, of men erin slagen zal, toet vindingrijke der „particuliere ondernemers" te ondervangen. Bovenal is nu noodig dat de Staat het monster van de criminaliteit onder de sterke knie krijgt. De gemeenschap tegen dien demon te helpen beveiligen is een plicht, die ons aller gemeentelijk belaag en tevens het persoonlijk van ons allen, zooals we daar zijn, ten nauwste raakt. Mb. Antonio. orders voor kolen en ruwe grond stoffen niet meer stipt door de Ver. Staten en Engeland zouden kunnen worden uitgevoerd. Tot dusver heeft de Nederlandsche Regeering getoond zich te houden aan het wijze woord, dat „vrees eene slechte raadgeefster is". En ondanks de treurige waarheid dat macht in de wereld bij voortduring boven recht gaat, moge zij die gedragslijn niet verlaten. Behalve de belangrijke RegeeriDgs verklaring van 16 Mei bracht de vorige Parlementsweekde verhooging der posttarieven die 7 J millioen en die die der kosten van het kwitantie-zegel, van 5 op 10 ets., welke 4 millioen aan de Schatkist zal opleveren. Wat het eerste ontwerp betreft, is, voor Jan Publiek 't meest belangrijke, dat de „stadsbrieven" vijf cents gaan kosten en de brieven in binnenlandsch ver keer tot en met 20 gram 7£ ets. in plaats van een stuiver. Dat is voor menigeen 'n zeer zware, nieuwe last, maar er is geen ontkomen aan en wat erger beduidt 't is slechts een „begin van lachen", of liever van schreien. Minister König rekende in de Kamer voor, dat het tekort bij het Staatsbedrijf der Posterijen wel haast 15 millioen zal bedragen, 'tls in onzen tfjd niet veel, zoo'n som metje van 150 ton gouds, maar het gat moet toch worden gestopt. Op welke wyze dat zal geschieden, 't vormt nog een punt van overwe ging. De aangekondigde maatregel om een extra heffing, zij 't dan ook een geringe, te scheppen voor brieven, die op den Zondag moeten besteld worden, is van practischen aard. Evenals - tusschen haakjes gezegd die andere, bij aanschrijving aan de autoriteiten door minister Ruys aanbevolen. Om de toenemende fietsen-s teler Ij tegen te gaan door proces-verbaal op te maken tegen hen, die „karretjes" onbeheerd laten staan. De roekelooze lichtzinnigheid van velen werkt de misdadigheid ia hooge mate in de hand. Een gebori „uienboer" zei, naar aanleiding vi dit door Exc. Ruys aanbevol middel: „Je zult 't beleven, amice, dat men nog een fietsendief vóór den rechter krijgt, die zegt: „Edelacht bare, ik stal de flets uit „goeigheid", om den eigenaaï tegen een proces verbaal te behoeden. Want z'n kar retje stond daar heelemaal onbe heerd I 't Kan best wezen, dat mijn boer een profeet blijkt. Keeren wij nog even naar het Lagerhuis terug. 'tOntwerp-De Visser tot regeling van de onderwijzers- salarissen is er a-tp de orde gekomen en op 16 Mei, in den zeer laten BIMMEMIAIID. Bimaentoraadrnrkiezwfien, Amsterdam. Uitgebracht zijn 121,095 stemmen. Kiesdeeler 2691. Hiervan verkregen: Communisten 14,290Socialistische Partij 3708; S. D. A. P 35,240; Vrljz. Dem. 10.561Unie-Liberalen 7473 Vrije Liberalen 7974Ec. Bond 2713 Neutrale en Staatspartij 2525Midden- standspartij 2126Chr. Demoeraten 753Roomsch-Katholieken 19,361 Anti-Revolutionairen 8982; Christe- lijk-Historischen 5403. De verdeeling der zetels is dus als volgt R.-K. A.-R. C.-H. C.-D. V.-L. U.-L. E. B. 7 etels (oud 3) 3 4) 2 1) 0 0) 8 4) 3 13) 1 0) 1 0) 1 0) 4 (-. 5) 13 n 15) 1 0) 0 0) Middenstand V.-D. S. D. A. P. Soc. P. Communisten Er zijn vijf vrouwen gekozen, t.w. mevr. L. Tilanus, mevr. Pothuis-Smit (beiden (S.D.A.P.), mevr. Tbiel-Wehr- bein (V.-D. vermoedelijk), mej. N. Griellars (R.-K.) en mevr. Van Zelm- Van den-Berg. Groningen, De nieuwe Raad bestaat uit: 11 S. D. A. P-, 5 V. D., 4 A.-R., 8 R.-K., 3 Chr.-Hist-., 3 V.-L., 2 communisten, 2 U. L., 1 Econ. Bond en 1 Socialis tische Party. Er komen thans twee vrouwen in den raad; een vrijz.-democrate en in sociaal-democratische. De oude raad bestond uit6 Unie- Llb., 4 Vrije Lib., 8 Vrfjz.-Dem., 9 S. D. A. P., 1 niet aangesloten libe raal, 1 Economische Bond, 2 Christe lijk-Historischen, 2 Anti-Revolutio nairen, 2 Roomsch-Katholieken, Utrecht. Gekozen zijn: 13 S. D. A. P.. 10 R. K., 5 A.-R., 3 C.-H., 3 V.-L., 2 U.-L., 1 V.-D., 1 Middenst., I Comm. De raadsverhouding was: 10 Vrij zinnig Lib., 10 Unie Lib., 2 Lib. van onbepaalde fractie, 6 S.D.A.P., 5 R.-K., 3 Yryz.-Dem., 1 Christ.-Hist., 2Anti- Rev. Inlijving millt •lichting 1919 nn utstni van nnrstn onfnnlng. De hierna vermelde groepen van dienstplichtigen der lichting 1919 zallen als volgt worden ingelijfd: 1. in het tijdvak van 16—20 Sep tember 1919: de dienstplichtigen, toegewezen aan de regimenten infanterie (hieronder begrepen grenadiers, jagers en admi nistratietroepen) en bestemd voor het derde in te Hjven gedeelte; (de tot deze groep behoorende dienstplichtigen, die in het bezit z(jn van het in art. 70 der Militiewet bedoelde bewys van voorgeoefendheid zullen 2 maanden later worden inge lijfd); in het tydvak van 1—4 October 1919 de dienstplichtigen,toegewezen aan het regiment genietroepen en bestemd voor opleiding tot milicien telegrafist of telephonist, met uit zondering van de Israölieten b. de dienstplichtigen, toegewezen aan de regimenten huzaren en be stemd, hetzij voor het eerste, hetzij voor het tweede in te lijven gedeelte, met Uitzondering van de Israëlieten de dienstplichtigen, toegewezen aan de regimenten veld-artillerïe en bestemd hetzy voor het tweede,hetzij voor het derde in te lijven gedeelte, met uitzondering van de Israölieten d. de dienstplichtigen, toegewezen aan het korps rijdende artillerie en bestemd hetzij voor het tweede, hetalj voor het derde in te lijven gedeelte, met uitzondering van de Israölieten 'a h9t tydvak van 11 18 October 1919: de dienstplichtigen, toegewezen aan de regimenten vesting-artillerie en bestemd voor het derde in te lijven gedeelte, met uitzondering van de Israölieten; 4. in het tijdvak van 20-22 October 1919: de tot de groepen 2, a, b, c, d en 3 behoorende Israëlieten. Ten aanzien van dienstplichtigen van vorige lichtingen, die uitstel of verlenging van uitstel van eerste- oefening hebben tot het tijdvak van inlijving van een der hier voren ge noemde groepen van dienstplichtigen, wordt dit uitstel of deze verlenging van uitstel geacht te zijn verleend onderscheidenlijk: voor zooveel betreft groep 1. tot 16 September 1919: de voorgeoefen- "en tot 18 November 1919; voor zooveel betreft de groepen 2a tot en met d, met uitzondering van de Israëlieten tot 1 October 1919; voor zooveel betreft groep 3, met uitzondering van de Israëlieten tot 14 October 1919; voor zooveel betreft groep 4 tot 20 October 1919. (St.-Ct.) Da Arbeidswet. Naar de Nieuwe Ct. verneemt, zal Zaterdagavond bet verloopig verslag betreffende het ontwer-Arbeidswet verschijnen. Verwacht wordt, dat een 14 dagen later de memorie van antwoord zal worden ingediend. De bedoeling is, het wetsontwerp dan in het begin van den zomer in openbare behandeling te nemen. Opheffing van da kolendiitrlbutie. Naar de N. Ct. meldt, bestaat het voornemen in de maand Augustus de Rijkskolen distributie op te heffen. Dit zou geschieden, omdat than3 de particuliere aanvoer hier te lande voldoende in de behoefte voorziet en vooruitzicht bestaat, dat dit ook in de toekomst het geval zal wezen. Da slachtoffers bl] da ramp bij Waesp. De Sociaal-Democratische Kamer fractie heeft in hare club vergadering van Donderdag besloten een initiatief voorstel in te dienen, om van Staats wege aan de slachtoffers van de spoorwegramp b(j Weesp of hunnen nagelaten betrekkingen steun te verleenen. la Nodarlsn'i teruggokatrd. Het s.s. „Deucalion" van de Kon. Ned. Stoomboot Mij. lag bij het uit breken van den oorlog in de haven van Smyrna en kon die haven, door dat Turkije de zjjde der centrale mogendheden had gekozen, niet meer verlaten. Later werd het door de Turksche regeering in beslag geno men, doch ten slotte, dank zij de bemoeiingen van onzen gezant in Konstantinopel, weder ter beschik king van de reederij gesteld. Het atoomschip vertrok toen naar New-York vanwaar het Woensdag in de haven van Amsterdam terug keerde na een afwezigheid van bijna vijf jaren. De QamaantalasRlngen. Van bevoegde zijde wordt mede- ideeld, dat het Gemeentebestuur van Gouda er de aandacht van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Financiön op gevestigd heeft, dat de heer Duljs, lid van de Tweede Kamer, onder de gemeenten, die niet zijn geslaagd in het plaatsen van een definitieve leening, ten onrechte ook Gouda heeft genoemd. Door die gemeente toch werd primo Januari 1919 door tusschenkomst van de Handels- en Landbouwbank aldaar een definitieve leening groot f300.000 geplaatst, pari, tegen 5 ten be hoeve van uitbreiding der Gemeente- Lichtfabrieken, terwijl tegen 2 Juni a.s. een definitieve 5 crisis-leening, nominaal groot f 180.000 tegen den koers van 96s/4% is gesloten met de Rijkspostspaarbank. LitsiNf Haarlem. De 5Vj procents-leening der ge meente Haarlem is zeer ruim vol teekend. Ingezonden mededeollng. Hotel „Ballorut" - Heldor. Café-Restaurant. Wilhelm/na Blllard. Aangenaam gelagen In hel centrum der atad. Billijke consumptie-prijzen. Vergaderzelen disponibel. reclameerden niet minder dan 100. Op deze reclames werden vele bedragen verminderd, maar een 10-tal van de hoogstaan geslagenen gingen by Ged. Staten in hooger beroep met het resultaat, dat de H. O. belangrijk minder op brengen zal dan geraamd. Begrafenis va» de luifenaatts-vlisgar Duinker an Perk. Oqder zeer groote belangstelling werd Donderdagmorgen het stoffelijk overschot van den op den tocht naar Kopenhagen omgekomen luitenant vlieger Duinker, te Amsterdam ter aardo besteld. Onder de plechtige toonen van Beethoven's Marche Funèbre trok de stoet naar de begraafplaats Zorgvliet waar vele autoriteiten, o.a. de mi nister van Oorlog, res. luit.- kol. Cremer als vertegenwoordiger van den waarn. opperbevelhebber, generaal van den Hoog, inspecteur van de veldartillerie tot welk wapen lt. Duinker behoor de, marine-vlieger lt.-ter zee Nieuwen- huis. Aan de groeve werd het eerst het woord gevoerd door den minister van oorlog, die lt. Duinker eerde als een dapper, flink officier van wien nog veel verwacht mocht worden. Namens de luchtvaartafdeeling sprak kapitein van Heyst. Spr. bracht in herinnering dat lt. Duinker in 1918 tot inspecteur der Luchtvaart was benoemd. Als zoodanig heeft hij pionniersarbeid verricht. Generaal v. d. Hoog herdacht de gevallene als officier van het wapen der artillerie, terwijl Ir. Stephan hem herdacht als vriend en mederedacteur van Het Vliegveld. De dure Bammtehuishoudingen. Evenals met meerdere gemeenten in den lande het geval is, heeft ook Oostzaan moeite om in de gemeente huishouding de abnormaal hooge uitgaven door meerdere inkomsten te dekken. Door middel van ver hooging van den Hoofdelijken Omslag, welke, van f 12.000, een paar jaren geleden, in 1917 werd geraamd op f20.000 scheen men dit gewenschte doel te kunnen bereiken, maar re clames bij de Ged. Staten bleken meer succes te hebben dan bij den Raad. De hoogst aangeslagene bijv. kreeg van het college der Ged. Staten een vermindering van f3500 op f 1500, waartegen de Raad tevergeefs pro testeerde omdat dit college bij de behandeling niet aanwezig was en ertegen geen bezwaren inbracht. Ook over 1918, toen de raming ongeveer f 40.000 bedroeg, kwamen veel reclames binnenvan de 900 Amarikaansch. Een jongen op de fiet3 te Haarlem werd aangereden door een auto, be stuurd door een Amerikaansch officier. Het rijwiel word beschadigd en oogenblikkelijk betaalde de officier f50 schadevergoeding. Verder geen gedoe, geen procesverbaal, g praatjes. BUITENLAND Het stoffelijk overschot van lt. Perk werd Donderdag op de nieuwe alge- meene begraafplaats te Zeist ter aarde besteld. Ook hier hadden zich tal van autoriteiten en belangstellenden op de begraafplaats vereenigd. Aan de geopende groeve werd het woord gevoerd door den vertegen woordiger van den minister van oorlog luitenant-kolonel H. J. Furst- hoofd van de IVe afd. (artillerie) aan het departement, door den wd. opperbevelhebber luitenant-generaal Pop, door den commandant van het vliegkamp Soesterberg majoor W. Wallaardt Sacré en voorts door ver schillende kameraden van den over ledene. Valsche Nederlandsche bankbiljetten. De officier van justitie te 's-Graven- hage maakt bekend, dat aldaar in omloop zfjn valsche bankbiljetten der Nederlandsche Bank van f 40 en f 25. Ter herziening der biljetten wordt gewezen op de volgende kenmerken, welke de valsche exemplaren van de echte onderscheiden alle missen het watermerk, doch op sommige exem plaren vindt men doorschijnende veegjes, ook wel letters, welke duiden op een poging het watermerk na te bootsen. De biljetten van f 40 en f 25 zijn van hetzelfde maaksel, blijkbaar met krijt geteekend op steen, en bijgewerkt met Oost-Indische inkt. Het valt op, dat de slagschaduwen van de cijfers 40 en 25 in de vier hoeken zeer scherp zwart afsteken tegen het fond der medaillons. Meest in het oogloopend is d wijze, waarop aan den voet van de biljetten de woorden Wetboek van Strafhoek art. 232" met do daaronder gestelde strafbe dreiging zijn geteekend. Hier is de nabootsing bijzonder slordig. „Wet boek van Strafrecht" is buitengewoon slecht, onregelmatig geteekend, w(jkt dan ook in alle opzichten van het voorbeeld af, terwyi de vervaardiger blijkbaar niet in staat is geweest de kleine lettersoort der strafbedrei ging na te bootsen, tengevolge waar van hij zich heeft bepaald tot het agen van een hoeveelheid krabbels. Deze gebrekkige nabootsing van het onderschrift is voldoende om de namaak onmiddeliyk te herkennen. Da moord io ril* Noorder-IJpoldar. De positie van den nog steeds hardnekkig ontkennenden stoffeerder Visser, wordt hachelijk. Wanneer ooit is gebleken dat publicatie door de pers voor een onderzoek in een dergelijke zaak van groot nut kan zyn, dan zeker wel thans. Na de jongste oproeping hebben zich Donderdagmiddag aangemeld: de juffrouw die, toen Snijders Zater dagmiddag 10 Mei het bootje aan den Westerdoksdijk had gehuurd hem aanriep om een hoepel uit het water te halen, is komen opdagen en heeft Snijders herkend. Naar we reeds eer hebben mee gedeeld, roeide Snijders toen in d< richting van de Zoutkeetgracht om Visser en Dirk van Leeuwen af te halen, die op een stjjgerije bij de wipbrug stonden. Visser ontkent hardnekkig in de boot te hebben gezeten of op de Zoutkeetsgracht te zijn geweest op dien datum. Nu zijn twee meisjes komen ver klaren, dat zij Visser met den knaap op de Zoutkeetsgracht in de boot hebben zien stappen, Visser had toen reeds de zwarte lap voor het linkeroog, één der middelen door hem in die dagen gebezigd, om zich onherkenbaar te maken. Voorts heeft dr. Schoo van Vis- ser's handen geconstateerd, dat deze ongeveer een week geleden geroeid heeft. Deze verklaring komt overeen met die van Snyders, die verklaarde dat zoowel hy als Visser en Van Leeuwen de riemen hebben gehan teerd. Aan Visser's jas mist een knoop van zyn colbert. Die is gevonden in een der bootjes aan den Wester doksdijk. En telkens komen er andere ge tuigen. Met het uur vermeerdert de kans dat Vissers ontkenning hem niet langer kan baten. H»t Vr»d«avardng. De termijn aan de Duitschers toe gestaan om het vredesverdrag te onderzoeken alvorens het te teeke nen, is met een week verlengd. Langer uitstel zoo wordt uit Parys gemeld zal niet worden gegeven. Indien de Duitschers hiertoe zul len overgaan, verwacht men toch, dat de onderteekening niet voor den 15en Juni zal kunnen plaats hebben. Eerst moeten de Duitsche nota's door de verschillende commissies worden behandeld, en vervolgens een korten termijn aan de Duitschers worden toegestaan voor het defini tieve antwoord. Veel hebben de Duitschers met hun verschillende nota's nog niet bereikt. Zoo hebben de geallieerden op de nota betreffende den Volkeren bond geantwoord, dat de Duitsche voorstellen inzake de verplichte arbitrage en het internationale par lement onuitvoerbaar zyn. Andere voorstellen werden weliswaar sym pathiek behandeld, doch tevens werd te kennen gegeven, dat deze het best konden worden besproken indien de Bond definitief gevormd is. Er bestaat echter ter Vredescon ferentie een sterke stroomiug voor mondelinge gedachtenwisseling tus schen de geallieerde en Duitsche delegaties. Vooral in Engelsche en Amerikaansche kringen. Ongetwijfeld zou dit de onderhandelingen bespoe digen en vergemakkelijken. Volgens een bericht aan de „Daily Express" uit Parys, zou Brockdorff- Rantzau eveneens een verzoek daar toe by de geaillieerden indienen, en bestaat er groote kans dat dit ver zoek wordt ingewilligd. Het merk waardige van dit bericht is, dat het van de zijde dér Entente afkomstig is. Het bericht betreffende het ver zoek der Duitsche (Jelegatie om uit stel, verscheen ook eerst in de E atente- bladen. En thans valt uit verschillende berichten wel op te maken, dat het initiatief tot het aanvragen der ver lenging niet direkt van de Duitschers is uitgegaan, doch dat deze daartoe besloten, nadat zij een wenk van Entente zijde hadden gehad. Indien het zoover komt, zullende Duitschers meer kans hebben betere voorwaarden te bedingen, althans verzachting van de bestaande te ver krijgen. Volgens een bericht uit Londen houdt men in goed ingelichte kringen dan ook rekening met de mogelijkheid, dat, vóór het tractaat geteekend wordt, er radicale veran deringen in onderscheidene van de belangrijke bepalingen aangebracht worden. Clemenceau is de eenige die vasthoudt aan de letter van het tractaat. Men vermoedt, dat de werke lijke reden, waarom de tekst van het tractaat niet in Frankryk en Engeland openbaar gemaakt werd, is, dat men zulke veranderingen voorzien had. De mogelijkheid dat veranderingen in het ontwerp-verdrag zullen worden aangebracht wordt nog grooter door de houding der Amerikaansche dele gatie, of althans van een deel daar van. Aan de „Daily Herald", het blad van de Engelsche arbeiderspartij, werd dienaangaande het volgende gemeld: „Zoo goed als alle leden van de Amerikaansche delegatie te Parijs zijn verontwaardigd en teleur gesteld over het vredesverdrag. Geen half dozijn onder hen keuren het 1, Bullitt, het hoofd van den inlichtingsdienst heeft ontslag ge nomen. Ook Young, de voornaamste economische expert der commissie, is afgetreden, evenals Bowman de voornaamste deskundige op het ge bied van territoriale quaesties. Nog zes andere hooggeplaatste leden der Amerikaansche delegatie hebben hun ontslag aangeboden. Zy voelen, en dat is de algemeene opvatting der delegatie, dat zij zijn om den tuin geleid, en zy nemen de manier, waarop het verdrag is in elkander gezet, erg kwaiyk, evenals de ge heime en autocratische methodes van de Groote Vier, hun weigering om naar kritiek te luisteren en de minachtende wy'ze waaaop zyn den wil negeeren van de betrokken vol ken. Zelfs by nog hoogergeplaatsten, ja het hoofd zelf (right at verytop) der delegatie, bestaat dezelfde diepe ontstemming. Het kan zijn dat deze lieden niet aftreden; men kan er zeker van zijn dat alle mogelijke pressie zal worden aangewend om te beletten, dat zy dat doen. Maar desniettemin zyn zij bitter teleur gesteld." (Volgens latere berichten is het ontslag aan drie der leden van de delegatie verleend.) In deze gebeurtenissen zal Duitsch- land steun vinden bij het naar voren brengen van de verschillende wen- schen en verlangens aangaande het vredesverdrag. Volgens een bericht uit goed in gelichte politieke kringen te Berlijn aan het „Hbl." worden in de Duit sche tegenvoorstellen bepaalde con cessies op financieel en economisch gebied gevraagd. Worden deze in gewilligd, dan zou de Duitsche regee- iing tot onderteekening van het verdrag bereid zyn. Opvallend is dat de onderteekening van het verdrag blijkbaar dus niet van territoriale kwesties afhankelijk zal zyn. In Frankryk blyft men nog steeds van meening, dat Duitschland, ook zonder dat er veranderingen in het ontwerp-verdrag worden aangebracht, wel zal onderteekenen. Zoo zegt bijv. het „Journal": De voorbereidselen der blokkade en de zekerheid dat Wilson onwrikbaar zal blijven, zijn zulke krachtige argumenten, dat het moeilijk is de mogelijkheid te ver onderstellen van een weigering., te teekenen. Het „Journal" houdt er naar t schijnt geen rekening mee, dat voor het uitvoeren der maatregelen, het herstel der blokkade enz., eensgezinde heid by de Entente noodig is en deze op het oogenblik ver is te zoék< En dat gelijk het Zweedse (Ententegezinde) blad „Aftontidnim. gen" zegt de afschrik voor nieuwen honger het gevoel voor menscheltfk-" heid en tegen onmenschelykheid'zad wakker roepen. Het is een feit zegt dit blad verder dat de verant woordelijkheid eischt, dat de prijs voor den vrede, met het oog op het gevaar van een algemeene anarchie, moet worden verlaagd. Men eischt blinde onderwerping; doch veeleer; zou men blinde revolutie kunnen kry'gen. In Frankryk wil men dit biykbaar nog niet inzien. Italië en de Qaiilieerden In ons nummer van Dinsdag-heb ben wij reeds de aandacht gevestigd op de uitlatingen in de Italiaansche, pers die op een zwenking van de open bare meening (en de regeering) wezen. De oorzaak daarvan ligt in de be handeling van Italiö ter vredes conferentie. Italië verdenkt Frankrijk van een streven naar de hegemonie op het vaste land van Europa en openiyk wordt Clemenceau ervan beschuldigd, dat hy, teneinde dit doel te bereiken, Duitschland vam Oostenryk wil scheiden door een ring van Slavische staten. Ook de bepaling dat Duitschland de onafhankeiykheid van Oostenrijk als onaantastbaar moet erkennen, welke bepaling aldus gewyzigd is tijdens de afwezigheid der Italiaansche delegatie, is niet naar den zin van de Italiaansche regeering. En even min het plan om Oostenrijk onder den naam van „Donaufederatie" te herstellen, welk land dan natuurlijk aan den leiband van Frankryk zou moeten loopen. Ten aanzien van de legersterkte van Oostenryk heeft Italië z|jn zin gekregen. Het oorspronkelijk plan om geen beperkingen dienaangaande op te leggen werd prijs gegeven en evenals ten opzichte van Duitschland is geschied, een bepaalde sterkte van het leger vastgesteld. Wat er van de Italiaansche eïschen inzake Fiume en de Adriatischekust in vervulling zal gaan is nog Diet bekend. Volgens de laatste berichten zal Italië, indien de eischen betreffende de Adriatische kust niet worden in- willigd, schadeloosgesteld wordep door concessiesin KleinAziö en Somaliland. Wy wezen ook reeds op de mogeUjk- heid dat Italië naar het Oosten steun zou zoeken. Biykbaar is de houding die thans ten aanzien van Griekenland wordt ingenomen daarvan reeds een begin. Lag men vroeger steeds met Griekenland overhoop, thans heeft het direct toestemming aan Grieken land gegeven om Smyrna te bezetten. Deze houding heeft in Griekenland grooten indruk gemaakt. Rusland. Oe toestand te St. Peteraburg. Een landgenoot, dezer dagen uit Rusland teruggekeerd, deelde mede, dat te St. Petersburg zich steeds scherper het gebrek aan kleeding doet gevoelen. De oude voorraden raken op, nieuwe kleeren worden niet gemaakt. Spoorwegverkeer is er niet meer. Alleen met de voor steden wordt van St. Petersburg uit een vrywel geregelde verbinding onderhouden. De voedsel toestand is ook nog steeds slecht. Den arbeidersorgani satie is toegestaan, mits voorzien van een soort „consent", in het bin nenland voorraad op te gaan doen. Op deze wijze wordt het den arbei der mogelyk gemaakt, zich voor 81/» roebel van een pond bevroren aard' appelen te voorzien, dat in den vrijen handel 14 roebel zou kosten. Langzamerhand, beginnen de bols- jewiki op hun aanvankelijk opgesteld sociaal program terug te kome» onder den drang der noodzakelijkheid. In de fabrieken werd haast geen werk meer gedaan - de arbeider kreeg immers toch zyn geld uitbe-, taaldl Daarom is een instituut, waar- togen de arbeider zich steeds zoo fel kantte, officieel weer in eere hersteld: stukwerk ia weer' inge- voerd! En het eenige waarvan de fabrieken zich thans ten opzichte van die in 't buitenland onderschei* den, is, dat ze thans alle voor den Staat werken. De nieuwe ^niniater van spoorwegen, Kiattin, voerde als eerste regeeringsdaad het stukwerk in aan de spoorwegremonteplaatsen ook benoemde hij verantwoorde lijke districtschefs. Ook wat het Roode Leger betreft, hebben de bolsjewiki hun theorieën moeten herzien. De krijgstucht is zeer verscherpt, en de officieren zyn thans weer persoonlijk verantwoor delijk gc-steld- De macht der sol- datenraden is geweldig getaand: veelal zijn zij opgeheven. In over eenstemming daarmee hebben ook de scheepscommissies aan macht ingeboet. de voorbereiding voor de groote vlucht De Handley Page, die te Harbour Grace vliegbereid wordt gemaakt, zal reeds over een tiental dagen kunnen starten. Het wrak va* de C. 5 gevoadaa. Een telegram uit Atlantic City meldt, dat daar een wrak is aan gespoeld van een lichtschip, ver moedelijk dat van het bestuurbare Amerikaansche luchtschip C. 5, dat verleden week te St Johns vanz|jn ankers sloeg en wegdreef. Sergeant Durse is van Salonibi naar Rome gevlogen in zes uur 85 minuten. - Een Engelsch postvliegtuig is te Boulogne gévallen en in diep water terecht gekomen. Men heeft "e twee aviateurs niet kunnen terug vinden. - Een poatvliegtuig van den dienst Mühlhausen Parijs is b|j Yesoul ver ongelukt. Van de twee inzittende vliegerB werd de een gedood en de ander zeer zwaar gewond. - Een Capronivliegtuig, voorzien van drie motoren, is Maandagochtend van Turijn vertrokken naar Londen en daar om 1.10 in den namiddag neergekomen. Den 7den Juni hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders, ADRIAAN J0N8MAN en WILHELMINA KERKHOF, hun 40-jnrigp Eohtraraaniging te ■berdenken. Dat zy nog lang ge spaard mogen blijven, is de wensch van hun Kinderen, Be huwd- en Kleinkinderen. Helder, 24 Mei 1919. Schoolstraat No. 7. Geboren LEENDERT, loon vanC. VAN DALEN en E. M. VAN DALEN- Koster. Heemse, 21 Mei 1919. Geboren: W*BE, Zoon vanW. BOONSTRA en N. BOONSTRA-Spiot. Verlengde Jonkerstraat No. 56. Óp den 19en Mei 1919, over leed in den ouderdom van bijna 61 jaar, onze lieve Echtgenoote, Moeder, Behuwd-en Grootmoeder, AAITJE CQRMEL1A KOOMAN gab POUUE. Uit aller naam, P. M. KOOMAN. Helder, 28 Mei 1919. Weststraat 111. Wegens fyuitenland&che betrekking eerst heden geplaatst. De ondergeteekende betuigt z|jn hartalljkan dank aan den Chef en de Doktoren van het Marine-Hospitaal, alsmede aan het Personeel, voor de zorgvuldige behandeling, tijdens zyn verblijf in het Hospitaal genoten. O. VAN DEN BERGE. De Directeur der R. H B. S. m. 5-j. c. te Htldar maakt bekend, dat de aangifte van eandidaten voor het in de eerste helft van Juli te houden admissie-examen kan geschieden op elke» Woensdag en Vrijdag n.m. tusschen 2 en 3 u., en op alkan Donderdag (behalve 29 Mei) tusschen II en 12.30 u. v.m., tot uiterlijk 14 Juni e k» De aangiften moeten mondeling plaats hebben onder overlegging van bet laateta aanslagbiljet in de Rijks Inkomstenbelasting. Helder, 24 Mei 1919. ToibtinBS-Bxamen. Aanmeldingen voor het toelatings examen voor den cursus lQig-^O, dat zal gehouden worden in de eerste helft van den maand Juli, kunnen geschieden tot Zaterdag 14 Juni, den ondergeteekende, zoowel schriftelijk als mondeling, in het Gymnasium, des Maandags en Don derdags 11—12 uur. Verlangd wordt dnidei|jke opgave van naam, voor namen, geboortejaar en datum, woon plaats, school die bet laatst bezocht werd en van de klasse waarvoor toelating wordt gewensebt. De Rector, Dr. C. A. A. J. GREEBE. De strijd In Noord-Ruilaed. Britsche en Servische troepi ben den 20sten den vijand uit voornaamste stelling ten N. Medvye Iyagora geworpen en. zware verliezen berokkend. Italiaansche troepen de gealliqj| hebben versterkt, wordt de i ging van den vijand, die na! meent in volkomen aftocht is, j waarts voortgezet. Luchtvaart Naar Reuter uit St. Johns is er nog steeds geen nieuw Hawker. Het heele Noordelijke d van den Oceaan is als het draadloos afgezocht, zonder reaul Ondanks het verdwijnen van Haw ker gaan de andere aviateurs op mnnMtïn vrnApt rtlftt van maarschalk Focb, de bedreiging Newfoundland naarstig voort Deelneree kaarten zijn d f 0.35 verkrljibair aaa da valgaada adrattea Mevr. v. d. HULST-HEEROMA, Laan 2. Uawr TEIilIF ügrkn»i>hl mvvr. curve, MiHprivnt M«J. DUINKER. Load»gracht 72. Hr. J. KIPPERMAN. Weezenstraat. Hr. A VAN KUIJCK, Trampatraat 23. Hr. W. PIERA, Hogandorpstraat, op Maandag, Dlnadag en Woens dag a.t. vin 4-0 uur das namiddags. RINGRIJDEN MET PAARD EN KAR op ZONDAG 25 MEI bil J. BIJVOET, Julianadorp. AutMi «ju. I uur (zomirtljd). BAL NA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5