VROOM DREESMANN KLEIN AA8DAPPELZAKKEN Limonade-Essence DAMES- EN KINDER-CONFECTIE Janonnem A.ten Klooster, Huizen te koop: IJSSALON „NEÜTRAAL", IJSSALON „NEUTRAAL" Weder in voorraad: H. SPRUIT Fiimi GEB1. VAN PELT, DE ERVEN DE WED. J. VAN NELLE. Union- Anker- Oproeping Timmerlieden K. ACKEMA, HELDER Wij brengen een groote sorteering in de nieuwste modellen, prima stoffen, solide afwerking, alsmede goedzittende pasvormen Cbstuums - Blouses - Costuumrokken - Kinderjurken Onderrokken - Jongenspakjes - Costuumstoffen - Zijden - zwarte Luster - geborduurde- en bedrukte Voiles - Crepons - wol- en katoen Mousseline - gekleurde Mattings - Voerings - Corsetten - enz. Mantels Fi. i KAHHEWASSERI ZN (1IÜLIES148-9. ZUI0STI1AT M. net Wijnsteenzuur. „EIGEN HULP". WIELRIJDERS!! r—Hoesten SPOORSTRAAT HELDER. SPOORSTRAAT HELDER. groote pattijen versche Cement, Als Uw lichaam gaat verzwakken, dan Ï3 het tijd FRAENKEL ëüTo. Tankte, W. VERHAGEN, Middenstraat 33 Groote SOUCHON THEE Aan alle Koffieverbruikers. ROODMERK PAARSMERK Levering aan de winkeliers geschiedt van af onze fabriek HH. Reeders en Schippers den Heer A. J. SCHAAP. U© adres voor Qummlwaren, Binnen- en Bulten- landsohe specialltè's, Verbandstoffen, Tollet-artlkelen, kortom alle Droglstbenoodlgdheden, Is bij G. HAAGEN, voorbeen L MIJNHARDT, Horioge A. WIERINGA, Is Uw maagia« van streek? Abdijtabletten dar onbeksnde schufdeischers van den beer PETRUS MEIJNE, overleden te Anna Paulowna, 10 Januari 1919, wiens nalatenschap is aanvaard onder het voorrecht van boedelbe schrijving, om te verschijnen In het café „0* Roods leeuw" aan de Markt* plaats te Sch '-g^n, op Dords.rdag 19 Juni 1910, des namiddags om 1 uur, alwaar zoowel aan hen, als aan de bekende schuldeisohers, dadelijk rekening en verantwoording van het beheer der erfgenamen zal worden afgelegd en de schuldvorde ringen zullen worden voldaan. Namens de erfgenamen G. VRIJBURG, Notaris ta ZIJPE. AARDEWERK. Weder ontvangen: POTTEN, PANNEN, VERGIETEN, HANDENWASCHKOMMENanz. AdresEmmastraat No. 2. Meegeloop n mat Fiets, vanaf Kanaal- weg, zwarte HOND, met Smln. Terug te bekomen na 4 uur. Zwarte weg B 55, Breezand (N.-H.l. Gevraagd een nat KINDERMEISJE, om den geheelen dag met een Jongetje van 5 jaar buiten te zijn. AanmeldingBinnenhaven 1 a. In een klein gezin wordt spoedigst sen degelijks HUISHOUDSTER gevraagd, van Chr. beg. Brieven, onder No. 750, Bureau van dit blad. gevraagd. Hoog loon. Adres: BRAQGAAR, Sehagenstraat 50. SMIDSKNECHT of vergevorderd gevraagd. Adres: K. GREEUW, Sint Maartens-vlotbrug. BANKETBAKKERIJ. Gevraagd een flinke JONQEN voor Loop- en Bakkerflwerk. Loon f 5.— f 6.— per week. AdresVAN ALPHEN, Dijkstraat 34. tevraagd aan KAMER, in de nabijheid i Hr. Ms. .Emma", door2korpo- Ge' van raals v. d. Marine. Brieven, onder No. 748, Bureau van dit blad. Gevraagd, door jong Echtpaar, gemeubileerde ZIT- en SLAAP KAMERS, zonder PENSION, liefst gebruikmaking van Keuksn. Brieven, met prijsopgave, onder No 749, aan het Bureau v. d. blad. f 25,— belooning, die jonggehuw den aan een woning helpen, huurp. f 2.50 f 3.-. Adres: Laan 34. Te koop een leegstaand Huisje, omtrek Werf. Te bevragen Bureau van dit blad. Te koop twaa solide BURGER' WOONHUIZEN, staande in de LaDgestr., en twee oude HUIZEN, staande in de Oude Kerkstraat. Te bevragen :'.N. P. KRUL, Langestr. 65. TE KOOP. Wegens vertrek te koop, het zoo goed als nieuwe WOONHUIS met ERF aan de van Hogendorpstraat No. 39.Leeg te aanvaarden 15 Juni a.s. Adres R N.VAN OS, Binnenhaven 9. Te koop aan BURBERftOONHUIS, in de Koningdwarsstraat No. 28, d i r e c t te aanvaarden. Adres: Aannemer KRIJNEN, Weststraat 115a. Te koop jonge- en halfwas KONIJNEN. Adres: Strooweg 5. Te koop gevraagd san goed onder houden WANDELWABENTJE. Adresle Vroonstraat 41 a. Te koop san moois KINDERWAGEN. Te bevragen: Bureau van dit blad. Te koop Binnendeurkozijn, mat Glasdeuren, voor f 10.—3 rij Har- monica, voor f26.— Zeegras, 5 et. per pond. AdresOranjestraat 43. K O O 1 Z A K te koop. Adres: Keizerstraat 85. Te koop sen zser solide, zwarte PIANO, Kruissnarlg, in Metaal gebouwd, met ijzer raam. Te bevragen bij: L. DEKKER, Kroonstraat 3 b, tusschen half 6 en 7 u. en na 8 u. Te koop WOONHUIS, STALLING en bfjb»hoor«n, gelagen 0rvenstraat 3, 5 an 7 Te aanvaarden 1 Juli 1919. Adres: Wed.VAN STEEL, Schouwtjes laan 53, Haarlem. Prima qualiteif In speciale sor teering tegen scherp ooncur- reerend» prijzen verkrijgbaar bij: Laat 81. B. VLESSING. ALKMAAR. Telefoon Intercomm. 651. Telegramadres Laplata. Levert tevens Dekkleeden, Dorsch- zeilen, Molenzeilen. Electrisoho Reparatie en Kfop-lnriohting voer Handel en Industrie. Beleefd aanbevelend. Tand-Techniker - ZAANDAM. Haudt voortaan spreekuur ta Haldar 1001 lonsttandan. Ironan so flragnrk, ■s» WOENSDAGS, ven 0-4 uur, Voor opiritiav. bihandgling welke door tandarts wordt nltgovosrd, van 11-4 uur. Adres: Mej. Wed. BUIJKES STATIONSTRAAT 11 HELDER, ,MC SPOORSTRAAT tl «WI0NIWEI. Verpleegsters-Japonnen In allo maten voorradig. Wedgr verkrijgbaar bij Keizerstraat. io het centrum der stad e«n dubbel Heerenhuis met grooten tuin, groot 8 A. 25 c.A.; Winkelhuis Kanaalweg; Winkelhuis Spoorstraat; diverse Woonhuizen in de Kroon straat, Goversstraat, Klaas Duitstraat, diverse Bouwperceelen. Te bevragen bij: J. SPRUIT, Mak. en Tex., Expi. in bouwgrond. Coöp. Wlnkelv. Verkrijgbaar: mimi ROOMBOTER. I 1.55 per pond. Haki MARGARINE Ultra 59 cent. MARGARINE Prima 40 PLANTENBOTER. 40 BOTEROLIE (Delicatesse). SEL DE SDUDE, 9 cent per pakje. VIJGEN ITVz cent per ons. KRENTEN, ROZIJNEN, SUC4DE. Allt soo'ten SPECERIJEN. TABAK en SIGAREN in verschillende soorten. Enz-, enz. Oadaaks alle concurriRtia batsalt ga tach «teeds ta vaal voer Uwe Rijwielbanden en onderdeelen. Vraagt oor prijs bij C. J0HANNES, 't Zand, li zult zit. dit gij IO bespaart. St.id. voorradig da echte 0UNL0P-BANDEN, de echte WARWICH-BANOEN, BATERS SPECIAL, BERQ0UGNAN, TIP-T0P, PEDLEY, enz. enz. Beleefd aanbevelend. en verkoudheid! A N Q A-bonbons. Doos 50 en 90 ct. Vastzittende hoest, slijm op de borst, Bronchitis en Kinkhoest. ANQA-siroop p. flacon fl.50. Fabr. A. MIJNHARDT, ZEIST. Bij Apoth. en Drogisten. Te Helder, bij: G. Haagen, Kanaalweg 147. IJS is heerlijk en versterkend. IJS is aanbevolen door H.H. Medici. IJS is gemaakt van Eieren en Room. IJS is een veel gevraagd artikel. IJS is bij warme temperatuur goed verteerbaar. IJS is in alle soorten steeds ver krijgbaar. FijnewollenMaisjsskousen togen veel lagnra prijzen dan voorheor. Mooie voile Blouses, i vanaf f 4 50 tot f 12.50 Veeren boa's. Zomerrokken. VOILES alls soorten donksr-llcht gebloemd MOUSSELINEN, groote keuzo. Zief de etalages mef Zomernouveauté's. M0LENRRACHT 39 KEIZERSTRAAT 58. Hendel injouwmaterielen. Hodon ontvangen: (pspier zakken). Verder alls soorten: Metsel- en Straatsteenen. Beton- en lijn Tuinprint, Rioolbuizen, enz. enz. Als gij begint te vermageren, Als gij Uwen eetlust verliest, Als Uw wangen bleek weiden, Als gij Ifldt aan bloedarmoede, Als de levenslust U ontbreekt, Als gij U afgemat gevoelt, Als gij lijdt aan hartkloppingen, Als bet werken U zwaar valt, Als gij fljdt aan hoofdsuizingen, Als Uw zenuwkracht vermindert, Als gij zelden rustig slaapt, om genezing te zoeken. Want al de bovengenoemde verschijn selen wijzen er op, dat Uw lichaam verzwakt is en Uw zenuwen overspannen zfln en ook Uw bloed dringend behoefte heeft om versterkt te worden. Door tijdig in te grijpen, en een goed bloed lichaam- en zenuw versterkend middel te gebruiken, kunnen ernstige ziekten voor komen worden en kunnen vol komen gezondheid, kracht en levenslust weer Uw deel worden. Wacht daarom niet, maar begin dadelijk genezing te zoeken, die gii beslist zult vinden door het gébruik van MUfhardt-g Levetogen Bij het gebruik hiervan kunt gij van succes verzekerd zijn. In bussen van 90 ct., f 1.75 f 4.25, f 8.25. Fabrikant A MIJNHARDT, Pharmac. Fabriek Zslst. Bij Apothekers »n Drogisten. Engros en Detail G. HAAGEN, Kanaalweg 147, den Helder. I f Belangrijk bericht. uit AMSTERDAM, houisn iederen Woensdag tan 12-4 ik Spreekuur In DEN HELDER, KEIZERSTRAAT 28, tegsfi onderstaand tarief: Pijnloos trekken ven tand o! Lies II.-, Kunstgebitten f maf 125 per hael gebit. Vullingen elcvanaf 11.-, Mliifflraa vtrmladard tcrief. Alls iseadhRBikuRdigt 0 p r a f IB b geheel Bljeileos riasr Otkwiaa tasaarts. aanspreker, beveelt zloh beleefd aan. P.S. De bediening heeft plaats ia UaiforiK-CostiiiiBt. INDECARAVAAN (kwaliteit als Heeft een goudgele schenk. Een volle geurige smaak. Heeft bij tweede en derde afschenk 'n mooie kleur en pittige smaak. Wordt verkocht in 2 soorten. mooi grol blad 26 cent per ons. iRUIS klein blad 25 cent per ons. Theehandel FOCKE S. KLEIN. I Utreoht: Oudkerkhof 48. Helder: Kanaalweg 168. Ha. lingen: Voorstraat 85 1 Het artikel Koffie wordt binnenkort door den Minister vrijgegeven. Gedurende de eerste twee drie weken zullen wi| door gebrek aan goede kwaliteiten geen verpakte Koffie kunnen leveren. Wij vertrouwen omstreeks midden Juni de aflevering onzer bekende soorten te kunnen hervatten. Aangezien het onmogelijk zal zijn alle winke liers geUjktijdig van verpakte Kollle le voorzien, verzoeken wij uwe orders spoedigst aan uwen winkelier te willen opgeven. NAAR VOLGORDE DER INGEKOMEN ORDERS. OndtfsatMkand, bavaalt zich balaatd aan -oar alle aoarkontanda MoiSllwCrkCII. P. KWAST, de Ruijieriiraa! 21 Agaaltchap Friascha Zaadhindal, JANZENSTRAAT No. I. PLUIMVEEVOEDER. Reparatiën en verbouwingen aan huizon enz. worden billijk uitgevoerd door OX en KIKKERT. Vraagt prijs- WESTGRACHT 3, opgave. bij de Werfbrug. De firma HOUWEN VAN DER WEIJDEN te Umulden, inge schreven en voor vischconsignatién door het Rijk aangewezen viaacherij- agenten in de Rljkahallen, varkoopen Uwe oonilgnatiSn Zeovisch geheel onder Rijkscontrole. Vakkundige behandeling Uwer zendingen. Afrekening door de Haarlemsche Bank te IJmuiden. Onkosten worden berekend op basis van den Rljksvischafslag. Ledige manden en matten gaan direct retour. TelegramadresVAN DER WEIJDEN, Umulden. Telefoon No. 298. Daar de Heer DE JONG, Rijwielhandelaar, den Helder, zonder onze toestemming het Fisoal-uithangbord heeft uitgehangen, en op ons herhaald verzoek, dit niet wil weg nemen, achien wij het wenschelijk het publiek mede te deelen, wij als onze agent der FISCAL-RIJWIELEN hebben aangesteld HIMA-RIJWIELFABRIEK. Kanaalweg 147, l.o. Molenbrug. P. S. Belangrijk li hal Is areten dat Ik door jaranlanga praotlaoho nndanrlndlng In ataat h«n «art lodar mat gtradan raad la kunnan dlanon, an atoada hal «EITE larrar nar hal MINSTE ;üld Ondergeteokende beveelt zich beleefd aan voor het maaien van grasland met M. Cor- mlck machina (dunne vingerbalk). C. MATERS, Van Balonstriat 62 Don Heldsr. Het epeolaal adres voor Qrafpalon, Zerken, Monumenten, zwart marmeren Schoorsteenmantels en wit marmeren Bladen li verplaatst naar Gravenstraat 54 B. Steenhouwerij nog Molenstraat tegenover Palmstraat. P. J. DUIJVELSHOFF. N.B. Toekenlng en prijs op aanvraag. Het batrouwbur, solide, soordeellg. Verkrijgbaar bij SPOORSTRAAT 120. Koopt dan gauw een doosje Abdijtabletten bij Uw drogist. Twee Abdij tabletten zijn ge woonlijk reeds voldoende om het zuur, hartwater, misse lijkheid, een drukkend gevoel op de maag, indigestie etc. weg te nemen. Heeft U ech ter geregeld na het eten last van Uw maag, dan heeft U een maagkwaal en is het noodignaelkenmaaltijd twee 1„voor de maag in te nemen, totdat Uw maag I genezen is. De Abdijtabletten zijn over- I al verkrijgbaar a f 1.25 per I doos. Eischt rooden band met I onze handteekening: L I. Akker. Rotterdam. M

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6