COURANT VOGELVRIJ Herman Nypels Lo— 3 Ij rijM illi siiilijka irieiln. ld bmsitiriilin. Idfnti Miikiltrimpirt- to SaMiditnemiai. F. C. f. d. HAA6EN, Spuistraat 8. Laatste berichten. No. SOOS WOMNHG 28 MEI 181B 47o JAARGANG Redacteur-1 Ultgev var: C. DtMEWJivHeldea PUAtSi - Onze vroegere plaatsgenoot, de Heer E. C. Koopman, ii benoemd tot opzichter werkplaats by den dienst van Staatsspoorwegen in Ned. Indiö. Te 's Gravenhage Blaagden voor het machinisten diploma A, de heeren H. A. Loovenstyn en A. Straaten, alhier. Muziek la tot „Bassbja". Naar wij vernemen zullen vai hedt den zomer in den tuin achter Paleis-op Zondagmiddag werden ge- geven, niet. meer plaats hebben. 1 Vergadering van den Raad der Qsmeente Helder, op diasdag S Juni 1919, des avonds ten 7 uur.- (Aanvang Tt/t uur). De agenda vermeld. oia. de vol gende onderwerpen Ingekomen, stukken en mededee- Optoog 700 Abon btstaan, kan het naar de^mi ran B.- en W: van belang geachtrdïrt*ttët voeren van" de admt- nistratie dezer school de noodige waarborgen biedt van accuratesse, enz. Sn het is duidelijk, dat deze zekerheid niet grooter kan zyn dan by de tegenwoordige regeling, wyl het Gemeentebestuur zich uit den aard der zaak omtrent den persoon van Tbes een meening heeft kunnen Anders staat bet tegenover het lini Verordening Financieel Beheer Gem.. Bedrijven. Ontslag. Verzoek on eervol out-, ■lag van: H. Beest, al* onderwijzer aan school 8, met ingan# van li September 1910; ff. J. Koningstein, als onderwyzeres aan school 1, met ingang van 1 Juni 1919J\ Dekker, als lid der Commies!* van Toezicht op het Lager Qnderwy*. Financieele Regelingen, Belastingen. Voorstel tot voorlichting by Beroepskeuze voor 1919 een subsidie te verleseen van f600,-. Voorstel tot verhooging van de prijzen van het stencgr&flachjRaadi- versiag van f 51,— op f72,- en de Byiagen van f 11,- op f19,- per» vel, met ingang van 1 April 1919. Voorstel tot toekenning van een presentiegeld aan ambtenaren, die byatand verl uit den Raad. Voorstel om ai van het Centraal KlnderhersfeeHings *d Vacnntiekol*- nies tot wederopzeggsQS-oea-eubsidi*- toe te kennen van f0,21 per ver- pleegdag, per kind,, dat door tus- scbenkomst der Aideeling naar buiten gezonden wordt. Adressen van YT. IJbes en J. F: Jacques, houdende verzoek om toe voorkomen, dat hier geen enkele om- >id aanwezig is, die voor een gunstige beschikking zou kunnen pleiten. Integendeel duchten zy het gevaar, dat de waarneming dezer nevenbediening den verzoeker niet onder alle omstandigheden de juist voor zyn gemeentebetrekking zoozeer vereischt*. vrijheid zal laten. B. en W. stellen derhalve^voor op het verzoek van J. F. Jacques afwy- zend-te-beschikken en aan W. Ybes de gevraagde ontheffing te verleenen. BWVEMiAHO. van SwUctoluia. Aldaar waarin twee De plaats van en het doel der: reis Is tot *p heden onbekend. 00 finanoiasl* tossUsd vaa VÜ00B Van ds directie der Rijkspost spaarbank was gisteravond by den Gemeenteraad van Velsen een scbrij- ven ingekomen, dat in opdracht der stemming tol het bekleeden. van Ministers van Waterstaat en vaa nevenbetrekkingen naast hunne ge meente-betrekkingen. Voorstel tot wn dep iö 40 jaren, zal worden ingegaan i f An hahnavT* van rlan PAof/thiniiA. an staat van in het grondbedrijf te brengen grosdsm Voorstel tot enderhambche ver huring van enkele gronden. Benoemingen. De volgende voor lieg naar gelang van behoefte tot uiterlijk 1 Juni 1920 aan de ge- drachteü^ïtja. dflM i. M, W. .,*«1,.kiwaiö wotdan .er- strekt tot een maximum van f 400.000 en een rente van»6 °/6, met een mini mum-rentevergoeding van f 10.000. Rtlia uit Oultsthlaid. Naar het' Hbid. meldt sloot bet Ruhrkolensyndicaat met Nederland af, volgens welke maakt: Hoofd 1. J. Jager, Hoofd der school te Terschelling;-1. J. Gerus, Heofd der school te leets; 8. J. Groothof?, Hoofd der school te Ansmsrstol. Leeraar Zeevaart- en Vissch.-school 1. G. Zellioga, te Helder; 9. F. Visser, te Groningen. Onderwijzer school 6: 1. W. Klerk te Kolhorn; 9.,*. Kra mer, te Burgerbmg8> A 0. de Ruiter; te Bakhuizen? 4. J. Visser, te Anna Paulowma. 4 Leden Schattings-Commissls (Wet Inkomstenbelasting* 1914): 1. W. Biersteker3. P. vaalalsn 9. C. Dito; 4. P. de Geus. Directeur Gemeente-Rebsiging j 1. J. F. Vermaulam te Botlsrda 2. P. H. L. Maas, te Utrecht; 8. A. Keoiman, te Reclames.. Nsveobatrskkiofea. J- F. Jacques en W. TbeA bwfd- kommies bg de Gemeentebelastingen en hoofdklerk ten kantore zan di Gemeente-ontvanger, hebben den Raad ontheffing verzocht van het verbod tot het bekleeden van bezol digde nevenbetrekkingen. eerstgenoemde is agent, van een V erzekerings-maatschappyter wy 1 Tbes zich belast heeft niotratie van de Vakschool voor meisjes voor Helder en omstreken, In verband met de financieels be trekkingen, die er tnaaihen da Tak i school voor meisjes en de gemeente FEU IX.XtE.TQH. nooa 9AVID HENNESSET. Nadat zy enkele minuten naar het tikken van de. klok hadden ge luisterd, keek de woudiooper ernstig naar ie jury en nam bateetoniavoL zyn pistool van de tafel.. Het was duideiyk genoegdadeiyk staken zy de hoofden samen en begonnen fluis terend ts beraadslagen. Zij zagen in, dat de woudiooper niet met zieh zou laten spotten. Ben oogenblik later stond de ton delsreiriger op. .Jack Salathisl/ zelde hij, ,wy bevelen den beklaagd1 aan in de genade van het Hof." .Dank u, heeren," aeide de woud iooper met een nauwelijks merkbaar hoofdknikje. .Beklaagde," zeido hy gestreng, zich tot McBurton wendende, ,gy zyt door de jury schuldig bevonden, al hebben zy dat niet met zoovele woorden gezegd; doch zy bevelen je in onze genade aan. Waarschyniyk weet je niet wat dat beteekent, waar ik zal het je uitleggen. Wsb je schuldig bevonden zonder meer, dan zou je opgehangen zyn onder je eigen uithangbord ala een waar schuwing voor andere wreedaards moordenaarsdoch na de jury Je ea BelgIS. DekVOorzMtof der Tweede Kamer heeft aan den minister van binnen- landsche aken, tydeiyk voorzitter van den raad van ministers, meege deeld de volgende door den heer Marchant ingediende vragen: Is de regeering in het bezit van betreffende de herziening, van de actaten vaD 1839F 2oo ja, zal de regeering thans rergaen tot.de publicatie van. deze voorstellen? Da si-Kroos prins Hedenmorgen half zeven is de ex- krponprifis. van Duitschland onver wachts op reis gegaan in gezelschap van Baron von Mllner en burge meester Peereboom. Ze zyn per auto per Financiën op de aangeboden geld- leeniag van f 600.000, af te lossen ;en behoeve van den Postchèque- en Girodienst tegen een koers van 09N, *{o, by een rente ven 6»/, Verder aal- door bedoelde instel- A 7009 ten Buhrkoleu, met extra-treinen of per schip zullen Naarmate de productie toeneemt zal de levering worden .epgevottd. Eaa laadsl|ka argaalsitia fat dtasattodsa. Zondag.Si Mei had onder leiding van, het dagglliksqb bestuur van hat Nedorlandsch Verbond van Vakver- in het café .Parkzicht" te Amsterdam oene vergadering plaats van afgevaardigden van plaat- selyke organisaties van dienstboden, teneinde tot oprichting van een lan- deiyken band te geraken. Aanwezig p aCgevaardigden van 99 plaat sen, vertegenwoordigende ongeveer 4G0G -georganiseerde dienstboden. Het algemeene stemmen werd endeE- staande motie aangenomen: ,Be vergadering van afgevaar digden van de plaatseiyke vereent» gingen van dienstboden, gehouden op Zondag 91 Hei 1919 in het k&fee .Parkzicht", Stadshouderskade te Amsterdam overwegend*, dat de arbeidavQot- waarden der dienstboden dringend vmbetenng behoeven dat met name de iconen belang- in oaze ganade heeft aanbevolen, luidt de uitspraak van het Hof, dat je naakt aan je eigen uithangbord zal worden vastgebonden en goed ge teld yyftigzweepalagen zult krygen." Wie dien middag den Liverpool Plains Road. langs kwam, weriaam gehouden om het geeselen te zien, en Salathiel aa de zynen zorgden ervoor, dat de knoet, een pracht exemplaar, dat in McBurton's kantoor gevonden was, goed aankwam. McBurton werd na den dertigaten slag bewusteloos, waarna Salathiel beval hem los te maken en hei naakt en bebloed ala by was, aan zyn vrouw en doohter gaf. Hoewel de heele kolonie, toen zy van de geeseling hoorde, in haar vuistje lachte en de welverdiende .etraf van McBurton goedkeurde, wisten Salathiel en de zy'nen heel dat als iets in staat was om de politie tot buitengewone activiteit te prikkelen, het de geeseling, van een voormalig overheidspersoon was. Bovendien was het een kritiek op de rechtspraak in de kolonie. De avond eindigde met onweer, storm en slagregen, en Salathiel besloot, dat onder bescherming van den storm, zijn bende voor een paar weken zou uiteengaan. Sommigen mopperden, dat hun niet toegestaan werd, den hotelhouder en zyn gasten van hun contanten en sieraden te verlossen, maar Salathiel zeide, dat hy een goede zaak niet wilde bederven, en legde hun uit, dat hun kalm en gematigd optreden de autoriteiten STEEDS HET NIEUWSTE IN ALLE: PRIJZEN HELDER ryk dienen te worden verhoogd en de werktijden verkort; dat voorts een behoorMjke rege ling aan de rechtspositie worde ver kregen spreekt als hare meening uit, dat daarin alleen verandering kan wor den gebracht door een sterken lan- delyken bond van huispersoneel, welke behoort toestaan op het stand punt van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen draagt aan het hoofdbestuur op binnen den kortst mogelyken tijd alle pogingen in het werk te stel len, om met medewerking van het N.V.V. en de Bestuurderabonden de organisatie zooveel mogeiyk uit te bouwen." Als datum van oprichting van den- bond werd 1 Juli a.s. genoemd. Met ingang van dien datum zal de bond zich tevens aaasluiten by het N.V.V. Hat vergaaa «aa „Da Am tel" Het Zweedsche blad „Qótehorga Handelstraning" schryft naar de „N. Ct." meldt Een week geleden is voor Grötó het ïyk aangespoeld van een jonge, vrouw, dat ongeveer S k 4 weken in het water heeft vertoefd. De ver ongelukte is begraven op het kerkhof te Ockerö, zonder dat de identiteit was vastgesteld. De kleeding der vrouw bewees, dat zy van vreemde nationaliteit was en het ligt voor de hand dat men vermoedt dat zy een der pas sagiers is van de verongelukte Hol- landsche stoomboot .De Amstel". Het Hollandsche consulaat te Güte- borg zal een onderzoek instellen of hier sprake kan zijn van het lyk van mevr. Enny Vrede. Failisstnaat Erdmasa ea Hathey. Blijkens een dezer dagen verschy- nend, door het Weekblad .Handels belangen" te Amzterdam, opgemaakte lyst van de vordeningen in het fallissement Erdmann en Hethey, staan in de lysten ruim 420 credi teuren; het totaal van het passief bedraagt f 8.012.881. ■•Iijiwlik „trrtiltiril. Te Amsterdam is door de centrale recherche in een café gearresteerd zekere Markus Rosenblatt, een be kend revolutionnair en Galiciër van geboorte, die in anarchistische krin gen in het buitenland geen onbeken de ie- Vóór de Russische revolutie bevond j zich in gezelschap van Lenin en Trotzky gexuimen tyd in Zwitser land. By- het uitbreken der eerste Russische revolutie bevond, hy zich te Petrograd, waar hjj zoolang kuipte stookte, tot hy op last van Kerensky over de grenzen werd gezet. Hy zette z(jn Bolsjewistische pro paganda te Stockholm in onvermin derde mate voort, waar hy opruide tot staking en straatbetooging. De Zweedsche autoriteiten maakte kerte metten met hem en hij werd tot drie maanden gevangenisstraf ver oordeeld. Via Duitschland bereikte by Neder land. Maar hier bad de recherche hem gauw genoeg in de gaten en arresteerde hem. Rosenblatt wordt naar Wiericker- schans. opgezonden. OTel). verstomd zou doen staan en hun heel wat vrinden zou bezorgen. Vervolgens zeide hy hun, dat hy, nu zy voor den eersten tyd van alles genoeg hadden (zij hadden kort te voren een paar transporten aan gehouden1, van plan was voor een kleine maand naar het zuiden te gaan, waar hy een paar dingen moest regelen. Hy zou hen, wanneer die zaken geregeld waren, weer op hun gewone plaats van samenkomst in de Liverpool Ranges vinden. HOOFDSTUK III. Waarin Betsy Carey ten tooneele verschynt. In de* tyd, <w dit verhaal speelt, waa Poddy Carey kolonist in een vaa de vruchtbare dalen op de zuid kust van Nieuw Zuid-Wales. De man was aeldaat geweestde grond was een regeeringsgeacbenk, van drie honderd acres, wat ongemakkelijk gelegen dicht by een rotsachtigen r>to« In d f 1.15, per peet I 1.40.» lui f 2.40. jlatrakt* Tegen.een nieuw-gekozen Raadslid van Stratum bij Eindhoven is proces verbaal opgemaakt wegens het weg voeren van dennenhout uit de gemeenteboaaoheoen beleediging van den politie-inspecteur. Snebfcel-0to**U*e. Men schryft uit den.Gelderseben Achterhoek aan het Hbl. De smokkelarij van cboeelade neemt steeds grooteren omvaDg. Daar deze geen nnnriralraiyk cnnniiniphpartitrfll is, ziet men er geen bezwaar in de reepen kwatta by hooderden en duizenden naar de overzyde van ons land te doen verhuizen, waai' men nog steeds biy is voor zyn geld nog iets tot vulling van den maag te kunnen koopen. Gelukt het veelal groote hoeveelheden over de grens te brengen, er hebben ook verschei- Polen wordt volledige geiykbe- rechtiging in het gebruik van de verkeersmiddelen gewaarborgd. Er wordt op gewezen dat in Slees- w(jk de grens voor de volksstemming door zuiver Duitsch gebied werd getrokken, en zelfs verder ging dan do Deensche regeering- wenscht. De regeling der koloniaie-kwesties wordt in strijd met.het recht geacht. Gevraagd wordt verder, dat de bezette gebieden binnen zes maan den geleidelijk ontruimd zullen worden. Voor b8t geval een Volkenbond i tot stand komt, waarin Duitschland als gelijkberechtigd lid zal opgeno men worden, moeten Duitschland het bestuur van zyn kolonies volgens de beginselen van den Volkenbond voeren, eventueel als diens manda taris. De strafbepalingen worden afge- dene aanhoudingen plaats. Zoo werden wezen en het voorstel wordt her- dezer dagen van een voerman te baald voor de vorming van Aalten niet minder dan 10.000 stuks kwattajn beslag genomen. De kom miezen uit Lintelo kregen Zondag 6000 stuks in handen. In Steenderen werden door de Ryksambtenaren en de marechaussee uit Arnhem by den vrachtryder D. in beslag genomen kisten met ongeveer 10.000 choco ladereepen sn zoo gaat het geregeld door. Baratofaie* Het Rotterdamscbe politierapport meldt weer, behalve een aantal kleinere, twee beroovingen van groote bedragen. Een Belg raakte in de Korte Baanslra&t 8750 francs en 736 gulden kwyteen andere „buiten man" werd op de Visschersdyk f4009 lichter gemaakt. Misdaad la hst spil? Op last van en in tegenwoordigheid van de justitie en van den brigadier- der ryksveldwacht Smits is te Hengelo het ïyk opgegraven van den 78-j. H. Averink, die 11 Maart plotseling is overleden. Dr. Schoo uit Amsterdam en dr. Rütteman te Hengelo verrichten het onderzoek. Wat het overiyden van A., die weduwnaar en kostganger was, verdacht maakt is het feit, dat hy acht dagen voor zyn overiyden f 9000 ontving, waarvan na zyn dood niets is. teruggevonden. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren werd de behandeling van de Lager Onder wijswet voortgezet. Het debat liep hoofdzakelijk over de amendementen betreffende de aktentoelagen en de jaarwedden der hoofden, welke allen werden verworpen, behoudens een kleine wyziging, voorgesteld door den heer van der Molen. Heden voortzetting. BUITENLAND Da Duitiohe ttgaiuooratelisn. Het algemeene deel der Duitsche tegenvoorstellen behandelt de rechte grondslag der vredesonderhandelin gen. Sr wordt daarin o.m. op gewezen dat Duitschland do hard* wapenstil standsvoorwaarden uitvoerde in de overtuiging dat de 14 pusten van Wilson de grondslagen zouden vormen van den vrede. De voorgestelde vredesyoorwadden zyn met al de verzekeringen van Wilson in atryd. De tegenvoorstellen houden verder volgens een niet offlcieele samen vatting het volgende in: De verminderiug vau het Duitsche leger tot 10Ó.000 man wordt goed gekeurd. Daarenboven wordt nog de ontwapening Tan alle linieschepen aangeboden onder voorwaarde, dat het Duitsche volk een deel van zyn handelsvloot wordt teruggegeven. By de territoriale quaesties is als beginsel vooropgesteld, dat geen territoriale wyziging mag plaats vinden zonder raadpleging der be trokken bevolkingdat elke regeling worde getroffen in het belang en ten gunste van de betrokken bevolking dat het gaan moet om duidelijk om schreven nationale wenschen. Zoo wordt de afstand van Opper- Bileziê nadrukkeiyk afgewezen, even als de aanspraak op Oost-Pruisen, WeBt-Pruisen en Memel. Danzig moet tot een vryhaven worden ge maakt. In de neutraliseering van de Weichsel wordt toegestemd. neutraal gerechtshof, hetwelk alle begane schendingen van rechten, en gebruiken van den oorlog zal be rechten. Duitschland is bereid tot het jaar 1926 twinting miliiard M. in goud te betalen en van 1 Mei 1927 Jaar- ïyksche afbetalingen in rentelooze termijnen, zoodanig, dat het totale bedrag honderd millioen in Marken goud niet overtreffen mag. Ean daal dar Dullaoha dalagata kaart tanig. Parijs, 27 Mei. Een belangrijk deel der Duitsche afvaardiging zal mor genavond Versailles verlaten om voor goed naar BeriyD terug te keoren. Dat zullen in de eerste plaats de technische raadslieden zyn, wier taak is afgeloopen, secretarissen en typisten alsmede eenige journalisten, in het geheel 50 tot 60 menschen. Hst vradaavardrai varaerdaald. Reeds meermalen waren wy imde gelegenheid er op t« wy zen dat het vredesverdrag voor zoover het dan in de Entente-landen bekend was ook daar niet algeheele in stemming vond. Zeer scherp wordt het vredesverdrag veroordeeld door de „Manchester Guardian". Na er op gewezen te hebben hoe dwaas het was van de Duitsbhe re geering een beslissing binnen 14 dagen van ja of neen te eischen over een document, belangryker en uit voeriger 4an eenig document ooit eenig volk voorgelegd, zegt het blad verderHoe diepgaander studie men maakt, hoe ernstiger het angstige voorgevoel wordt waarmede den kende menschen in Amerika en ons land de toekomst tegemoet zien van een wereld gegrondvest op zulk een basis. Ieder toch die een opsomming tracht te maken van deze serie boetedoeningen (peualties) die de Duitschers worden opgelegd, zal tot het inzicht komen dat wy in plaats van een vrede gegrondvest op be ginselen van recht en zelfbeschik king de vrede waarvoor milli- oenen hun leven hebben gegeven en millioenen verminkt zyn aan de wereld een vrede van de oude soort schenken, een treurige belooning voor de democratiën van het Westen voor het geleden lyden, een jam- meriyk misbruik van de macht waarmee zy hun regeerders be kleedde». Want zy vochten voor de vernie tiging van een stelsel en om de wereld een democratie te schenken hun ïyien bewerkte het eerste en het was de taak van hun staats lieden hun werk te voltooien en het tweede doel te bereiken. Da soldaten, met de staatslieden wierpen het militair regiem omver, en als het regiem terugkeert zal het de fout zyn der staatslieden en niet der'soldaten. De „Manchester Guardian" doet verder opmerken dat de beslissing ten aanzien van Oostenrijk een fla grante inbreuk vormt op het begin sel van zelfbeschikkingsrecht. Overgaande tot den Volkenbond zegt het blad: De Volkenbond moet een bond van alle volken zyn. bond zonder Duitschland is in waar- beid niet anders dan een bond tegen Duitschland. Het ware voor de toe komst van Europa beter gëweest in dien Duitschland gekend was by de vorming der nieuwe stafem heuvel,, bekend onder gevormds, boomon waren. Het was een plek, waarheen in die dagen slechts weinigen voor hun pleizier klommen, hoewel men dat gerust had kunnen doen, want men bad„ zelfs in dat romantische district, nergens een mooier uitzicht op de Stille Zuidzee en de uitgestrekte kustlijn. Landwaarts had men een panorama van! landelijke tooneelen, met op enkele plekken het gezicht op een breede rivier en begroeide heuvels, laDgs wier hellingen hier en daar in het zonlicht snelvlietende beekjes stroomden in hun steilen loop naar diepe dalen, waar vet vee, met moeite gefokt, en de vruchten van een primitieven landbouw bet ingespannen werken der boeren be loonden. Sindsdien is er veel verandering gekomen, maar in den tyd, dat ons vprhaal speelt, was er in den naasten omtrek van Sydney moeilijk een rustiger en kalmer plekje te vinden. SlechtB nu en dan kwam de post, terwyi spoorweg en telegraaf heele- BaBey'. Bluff, die in eenzame ver hevenheid boven het geheele district naam maal onbekend waren. top en de oostelijke zfjde, die op de Stille Zuidzee, waren kaal. Aan de drie andere zyden was hfl dicht begroeid, de boomen schenen op .sommige plekken uit de rots zelf te voorschijn te komen. Van het dal uit.'gezien, waren het niet veel meer dan struiken, maar wanneer man by den top was, zag men, dat het goed Een kind kan zien dat h*t resul taat van eon politiek die Duitsch- lands invloed van dén aardtKraétff wegvaagt, die Duitschland houdt buiten den raad der volken, nood wendig moet zyn: een Duitschland centrum van onrust. De wereld kan niet gered worden uit een toestand waarin de oorlog' haar heeft gebracht, als deze oorJog in een andere vermomming wordt voortgezet. In dit geschiedt als we Duitsch land dezen vernietigenden, vrede op dringen en uitsluiten van den Vol kenbond. Laat Duitschland dat - wat wel eens vergeten werdt - het impe rialistiach bestuur heeft afgeschud, zijn plaats in den Volkenbond in nemen en zyn deel hebben in de algemeene taak. Ten slotte zegt het bladEr zyn menschen die denken dat het ontsteken der vredevuren als met tooverslag geluk en overvloed zal doen weerkeeren. Wy zyn van andere opinie. De toekomst is voi gevaar. We zyn in staat de gevaren te doen toenemen tot het oogenblik waarop de geheele Europeesche sa menleving zal ineenstorten, indien wy op deze dwaze wyze de metho den en de atmosfeer van den oorlog doen voortduren. Landiai vaa Itallaaaaah* traapaa ia Klala-Azll Een Radiobericht maakte dezer dagen melding van landing van Italiaanache troepen in Turkije, zonder voorkennis der vredesconfe rentie Engeland, Frankryk en de V. S. hadden daarover, zoo werd eraan toegevoegd, vertoogen gericht tot Italië. Uit een thans ontvangen bericht van het Hollandsch Nieuwsbureau uit Parys blijkt, dat het hier betreft eenige landingen van Italiaansche troepen in Aziatisch Turkye. Kort voordat de Grieken Smyrna volgens het mandaat van de vredes-, conferentie, bezetten, hebben de Italianen zonder eenige vergunning of bevoegdheid van de conferentie, eenige militaire landingen in Klein- Aziê uitgevoerd en gebied bezet, dat De eenige weg van Sydney naar de boerdery van Poddy Carey liep langs een steil rypad rond den Bluff Op een smoorheeten dag tegen, het middaguur kon men een ruiter dat pad in de richting van die boerdeny zien volgen,De boomen stonden niet zoo dicht op het lagere gedeelte der helling, dat met groote keien bezaaid was. f JL Jongen een eindje, loopen zal I" riep de rei ziger uit, zyn volbloed inhoudend en uit deu zadel springend. Hy keerde zich naar alle kanten en keek naar de steile belling, ter- wyi hy den teugel op den zweeten den nek van het paard legde. Het zou voor ruiter en paard een leelyk geval geweest zyn om juist daar te struikelen en te vallen. Ze waren ongeveer op de helft en het was.nu reeds een gevaarlyke daling om te zien. Ed toch ontdekte het geoefend oog van den man, die nu voorzich tig voortliep, op den voet door zyn paard gevolgd, versche sporen van vee, varkens en paarden. „Ik ben niet verdwaald, dat zeker," zeide hy hardop, „maar wat een weg om naar een boerdery te komen 1 Hoe ter wereld kunnen zij boter en eieren en kippen naar de markt brengen en varkens over zoo'n weg krygen Ik vermoed, dat je aan den anderen kant makkeiyker kunt dalenhet pad kan niet precies om den top heengaan, dus er moet nog wel een andere weg zyn." Dit zeggende wierp hy een blik door een opening in de boomen naar den kalen top, die boven hem uit stak. Hy bleef een halve minuut be wegingloos staan. CWordt vervolgd) byua een derde van de kustlyn der Middellandsche Zee tusscben Euro-1 Ïiescta Tiirkye en Egypte omvat.: et uitzondering, van de landing te Adalia zyn'al de landingen uitgevoerd op gebied, waarop de Griek**, aan spraak maken. Italië heeft zichïhans met «en slag van de belangrijksteI steunpunten tn Klein-Azië meester gemaakt, doch heeft daarmede recht streeks inbreuk gemaakt op de Grieksche nationale aanspraken, waarvan de meeste reeds dook- ito de conferentie zyn erkend. De Raad van Vier 'heeft thans ten slotte een vraag tot de Italiaansche delegatie gericht om eene verklaring van deze stap te verkrijgen. Hieihp is door Italië, slechts een gedeelteiyk bevredigend antwoord gegeven. Italië merkte n.1. op, dat de bezetting overeenkomstig het Lorffiensche ver drag waa geschied. Italië, dat ge dwongen is geweest z\jn aanspaaken op Fiume te laten varen en de internationalisatie van deze stad onder Italiaansche vlag te aanvaar den, tracht thans klaarblijkelijk dit echès van zyne nationale aspiraties goed te maken, door zich een sterk steunpunt in het Oosten van de Middellandsche Zee te verzekeren. Volgens de door de regeering geïn spireerde Italiaansche bladen, is dit steunpunt noodzakelijk om Italië in staat te stellen de handelswegen naar het Oosten te beheerachel). Volgens de mededeeling, door Crospi te Parys gepubliceerd, is deze stap niet anders dan een voortzetting van de door Italië sedert 80 jaar gevolgde politiek, om geen enkele natie toe te staan een overheerschende positie op den Balkan" te" bekomen. Volgens Crospi maakt het besluit van de vredesconferentie, om Grié- kenland toe te staan Smyrna en het vilayet Aidin te bezetten, wat het eindbesluit om Griekenland dit gebied te schenken, deet verwachten, bet noodig dat aan Italië compensaties in Klein-Azië werden toegestaan, teneinde de vergrooting van Grie kenland té neutraliseeren. Op dit oogenblik hebben de Italianen de volgende landingen uitgevoerd: Te Adalia, Makri, Boodroom, Scala Naova en Marmaras. De Grieken hebben een officieel protest ingediend, waarin zy er op wijzen, dat de bezetting van deze punten door de Italianen een recht- streeksche schenDis van het vroegere besluit der vredesconferentie is, w&arby aan alle volkeren te verstaan werd gegeven dat zy moesten op houden elkander te bestryden en eikaars grondgebied te bezettenr daar de vredesconferentie alleen die grenzen zou erkennen, die zy zelf ten slotte zal vaststellen. Dë Belgas braldaa ds bszattlag uit. Aken, 27 Mei. Belgische trospen hebben Maandag Eupen, Moresnet, Herbesthal en Raeren bezet. rpgl 17 V i mededeeling. ■ag alat kast, atma etaa graaf nst ds Vertegenwoordiger i tusscben Nederland en Engeland een zware mistbank hing. Ovar daa Atlaatlaohsa Oaaaaa. Ponta Delgada, 27 Msi. De bestuur der van de N C 4, de kapitein ter zee Read, verklaarde vóór het vertrek, dat hy er op vertrouwde voor het invallen van den nacht de kust van Portugal te bereiken. De bemanning ging vóór het opkomen van de zon aan boord van het vliegtuig, doch pas verscheiden uren later, toen het watervliegtuig voorby de pier was gedreven met den wind mee, verhief yet zich op sieriyke wyze in de lucht. Na een cirkel boven de haven te hebben beschreven vloog het recht streeks in de richting van zyn be stemming onder het gejuich van soldaten en matrozen, die overal op de schepen in de haven langs de boorden opgesteld stonden en aan den wal op de pieren. Er was byna geen wolkje aan de lucht, en er stond een lichts noordwestelyke wind. Het was Read's voornemen om 'a nachts in LisBabon te blyven, eu Woensdagochtend, als het weer het veroofloofde, naar Plymouth te ver trekken. Langs de route tusscben Ponta Delgada en Lissabon liggen op gezette afstanden 14 torpedobcot- jagera om de vliegers den weg aan te duiden en hun, zoo noodig, hulp te ver leenen. Een later bericht meldt, dat de N. C. 4 te Lissabon is aangekomen. De-Dailf Mail" heeft besloten om ■n Hawker sn Grievs samen, die met bUi Sopwith iets meer dan de helft van dtn afstand New Foundland- Ierland t)add«n 'afgelegd, vóór zy moeeten dalen om zich door het Deensche s.s. „Mary" te laten op pikken, vflMuizend pondaterling uit te keertn. Hst blad hoopt dat zy dat bedrag samen zullen verdoelen in dezelfde verhouding sis die, waarin zy don uitgeloofden 10.000-prys zouden hebben verdeeld, hadden zy hem gewonnen. Bmik in B. M. Ni Koningin ■IN (Man*. H. M. de Koningin zal Vrijdag a.s. een bezoek brengen qan Julianadorp. Zy maakt een autotocht door Noord- Holland. Op dien dag vertrekt H. M. te 2 uur per auto vau Hoorn naar Koegras. en zal vervolge** per trein te 4.29 van Anna Paulowna vertrekken. H.M. heeft het verlangen te kennen gegeven, dat gëen offlcieele ontvangst plaats heeft ën dat geen toespraken zullen worden gehouden. UIT DEK ONTREK. Op de j.1. Dinsdag gehouden lam- merenniarkt werden aangevoerd 28 lammeren, 15 schapen en 9 koeien. ■De prijzen der lammeren varieerden van f16.— tot en met f21.50, die der sehapen van f40.- tot f70.- èn die der koeien van f800.- tot trekkend. ^aar Vrij vernemen zyn de lasten van hst Heemraadschap Wieringen, dienst 1819, opnieuw verhoogd met f 8>- psr H.A. sn gebracht op f 16.— Tsn behoeve van ziekenhuizen en sanatoria zdl op Hemelvaartsdag a.s. inév-9l/i uur in de Ned. Herv. LHIsd. een muziek- nn voor drachtavond worden gegeven, waarbij de medewerking wordt verleend van miej. Man? Moe ton (alt), mej Clasina Kant (declamatie) jongejuffr. Jo Meeuwsen (viool), den heer Jeröoe Coiyn (bariton), den heer J. P. C. Meeuwse (alt viool) en Hendrik van en haven (orgel en plano). Leider de heer J. P. C. Meeuwse van jnsterdam. 't Programma bevat 18 bzieknummera, voordrachten en b«nummers, 'tien en ander be- fofd dus een schitterende avond to Luchtvaart Ds Nedtrl.MsdiiotoVliagoaMlaala. Gisterochtend zyn twee marine- vliegtuigen van het vliegkamp De Mok op Texel naar Engeland over gevlogen, met de bedoeling te landen inFelixtowe, ten einde twee officieren van de landmacht, waarvan een dok tor, leden van de Nederlandsche Me dische Vliegcemmi8Bie, die door ds Departementen van Oorlog en van Koloniën is uitgezonden, af te halen en naar Nederland terug te brengen. De vliegtuigen werden bestuurd door luitenant-ter-zee Nieuwenhuis en luitenant-ter-zee Backer. 's Middags keerden beide vliegers weer op de Mok terug, aangezien er ongeveer op de helft van den weg SPORT. Hit Hidarlaidtah Elftal, la Nalrla aa Kaar alt|aalataa. n verband met de ongeregeld- ien, j.1. Zondag, by den wedstrijd ix-AT.C. voorgevallen, heeft de derl. elftal-commissie besloten, de die ongeregeldheden betrokken ilers te vervangen door Boelie sëlèr en P. Tekelenbürg. iet spreekt vanzelf, dat zy hlerby St vooruit loopt op het te verwach- onderzoek van bondswege, dat den geacht. H f. C.-fsMtes. Bö dsn voorzitter van H.F.C. is be richt ingekomen dat de Stelling- commandant, schout- bfl-nacht Souten- dam, dejportdemonstratiesop Zondag l Juni pad by wonen. Het goeds voorbeeld van den heer Pluyiaar is gevolgd door- den heer Reaikef, mrikmles, Spoorstraat, dis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1