CINEMA De Duivel in Amsterdam. I De Speculant. b WITTE BIOSCOOP Eerste Heldtische Bioscoop fj Jong Holland" Vanaf VRIJDAG 30 MEI tot en met DONDERDAG 5 JUNI: Advertentlèn. fendsindi gemeente Helder MORGENAVOND HARMONICA VIRTUOOS, H. Schürmann, g Van Vrijdag 30 Mei tot IS* en met Maandag 2 Juni, Van Vrijdag 30 Mii tot an met Maandag l Juni, EEN HUWELIJK UIT BEBEKEIUNfi. NAHETOPERABAL. ssi De ontmaskering van Plerre La Rue. Openbare Verkooping ito partij visscherij artikelen, TEGEN GRIJS HAAR Verhuurd.-Vereeniging „Samenwerking". 12e Jaarlijk<xhe Algemeene Vergadering, op Zaterdag 31 Mei a.s., des avonds ten 8 uur, gedroogde Appelen. A. J. DE VRIES, Cayenne-peper(Lombokjes). Jb. HARJER ZOON, Spoorstraat 49, Helder Huiskamer- en Salon-Karpetten, Vloerzeilen,Linoleumsjafelkleeden Groote sorteering VITRAGES en donkere Stoffen. BADPAVILJOEN „HUISDUINEN". Donderdag (Hemelvaartsdag) HIJ en de onderbroken Idylle. o^5 o©' Energievormer voor Kinderen, Zenuwzwakken en Herstellenden In deze Solverdeeliiig: film speelde voor het eerst: de Heer EDUARD VERKADE. Deze buitengewone film f« een peyehologiech, fantaetisch filmdrama In 7 aoten. Bankier van Rijn; Margy Morris Therese, lator zt)n vrouw; Jacques Reule Sohilder; Mientje van Kerkhoven-Kling Model; Zusje van Théróse; Anoie Wesling Huisvriendin van den bankierEDUARD VERKADE DE DUIVEL. Aanvang precies 71/» uurZondags Z Voorstellingen om B1/» en 8 uur. Voor dit kostbaro filmwerk zullen wij do prijzen een weinig verhoogen en wel: 2de Rang 25 ct., Ie Rang 36 ot. en Loge 60 ot. KOMT S.V.P. VOORAL OF TJJP. GEEN QOQW LOOPgMPE VOORSTELLINGEN. DE OUWEC*!*-.. Louis Bouwmeester Llly Bouwmeester dooreen flinke gift medehelpt H.F.C i DANKBETUIGING, er weer boveu op te brengen. Ons Oodergeteekenden betuigen hier- komt ter oore dat velschillende stad-j mede hunnen oprac «tan dan* aan H H. genooten wachten op oe inteeken- lljaten. Ofschoon tydig genoeg per missie gevraagd, is er tot op heden door de burgerlijke autoriteiten geen vergunning verleend, of afwijzend beschikt. Wij begrijpen zulk een han delwijze niet. Wij maken er nog maals op attent dat de penning meester, de heer L. Schoonhoven, coiffeur, Spoorstraat 44, gaarne iedere gift in dank aauvaard. Door het assurantiekantoor firma Dito Co., Sluisdijkstraat 23, is voor de voetbalwedstrijd op 1 Juni a.s. een prachtmedaille voor het winnende elfral beschikbaar gesteld. Het zal onnoodig z\jn te vermelden, dat voor iedereen de uitvoerings avonden in Casino toegankelijk zijn, dus niet alleen voor donateurs en leden van H.F.C. maar voor al onze plaatsgenooten, die door hun komst aldaar de voetbalsport krachtig zullen steunen. Wij staan er borg voor, dat U gezellige avonden zult hebben, laat Casino te klein blijken. Zie de aanplakbiljetten. Het ep te voeren blijspel dat de tooneelvereeniging „Excelsior" op de feestavond van H.F.C. op 31 Mei in Casino zal opvoeren is getiteld„De Slöutel van de Secretaire", geschre ven door Hubertus Jansen en dat zulk een lachsucces overal verwierf, dat men verzekerd kan wezen, eenige uren van blij genot te zullen smaken. Iedereen is welkom. De wedstrijd H.F.C. I - Sportclub I Texel op Hemelvaartsdag vangt om 3 uur aan. Het volgend elftal zal voor Sport club uitkomen tegen HF.C. L Ven Wtmel N. N. de RuJjUr JPilon A. J Selaun Schram* r Op Ua Coul Dr.n K«||mi P.m* Door een ongeval j.1. Zondag over komen aan den r.buiten-speler en verhindering der rechtsback, komt Sportclub met twee invallers uit. Terrein Huisduinen. Sparta I—Excelsior. Aanvang 10 uur. LEGERBERICHTBN. Ostaobssilng. r Old.r K*d*t*chMid HJ hit b*w*klD|*- aeuch*m«*t t« Be>f#n H), tennlndn *ld**r tien mmit t. «ei lichten **n administrateur. STOOMVAARTBERICHTEN. StoomvssrtmsstsehsppQ Nederland. Bomeo »nlv. 26 M«1 v A'dem u B*n j Ito «4*. Rotterdemeehe Lleyd. Mtdlotn, altrats, pan 28MslDoYsr. SHoibondo, altral*, p»«». 26 M*1 Dors». Kon. Holl. Usyd. F.lels, altrats *nlT.2tiM«l ts Fnlmouth. Hall. Amsrlks li)n. AmsteidUk, van Baltlmor* nt*r Rotterdam,pui 26 M*12 u aam. 8:111 MtsrdUk aulv. <2 M*1 t R'dam ts Ntw-S/leiB*. StoomvssrtmsstsehsppIJ Osssan. Bupsdnn. van Batavia n. Amst*rd»m, urlvsstis 21 Mei U 8clily. Taotalus, vso Nsw Yofk uu Batavia, VS»Irak 18 Mei van Kaapstad. VI8SCHERIJ BE RICHTEN Aangebracht ts Nlsiwsdlsp. 27 Mal. Door SE koideia; 163 ton|an,p«at f 0 668 0 raiddeltongsn psr stuk f 0 96 a f t.- 100 kislos tongen. psr stak I 0.10; 6 tatkof psr stuk f4 a f 6 00 roggan pa» l f 0 - *10. 00 kabs!j«awsu psr slik f s f 0.- 4 kisten tchslvisch psr kist f 8 f - 0 klstsn kislos acbsivlach psr kirt f la f 0 - 4 tintin cstsobol, psr kist f 10-- a r 0 270 kitten klsms schol, ps» kist f a. a f Al 40 kisten scharren, psr ktst (11 tf 60 Door trskko s: 820 tal haring, psr tal f B 16 a f 426; 7*00 stuk. ansjovis, par a f 18.-. Door gsspv;s»ch»r» 200 tal gaar.par tal f 176 a f 2L Door loggsnvlsichsts 160 roggan, par stak f 0 66 f u.96 MARKTBERICHTEN. Broek op L«ngend|jk, 17 Eal. Babarbsr f 6X0 a f 6.80, dito klein* f S a f MO beid# per 100 K G. Hiermede vervullen wij den treurigen plieht U kennis te geven van het overlijden van onzen innig geliefden Pleegzoon, Broeder en Verloofde hubertus marie johannes van basteren, na vooizien te zijn van de H. H. Sacramenten der Stervenden, in den ouderdom van 23 jaar. Helder, 27 Mei 1019. Parallel weg 67. P. KEET E. H. KEET-v. Qastebkn. J. B. PI8CAER J. PISCAER— V.GABTXBIK. M. v. d. WARD, Verloofde. DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wij onzen hor- tslljksn dank aan allen, die bij onze 35-jarige Echtmeenlging hunne belang stelling hebben betoondin 't b§- zonder aan den Directeur en het personeel der Gemeente reiniging. J. ZWAGERMAN en Echtgenoot#, Helder, 27 Mei 1010. Doktoren en personeel vau het. Marine Hospitaal, voor de liefderijke behandeling aan hen en hun Zoon tijdens zijn ziekte en overlijden be wezen. E. SYBESMA en Echtgenoote. Oosterbierum (Friesland. Verloofd M ES VAN LIS en D. H. B. BRETHOUWER Jr„ Tweede Luitenant der Artillerie. Westergracht 91, Haarlem, Loodsgracht 42, den Helder, 20 Mei 1919. tot hit vadeenan van O'-dsrataunlng r-an Redders van Schipbreukelingen. (GceJgikaurd b|] Kon. Bealult van 6 Aog 1910). Algemeens Vergadering op Maandag, den 2n Juni 1919, das avonds te 8 uran in 't lokaal Bollovu?. Agenda Art. 9 der Statutea. De Secretaris, KLOOSTERHUIS. speelt de 14-jarige in den Tuin van „CASINO". Dokter Van der Lee legt om gezondheidsredenen I JUNI a.s. de praktijk neer. Als zijn opvolger vestigt zioh de Heer Med. Doets. Arts. Verloren een zilver DAMES HORLOGE, met goud randje, gaande van Kroonstraat naar Keizerstraat. Tegen belooning terug te bezorgeii. Adres: Kroonstraat 6. Gevraagd aan flinke DIENSTB00E, voor dag en nacht. AdresDiaconiehuis Oostslootstraat. Een nette DAGMEID gevraagd, >HjD. BANDSMA, Zwaanstraat 6. Een net DAGMEISJE, voor de morgenuren, gevraagd. Adres: Californiestraat No. 1. Gevraagd een jong MEISJE, voor de ochtend- en middaguren. Adres: Gravenstraat 16. Gevraagd een WERKSTER voor Vrijdags. Adres; Loodsgracht 47. Nette WERKSTER gevraagd, voor Zaterdag 's morgens. Adres: Mtj. HOOGENBOSCH, Weststraat 69. Gevraagd «on llinko HUISNAAISTER. Adres: Loodsgracht 42. Bevraagd een flinke NAAISTER, tegen hoog loon. NICO COLTOF, Keizerstraat. BANKETBAKKERIJ. Gevraagd een flinke JONGEN voor Loop- en Bakkerij werk. Loon f5.— h f 6.— per week. Adres: VAN ALPHEN, Dijk straat 34. E«n HALFWAS en een flinke JONG- N gevraagd bjjP. J. LAFÈBER, Zuidstraat. Gevraagd een flinke JONGEN, 15 16 jaar, goed loon, byJ. D v. d. BLOM, Basstraat 66. Flinke JONGEN gevraagd. Groote Kuipen en Vaten te koop. Pakhuis te huur. Adres: VERFA1LLE, Keizerstraat. Gevraagd een flinke JONGEN. Adres: WITSENBURG, Hoofdgracht 88. Voor direct gevraagd een flinke LOOPJONGEN, AdresVROOM St DREE8MAN, Helder. BBSchikbaarstelling Sportterrein. SporiveretJiigingen, welke gebiu.k wenschen to maken van het sport terrein nabij het Tuindorp, worden uitgenoodigd hiervan vóór 3 Juni a.a. schriftelijk mededeeling te doen aan Burgemeester en Wethouders dezer gemeente. De voorwaarden, waarop de be schikbaarstelling kan plaats hebben, zullen nader worden vastgesteld. Helder, 27 Mei 1919. Kennisgeving. De Burgemeester van Helder brengt ter kennis van belanghebbenden, dat verschillende groepen van dienst plichtigen der lichting 1919 zullen worden ingelijfd. Omtrent de datums der inljjving wordt verwezen naar de publicatie ten Raadhuize. Helder, 27 Mei 1919. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. Verloren een gouden BROCHE. Tegen een groote belooning te bezorgen bij BüCHELE, Weststraat 9. Gehuwd O.O. zoekt genHubileBrde ZIT- en SLAAPKAMER met ge bruik van Keuken. AdresVan Hoogendorpstraat 57. Het BOVENHUIS hoek „Tivoh1 is voor Kantoorlokaal te huur. Vier Officieren waneehao das na middag; op een eenvoudige wijze ta e'i-.n Brieven, met prijsopgaaf, ouder No. 755, Bureau van dit blad. Boekhouden is thans eisch voor Koopman en Winkelier. Pri /aallessen aangeboden, Praclisch Boekhouden eo in d« Engelicha T»l. volgens een vlugge methode door: J. BAAS Rz., Polderweg 56. ZIT- Te huur e?n nette STUDEERKAMER. Adres: Bureau van dit blad. fee HOOFDNUMMER: Comsdie in 4 acten. sjea Hg DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG een geheel nieuw programma. 2 HOOFDNUMMERS: Bjjjap»! in 2 acten. i=i ComsdM in 3 acten. DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG SLOT-SERIE. Uit de hand te koop 2 BURGtR- W00NHUIZEN, eU»i;da Parellt.weg Te bevragen: Wtezenstraal 5 Te koop 'O Ras-Kippen ma; Haan. Adres Bureau van dit blad. Te koop, weinig gedragen Ur lf Tm- jas van blauw marinelaken. Adres Bureau van dit blad. Te koop een nieuw modem dor k-i- blauw Damesrokcostuum, nauwen rok, slank model. AdresBureau van dit blad. Te koop een zoo aU nieuw TUNIQUE- PAK, met PBt (sergt. konst.i. AdresBureau vau dit blad. Te koop ten VCUWWABENTJE, pdja 110 AdresBootmansteeg No. 5. Te koop of n WIEG, mol toabshonrsn AdresBureau van dit blad. Te koop aan klein Hoerenhui! met tuin aan da Koningstraat, leeg ta aanvaaidan. Brieven onder No. 756, aan het Bureau van dit blad. Te koop een zwart* ZOMER MANTEL. voor een bejaarde vrouw. AdresGravenstraat 90. op Zaterdag 31 Mei 1919, des middags 1 uur, aan het Ha- vanplein te Helder, van: w.o.lijnen, 8 hoozen, geepzegen, lappan, haring- en ansjovlswant, zim- men, sardines-kuil, kurken, eoz. enz. Des morgens vóór den verkoop te bezichtigen. Deurw. W. BIERSTEKER. gebruikt man Fédora's Haarklauisil Parfact. Bagarandssid o n sch a d I IJ k. Oiaral verkrijgbaar i f 0.86 an f 1.26 per flacon. Verkrijgbaar te Dan Hald*r, tyj: L. SCHOONHOVEN, Spooratraat; H. B. BREEUWER. Keizerstraat; W. LAMMERS, Zuidstraat 75; 8. WEITSMA, Spooratraat 89; Th VAN ZUILEN, Spoorstraat; J. C. B. DE MAN, Koningrtraat 39J. SMIT Bzir Ksfzaistrant 78. TABAK 40 oent par ona. On- en gesausde Pruimtabak 40 cent, Portorico 40 cent, Heerenbaai 40 cent per ons. Ie soort prima Krul, Shag, en extra zeer zware Pruimtabak 50 cent per ons. Uitmuntend korte Tabak, fijn koit16 cent per ons. Midden grr f kort 18 cent per ons. Zeer grof32£ cent per ons. SIGAREN 6 cent. Zendingen naar buiten ongefr. RembouTs. Tabak minstens per kilo. Sigaren minstens per 100. LET OP HET ADRES I B. STUIVER, PI. Kerkiean 33, iDgaug YruUnuis, AMSTERDAM. Alias vrij van surrogaat en stoelen. Goedg. bij Kon. Besl. van 2 Oct. 1909 No. 59. in de Achtertui vai Ctfé „OE POOL". AGENDA: Jaarverslagen, verkiezing Bestuur (Voorzitter, Administrateur, Commissaris) enz. enz. Hgrp BESTUUR. N.B. Omreden balingrljke besprekingen zullen plaats hebben, worden Leden dringend uitgenoodigd deze vergadering bh te wonen. Tevens kunnen worden geïntroduceerd dén of meer personen, mhe Huiseigenaar zijnde. Con ocaties worden niat gezonden. TE KOOP. Wegens vertrek te koop, het zoo goed als nieuwe WOONHUIS met ERF aan de van Hogendorpstraat No. 39.Leeg te aanvaarden 15 Juni a.s. Adres R N.VAN OS, Binnenhaven 9. Weder ontvangen TC LEF. 192 - SPOORSTRAAT. Gouda Kaas LeidscheKaas voor winkeliers en particulieren. W 12 nikt: X Winkeliers flink rabat! Koopt NU, op bestelling, het Ie in Uw voerdeel! H. W. ZEQEL, Drogisterij, KANAALWES 63, Telat. 279. Het MEEST BEKENDE en 80LIE0STE ADRES «oor: ALLES TEGEN VREDESPRIJZEN. van hall zeven tot hall tien |.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy E Zoo Juist uit Amerika ontvangen do groote succesfilm Coq d'Ort E§8 Coq d'Or film kenmerkt zich door (peda kwaliteiten. ss MISS NOBODY Is hoogdramatisch. EE MISS NOBODY Is sensatlonesl. S MISS NOBODY wordt vertoond van 30 Mei-B Juni m d. TAVENU-Blosooop. MISS NOBODY I* Mn suooMlIlm. E I" MISS NOBODY kenen epannande detective-scènes. E E5 In MISS NOBODY kent een juweelendiefstal veor waarin =- Mies Nobody valeehelQk wordt besohuldigd. Deze week 10 nilltlVIIBrS op ons programma =j E Door hot groote suooes met Hem hebben wl] Hem E E dese week extra geëngageerd in een suooes-kiuoht. Z HQ zeil U doen laohen in t Aanvang ha.f 8 Zondigt half 6. Zondigmiddigbizotk «nnbnvnltn. U kunt nog 2 digtn in on< Thnito da tucenvfilm* Uil Malde voor zijn Broeder en RIGADIN zien! ZjS DONDERDAG aanvang half 6 en half 8. ^iliiiiiiiiillillillliiiiiiiiiiiilRiiliiiiiiiiiillliiiliiiiiiiiiiiiiiF Vraagt steeds *1^ ,\\o® Overal verkrijgbaar SSüJLssen vanaf) J0y fipolAe/iera art Xörotfisterx <£)r,&&j&.(pclgrim GUmHem O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2