Helder s ^Mannenkoor. Advertentiên. CONCERT H. Schürmann, V» da graat. Men meldt van de Oostgrens aan het „Hbld.": Bij een toeht langB de grens bleek, hoe vele Duitsche kinderen en vrou wen in onze grensplaatsen komen bedelen. Wij ontmoetten troepjes Duitsche jongens met holle oogkassen en vooruitstekende jukbeenderen. De meesten vragen om brood en aard appelen en zijn het toonbeeld van kommer en ellende. Ook het bolsjewistisch gevaar houdt nog steeds de grensmilitairen actief bezig. De lijfsvisitatie van passagiers uit Duitschland wordt zeer streng toegepast. Vaak worden revolvers en pistolen in beslag genomen, welke men poogt ondanks het invoerverbod, ons land binnen te smokkelen. Deze beweging werkt natuurlijk wel min of meer stagneerend op het interna tionaal verkeer, dat thans ziender- oogen gaat toenemen. Moordaanslag. Donderdagmorgen te ongeveer half vfjf kreeg eeu 76-jarige porder, we nende in de Palmstraat te Amster dam, in zfjn winkeltje de man verkoopt sigaren en sigaretten twee klanten. Een daarvan had zich 's avonds te voren van 's mans doen en laten op de hoogte gesteld. De porder die naar het achter den winkel gelegen vertrek ging om kleingeld te halen, kreeg bij zijn terugkomst plotseling een zwaren slag op het hoofd, waarop hij luide om hulp schreeuwde. De beide mar.- nen zetten het op een laopen; zi werden evenwel door buren achter haald en naar het politiebureau Westermarkt gebracht. Daar ver scheen ook de aangevallene, het breekijzer, waarmede hem de i" was toegebracht, in de hand. De beide jongemannen ontkenden bij hun eerste verhoor iots met het gebeurde uitstaande te hebben. BIMNENLANO. Nederland aa Bsluë. De Parysche correspondent van het Hbl. seint: De Belgische delegatie spreekt het gerucht tegen als zou, ten gevolge van de eerste samensprekingen tus- schen de Belgen en de Nederlanders over de herziening van de verdrage: van 1839, het Belgische standpunt gewijzigd zijn en de Belgische eischen zijn verzacht. De Belgische Regeering heeft bij het begin der onderhandelingen aau het Nederlandsche gouvernement een résumé van haar desiderata overgc legd, waarvan de bestudeering weldra zal beginnen, met het doel een op lossing te vinden in gemeen overleg. Dit Belgische standpunt nu is sedert het begin der samensprekin gen op geen enkele manier gewijzigd. De tegenspraak slaat op de door de „Intramsigeant" gepubliceerde Belgische eischen. (zie 2e blad). D« «X-KroonpriM. Omtrent de vertragiog, die de Kroonprins bij zijn terugkeer naar Wieringen ondervond, meldt men Tengevolge van een defect aan de auto waarin het gezelschap ge zeten was, heeft de gewezen Kroon prins eerst in den vroegen ochtend van Donderdag Wieringen weder be reikt, terwijl het de bedoeling was dat de terugkeer nog den avond van den dag van vertrek zou hebben plaats gehad. De ex-Kroonprins werd behalve door heeren uit zijn omgeving, be geleid door den secretaris-generaal in algemeenen dienst mr. J. B Kau als vertegenwoordiger van de Regee ring en door den burgemeester van Wieringen. Staatssommissla Belasting van waalde. Naar de „N. Rott. Ct." verneemt, is de regeering voornemens, eene staatscommissie te benoemen, om eene belasting op weeldeuitgaven te ontwerpen. Belasting op waardevermeerdering Naar de Nieuwe Ct." verneemt, is een wetsontwerp aan den Raad van State gezonden, dat bedoelt den minister van financiën in staat te stellen 30 pCt. van alle waardever meerdering van roerend en onroeren-' goed tusachen 1 Mei 1916 en 1 Mei 1919 te heffen. Zomardia»st. Van bevoegde zijde vernemen wjj dat de zomer-dienstregeling der Nederlandsche spoorwegen op 12 Juli zal worden ingevoerd. Broodkaart. De directeur van het Rijksbureau voor de Distributie van Graan en Meel maakt bekend, dat de brood kaart van het 98ste tijdvak loopt van 3 tot en met 11 Juni. Uitroer vaa Noordzoehariag, De Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel heeft bepaald, dat geen bezwaar meer bestaat om over de periode van 1 Januari tot 15 JuDi 1919 voor de geheele haringvangst uitvoervergunning te verleenen, ter wijl eveneens de haring der vangst 1918 voor 100 pCt. mag worden uitgevoerd. Wat betreft de vangst 1919 na 15 Juni zal nader overleg plaats vinden. Uitvoer bleambollea. „Het Vad." verneemt uit goede bron, dat de invoer van bloembollen in Engeland weer wordt toegelaten, Spaaniohs torpedojager te IJmuid*n, Donderdagavond is van Southamp- ton te IJmuiden aangekomen Spaansche torpedojager „Bustaman- to", commandant Venancia de Nardiz. Dit schip zal gevolgd worden door den Spaanschen hulpkruiser „Espana V", welke eene bemanning, bunker kolen en proviand medebrengt voor den in Zaandam nieuwgebouwden duikbootenlichter „Kangeru", welke onder de marinevlag naar de nieuwe bestemming zal vertrekken. Donderdag is op den Engels man hoek bij Terschelling gestrand het Duitsche stoomschip Magdalena FiBCher geladen met olienoten van Rotterdam en bestemd voor Embden, Het schip is Donderdagavond door sleepbooten van Wysmüller en Zur MQhlen vlotgesleept en heeft de reis vervolgd. BUITENLAND. Het Vr.desverdiag. Uitit.l. Naar uit Berlijn dd. Donderdag werd gemeld, zijn de Fransche en Engelsche vertaling van de Duitsche tegenvoorstellen niet op tijd gereed gekomen. Daarom zou te Versailles voorloopig slechts de Duitsche tekst worden overhandigd. Door technische moeilijkheden is echter ook de overhandiging van het Duitsche exemplaar op het laatste oogen blik nog vertraagd. Ds Duitsche tegenvoorstellen. In ons vorig nummer namen wij m generaal overzicht op van het ;een de Duitsche tegenvoorstellen jevatten. W(j laten hieronder nog eenige bijzondorheden volgen. Met betrekking tot de schadever goeding wordt gezegd: In de 100 miljard mark in goud, die Duitschland bereid is te betalen, zijn zoowel de betalingen aan Belgié voor het door de entente aan dit land voorgeschoten bedrag als de 20 miljard aan goud, tot 1926 te betalen, inbegrepen. Deze financieele toezeggingen staan echter met de territoriale kwesties in verband. Duitschland heeft de ver plichting der nota van Lansing, om alle schade te vergoeden, die aan de burgeltjke bevolking der geallieerden in de bezette gebieden van Frankrijk en Belgié en aan hun eigendommen is toegebracht door den aanval van Duitschland te water, te land en in de lucht, op zich genomen met voor opstelling en op den grondslag van Zijn toer-ma ige gebied. Wordt het rijksgebied verkleind, dan moet ook de som voor de schadevergoeding, in dezelfde verhouding verdeeld wor den. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan beslist een gemengd scheidsgerecht onder een neutralen voorzitter. Bij de mogelijkheid tot betaling moet verder worden vooropgesteld, dat Duitschland een naar de mate van zfjn vermogen bepaald percen tage der rijksinkomsten bij elkaar als anuïteit te betalen heeft, dat. geen vermindering van hot rijksgebied intreedt, die niet het gevolg is van het zelfbeschikkingsrecht, dat aan Duitschland de hervatting van zijn overzeesche betrekkingen en het herkrijgen van koloniën uiet wordt ontzegd; dat het een voldoende koop vaardijvloot behoudt en dat het lukt, uit 's rijks gebied weggevoerde ver mogens langs den weg van inter nationale rechtshulp aan belasting te onderwerpen. Aan het slot van do tegenvoor stellen dringt Duitschland aan op mondelinge voortzetting der bespre kingen. Volgens een Reuterbericht uit Parijs zal van Duitsche zijde een tegeneisch ingediend worden van '2.850 millioen mark, wegens de door de blokkade veroorzaakte Ook ten opzichte van het vraag stuk der Koloniön heeft de-Dffff* sche «delegatie tegenvoorstellen in gediend. Hierin wordt o. a. gezegd in punt V uit de boodschap van president Wilson van 8 Januari 1918 in het Congres is een volstrekt on partijdige oplossing van alle kolo niale aanspraken toegezegd. Bij zoo'm onpartijdige oplossing gaat men van het hooren van beide partijen vóór de beslissing uit. Dit is niet ge schied. Met een beroep op deze toe zegging en in het bijzonder met een beroep op het beginsel, dat bij de regeling van de koloniale aanspraken de belangen der regeeriogen zoowel als van de bevolkingon nin dezelfde mate in acht zullen worden geno men, wordt het voorstel gedaan-, de koloniale kwesties naar een bijzon dere commissie te verzenden. II. Voor de materieele afdoening geldt het volgende voorstel: d> art. 119 van het ontwerp-vredes verdrag vervatte eisch dat Duitsch land van zijn overzeesche bezittingen afstand doet, is naar de overtuiging der Duitsche vredesdelegatie met op nummer V der boodschap aau het Congres der V. S. van 8 Januari 1918 steunende bepalingen van het wapenstilstauds verdrag niet te rij men. De Duitsche vredesdelegatie acht veeleer de aanspraken van Duitschland op teruggave van zijn koloniaal bezit gerechtvaardigd. Daarop volgt de bereidverklaring op bepaalde voorwaarden met de rol van mandataris ten opzichte van het bestuur der koloniön genoegen te nemen. De Udruk der tegenvoorstellen in Duitier.laed. De Duitsche bladen geven bijna alle hun verwondering te kennen over de elke verwachting overtref fende tegemoetkoming, vooral op economisch gebied. De rechtscbe pers. wtj3t deze volkomen af wegens dê phantastische hoogte van het aange boden bedrag, daar men voor schade loosstellinggeen grond aanwezigacht. Ook de „Voss. Zeitung" acht het te betalen bedrag voorbeelddoo3 en phantastiach, terwijl de „Böraenku- rler" zegtIndien men denkt aau onze valuta, dan doet de gedachte aan zulk eene betaling duizeleD. Duitschland kan zulke verplichtingen natuurlijk slechts aanvaarden, indien men het gelegenheid geeft tot arbei den en de middelen om te produ- ceeren, maar het kan het niet, wan neer het afgesneden wordt van den buitenlandschen handel en wereld markt. Het „Berl. Tageblatt" berekent, dat volgens den tegenwoordigen koers honderd millioen gouden marken in papier ongeveer 825 milliard zou bedragen, een bedrag, ongeveer gelijk aan het geheele nationaal vermogen van 1895. Da houding dar ya»llievrden taa opzichte der tegenvoorstellen. Zullen de geallieerden toestemmen in een wijziging der vredesvoor waarden en deze in overeenstemming brengen met de Duitsche voorstel len Zullen zij er toe besluiten deze althans mondeling te bespreken De Fransche .bladen staan ten deze op een onveftoenlfjk standpunt. „Alles wat voorgesteld wordt, af- j wyzen" adviseert de „Figaro". De „Echo de Paris" meent dat alles er op wijst, „dat de Duitschers het hoofd zullen stooten op een botte weigering van de geallieerden om in mondelinge discussie te tieden." Hiertegenover staat echter de uit lating van „Homme Livre" het blad van Clemenceau. In wezen, zegt het zijn de voorwaarden onver anderlijk. „Evenwel, als het noodig is zekere ondergeschikte punten, zekeren wij zen van uitvoering, te wijzigeD, vooral indien deze wijzigingen ge schikt mochten zijn, om de welwil lendheid der geallieerden te bewijzen, zonder eenige ander gevolg, dan dat de Duitsche protesten noodeloos zouden geworden, dan is het waar schijnlijk, dat de geallieerden ze niet zullen wijzigen." Deze uitlating wijst er veel op dat men te Parijs ernstig rekening houdt met eventueele wijzigingen, die noodig zullen blijken in verhand met de houding der arbeiders in Engeland en Frankrijk. In Engeland dreigt de „Triple Alliantie" (bet verbond van de drie groote vakbonden van mijnwerkers spoorbeambten en transportarbeiders) met een algemeene staking, indien niet de volgende vier politieke eischen worden ingewilligdhet vrijlaten der dienstweigeraars uit gemoedsbezwa ren het afschaffen der concriptie het afzien van de Russische expeditie; het opheffen van de blokkade tegen Duitschland. Bij niet inwilliging dreigden zij met een algemeene staking in hun vakken. In Frankrijk richt de bewe ging, uitgaande van de C G. T. (het verbond der Fransche arbeidersorga nisaties) zich meer rechtstreeks tegen het vredesverdrag. In een door het nationale comité van de C. G. T. aange nomen motie wordt in de eerste plaats protest aangoteekend tegen de be knoptheid van het uittreksel van het vredesverdrag. Wat thans van de bepalingen bekend is, strookt aller minst met de wenschen der arbeiders. Vervolgens zijn de bezwaren tegen het verdrag in tien punten samen gevat, waarbij wordt verklaard, dat le. het verdrag een miskenning is van het zelfbeschikkingsrecht; 2e. gebied in verkapten vorm gean nexeerd 3e. het verdrag de ver plichtingen ten opzichte van den Volkerenbond verloochent4e. dat bet verdrag terugkeert tot bet oude stelsel van bondgenootschappen 5e. dat bet verdrag algemeene ontwapening on mogelijk maakt; 6e. dat het kolonia lisme voortzet7e. dat elk internatio naal financieel stelsel ontbreekt, en 8e. elk internationaal economisch systeem; 9e. dat het den economi- schen oorlog en de blokkade voortzet; 10e. dat alle werkelijk internationaal arbeidscharter in het verdrag ont breekt. Verder wordt verklaard, dat het verdrag nieuwen haat en territoriale revanchewenschen uitlokt en kiemen tot cor.flicten laat bestaan, welke minstens even groot en gevaarlijk zijn als die van vóór den oorlog. Tenslotte wordt herziening van het verdrag verlangd en wordt ver klaard, dat de arbeidersklasse van Frankrijk, getrouw aan de grond slagen van een vrede van vrijheid en gerechtigheid, vastbesloten is zoowel door nationale actie als door gemeenschappelijke pogingen met de arbeiders van andere naties aan te sturen op verwezenlijking van een waren volkerenvrtde en stevige wereldorganisatie, welke de hervat ting van bet economische zal waar borgen. De delegatie van de Fransche vakvereenigingen zal dit standpUDt op de internationale vakvereenigings conferentie to Amsterdam voorstaan. Deze houding der Engelsche en Fransche Vakverbonden heeft blijk baar haar invloed op den gang van zaken ter vredesconferentie reeds doen gevoelen. Volgens een door de „New-York Sun" ontvaDgen bericht, beginnen de geallieerden wat te verslappen in hun eisch om geen verandering in het verdrag toe te staan. Zelfs zou den thans wijzigingen van beteekenis in de economische en militaire para grafen mogelijk zijn. Ook de (Engelsche) „Daily Herald" ontving een dergel Ijk bericht uit Parijs. Volgens den correspondent van dit blad bestaat er hoe langer minder neiging om Brockdoiff Rant- zau's finale nota met een ultimatum te beantwoorden. De correspondent verwacht een tijdperk van verdere onderhandelingen. De overtuiging neemt toe, dat een herziening vol strekt noodzakelijk is. Een lid van de Britsche delegatie vei klaarde hem, dat het volkerenverbond kans op succes had als men het tractaat ge wijzigd kon krijgen Er loopen zelfs geruchten dat leden van de Britsche delegatie ontslag zouden nemen, als er geen belangrijke wijzigingen in het tractaat komen. Dat maakt ook, dat de groote Vier huiverig zijn voor drastische beslissingen. Dl vervolging van den »x-kelzer. De „Daily Mail" meldt uit Parijs, dat de geallieerden elke verandering in hun besluiten betreffende straf rechterlijke vervolging van den ex keizer en verschillende Duitsche generaals, admiraals en politici heb ben afgewezen. Dit besluit is met algemeene stemmen genomen. Er staan 123 personen op de lijst. De processen zullen binnen een jaar behandeld worden. De correspondent te Parijs van de „Manch. Guardian" schriftDe heele strafoefening van onze zijde is absurd, omdat zy onmogelijk is, zoowel op groote als op kleine schaal. Zelfs bet overleveren van den ex-keizer aan de gerechtigheid kan geen voldoening schenken. Ten slotte valt het buiten de macht der menschelyke wezens om een straf toe te deelen, die even redig is aan zijn schuld. Bovendien zou een poging daartoe hem slechts tot een martelaar maken in plaats van een misdadiger. Maar ik geloof niet, dat er veel verstandige lkden zijn, zoowel in Frankrijk als in Engeland, die oprecht wenschen, dat Nederland hem uit levert en ik verneem op zeer goed gezag, dat Nederland niet van plan is hem uit te leveren. Dl toekomst vu Onzig. De „New-York Times" maakt mel ding van de landing van Amerikaan- sche matrozen te Danzig en van daar getroffen voorbereidingen om de vre desvoorwaarden uit te voeren. Frankrijk. Di roods vlag op Fraiicbi oorlogs schip». Uit Berlijn wordt gemeld: Het legerbericht van de Russische Sovjetrepubliek van 18 Mei geeft bijzonderheden volgens verklaringen van ooggetuigen over de gebeurte nissen te Sebastopol. Op Paasch Zondagmorgen heschen de Fransche kruisers roode vlaggen. Matrozen gingen in sloepen, met roode banden en bloemen versierd, onder het zingen van revolutionaire liederen, naar de kust. Aan land vereenigden zjj zich met de arbeiders en begaven zich onder den kreet: Leve hpt Bolsjewismenaar het vak- vereenfgin gsbuis.Grieksche matrozen- patrouilles gaven vuur. Er vielen twaalf dooden eu veertien gewonden. Een Fransch officier, die poogde den leider van de oproerige matrozen een vlag te ontrukken, werd door een schot uit de menigte geveld. Daarop gaf een afdeeling Fransche soldaten op bevel van een luitenant een salvo af. De drager van de vlag stortte doodelljk getroffen neer. Onder den indruk van diens dood, doodden de Fransche soldaten hun luitenant en sloten zich met verschillende revo lutionaire officieren aan bij de be- toogers. Eerst laat in den nacht giDgen de matrozen uiteen. Kort vóór de ontruiming van Sebastopol liepen Fransche soldaten door de stad onder de kreten: Leve het Bolsje wisme en het socialismeZy droegen roode rozen en hun wagens waren met roode linten versierd. Rusland. Dn toss'and te Petrograd. Londen, 28 Mei. De „Daily Cro- nicle" verneemt uit Kopenhagen, dat de jongste berichten omtrent Petro- gr ad geen fraai beeld geven van de toestanden aldaar. Volgens mededee- liDgen van vluchtelingen heerscht er overal en onder alle standen een paniek. Het sovjetbestuur der stad heeft gecapituleerd voor zijn eigen soldaten en dezen, voor het grootste deel Chineezen, Letten, Finnen en andere vreemde troepen in dienst der bolsjewiki, regeeren nu door middel van de terreur. Er hebben straatge vechten plaats tusschen deze vreemde troepeD aan den eenen kant en ma trozen en Russische arbeiders aan den anderen kant. De arbeiderswijk Viborgskaja is door de arbeiders ge barricadeerd om de Chineezen er buiten te houden, die plunderen waar zij maar kunnen. Zoowel de vloot als het leger, vóór zoover deze zijn samengesteld uit Russen, zljnineen toestand van ontbinding en er hebben herhaaldelijk botsingen plaats tus schen deze deserteurs en de vreemde troepen. VolgeDS „National Tidendb" bereidt d6 pers van Pötrograd het publiek voor op het feit, dat Petrograd en Moskou zullen moeten worden prijs gegeven. Di strijd tegsn de bol«J wikl. Uit Libau wordt gemeldHet bolsjewistiscbe-Lettische leger trekt in volslagen war orde met achterla- tiug van groote hoeveelheden oor logsmater ieel terug. De uitvoering van een reeds ge geven bevel om- te Riga vele hon derden politieke gevaDgenen, voor namelijk Baltiscbe baronnen, dood te schieten, werd belet. De bolsjewiki hebben op het laatste oogenblik nog negen pastoors en vrouwen doodgeschoten. Na dl iasamtag van Rigi. Londen, 29 Mei. De „Morniag Post" verneemt uit Stockholm dat Riga nu bevrijd van de Bolsjewisten pas werd gewonnen na zeer ernstige straatge vechten. Het is nu vastgesteld dat 5000 menschen van gebrek zijn om gekomen en 50 gijzelaars zijn ver moord. Korte berichten. - De overhandiging van het Oosten- ryksche vredesverdrag is uitgesteld tot Maandag. - In Tsjecho-Slowaklje zijn ver schillende ministers afgetreden. - Yolgens geruchten zal de En gelsche regeering de Sinn-Fein tot onwettige vereeniging varklaren. - Algemeene staking teToronto. - De Polen zijn Stanislau, de hoofdstad der West-Oekrajiensche republiek, binnengerukt. - Ia Mexico is eene nieuwe re- volutionnaire beweging uitgebroken. - Te Smirna zyn tal van inci denten voorgevallen, die bewezen dat de vijandschap tusschen Grieken, Turken en Italianen toeneemt. Nederlandsche kust begeleid door een Engelsche vliegboöt. Om vier uur waren de vliegers boven Schevemngen, een klein uur later kwamen zij op het Buiten Y, in het vliegkamp Sehellingwoude aan. Vrijdagochtend vertrok de luit. ter zee Backer met zijn vliegtuig weer naar het vliegkamp De Mok. SPORT. Het Nederlandsch Elftal. Een goede straf. Naar aanleiding van ongeregeld heden. Zondag j.1. voorgevallen,tijdens den kampioenswedstrijd Ajax-A.F.C., zijn door de Elftalcommissie de be trokken spelers De Natris (Ajax) en Koolj (A.F.C.) uitgesloten uit het Ned. Elftal en zijn hun plaatsen ingenomen door de Zwaluwenspelers H. J. Kessler (H.V.V.) en P. Tekelenburg (Haarlem). Wat de spilplaats aangaat, schijnt het ons toe, dat het Ned. Elftal door deze verandering eer versterkt zal wezen dan verzwakt. Door de benoeming van Tekelenburg en Kessler in het Nederlandsch Elftal, zijn hfln plaatsen in het Zwaluwen-elftal ingenomen door de N.A.C.-spelers Hoogstede en Wolf. Hit NtderlandscIt elftal w*rd Donderdag door d* Zwaluw» gihlopt rast 2 0. Ajax kampioen van Nadarland. Nog werd Donderdag gespeeld de kampioenswedstrijd Be Quick-Go Ahead. Wat Ajax niet gelukt is, deed n.1. Be Quick; Go Ahead werd geklopt met 1-0. Hierdoor is Ajax voor de tweede maal kampioen van Nederland geworden. Ajax moet morgen naar Breda om tegen N.A.C. te spelen. Een eventueele nederlaag van de Amsterdammers heeft geen nvloed meer op het kampioenschap. Hortus 2a kUoaar. Voor het 3e klasse-kampioenschap werd in Amsterdam nog gespeeld den wedstrijd O.D.S.—Hortus, die door laatstgenoemde met 3—2 ge wonnen werd, waardoor Hortus eveneens 2e klasser geworden is. Hortus, Hollandia, V.S.V. en A.D.O. kunnen dus het volgende seizoen hun geluk ln de hoogere regionen beproeven. A.F.C., de kampioen der le kl. B, werd Donderdag door D.V.S., een der ondersten van de ranglijst met 3-2 geklopt 1 H.F.C. I—Sportclub (Texel)1-0 (Het verslag van dezen wedstrijd wordt Dinsdag a.s. opgenomen.) Zondag a.s. speelt Stormvogels tegen een Marine-elftal. Aanvang 10 uur, terrein Onder zeekazerne. Stormvogels komt uit met: Port» Heere» Kui Dienaar Boa darm «kar Boallaod Klataw Of alaam Axta Van Willigen Wal Scheidsr. J. Keppel. H.F.C. Hedenavond in „Casino", 8 uur opening der feestelijkheden. Het te geven blijspel „De sleutel van de Secretaire", zal de gang er in brengen. Iedereen is welkom, niemand schrikke het luttele entréebedrag af, en daar de vele kleintjes een groot geheel maken, zal de H.F.C. er wel bij varen en daar is het toch begonnen. Na tuurlijk is voor de liefhebbers van dansen volop gelegenheid. Zondag voortzetting, om half drie wordt afgemarcheerd van hetStations- plein, langs Prins Hendriklaan Kanaal weg - Weststraat Bierstraat Spoorstraat Koningstraat- Polder weg-Terrein. Direct na de komst der autoriteiten, défilé van alle turners, een pracht- nummer door 250 leden van O.K.K. Dat zal een imposant gezicht ople veren. Daarna oefeningen van Pro Patria en om 4 uur voetbalwed strijd. H.F.C. komt uit met: Heg «naar. d. Pol. Taibjjg kmarafoott, B*k Kikkert, R Bik, S«ldiib*«k, t d.Wal, Schil*/, S.ooite P. Hoin ng, Manhelm, K Vitjdic, Albart*. J6bal«, Da nker, N H Var* tratan. Zooals bekend zal het winnende elftal de medaille ontvangen, Zondagavond in „Casino" sluiting van de pret. De aanplak- en strooi biljetten zeggen u dat ook daar veel gegeven wordt voor weinig geld. Onze muziekvereenigingen zullen wel zorgen, dat men zich geen oogenblik verveelt. Alléén op het veld, leden en donateurs vrije toe gang op vertoon van diploma. Ook de Burgemeester zal de sport- demonstraties bijwonen, zoodat Zon dag H.F.C. en de medewerkenden zich wel in de belangstelling van onze militaire en burgerlijke auto riteiten mag verheugen. Terrein Onderzeekazerne. Concordia II-Zeemacht L Aanvang 10 uur. Texel. Sportclub I—Concordia I. Concordia komt uit met: Bakker. Ike, 8 alt, VeriUaff. Dl.ienhotan, Beu, Beier Brlnkma, Gode, AuguitU». Pilna of Baai, Vetrek 9 uur. Luchtvaart. Nederlindscha vleger» naar Engalasd. De twee Nederlandsche watervlieg tuigen, die Woensdag naar Engeland overstaken, zijn Donderdag weder teruggekeerd. Zoo men weet, werden zij Dinsdag door de zware mistbank tot terugkeeren gedwongen. Woensdagmorgen zijn zy om 9 uur weer opgestegen. Twee uren nadat onze vliegers De Mok verlaten hadden, landden zij in het Engelsche vlieg kamp. Gedurende den overtocht over de Noordzee hadden de vliegers voort durend vaartuigen gezien. Er was een heel druk verkeer op zee om dien tijd, behalve vele mijnenvegers ook handelsschepen. Hemelvaartsdag, des middags om twee uur, zijn de beide vliegtuigen, nu met hun passagiers, weer uit Feüxtowe vertrokken, tot aan de MAR1NEBERICHTEN. Kacltaia te t«e P C Co..pa. h.c« Ier b*- s.hlkkltg wi>d 8 Junta a ln ommin 1, geile d ta Amaia dam. «la dinctaui van hat mailne at«blla>amant aldaar, tai v«rvar ging van kap. t«r zta F. W J Oioaveboom. Lult» c ta u ze* le kl. H. Pitlo an R. van Tüan, thans tar basthlkk-n;. x(Jo ta Vil s.ngan geplaatst aan boord van Er M« inetri.ctleichlp Schorpioen. Lalteninta ter zee 2* kl W. van den Do.iker, J. van Leeuwen, A S P.oke en J. L K. Hoake lün ln de drectic der marine ta Wille «oord geplaatst aan boord van Hr. Ma to.pedo- lnatrnctlMcblp Koningin E«uma. Kon bulnlt van dan lSdan M-l no. 18 la de Inltenant ter zee der 2e kl. H. Vuedenfcerg met Ingang van 1 Jnnl kavordard tot luitanut ter zee der le kl. sergeantkonatabei c Maasdam van W»ohc -.-lip WUlemeooid n. Biago serge,ntmichioe- diilvar B Harlnga van Koniog.n Emea naar CANKBÏTUIGINQ. Oudergeteekenden betuigen hunnen oprechten dank aan allen, die de laatste eer aan onzen geliefden Zood, Broeder, Zwager en Verloofde, JILLIS DE BRUIN, bewezen hebben, en wel- in het bij zonder aan de Familie W. Snip en de Familie S. Oostendorp, voor hun hulp en bestand in dit voor ods zoo treurig geval betoond. Namens de diepbedroefde Familie en Verloofde: A. DE BRUIN. P. DE BRUIN- van Hartenijs, Maassluis. De Verloofde, T. QUICHELAAR, Enschedé. Br»g* Op 81 Halearg«antkou«tabel J M do Rooda van Fort Sijkdaln na*r Waohtscht? WlUamacoid Da datom vat IndlanitslaUlDg van da Marl- nleukazirna te Rottordam, dia wat bapaald op S Juni, la nadar vaatgaauld op 11 Juni. - Per particulier stoomschip .Tambora" zullen uit Ned.-Indié re- patrieeren: bottelier-maj.P. Westerik, 8erg.-hofm. A. Schenk, kleermaker W. H. Lenghaus, korp. d« mariniers J. C. Röhnen. LEQERBESICHTEN. Toelagen voor vorlofipsrtoneel. Ten «aoze.i v n hat varlosnoo v»n de a ge- moone jaariUk iho toelagen aan de ml«uiien, behojieods tot het verio'ipsiBcneil, (zie oua mer v«n 18 deen) w nog be.a» d d-t in teogerulge d«»rv«o voor een militair ce tot duav«r voor hem geldenue jiultjkiche toelage zou komen ta varvallan of woidan veimindtrd, da toelige d*n voor dan beletg- hibbonde wordt geh»ndhaatd STOOMVAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij Nederland. Vondel, uitrei*, pass 98 Mei Gibraltar Bmda thotar vertr 21 M«l v*n Poit Sild. Bawean veitx «7 Bel r.New Tork n Jav«. Rottardaciaoha Uoyd. Cjembtr. van Java naai Naw Tork, vaitr 21 Mei van Barb*doa. Mad-oe-, r R'dam n N..Tork,paaa ïtjMol Scilly. Sltoab.ndoairir 27 Kei v R'dam te B»riy. Kediri anl v 26 Mei v R"d«m lePhUadeiphla. Tabanan arrlr 18 Met v. R'dam te Bitavl». T.mbora, thular., veitr.XSMel van Port S .ld. Kon. Holl. Uoyd. Hollandia, thnlaiela vattiok 'li Mei r*nBahlaen Mei van Peraambcco Holl. Amorlka lijn. 8 oterdük arrlv. 28 Mei v R'dam ta Balllmors. Aruateidük arrlv 28 Mei v. Bailimora te R'dam ZQidyk arrlv. 26 Mei v. R'dam te Havana. Kon. Waat-lnd. Maildienst Ojmmawyne.thuUr, vertr 28 Mei v.Mtdeia. Jan van Naiaau, u.trart ivetrde 26Mei le Ba;ry Roade. VISSCHtRMBtRtCHTKK. Aangebracht ta Niaawadlap. 23 Mal Door 62 koiders: ICO] tongen, peratnk f 06 2J'0 middellongen, peratnk fU20 af 026; 700 klalna longen per etuk 1 0.10; 40 tarbotten, «ar «luk r 280 a f 6 CO loggen, per atuk 0. alO. ,Oi kabaljtuwen per atvk f a r 0 11 klatan achalrlach psr klat f8 I 12.- 0 klaten klalna achaiviscb pe> kWtfOa f 0 - 80 letan zetachol. per kiet f 7. - a f 10 370 klatan kleine schol, per klat f 6. a f 9.— (0 klatan 'charran. psr kist f - a I 10 alaten roede poonen, per klat 19 tie.- 000 k ateo grauwe poonen per klat f 0.- a f 0.-<. Door trakkeia 476 tal haring, per tal f8.20 t 8 8814000 stuks ansjovis >er 1C0U 10.— B f 1280 Door gsspv uchsrs180 tal gat e, per tal f4 76 a f 27.-. Door <ogganvlaschata 880 reggan. per «luk i 1.0P. 29 Mal Door t.skkara: 40] tal haring pai tal f 8.26 a f 8.S6; 19000 ansjov a, per 1100 f 10 f 12. -. Door geepvl*eohera16] t«l geep. per tal f 6 - a r 82 Door toggenvlascbora: 16) eggen, tar atnk f 09 a f 1.10 80 Mal. Door 62 kordar»900 tongen, per atnk f060 i900 middeltonten, per atnk 10 25 a 1086; 700 klalna tongen pat atuk I 0.10 a f 0 - 00 roggen, per st«a 10. a fa.- 0' kabeljenweD, rti atuk f 0.— af—. 80 t«rbotten per atuk B.— a f 6 60 30 k aten echel vlich, per kl t f 10 a 16- 0 klaten kleine echelvlech, per klat f 0 - a f 0 2) klatan zetschol, par klat f9. a f 19. 88' kisten kieine achol per klat f6 af 7.67; 70 klatan echair n por kletf 4 a l 660; U klaUn roole p- onen per klat f 12 a 16.-; 10 klatan grauws pnen, par klat f 8.60 a 18 Door tral 118,97.10000 ansjovis par IVO Door geepviaaobua220 tal gaap. [er tal ft. f 28 Door roggenvlsichera 880 rogg-n, par stuk t 0.9 J KUS Den 13den Juni hopen onze geliefde Kindeion, BlJSBEBT VLOT en TRUNTJE CHBISTIANA v d.hOEVEN, den dag te herdenken, waarop zij vóór 12} Jaar in den echt zijn veibonden. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven, is de wensch van hun dankbare Ouders: D. v. D. HOEVEN F. v. D. HOEVEN- ZlKKSNHElMER. Koegras, 80 Mei 1919. Ondertrouwd S. HABEN en B. KORENS. Go versstraat 36, l Trp,dpr Anemonenstraat 8, J3Cluer- HuwelijksvoltrekkingDonderdag 12 Juni 1919. CORRESPONDENTIE. Een ingezonden stuk van den heer J. H. Staalman moest ook heden weder wegens plaatsgebrek bljjven liggen. Burgerlijk* Stand v. Helder, Yan 28 tot en met 80 Mei 1919. ONDERTROUWD: J. Otto en A. Leliveld, W. Wentel en T. Bremer, J. Nieuwkamp en S. Lastdrager, S. Hagen en G. d. Korens, T. Willemse en R. C. van Leeuwen, J. v. Doorn en M. van Eeten, C. Smit en W. J. Koningstein. GETROUWDJ. Visser en E. van Rooljen, J. Dekker en I. M. Faber, J. Kwinkelenberg en A. G. Veld huizen, A. Kooger en N. H. Kos. BEVALLEN: A. de Langen Wen- del8-Keizer, z.J. Pols-Dunk, z A. C. J. v. d. Hart-Koekebakker, d. OVERLEDENH. M. J. van Gas teren, 23 jaar; J. Sljbesma, 19 jaar; J. Arkenroo, wed. J. Roetman, 65 j. Heden overleed in het Provin ciaal Ziekenhuis te Santpoort, onze Echtgenoot, Vader, Behuwd en Grootvader, de Heer i. C. BRQEREMEIJER, in den ouderdom van 59 jaar. Helder, 28 Mei 1919. Hoogstraat 46. Wed. A. GROENEMEIJER- Reosche, Kinderen, Behuwd- en Kleinkind. Geboren: ARNOLDUS. Zoon van H. A. VAN VEEN en J. M. VAN VEEN-Slik. Helder, 80 Mei 1919. Algemeene kennisgeving. EHHBEIIMTILPJIMSTIUÏ. Z0NDA8 m 10 vur an 'i.f, 6 uur, D«. T. KLOOSTERMAN, van Alkmaar. Dinsdagavond 8 uui, Bljballaalng, Da T. KLOOSTERMAN Het Concert, dat 2 Juni a.a. in da Doopsgezinde Kerk g*gaven zou wjrdart, ie voor onb»pa«ldsn tijd "Itflsteld. Tevens dw Muzla Direcleur C. W. RUSTING. op WOENSDAG 4 JUN1101*, 'a avondu 8 uur, In „CASINO", met medewerkiog van: *ej. ARTOINETTE CLAESStN, Concertungures to 's Biavenhags (Sopraan), •n dan Hear A J LEiWEUS, alhier (Piano). Het Bestuur, A. J. van Weelde, president. C. Heijblok, Secretaris. Voor donateur of begunsti- ger geve men zich op aan het bestuur. Donatours betalen f 2.50, begunstigers f 1 50 per jaar, by voor- uitbetaling te voldoen. DANKBETUIGING. Langs dezen weg betuigen wij onzen hartblljkon dank, zoowel binnen als buiten deze gemeente, voor de vele blijken van belangstelling, onder vonden bfi het plotseling overlijden van onze geliefde Echtgenoote, Dochter en Zuster, WILHELMIENA EIJLOERS—LEEN. Namens wedeizljdsche Familie: J. T. EIJLDIRS. Z0K0A6 127, u „Casino". DIN80A8 8 u. Mii Tehuis. Zangkoor „HARMONIE". ZONDAGMORGEN' van 10.45 uur tot 12 uur REPETITIE In Casino. HETBB 8TDU* Gevestigd ZUIDSTRAAT 6-7 Mud. Doet* Arts. SPREEKUUR: Alle werkdagen, voor fondspatiënten: 8-0 uur; voor particulieren1 2 uur. Telefoonnummer 30. Tmdiiti VII TIOISENBUIfi. houdt vanaf 1 JUNI alléén spreek uur van 1 aot 2 uur n.m. (lilt op Zon- Fiettdtfü). A. M. KLOOS, Leeraar Boekhouden M. O., geeft GEEN privaat-ooderriobt. LEERLING(£) of gevorderde kan geplaatst worden. Adres: JAC. DE BOER, Fotograaf. Flinke JONGEN gevraagd. Te koop groote KUiPEN on VATEN. A^resj^VERFAlLLE^ Keizerstraat. Gevraagd e&n nette JONGEN, loon f 5.per week. Adres WITSENBURG, Hoofdgr. 38. Gevraagd EEN NETTE LOOPJONGEN. AdresCOLTOF, Binnenhaven. Gevraagd een JONGEN, voor Loop- en BakkorIJworlr. AdresHEIJMAN, Hoofdgracht. Voor diverse werkzaamheden Iemand gevraagd, liefst (|ap«n«. Marinier of Matroos, niet boven de 45 jaar. Adresna 6 uur aan de Druk kerij vau dit blad. Fan tweede Banketbakkers- bodlende gevraagd. Adres: Koebfabr. „DE EEN DRACHT" TEHUIS gevraagd, voor eei bejaarde Vrouw, met Pension. Bevragen: Bureau van dit blad. Een net MEISJE zoekt eanige nette WERKHUIZEN. Adres: Bureau van dit blad. Gevraagd e*»n; nette DIENST BODE, loon f6.— per week, plus verval. AdresHoofdgracht 9. Flinke OIENSTBODE gevraagd. Loon f5.— per week: AdresHoofdgracht 72. Een net MEISJE gevraagd, bij: BANDSMA. Zwaanstraat 6. Gevraagd een WtRKSTf.R, »oor ■oniga d«g«n. of een DIENSTBODE. Adres: Hótel BELLEVUE". Gevraagd, met 1 Aug. te Baarn, voor de huishouding, een getrouwd paar, zondtr klndsren. Woning gelegenheid in tuinmanswoning achter 't huis. Brieven, onder No. 761, Bureau van dit blad. Eenige flinke COSTUUM- NAAISTERS gevraagd, bij OUDKERK VAN PRAAG, Spoorstraat 62/54. Voor direct een flinke weiketer gevraagd. Adrea: Kooingatraat 108.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2