PINKSTERAA D. VAN HASSELT en C° I.G run wald, Helder Waarschuwing. Colbert-Costuum, iH.SPRUITl Brandstoffen-Bureau - Helder. Metselsteenen, Herman Nypels, BADPAVILJOEN „HUISDUINEN". 2 r— Hoesten ICORSETSI ÜANTELKOSTUUMS MANTELKOSTUUIMS DÜMESMAN^ DAMESMANTELS KINDER JURKEN Alle soorten Firma fiebr. VAN PELT, Hallier, Huizen te koop: MANHEIM's Goedkoops Winkel Woensdag 4 Juni Groote Vergadering Hat Lsvensmiddeleobedrijf Op bon No. 34 Op bon No. 35 31/a ons Suiker Op bon No. 36 1 ons Kalizeep Op bon No. 37 Op bon No. 38 Op bon No. 39 Op Bon No; 41 Fa. S, A. K&NHEWASSER Zo., Kanaalweg I4B-I49 Zuidstras' 82. EN KINDERCONFECTIE, KANAALWEG 71, DAMESSTOFFEN, MODE-ARTIKELEN, KANAALWEG 74, MANUFACTUREN, HEERENSTOFFEN, KEIZERSTRAAT 108*. S. COLTOF, KANAALWFG 141-142. De winkels zijn Woensdag en Donderdag den geheelen dag GESLOTEN. s=s= VOOR DEJNMAAK. prima vertche Gns-Foomboter, Maison v. Alphen Firma L. BUTER A. J. de Vries ZONDAGAVOND, HEEREN- KLEEDINC J. A. MEIJER, H. W. ZEGEL, Drogisterij Kanaalweg 63 Tal 213. S\A/r\Ae*Jm^)üPj) ff.39. ft.79. PROFITEERT VAN ging ia dres •ocht van roed- zeer nroot# «trits effen en lakee Coetumec, moddrta kleurde a* nieuwste modellen, van 25.00 35.0045 00 55.00 65 00 voo7 12.B0 19.50 27.50 36.S0 42.50 I» prima Eng. faataala-stoffan, aparta modaliaa ia licbta tialan, alla matan, van 18.6027.5037 50 49 00 57.50 voor 9.60 14.S0 21.50 29.00 35.00 i* fantasia-atoffSR en tffes laken Mantels, nieuwat*00^ een van 19 50 27 60 ^5^0 49 00 n ts voor 9.50 12.50 19.50 27.S0 die lasten wordt meêgedragen. In een deel der provincie zullen derhalve de lasten driemaal zoo zwaar drukken en dat voor een belang, dat zeker gemeenschappelijker is dan Ged. Staten het hebben doen voorkomen. In een circulaire aan de besturen, der Woningbouwverenigingen in Noord-Holland boven het IJ, wordt om adhaesiebetuiging of indiening van een adres van gelijke strekking verzocht, terwijl alle belanghebbende corporaties hier en elders dringend verzocht worden adhaesie aan dit adres te betuigen. BINNENLAND. is prima Eng. lustsr an tsftzljda, tot da grootst# mstsn, 57.50 65.00 75.00 82.50 95.00 voer 29.00 37.5° 42.so 47.S0 57.50 BEMCNBD NIEUWS. Idantitalt vastgesteld. Een V.-D-bericht uit Göteborg meldt: De identiteit van het vrouwenlak, dat gevonden is nabij Groetoe en waarvan verondersteld werd dat het het overschot was van de Nederl. tooneelspeelster Enny Vrede, is vast gesteld. Het bleek te zijn Anna Bersson, buffetjuffrouw van een Zweedsch stoomschip. Ean ultgslavard Buitsoh dak. Een groot Duitsch duikbootendok, door vier sleepbooten gesleept, pas seerde Woensdag IJmuiden op weg van JTïpI naar EncrplpnH ton .olnda ln«sasndsn mededssllng. Ratel „lellevun" - Haldir. tefi-Resteurant. Wllhalmlnt 8111,rd. A„g„,,m gelegen In lint oootrum der eted. Billijke eeesemptle-prllzen. Vergederzeten disponibel. OMitil brapditiolitlo|. Toor de rechtbank te Alkmaar had zich Dinsdag een dienstbode te ver antwoorden, die in den vooravond van 13 Vaart uit een ijzeren geld- ia alla matan ea chiqua modellen, ia laaftljd tan 6 tot 12 jaar, enorms sortaaring, vaaaf 2.50 2.96 3.75 4.50 4.76 tot 9.50 NIEUWENDIJX 154-156-158. Amsterdam. WÖftINO gevraagd, f50 (vijftig) belooning als sleutelgeld. Huurprijs f3,- 5. f4,-. Br. onder No. 762, Bureau van dit blad. Te huur gevraagd ongameubileerde ZIT-StAAPKAMER, mat gebruik v. keuken. Omtrek Zuidstraat of Weststraat. Adres: Bureau van dit blad. Te huur aangeboden f.-icsche S*.AAPKA!Vi£ft, voor 4 of meer Personen, of zonder Pension. Apart middag- of avond-eten wordt op vrzo->k gaarne bereid. AdresZuidstraat 17. op bon No. 1 a van hst zomerrantsoen zal van af MAANDAG 2 JUNI verkrijgbaar zijn 75 K.G. Gemeente-Briketten f 2.75 por 75 K.G. De Brandstoffen-Commissie. Ongomaubilearde KAMERS, met Keuken of geb-uik er van, te huur gevraagd. Br. fr. lett. S, aan DUINKER's Adv.-bureau, Spoorstraat. Te huur een ongum. KAMER, nut gebruik van Keuken en vrije Zolder. Adres: Bureau van dit blad. Te huur gevraagd voor vrouw en 3 kinderen Kamtr met keuken of gubruik van keuken. Brieven onder No. 764, Bureau van dit blad. Gevraagd voor gezin zonder kin deren, gemeubileerde WONING of gedeelte daarvan. Van 15 Juni tot 1 Augustus. Goede stand. Brieven met inlichtingen enz. onder No. 760, Bureau van dit blad. Te huur e«n rif BENEOÊN- HUIS, aan de Krugerstraat, f 4.7a per week. Adres: Koningstraat 20. Ter overname aangeboden een beatannd AGENTSCHAP van ®«n Levensverzekering. BrieveD, onder No. 763, Bureau van dit blad. Te koop HEfcRENRlJWIEL. AdresKoningdwarsstraat 31. Te koop een KINDERWAGEN, prijs f6-. AdresBureau van dit blad. Te koop 2 nobruikte, doch in go d nstsa«zljndaBR€i.MACHIN£S met toebehooreis. Adres2e Vroonstraat No. 92. Te koop ean bast HEt REHRiJWIEL, muf Freewe-1, voor f 47.50 Adres: Bui eau van dit blad. Te koop een KINDERWAGEN. AdresBureau van dit blad. Wegms iter g rooien voor raad billijk ta koop: waalvorm, kloek modul, Opslag- terrein direct aan vaarwater. Keizerstraat 94. te Alkmaar, Bergsn, Schoorl an Hello, in prijzen van f 2500— tot f 20.000,—, waarvan vele leeg en de andere met Juni en Juli a.8. leeg komen. Adres: Kantoor van vaste Goederen, Kennemsrstraatweg 93, Alkmaar. Ni«t op Zondag). Te koop ean netts KINDERWAGEN. Adres: Schipporsteeg No. 1. Te koop twee P^troleum-Hang- lampen, een mat Kaarsen, Adres: Bureau van dit blad. Te koop een gord onderhouden PKOMENADEW&SEN. AdresWestgracht 48. Te koop tten b at HEERENR'JWiEL en 5t»n Jongnns FIETSJE. AdresMolenstraat 46. Ean zoo good als nieuwe MANDOLINE te koop, met Tssch. Adres: Trompstraat 17. Te koop een net WOONHUIS, a«n da Janz.r,straat. AdresKoningstraat 20. Te koop, wegens plaatsgebrek, een zoo goud sla nieuw Eiksn Ameub&ltmanf, aan lichtgrijs amuille FORNUIS nn aan pevuifd SLAAPKAMER-AMEUBLEMENT. AdresBureau van dit blad. is Woensdag en Donderdag as. GESLOTEN. Aan H.H. Vischhandelaren, Readers en Schippers van Vischvaartuigen. tot oprichting eener ijsfabriek, leder belanghebbende wordt dringend verzocht tol bijeenkomst. Het voorlooplg Bestuur D. WIJKER C. ROOSEMAN. C GCM 5 S. Gevraagd aan leerling-Rijwielhersteller of Halfwas, tegen hoog Iood, zonder goede getuigen onnooaig zich aan te melden. Adres: DE JONG, Spoorstraat 48. Te koop ««n groot RAAM. 9 RUITEN, KOZIJN sn LUIKEN. Adres: 2e Vroonstraat 85. Te koop 2 stuks lapis beige KLEEDEN 1 16-els gebloemd f 20. - 1 12 n 15.-. Keizerstraat 110. Te koop alle soorten KOOLPLANTEN. Adres: P. HOOGERWEBF, Korte Vliet 122b, Koegras. ts Hsldar brengt ter kennis, dat vanaf MAAN DAG 2 JUNI tot en met ZATERDAG 7 JUNI i i,, bij den gewonen han delaar por persoon zal worden verkrijgbaar gesteld 1 ons Rijst a 21 cent per pond legen de gelösnde maximumprijzen. a 3 cent per ons 2 ons bruine Boonen k 11 cent per pond, I ons groene Erwten a 11 cent per pond. 1 K.G. Aardappelen Op bon No. 40 1 stukje Huishoudzeep 60 (zoolang de voorraad strekt). 1 ons Havermout a 221/, cent per pond. Klnderkaart: bon No 29: V, pond Kindermeel. 30: 3'/s onii Suiker. 31I ons kalizeep. 32: 1 sti k Huishoudzeep Kindormaelkaart bon No II: '/iporvdkiode'moel. Helder, 31 Mei 1919. De Directeur, A. G. A VERSTEGEN. Mevrouw, A.s. Woensdag ontvang Ik de eerste zending Roomboter voor de inmaak. Hoogachtend, R. BAKKER Dz. Keizerstraat 56. AFDEELINC Blü HET POSTKANTOOR, TELEFOON 40. AFDEELING: NAAST HET POSTKANTOOR, TELEFOON 40. AFDEELING Blü DE KEIZERSBRIIG, TELEFOON 8. Tweo-knoopt prijzen 35,40,45,50,55,60,65 |ld. Mcois keuze. Halder. Heden ontvangen welke uitstekerd garchkt is voor de inmaak. ijz- naar hQavaalh.id. Acnb.vvIsnV, P. DU1NKFR, bij de Ke zersbrup, aihisr. O'JKSTR/AT 34. Filiaal: KONINGSTRAAT 47. Tslefaan 244. STEEDS VERSCH VERKRIJGBAAR: Amandelbrood 30 ct- psr on?. Paddesfoslftn, mat fijne mocca gevuld, 8 sn 12 cf per *tuk.| Do bekendu Kikk<- rkopjoa 9 ct pir stuk. Ei^rkpak-n 6 c» psr stuk. Weder ontvangen: Primo gemokt Piardenvlaasch, per ons 26 cl. Primo gerookt Rundvlaesch, per ons 32 ct. B.imoltvn Reuzel, p. pond f 1.35 Koffi'boonen, p. pond f 105 Breewsterslraat Vijzelstraat. DAMES! Voor ffjne haarwerken aa het koppen, ondulatie Marcel, wende men zich tot het van ouds bekende adres: W. J. LAMMERS, GEDIPL. Dames-kapper en haarwerker van da vakaebool. ZUIDSTRAAT 75. Boterham menworst, 20-25 o«. Plockworst, 30 ct. Tongenworst, 30 ot. Saucice, CO ct. Schouderham, 55 ct. p. ons. Rookvleesch en Rolham. Leverpastei, p blik vanaf 35 ot. Lunchtong en Sardines. Ontvangen Alex Meijer Koffie. Telef. 192. Spoorstraat. van halt aaven tol half Hen, TAILLEUR, HOOFDGRACHT 25 Bleekpoeder, onz» prima kwaiit«it 15 ct. p?r pond. Prima Amerikaanscha Stijfsel 25 ct. per Y2 pond. Prima Dames nachthemden met breede kanten, f2.69. Fransche Dames pantalons mei breede letten, Dames hemden, schouderslultlng, met fljna Zwitsersche feston, Groote keuze Dames onderrokken, tan,! f 1.89 Firma S.A.Kannewasser Zonen, KANAALWEG 148-149, ZUIDSTRAAT 92. en verkoudheid! ANG A-bonbons. Doos 50 en 90 ct. Vastzittende hoest, slijm op de borst, Bronchilib eD Kinkhoest. AN^A-siroop p. flacon fl.50 Fabr. A. MIJNHv-ROT. ZF.iST Bij Apoth. en Drogisten. Te Helder, bij G. Hajlgen, Kanaalweg 147. Te Texol, den Burg: Gez. de Roos; Cocksdorp: Wed. G. v. d. Kooy; Oo8tsrBndD. WuisS. Dros Oudeschllif: P. Vos; Ooslerlend; K. Stadig HippoiytuahoofJ. Dek ker Anne PaulownaGovers Kainsmerbruq: C. de Graaf; «nr- z»*dD. de Graaf. En gros en detailG. Haagen, Ktnaaiweg 147, Helder. OndergstsakemJi bmalt zich boiMta aan 'oor alla «aorkomende WstSttiWirkHfl. 9. KWAST de Guiitersfrsat 21, M0LENBR4CHT 39 KEI/ERSTRA T 58 G'OOTE RrUZE In dt t«f)0Bwoardig« lagt modilie.c. I Aili prijzin van mul 56-921 Bustehouders, Sarretels, SoubrsF, Soubrast^illns I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3