KARPETTEN. KOUSEN Magazijn „De Ster1' „HET KAPPERSHUIS". jELUEIDSXOOP. Auto. Op» ban Var kooping Openbare Feestvergadering in „Tivoli". Stoomerij Gazelle-, Vierkleur- en Wilhelmina Rijwielen! IISSALON „NEUTRAAL", IJSSALON „NEUTRAAL" Nederlandsche Opera l li f 1875.—. Sprekers - Zang - Muziek - Verrassingen een zevental nouten Militaire -l-Het"*en?M tot e? woensdag 4 junm919, Heden OPENING van den Muziekhandel j,,Polyphana", Zuidstr. 43 Loodsen en Gebouwen een Tonnenloods Pas op Uw borst! Abdijsiroop Speciale aanbieding goedkoope en gebloemde Jb. HARJER Zn., Spoorstraat 49, Alhier. STAM te Hoorn Tevens DUNLOP-, DATES- en andere prima Engelsclie binden. I. de Jong, Spoorstraat 48. SPOORSTRAAT -:- HELDER. SFOmiAT -:- HELOER. ■a'tlseenfeiU Sigaren-Magazijn „De Industrie", BIJZONDERE ZORG G. HAAGEN Een maagkwaal Abdijtabletten VOGELVRIJ V«n d« graai. Men meldt van de Oostgrens aan het „Hbld.": Bij een tocht langs de grens bleek, hoe vele Duitsche kinderen en vrou wen in onze grensplaatsen komen bedelen. Wij ontmoetten troepjes Duitsche jongens met holle oogkassen en vooruitstekende jukbeenderen. De meesten vragen om brood en aard appelen en zijn het toonbeeld van kommer en ellende. Ook het bolsjewistisch gevaar houdt nog steeds de grensmilitairen actief bezig. De lijfsvisitatie van passagiers uit Duitschland wordt zeer streng toegepast. Vaak worden revolvers en pistolen in beslag genomen, welke rij- tnjMëgifc De Burgemeester van Helder maakt bekend, dat de Minister van Water staat met ingang van 1 Juni 1919 heeft Ingetrokken zijn beschikking waarbij afwijking werd toegestaan van bepalingen van het MOTOR- ER RUWIELREOLEMENT, betreffende het voorzien zijn van motorrijtuigen en rijwielen, rij- en voertuigen, van lichtgevende lantaarns. Helder, 28 Mei 1919. De Burgemeester voornoemd, G. DE VEN, loco-Burg. BUITENLAND, Het Vredesverdrag. Uitstel. Naar uit Berlijn dd. Donderdag werd gemeld, zijn de Fransehe en Engelsche vertaling van de Duitsche tegenvoorstellen niet op tijd gereed gekomen. Daarom zou te Versailles voorloopig slechts de Duitsche tekbt worden overhandigd. Door technische moeilijkheden is echter ook de overhandiging van het Duitsche exemplaar op het laatste oogenblik nog vertraagd. De Duitsche tegenvoorstellen. ri.jrju.1 nuiuneuouijü A nateur-phologrif«n, die lust hebben a s. Woensdag- en Donderdagmiddag van 4—6 uur bij bloemist VAN AMES- FOORT, Ksrkgraeht 5, aardige opnamen te maken van de bloemen-halendo kinderen voor den wedstrijd in September, kunnen dezs opnaman ook voor bekroning op dlan wedstrijd inzenden. „Alles wat voorgesteld wordt, af- tot wijzen" adviseert de „Figaro". De „Echo de Paris" meent dat alles er op wijst, „dat de Duitschers het hoofd zullen stooten op een botte weigering van de geallieerden om in mondelinge discussie te tieden." van M vers Frai wen leve^andaulette, openslaande kap. merk gezajrd" in prachtconditie, loopt zeid is h»m. Deskundig onderzoek, proefrit gestaan. Zeer weinig benzinege- tik. Moet weg (reeds aangeschaft ..Dn wagen) voor desv'^r. fr. lett. S O, aan den Boek- ndel Trapman Co. Schagen.(N.H.) o. ledenavond Wegaas sterfgeval. Notaris BAAS zal op Hiertegenover staat echter de uit lating van „Homme Livre" het blad van Clemenceau. In wezen, zegt het blad; zijn de voorwaarden onver anderlijk. „Evenwel, als het noodig is zekere ondergeschikte punten, zekeren wij zen van uitvoering, te wijzigen, vooral indien deze wijzigingen ge schikt mochten zijn, om de-wei-wil- Ter geleyenheld van de overwinning op de j.l. plaats gehad hebbende Verkiezingen voor den Gemeenteraad. Hog enkele kaarten verkrijgbaar in het Marine-Gebouw. Zaalopening 7 uur. Aanvang 8 uur. HET BESTUUR. P.S. E.rat hïd.n door dsn Hamiivaaitsdag gaplaatat. Bestuur der Domeinen. De Ontvinger dir raglstritla an do- malnan te Texel zal op MAANDAG 16 JUNI 1610, 12 uur voorin., te zijnen kantore te dan Burg in hetde» avonds 7 uur in ,,TIVOLI' openbaar bij inschrijving voor publiek verkoopen afbraak varkoop.n pa,...)., t, HELOER: ^ammo|i0"onw Platen> Naaldje., Harmonica*, enz. het eiland zich bevindende op VLIELAND en op WEST-TERSCHELLING. etf aan de Spoorgracht no. 39, hoek Wagenstraat, groot 1 are 7 centiaren.1 i Verhuurd aan den heer J. Burger tot 30 April 1921. I 2. Het huls aan de Wagenstraat no. 2, achter het vorige perceel, groot j 14 centiaren. 3. Het huls en erf aan deWagen- ZIST DE ETaLAGE. Inschrijvingsbiljetten (op zegel van SS'vorige perceel f 0,50) vermeldendenaam, voornaam 63 centiaren, en geboden som in letters, voor II Combinatie 2 en 3. uur voorm. van gemelden verkoopdag 1 tot en met 3. ten kantore in te leveren. lotions lincrot Paris. Eau de Cologne Russe Lancret. Lavaoior water Cressmith. Poudere de Riz Coty Poudere da Oir I. lesqotndiou Paris. Haarwerkaleiit-r Voor nadere aanwijzing zich dage lijks te vervoegen bij den Opzichter en Commissaris voornoemd. Porlum's Haobipt Paris. Parfum's Crossmith Londen. Parfum Paria Boldoot. 4. Het huls met pakhuis enarfaan j Eao do Toilet Boldoot. Porceelsbeschrijving en voorwaar- de Wagenstraat no. 16, groot 1 are Q den van verkoop op aanvrage gratis2 centiaren. LQtIQIIS LoUiIIdiIC renS. ten kantore van voornoemden Ont- 6. Het huis met pakhuis enarfaan r> vanger, bij den Opzichter der Genie l de Wagenstraat no. 18, naast hetiBSSalDn. van het Loodswezen te Terschelliijg vorige perceel, groot 1 are 8 cenü-1 KrUiSWOg 1-2 - Telefoon 206. verkrijgbaar. j g. Het huls met pakhuis enarfaan de Wagenstraat no. 22, naast het vorige perceel, groot 90 centiaren, j Combinatie 4. 5 en 6. 7. Het huls en srf aan de Wagen straat no. 30, groot 64 centiaren. 8. Het huls en erf aan de Wagen straat no. 32, naast het vorige perceel, groot 56 centiaren. 9. Het hult en etf aan de Wagen straat no. 28b, achter perceel 7, groot 28 centiaren. 10. Het hols en erf aan de Wagen straat no. 28a, naast het vorige perceel, groot 18 centiaren. Combinatie 7 en 8, 9 en 10. 7 tot en met 10. 11. Het huis en eif aan de Gas- straat no. 21, groot 54 centiaren. 12. Het huis en erf aan eene brand- steeg, uitkomende in de Gasstraat no. 17a, achter perceel 11, groot 40 HOORD-HOUiNBSCIE BfiANDWAARBORG MAATSCliPPIl, gevestigd ta OUDKARSPEl. Opgericht 1816. Verzekerd Kepltssl op 1 December 191» f 71.801.833.-. Reservan ruim f 100.Ö00.-. Commissarissen der Nosrd-H*llatf~] scha Brandwaarborg Maatschappij te Oud- karspel berichten aan belanghebben den, dat door hen, met de daartoe benoemde Commissie, de Rekening over het Boekjaar 1918 is onderzocht en accoord bevonden, waarna zy door de Algemeene Vergadering van agen ten en hoogste deelhebbers, gehouden te Alkmaar op 26 Mei j. 1., is goed gekeurd. De aftredende commissaris, de Heer H. C. OUD, werd herkozen. Met voldoening kon worden ge constateerd, dat het verzekerd kapitaal over 1918 toenam met f 10.154.890.—waarvan aan nieuwe contracten f 4.742.1W.— De Commissarissen H. C. OUD, Watergraafsmeer. P. PIJPER Uzn., Twisk. A WONDER Pzn., Alkmaar. Oudkarspel, 27 Mei 1919. SI :en. 13. Het huis eu srf naast het vorige irceel no. 17b, groot 40 centiaren. 14. Het huls en erf naast het vorige no. 17o, groot 40 centiaren. 15. Het huls en «if naast het vorige jl no. 17n, groot 40 centiaren. Combinatie 11 tot en met 15. 16. Het huls en erf aan de L. van Bertetraat no. 10, groot 57 centiaren. 17. Het huls en erf aan de L. van Berkstraat no. 12, naast het vorige perceel, groot 52 centiaren. 18. Het huls en eif aan de L. van Berkstraat no. 14, naast het vorige perceel, groot 51 centlaren. Combinatie 16, 17 en 18. 19. Het huis en erf aan de Dfjk- straat no. 88, groot 2 aren 50 centi aren. 20. Het huls en srf aan den Kanaal- weg no. 6, groot 1 are 69 centiaren. 21. Het huis en erf aan den Kanaal- weg no. 7, naast het vorige perceel, groot 2 aren 85 centiaren. Combinatie 20 en 21. Te bezichtigen 2 dagen vóór en op den verkoopdag van 2-4 uun Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris BAAS te Helder. i| Hoest gij? Kucht gij? ZIjt gij verkouden? Wacht niet tot dat een bronchitis, influenza of asthma U aanpaktWeet gij wel, dat zelfs het schijnbaar onbeduidendste kucbje bij ver- waarloozing gevaarlijke gevolgen kan hebben? Verliet# geen kostbaren tijd, doch gebruikt tijdig het juiste geneesmiddel. Koopt nog hed*n de veelgeroemde welke dadeltik Uw hoest en verkoudheid krachtig bestrijdt en de ontsteking veroorzakende slijm gemakkelijk kan doen loskomen. De Abdijsiroop verzacht, zuivert, geneest en wordt alom geprezen bij hoest, hseschheld, keelpijn, catarrh, bronchitis, verwaarloosde verkoudheid, slijm- en kinkhoest, influenza en asthma. Prijs per flacon van 230 gr. f 1.s0, van 550 gr. f 8.25, van 1000 gr. f5. Alom verkrijgbaar. Eischt rooiLn bind met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. =nlllllllllllllliilltllllillilllilllll Össtoomd «Q'dt Icdaieii «efkdsp 8EQBEN DEKENS en KARPETTEN 2 «ui p«r «reslr, GORDIJNEN alls dagen. Zwart vorat d», ,«>mM mat <M. StaaswaaatiarlJ., DepOts: te Helder, Spooretreat 3B: DE BOER KORVEN te TsmI, dsn BurgWed. JAC. BOOM. te «Nadagen: C. SLIKKER. M. P. BAAS. Telef. 289. Telel. 280. Wielriiders! Berijdt uitsluitend Steeds In voorraad. Reparatie-, nikkel- en moffel-inrlohtlng. Allo reparaties billijk en spoedig» Geleefd aanbevelend, Telef. 289. Telaf. 289. IJS is heerlijk en versterkend. IJS is aanbevolen door H.H. Medici. IJS is gemaakt van Eieren en Room. IJS is een veel gevraagd artikel. IJS is by warme temperatuur goed verteerbaar. IJS is in alle soorten steedB ver krijgbaar. dat men ffjt spoedig geneest, indien men Oprechts Winsu- mer Zalf gebruikt. Alle zweren, steenpuisten, negenoogen, bloedvinnen, lik doorns en wratten genezen vlug en geheel door 't gebruik dezer zalf. Prijs per bus f 0.60 en f 1.10. (Hoe grooter bus des te voordeeli- ger in 't gebruik). Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Bsrh-Agant: J. C. DE VRIES, Win- sum iBr.) Te Helder bjj G. M. Gelijsteen, Spoorstraat 29; J.Eblman, Dijk- straat 20; C. J. Westbbbaan, Spoorgracht; Fa. E. C. Bais, Koningsplein; C. Westerbaan, Sluisdijkstraat; voor on gros A. ten Klooster, Keizerstraat 93. 10 cents Sigaar.O Verkrijgbaar in het bl] de Keizersbrug. üSS Bros en detail togen fabrieksprijzen.?! Wederverkeopers coulant 2 procant. It noodig voor schoolgaandeKIndaren. Afdoend HOOFDWATER doodt onmiddellijk allo hoofd-onrein. in flacons van 15, 25, 35 en 50 cent. Verkrijgbaar bij v.h. A. MIJNHARDT, KANAALWEG 147. Een maagkwaal ontstaat doordat de maag ziek is en dus niet sterk genoeg meer om het voedsel behoorlijk te verteren. Komt Uw maag te hulp met de Abdfjtabletten voor de maag. Neemt geregeld na eiken maal tijd twee voor de maag in en U zult spoedig geen last meer hebben van maagpijn," het zuur, op rispingen, misselijkheid, hartwater en andere maagongemakken. Een doos Abdij tabletten kost overal ƒ1.25 en daar heeft U dan voor geruimen tyd genoeg aan. Eischt rooden band met onze hand teekening: L. I. Akker, Rotterdam. FEUILLETON. door DAVID HENNESSEY. 6). als „De duivel mag me halen, daar geen vrouwspersoon at zeide hij, „zeker een van de dochters van Poddy Carey, die op den uitkijk staat saar Mr. Bennett. Als ik me goed herinner, dan zouden er drie meisjes en twee jongens van die boerderij op school komen." Toen lachte hij en hij lachte nogmaals, toen hij het steile pad verder ging, nog steeds op den voet gevolgd door zijn goed getraind ros. Een kwart myl verder kwam hij, bjj wat op het eerste gezicht een stevige rotswand scheen, van welke zijde zich een stevig staketsel uit strekte, om een vleugel van ong< dertig yards te vormen. Het daar blijkbaar aangebracht om vee en andere dieren door de een of andere nauwe opening'te drijven. „En het zit goed in elkaar ook j' riep hij uit, het staketsel van nadaikAj opnemend. Toen steeg hij weer,-op, en het rijpad, dat nu wat zaehter en breeder werd, volgende, kwamjhy al heel gauw bij een tweede si dat de reiziger met een scl bocht omreed, waarna hy zich binnen ],lng«M0D een groote vlakte bevond, i) door loodrecht opstijgende rotsen. „Prachtig 1" riep hij rondkijkende uit, „een prachtplek om een paar honderd stuks vee te monsteren!" Een uit roep van verbazing kwam onwille keurig op zijn lippen, want op een vurige bonte ponny kwam een knap jong meisje van omstreeks zeventien jaar op hem toerijden. „U bent zeker Mr. Bennett, de nieuwe meester zeide zy, toen zij bij elkaar waren. „Ik word een van uw leerlingen. Ik ben- Betsy Carey," en haar ponny dichter bij hem bren gend, stak zij hem haar hand toe. „Het doet my heel veel plezier kennis te maken, Miss Carey," zeide hy, de uitgestoken hand hartelijk schuddend, „en het zal me een waar feest zijn u onder mijn leerlingen te zien." „Nou, daar ben ik nou nog niet zoo zeker van," antwoordde het meisje met een prettigen lach, „wy hebben uitgerekend, dat er Vijftien groote meisjes onder uw leerlingen op de nieuwe school zullen zijn, en een paar zijn van plan Hier hield zü plotseling op, alsof ze bang was te veel te zeggen. „Maar dan mag ik zeker op uw hulp en uw goed voorbeeld rekenen, Miss Carey," antwoordde de nieuwe onderwijzer ernstig. „Dat zal niet zoo makkelijk gaan," zeide zij zedig, „ziet u, moeder heeft mij alles wat ik weet geleerd en ik ben nog nooit op school geweest; en ze zeggen allemaal dat ik een domoor ben en lk moet tien koelen melken voor ik op school kom en Loiterer hier speolt wel eens op en wil zich dan niet laten vangen, en dan word ik altijd boosU ziet dus wel, dat ik u uiet altijd zal kunnen helpen of een goed voorbeeld zijn." Dat alles werd met den meeaten ernst en openhartigheid gezegd, zoo dat de onderwijzer een glimlach niet kon ouderdrukken. „We hoorden, dat u kwam, en poeder wacht u met het eten," snapte het kind, „en er zijn appel bollen, we moeten dus maar wat doorrijden, anders bederven ze. Tus- schen twee haakjes, Mr. Bennett, ik word een leerling van u, dus u kunt wel Betsy tegen me zeggen en moeder heeft mij gevraagd u te zeggen, dat u er maar niet te veel notitie van moet nemen, als vader vloekt. Dat is een gewoonte van hem; later wanneer u hem beter, hebt leeren kennen, moet u het hem,maar eens zeggenhy bedoelt er geen kwaad mee, en wij zijn er allemaal aan gewend; u moet weten, dat alle menschen hier nogal vloeken." -Zij waren nu uit de afgesloten ruimte gekomen door een ongeveer gelijke opening in de rots aan den anderen kant, en de onderwijzer scheen het moeilijk te vinden met zijn nieuwe kennis het gesprek gaande te houden. Loiterer') logen strafte zyn naam heelemaal en klau terde langs hét steile pad, dat nu loodrecht daalde naar het bed van Loiterer beteekeut Treuzelaar. een ondiepe riYier, 6n stapte over steenen en door het water uitgeholde gaten en vooruit springende boom wortels, even lenig als een geit of een kat. Nadat zij over een ondiepte vol kiezelsteenen de rivier waren over gestoken, galoppeerden zy door vrucht bare dalen naar het eenigszins hooger gelegen gedeelte, waarop het huis en de stallen gelegen waren. Loiterer beet op zijn gebit en schudde nu en dan met zijn kop en liet op ver schillende manieren blijken, dat bij en zijn meesteres gewoon waren wat harder te rijden, maar een kalme galop was de snelste gang, waarin de blijkbaar in de stad grootgebrachte onderwijzer reisde. „Ik ben bang, dat de appelbollen zullen bederven," bromde Betsy, terwijl ze naar de zon keek, om te zien hoe laat het was. „En Mr. Bennett," ging zij bijna in één adem door, terwijl zij zich over haar ponny boog en de bovenste dwarslat weg nam, om over de twee lagere heen te springen, „u moet niet denken, dat ik op school kom, wanneer het hard regent, want de kreek looptin minder dan geen tijd over en dan ia er hier op de boerderij genoeg te doen ook en bovendien is Loiterer nu niet bepaald sterk in hetz wemmen." Het ondeugende kind liet Loiterer over de dwarslatten springen en keerde zich toen om, om te zien hoe de onderwijzer erover zou komen; zy moest al lachen bij de gedachte, dat hij onhandig aan de twee dwars latten zou morrelen, om ze eruit te halen en dan met zija paard er door te gaantot haar groote verwonde ring echter sprong de stadsmijnheer over de beide dwarslatten met het gemak van een volmaakt ruiter, deed zijn paard toen keeren en boog zich voorover in den zadel om de clwarslat, die zij weggenomen had, weer neer te leggen, alsof het de meest gewone zaak ter wereld was. De onderwijzer steeg toen geweldig in Betsy's achting, vooral toen zij lette op de manier, waarop hij in het zadel zat en zijn paard spaarde, dat, terwijl hij de lat weer goed legde, zoo vast als een paal langs de omheining stond. Het was geen mooi paard, dat hij bereed, maar het meisje kende de goede hoedanig heden van een paard even goed als haar vader, en haar nieuwsgierigheid werd opgewekt, toen zij zich afvroeg hoe een onderwijzer zoo goed kon rijden en zoo'n goed paard bezat. Toen haar metgezel wat harder reed, om haar in te halen, vloekte hij in zyn baard op zichzelf, dat hij niet meer op zyn hoede geweest was. Hij had zich niet dadelijk bij het begin zoo moeten bloot geven en onnoodig nieuwsgierigheid naar zijn antecedenten moeten opwekken. Wat het meisje ook denken mocht, zij maakte geen enkele opmerking en zij reden samen naar de veranda van het huis, waar Mrs. Carey een van die vrouwen „wier waarde robynen te boven gaat" stond te wachten, om haar gast te verwelkomen. HOOFDSTUK IV. Salathi e 1 als schoolmeester. Het luiden van een bel was voor de familie het teeken, dat de onder wijzer aangekomen en het middag maal gereei was. Zooals men be grijpen zal, was een beschaafd en welopgevoed vreemdeling nu niet een alledaagsch iets aan de tafel der Carey's en het bezoek van den nieuwen onderwijzer had dan ook wel wat drukte meegebracht. Poddy Carey was blij, dat zijn zoons en dochters onderwijs kregen, maar van bijzondere drukte moest' hij niets hebben. Zijn vrouw echter was iemand, die met haar beter ontwikkeld verstand veel er toe bij gedragen had om voor het district een onderwijzer te krijgen, en had voor zijn bezoek eenige maatregelen getroffen, haar en de byzondere ge legenheid waardig. De lange eettafel stond vol met sappig vleesch, een stoel stond aan ieder einde voor de hoofden van het gezin en een voor den onderwijzer, met twee lange banken voor de rest der familie. „Dat is Bob, meester," zei Poddy Carey, toen een jonge man binnen kwam en heel schuchter zijn plaats aan tafel innam. Pat en Alice en Madge en Judy en de anderen, bij elkaar negen, werden eveneens aan den onderwijzer voorgesteld, .en het maal nam zonder eenige verdere formaliteit een aanvang. De bezoeker, die een paar opmer kingen omtrent de hitte en het ge brek aan regen in het district maakte, zette zich op zyn gemak en gedurende eenigen tyd heerschte er een druk kende stilte, die slechts verbroken werd door het getik van messen en vorken en theekopjes, die door Betsy aan het benedeneind der tafel gevuld werden. Mrs. Carey was van nature stil en sprak maar weinig, doch zij hield een wakend oog op het bord van den onderwijzer, om een mogelyke onachtzaamheid van haar man goed te kunnen maken maar tegelijker tijd nam zij hem goed op en ver wonderde zich over een aantal dingen, zijn persoonlijkheid en manieren be treffend. „Ik denk, dat hy drinkt," dacht zij bij zichzelf, „anders zouden zij hem zeker niet naar zoo'n afgelegen plek alB deze hebben laten gaan. Ik zou wel eens willen weten, hoe hy aan dat litteeken op zyn voorhoofd is gekomenje kan het zien nu hij zyn hoed ai heeft. Hij ziet er uit als een getrouwd mananders zouden zijn kleeren niet zoo netjes en frisch zijnmaar daarentegen is hy te ont wikkeld en te veel heer voor een van onze meisjes. Wat een witte tanden heeft hy. Het is een knappe kerel om te zien 1 Ik wil er wat om wedden dat die dwaze Kitty Conroy onmiddellijk verliefd op hem zal zijn." (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4