HEL0ERSC1E COURANT Tweede Blad. Halihcbe Msubeltransport- en SlBBpoideroBffliai. VAN ZATERDAB 31 MEI 1911 „Den Helder Vooruit". Onder bovenstaand opschrift las ik in het Algem. Handelsblad, d.d. 28 Sept. 1917, een bericht, waarin ver meld, dat het Dagelgkach Bestuur der gemeente Helder een commissie had gevormd, welke tot taak aal hebben te onderzoeken langs|welken weg het economisch leven van deie plaats zich na den oorlog zal kunnen ontwikkelen. Waaronder een groep namen*) werden vermeld van ver schillendevooraanstaande namen en; bekende personen uit den Helder ea On streken. Dit stukje trok van ml en aeer andere oud-Helderschen de aandacht. Nu we kunnen zeggen, dat de oorlog ten einde loopt, is het ook de tijd geworden om! den handel en de in dustrie te doen herleven. Den Helder is een zeehaven, groo- ter dan IJmuiden, Scheveningen, Vlaardingen enz. Dus wanneer een plaats als den Helder zich wil uitbreiden op verschillend gebied, dan is de scheepvaart wel een van de eerste ondernemingen, waarmede een begin moet worden gemaakt. Steller dezer is reeder in IJmuiden, heeft verscheidene malen met z]jn collega's gesproken over verschillende toestanden welke te IJmuiden bestaan, welke remmend werken voor de haringvisscherijenhet bedrijf kostbaar maken; o. a. is er geen voldoende ligplaats aan den kaaimuur voor het lossen en laden, waardoor men geregeld met behulp van zware sleepbootkosten moet verwisselenvan ligplaats, geen grasvelden of terrei nen, beschikbaar voor het droogen en boeten der haringnetten, de pak huizen voor het grootste gedeelte der belanghebbenden te ver van de haven, hetwelk dure transportkosten tengevolge heeft. De bemanningen voor genoemd bedrijf moeten voor 80°/0 van heinde en ver komen, aangezien voor deze menschengeen kans bestaat een woning in IJmuiden te kunnen betrekken. Niettegenstaan de al deze feiten zien wjj hier de haringloggersvloot zich iedere maand nog steeds uitbreiden. Wanneer wij nu den Helder stellen tegenover Ümuiden, ten opzichte van het bedrijf der haringloggers, dan kunnen wij dat bedrijf aldaar beter en voordeeliger uitoefenen dan te IJmuiden. Als wij den Helder bin nenkomen met een haringlogger, dan zien wij daar de prachtige Binnen haven, welke zeker wel ruimte biedt voor een vloot van 150 haringloggere aan de eene zijde hiervan eenige flinke scheepswerven, aan de andere zijde pakhuizen en gebouwen,welkeidaar voor zijn in te richtsn. Men kan gerust zeggen, de schepen. Jiggern hier voor de deur, datbeteekent een groote geld- en tijdbesparing. In de nabijheid hiervan heeft men boven dien flinke ruimte voor het boeten •n droogen der haringnetten en wel op de mooie ruimte langs het Groot Noord-Hollandsch Kanaal. Wij vinden bovendien in den Helder ook nog jjh eenigs honderden Noordzee-haring- visschers, welke nu jaarlijks naar Vlaardingen, IJmuiden, Maassluis en andere havens moeten monsteren voor de haringloggers, omdat hun eigen grootsche Noordzeehaven geen Noordzoeschepen bezit. Wie wel eens esn bezoek heeft gebracht aan de Ingelsohe haring- havens, zooals Tarmouth, Lowestoft, Shields en andere, heeft zich kunnen overtuigen welk een groote industrie en handel uit het haringbedrUf voort vloeit. Het is dan ook vrijwel Beker, dat wanneer in den Helder een flinke Haxin.g.x.e-ad.etij-mat Haring- handel wordt opgericht, er zeker wel spoedig meerdere zuilen volgen. Dit bedrijf zal dan ook wel ver scheidene nevenbedrijven doen ves tigen. Want wanneer eenmaal een haringvloot den Helder mag uit varen, dan kan men gerust aannemen dat hiervan een groot aantal.inwoners zullen proflteeren, o.a. zeilmakers, timmerlieden, smids,mandenmakers, schilders, winkeliers, bakkers, slagers, aardappel- «n groentenhandelaren, nettenbreiera, kuipers, diverse hande laren, zeevolk, sjouwerlieden, snz. Men moet bovendien i niet uit het oog ^verliezen, dat alle aangevoerde haring van verschillende Nederland- sche zeehavens, via Amsterdam of Botterdam, naar diverse landen, Rusland, Duitschland, Amerika en andere streken, wordt verzonden. Wat de concurrentie betreft, kan mem voor dezelfde kosten de haring uit den Helder naar het buitenland verzenden, als vanuit de andere haringhavens, doch de exploitatie van het haringbedrijf in den Helder zal dan wel een van de voordeeligste Wanneer genoemde cossmissie plaimen heeft den Helder vooruit te jwlpan, jiient ,^j hiermede met te laagt te wachten, en geloof ik.dat zy verzekerd kan zijn van de mede werking van elk inwoner 7 van den Hélder, die ondernemings-. en handels- gevoel bezit. IJmuiden,-37>Mei W19. H',v.n'wnH^n,!Wt0nJ1 H v»n Wuligon, lid T«n Knmer »«n fTnoo. hmnd.i U Helder, W. BlereuR"öwVt»w,/n de vereenlKlog .He.de,-e Sel.nV Ud ïtS deo gemeenteleed, F. Loopnrt te 8nhl»J «m DUkgnef ren den Polder het Coegme. J/xSl een, Ud van de vereenlglng „Koegiaeee, Beitn." H Bekker Da..er.'.".' T.n' Helder det Üdleaduh-M—»"»'.— hoowMI JHok, DfM_ leden^sen-:den Rud, en van de-B,... Staten, E F. Weiterveid.dlreoteur ven'a Werf te Willemsoord. K. Jf. OortgUeen. >i pelt, winkelier, J. B. F.M Konlngebruggen, f i f 4.5.0., i Uieel, H O.M Kypele, winkelier tfldaeirieel, 0. N. Eonlnjebn etoomboot-ondeinealngF. de H- V. Trem Helder—Hnladnl mr. F J. Oad, te Ommen, Ud Tweede 1 dll Het spreekt van zelf, dat wij ui* artikel met volle, instemming plaat' 8en. Aan aerieuse belangstellenden zal de naam van den inzender worden genoemd. De toekomst van den Selder altyd op het water, en;het I. geopperde .denkbeeld.komt, i roraen w ligt allereerste plaats in aanmerking om den Helder vooruit -te brengeD, om dat het ook uitvoerbaar is. Wel is waar Is een vroegere poging in deze richting niet geslaagd, doch dit was te wijten aan toevallige tegen slag en misschien ook aan een te bescheiden opzet. Gaarne zouden wij zien, dat het initiatief werd genomen om een be roep te doen op alle handelaren, neringdoenden en verdere belang hebbenden, om te komen tot de oprichting van oen flinke haring- reederij en haringhandel. DE WEEK. 27 Mei. De taak, die minister Yan Karne beek op de .aparte Conferentie" te Parijs heeft te vervullen, waar de .Belgische eischen", de herziening der in 1889 tusschen Nederland en Belgiö gesloten traktaten ter sprake komen, is een uitermate moeieljjke. En óók wordt erkend, algemeen dat de wijze, waarop onze minister van Buitenlandsche Zaken die taak heeft opgevat, een voortreffelijken indruk maakte. België is gekomen óók met zijn .annexionistische eischen", maar niemand vat die meer in ernst op en Exc. Van Karnebeek begon in zijn hoffelijke maar stevige toespraak* waarin hij de wenschelijkheid van vriendschappelijke samenwerking tus schen de beide naburige Staten onderstreepte" zonder de waardig heid van Nederland in 't minst te kort te doen, met al wat naar aanranding van Nederlandsch gebied, in welken vorm, lijkt, zoo beslist mogelijk van de hand te wijzen. In BelgiA zal men nu wel beseffen, dat men met vragen, voorstellen van .annexienistisch" karakter, ook wan neer die gericht zijn op iets als verkwanselen of verruilen van stuk ken, grondgebied, bij ons aan doove- mans-deur klopt. De grootsche zang demonstratie, op 24 en 25 dezer in Den Haag gehouden, waarbij de Limburgers en de Zeeuwen op zoo warm-enthouaiaste wijze hun trouw en liefde voor land en vorstenhuis nog eens ontboezemden, was een uitstekende .illustratie" van hetgeen minister Van Karnebeek te Parijs heeft verklaard. Men vat het geval nu over 't algemeen in optimistischer! geest op. Sn tevens wijst men op de dringende"noodzakelijkheid,dat Neder land en Belgis al Dun best mogen doen om het geval in samenwerking tot een goed einde te brengen. Voor eerst zijn er voor de groote, macht hebbende leden der Entente thans wel .andere zaken aan de orde, die grooter zorgen en veel beleid, stuur manskunst, vergen dan het Neder- landach-Belgischgeschil. Maar bovenal dringt al meer voor de kleinere, zwakkere Staten de zeer-dringende noodzakelijkheid om hun kracht te zoeken in samengaan, in aaneen sluiten, en niet hun positie te verzwakken door onderling gekibbel. Meer dan ooit ,geldt nu voor de kleineren op aarde d9 spreuk, die onze vaderen ook (op de munt deden slaan l. CQncoEdia:E£9 par vae.crescu nt discordia dilabuntur"Eendracht .maakt .de. zwakken sterk, tweespalt vernielt. Minister Van Karnebeek heeft, door zijn voorganger jhr. dr. J..Loudcm den gezantschapspost te Parijs, door..het overlijden van ridder "e. Btuers vacant geworden, aan te eden, eene ,zeer gelukkige keuze Tedaan. En Nederland mag zich ge- ukkig rekenendat een diplomaat van dr. Lftudon's gaven en tact, een man van zóórhopgstaand en algemeen gekard karakter, ook, het ambt heeft willen aanvaarden.-De vertegenwoor diging der Nederlandsehe belangen in den vreemde mag nu slechts worden toevertrouwd aan beproefde krachten. De strijd tegen verdachtmaking van allerlei aard, waartegen wij nu in de wereld hebben te worstelen, kan slechts ondernomen door flguren, die het algemeen; vertrouwen genieten. En onder deze benijdenswaardigen neemt dr. Loudon ongetwijfeld een eerste plaats in. Terwijl minister Van Karnebeek Ln dePransche hoofdstad een diplomatiek succes behaalde, wist zijn ambtge noot van Onderwija in het Lagerhuis de^ege te bevechten^ het ontwerp tot salarieering der onderwijzers. Minister De Visser heeft door het wijzigen der bepaling van de vijf klassen in het ontwerp, zoodat .nu van drie sprake zal z|jn, een bedui dende schrede tot toenadering gedaan aan de.bezwaren, geopperd tegen de classificatie, welke Z Exc. van Onder wijs zelf bleek niet vurig te bewon deren, .maar toch onmisbaar te achten. Overigens was dr. De Visser onwrikbaar. Aan het beginsel, dat het onderwijs Rijkezaak moet zijn, wenschte hij niet geraakt te zien; anders zou hfl-het ontwerp aldus de minister niet verder kunnen ver dedigen. Tegenover dat .onaanneme lijk"-sneuvelde dan ook het amend.- Ossendorp, dat aan de gemeente besturen bevoegdheid wilde schenken om- veranderingen te brengen in de salarissen. En minister.De Visser's ^onaannemelijk" had op alle andere amendementen eene doodelijke uit werking, - aoodat er van dat des heeren Ketelaar, strekkend om classificatie te doen vervallen, even min iets overbleef als van alle anderen. De wijze, waarop dr. De Visser zijn.:ontwerp verdedigde, werd alge meen ook door den tegenstander - als meesterlijk geroemd. Maar te ontkennen is niet, dat de bestrijders des ministers hun eigen positie hadden verzwakt. Doordien bijv. de heer Ossen dorp eene berekening had ge maakt, volgens welke de openbare onderwijzers slechts drie ton, de bijzondere c.a. acht millioen bij het ontwerp zouden proflteeren, welke berekening even onjuist bleek als die^andere van den heer Ossendorp, volgens welke- tal en tal van onder wijzers in salarieering zouden achter uitgaan door dit ontwerp. Terwijl aohteraf bleek, dat de heer Ossendorp de duurtetoeslagen bij de bestaande salarissen wèl, bij de nieuwe... niet had mlegeteldlDoor. zulke,dingen versterkt men zeer zeker z'n positie niet. De Kamer had in de korte Parle- menlS'Week, nu in gang en welke door den Hemelvaartsdag wordt onderbroken, nog eenige uren noodig om het salarieerings ontwerp af te doen, maar op Vrijdag 23 Mei toen de kinderbijslag volgens het ontwerp werd bepaald op f 40 per kind beneden de achttien jaar, kon veilig worden vastgesteld dat lex-De Visser .er was". Het voorloopig. verslag over de Arbeidswet is inmiddels verschenen, en wanneer de Kamer inderdaad ook deze lex-Aalberse in den zomer 1919 wil afdoen, dan kan men er zeker van zijn dat van het „groote recès" maar bitter weinig terecht zal komen. In de afgeloopen week werden ook 'gedaan de ontwerpen betreffende de Burgerwachten en het in voorraad hebben van munitie en wapenen, 't Laatstgenoemde voidert weet men eene machtiging om wapenen in bezit te mogen hebbeo. Bij deze ontwerpen kwamen bezwaren van soc.-democratische en van commu nistische zijde. De heer Troelstra vroeg naar de motieven der Regeering om de Bur gerwachten te steunen. Waarna mi nister Ruys den man der November- „vergissing" en van den „Janusrkop" uitnoodigde zichzelf als „het levend antwoord" te willen beschouwen. Bij het munitie-ontwerp vond men van communistische zijde gelegenheid te verklaren, dat men daar geen bommen ;Of wapenen wenscht. Men wil geen ,geweld. De heer Wijnkoop verzekerde, dat men er in de „historische Hjn" wenscht te blijven. Elkeen was ietwat verbaasd over de hilariteit, welke die verzekering in de Kamer deed ontstaan. Brisons lk-dessus. Er is nog eene interpellatie geboren. Den heer Wijnkoop werd toegestaan. ,op nader te bepalen dag, vragen te richten tot miniBter Heemskerk over het op last van den procureur-gene raal bij den Hoogen Raad in beslag nemen van Barbusse's „De Hel". Een en ander deed, begrijpt men, de vraag naar en het praten over dit geruchtmakend boek op fabelachtige wijze Ingezonden mededeeling. WIJ «arhulztn binnan en buiten de gemeente. Tei en met Alkmaar over den weg, speciale prijzen. Vertegenwoordiger: F. C. V. dm HAAGEN, SPUISTRAAT 8. Voor de eerste maal hebben in Patriade Gemeenteraads-verkiezingen plaats gehad onder het Evenredig Kiesrecht, en de uitslag is in menig opzicht een verrassing. In de hoofd stad doen zeven communisten hun intreê in dsn raad der stedelijke vroeden. Den Haag krijgt drie com munisten in den Raad, onder wie eene dame. Te Amsterdam zijn de heer en mevrouw Pothuis gekozen. Toen de Gemeentewet werd ge maakt, voorzag men niet de moge lijkheid dat de Üjd zou komen waarop meneer èn mevrouw RaadBlid zouden worden. Het soc.?democratisch en communistisch element drong door, som3 zelfs in aanzienlijken getale, tot Raden van gemeenten, tot nu toe van al zulke „smetten vrij" Over 't algemeen vertoonden deze Raadsver kiezingen eene opschuiving naar Links. En in September a.s. zal er onder de wethoudertjes in Nederland eene ware „slachting" worden aan gericht I Overigens wisselden ook in deze week licht en schaduw elkaar oek thans op zeer grillige wijze af. We hadden het goede bericht, dat de Rotterdamsche stakiDg, na vier weken geduurd en de weerstand skas -60 mille gekost ts hebben, eindelijk is afgeloopen, terwijl het personeel feitelijk even-ver is als bij het begin van de „strike". Er was ook de verblijdende uitkomst der vergelijking van de Rijksinkomsten over April j.1., vergeleken met April 1918, en een acciè3 van 2| millioen tooaend. Wat vooral in dezen tyd en door den aard der cijfers, welke tot dit resul taat leidden, verblijdend mag worden genoemd. Er is het zeer-aangename bericht, dat wij half Juli weer ouöerwetech- smakelijk, van zuivere bloem gemaakt wittebrood krijgen, en dan ook van de broodkaarten zullen verlost worden. En het weer toestroomen van Duitscbe kolen rechtvaardigt de verwachting dat de distributie van brandstoffen zoo niet nu reeds, dan toch binnen niet te verwijderd verschiet een eind zal Demen. Er la „de schaduw"de afgrij selijke misdaad, in den Noorder- IJpolder op een 18jarigen knaap gepleegd, en gelukkig schijnt men de daders in 't net te kunnen krijgen. Er is de jobstijding voor het arme Ylissingen, dat bedreigd wordt door verplaatsing der „Zeeland" naar Rotterdam en tegelijk met verplaat sing van het Belgische loodswezen naar Terneuzen of naar Belgiè. 't Schijnt nog niet zeker, dat deze dubbele ramp over Ylissingen zal komen. Maar het verzoek van min. König om het ontwerp tot verbete ring, der Vlissingsche haven van de Kamer-agenda voorloopig af te voeren, lijkt toch ,al zeer bedenkelijk l Er is de schrikkelijke tijding uit Indie, over de uitbarsting van de „Kloet". Er «ijn speciaal wat de uitbrei ding der misdadigheid in allerlei vormen betreft nog meerdere jobstijdingen. Maar temidden van al dit beang stigende en ontmoedigende zijn. er Gode zij dank nog de krach tige figuren van energie en van levensmoed, die blijven werken, hun kostelijke, gaven schenken, aan den weder opbouw van het vernielde en aan de bescherming, van het bestaan- i. De. gedachte aan hun werken en streven kan ons moed schenken in oogenblikken van verslagenheid, waarin „de schaduw" 't in ons hart dreigt te winnen op „het licht"! MB. Axreuie. Hit Hoo|bs0Biratdiebip Noord-Hollasdsch Noordsruwartiar •n da volksbuisfaitlng. Door het Bestuur der Yereeniging voor Volkshuisvesting „Helder", is aan H. M. de Koningin een adres gericht, waarin H. M. wordt verzocht aan het reglement van Bestuur van het Hoogheemraadschap Hare goed keuring te onthouden, omdat het een zeer onbillijke last op een deel der Pro vinciale bevolking l6gt, welke onbil lijkheid Ige makkei ijk ware te voor komen, hetgeen adressant in een bijgevoegde Memorie tracht aan te toonen. In de Memorie van Toelichting wordt o.a. het volgende aangevoerd Yolgens art. 5 van het in het adres bedoeld reglement zal het nieuw te stichten Hoogheemraadschap, over welker oprichting adressant overigens geen oordeel uitspreekt, belast zijn met eene uitkeering, na die van de schatplichtige eigendommen te heb ben geïnd, aan de provincie van een deel der rente en aflossing van de in 1916 gebruikte geldleening, ala gevolg der watersnood in dat jaar. Dit deel bedraagt 60 en het uit te keeren bedrag blijkenB de Toe lichting van Ged. Staten op het Regle ment, in 't eerste jaar ongeveer t 819.000.-. Na een deel dezer som ten laste der van ouda dijkplichtigen te hebben gelaten, zal volgens het reglement van alle gebouwde en ongebouwde eigendommen, een zeker percentage van de kadastrale opbrengst worden geheven, waarmede Ged. Staten zich voorstellen de overige f 675.000.— binnen te krijgen. Er wordt dan op gewezen dat het feitelijk de taak is van het geheele volk om de aan de zee ontwoekerde gronden te behouden, minstens toch de taak van de geheele provincie, en dat het niet billijk is de lasten van de waterkeering slechts op een deel van de provincie te leggen. Verder wordt aangevoerd, dat er verschillende streken van de provincie buiten de grenzen van het Hoogheem raadschap vallen, die bij de goede instandhouding der dijken meer be lang hebben dan sommige gebieden in het noorden, die er wèl binnen vallen. Bij de diacussiön in de Staten ïb dit dan ook niet ontkend kunnen worden en is een billijker regeling feitelijk op geheel andere gronden afgewezen. Eerstens omdat reeds in 1916 zou zijn uitgesproken, dat de kosten der watersnood zouden worden gedragen allereerst door belanghebbenden en daarnaast door de provincie, waarbij voorts aan andere objecten, zooals het het gebouwd zou zijn gedacht, ten tweede, dat de provincie bij de nu aangenomen lastenverdeeling reeds meer voor hare rekening neemt dan het Hoogheemraadschap, en de pro vinciale geldmiddelen geen zwaardere lasten konden worden opgelegd. Wat nu het eerste betreft, is er in 1916 natuurlijk niet gedacht aan een zóó groote som, als ten slotte in opdracht van de provincie blijkt aan de dijken te zijn verwerkt. Doch ten tweede wordt aan de van ouds dijkplichtigen, wieD volgens het geldende waterstaatsrecht de geheele last kan worden opgelegd, een groot deel dier laat in den vorm der reeds genoemde f 244,000.— in rekening gebracht. Het bezwaar komt dan ook juist uit eu van die gebieden en belang hebbenden, die tot nu toe niet in Waterschapslasten waren betrokken •n zonder de Dieuwe stichting daar ook niet voor waren te belasten. Dat zijn de nieaw ingelijfde gebieden, vroeger dus niet tot een waterschap behoorende, en alle eigenaren van gebouwde eigendommen. Die hebben zeker in 1916 niet kunnen weten, zelfs niet kunnen vermoeden, dat hen ooit een last zou worden opgelegd, als nu het geval blijkt te zijn. Wat 't tweede argument betreft, de provinciale kas draagt inderdaad 't eerste jaar f 846.000.— en 't Hoogheemraadschap f 819.000.—. Maar 't laatste behoort eveneens tot de provincie en draagt in de f 846,000 dus zijn deel behoorlijk bij. Ten slotte kemt de verdeeling van lasten ongeveer op het volgende neer. Het Hoogheemraadschap omvat 321967. de rest der provincie 948841 inwoners. Volgens de belastbare opbrengst der gebouwde en ongebouwde eigen dommen is die in het Hoogheemraad schap 15$ millioen en in het overige deel 56 millioen gulden. De 321967 inwoners en de 15$ millioen belast bare opbrengst van het Hoogheem raadschap betalen dan buitin ds f 244.000.- yan de van ouds. dijk plichtigen 5 */o belastbare opbrengst ongebouwd. f 875.000 5 i belastbare opbrengst gebouwd 200.000 Va van het Provinciale deel n.1. f 846.000.- 211.800 Totaal f 786.500 Dit Is f 2.44 per inwoner en 5% van de belastbare opbrengst. De rest der provincie betaald alleen f 846 000 - f 211,500 of f 634 500. Dat is f 0.70 per inwoner of 1.2 °/o der belastbare opbrengst. Dat de provinciale middelen te kort zouden schieten, om de kosten der watersnood na aftrek van eene bij drage, die het Rijk geven zal en van de f 244.000.— der van ouds dijk- plichtigen, te dragen, is niet aan te nemen, maar zoo ja, hoe onbillijk en drukkend wordt dan de last, indien men die gaat leggen op een vierde der bevolking of V» der belastbare opbrengst Het is een argument te meer, naar adressant meent, om deze lasten meer gemeen te maken. Thans zal, om nu bij het belang der .huiseigenaren te blijven, .voor elke arbeiderewoningin 'f Hoogheem raadschap f 2.50 per jaar meer, aan polderlasten moeten worden ..opge bracht, alleen tot dekking der watersnoodkosten. Ha,ar de gewone .polderlasten zullen door de hoogere lasten van het ongebouwd ó^k hooger worden,terwijl in de provinciale opcenten op gebouwd en ongebouwd nog eens een deel in die lasten wordt meêgedragen. In een deel der provincie zullen derhalve de lasten driemaal zoo zwaar drukken en dat voor een belang, dat zeker gemeenschappelijker is dan Ged. Staten het hebben doen voorkomen. In een circulaire aan de besturen, der Woningbouwverenigingen in Noord-Holland boven het IJ, wordt om adhaesiebetuiging of indiening van een adres van gelijke strekking verzocht, terwijl alle belanghebbende corporaties hier en elders dringend verzocht worden adhaesie aan dit adres te betuigen. BENtN8D NIEUWS. BINNENLAND. Nidirland m Bilgll. Op de volgende vragen Woensdag middag bij den aanvang der verga dering door den heer Marchant tot den tijdelijken voorzitter van den Ministerraad gericht„Is de regeering in het bezit van de voorstellen der Belgische regeering betreffende de herziening van de tractaten van 1889? Zoo ja, zal de regeering thans over gaan tot de publicatie van deze voor stellen heeft de minister Ruys de Beerenbrouck geantwoord: De besprekingen, door den minister van buitenlandsche rairfln in verband met het vraagstuk van de herziening der tractaten van 1889 te Parijs ge houden, hebben tot dusverre niet "tot het indienen van voorstellen van de Belgische regeering bij de Nederlandsehe. Wel heeft de Nederlandsehe regee ring vernomen, welke wenschen België aan de conferentie van minis ters van buitenlandsche zaken te Parijs heeft kenbaar gemaakt, doch zij is niet in staat te beoordeelen, of de huidige stand der besprekingen het in 's lands belang raadzaam maakt, aan de wenschen op dit oogen- blik openbaarheid te geven. Zij moet zich dus van mededeelingen dien aangaande onthouden". Da Baigteeha afsohaa inzaka 6a Schalda as Urn burg. Uit Parijs werd dd. 28 Mei aan de „Tel." gemeld: De conferentie tot herziening van het tractaat van 1839 zou Vrijdag een derde volledige zitting houden. Deze zitting is echter tot Zaterdag uitgesteld. Minister van Karnebeek zal voor de vijf ministers van buitenlandsche zaken der geallieerden en geassoci eerde mogendheden voor de Belgische delegatie zijn standpunt uiteenzetten inzake de Belgische wenschen door minister Hymans in de twee voor gaande zittingen geformuleerd, welke vervolgens schriftelijk aan de Neder landsehe delegatie ter hand zijn .ge steld. De „Intransigeant" Is het eerste Parijsche blad, dat de Belgische eischen publiceert; z|j komen in het algemeen overeen met hetgeen wij er reeds van mededeeleD. Ziehier wat Belgii volgens de „Intransigeant" vraagt: le. De volledige eouvereinitdt om- de geheele beneden-Schelde, met het recht den mond van den stroom voor verdedigingsdoeleinden te gebruiken. 2e. Eet enclave van Nederlandsch- Limburg ender een speciaal bestuur, dat de veiligheid en economische be langen van Belgii waarborgt. Se. De aanleg voor gemeenschap- pelyke rekening van een kanaal van Antwtrpen naar den Moerdijk, ten- een communicatie tot stand te brengen tusschen de Mchelde .en den Maasmond. Minister van Karnebeek is Woens dag officieel door CJemenceau in audiëntie ontvangen, terwijl hij dien dag ook een lang onderhoud had met den beer Lajpsing, minister van buitenlandsche zaken der Vereefligde Staten. Hoewel .npg niet te zeggen valt, op welke wijze de zaak verder zal worden onwikkeld, kan vrjj zeker worden aangenomen, dat minister van Karnebeek zich na de zitting van Zaterdag voor eenigen tyd naar Nederland zal begeven. Rrov. Slatin van Noord-Halland. In de vacature, ontstaan door het bedaDken van den heer A. P. Staal man (Cbr. Democreat) als lid der Provinciale Staten van Noord-Hol land, is dbor het centraal stembureau gekozen verklaard de heer J. H. Staalman. Da uitbarsting vnn dan Klont. De minister van kolonièn heeft het initiatief genomen tot vorming van comité tot het verleenèn van lelijke hulp aan de slachtoffers van de Kloetuitbarstiog. Mr. Yissering, president van de Nederlandsehe Bank, zal als voorzitter optreden. Z. K. H. de Prins der Neder landen heeft zich bereic^ verklaard, het eere-voorzitterschap te aanvaar den. Da rala van daa ax-Kroanprins. De ex-kroonprins is naar Amers foort geweest waar hij op een land goed zijn moeder ontmoette, welk samenzijn 2 uur duurde. Daarna keerde de keizerin naar Amerongen en de kroonprins naar Wieriügen terug, waar hfj 's avonds aankwam. Hat Amstardamsaha tramtarisf. De gemeenteraad van Amsterdam heeft de voordracht om het tram tarief te brengen op tien cent per rit aangenomen.- Woalsgaiod ai misbruik aiakta daarvaa. De makelaar J. F. H. Schopman, te Amsterdam, is door den kanton rechter voor den tweeden keer ver oordeeld tot f 1Ó00 boete, resp. wegens het bedingen van sleutelgeld, en een te hoogen huurprijs. Trawlar vermijt. Te Vlaardingen maakt men zich ernstig ODgerust over den stoom trawler „Java" (VL. 161) van de Maatschappij „Hollandsche Zeevis scherij". Het,schip is 14 dagen ge leden naar zee vertrokken, van de Identiteit vaetgveteld. Een V.-D:-bericht uit Göteborg meldt: De identiteit van het vrouwenlak, dat gevonden is nabij Groetoe en waarvan verondersteld werd dat het het overschot was van de Nederl. tooneel8peel8ter Enny Vrede, is vast gesteld. Het bleek te zijn Anna Bersson, buffetjuffrouw van een Zweedsch stoomschip. Ean uitgeleverd Buiteah dak. Een groot Duitsch duikbootendok, door vier sleepbooten gesleept, pas seerde Woensdag IJmuiden op weg van Kiel naar Engeland, ten einde te worden uitgeleverd. Dit zou het laatste vaartuig van het duikbooten-flotiije zijn, dat door Duitschland moet worden over gegeven. JSen groote kruiser ging dien dag IJmuiden voorbij, eveneens door Duitschland uitgeleverd. FIJs stal. Naar aan „De Tijd" wordt gemeld, werd in een plaatsje in 't Noorden van Friesland door de Communisti sche Partij voor de Raadsverkiezin gen een candidatenlijst ingeleverd, onderteekend door 25 kiezers, van wie er 19, zegge negentien, achter slot en grendel hadden gezeten. Takortin bij aan lavantmlddtUa- badrljf. Uit een ambtelijk, aan den Ge meenteraad van Velsen overgelegd, rapport blijkt dat bij het levensmidde lenbedrijf aldaar tekerten z]jn ge constateerd. Bij de belangrijkste levensmiddelen zijn die tekorten opmerkelijk groot, bijv. rijst 1140 kilogram, bakvet 1080 kilogram, kaas 100.000 kilogram, gort en havermout 600 balen, jam 55.000 kilogram, meel en bloem 60 balen Daarentegen is op Amerikaansch spek een overschot van 1400 kilo gram en op kindermeel 252 kilpgram. Zooals de burgemeester in de laatste raadszitting mededeelde, ia reeds een onderzoek verzocht aan de Justitie, die meent enkele zaken op het spoor te zijn, waarover de burgemeester zich nog niet kon uitlaten. Meermalen werd in den gemeen teraad op betere contrêle aangedron gen, hetgeen volgens den voorzitter wegens de beperkte ruimte in het magazyn nooit goed mogelijk was. Thans wordt voorgesteld deze tekorten maar af te schrijven, opdat de balans kan worden opgemaakt. Smokkalaa. De douane te Glanerbrug had Dins dag een mooie vangst. Onder de vele wielrijders, die ter visitatie werden aangehouden, waren er twee, die hun banden hard hadden als steen. Bij opening van het ventiel van een dezer ontsnapte desniettegenstaande slechts weiDig lucht. De eigenaar van 't karrétje nam op het zelfde oogenblik de vlucht over de grens, doch dien van'tandere, die evenveel redenen had om te gaan drossen, werd dat verhinderd. By verder onderzoek kwam aan het licht, dat in de banden der fiet sen niet minder dan 3L binnenbanden waren verbórgen, bestemd voor Uit voer. De eene smokkelaar is in ar rest, de andere, een bekende Ensche- deör is nog zoek. Door aan papagaal gtwaaraobuard. Door het rumoer eener paj wakker geworden, wilde een afl wonende Juffrouw te Zaandam bed uit stappen om hpt beest tot bedaren te brengén, toen zij eensklaps in de keel voelde gegrt Een worsteling ontstond, waarl juffrouw de ruiten stuk sloeg, lawaai de dieven de vlucht det menr daar de buren tothiüp op men dagen. Volgens haar verkl" bevonden zich tweë personen ii woning. De juffrouw is aan de verwond en heeft blauwe plekk<_ den hals, tengevolge der worstej Hit de woning wordt niets vei 2en de pagegaai is z'n staart k; Moord. Te Bodegraven is de Kersbergen, een -alleenwoni vrouw, vermoord in haar vonden. Het béd, waarop zij was afgehaald en het beddegi over den vloer verspreid. De gehi sitüatie wettigt het vermoeden, een zware worsteling aan den is voorafgegaan. Het geld van, vrouw, dat zij' onder het bed plei te bewaren, is verdwenen. De meent den dader op het sp< zyn. Het parket uit Utrecht een onderzoek in. Hét bleek, dat de vermen meermalen bezoek ontving van 1 18-jarigen' kleinzoon, een zeki Berkhaf,.wonende te Kockenge, dan trachtte geld van haar lo krijgen. Buren van de weduwe K. hebben hem Maandagavond ook weder dicht bij haar woning gezien. Geen wonder dan ook, dat dadelijk, toen Dinsdagmiddag de misdaad ont dekt werd, de verdenking op hem viel. Hij werd door de politie per auto uit zijn woonplaats gehaald en in tegenwoordigheid van het parket van Utrecht met het lijk geconfron teerd, waarna hij bekende de misdaad te hebben gepleegd. Men vond bij het lijk een blaaspijp liggen. Hoogst waarschijnlijk zij u met dat werktuig de vrouw de doodelijke slagen op het hoofd toegebracht. Ook lag op de tafel een mes, waaraan bloed zat. Een kast was opengebroken. JCen kan niet nagaan, wat daaruit ver mist wordt. Da moard op dai burgammtar van Baatd. Naar gemeld wordt, bevindt ziel Johann Keiler alias Silbermann, vér dacht van medeplichtigheid, aan d moord gepleegd op. den burgemeesl van Beesd, te Kleef in verzekei bewaring. Zijn uitleveriog zal verband met het hem ten laste legde en zijn nationaliteit hij Duitscher niet kunnen geschied» De Nederlandsehe autoriteiten "sïel" thans pogingen in het werk om h< als getuige tegeu den dader voor de reph^ank te Tlei te optraden. Ingeaondan mededeeling. Siltl „SillituB" - Helder. tefi-Retteurent. Wllbelmln» Blllard. diiffifis gelegen In hel eeetren der eted. Billijke eeeeumptle-prljzen. Vergederzelea disponibel. Dlafital ai brandstichting. Yoor de rechtbank te Alkmaar had zich Dinsdag een dienstbode te ver antwoorden, die in den vooravond van_ 13. Maart uit een ijzeren geld kistje staande in de kamer van den vader van het Diaconiehuis aan de Gedempte Nieuwe Sloot aldaar, een bedrag van f 2483.- heeft gestolen. Hierna heeft zjj een kaars aange stoken en deze brandende geplaatst in een bergplaats op den zolder nabij een kist waarin zich papier of andere brandstof bevond en welk papier buiten die kist uitstak zóó, dat het door de vlam van de kaars moest gaan branden, hetgeen inderdaad is geschied. Het vuur heeft zich mede gedeeld aan het berghok en eveneens aan het daarachter grenzend vertrek, waardoor levensgevaar voor de ver pleegden van het Diaconiehuis ont stond. Gelukkig werd de brand bijtijds ontdekt en kon hij worden gebluscht. Bekl. bekende volkomen en scheen diep berouw over haar daad te hebben Alleen gaf zij niet toe het geldkistje met een valschen sleutel geopend te hebben, zooals haar ten laste was gelegd, doch dat gedaan te hebben met den sleutel van haar kamer deurtje, dat precies op het geldkistje paste. Toen zy het kistje had gestolen en mede naar haar slaapkamertje had genomen om er het geld uit te halen, schrikte zij; toen zij zag dat daarin zóó'n groot bedrag aan bankpapier was geborgen. Zij deed er haastig tot bovengemeld bedrag een greep uit en stak het geld tusschen haar blouse, waarna zij den brand stichtte. Het geld had zÜ zich toegeëigend omdat ze wilde gaan trouwen. Het O. M. achtte bekl. een gevaar lijke misdadigster en meende, dat er geen enkele aanleiding voer haar was om te stelen en brand te stichten. Zij was in goeden doen, zou gaan trouwen en had dus een gelukkige toekomst tegemoet kunnen zien. Eisch drie Jaren gevangenisstraf. De verdediger, mr. A. Prins, drong op een lichtere straf aan. tpfaaaaga-miadrqf. De krijgsraad te Arnhem veroor deelde onlange, een sergeant wegens diefstal van geheime stukken uit een regimentsbureau te Ede, welke stuk ken doer bekl. aan het Duitsche cónBultaat te Arnhem werden ge leverd. M|j werd tot «ijn misdrijf aange spoord door zekeren Hyman Cohen te Nijmegen die hem tegen belofte van geede betaling wist over te halen tot het,stplpn van.verschillende ge heime stukken, o.a. van het 2e mobilisatieplan. Deze Hyman Cohen heeft nu voor de rechtbank te Arnhem terechtgestaan. Het O.M. eischte zijn verooróeeling tot 8 jaar gevangenis straf. Lsehtvaart Hallaadsaha vlla|tai|tn naar Eageited. De twee marine vliegtuigen, be- stuurd door luitenants ter zee Nieu- wenbuis en Backer, welke DicBdag van het vliegkamp „De Mok" op Texel naar Engeland zouden over vliegen, teneinde twee leden van de Ngderlandsche Medische Yliegcom- missie yan Fslixtowe af te balen, doch die door den miBt waren ge dwongen terug te keeren, zijn Woensdagochtend opnieuw naar ïelixtowe vertrokken. Hat haagtarcoard, Het wereld-hoogte-record, kortge leden geslagen door Sadi Lecointe die een hoogte bereikte van 8900 meter, is opnieuw verbeterd door luitenant Casale, die een 9300 meter hoogkwaiaboven Issy lesMoulineaux. Havkar's maoh'na. De liner „Sachem", welke Woens dag te St. Jobne arriveerde, had een draadloos bericht opgevangen van den Amsrikaanschea stoomer „Lake charteville", dat hij Hawker's ma chinemidden in den Oceaan gevonden heeft. H\j heeft de post van het vliegtuig afgehaald en een gedeelte van de machine meegenomen naar Falmouth. Korta harlehtaa - Indien de geallieerden Kcltsjak erkennen, zullen zij hem uitnoodigen een vertegenwoordiger naar de vredes conferentie te zenden. In de VereeDigde Staten wordt een campagne gevoerd voor de stich ting van een lersche republiek. Een draadloos telegram, dat uit Ezegedin via Boedapest naar Weenen is gekomen, meldt, dat 4Q0 Fransche soldaten wegens bolsjewistische ge zindheid door koloniale troepen moes ten worden ontwapend en buiten gemeenschap met de andere gebracht. Te Lima (Peru) hebben staklngs- ongeregeldheden plaats gehad. Een aantal personen werd gedood. Yolgens berichten nit Frank fort zal de Rijnprovincie heden tot republiek worden geproclameerd. De uit de Berlijnsche gevan genis ontvluchte luitenant Yogel bevind! alch in de Duitsche lqgatie in Den Haag. De quaestie van Fiume is op gelost wat betreft de territoriale zijde van het probleem. De Franechen hebbei den goederen- uitvoer van bet bezette naar het onbezette deel geheel stopgezet. Volgens Reuter zullen de Duit- schors 12.880 rqillioen mark schade vergoeding eischen wegens de blok- Amerika roept xjjn troepen uit Noord-Rualand terug.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5