Kaasexport J. SPIGT, Haarlem. OUDE SNIK JURGENS' PLANTA COCOSA SOLO jjols' KLEIN'sTHEE AARDAPPELZAKKEN Held. Verhuurd.-Vereeniging „Samenwerking". Depot Coöp. Producenten Adrianus van den Eelaart Distilleerderij Likeurstokerij FiRMt Kil VAN PELT, Aiie artikelen GEEN stop, rOOSen^: onrein Velo Wasch- en Wringmachine Een i geneesmiddel Advertentiën. 12e Jaarlijteche Algemeene Vergadering, op Zaterdag 31 Mei a.s., des avonds ten 8 uur, te GOUDA. Vraagt steeds bij Uwen leverancier *3? ,cY*5 te' Qe< RIJWIELEN en MOTOREN. J. MOOIJ, Kanaaiweg 35, Helder. WEGENS OPHEFFING RIJKSDISTRIBUTIE VAN VETTEN is HOQGFIJNE PLANTENBOTER 80 CENT PER POND EN 85 CENT PER POND 85 CT. P. POND VOORTAAN WEDEROM OVERAL VERKRIJGBAAR Likeuren Oranje Bitter Z. O. Genever! Vertegenwoordiger voor den Helder: 8. JDH.VAN OER LEE. B. VLESSIN6. groote partijen versche Cement, te bekennend waar Groote afslag! K. ACKEMA, SOUCHON THEE PECCO GRUIS Wij koopen COR STAALMAN, Binnenhaven 3. Je adres voor Gummlwaron, Binnen- en Bnlten- landsohe specialité'», Verbandstoffen, Toilet-artikelen, kortom alle Droglstbenoodlgdheden, Is bij G. HAAGEN, voorheen A. MIJNHARDT, IHflEZOiDE*. Da Blauwe Raad. Geachte Redactie. Ik hoop dat U mij voor het na volgende, alhoewel wat lange inge zonden stuk een plaats wil afstaan, in uw geacht neutraal blad. De verkiezingen voor de gemeente raden behooren thans tot het ver leden, de strijd daarbij is feller gevoerd, dan ooit te voren, zoo ook in onze gemeente. Of die strijd wel overal met eerlijke middelen ten einde is gebracht, betwijfel ik. Ook niet hier! Zoo pasten eenigenachte lijke plakkers de unfaire strijdwijze toe, om het biljet van de Oppositie- candidaten over te halen met roode V6rf, 't geen, wat kleur betreft, mij voldoening gaf, doch de handelwijze zelve, moet ik van deze plaats af, laag en onwaardig noemen. Vooral als men weet, toie het deden. Dit vooraf. Doch iets anders. Zoo zal straks in onzen Raad, de politieke atmosfeer plaats moeten maken, vooreen meer democratische. Zal de taak van den nieuwen Raad een gemakkelijke zijn? Neen! lezer, inderdaad zwaar. Doch die taak kan ontlast worden, wanneer er meer dan tot heden, homogeniteit bestaat. Men heeft wel bij de verkiezingen, van alle politieke richtingen ver kondigd zijne krachten te willen wijden aan het belang onzer ge meente, maar dit zegt nog niets. Men deed dit bij elke verkiezing. Thans de daad! Is samenwerking mogelijk Het antwoord hierop, durf ik niet geven. De practyk leerde mij anders.- Toch is het gebiedend. De Wethouderszetels. Tot deze samen werking behoort als voornaamste factor, de verdeeling en daarbij aan vaarding der wethouderszetels. De sociaal-democratische partij, verte gonwoordigd 7 leden en volgens het zeer interessant overzicht over de nieuwe raadsleden, in de H. C. van Zaterdag j.1., behoort ondergeteeken- de tot de wilde sociaal-democraten. Hierbij wil ik even stil staan. Voor de verkiezingen, deelde men mij in bij de anarchisten en bolsjewieken. Waarom? Omdat ik als lid der afd. „Helder" van de S.D.A.P. bedankte? Dit toch mag geen aanleiding zijn mij als Russisch of Hongaarsch ge weldenaar aan te wijzen. Daarvoor ontbreekt elk bewijs, al ontken ik niet, dat de proletarische revoluties, welke bezig zijn zich te voltrekken, een historische noodzakelijkheid zijn, ter verlossing uit de caste, waarin de arbeidersklasse, internationaal, gedoemd is te leven. 'tls hier niet de plaats om daar over in details uittewfjden, alleen merk ik hierbij op, dat mijn socia listisch sentiment zoover strekt, en ik daarbij mede wensch te werken, dat ik voor elk openbaar lichaam of Indi vidu, hetwelk als rem werkt voor het welzijn der menschheid en haar nog langer blootstelt aan de ellende, zooals wij die de laatste jaar mee maakten, geen middel te straf acht ze uitteroeieh, of hun macht te ver nietigen. Een zig-zag politiek daartoe is zelfs gevaarlijk. Zachte genees heer en maken stinkende wonden, ook in ons politiek- en economisch leven, Dit vermeende ik even, als aan vulling van myn betoog, te moeten inlasschen. Zoo zal dus de sociaal-democrati sche partij, als grootste party in onzen Raad, voor de keus komen te staan al of niet achter de groene tafel plaats te nemen. Volgens het laatst gehouden congres is zulks hier ter plaatse niet te aanvaarden. Wel met een meerderheid. Toch acht ik de aanvaarding in onze situatie niet geheel onaannemelijk, mits, en daarop komt het aan, men een socialistisch concept-werkprogramma ontwerpt, waarin zooveel mogelijk deze vier jarige periode wordt gewerkt. Daar voor zijn noodigéén kerkelijke, één burgerlijke en één sociaal-democra tische wethouder. Maar men zü op zijn hoede, alvorens zoo'n compromis aan te gaan. Maar het kan. Het financieels. Ook hierover maakt men zich al te ongerust. Ik vrees niet zoo gauw, eene liquidatie van den Helder, als marine- plaats. Onzin! Ja, er moet geleend worden, tegen het leven op. En of deze leening kans van slagen heeft daarover behoeft men zich evenmin ongerust te maken. (Intusschen is Velsen ook geholpen J. J. S) Dat voor die ongerustheid eenige aan leiding is, gezien de moeilijkheden in andere gemeenten, ontken ik niet. Als men, gelijk men in Zaandam, aan kan toonen, dat bet gemeentelijk beheer in orde is, zal, met eenige activiteit, onze leening geen gevaar loopen. Ik twijfel geen oogenblik aan de goede bedoelingen van onzen huidi- gen Raad, maar tusschen willen en doen, ligt een groot verschil en op het doen, valt nog wel iets aan te merken en dit zou zelfs wel eenige stagnatie kunnen geven, in het plaatsen der leening. Zoo is het niet goed te praten, dat men tot koopen vau landerijen en gebouwen over is gegaan in een tijd, dat de prijzen ontverantwoordeltjk hoog waren. Daarvoor was geen noodzakelijkheid aanwezig. Niets was urgent als Volkshuisvesting. D« grond daarvoor kon niet wachten. Met een beetje zakenkennis kon men weten, dat na den oorlog, grond en huizen zou den dalen, 'tls nu al te constatee- ren. Men kocht maar raak en die mede hielpen het geld te verteren, lieten zich niqf meer candidateeren voor raadslid. Het werd hun te machtig. Of, wordt hen de Raad te populair? Hoe het zij, de nieuwe Raad krijgt veel goed te maken en op bezuiniging zal gelet dienen te worden. Met het'oog daarop is ten eerste gewenscht: stopzetting van het spuikanaal waarvoor onderge- teekende het zijne zal bijdragen; Volkshuisvesting op andere wijze dirigeeren, met minder kosten als tot heden én veel betere resultaten. Ook hierop, hoop ik in nadere details te treden. Dit zijn al twee voorname factoren.Ook zou men, nudeDireeteur der Gemeentereiniging vertrekt, geen nieuwen behoeven aan te stellen. Dat is niet noodig, vooral met het oog op de commericeele boekhouding kan men gerust met een baas vol staan. Een stoomfletsrfjdende enhout- duivenschietende directeur kan achterwege blijven. Men make eeu ondorbaas baas der reiniging, tegen eenige salarisverhooging. Met der gelijke bezuinigingen voor oogen, Btaan wij op vaste bodem tot het welslagen der leening en voor het verdere bestuur onzer gemeente. Met dank, achtend, J. J. schoeffelenberger P.S. Bovenstaand, was ter plaatsing aangeboden, voor dat de agenda der Gemeenteraadszitting van Dinsdag 8 Juni, gepubliceerd werd. Dit met het oog, op de benoeming van een Directeur der Qam. Reiniging. J. J. S. AU BANDSMA en N ARKEMA Ranaalweg 52. Hoogstraat 99. Ondertrouwd ALIDA LELIVELD en JACOB OTTO Jzn. Den Helder, Koedijk, Huwelijksvoltrekking 12 Juni a.s. Eenige kennisgeving. 128 Mei 1919. VERLOREN vermoedelijk |Woens- dag 21 Mei een gouden Damea- Horloge met doublé Armband. Tegen belooniug terug te bezorgen Koningstraat 35. VERLOREN ean Portemonnale mat 2 brisfjss vin 10 guldsn tn een gulden en penig* cantan. De vinder zal beloond worden. Adres: Brakke veldweg 13. Mevr. BEDEAUX, vraagt, wegens ziekte der tegenwoordige, o»n flinke Dienstbode. Adres: Binnenhaven 76. Een netto Dienstbode gevraagd. WaBch buitenshuis. Adres: Mevr. VAN DIEST, Buitenhaven 21. Mevr. WESSTRA—Maokaij, Scho tersingel 87a, Haarlem, vraagt, met Augustus in haar klein gezin, een net MEISJE, dat zelfstandig kan koken en werken. Loon f 200. - en f 40.— waschgeld. GE PENSIONNEER DE gevraagd, voor incassserwark, lichte adminlstrrtie, enz. Brieven, met op gaaf van leeftijd, vroegeren werk kring en verlangd loon, onder No. 757, Bureau van dit blad. Gevraagd een PAKHUISKNECHT bijde Fa. KLIK. Gevraagd een natte KINOERWA0EN. Brieven, met prijsopgave enz. franco, onder No. 759, Bureau v. d. blad. Te koop eon Kinderwagen, een Konijnen hok, oon Luiermand, oen Tafal, aan Wflichtafal, 6 Stoelen, oon Keukentafel. Adres: Gravenstraat 52. Te koop roestvrije Drooglijnen en oen paar baaisn Rokken. AdresAnjelierstr. No. 6, (Tuindorp). Te koop 1 Fiets met beste Dunlop banden, 1 houten Waschtobbe, 2 gegoten Fornuizen. Adres: Middenstraat 50. Te koop Amerikaansch, eiken hout Huisorgel, 14 reg., dubbele harp. Brieven onder No. 758, Bureau van dit blad. Te koop een kliin Hssrenhuit met tuin asn ds Koningstraat, leeg ta aanvaarden, Brieveu onder No. 756, aan het Bureau van dit blad. Goedg. i Kon. Besl. van 2 Oct. 1909 No. I in de Achterzaal vee Café „DE POOL". AGENDA: Jaarverslagen, verkiezing Bestuur (Voorzitter, Administrateur, Commissaris) enz. enz. HET BESTUUR. N.B. Omreden belangrijk* besprekingen zullen plaats hebben, worden Leden dringend ultgenoodigd deze vergadering bij te wonen. Tevens kunnen worden geïntroduceerd één of meer'personen, mi s Huiseigenaar zijnde. Convocaties worden niat lllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll (zeer oude Genever) van llllllllllllllllll llllllllllUil llllllllllll llllllllllllllIIIIIIIII Korte Haven 29 SCHIEDAM Vertegenwoordigers gevraagd Vraagt steeds Overal verkrl|gbaar Alléén-verkoop van „Swift'-Rijwielen. Verder Raglan,TimberTown,Prinses Jullana, Amstel, Padvinder, enz. Ja adres voor inruilen. *"SRR Aanbevelend, d. MOOId. Prima qualiteit In specials sor teering tegen scherp concur- resrende prijzen verkrijgbaar bij: Laat ALKMAAR. Telefoon Intercomm. 651. Telegramadres Laplata. Levert tevens Dakkleeden, Dorsch- zeilen, Molenzeilen. Electrische Reparatie en Klop-inrlchtlng voor Handel en Industrie. Beleefd aanbevelend. Handel in Bouwmaterialen, Heden ontvangen (papier zakken). Verder alle soorten: Mtlssl- en Stia.tsteenen. leien- en fijn Tuingrint, Rioolbuizen, enz. enz. van JACOBA MARIA WORTELBOER, zoo als de beroemde Wortelboer's Kruiden, Wortelboer's Pillen, Wormpoeders (genaamd Fermtian) enz. zijn ver krijgbaar te Helder bfjA. ten Klooster, C. Westerbaan, H. W. Zegel, G. Haagen, W. Contjn Firma E. C. Bais, L. Buter, G. M. Gelijsteen en G. de LeeuwBurg (Texel)T. Buis; Cocksdorp: C-. Alderlieste; Eierland: K. DalenbergOosterendWed. J. C. Vonk; Oudeschild: W. J. Veen; Koog: R. J. Daalder; Wieringen: S. S. Mosterd en D. BokkingaAnna PaulownaWed. P. Neu velSchagen C. Burger, J. Rotgans, D. Wit en Centraal Drogisterij. Verder bfj vele Apothekers, alle Drogisten en vele andere Winkeliers verkrijgbaar. A|inlschap Friatchs Zaadhandal, JANZENSTRAAT No. 1. PLUIMVEEVOEDER. Dames I Haarwirk Is sen zaak van vertrouwen. Wendt U dan aan onderstaand sdres] daar worden alle soorten Kaar- werken gemaakt op staal, sn van uitgevallen haar. G. WIJTSMA, SPOORSTRAAT HAARNETTEN (Badmutsmodel), 20 cent. ,AX geeft een ver? ^frisschende hygiënische "haarwassching, die on?1) reinheid op het hoofd bij schoolgaande kinderen aorkomt en vernietigt./! 25 ct per doos, voldoends voor L. Eischt afsluitband met onze bandteekeningL. I. AKKER, Rotterdam. /Verkrijgbaar bij de meeste drogisten. Te Den Helder: H. W. Zegel, Kanaaiweg 63; G. M. Gelijsteen, Spoor straat 29;. C. Buns v/h. C. J. Westekbaan; E. C. Bais, Koningsplein 112; A. ten Kloosteb, Keizerstraat 93; G. Haagen, Kanaaiweg 147; Wieringen Joh. Takes. Het speolaal adres voor Brafpalen, Zerken, Monumenten, zwart marmeren Schoorsteenmantel, en wit marmeren Bladen la verplaatst naar Gravenstraat 54 B. Steenhouw -rlj nog Molenstraat tegenover Palmstraat. P. J. DUIJVELSHOFF. N.B. Taekening an prijs op aanvraag. Taod-Tschnikar - ZAANDAM. Houdt vaortaaa spreekuur ta Helder voor Kansttandsn, Kronen .o Bragw.rk, WOENSDAGS, van 9-4 uur, Voor operatieve behandeling walke door tandarts wordt oligsvnerd, van 11 - 4 uur. Adras:Mej.Wed.BUIJKES STATIONSTRAAT II - HELDER, a..* sponasT»»<T .1 fT»TKM«WE». INDECARAVAAN (kwaliteit als voor den oorlog) Heeft een goudgele schenk. Een volle geurige smaak. Heeft bij tweede en derde afschenk 'n mooie kleur en pittige smaak. Wordt verkocht In 2 soorten. mooi grol blad 28 c«nt per one. klein blad 28 cent per one. Theehandel FOCKE S. KLEIN. UtreohtOudkerkhot 48. HelderKanaaiweg 168. HarlingenVoorstraat 86. onzen Eaa oud adres an altijd goadkoop. Qravaaraa gratis. voldoet en Is door lader te bekomen. Betalingsvoorwaarden 11.per week. Vertegenwoordiger voor den Halder: Kanaalwag 187, Molenbrug. t.o. P. 8. Belangrijk Is bat ta watan dat Ik door Jarenlangs praotlaoha ondervinding In staat ban aan lader met goeden raad te kunnen dienen, en eteeda het BESTE x lever veer het MINSTE geld. 11 van goede samenstelling en groote geneeskracht is MIJnhardt's Levetogen. Voert de frissche le venskracht toe, waardoor Uw lichaam en zen u wen worden gesterkt en alle verschijn selen van zwakte spoedig ver dwijnen. In bussen v. f0.90, f 1.76, f4.25, f8.25. Fabrikant A. MIJNHARDT, Pharm. Fabriek Zeist. Verkrygb. bij Apoth. en Drogisten. En gros en detail G. HAAGEN, Kanaaiweg 147, den Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6