HELDERSCHECOURANT EEMEEHTER1D VAN HELDER, Ho. 50» DONDERSA<ii 5 JUNI 1019 47e JaaNQANQ Radaotaurntgevcr l C. PB ROER Jr„ Helder. - Oplaag 7000 ex. Aconpt,mont»pr1|m In da »l«d I 1.IS, p«r po»t I 1.40. Buitenland I 2.40.Lo»»o a»._3 ot;_-_Advortgntlftn_por_refloM71/[ot'. van Dinag 3 Juni 1919. Afwezig mefennisgeving de heer Krynen. Aauvkelljk nog afwezig de heer De Zwt. De notulen d vergaderingen van 25 Maart en 29,pril worden vast gesteld. Aan de orde Innamen siukki sn medadasHngen. 1. Goedkeuring: a. kohier de Hondenbelasting, dienst 1919; b. Raadsbesluivan 25 Februari 1919 tot aankooyan de woningen in de Pieter Qu^traat 5, 7 en 9; c. Raadsbesluyan 29 April 1919 om de kermis di\ar niette houden; d. Verordening van 6 Februari 1919 tot wljzigin&n de verordening op de heffing v een plaats, dir. belasting naar h^nkomen en van de heffing van ïhten voor werk zaamheden van ti Gemeente-Rei nigingsdienst. 2. Mededeeling beschikkingen van Gedeputeerde Sten op bezwaar schriften tegen a.alagen in de kan geven voor de waarneming van nevenbetrekkingen. Het betreft hier ie kwestie van de waarneming van aet penningmeesterschap eener ge- neentelijke inrichting. Dit kan gerust waargenomen worden. Iets anders ichter is het als de betrokkene daar- loor afhankelijk wordt van het •ubliek, doch tenslotte kan de Raad 'it óók goedkeuren. Voor de afwijzing an de eene betrekking is niets tegen 3 zeggen, bovendien betreft het hier en niet gesalarieerde betrekking. De heer Van Breda vraagt stem- ïing over het voorstel. f De heer Biersteker merkt op, at dit zoo niet wel doenlijk is. Als jit dan afgestemd wordt, is ook het adere gedeelte verworpen. !Er worde alzoo eerst gestemd over Bt eerste gedeelte: het toestaan aan cn heer Ybes van de waarneming ér nevenbetrekking. Het wordt aan- enomen met 12 tegen 5 stemmen. Igen de heeren VanBreda, Adriaanse, ion, Van der Veer en Spruit. Ook t tweede gedeelte: niet toestaan s den heer Jacques wordt aange ven met algemeen© stemmen. Ktachaidlngoveischrijdinggasraiitaoan. „oort 'orstel om afwijzend te beschikken plaatselijke directöjelasting na 1 adres van J. Burger alhier om het inkomen van vi. J. van dok, i kw^helding van de door hem ver- W. E. Wolterbeek—uller, W. van acb. d0 betaliQg Twisk, B. Schreud-, J. Glas en I J. J. de Vries. 3. Besluit van Gedateerde Staten van 23 April 1919 n65 tot sluiting der gemeente-rekenin dienst 1917. Voor kennisgeving ogenomen. 4. Adres van het Bestuur der >0„_ 0 wegens over sein üg vaü zijQ gasrantsoenen over Jam en Februari 1919. A-;'b_iomen. Sciaige Dijkatraat 10. VasUom de vergoeding van den conorgu -au bet kantoorgebouw - - Dijksaat voor bet eerst over Vereeniging „Openbar Leeszaal en 1919e ver.ogen tot f350- per jaar. Bibliotheek re Helde», houdende D(Jieer verzoek om verhoogig van hethno2s van1 ,c.ü 1 «ep1®16 ver gemeentelijk subsidie =n behoeve ?g.\°dezen der vereeniging, van ilOOO.— op f 1200.- per jaar. Zal bfj de begrooting worden be handeld. Adres van de afd.Helder van nu a ^chooüaajjart^jiejen QOg zoo duuizyn, is oor eeu gebouw van dergjke °PPvlakte een bedrag van 50.- tet HoezjjnB.en W. aan I bedrag J,omen J D4 Door de ver- houdt ten opzitï, ïan bet raad. het Ned. Verb. van Nntrale Vak- vereenigingen, houdendeverzoek om hulaBB,_ And»,zou ï00r b.ida herziening der loonregehg, in dien bottn hetzelM. wh-Ï'Jèn nrin dat. hflt maximum loon van 1 At:,..Jpraen gegeven, dat het maximumloon vani- dt- ïer;u6°?1"r' vaklieden en niet-vakliden met vooahi;;.^a^„o^ding. In het f 10.— per week wordt verhoogd. In handen van B. en W.om prae-paar <aden p0- we0 Verordening lin. beheer Berrr. »dll|»M.I 1 zUWhet Gedeputeerde Staten verzoeken eene J geen lQ mag zyn kleine aanvulling van de onlangs I an(jer Veinig te geven. wnrdt vastgestelde Verordening betreffende 1 toe'ü gebouwen i iecjer het financieel beheer van de Gemeente-1 geval ^eel schoongemaik want bedrijven. Burgemeester en Wet-1 geb ja jn zjjn geheel houders stellen voor aan dit verzoek 1 bruib. B en w> er te voldoen. 1 soneel ^aan moeten stelleen Conform besloten. I zij veel der uit. Spr. vril eV,er Ontslag. I niet zot);aan als de gemeie. Verzoek om eervol ontslag van: bouwme. en stelt voor de r. H. Beem, als onderwijzer aan Boedmg engen ep f 4»0.— school 8, met ingang van 1 September I De hQierateker mee 1919; I ^at de bfichela rekening die W.J.Koningstein, als onderwijzeres I te houde,t den bestaanden to aan school 1, met ingang van 1 Juni I stand en^n evenredig verban 1919 I tusschen 3 vergoedingen moe,reverentie voor de meening van den F. Dekker, als lid der Commissie j blijven. lmen dus voor het ge-Voorzitter geen bezwaar tegen ver van'Toezicht op het Lager Onderwijs, bouw Dljat 10 de vergoedingen^- Verleend. I op s/s bre en dus f400.— goven. Financieels Regelingen. I Deheerhelsneemtditamen- Voorstel tot het doen van af- en dement o^e heer Adriaanse overschrijving van en op postender wil lieveradere vergoeding ook gemeente-begrooting, dienst 1918,1 wat verhoten einde meer evea- -:j- ,",nr 1 redigheid ingen. Na nogeenige discussie ter komt in stemming het voorstien W. (ongewijzigd). Dit wordt orpen, vóór stemden de wetboy, Het voorstel-Bier- is hiermede hooger zijn dan die, welk in de ver ordeningen van andere dergelijke gemeenten zijn bepaald en waarbij de tegemoetkoming belangrijk hooger dan het wettelijk minimum is vast gesteld. Overwegende, dat dan ook yan de zfjde van Ged. Staten, mede naar aanleiding van het in de gezon den adressen geopperde bezwaar, o.m. werd verzocht de tegemoetkoming tot een bedrag van f 150.— te ver- hoogeD, doch dat de gemeenteraad, blijkens de in zijne vergadering van 29 April 1919 nader vastgestelde verordening, niet bereid is aan dat verzoek te voldoen. De Voorzitter merkt op, dat het [advies van B. en W. om bij de Kroon in beroep te gaan, is gegeven in een vergadering van B. en W. waar spr. niet aanwezig was. Spr. echter stelt voor om niet bij de Kroon in beroep te gaan, maar eerst eens af te wachten de nieuwe ontwerpen zooala die thans in behandeling zijn bij de Tweede Kamer. Kom«n deze stukken bij de Kroon, dan zullen ze vermoedelijk voor langen tijd van de baan zijn. Spr. vraagt dus om in de volgende vergadering hieromtrent nader advies van B. en W. te mogen uitbrengen. De heer D e V e n meent, dat de toestand er niet door veranderen zal. "We hooren niets meer van de zaak, hetzij we in beroep gaan of niet. De heer Biersteker meent, dat het toch niet aangaat eene ver andering, waaromtrent in vorige vergadering besloten is die niet aan te brengen, thans wel aan te brengen. De Voorzitter meent, dat de Raad, die het belang van het alge meen op het oog had, dan beter doet toe te geven en niet ad calen- das graecas de zaak te verschuiven. Ter wille van een principe gaat het niet aan het belang vab het personeel in de waagschaal te stellen. De Raad kan gevoeglijk wel terugkomen op een besluit ten opzichte van een categorie menschen, die in alle op zichten hun'best doen. De heer D e V e n merkt op, dat de vergadering van B. en W. waarin besloten werd bij de Kroon in beroep te gaan, dit deed op overweging, dat de Raad unaniem een besluit genomen had, en dat het toch niet aanging dat B. en W. een advies gaven, dat lijnrecht met dit besluit in strijd was. De heer De Geus merkt op,dat hetgeen de Voorzitter zegt hierop neerkomt, dat niet de Raad, maar Ged. Staten de bevoegdheid nemen om deze zaak uit te maken, en dit lijkt spr. niet gewenscht. En waar bovendien een regeling van hoöger- hand in wording is, is het uitstel, dat thans ontstaat, niet onze schuld; de schuld hiervan komt op de be trokkenen zelf. De weg die thans ingeslagen wordt is dus de goede. De heer Biersteker heeft uit tot betaling uit dea post voor onvoorziene uitgaven. Aangenomen. Belastingen. Voorstel betreffende de betaling 1 stekr—Mi (f400. van Kanaalrechten door J. Ligthert. I aamenomi Als bove°' Vidb.drTJf. S.H.idl». Vorstel vaststelling »an den Voorstel om aan de Commissie 18taa van het gron(jbedrlj[ te tot voorlichting bij Beroepskeuze 1 brecen gr3. voor 1919 een subsidie te verleeuen I Aagenoi van f 500.—. I i Als boven. I p Schuur. Drukkosten Rndnnilag «n BlJI.gen. 1 te verkoopen Voorstel tot verhooging van de prijzen van het stenografisch raads- verslag van f 54.— op f 72.— en der bijlagen van f 44.— op f 59.— per vel, met ingang van 1 April 1919. Als boven. Presentiegeld CommisiiSn. Voorstel tot toekenning van een presentiegeld aan ambtenaren, die blistand verleenen aan commissiön «>g«men oiuen Mededeelingen. uit den raad. I Gdkeuring Na eene opmerking van den heer! aRaadsbet-an 29 April j.1. Bok aangenomen. I tot>nderhandiverburing. vap 1 I ente gronden Kindsrhiistsllings- «n Vic.ntis-kolonlss. 6al3Ior6n Voorstel om aan de a(d. Helder t Mb uit den 10r onvoofz, van het Centraal Genootschap voor I uitven der bê)c dienst iqi* Kinderherstellings-en Vacantie kolo-1 nies tot wederopzeggens een subsidie .res van de j Korver in- toe te kennen van f 0.25 per ver-1 zaï den niet v, van de baar pleegdag, per kind, dat door tusschen-1 vafege het Ltjddelenbureau f. n' Va..ifQ„ I ar O", r O kt. e hoev i alangs de gemeente aan- gekhte scl A boven Verl Bronden. \>rstel tjderhandsche ver j huig van gronden. 1 A boven. De Voorzitter: Dat mag nooit n motief zijn. Wij moeten alleen t belang van het onderwijs in het 0 houden. Spr. ziet in uitstel tot a<ht het einde van het jaar, geen Het mag de schuld zfjn van be die in verzet kwamen tegen de re8ng, maar mag dat een reden zÜB)m nu maar die zaak op de tenêbaan te schuiven? Laat men er n eens over denken. Veranda. naar buiten I ve;rekte hoev zachte }jaas< .venstaaude ttukken voor keisgeving aa'1en> komst der afdeeling gezonden wordt Aangenomen. Adresstn W. IJbas 011 J. F. Jacques. Adressen van W. IJbes en W. F.- - Jacqueè, houdende verzoek om toe-1 nc.08, waarDijjkeuring van stemming tot het bekleeden van J dsCollege^worajdenaan bet »sluit van L>erde Staten 1 der provincie x Mei 19ig nevenbetrekkingen naast hunne ge meente-betrekkingen. (Held. Crt. 28 Mei.) De heer Van Breda meent, dat de Raad zich met dit advies van B. en W. op gevaarlijk terrein gaat be geven. Immers, no 1 kan de neven-1 nn pr-~ "v betrekking niet waarnemen. No. 2 1 B>gege»en w e 1, omdat de gemeente finantieel bij deze betrekking betrokken is. Dat schept een gevaarlijk precedent. Er zijn veel ambtenaren, die een nevenbetrekking bekleeden aan in stellingen die door de gemeente ge subsidieerd worden. Beide ambtenaren hebben deze betrekking aanvaard in strijd met hun instructies, dus Rdsbesluit vaft)ri] j vastelling der vfng ^0j. rege. lin der jaarweo, de ond0r. w^rs aan de o.en- .rgemeester e)uderg 3te]. lervoor van lm van Ged Strn in beroean de Km, op de gra in m voorstel m besluit van,ten is ge. .Omdat als j da aishuur aan ja f 50. vasesteld het 1 stellingen die uoorae gemeente zijn het wetteHjkn subsidieerd worden. Beide ambtenaren j naade be(ioeliiig L I metnallerlaagstti consequentie brengt mede hnn beiden ia orl!eachreven, de bedoelde betrekkiDgen te verbie- miQum ook Toa""„dzt den. Zouden wü het advies opvolgen, te w is geworden?™ dan komen ongetwijfeld meerderen Too,0 te HaMer geval met zoo'n verzoek. al3 geheel ^°™eer; De Voorzitter merkt op, dat I wom aangemerkt^de de Raad eventueel zijn goedkeuring 1 jaaridden dezer cfg niet Deeer Bierste"ker bltfft van meen- dat de Raad verplicht is in beep te gaan. Hij ban niet anaerjoen. In de vorige vergadering is naangdurige discussies aldus beslote De"V0rzitter is het geheel met dibetoog eens. maar meent, dat he een zuiver academische kwestietfijft en het niets geeft of we al d.rzetten. De salarissen wor den imi;rs straks toch door het Rijk ovtrenomen. Thans geeft het verdaging de uitbetaling. Tenslot wordt comform het prae- advies beften. Ontslag. Verzoeke om eervol ontslag van a. A. Cvan Juchem, als onder wijzeres aa school 3, met ingang van 1 Juli e. b. K. C. eöeke, als lid der Com missie van oeziebt op het Middel baar Ondervts, met ingang van 1 Juli a.s. Verleend. Sortterraln. Voorstel totvaststelling der alge- msene voorwarden, waarop het ge meente sportteïein nabij het Tuin dorp beschikbar kan worden gesteld aan yereenigingn, die zich de be oefening der sprt ten doel stellen. Aangenomen. Verhurig grond. Voorstel tot on'ierhandsche verhu ring van een stikje grond gelegen achter het door di gemeente aange kochte huis aan de ?rins Hendriklaan. Aangenomen. Bobouw Wsststraat. Voorstel betreffende de bestemming van het door de gemeente aangekochte gebouw aan de Weststraat. De heer Van Breda zal zich gaarne scharen bij hen, die het kantoor van den gemeente ontvanger naar de Weststraat willen verplaatsen, omdat men daar meer in het centrum van de gemeente is dan thans het geval is. Ook krijgt deze er meer ruimte en tevens kan dan een nuttig gebruik worden gemaakt van de Arbeidsbeurs. Beide functiesvan den ontvanger en den administrateur kunnen dan worden vereenigd. De heer B o k is van precies tegen overgestelde meening. De gemeente ontvanger heeft veel moeite gedaan in het centrum der gemeente te komen, en is nu gevestigd vlak bij den rijksontvanger en het postkantoor. Deze plaats is bij uitstek geschikt. De heer De Zwart verzoekt namens de fractie een uitvoeriger toelichting van het voorstel B. en W. De Voorzitter zegt, dat het huis is aangekocht met het oog op uitbreiding van de kantoren voor den ontvanger, voor de Arbeidsbeurs en voor de Centrale Boekhouding, welker ruimten onvoldoende zijn. Voor centrale boekhouding alleen is het te groot en blijft er ruimte over. Dus ión van beide zal moeten geschieden öf de Arbeidsbeurs öf de ontvanger zal erin geveBtigd moeten worden. We hebben nu nog Schwabenheim, dat bestemd is voor de gemeente apotheek en den keuringsdienst. Daarom is dit perceel aangewezen om daarin een van beide diensten te vestigen, en dan is het gewenscht den ontvanger bij de Centrale Boek houding onder te brengen, omdat deze takken verwant zijn. De Arbeids beurs is gunstig gelegen, de ontvanger is aan de Weststraat meer in het eentrum. Dat het kantoor verder van dat van den rijksontvanger af is, is waar, maar dat bezwaar weegt niet zoo erg. Het College was hieromtrent verdeeld. Spr. persoonlijk meent dat het beter i3 den ontvanger te ver- eenigon met de centrale boekhouding. Ook de distributie verminderd ge leidelijk en zou dan gevoeglijk bij de Arbeidsbeurs onder gebracht kunnen worden. Dat is éón directie. De heer Grunwald is een der genen uit het College, die prysstelden op het handhaven yan den ontvanger aan den Kauaalwog. Mede op de door den heer Bok ontwikkelde gronden. Het is van groote waarde, dat hier de kantoren van de beide ontvangers en het postkantoor dicht bfi elkander staan, want de route van het publiek is vaak van de ontvangers naar het postkantoor. Bovendien is het niet gewenscht het kantoor van den ontvanger telkens te verplaatsen. Spr. gelooft niet, dat op den duur de functie van gemeente ontvanger vereenigd zal moeten worden met die van administrateur, beide voeren een geheel andere administratie. Spr. zal zich daarom verzetten tegen een verplaatsing van het kantoor des ontvangers en meent, dat de Arbeidsbeurs beter kan wor den verplaatst. De heer Adriaanse is geen bewonderaar van den loop ontvanger postkantoor, maar toch acht hij de argumenten die overigens to berde gebracht zijn niet steekhoudend. Yoor den ontvanger komt aan de Weststraat een beter bureau, een behoorlijke ontvaagkamor, en de Arbeidsbeurs, die uitbreiding krijgt, heeft meer ruimte noodig straks. De heer Y e r f a i 11 e bespreekt de financieels zijde der kwestie. Van de kosten zal spr. zijn stem afhan kelijk maken. Spr. vraagt een flnan- tieole begreoting. De heer Zondervan merkt op, dat het advies van den gemeente bouwmeester in zljm rapport voor verplaatsing van de Arbeidsbeurs tot een kostenberekening komt van f 7000. Voor den ontvanger brengt de verplaatsing bijna geen onkosten mee. De heer De Geus merkt op, dat men deze berekening niet al te serieus moet nemen. De ontvanger is misschien wat erg bescheiden geweest in de inrichting zijner lokali teiten. Er is een oud spreekwoord, dat zegt: verhuizen kost bedstroo, en zoo is het hier ook. Verplaatsing van de arbeidsbeurs zal ook onkosten medebrengen. De kwestie is echter, dat de ontvanger gebrek heeft aan een spreekkamer en die is daar als de Arbeidsbeurs er uitgaat. Laten we dit doen, dan handelen we boven dien in overeenstemming met onze bescheiden geldmiddelen. De Arbeids beurs moet vanzelf groeien en riet kunstmatig worden omhooggewerkt. Laten we dus geen groote kosten voor de Arbeidsbeurs maken. De distributie kan voorloopig zeer goed in het Wèeshuis blijven. Spr. vindt het beste de Arbeidsbeurs naar de Weststraat te verplaatsen. De heer De Zwart meent, dat -O die aldus spreken, niet sterk staan in hun argumenten. Men zegt nu de ontvanger moet in het centrum blijven. Maar hebben we dat vroeger ook gezegd, toen jarenlang de ont vanger zitting hield aan de Djjkstraat. Steeds is hierin berust, niet ter wille van de gemeentenaren, maar ter wille van de gemeente. En dat ge meentebelang brengt ook mee, dat een paar diensten vereenigd worden, die bijeen hooren. Hierover wordt nog uitvoerig van gedachten gewisseld. De heer Grun wald antwoordt verschillende spre kers om zfin standpunt nader te verdedigen. Ten slotte komen in stemming Een voorstel om de centrale boek houding naar het gebouw in de Weststraat te brengen. Het wordt metalgemeenestemmenaangenomen. Een voorstel om het kantoor van den ontvanger naar de Weststraat te verplaatsen. Wie hiervóór stemmen, worden geacht tegenstemmers te zijn van het voorstel om oek de Arbeids beurs naar de Weststraat te ver- De heer Biersteker zal alleen zijn stem aan het voorstel geven indien het gebouw aan de Weststraat onveranderd blijft, d.w.z. zonder dat er ingrijpende verbouwingen plaats vinden. Hierover ontstaat nogmaals eene discussie; de Voorzitter is van meening, dat deze eisch on- menschelljk is, omdat er zoovele hokjes in dit gebouw zijn, waar slechts een man of vier kunnen zitten. De heer Biersteker acht een afzon derlijk kantoor yoor den ontvanger niet noodiggeen enkele stad heeft dat, ook niet de groote steden. Ten slotte wordt met 10 tegen 9 stemmen besloten de Arbeidsbeurs naar de Weststraat te verplaatsen. Vóórstemden de heeren Zander, Boon, van der Ploeg, De Ven, De Geus, Poll, Biersteker, Grunwald, Bok en Verfaille. De heeren Adriaanse, Zon dervan, Spangenberg, Van der Veer, Spruit, De Zwart, Baak, Michels en Van Breda waren voor de verplaatsing van het kantoor des ontvangers. Voor de inrichting van de centrale boekhouding wordt aan B. en W. een blanco crediet gegeven. Oprichting Hoogheemraadschap. Voorstel tot het richten van een adres aan H. M. de Koningin inzake de oprichting van een Hoogheem raadschap Noord-Hollands Noorder- kwartiér. (Held. Crt. 3 Juni.) De heer Verfaille nam met genoegen kennis van dit voorstel van B. en W. Spr. deelt mede, dat ook het bestuur van den polder het Koegras zich evenmin b(j dit besluit kan neerleggen. Het argument,door Ged. Staten aangevoerd, dat geogra fisch Koegras en de gemeente Helder bij het waterschap gevoegd dienen te worden, wordt voldoende weerlegd door het feit, dat waterstaatkundig dat gedeelte door de sluis in de Zfiper en Noord Schinkeldyk bij het Zand steeds buiten het verband met de gronden ten zuiden daarvan ge houden is. Spr. meent, dat een waterstaat kundige begrenzing beter onder een waterschap te brengen is dan een geografische, en dit laatste zou van toepassing zyn op geheel Nederland. En ten opzichte daarvan is spr. in goed gezelschap, n.1. in dat van Ged. Staten van Noord-Holland zelf, alleen is het tijdstip een ander en zijn de omstandigheden iets andersdan op het oogenblik. Het tydstip waarop Ged. Staten aan de zyde van den Helder en Koegras stonden, was 1895. Er dreigde toen gevaar, dat de zeewering bij Callantsoog zou kunnen door breken, doch nog niet doorgebroken was, en waarbij h0t Rijk de Provincie trachtte te overtuigen, dat voor zieningen daarin behoorden te worden getroffen door de achterliggende landen met behulp der provincie. Toen dreigde gevaar dat voor de provinciale schatkist zou moeten worden opgebracht, terwijl thans door de provincie voorschotten tot ruim 20 millioen verleend zyn, die op de een of andere manier gevon den worden. Er is dus wel verschil met vroeger. Tenslotte hebben Ged. Staten een vorm gevonden, die misschien wel van toepassing Is op het gedeelte van Noord-Holland be zuiden Koegras en den polder het Hoekje, doch waarbij in geenen deele Koegras en den Helder betrokken kunnen worden, vooral waar de argumenten, welke Ged. Staten in 1895 aanvoerden, ook thans nog geldende zijn. Spr. citeert thans uit een voor dracht van Ged. Staten aan Prov. Staten, dd. 5 Juni 1895 omtrent de zeewering benoorden Callantsoog ten bewfize van het boven aangevoerde. Waar het in 1895 aan Ged. Staten tenslotte gelukt i3 de Regeering te overtuigen dat Koegras en den Helder buiten een waterschapsrege ling dienen te blijven op grond van de historische feiten en dat de onder houdingsplicht der zeekeering bij het Rijk berust, daar hoopt spr., dat thans de Regeering, op grond daar van, aan de Staten toone, dat, hoe het waterschap dan ook wordt samen gevoegd, Koegraa en den Helder ook thans, evenals in 1895, daar buiten vallen. In het verzoekschrift van den Polder het Koegras wordt op deze punten eveneens de aandacht gevestigd. De heer Michels vraagt of het adres al verzonden is, daar spr. gaarne nog eenige aanvullingen wilde toe voegen. Wij worden in dit water schap betrokken op grond van het feit, dat ook den Helder nadeelen zou hebben als de Hondsbossche zeewering doorbrak. Dat zou natuurlijk een ramp zijn voor de heele provincie en dus ook voor ons. Als dit dus ons eenige argument was, zouden wij niet sterk staan in ons betoog. Het Hoogheemraadschap echter is opge richt om de inning van de 20 millioen. En op grond van de Zuiderzeedijken is spr. geen argument bekend, waar om wij daarbij behooren. Dit nu komt in het adres onvoldoende uit. Het argument van de Hondsbossche zee wering blyft natuurlijk tegen ons bestaan. Wij moeten daarom trachten een vorm te vindeD, die deze andere argumenten voldoende doet uitkomen. De heer Grunwald meent, dat het wenschelfik is een nieuw adres op te stellen waarin de bezwaren van de heeren Verfaille en Michels goed uitkomen. Het is gebleken, dat Ged. Staten er Den Helder en Koe gras eigenlijk by namen om het waterschap af te ronden. Alleen den Ypolder heeft men bfj Amsterdam gevoegd. Het argument was, dat wfj veel te lijden hadden van een door braak, en bfi den jongsten watersnood ia juist gebleken, dat dit niet het geval was. dat w(j integendeel holpen konden. Het komt spr. voor dat het wenschelljk is een ander, wat uit voeriger adres op te stellen, omdat de argumenten van Gedep. Staten uiterst zwak staan. Men verwachtte trouwens van de zijde van Ged. een sterkere oppositie en had voor dit geval al een ander antwoord klaar- De Voorzitter stelt voor de heeren Grunwald, Verfaille en Michels te benoemen tot eene commissie van redactie om een nieuw adres te dezer zake op te stellen. De heer Adriaanse vraagt of de bedoeling is nog van andere gemeenten adbaesie-betuigingen te vragen. De Voorzitter deeltmede^dat men aan Purmerend, Alkmaar,Hoorn, Schagen, Zaandam, Medemblik, Bok- huizen en misschien nog andere gemeenten om adhaesie zal vragen. Aldus besloten. Dit zal dan ge schieden in overleg met B. ekW. Werktijd Basmautors. Voorstel inzake verkorting van den werktyd voor de gasmeesters bij de gemeente-gasfabriek. Aangenomen. De Voorzitter deelt mede,dat van den heer Van Buijsen, districts schoolopziener, die ter vergadering zou komen ter bespreking van school- aangelegenheden, bericht is ingeko men,wegens ongesteldheid verhinderd te zijn. Banoamingen. Hoofd van school 7b: 1. J. Jager, Hoofd der school te Ter schelling. 2. J. Gerus, „te Beets. 3. J. Groothoff„ „te Am- merstol. Benoemd de heer Jager met alge- meene stemmen. Leeraar Zeevaart- en Visschertj- achool 1. G. Zeilinga, te Helder. 2. F. Visser, te Groningen. Benoemd de heer Zeilinga met 17 stemmen. Onderwijzer school 5: 1. W. Klerk, te Kolhorn. 2. A. Kramer te Burgerbrug. 3. J. C. de Ruiter, te Enkhuizen, 4. J. Visser, te Anna Paulowna. Benoemd de heer Klerk metalge- meene stemmen. 4 Leden Schattings-Commissie (Wet Inkomsten-belasting 1914): 1. W. Biersteker. 3. C. Dito. 2. P. van Dalen. 4. P. de Geus. Bij acclamatie benoemd. Directeur Gemeente-Reiniging. 1. J. F. Vermeulen te Rotterdam. 2. P. H. L. Maas te Utrecht. 3. A. Kooiman te 's Gravenhage. Op verzoek van den heer D e Zwart gaat de Raad in comité generaal ter bespreking van deze voordracht. Na heropening deelt de Voorzitter mede, dat de voor dracht wordt aangehouden tot de volgende vergadering. De eigenlijke agenda is hiermede afgehandeld. Door ded heer Bier steker was aan B. en W. verzocht in de e. raadsvergadering eenige vragen te mogen stellen betreffende de melkprijsregeling, en wel: 1. Is er over vaststelling van den melkprijs (thans 18 cent per L.) eenig overleg gepleegd met het ge meentebestuur? 2. Zoo neen, is dan het gemeente bestuur of eventueel de Burgemeester alsnog bereid het initiatief te nemen om overleg te plegen met melkvee houders en melkslyters, om tot eene meer billyke prijsregeling te geraken? Ter toelichting wees inzender er op, dat in vele plaatsen de melk thans verkocht wordt voor 14 en 15 cent per Liter, terwijl hier de hooge prys van 18 cent geldt. In het algemeen belang kwam het den inzender gewenscht voor po gingen te doen om voor onze ge meente eveneens een lageren prijs van melk te bekomen. De heer Biersteker, zijne vragen nader toelichtende, meent, dat wij hier ten opzichte van andere gemeenten in ongunstige conditie verkeeren wat de melkvoorziening betreft. De Voorzitter heeft op spr. vraag of overleg gepleegd was ont kennend geantwoord. De tweede vraag blijft dus over. Spr. meent, dat in deze vriendschappelijk overleg ge pleegd moet worden, omdat noch B. en W. noeh de Raad iets over de prijsstelling te zeggen hebben. De Voorzitter zegt, dat het College wel bereid is overleg te plegen, indien overleg hier kan helpen. De kwestie van den prijs der melk wordt beheerscht door de kosten, die op de melk vallen. De productieprijs is door de boeren op 13 cent gebracht, hier komt niet minder dan 5 cent, dat is 40% by voor tusschenpersonen, vervoer e.d. De Minister heeft zich met de zaak niet willen bemoeien, tenzij het de spuigaten mocht uit- loopen. Het is een strijd, die tusschen de betrokkenen zal moeten worden uitgevochten. Het eenige zou zijn, dat de gemeente zelf een melk-centrale ging inrichten. Het rondbrengen van de melk zooals dat thans geschiedt, is economisch. Tal van plaatsen ech ter zijn goedkooper met hun melk, maar wat het .gemeentebestuur kan doen om in dezen toestand verbetering te brengen, weet spr. niet te zeggen. Het eenige middel zou zyn, dat de bevolking een paar dagen lang geen melk nam. Wat de gezonden betreft, zou dit best kunnen, en dan was het natuurlijk uit. De heer Biersteker m6ent, dat het toch wel goed is, dat deze zaak eens in het openbaar ter sprake komt. Omdat het in het belang is van de melkveehouders en slijters beiden, te trachten door onderling overleg in deze tot overeenstemming te komen. Anders ligt inderdaad op den weg der gemeente een melk- centrale in te richten. Spr. is "er niet vóór. De veehouders gaan in dezen ook niet vry uit. De boeren, die hun melk tot kaas verwerken, kunnen nooit aan den prijs der con- sumptiemelk komen van thans. En als straks de kaasprfizen terugloopen. dan zullen zij belangrijk minder voor hun melk moeten bedingen dan voor de consumptiomelk. Mis schien vragen ze zelf wel eens om overleg. Tegemoetkoming van beide kanten zou een weldaad zyn voor de burgerij. Als van beide kanten 1 cent werd verminderd, zou er nog een behoorlijke prijs worden gemaakt. De Voorzitter zal zoo noodig gaarne zijne medewerking verleenen. Spr. zag echter geen kans tusschen- beide te komen in het conflict. De heer De Geus meent, dat 'het voor het gemeentebestuur vrij moeilyk is^tusschenbeide te komen. Want het dient oek de consequenties te aanvaarden van zfin optreden, en grijpt dan in in de economische verhoudingen. Beter acht spr. het dat de toestand geleidelijk verandert. De Voorzitter leeBt voor uit een verslag betreffende een audiëntie van den Bond met den Minister. Meer georganiseerd optreden is in dezen gewenscht. De heer Grunwald geeft als zijne meening te kennen, dat by daling der kaasprfjzen ook vanzelf daling der melkprijzen te wachten zyn. Kaas is op het oogenblik nog hoog, boter is al weer lager geworden, de prijzen der voederartikelen voor het melkvee zyn dalende, dus bij normale prijzen der kaas en boter zal ook de melk verlaagd moeten worden. Men kan dit veilig overlaten aan den tijd. Bovendien zal de con currentie sterker worden. De oprich ting eener melkcentrale brengt ook onkosten mede. De discussies hierover zyn hier mede afgeloopen en de heer Poll vraagt naar de naambordjes voorde nieuwe straten aan den Brakkeveld- weg. De bordjes hiervoor zullen spoedig worden aangebracht, ant woordt de Voorzitter. Verder heeft spr. het over het schreeuwend langs de straat venten op Zondag, hetgeen, naar bij meent, wettelyk verboden is. Zal worden onderzocht. De heer Adriaanse bespreekt de late verzending der belastingko hieren. Thans liggen er eenige ter visie, maar nog niet van alle wijken. Wat is de oorzaak, dat dit jaar die kohieren zoo laat zfin? Het is voor de gemeentenaren van belang ze op tijd te krijgen, daar ze nu ineens een half jaar tegelijk moeten betalen. Bovendien mist de gemeente al die gelden, kan dus verschillende dingen niet betalen en derft er de rente van. De heer Grunwald zegt, dat de reden van deze late indiening is, dat de nieuwe verificateur pas in Decem ber gekomen is en de vele verande ringen in de kohieren alle moet on derzoeken. Spr. dringt herhaaldelijk op spoed aan bij den verificateur. De 8000 aanslagen, die thans ter iDzage liggen, kunnen worden behandeld, maar men kan niet meer doen dan reeds geschiedt. Het volgend jaar zal het wel beter gaan. De heer Adriaanso merkt op, dat men toch navorderingen ban doen, zooals steeds geschiedt. Als men de kohieren vroeg indient, kan men bet geheele jaar besteden voor eventueele navorderingen. Nu krijgt men straks alles ineens te betalen en dat is voor velen lastig. Door spr. zijn voorts een zevental vragen ingediend over de Brandstof- fenvoorziening en de Brikettenfa briek. Deze vragen hebben wfi reeds gepubliceerd; ter wille van het be lang voor de antwoorden volgen ze, met de antwoorden der Brandstoffen- commissie, hier nogmaals. 1. Heeft het College of de Brand- stoffencommissie reeds eene toewij zing van de kolendistr ibutie Den Haag, welke hoeveelheid en welke soorten van brandstoffen in den komenden winter op de bonnen zullen worden verstrekt? 2. Zal de brikettenfabriek gedu rende de volgende maanden geregeld blijven voortwerken (dag- en nacht-, of alleen dagdienst?) 3. Hoeveel bedraagt dan de pro ductie per week of per maand? 4.. Hoeveel bedraagt de kostprijs en bij welke productie is deze be rekend (per dag, per week of per maand 7) 5. Hoeveel is de omzet van het product gedurende de afgeloopen maanden? -• Heeft de B.-C. bezwaar om maandelybs of desnoods driemaande lijks een balans-, winst- en verlies rekening der brikettenfabriek aan den Raad in te zenden? 7. Heeft de B.-C. in overleg met de brandstoffenhandelaren depryzen voor in- en verkoop geregeld, of is deze prijsbepaling geschiedt zonder de handelaren te hooren A nt woord: 1. De Brandstoffen-Commissie heeft de distributieregeiing voor het tijdvak 1 Mei 1919-1920 van's Rfiks kolen- bureau ontvangen. Dit wat betreft de hoeveelheden. Omtrent het verstrekken van de soorten brandstof worden vooraf geen mededeelingen gedaan. Telkens ont vangt de Brandstoffen-Commissie aan 't eind van de maand de toewyzing yan bepaalde soorten voor de volgende maand. 2. De meest economische wijze van werken der brikettenfabriek eischt, dat het bedrijf dag en nacht voort gaat Dit is bovendien gewenscht en noodig geworden door de invoering van den 8-urigen arbeidsdag, waar door het 3 ploegenstelsel is ingevoerd moeten worden. Natuurlijk zal de fabriek gedurende de zomermaanden blijven doorwerken, daar het ,ten eerste noodig is om voorraad' te maken, ten tweede het daarin ge stoken kapitaal anders renteloos zou zfiD, en ten derde de daarin werk zame arbeiders, die thans met het bedrijf bekend en vertrouwd zijn, niet tijdelijk aan den dijk gezet kunnen worden. 3. De productie bedraagt bij nor malen gang van het btdrjjf, gerekend tegen 20 uur per etmaal, d.i. 105 productie-uren 120.750 kilo in één ar bei''' 'Cvek, Volgens opgave van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1