eassste: ess?®®» ferSHSSl Herman Nypels A'~ dcnze.fden tya; «u '7T' mïl TtoZw**" cttp ««"'"ff itl lint! in ggnn vf»uu voer- die -vreugde te fcerSW SSt die "Willem gingen der Kon. Ho i.l >ope°- w. .>-.. uuLLlJOltAftP r «T. Lloyd en uit naar a der officieren van >«f 16 ^7^v|mS 1 n,n»t«oh»p«W"tth* t# het stoomschip „Gelria" sprak een| aan. De ^r" QD. 1 ndjBSffiif^san de .Ut.^ der officieren vaD dit scbip een „.,lomm«tog;^°yaaBh?r||^Mp w00rd »n y mg. MM» mhodon toet „d 1 «^^.iitthtment «Irinieis ver-; jattzl} tó er nu eem »oor ons helden de ove op den duur geen v« - zy "Ü'Bt dan JH5i jüfit -2QÜ £IM werd gatoopfc JjjfflJ scueiu. w- it P amondt van de Helder- - - Jen over getrouw ■■Jli^LS.Cl «ml A- .amouui king tot af lachè Padvivjers huldigde den over ichapswacjn leflene als -*- «jmj ic> een vertegenwoordiger van den best doen de rtw.™ leverancier door proefdraaien gecon- mogelijk te makten. -Ove^ den (Wft atateerd, en is daarover thans nog koopsprys heei'r. het Kojénbureau in onderhandeling met den fabrikant, mede-zeggenschap, maar eerst: als, In verband met het bovenstaande de toestanden normaal' zijn; kragen kan de kostprijs thans nog niet we e'en! 'ZTÜvere toesfetridi- I'M met juistheid bepaald worden, mede Wat de hoeveelhèdec' betreft}- fföc omdat de installatie in de eerste fabriek moet 6 weken draaiéü 91a 1-~mom-malen stop gezet moest 1 eenheid te produceeren, kómt ër - am tan dat naar buiten —-T' 1 »«>»ww - een flink aantal onderom-1 kameraad. - - J 1 -Êpn JlV'imiUd 'dankte voor de eer ,ien ove'ledenen bewezen, en bracht in 't b'tzonder dank aan den majoor- bb j sCbrij* vér Heringa, die der moeder •O' 1 zoo 'grooten steun en troost is geweest. Korten tijd daarna werd ook het 1 hj ijjk van den sergeant Ras ter aarde .wti Vér-riemen, dat bij de in- besteld. Na de gebruikelijk» salvo s .iie^van den Zomerdienst op de I door bet vuurpeleton, sprak de ser- vdervng ««hAt.t.raiect Helder-1 eeant der mariniers Kraayha •Vdefilog yatidénzomerdienst op de door ^et vuurpeleton, spraic ae »ei- Af, instaiiaue iu u ^^n.^fhpfwrwegen.'ook op het traject Helder- geant der mariniers Kraayhagen na weken meermalen stop gezet moest l eenheid te prwiuceeren. konit er ,Amaberdam de beide sneltreineri men8 de equipage van de „Tromp' dflor het telkens rekken van te veel, dan kan dat naar buiten vertrek 's morgens ongeveer 7 uur en nameD8 de onderofficieren een de drijfriemen, het voorzien in allerlei worden verkocht. Er zjjn ^tisver van hier en's avonds ongeveer 9 uur W00rd van afscheid. Ras was bestemd leemten in de constructie en de schillende particuliere commissies uR Am8terdam - weder zullen met de .Tromp" naar Iadiè te gaan, onbedrevenheid van het pemoneel. en ^r=; «k met^n fa- 5. Sinds de inwerkingstelling van 8huld van het Kolenbureau, dat - 1 de fabriek zijn 700.000 kilo bri- - -• ~A^rnni«m 00 briket- ketten aan den brandstoffenhandel ipeu. Door de Held. Verh Vereen. tJïïATi» MX-SL I steeds heeft aangedrongen op brik1 »u, di met het verz(»ksc!U*j® I belangstelling. Vi teering. De vertegenwoordiger inr66n.totVolkshuisvesting.Held^ dde afgeïaaI firma Smulders hoeft in een met de „Tromp" naar Indië te gaan, en de onderofficieren aan boord van dit schip missen nu een hartelijk kameraad. Spr. zal hen schriftelijk van de overgroote STEEDS HET NIEUWSTE IN ALLE PRIJZEN HELDER afgeleverd. vereen ™t Volkshuis vesting „Helder' r^de_de.«<goedkeunogvan I firma Smulders hoeft in een onuei- v,. Een maandelijkeche balans te I houd persoonlijk gezegd, dat men de verzoekende de ntelgoeaL overleggen, acht de Brandstoffen-1 capaciteit van de persinstallatie op het reglement vern. Bestuur -nnmoeelilk. Een I theoretische gronden heeft becijferd, het Hoogheemraadschap - oiissrioi misère: land's Noorderkwartier. UI KCUUIO oranon - - - belangstelling. Van de „Tromp wa ren drie afgevaardigden aanwezig. Namens de familie bedankte een officier van administratie voor de betoonde eer. Zoowel op dit graf als op de beide gracht een bezoeker een vuistslag in het gelrtót gaf en hem een vinger nagenoeg aoorbeet. Door eene bewoonster van Paleissteeg zijn dezer dagen twintigtal sublimaatpastilles aan het politiebureau aan het Molenplein overleggen, acnt uo u.«—capaciteit van at? imun. Commissie vrijwel onmogelijk. Een theoretische gronden heeft becijferd, het Hoogaeüuu<*««.»r driemaandelijksche is al evenmin een De fabriek heeft nog allerlei misère: land's Noorderkwartier. betoonde eer. basis om dit bedrijf te kunnen be- de stamper werkt niet goed, etc., dus De heei. strabbing. commies Zoowel op dit graf als op de beide oordeelen doordat juist in den eersten de exploitatie, afgezien nog van de t c.e(.retarie fafd onderw'iis en ver werden door kleine meisjes tijd vsn de exploitatie herhaldeltjk capaciteit, is geenszins in overeen- kiezillgen), ia in gelijke betrekking bloomen Kestrooid.^ De aanwezigen gedeponeerd^ welke v_.m. stemming met de gegeven cijfer». benoemo te AmerefoorL 1 J-~ h», en - jggroed.zn brandt niaatseenooteJ~ J lijd van ae cApim»..,. stagnatie voorkwam. stemming met ae go6o.„a _v Een financieel verslag over dit De briket op zichzelf is goed, zy brandt eersU tijdvak van b.v. 8 maanden prachtig en spreker acht het onge- zou h.i. een beslist onjuist betld motiveerd er stemming tegen te geren van dit bedrijf. Eerst wanneer maken. Spr. roept den heer Adriaanse de pers-iDstallatie voldoet aan de toe: ga eens kijken, overtuig uzelf, —««ifartL het oer- dan krijgt gij wel een anderen indruk. «tv) de IDlüüUiOU gonaivvru. - waren zeer onder den indruk en ver lieten diep geroerd dendoodenakker. Coacirt MavMiktor, Hoewel het officieele seizoen voor geven van an ucua^».— de pers-installatie voldoet aan de toe: ga eens kijzen, owuni» overeengekomen capaciteit, het per- dan krijgt gij wel een anderen indruk soneel voldoende geroutineerd is, en i3 er bij de burgerij verzet om de hec de productie dus normaal is, kan briket te gebruiken, ja, dan wordt p van Baaren,"aïbier. er aan gedacht worden daaromtrent de fabriek een strop, maar dat is niet gegevens te verzamelen. De Brand onze schuld. Een gemeentebelang «Zeven Provinciën is stoffen-Commlssie gaat van de ver- is het haar zoo goed mogelijk te Woensdag naar Amsterdam overge- onderstelling uit, dat vertrouwbare trachten te exploiteeren. Zoo spoedig bracht, ten einde aldaar de noodige opgaven worden verlangd, maar niet mogelijk zal de Br.-Comm een zyj- herstellingen te ondergaan. dezulke, die een onjuist beeld zouden veren opzet maken, maar zij moet Hr. M«» „Tromp", geven, hetzij van de vóór- of nadeelen eerst precies weten wat er op de - van de fiaantieele resultaten. exploitatie - rekening moet worden - c-ebracht. /CUUOm. - Onze plaatsgenooten, de dames J. G. W. de Jtuijter, E. F. Schol, C. van Zoonen en N. J. Vonk, slaagden I Hoewei nee omcieeie aWi,ou ,uu. te Haarlem voor het akte examen J.o, eoncerten en uitvoeringen achter den ï£b£^Te^Wte'rjf Wi'erhoofd hohhen «vevoTiden. Voor zoover na andere kiDderen had afgenomen, na dat bare kinderen met eenige er van waren, thuis gekomen, zeggende dio in een flesch onder aan de steenglooiing van den zeedijk Te 's-Qravenhage slaagde voor machinisten diploma A de heer n...A« alhier IU CU rug is, was niettemin het concert, dat „Helders Mannenkoor" gisteren avond in „Casino" gaf, goed bezocht. hebben gevonden. Voor zoover na te gaan zijn er geene pastilles meer in het bezit van kinderen en hadden avond in „Casino" gaf, goea Dezocat. m net oez.it v»u «..uaeieu eu Od dit concert werd medewerking zij nog niet getracht ze o$ te- eten. verleend door mejuffrouw Antoinette Een ingesteld onderzoe^bracht niej, vei ioviiu uw. Claea3en (sopraan), concertzangeres te 's-Gravenhage en den heer A. J. Leewens (piano), alhier. Het Mannen koor, dat onder leiding staat var) den heer C. W. Rugtipg, trad ep met i uan «iiHp JCjOU lujoovviu uuuvmuv» aan het licht vanwaar deze gevaar lijk© pastiliet afkomstig zijn. i Herhaaldelijk worden processen- verbaal opgemaakt. Wegens het ver Hr. W«» I romp den heer u. vy. xvvw^WAï voeren van meer personen o& een VnlMM ^-s-ara»eobag6 qnt»an, 8en gsssrieerd programma, nao oude l(wjel dan waarï00ï bst volgens wïht is Hr. Ms. .Tromp", op bebeaden, uaar echter ook nieuwe COMh- U.lnor na chocolsd» He'. Nederl. Correspondentiebureau in Pyen Haag meldt: Naar wij ver nemen, zijn de bezwaren tegen den uitvoer van chocolade thans opge heven. Cacao kan echter nog niet vorden "uitgevoerd, in verband metdthooge 'prijzen van dit artikel hier te lande. H«t ditastbod«Rvrai|«tik. Men meldt uit Leiden aai het HU.: Het dienstbodenvraagstuk 3 hier in één slag actueel gewordn D« Leidsche Bestuurdersbond rictte een afdeeling op van den Ned. Bad van Huispersoneel waarvan onaiddel- lijk een aantal dienstmeisjesid wer den. Een der hoofdvrouwe^ mej. Lodder uit Baarn, kwam in eo open bare vergadering spreken waabij ook i de mevrouwen poolshoogte Iwamen nemen. Velen harer sloeg deischrik om het hart bij het aanhooin der eischen door mej. L. gesteldJJedra gen voor een beginnend meje van f 200, een volwassen meisje va f 300, met alles wat er "nog bfi komt/rasch- geld, kostgeld en pleiziergelctijdens de vacantie, extraloon voor ovruren, om van bepalingen over arbeisduur, vrije zitkamer enz. maar te wijgen I De afdeeling Leiden van c Ver- eeniging van Ned. Huisvrou en be legde nu ook een vergadeuF Dinsdag waren alle lokaliteit van den Vergulden Turk met belgstel lende mevrouwen gevuld, teljl de leiders en leidsters der dienden vereeniging ook op hetapp^aren. Mevrouw Eerd mans Hol'«seer- de de door mej. Lodder opn voor grond gebrachte eischen eö0vrouw Verder toonde met het ien van een huishoudelijk budgetfl ,dat ®P deze voorwaarden midde^J® E®- zinnen met minder dan0000 m komen geen dienstbodeiieer kun' nen houden. Er heerschte in de •aee)^ woe lige» sommigen spr^056^3 van een vijandige stemn?8 verbandDdmefd d^0?111!8316060"» I ®jbrac^fc- Wden Volgens te 's-Gravenhn» ïloiUtie^keutag, to%~L^ee««0 'oerkomsu WJJ dat !ertSSSSuïMs: 1,sTrahdstoff»ubaudo^»n deu «r- ^eiegrafi»'msakt bekaud dat de Daas prijzen zpn - tatie rekening ter goedkeurml op-1 icb( ontbrM;kt. fnT»"liS^ bakrachtigd.|;_De beer AdM no neer »ui»a&QSe i8 dAht' baar Toot de. nummera op vovym,»«imvix. lands Mannenzang", het bekende lied i van de Vliegh, werd forsch en guiver 14-ü-ri^r ocbt' trieoB-T'*- -r - - i ingezetvoorn! jp d§ lagere registers De_di)recteur-generaal der Eosteryen j bereikte het Mannenkoor een groote Qron a klankschoonheid. Niet steeds was de samenzang zuiverin enkele num mers bleek het wel, dat men niet over alle moeilijkheden heenkon. Maar omgekeerd waren er ook mpoie ia. aVlralarrÏQT) nf DCfirCfanO-Qn zijne constructio bestemd is, en wegens, het beraden van eeu rijwiel BINNENLAND. I'dvï; yerzonden aan 'schip".'kromp"; „iv 6 Juni ei. naar ,Gij5ralJ»r. 7 Juni e.k. naar Algiers. 10 Juni fik. naar Port-Sald. 17 Juni e-k- OW g«ip. 21 Juni e.jr- naar .Colombo- De herziening der ver^rajo,!, v,!" Maar omgekeerd waren er ook moöie I c. i e e 1), Het Ministerie van èh zuivere akkobrdön, of overgangen I Buiteni^ndschQ Zaken deelt het vol- trói-vffnVip vanKeere-1 gende mede: In de vergadering en zuivere E-ende mede: In de vergadering üer zooals in het Kerkklokje van Keere- Miaiaters van Buitenlandsche Zaken weer. Muzikaliteit en voordracht was p.ri:3 oyer de quaeatie van de cijferd, dat 1 IJatw <- .nnUnu Anerpnnmen 1 jpwWh» joo'n beende ais dess. bróscn eo ^-.oduceert vsu 106.000 K.Q., dat Is, M"r *>'- £a##pah toch zflue be- brieeeuBWlen wensefcen opgeoowu vetdeeld over 7000 buiMMiDnen tekening omtrent capaciteit van te zien, bebooi en ee«elve voldoepde nar «win nnpflvftor u HLvandatl per gezin. Wor'dec wij daar- gefrankeerd te worden eu voorzien per gezrn ongeveer^H HX- Wfl»t|_^ nif^ten van shSére ii^nd- van twee elkander snijdende lijnen v_i "«hoaio adren. loonende van -55114 H.L. per gezin. I van twee elkander snijdende lijnen 1 mede uitgesloten van anaêre sz^od I eeheele adres, loopende van 'm*t«k naar den anderen. iM verstrekt kan j Bl9r,f.Bi» .licht»fl»r« ontplofting n'e4. is sDl- VCAWA^, hiet te I eaBnirfi| wat met öngiag, w. 1 ÏÏÏS^évSïïT^OD deV vingers tikken product zich voo? »*g^' iteenval.l haar levers .op ue K eenmaal goed droog, ^Z^rALna yan len? Ook ever debeanttr^!^*^ vraag 4 is spr. niet tevreu moet toch eene k—'K"' kunnen geven, men reeds, kunnen zien of met schade I op. t Qyer pqrp zijn we nog dan wel met winst gewerkt wordt brachu - Spufloar», tevre^'-M, ^beerD fflet de Je" Z n~ 'tdf Esimiitriit Woensdagmiddag werden de slacht offers van bet tragisch ongeluk aan Ide Emmastraat', f» S® 5?'e°";e°s jarige A. van Roekei, diens 16jang i broertje W., en de sergeant-torpedo- maker Ras, te wiens huisei het ongrfuk niaate bad ter aarde besteld. Ont- zaglijk 'wks «e Jelan|stelling van publiek; van de Kerkgracbt af tot aan de kerkbofslaan toe, was het een onafgebroken rij van menscben. l! politie hield zooveel mogelijk ^nder geleide van het weef. Muzikanten en vooruxavub Miuwiexo er zoor zeker, en het applaus na elk te ?drii3 over de quaestie van de nummef beyhpti -^el, dat de z^ng lp herziening van de tractaten van 1839, den smaak 'yan het pp bliek viel. heb.ben de Ministers van Buitenland- Vogr de pqijze zong ffet koor, sche Zaken van Belgie en Nederland zoQajs wij zefden, de Vliegh's „Neer' Dinsdag j.1. nader de wederzijdsche lapd? Mannenzang", een tweetal standpunten uiteengezet. De heer mooie nummers van Keereweer, Van Karnebeek bleef van oordeel, dat Brandts Buys' „Avond aan Zee" en in rechtstreeksche besprekingen tus- een mooi nummer van H. A. Meyroos, schen Nederland en Belgie, met in- eetiteld 00 Aard, gij zjjt zoo wonder- achtneming van de door hem ge- schooD 1met een fraaie pianoparty, maakte reserve, de oplossing gedocht Na dp papze Heinze's bekend .De behoort te wprdop. v»k-»an« mnf-oan bas-aolo. .Ömhoeg" !ï'er overweging van deze uiteen wei een utuaua inu wij op dezen voet doorgaan tot men een flnantieel overzicht kan geven, ww «TT -^a m.a w. totdat de pers goed Ia? Als over 16 le88en- Natunriyk zal ae venoop we dat in 1920 krijgen kan het «at flrma Smulders voor eventueele ver- menigte, die er getuige van was. wel zoo groot znn géworden dat Dezen opdraaien, maar zoolang een J)e beide lijkwagens vac de broertjes het niet meer te stoppen ls Er moet 60 aoder DOg 11161 8ereeeM is» v^n Roekei vormden, met hun v.olg- naar spr. meening, een balans kunnen men geen goede balaD8 overleggen, rijtuigen.- den eersten somberen stoet, *--- Wat de productie betreft, noodig die aankwa#;. Pe kist van Arend, en non een- dan oudste, werd gefrggen door zijne we uoi iu -*v»-—i wel zoo groot zpn geworden, ast6n an(ler het niet meer teAtoppm Ia Br moet m|n geen goede balane naar spr. meening, een balans kunnen worden overgelegd, daar het bedrijf onder de centrale boekhouding valt. Spr. blijft dus bij zijne bezwaren omtrent de beantwoording,- temeer, meent spr., wa t» Laat het college zich rekenschap geven van deze zaak. t De heer De Geus beantwoordt spr. Spr. kan, doordat hij toevallig ook directeur van de Brandstoffen- ir uujs aixww o en goede balans overleggen, rijtuigen.- den eeimcu dom.. Wat de productie betreft, noodig die aan&wafia- Pe kist van Arend, is voor groep A 80.000 een- den oudste, werd gedegen door zijne heden. Verder 70.000 voor scholen kamerg4fip yan de Zeevaartschool e.d., totaal 160.000. En volgens het daarachter yolgde Willem, 41© 4°°r kolenbureau is een eenheid briketten de Heldersche 'PadyFnders graf waait? gelijk aan 160 K.G. andere brandstof, gelfiid werd.JongensvandeAmbachts- Het voordeel voor de betrokkenen is school, waarvan de jongste een dus, dat men de dubbele hoeveelheid leerling was, volgden aan het eind. - j«at.oaUb ramciteit Onder de familieleden, die den stoet begeleidden, bevond zich ook de treurende moeder der hejfje jongens. Nadat de kisten door de kanjera^en vaa de overledenen in de groeve <S4n erraf omtrent de beantwoording, temeer, kolenbUreau is een eennew wu™*u daar de voorloopige prijsberekenmg geiyk aan 160 K.G. andere br^tof door het Kolenbureau is goedgekeurd. Het voordeel voor de bei&o«6d6® JJ Wat ia er tegen om die berekening duaidat men de duhhel» dók aan den Raad over teloffgen? kr,jet. Ale de fabriek op volle capaciteit Is daar ieta tegen, dat moet er, draait) kan jij toch maar yan de meent spr., Iets niet ln orde zön. ^„„ligde hoeveelheid j)e interpellatie la hiermede gesloten. Adriaanse vraagt »»»p-- 1 vaa de overledenen ra w - De heer Adriaanae vraagt gsiaeD, peide in Mn grai - eg Inlichtingen omtrent het adres I auereerat ie heer van Mierlo, ng der zeevaartschool Jhet nog iniicnungen umuou.».». --- spr. öpr. san, ouora.. "u van de Kappers inzake Zondag aueorara --- _Q.rtRivniie ook directeur van de Brandstoffen- ting. Daar het hier alechtB een pimr w()0rd In treffende, gevpelv"ie commieaie is, de vragen beantwoer- jjgen betreft, en de groote mee:rder- waöc4?c echildorde spr. het W den, maar dit antwoord kan niet ieid r6eds Zondags gesloten ta, Mttendt ?erli6B waardoor twee zijn officieel Nog altijd is aan de meenden B. en W., biStana de jangei verfbalovende jongehedm ten Brandstoffencommisaie hetbehw mededeelingen van den hter D e grave waren gedasJd,wee ja g der brikettenfabriek opgedragen. Bi, QeUs, dat een aanvankelijk phrn l8 Arend een leeriing Mj^de Zee de raadsleden schijnt hieromtrent Wer0mtrent, dat zou worden inge- ÏMrtschooi geweest, en ateeen ^rnke, het idee te bestaan, dat dit bedrtjf üend, nog wel even kon wachten, ferme jongen, die veel voor ae tew niet economisch zoude werken. Dat teneiDde ook hierop advies te geven. tomst i6lod£de, deed hij een «hit- -a—- terend eindexaaiep, Daarna ging nu varen. En ziet, die PBOte zee, die in den laatiteo ,«jd wc „aadooraldattufetoteranhgt aOl IUCO ID U«v»vs~ae, VllOlSt», u»„ niet economisch zoude werken. IJRt teneinde ook hierop de inrichting anders geworden is dan ter g Nog is ter tafel gelegd: Antwoord van de Vereeniging Volkshuisvesting „Helder" inzake ingebruikneming van een onbewoon- „rnntno AAil dfl Bree- ae mriciiuug auuwu de oorspronkelijke aanvraag van de Brandskcomm. was, is mede de schold van den Raad, die daarover zeggen schap heeft gekregen. Daardoor is die oprichting vertraagd, en tezelfdertijd kwam ook de invoering van den straat no. 8 urlgen werkdag, waardoor de ex- Hieromtrent vraagt de ploitatie duurder werd ofschoon dit Spruit inlichtingen, en zegt de eenerzijds aan het bedrijf ten goede Voorzitter, dat deze ingebruik- kwam. Dit werd nu een continu- •-.»-• - a bedrijf ®n kon alzoo op de meest economische wijze werken. De aanvankelijk voorgelegde ex ploitatierekening echter kan onmoge lijk goed zijn om deze en andere redenen. De persinstallatie voldoet niet aan de daaraan gestelde en schriftelijk gegarandeerde capacitei ten. De fabriek Smulders, die baar levende, heeft al andere ringen ge- Ingebruikneming van een onbewom-1 was o hem'met bloedend baarverklaarde woning aan de Bree-1 eo waar P hem 5e!jlg hoor I weer thuia. En nu de toestand ®P zee beter wordt, nu een schitterende toekomst bom wachtjie, ^hetzelfde na uu Axu.u..v - Mofgen" meteen bas-solo, „Gmhoeg' van denzelfden componist', terwijl tot slot een „T:Cffi?«?-terlied" van J. E. Schmjrz en het geestige „Het Mebje "aan f|e'HeiqelpQQrt" van H- Schaffer gegeven werd. Een en ander viel, zooals wjj zeiden, zeer in den smaak. Mejuffrouw Claessen bleek een zangeres met een helder, geschoold geluid, een goede voordracht en een groote muzikaliteit. De tragiek van Brahm's „Schwesterlein" bij voorbeeld deed zij goed uitkomen. Haar uit spraak was beschaafd en jn 't alge meen" haar optreden sympathiek Het publiek bracht haar vóór dc pauze een enthousiaste' ovatie. Van de zijde van het bestuur werden haar bloamen aangeboden. Zij zong van Rob. Frariz een fweptal nurpmefs, van Brahms eveneens, èn nq, q® pauze, behalve een Italiaansch Ave Maria" van Luzzi, liederen van Hullebrpeji, Zagwijn, Wierts en Cath, van Reu?^- Het Mannenkoor heeft met deze uitvoering nog eens weer zyn goeden naam hooggehouden en getoond, dat bet op boog peii staat. De heer Leewens had de piano begeleiding voor verschillende num- nj.e?9 en kweet zich schitterend daaryaia. Een bal besloot depsp avond. D» MMMlHiMirljci. Zeiiepen op de Kerkgracht, Wo.eps- dagi£id<?ag) de jongens en meisjés, die bij 4e$ heer Amesfoort hun zaadjes en potjes geijld hadden op initiatief van d® yereenigipgA.fi!. 0: En het Was, een oogepblik, eenheele optocht van potjesdragenda kinderep Sommigen zwoegden onder drie of meer tegelijk, anderen hadden hulp gerequireerd vap mn zusje of broer- tje. Soms was moeder meegegaap om öC?k wat te dragen. Maar ze pa^tca Qfg op voor vallen, dat be- cuvn. die teere van de arbeidersa heel Canada te versterken, tot sun van de eischen der socialisten e syndicalisten. Verder wordt I. 1 dezer uit Mon- treal aan de Tire geseindMoctreal is totdusver niedoor de stakings troebelen aangast, maar er zyn hier toch ook pnnen voor een alge- meene stakingi de maak. Robertson, dminister van arbeid, uéeft opnieuw j vaste overtuiging geuit, dat hebolsjewisme achter de staking scllt, en dat de staking niet meer dapekmantel is, om een gevaariyk wpèrtakt plan te ver heimelijken, ^irmee men de ge- vestigde regeag overhoop wil wer pen. Schelkinpen Russisch diplo maat, bevesti dat er in Canada tientalen van dsjewistische organi saties bestaan Toronto st klaar om aan alle gevolgen varie staking het hoofd te bieden. E comité van 10.000 burgers is bed om by de hand having van v en orde behulpzaam te zyn, in pi» van de brandweer lui die Woemg dreigen testaken, in te nemenp een politiecorps te vormen, alse agenten hun post verlaten. Het is onurscbijnlljk, dat het tot onlusten zkomen, tenzij duizen den teruggekfde soldaten zich in de zaken menge De bondsregeering staat op ha; stuk en zal niet ge- doogen dat urgerfijke beambten staken; wie der hen staakt, krygt onmiddeiyk tslag. Dtscbland. Da Rubllak Rijnland. Uit latereerichten betreffende de uitroeping o de Rijnlandsche repu bliek blyktwel dat dit geheel op initiatief deiezettende mogendheden is geschie Uit tal van plaatsen komen beriten dat de bevolking van deze afscfidingspoging niet wil weten. De voorl-pige president Dr.Oorten i richtte eeitelegram van de Duitsche ryksregeeng, waarin van de uit- m vyanaige siemn?»- rgtcsregeeng, waarin v;- - Van dienstboden?16 e6S. roeping d" zelfstandige republiek p de gebreken we8 aaü6t "ui- werd keris gegeven. De regeeriDg- op ae ge ore Keu we- dige dienBbodenst3®1 eveQ bracht de feüen <J mevnwen aan het licht Ten iam m®n toch tot eep vooff^g mpromis. Beide orsaa^eB h,fr voorwaarden s"en 10 2111160 de besturen ojrl®g P1® eo 200 mogelijk tot 0ereenstemng trach |ten te komer Kpi baricbti Jhr. ouion is toemd tot gezant te arJ8- InBai®ld is eetftwerp tot herzieniS <W Ongsv»»' Hit yrt4is«'H< D$ k«gslscht e „Matin" spre11®! bericht eenige bladen 60 als zou ayd George gene 2Ü° do aan aitschland opgele^orwaarden verzachten, Het'aar, zegt de i.öf UVöi Wogiug van nvav zettingen gingdevergaderinguitëën. o.u.x:- 0 verzacureu, öbv""*i wBi, ur op waardororaiotrdtrl«g..MatU\", da,t men iiicale kringen Naar aanleiding van tjet berichf11® 10 nauw verWtaan met de der „Nieuwe Grt.", dat een wets .Manchester Guarc, een zwaren f ontwerp aan den Raad van Statdruk uitoefend op iersten minis-1 gezonden is, dat bedoelt den Minist ter 003 b®f° tot capitulatie in van Financiën in staat te steil enkele byzonderhi te brengen, 30 pet. van alle waardevermeerderi doch olets veroorlte zeggen dat van roerend en onroerend g! Dloyd George gé is, Uun raad tusschen 1 Mei 1916 en 1 Mei ]9 te volgen, te heffen, verneemt het „Fin. W£- E®° b.eri^^ \»et Exchange- blad" uit betrouwbare bron, dat®t agéüts<?hap te J daarentegen wetsontwerp, waarop de „N. V meldt dat Engel recht om de doelt, véél verder gaat dan ub®t Duitsche kolonieihouden waar- -x.'—j» bericht kan wden schy'nlijk weer aw in bespre- - - - -a» kim? zal komen.'evolge Lloyd weru xen» gegeveu. uo legeenug- heeft hie:a een aanklacht wegens, hoogvernd tegen Dr. Oorten es.de anderen iden der voorloopige segee - ring late indienen. Enkoiiinkrijk Haanwort Het FT.A. verneemt radiografisch- uit Berjn: Baron v. Wangenheim en v, lannenberg hebben een ver- tegenwwdiger van de „D. Express" een ondrhoud toegestaan, waaruit blykt, dt Hannover het voorbeeld van Ryiand zal volgen. Het zal een constiuioneel koninkrijk worden met een zo<n van den hertog van Cumber land as koning. BelgiB. Volgens het Vl&amsche Persbureau heeft de Vlaarosche frontparty Zon dag haar eerste groote vergadering te Antwerpen gehouden. Voor Vlaan deren en Wallonië werd zelfbestuur geeischt. By verschillende Franskil jons werdeD de ruiten ingeworpen. Ook te Brussel was dien dag "een Vlaamsche betooging ter gelegenheid van 's konings bezoek aas. Scheer de I beek. bovenstaande nencht kan wden scnyaxij*. ol afgeleid. Het ligt in de bedoeli van king zal komen.'evolge Llóyd den Minister van Financiën om1 pet. George's voorste] opper Silezië te heffen niet enkel van de «arde- aan Duitschland' te geven als vermeerdering van roerend0 on- middel om den omischen toe- fofirend goed, paar van iec® ver- stand te verlichiebben Ameri- mogensvórmeerdering, uitmelken kaanschen deskutf er bij Wilsoa hoofde ook ontstaan tusscb 1 Mei op aangedrongen Dolen C^jper siiofjiift7.nn houéenf deDuitshers mogensvérmeeraenng, uit i aangedrongen "oi®° «PP®1- hoofde ook oatataan tusscb I Mei gJJ.6 oudeardaMteher. 1916 en. 1 Me 819manda(sn ovsrAfrüra «uden krygen om hentaat te aellen vullen. Verder meldt areaa.damen iyiO 6Ü l mm zullen alléén worden vermensver- Jljeerderingen door erfenis.uweiyk, I krygen om hentaat te sellen enz. IJese belasting JfomtHS in de 06i?ooomi,sche faarden t ver- eerste plaats neer op óen rb.ooging I vullen, van dé oorlogswinstbelfing met J terugwerkende kracht. V de ver mogensvermeerdering is vele ge- antwooru uer ou vallen reeijs 3Q pet. pet^dwordt tegen voorstellen® veer aai bet nu van de résteerende 3 pet. op- einde der week worden iade- nieuw 80 pet. 21 p. der oor- gedeeld, en mén reeds oor spronkelijke 100 pet.) geven, dan spellen, dat de -che elscheaiet wordt daardoor de totalheffing tot worden ingevw- 61 pet. yeriioogd. Deo vyandeUjevolmachtden Bovendien^ worden aljfermogens- zal een term,v° drie of der belastiie door de dqgen woeden'ven om u te „a .«rllike vooriar- vermeerdenngen O.W. belasting niet jj zooalskoerswinst op eff yprfne,erd?ring van on-erend bezit, .enz. Ala. Nel Vr.u»z»-rt»»i»«j|« DeAlgemaenaNedeandacheVr® Snrze°»e,-oor«, deo der geailif aadvsarde. Di nutrited> l.'HiU Uit Parijs gemeld, datve- deï en Dene^ De AlgemeanaNedeindscheVrou den eo )aedane „jsg >or wen-Organisatie heeft .ndenllmiater van d gard dehhen ide van BinDenlandsche iken een adrea de E ,#n eïentueeleer- KauerDenk eene?*». d'? J tf. of ra. lts wat Voorzitter, dat aeze ïngearui*.- wuavu. neming in stryd is met de wet en I gevaar dat hem geschreven is, dat de woning zoo oorzaak van zijn d/ spoedig mogeiyk moet worden ont ruimd. De agenda is hiermede afgehandeld. UIT OOST-INDIË. UtfUO, x- gevaar aac uem op Z06 dreigde oorzaak van zijn dood. Hartverscheu rend is het te bedenkeö wat gebeurd is, en te lezen ln het hart 7/m die arme moeder, die haar jongens mis sen moet Hy, die als spr. - zelf vader is, kan dit beseffen, en woor- |den van troost kunnen wü niet spreken voor zoo een smart. Moeder, roept spr. haar toe, weet, dat het aandenken van uw jongens by pns steeds in dankbare herinnering zal B6°' m^r nog mee voiuouou. jkwiiiu vWuOUI-6vuv.biyven en dat wij hen eeren zullen by de onbekendheid van het personeel, I gen telegram, is het aantal slacht- gedenken als degelijke jongelui, het werken aanvankeiyk met vochtig I offers van de Kloet-ultbarsting ge- Moogt gy de kracht vinden en straks ^materiaal, dat langen tyd buiten ge-1 lukklg geringer dan oorspronkelijk ook uw man steunen in zyn leed. ,n Ho kranten I geraamd was. Thans wordt het aan- Hierna :aam de heer Besseling, tal geraamd op 6100. directeur der Ambachtschool het De heer De Man is niet omgekomen, woord. Voor de aaepts maal, zoo wel echter het kind Denys. zeide spr., staan wy a^n ji^t graf Ki^rtS^^ksï e6adleSndeIde^K commissie foOOO geschonken., balf vjjjf de school uitging, dat eenige De correspondent van N. R. Ct. uren iatar "Willem van Roekei niet meer zou ?yn. En wie den volgenden U«».„^on hnH5!OU Dl uitbiritliff vil dei Kloet. lavende, heeft al andere ringen ge- (Officieel). Blijkens böhetDepar- leverd, die heden proefgedraaid heb- tement van Kolomën van den Gou ben, maar nog niet voldeden. Er komt veraeur-gcneraal urt K^iri onUan •y de onbekendheid van het personeel, gen telegram, 1S. y. .„„wiuv rvvat nnrhtifT van de Kloet-ultoarsnng ge IlittDül uvai, uau "*"6"" -v- legen had. en ook de ln de kranten en langs anderen weg gewekte stem ming van het publiek betreffende mindere bruikbaarheid van het pro duct. Onlangs is op eene vergadering van directeuren van Brandstoffen- commissies, die ook Brikettenfabrie ken «hebben, gebleken, dat wy het ÏZZZ\rZn ltUrZ vei «a t.' Soerabaja' aaiot; K bsriëden bad, zou bedrbf dat Jas 2 mM^en geregeld De «ItbmUng van 1"Sstrakke gezichten werkt, al een volledige exploitatie- in bet district_Sre"6*t dr0 dBbben gezien van xijn Jrameraden. rekening over te leggen, is niet wel tahoe bette en 10D00 c,rfers De leeraren prezen hem sIb een doenlijk. De balans zou noodzakelijker- rijstvelden <^;'^'knMl>e u voelbelovend leerling. Moge bet d^ SkrfficSe«g^d6m oudera tot wyze uaaeuiig uiwwu fj"- bedrijf als dit moet een jaar werken, wil men de resultaten kunnen vast stellen. Wat de vraag betreft over WJJKOIJ aniiiiioi I het officieele bericht gegevene). ouders tot troost zyn, dat hy een De tydeiyke geoloog in gouver-jder meest geziene leerlingen was, nementsdienst dr. G. L. L. Xemmer-1 en toonde te weten wat zyn plicht a.Pü 6'VX"- trx plankjes, en je kunt er straxs aardige prezen mee halen, en stel je voor (of liever: stel het je niet voor, want dan hou je je hart vasii) dat er een brak! Tvee kleine jongens zwoegden onder dep Ja?t van een aantal potjes. En dat niet qlieen. maar de eene wps op de strandjuttery geweest en bad nen yerzameling kurken opge diept, zooais die aan de vischnètten zitten. Dat instrument pad hy om zyn nek hangen, maar het aehomm®' lende ding bemoeilijkte hem.. Zoodaj: broertje aanbood de kurken over te nemen. Jantje vond het maar matig goed, en zwoegde maar liefst voort m®t zyn last. Een eindje verder hield moeder krygsraad met twee kleine meisjes. Ze besloten maar eens te verwisselen. Weer een eindje verder liepen kinéerén met de potjes in de armen geklemd, voorzichtig met hun last voort. ^oodat we maar zeggen willen, dat Aqt in September een leuke wedstrijd kpn gorden, die bloemen wedstrijd van de A. ,G. Q. En we hopen op veel zon voor de bloemen- kindertjes, want zon is toch maar alles en doet de bloemen leven e& bloeien. En de deelneming zal ook wel meevallen, denken we. TT OU-U1 SOU1UU..V van Binnenlandsche 5ken een adres de Entente, gezonden, waarin ordt verzocht te werken 80 eventueeleer- om, als het wetsooverp-Marchant vatting der4*1® tegen Dqiih- c 8. wet zal zyn gewrden, H. M. de iand, Koningin te wiilenadviseeren tot Kamerontbindingtvens wordt ge vraagd reeds nu diemaatregelen te yjlle» treffen, waaroor het mogelyk zal vordoa, om bieen Kameront binding de hésfaane kiezersiysten aangevuld te kr(jgd m de namen ^ti)^men"tot'hM~ der vrouwelijke kieeie, I rojdde]1penstellen van q Prov. Statu ia» Noord-Hollaad. '---commissie, die r. wan RiiüHum. m De kurteö^iccait - - H. Th. B'Jacob, tal zich ta ontslag mét ve&tigen op het familie stellen Wat de vraag betreft over nementsdienst dr. G. L.L. Remmer-1 Eq mQge het voor de andere de ta^tte^ wefbuitar! ttaffietaffiutte «fdVet tZT- «n| jongens een spoorslag zijn bun oudera Uit hit Politli-npport. Tegen den werkman P. is verbaal opgemaakt, omdat hij bh sen twist in een catt aan de Spoor ilind HgTltllltlllll voor Brd'»«l« l,rl,« Londen,bi- Het Lagerta beeft ISr Vtrianlgd. Staten. Uit Washington werd. Dinsdag- gemeld Voor het huis van den attorney- general is een helsche machine ontploft, welke exploisie schade heeft toegebracht aan de woning. Eender samenzweerders kwam daarby om. Van de leden van het gezin is Riemand gedeerd. Ook uit andere steden van de Unie zyn berichten ontvangen omtrent bomaanslagen op toonaangevende Amerikanen; maar niemand is daarbij, •mgekoaaen. Stakingen. In Parijs en geheel Frankrijk breidt de stakingsbeweging zich op onrust barende wijze uit. 800.000 arbeiders in de metselindustrie hebben het werk neergelegd. Een groot gedeelte der mynwerkers staakt. In de textiel industrie breidt de staking zich uit. Te Parijs staakt het vrouweiyk per- 1 soneel van tal van mode-zaken, het geheele personeel van de groote. ïagazynen der Printemps. Maandagnacht heeft het personeel van de Parysche metropolitain (de ondergrondsche stadsspoor) tat sta king besloten. Naast economische eischen worden ook politieke gesteld, o a. onmiddellijke staking der vyandelykheden tegen 1 de Bolsjewiki, invrijheidsstelling der krijgsgevangenen, enz. In Engeland dreigen de katoen- arbeiders in Lancashire met een staking. Zy eischen een werkweek van 46| uur en 80% vermeerdering van het standaardloon. Wanneer het tot een staking komt zal ge tracht worden een algemeene staking op touw te zetten. Kerte btrlebtn. Wegens Spartakistiache onlusten is te Dusseldorf de staat van beleg afgekondigd. - De Grieken bezetten Aivala en bet eiland Santorini. - De Oosteurijksche pers keurt eenstemmig de vredesvoorwaarde ten scherpste af. Volgens het „Neue Wiener Abend- ,rt narlemem011111118816die t Volgens het „Neue Wiener Abend- Ig' {r v00ntwikkeling jn fe- blatt"achtdeOostenryksche regeering na burcemeeste van Bussum, rnr. v inbegrip yan' l de vredesvoorwaardenonaannemelyk. -al zich na zy° ondergeschikte w- De Magyaren -treden .krachtig op :W?6n -evende00 binnen het Vei> tegen de Slowakken. „De rik voor Engela, n<»Not-f«rior«fiav nn het familiegbed '»W|^ rjk voor Engel moeten opgeven. ^erueemt uit ToroD Os Indisobs bsgrsot'^i- D® ,p jangdurige ,en - Het ontwerp-Iodische begrooting d" -.gering ift den A^ej- voor l«a».eluR metf^totaaljap w^ 8 vredesvoorwaaraen onaannemeiy k. - De Magyaren - treden krachtig op >gen de Slowakken. - De Nat. federatie van het Fransche spoorwegpersoneel deelt de regeering mede (tot deze vóór- 1 Jan. 1920 beslist moet hebbèü Qver de nati onalisatie der öpooïwegefa: De president van Portugal is aj- voor 1930 sluit met een totaal van won to is hiermeo gef- 485,4 millioen gld. aan IS (8ocialietiache elemt en van 564,8 millioen gid. aan uit- I digd den heeft gekreg. gaven, w.o. voor 78,6 mffiioen gid. de "n. ïsn deD Sn buitengewone m gaven Er ra De gerekend op 61 millioen gl nieuwe middelen. Uit M „Ktrl!«li«" «P ■lln "'Ylloijie- Rpinter seint uit' Londen, dat een1 stMmdriftm aan de Tyne de beman ning aan land beeft gebracht vwi het Nederlandsch stoomschip lineen". dat in de Noordzee is ge zonken na op een myn te zijn ge- loopen. Leviné to ter dood veroordeeld. fjó voltrekking v^ri hef; vopni^ fiypnwel uitgestél<J. demr.-Met antwoord «J®r geaUieerdeu van d®° raad n op de Duitsche tegenvoorbcellon zaj «!rin8>d, de ondarvoorzilr vermoedeiyk heden worden vastgg- ^®rïri8, hebben hun amta JSld. Belersche communlstenjelder Luchtvaart neen'6 protest tegen e De ueierscne cc huitt voorstellen van »t <p0uer gearresteerd, p tak* té. vj. optreden hebben e staking eon aaf Sten met <Je leiding p SfV Winnepeg en er bit r-an vastberaden pogg zLvorden, om er opente 5ie/erlamen en de pose ?«IJ«-ïtsw-ïorUe Volgens een draadloos bericht uit New-Tork aan de „Petit Parisien", heeft de Amerikaan Raymond Ortsto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2