BAL S. Coltof, gemaakte Heeren-Kleeding. TOTALE UITVERKOOP. Suiker H, Schürmann, lunchroom NEUTRAAL, Raad van Arbeid In prijzen van 30,35,40,45,50,55 gld. HERMAN NYPELS. S. HERSCHEL, Koningstr. 23. Fruitwinkel OEBANAAN. J. J.v. d. PLAAT, Hedenavond 8 uur: Samenkomst „CASINO". HEDEN Stremming Passage. CONCERT!! bij j BIJVOET, Onze winkels zijn tot Vrijdag morgen 8 uur gesloten. Secretaris HEDEN ONTVANGEN een groote zending Nieuwste modellen-, - Prima qualiteit. Naar SCHOORL, BERGEN en ALKMAAR. Al onze Zomerhoeden moeten weg AFSLAG vin KAAS A. BAKKER DzKeizerstraat S6. Suiker zonder bon. Gebroken Thee PrimaGrasboter Melange Boter Orange Marmelade, Bij P. SCHRIEKEN, Versch Rundvleesch ei prijs van 125.000 trines mtge- l<?d voor den vlieger uit geallieerde ladeD. die het eerat een onafge- biten vlucht van Parijs naar Ntw- Y(c of omgekeerd volbrengt. ?t aanbod is aan de A™®"1"*?; set Aéro-Club gedaan, welke de prcceming zal organiseeren en coiileeren. De prijs blijft vijfjaren ope Engeland -Australië Uenant Hinkler heeft ingeschre ven oor den wedstrijd Engeland AusUie, waarvoor het Australische Gouvnement een prijs van 10.0UU pondeeft uitgeloofd. den Tempel., aangenomen. Het gansche ontwerp werd afge daan op d-9 eindstemming na, die heden over acht dage,n zal worden gehouden. Smok.alboord. Vade In de haven te Harlingen liggen Duitsohe stoomsebepen „Steilten „Pollui" is doorde ko- miezetvoor ongeveer 12.000 mark aan sikkelwaar, waaronder zeep ■en cholade, van boord gehaald, ■chtolfl ofjosloomd. Door in schipper van den Maandag Vn IJrnden aangekomen zeiltrawl- ^jer Si S75 (Edison) werd gerap -teei' dat 29 Mei j.1. door een J L -km gebleven Britsch marine tijdens uitoefeninc van de uitoefening van if op de Noordzee hei visch- fulg wei aPfgestoomd. Een )eel|jke '.-«oor de betrokken jetderlj. SPORT. schadepc*'wor )n- iroavtrsbsnde. Dinsdatnfi .omstreeks half tvee '«tal onbekenden de hre'vaSonb.— meester vi t TeI naere aan\e Isabt neuzen. T,e hunne.^ ?™f®» raam binm. Op Cen^aWK, waarschijnh. is opgestaan .ÏLhoten te bieden; vrd door hen met een rolver. De kogt-1 drong hem door ht rechteroog en het hoofd la^s het oor. Zijn werd onder blreiging met de ravotv genoodzaakt e! geld aan te wgZ8j- Ongeveer 6(0 francs namen de misdadigers iee. De marechnssée stelde een uitge breid onderzck in. Sporen wijzen erop, dat de misdadigers over de grens vertrokfen zijn. Kampioenscompetitie westelijke 3e klasse (le groep). int Hortus 820149—5 Hollandia 820 1 46-4 O.D.S. 3 1 0226-4 Y.C.S. 3 1 0 2 2 4-11 Zooals we reeds eerder melden, en wat ook uit dezen stand blijkt, zijn de nos. 1 en 2 naar de 2e klasse gepromoveerd. Oa ZwfJowan-Roy/l Air Forcr. In verband met het geschrevene in het nummer van Dinsdag j.1., zij nog gemeld dat de Engelsche vliege niers Zondag a.s. nog eens zullen spelen, maar dan tegen een ander Zwaluwen-elftal.waarin eenige spelers opgenomen zijn, die tot op heden nog niet in een vertegen woerdigend elftal zijn uitgekomen. Dit Zwaluwen-elftal is als volgt samengesteld (van rechts naar links) Doel: Börnemann (A.F.C.). Achter: Pljpenbroek (Go Ahead) en Doets (A.F.C.). Midden: Houtkooper Jz. (Haar lem), Van Linge (Be Quick) en Van Roe'acal (N.A.C.). Voor: Pebcrsen (FujenoOJd). Rode mond (Be Quick), Buitenweg (W.V.V.), Felix (M.V.V.) en Beijera (V.O.a). Volgens mededeeling vail Sport vereeniging Texel.heeftConcordia niet ■eSDeeld tegen Sportclub I (zie ons taê yan Dinsdag) doch tegen de Z^vaartschool, waarin 2 spelers van Sprtclub J 3 van Sportclub II uithamen, terw^i^e overigen byna niet -evoetbald hebben 'I W". A^SSÏdu 7!7. fïï 1 —Mw*#nd .'sp'.titïB n.Jlvoli", blo«mkool 1» oit. f8üa 40 2»:i6a knoiteldeiU tO- a f 0- p«te-«Blie i» f 0 par 100 boa poatalaln f 176 b f 1.91 pat kan, raapstalen f 170 a f4.-, thi aaibar f a f 18.60 radij* f1- a f 6.-, a.lde.-j) f 0 - a pet UO bos ptal 18.— per 100 stok», ap .al* (8 40 a sla f 180 a f 8 per w. - per ben witlof f 0— afÓ.— per 10 pbnd, zarinp f 0,18 a (0:6 per ben, wottalan f 82 a I 45 - per 100 bo» AvKesttdiug. Haarlem, 5 ini. Door den Rljks- "Waterstaat is feden aanbesteed het werhoogen van len Rijkszeedijk aan het Horntje te liel. Raming f 80000. Laagste inschriVer J. de Vries, den Helder, voor f ?300. Afloop der opnbara «orkoopisg van huizen en rven, gehouden op Woensdag 4 Juni 1919 in „Casino" ten overstaan vat Notaris Baas. I—3. Het huis,'ngericht tot café, en erf aan de Spoirgracht 89, hoek Wagenstraat, groot are 7 centiaren het huis aan de Wag«ostraat 2, achter het vorige perceel, griot 14 centiaren, ■en het huis en erf van de Wagen straat 4, naast het yorige perceel, groot 63 centiarenlooper de heer J. Burger voor f7980. 4-6. Het huis met pakhuis efl aan de Wagenstraat 15, groot 1 are S centiaren het huis met pakhuis en erf aan de Wagenstraat 18, groot 1 are 8 centiaren, en het hui» met pakhuis en erf aan de Wagenstraat 22, groot 90 centiarenkooper de heer Chr. van Dijk qq., voor f3070. 7 en 8. Het huis en erf aan de Wagenstraat 30, groot 64 centiaren, ■en het huis en eif aan de Wagen straat 32, groot 56 centiarenkooper de heer H. van Pelt qq., voor f 2L40. 9. Het huis en erf aan de Wagen straat no. 28b, achter perceel 7, groot 23 centiarenkooper de heer Chr. van Dijk qq., voor f 241.—. 10. Het huis en erfaan de WageaJ straat no. 28a, groot 18 eentiaren; kooper do heer M. C. Yiiser q.q. ▼oor f 240. II—16. Het hui» en «rf aan dc Gasstraat ne. 21, groot 64 centiaren het huis en erf aan eeno brandsteeg uitkomende in dc Gasstraat no. 17; achter perceel 11, groot 40 centiaren het huis en erf no. 17b, groet 41 centiaren; het huis en erf no. 17c groot 40 centiaren, en het buis er erf no. 17d, groot 40 centiaren kooper de heer Kroonstuiver q.q. voor f 2055.—. 16. Het huis en erf aan de L. van Berkstraat 10, groot 67 centiaren; kooper de heer H. Riemers qq, voor f640.-. 17. Het huis en erf aan de L. van Berkstraat 12, groot 62 centiaren kooper de heer J. Vos, voor f680.—. 18. Het huis en erf aan de L. van Berkstraat 14, groot 61 centiaren; koooer de heer G. Visser qq, voor f710.-. 19. Het huis en erf aan de Djjk- straat 33, groot 3 aren 60 centiaren. Kooper de heer J. de Beurs Pzm, voor f 2880. 20. Het huis en erf aan don Kanaal weg 6, groot 1 are 69 centi aren en 21. Het huis en erf aan den Ka- naalweg 7, groot 2 aren 85 centiaren. Kooper de heer J. Basie q.q., voor f 9000.-. Surferiijico Stand v. Helder, Vn 3 t/m 4 Juni 1919. ,Ü!$DlsiTROUWD: A. Tol en J. Stroo, a Dol en M. Dekker, P. Pieters ei^. K. Bontes, D. S. Leef- lang en g. £enker, D. Klljzing en R. Zon. GETROUW: J. Dekker.; en W. Kramer, J. gels en A. LuidiügA. BEVALLEN h. Wolters -V. dep Veer, z., B. Bf»n Nieboer, d. OVERLEDEN j. Ras, 33jaar, J. G. Nehbeiing, 49jaa j, Hoflrnd, 88 jaar. LEOERBEuCHTEN. laarwadda a.,aaiittn. Ic d* oiwgingBkepkllDM, V4fl d« rsgillng T*n de bizldigiiigjn voor,#l m utmii p9r-p. nol der Ifidmackt, Jc bo^kn] voor deri Bsigeint leil en voor den ,rg0-nt op 1 Jen IBls twielf i(ia*»t die sijer* a;onddlofflcler tellende, dienlet d» geicbuttvid buitten voer oeigemt mi>or de voijprde be«'diginggMU»«l net «!i r 1660 Volgens di opvett ng veil «omq(ga kolte- Adojiniïirite-r, moe t des» le»«oiiie wo woweo nitgtgd, d»t b.v een «eigent met '4 j»ien 6tsu.5"tj« ond«rofflol»r op dt tjidell^ 1810 J**iw.«le zo-i senietwD dochd peiledtete v.r te woiden tc ren 1660. Het De?«inent vsa Qotleg thrns medegedeeld, t de Jt»»wedde ven aila tirgeen- M te ll in 1 nli» ae geruton op 1 Mu«7l ifilb iweelf o ier dlena*ja<en «la ondirtfflc er teUtnae, foorht tot f 1660. Voiyta goed doel. Door den con»ud«nt dor Vle Infinteile bilg de e* a«nom»nd.-ni v«cde3»t rapier.le, te Datzljoa v»j»t 28» »e«e: ve leg lnr, Ji ten behoeve van Sinatorlomfonda van „O Bilang" e/gelriu, re*p de lommi van (68179 en 1U0. z|Jnde opbr«Dg»t van opgeheven cantlnefondtenfeoita ia aoor eer. ïoiiemnt- Kolonel,legluelecamandsnt, too- ge'ljfe d el neg geschonkeon bedrag v»n f 358 86 IHARI F.BE RICHTEN. EJJ Ken. hflslopen 31 Uef la aan denofflcler van admlnlstreti.r 2# kl W D lebergwo, op zijn veiacek, mnpgang ven l dizcr, eervol ontalag nlt dan »|«oat verleand. BQ Kon. beiloitn 5". Uel la met Ingang van i Juli, de kaplteler zee F. W J Qrcenebeom aervol oBtheven de betiekk ng van dliée tanr vaa het Dar.eiablleiament ta Amater- d*m, tevan» on^omma; dent der mailn» «idair, en eö^ S<betiekklng«n opgedragen «an den kapitein tp. c Coope BU Kon berlult gi uei la lo aan den laltait ter z«a de- ie kl H J. Pek, sr.egoDa oog^Hk h.id voor de verdero waarneralag ven militelien dienst ten gevolge van licfc laueb,eken, met ing ng v«n 1 dezer, eervol ontj ujt dia zeed eD»t ver leind, onder tookeub yen een peaeloen van f 8205 'ajiara. So. mat 1 decer deitenant ter zee der 2e kl. O C Jêger bevort) tot luiten nt tor zee der le ki. 1 ter jb'. 3 L 8cb rer, ïh .n* beschikking, wordt 1 uli geplaatst In d» -actie dar marine te f ïllemsoord ao 10 Jpli aBtm«t de betrekklcg raa cbef van den die', der oDde>e*eboetnn ta»lteln iuitenaot ter zg 3 Frlder cbs «haf -an den dienst der d> j>,os» teler-fl. #n v.n e mll taire kuatwicht,, dl x jnil oervol van ie bitraiklng ontheven gaateld ter beschik- Ing terwijl de kadtait.nft.rz.^J A. land vaa den Berg, ti>3 m comml^le te pe doora op 1 Juli wot^epiaar.t u Amster im en beiaat met. debekkitigvt m dienst der draadlouzqifg. - tlltaüe kuatwicht. Jet den leten Juni 1« oHlcier mieblnlat d 8r kl DA van Siee&iraii ovagepl atat 2«Hl w;*bt -hip «Wulemeoord Baat HMa. Koningla Buima. g ven chef van Mavön te Nievadiep. 4 V.rtrok'sen van H n TWEEDE KAMER. Veigadsring van Dintdjg 3 Juni. Voortgegaan wordt met de behan deling van onderioijzerssalarisstn. DS heer Ossendorp (s.d.; licht een amendement toe om op ruimer schaal vergoeding te geven voor surnumerair onderwijzers. Minister De Visser ontraadt aanneming van het amendement, dat wordt, verworpen met 41 tegen 83 stemmen. Verschillende andere amendemen ten werden verworpen of ingetrok ken. 'Alleen een amendement-Bulten, dat het wachtgeld van hen die inéef dan 25 dienstjaren hebben, bepaalt öp het' volle Salaris van het laatste, Werd, ondanks vrij" krachtig verzet van den Üinister, aangenomen. Mét fie linkerzijde ste'mdé 10 katholieken 'dn de 'heer Van dé Laar vóór. De stemmenverhouding was 49-36. ïn de vergadering van 4 Juni waf (ie Minister aan het woord. Hij heeft een wijziging aangebracht, waardoor die gemeentel'jke verordeningsbe palingen van kracht blijven, die vóór 1 Jan. 1919 reeds waren ingediend (al waren ze toen dus nog niet nut- gesteld;. De voorgestelde verrekening tus- schen Rijk en Gemeenten werd, na hardnekkig verzet van den heer Van 'vISSCHERUBËICHTEN Aangebracht ta fflargdup. Juoi Dcor I korders: 60 Ad.ltoBff.n 1 ak f 0».10 kleine toügeftBr 8tuï f ÓU, Irbel voor f 7 2 kUien igcho), Be- kirt I 6 kaaien klelnr schol r kiat (7 76 aor trekkers: 80 tal barlu par tal 4.20. >or geej-vlaachMBli ui g«, pM U1 fu,- üor rogganvlsachera 10 ro.n, pw Btck funl Deer 3 ke'ders: 4« njlqitort.n ptr st f 0 8 10 kleine tongen, p n0k f 0 26- 3 >ten zitachol. per kist f 18 60(i.ten kleine ael, ^#r kiat t 7.—8 kisten .hjri en, p.r Ir geepvlsschers60 UI gs»p,u tsl f&— ar.-. la '01K|*QvlMch,r' 260 '°ss\ atnk kvrktberichten "*»msb, Juni ine. -a? w Jsjtoelsn (auia/.i 18 Pinl U4 HB«V» 840 8;ba (vette) O'-eriwa 871 Lami«a 9 »okk«B hu,. JKÏ.Rsa,'.ÏS 68 Bigt* 20 KoaiJi Kipp» 89 Bende. 8 6 K.». kir ?«52 9- 1600 Bsmdso too atBb gTOOMVAARTBERICHTEN Stooms»artmzstsctiappl? Nedsrland. Ambnn. van Penarih n.oi L- aPalmae, pasoeo de 29 Mei Flniaterie Bandithul.rvertr. 80Mei v Alglere J.a Pieie'82 CoeB, thnlsrei», vertrok T6M«i vsu Colombo K.-ngein,thulsr..arriv 27M-' B 'itl van NewY -1- vanDtirhan Qr. tina veitr. 'Jl Mei v Bats vl« n Vdam. Java venr 8' v B> eoos Ayre- n. A'dam Boeton, v. Jjiva naar Amate: dam Vertrok 8 Juni van F.lmouth. Rotferdamsoha Lloyd. Arakin.venPhiHde' hi- n"\rRotterdam,arriv 81 Mei te Felmouth Biesibei arriv. 81 Mei v B-it- via te New To. k. M-'ke nitreie ae»-2 Jent D»>1. Blndjuni. uitreis, ?ae» 2 Jcni •ueisant. Hmdoro, tbuisrvsrtr. 21 Me v.P derg T- oibor*, thui«r., venr Si Meiv Oibrêlter. Me auke, van R'dero naar N- W-To-k, 8 Ji-Bi '8U, 'amiddigr 16 myi West van Biqio'je B-ck gesign-'-eoTd. Huil. Amerika lijn. Rotte "dam arriv 80Mei v B' iamteNew T. ik S'oterdijk m 29M- R'dam te N. wporl N.w W elwijtc v N^w Yo kna*r J.va.vertr 29M l van Barbado» Pce'.dbk van -uerto Mexico n. Botterdam, vertr. 8 Jun! van Falmoutk Stoomvaartmaatschappij^ Oceaan. Sarcedon.v Batavis nsarAiastord*m,paa»»#*d# 8 Mei Sibialtar. Kon. Wost-lnd Maildienst Commewyne, van Weat Xndiö n-tr Am«tardm, vertr 3 Juni nam. lu 00 van imouth Java-Pacific Lijn. 7*it'9k 19 Wol vin Batavia naur San Pranclscif! Java Bengaian-iij». Ceylon veitr. 18Mei v.Java n Celsotta. Den 19den Juni hopen onze I Ouders HENDRIK LAST0RA6FR en TRIJNTJE LA5TDRA9ER BREET hunne 36 Jarigs Eehivaff-nfaing te i herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van hun Kinderen en Klein- 1 kinderen. fnplaqts van kaarten. Ondertrouw d* ALB. TOL en ANNA STR-10. Helder, 4 Juni 1919. Ivplaats van kaarten. Ondertrouwd MARiA CEKKER eü ARIS DOL. 8i ouwerstraat 54,10]fl Oranjestraat 29, j 4 Juni 101W' Zondag 8 Juni receptie van 2 tot 5 uur, Brouwerstraat 54. Ondertrouwd D. KLIJZINB Jr. 4 Juni 1919. R ZON. Amsterdam, Helder, Huwelijksvoltrekking 18 Juni d.a.v. Bzceptie 8 Juni, Molenstraat 55, van 3-6 uur. Getrouwd: J0HAN J. BEL8 en ANNIE LU DiNBA, die ook namens wederzljdsche Familie hartelijk dank zeggen voor de zeer vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Den Helder, 4 Juni 1919. in «e-l-ind mat de watfarkoimt «an Chrlstui. Schagenstraat 16. Leger des Hei's, Seoorgracht 38. ZATERDAGAVOND a.s., 8 uur I 'Br bljz ind.ro MSF.T1NG, geleid ioor Stafkapt6. LtGTVOET van Amsterdam. Inzegening van PI. Officieren. Toegang 5 cent. - Aluziek en ?ang. Casino-orkest. - TUIN - Beleefd worden zij; die goBduren in b waring jonomon h=bhBn, van SLORTiP., Californistraat 4, verzocht, deze ti>ru0 ta bszorgem, daiir zij weer geregeld thuis zjjn. a-a a- 1- a- »- .90 .te as De BÜÏÏGE^E^STER VAN HEL DER nïaakt békend, dat wegens aan de1'MOLENBRUQ aan te brengen herstellingen, hét varkaar ovar d!n alsmede de schaapvaar! t«r ftaafhd "met ingang van IQ Juni tfl19 tot nadere aankondiging'zal' zijn gestremd. Helder, 4 Juni 1919. Gevestigd: ZUIDSTRAAT 6-7 Mt dl Doet* Arts. SPREEKUUR: All» werkdagen, voor fondspatiënten: 8-9 uur; voor particulieren1 2 uur. Telefocnnumm-r 30. Verwacht binnenkort een zeer lijn Strijkje in SPOORSTRAAT hotk KONINGSTRAAT. Prop. P. PLUIJLAAR. op den 2<"n Pinksterdag «snv.ng njm. 3 uu, en op 13 Jun'j, 4»r galegoijheld ven het schoolfeest, Kanaalweg 141-142. te Hoorn, De Voorzitter van den Riad van Arbeid te Hoorn geeft kennis, dat zij, die in aanmerking wenschen te komen voor de betrekking van bij den R lad van Arb *id te Hoorn, hun sollicitaties bh hem kunnen indienen. Bij voorkeur komen juristen ip aanmerking. Het ambt van Secretaris is als een nevenbetrekking te beschsuwen. De door de wet vastgestelde jaar wedde bedraagt f 1500.-. De Voorzitter van den Raad van Arbeid te Hoorn, D. L. HARMS. Mevrouw VAN MAANEN, D(jk- straat 38, vraagt eert DIENSTMEISJE, voor de morgenuren. Goede getuigen veréischt. N-t MEISJE gevraagd, om'e morg«n8 eanige huisoiljke bnigfuilsn te veirichSan en 'if mi(jd*g> 't naahii ta leexea^ Adres: Bureau van dit blad. Nut MEISJE gevraagd, van 's morgens half acht tot twaalf uur, Zondags vrjj. AcjreöBockhandel SPRUIT. Spoedig gevraagd een nut MEISJE, voor hulp in de huishouding, bjj burgermenschpn AdresGoversiraat 80. Bemeente-Reiniging. De Beeremmers ulf do wijkon va» Maandag (2a Pinkster dag), zuIIoü a s. Zaterdagavond^ aanvanuonds 6 uur, worden opgehaald- De Vuilnisbakken, Donder dag daaraan volgende. De Directeur, H. F. v. d. BERKHOF. Gevraagd nat M*>I»J", voor lichte bezigheden in de morgenuren. Adres: Bothastraat 3$. Gevraagd een flinke HUISNAAISTER. Adres: Koningstraat 28. Gevraagd oen n®t Klndoemei»! _j oen flink" ï^aol»t«r. Adres: Qebr. SLïttKER, Spoorstraat 15. Efen K. K. BÜESIJRMEISJÏ, 27 jaar oud, niet in aanraking kunnende l^omen met personen, w»n«ht ismgt daze w !g in kennis te koison met -»en n»i R.-K. PERSOON, Korpl. of Sergt. der Mirine. Brieven, onder No. 770, Bureau van dit blad. Voor net jongmensch bestaat wegens vertr. van den tegenwoordigo gelegen heid tot kost en Inwoning, vi!] sia«p ksmNitJn, haal natt» artigeving, grz-.)lig huisciHfc veikeêF, g'eiégenh^id voor stu üeofendan ün d-g^lijk pansliiB, geen beroepspension. Prijs f 55 - p ma&ud. Adres: Bureau van dïfc blad' Twee Officieren zoeken met 16, Juni flinke gemeubileerde Zit kamer en 2 Slaapkamers 'met P.ansinn. Brieven 'onder No. 775, Bureau yan dit blad. Woning'uU van den'Helder h»»r d*n H-?C. <üj te koop 32 stuks nlAuwe KNOOPEN (voor schrijver K.M.) f 0.25) per stuk en een KINDERWAGEN 6f10t AdresBothastraat 41. Voor direct gevraagd een flinke LOOPJONGEN, tegen !wa<i loon. Adres: VROOM DRBESMANN. Flink1» LOOPJONGEN gevraagd. Loon f 3.50. Adres: Boekhandel SPRUIT. Gevraagd een LOOPJONGEN. Adres: GO VERS, Spoorgracht. il=11=11=1 EU Gevraagd een nette LEERLING of L00°J0N8EN, bijJ. P. SWEERING, Banketbakker, Spoorstraat 40. Te huur aangeboden tw*»® net g*m»ubiUerd- Z'T- en SLAAP- KAMERS, mot of zonder Pension. Adres: Binnenhaven 86. T<< buur een ruim Steenen G bouw. met Steenen Vloir, zeer ge schikt voor Pakhuis of Werkplsats. Te koop een eikenhouten Bak «rog, en voor 't weghalen een partij Kalkpuln. Te bevragen bij0,6 'Wed. C. BJtEET, Vijzelstraat lë(. Onzalig SLAAPKAMERTJE AdresWestgracht 45, Te buur CAFE, Langestraat No. 75, met overname van Inventaris. Adres: N. ZOON. 0p BEIDE P;NKS E»D40U an vervelgen» ELKEN ZONDAG (bij voldoende deelname). Vertrek van NlkUWEDIKP 's mergeaa 7.4» uur. ii ALKMAAR 'e avonds ».00 Retour (én dag Eersta klasse 11.—, Tvsids klasse 10.70. N. V. S'.ombootdli.it na IEIIS 2UR HIHLEN Te koop aangeboden kl.ln HEEREN- HUIS, met Tuin, met 1 Augustus te aanvaarden, en ean net BURBERWOON- HUIS, beld- n In 't C ntrum der Gomsante. Ook afzonderlijk. Brieven, onder No. 774, Bureau van dit blad. Te koop gevraagd 1 of 2 TU,NIQJJES, Ondttrofficlitr Marine^ grqqla middelmaat. Br. onder NÓ. 771, Bur. v. d. blad. KOOLPLANTCN te koop, 1 c«nt pir stuk. AdresP. BOS, Tulpstraat 15, Tuindorp. koop ean paer foo goed als nkuw DAMESLA \PZEN, No. 36 Adres: Bureau van dit blad. Te koop een net BURGERftOONHUIS, staande Jan in 't Veldstraat 101. L^eg te aanvaarden. Adres: Bureau van dit blad. Te koop ècn prachtige bs- kl ied« WIEG. Adres: Hoogstraat No. 42. Te koop etin mooi- PATHÉFOON, m»t 18 platen. Adresjan in 't Veldstraat 30- F.achtlfl» SALQN-PiANHO te koop. Adres: ^oogstraat 112. te koop am PETRQlcUMHANBLAMP. AdresAchterstraat 54. gun zoo goed als nieuwe MANDOLINE te koop. Na zes uur. AdresHoogstraat 69 A, Kom«, ziet en overtuigt U, dames! voer eiken prl|s. Dubbslbr.eds Zijd. voor bloua.» o» Japona.n, slis klouron prima quilit' It, al I S.1» p.r al. Crèpo do ohine I. d. lljiih ll.l.a i f 4.40 p.r al. Oe mooiste Blooman 30 cl. par pikt'. Ranken 60 ot. Vitrag.» raar alk .aaaamallk kad. Bandstroo, alla klauraa, aant par tl. Eai., aai. Modisten doet uw voordeel. Ziet de étalages. Eun klaisa partij EDAMMER, fijn van smaak, f 2.60 p. stak. Aanbevelend, Ter overname gevia&gd 2» hands PIANO. Brieven, met prijsopgaaf, onder No. 773, Bureau van dit blad. Te koop ten best» K'NOEüWAfiEN. Adres: Californiestraat 29. Te koop een KLOEK met T uU» Mi norcas. Stationstraat 21. Vrijdagmiddag na 5 uur gesacharineerd* Suiker zonder bon verkrijgbaar i f 0.60 por pond. Aanbevelend, f. VNN Ptpsrzeel, Telefoon 280. Emmastf»»* Broota afslag «an AARDBEIEN: par groote pot 20 cent, par doos 30 c«nt. Zoete saprijke Sinaasappelen 12 cent. Nieuwe NOTüN, AMANOELEN, SOUSJE5, DRIEKANTE NOOTJES. HAZELNOTEN, COCOSNOTEN. BANANEN 12»cent. Zuiditraat 57-58 T«l. 193 D. W. LAGER JELD. (Orcnge Pocoo) vanal 20 cent per ene. (ondor Rljkacontrdle) 11 55 por 6 ona. (vermengd met Natuurboter) 71 00 ptr 6 one. ONTVANGEN t 85 cant per pst. A. J. DE VRIES, Til-f. 192. S "-O O» STRAAT. Voor de Feestdagen: lisli li ailta Pul iinif 11.15 pn liicb SiioiII.S0 Boiéisuxwijnin nul 11.25 Firma L. BUTER, zonder bon 60 cent per pond. Verkrijgbaar morgenmiddag 5 uur bij Voorden PinksterI Witte Kinderjurken, I I met fijne Zvlttirstho BrodarUs, I vaa af 10-100 e.M. Firma I S.K. IsiDewisssr Zonen. I BIJ A. BLIKKENHORST, ▼•rkrlfbMr: SoHaptnvlo^ech lb*M 11.00, Lepp«n »n Stukjes fl.20. Vet f 1 20. Alles per vijf odb. LANGESTRAAT 46 denH-lder. BERICHT. Hiermede maak ik het geachte publiek bekend, dat ik de (imtii id lirdsppelinzisk van H. WiLLSus heb overgenomen. Hopende door nette bediening de gunst te mogea behouden, teeken ik, Uw dw. dnr., 1ste Melaaatrait 8. M»KELA4R H. K. Groen, Vischmarkt, is verkijjgbaar PRIMA RUNDVLEESCH. Gehakt en Soepvleeeeh. 90 cent. Lappen Biefstuk en Haas. Alias per 6 ons. 100 120 Varwichi vkijoagavoho groote part Ij late aoort BLOEMKOOL ei POSTELIJN tegen za«r lage prijzen. Breestenbaadel, Orenj straet 43. Ze<*gree. Smidstraat 21, Is heden verkrijgbaari

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3