VROOM DREESMANN Afdeeling: Dames- en Kinder-Confectie De Noodlottige Armband WITTE BIOSCOOP I Waar zijn kinderen? BIOSCOOP gesmolten Reuzel Groote Draverijen te Almaar DAMES, NOUVEAUTÉ'» in: CINEMA PALACE. II. WED.B.V/ Een enorme drukte Drinkt KARNEMELK „Jong Holland" Gsnbf, put ons 22 ct Firna L.BUTER re Metselsteenen, Van Vrijdag 6 tot en met Donderdag 12 Juni v. d. BERG, Spoorstraat 124, I Effen Zephirl Gerookt Gerookt üundvleesch De echte soort diverss Meubilaire- en Inboedelgoederen, Alle soorten Firma Eebr. VAK PELT, Helder, levende PALING HELDER 1* Etage Dagelijks ontvangst van Dames- en Kinder-Mantels, Costumes, Japonnen, Costuumrokken, Blouses, Kinderjurken, katoenen Jongenspakjes, Jupons, Corsetten, Zomer-Stoffen, Voiles, Mousseline?, Crêpone enz. ir j ZIET ONZE ÉTALAGES, fl -. Telefoon 1 Biefstuk f 1.30 Rnastbiefen Roide f 1.00 f Leppen. 1 Gebekt. fO.l CHR. GtES, Kroonstriat 3. Detective drama met een voorspel en 4 afdeeiingen. In de hoofdrol de beroemde Guitsohe filmacteur: LUDWIG TRAUTMAfN. H mijn Gewone prijzen. BI5CUITFABRIEI VERTEGENWOORDIGING Slechts 3 Tot Zaterdagmiddag 6 uur wordt in de Slagerij van 1500 pond prima verkocht a f 1.10 per 5 ons. IN HANDEN mr EEN HINDERPAAL "Wk Kennemer Sportclub Alknaar. op Maandag 9 Juni 1919 pinksterdag), zuiverste. IS.A. Kaanewasser&ZoHBD. I VOGELVRIJ BREWATERSTRAAT. VJZELSTRAAT. WEET GIJ Kweekerij „Rozenlust", WOENSDAGII JUN11919, 's morgens 10 uur, in „TIVOLl' tiHelder, van w.o.: tafels, stoelen, spiegels, schil derijen, buffet, glas- en aardewerk onz. enz. Ta bozichtigon daags te voren ven 2—4 uur. Deurw W. BIERSTEKER. Wagens zeer grooten «oor- raad billijk te koop: waalvorm, klo-k model. Opaleg- terrein direct aan vaarwater. Keizerstraat 94. Alle dagen verkrijgbaar in all« soorten, PRIJZEN ZEER LAAG. PLOOIJ, Binnenhaven. Da prijzen zijn nuls volgt: s Uitsluitend leiwaliteit. DEDIRECTIE. (dus 7 dagen), het groote sociologisoh tendenz-werk: Een beeld vol aangrijpend realisme en tragiek. Bij eene invitatie-voorstelling voor hoogleeraren en doktoren te Leiden, menschen' van de hoogste wetenschappelijke ontwikkeling, menschen met de meest uiteenloopende levensopvattingen, menschen die voor het meerendeel zeer sceptisch stonden tegenover de bioscoop was het oordeel eenparig schitterend. Voor al ta Jsugdigs personen is do film onbegrijpelijk, dus niet geschikt. EERSTE HELDERSCHE Van Vrijdag 6 tot en met Maandag 9 Juni TWEE HOOFDNUMMERS: Blijspel in 3 acten. Drama in 4 acten. PV Vrijdag 6 Juni des avonds 8.30 worden do 12 zilveren Horloges aan de prijswlnnars (Piarra La Ruo) uitgereikt. Dinsdag 10 Juni wordt do Eerste Heldersche Bioscoop GESLOTEN wagsns verbouwing tut uen groot madam bioscoop- en variété-theater. Finantieele instelling vraagt Brieven, onder Ne. 772, Bureau van dit blad. in de Tavanu-Bioscoop, '°®h d* Pinkslerweel zal neg drukker zijn II - Schitterend propamma' - TWEE HOOFDNUMMERS. De 6-]arige MARY OSBORNE Da lieveling van het Helderschr publiek. De arme kleine als ASSChe- poeSt«Pl|e zei weder alle larten vertveren- KOMT OP TIJD Tweede Hoofdnummer: Familiedrama in 3 dedtn. RIGADIN oxtra tf«É"ign|eerdw II nummers op ons progranma. Z1/» uur* 'eQ Sezellïg zitje in de TAYENU. Lef op onze verbetengen. Let op onze schitterde nummers. Lit op ons uitgebrd programma. Lat op de groote vscheidenheid. Beide Pinksterdagen 2 voorstellingen: half 6 en df 8. Ouders neemt Uw kinderen mede naar de TAVENU. Laat hun genietBn ran het spel van e kind van 6 jaarhet is een film, die door oud en Jong gezien mag worden. Mies met duideHjl verklaring door onzen bekenden Explicateur. nam. half 2 ap het Sportterrein a. d. Nieupoortslaan. Totaal aan prljzon f 3000, waarvan 1 prijs root f lOOO. Entrée: Tribune f 2.—, 1»to Terrein 1.50, 2de Terrein 0.75. Toegangikaartan zullen vanaf 's morgana 10 ui verkrijgbaar zijn aan hat lokaal van den Heer W. MOOIJ aan de Kdtraat. Worgt speciaal berad, voor da consumptie De ll|nste en I alle moderne kleuren, I cent por el. labak 30 C8nt per ons. Geen smakeloos inlandsche, maar pttige zuivere Java en Braziel tabak. Ön- en gesausde pruimtabak 30 ets., Brtorico en Heerenbaai 30 ets. per as. 1ste soort Krul, Sigaretten- en lypShag en extra zeer zware pruim- ibak. Braziel 40 ets. per ons. Korte abak fyn 75 ets., middengrof 80 ets. in zeer grof 110 ets. per pond. Neemt proef mat onze 5 cents euzen Sigaar; zendingen minst. )er 100. Zendingen naar buiten on- ;efrankeerd rembours. Eiectrieohe TabakskerverlJ „HET STUIVERTJE", B. STUIVER, Amsterdam, Plantage Kerklaan 33, ingang fruithuis. FEUILLETON. DAVID HENNESSEY. 6). Toen hy laat in den middag naar het eenzame schoolgebouw terug reed, voelde de nieuwe onderwijzer, hoe onverschillig hij mocht zyn, zich niet heelemaal op zijn gemak. Betsy en Alice waren blijkbaar nog al met hem ingenomen, en hij was bang, dat hy last zou krijgen met haar en nog een paar andere leerlingen, waarover hij had hooren praten. „Het was dwaas, om zooveel van die Singleton-affaire te vertellen," zeide hij tot zichzelf; en toen lachte hij en vroeg zich af, wat Betsy wel zou zeggen, wanneer zij hoorde, dat de verteller niemand anders dan de befaamde Jack Salathiel zolf was. En toch was hij, achteraf beschouwd, blij dat hij het hun verteld had; wat er ook van hem gezegd kon worden, noch hij noch zijn mannen hadden ooit Iemand gedood, behalve uit noodweer en in een eerlijk ge vecht. Het deed hem ook goed, dat hij eens in de gelegenheid geweest was zijn karakter tegenover respec tabele menschen te verdedigen, en hy b8gon daarover te peinzen. „Maar voor den duivel!" riep hy plotseling uit, ,ik wou dat ik den een of anderen grog in den kelder hadals ik zoo doorga, word ik nog zoo zenuwachtig als een juffershondje I En toen begon hy weer te danken aan Betsy Carey, en lachte. Zij was, vond hy, heelemaal niet zenuwachtig geweest, en hy veronderstelde, dat zy zeer goed de grap kon plaatsen, dat een vogelvrij verklaarde, wiens naam alleen een schrik voor duizenden was, zich voor schoolmeester uitgaf. HOOFDSTUK V. De cursus van den onderwijzer. Wie het waagt een ander persoon voor te stellen, moet er zich op voorbereiden veel ongewoons en onverwachts te ontmoeten, en toen Salathiel het waagde de rol van John Bennett in de Broadhaven Yalley te spolen, stiet hy op veel meer ver rassingen, dan waarop hy gerekend had. Het was voor zijn plannen nood- zakeiyk, dat hy minstens drie of vier weken in het district zou biyven en dat zou hem zyns; inziens dwingen de rol van onderwy^er vrij wel in haar geheel te spelen. Hoe handig en vermetel hy ook was, zou hij toch al zyn geestkracht noodig hebben om het karakter, dat hy had aan genomen, vol te houden. Het schoolcomité had zyn best gedaan het voor den nieuwen onder- wyzer zoo geriefelijk mogeiyk te maken. Een kleine bijbouw van twee kamers met een veranda aan de voorzydejwas naast het schoolgebouw als woning opgetrokken en op een voudige wyze van tafels, stoelen en een veldbed voorzien, 's Avonds moest hij gaan eten op een hoeve, ongeveer een halve myi van de school ver- wyderd, en door de goede zorgen van Mrs. Carey en anderen had hy het een en ander voor zyn dage- lyksche behoeften. De een had thee en suiker ge zonden, een tweede meel, een derde spek, een vierde pekel vleesch, want de meesten hadden by ruwe manieren een goed hart, en de opening van een school werd door allen als een zeer gewichtig feit beschouwd. Maar toch deden er zich dingen voor, waarvan Jack nooit gedroomd had. Hy kreeg een wenk, dat eens in de maand des Zondagsmiddags in het schoollokaal een godsdienstoefening gehouden moest worden en een van de eerste dingen, die de oude Donald Macpherson aan Jack vroeg, was of hy de Psalmen van David zingen en een preek houden kon. Jack beloofde er ernstig over te zullen denken en ried, om tijd te winnen, Macpherson aan er eens met het schoolcomité over te spreken hij zoide, dat hy in de eerste plaats voor den schoolcursus moest zorgen. Dat Latynsche woord deed, wat trouwen» de bedoeling was, Donald verstomd staan, en hy vertelde aan zyn vrouw en zyn familieleden, dat de nieuwe schoolmeester een „heul geleurde kerl" was. Het was laatste kwartier, zoodat Jack, na thee gezet ta hebben, buiten •p een stam voor hat schoolgebouw een pijp ging rooken. Hij ging de gebeurtenissen van den dag nog aens na en moest in zichzelf om Poddy Carey en Betsy lachen. Hy was nu niet bang meer voor onverwachte gevolgen van zyn vermetel optreden. Er was niemand behalve Bennett, de onderwyzer, diö hem zou kunnen verraden, en hier voor had hy alle voorzorgsmaat regelen genomen. Hij begreep, dat hij om de onbedorven inboorlingen van h6t district wel eena zou moeten lachenmaar hy moest oppassen. De vraag hoe hij de school moast inrichten en met succes onderwys zou kunnen geven, kostte hem heel wat hoofdbrekens. Hy dacht over zyn groote en waarschynïyk lastige leer lingen, waarvan er niet weinigen jonge meisjes van zeventien tot twin tig en jongelingen van dertien tot negentien zouden zy*D, enkelen even groot of grooter dan hyzelfj. „Ik heb mezelf in een mooi parket gebracht," zeide hij; en toen moest hij om het komische van zyn positie lachen, en hij lachte tot zijn pyp uit ging en een uil in een boschje vlak by hem schreeuwde. Dit deed hem een oogenblik schrik ken, want bet w;is een bekend signaal onder vogelvry verklaardenmaar nadat hij zich overtuigd had, dat het alleen het onheilspellend geschreeuw van een uil was, ging hij weer op den afgekapten stam zitten. Het was een van die stille, zachte droomavonden, welke in hetmaanlicht Yan een Australischen zomer, tot nadenken stemmen en herinneringen wakker roepen, die onder de opper vlakkige gedachten van het gewone dageiyksche leven sluimeren. Salathiel had geen spijt, dat hy gevlucht was, zelfs nu hy daardoor vogelvry verklaard washet was voor hem een zaligheid de vrye lucht weer in te ademen en zich zijn eigen meester te voelen. En vóór wy den man te streng beoordeelen, moeten wy ons het geheele verleden her inneren, want vele jaren zyner jeugd waren door zyn omgeving bedorven; in die dagen toch waren de zeden in de Australische bosschen ruw en los. Groote streken lands, „runs" ge naamd, waren onverdeeldmacht was meestal recht en de eigendom van de groote kudden vee, die door de grasrijke woestenyen zwierven, een zaak van eeuwig getwist onder de sfluattera. Daden, welke thans iemand in de gevangenis zouden brengen, werden ala flink en kranig beschouwd, indien de daders maar hoog genoeg op de sociale ladder stonden. Het sprak vanzelf, dat vee, dat geslacht was voor de „stations", het merk van anderen droeg. OYbrdt vervolgd.) PtlMA per (li 32 ot. uitshtend muisje perons 35 ct. pe ons 25 ot. Fédora's Oopl- tour, vernietigt i- middeliyk 't oveii- lige haar op a- HBWSSH gezicht, handen, z. Onschaólijk zelfs voor de teete huid. Vaagt uw kapper, prysf U- dat de Sanguinose zulk een voor treffelijk middel is? Voor allen die zwak en moede zijn; die lusteloos en zonder energie; die gedürig vermoeid zyn of lijden aan pijn in het hoofd, in den rug of de lendendie te moe zijn om te eten, of te zwak om te slapen, is de SanguinosB een opwekkend au vauterkand middel, waarvan da uitwarking snel en verrassend Is. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Sanguinose kost per fl. f2.25; 6 fl. f 12.50; 12 fl. f 24.-. Verkrygbaar bij Apothekers en Drogisten. Te Helder bij A. ten Klooster, Keizerstraat 93te Texel, Den Burg, J. BuisOosterend, G. Dros Oudeschild, Joh. Dros. rood» en witte kool, groote lat© groen© kool, vroege groen© kool, gel© oavoie kool, spruit- en bloemkool. Niet van Stullenzaad, doch echt Langedljker zaad. Verkrlfgbaar: Gilenstnat 72-74.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4