eldnscls Meubeltransport- m Sleeponderneiniiig. lil HAAGEN, Spuistraat PLAATSELIJK NIEUWS. Hr. Ma. „Trtap". Sr. Ma. .Tromp" ia Ouessant ge passeerd. Onze plaatsgenoot de heer J. Weesel Jz., ambtenaar ter secretarie te Anna Paulowna, slaagde te Zeilt voor bet examen candidaat Gem.- Secretaris. MarliawtrkiiaëM. Donderdag 5 Juni zijn eenige be stuurders der samenwerkende orga nisaties, inzake de loonactie enz., der werklieden van de marinewerven, te weten de heeren H. P. Baak, W. Brons, J. Helder, L. v. Loo, P. A. Smits en J. v. Zwyndrecht, bij den Minister van Marine in audiëntie ontvangen. Besproken werd de noodtoestand van bet personeel en in verband daarmee aangedrongen op Invoering der nieuwe loonregeling met 1 Juli aa., zooals deze aan den Minister is voorgesteld door de Loon-commissie. Zijne Excellentie merkte op, dat, gezien bet Rappor, der Staatscom missie, regelende 0e rechtspositie van ambtenaren, rijkswerklieden, enz. (meer bekend als de commissie Dres- selbuijs),de loon voorstellen der Mar ine- looncommissie nog niet definitief in te voeren zouden zijn. Doer de bestuurders werd opge merkt dat het werfpersoneel dan voorloopig geholpen zou zyn met de voorstellen der Looncommissie, als een tegemoetkoming in den toe stand waarin het personeel op beden verkeert, en dat dit met vreugde begroet zou worden. De minister gevoelde dat bet er met de tegenwoordige loenen niet rooskleurig uitziet, en zal gaarne zijn medewerking verleenen om, in dien eenigszins mogelijk, voorloopige maatregelen in te voeren. Verder werd nog besproken de treurige toestand waarin de gepen- sionneerden verkeeren. De Minister deelde mede dat, indien de steun regeling door de Tweede Kamer zou worden aangenomen, de gepension- neerden een toeslag op hunne pen sioenen zouden ontvangen van min stens 10 terwjjl ztj, die voor gratificaties in aanmerking komen, dezen met f 20 verhoogd zullen zien. Witte Bieestep. In de .Witte Bioscoop" aan de Koningstraat wordt deze week een film vertoond, die wy in meer dan één opzicht aanbevelen kunnen. Het .modern sociologisch tendenzwerk" men houdt in de filmtermino- logie nu eenmaal van dikke woorden .waar zijn mijn kinderen schetst de gevaren van het Neo-Malthusia- nisme. Eigenlijk ia dit niet geheel juist, waBt de door dr. Mal fit uit geoefende praktfik heeft met de leer van Malthus niets te maken. Maar in ieder geval ia de bedoeling van dit filmdrama te waarschuwen voor lichtvaardige handelingen, door Jonge en mondaine vrouwen die kinderen zoo dikwijls .lastig" vinden, bedreven. In het tweede bedrijf, de rechtszaak tegen den misdadlgen dokter, worden symbolisch aardige illustratito inge- lasoht van de ellende in achterbuur ten, van de zorg aan de kinderen der paupers besteed, en dit betoog, bedoeld als een pleidooi contra het Nieuw-Malthusianiame, is apriori een daarvoor! Niettemin ia het filmwerk in vol komen ernst opgezet en bewerkt en worden er mooie theorieën in ver kondigd, die ook Indruk maakten het publiek. Als zoodanig heeft de film dan ook ongetwijfeld haar op voedkundige en ethische waarde. Het verhaal zelf is over 't algemeen vrij van allen bombast en alle holle rethoriek, die zoo dikwijls dergelijke goedbedoelde pogingen miskent en voor volwassen menschen alleszins bezichtigingswaardde Genwtet's leekedichtje Uw richting is mij goed, mits zff (naar boven streeft, Bn schoon de mijne niet, mg (wat te denken geeft, is er op van toepassing. Wtditrgtf Msriit t>irtwrinl|l«B Geweer 2e klasse. 1 bootsman K. Schimmel2 boots man W. A. v. d. Vet; 3 bootsman A. J. Levinson; 4 korp.[der mars. W. B. P. Niessen. De extra-prijs voor dengeen, die op de drie wapens te zamen het kleinst aantal treffers ontving, werd toegekend aan bootsman K. Schim mel, die in 26 partijen slechts 17 maal getroffen werd. Worstelen. Licht gewicht. 1 Mooijman; 2 Beun; 2. v. Hee- teren. Middengewicht 1 Brood; 2 v.d;Vijver; 3 Niessen. Zwaar gewicht. 1 Albers; 2 v. Lee. Boksen. Zwaar licht. 1 Hoek; 2 MeestermanS Roode. Licht midden. 1 Vis. Midden gewicht. 1 v. Yliet; 2 0oblens; 3Nebbeling. Zwaar midden. 1 Levinson; 2Bolte; SLangedoen. BINNENLANO. Op Donderdag, 6 Juni, vingen in fle Gymnastiek- en Sportschool op 's Rijkswerf alhier, dedoordeMarine- Sportvereeniging .Zeemacht" uitge schreven wedstrijden in schermen, worstelen en boksen aan, waartoe -een groot aantal deelnemers uit de verschillende Marinestations waren opgekomen. Er werd geschermd op fleuret, sabel en geweer in twee klassen, waarbij zij, die reeds vroe ger een eersten prijs wonnen, in de eerste klasse geplaatst waren. De wedstrijden, welke tengevolge van de groote opkomst eerst den volgenden dag eindigden, werden gedeeltelijk bijgewoond door den Commandant der Marine, Schout bij Nacht J. Soutendam, met diens ad judant, benevens enkele andere auto riteiten en kenmerkten zich doer een prettigen toon en sportleven geest De prijzen, welke voor de 1ste Haam schermers uit kunstvoorwer pen bestonden en overigens uit me d&illes, werden behaald als volgt: Fleuret le klasse. 1. Opper-schipper B. J. CornelluB; 2. opper-wachtm. P. Ter Weer; 8. opper-schipper J. Kraafi; 4. opper- schipper J- W. Davidse. Sabel leklaBse. 1. Opper-schipper B. J. Cornellus; 2. sergt. der mariniers Th. L. van Deursen8. opper-schipper J. Kraai) 4. opper-schipper J. W. Davidse. Geweer le klasse: 1. opp.schipper J. Kraajj2. opp.- schipper J. W. Davidse; 8. opp. schipper B. J. Corneliua. Fleuret 2e klasse: 1. bootsman A. J. Levinson; 2. bootsman K. Schimmel; 8. sergt- konst. Th. P. Stam; 4. bootsman J. N. van Koppenhagen. Sabel 2e klasse: 1. bootsman K. Schimmel2. sergt- konat. Th. P. Stam; 3. bootsman A. J. Levinson4. bootsman J. N. van Koppenhagen. BUITENLAND Ds broodkaart, De broodkaart van het 99ste tijd vak loopt van 12 tot en met 20 Juni- („St.-Ct.") Wintervoorraad brasdstoffae. Door de Rijks-Kolendistributie is in de Brandstoffen-Commissies medegedeeld, dat de minimum-rant soenen evenals de aanvullings-rant- soenen thans geheel beschikbaar kunnen worden gesteld. Op de aan- vullings-rantsoenen zal evenwel niet anders dan turf mogen worden af geleverd. Het publiek wordt dus in de gelegenheid gesteld, de brandstof fen voor gebruik in den a.s. winter bestemd, thans reeds geheel in te slaan. Op vele plaatsen blijkt echter van eene groote terughoudendheid bij het bestellen van brandstoffen in het bijzonder van turf, waardoor de af voer uit de venen stagnatie dreigt te ondervinden. Opslag van turf ter plaatse van gebruik is behalve kost baar, slechts in beperkte mate moge lijk, zoodat, wanneer het publiek niet afneemt, die aanvoer naar de ver- bruikcentra noodwendig moet worden verminderd. Wanneer thans minder wordt vervoerd dan mogelijk zou zijn, kan dit in de volgende maanden niet worden ingehaald en zal een sterk vergrooté turf-productie, voor de brandstoffenvoorziening niet to haar rechtkomen. Aan de verbruikers die tot opslaan in staat zijn, wordt dan ook met aandrang in overwe ging gegeven, thans turf te bestellen. OrtadlsM vsrksar nat lndiB. Wy vernemen van hoogst betrouw bare zijde als bijzonderheid, dat In den nacht van Donderdag op Vrij dag voor de eerste maal de tekst van een draadloos telegram uit Ne- derlandsch-Indie door het station voor draadlooze telegrafie te Huizen is opgevangen. Balaatiag af «raardavermasrdarla|. Omtrent de plannen tot het indie nen van een ontwerp, dat bedeelt den Minister van Financien instaat te stellen 80 pet. van alle waarde vermeerdering van roerend en on roerend goed tusschen 1 Mei 1916 en 1 Mei 1919 te heffen, kunnen wy mededeelen, dat periodieke heffingen in het voornemen liggen. Het zou niet de bedoeling zyn, de regeering tot slechts één heffing te machtigen, Hieraan kan worden toegevoegd, dat de opbrengst der heffing, die uiteraard slechts zeer vaag kan wor den geraamd, doch op ten minste tweehonderd millioen kan worden gesteld, bestemd zou worden voor delging der crisisuitgaven en zoo die binnenkort aanzienlijk mochten dalen voor snellere aflossing der crisislee- ningen. In ieder geval zal de op brengst, volgens de bestaande plan nen, niet aan den gewonen dienst ten goede komen. De datum van 1 Mei 1916. ge kozen in verband met de technische inrichting en de eischen der be lastingadministratie, zal wellicht nog worden vervroegd. Het feit even wel, dat men zich het gemakkeiykst baseeren kan op de gegevens der verdedigingsbela8ting, die op dien datum in werking trad, maakt dit niet waarschijnlijk. Luitssaat Vagal. Het NederL Correapondentiebureau meldt uit Den Haag: Se Duitsche luitenant Vogel, die in verband met den moord op Rosa Luxemburg enLiebknecht veroordeeld is en daarna wist ts ontvluchten, heeft zich, naar thans gebleken is, inderdaad onder een valachen naam naar Nederland begeven en wel naar Den Haag, waar hy zich Woensdag avond vrywillig heeft aangemeld bij den heer Hordyk, hoofd van het vreemdelingenbureau, Imhofplein. Hem is thans op grond van art. 19 der Vreemdelingenwet een bepaald verblijf binnen het rijk aangewezen. Alvorens Vogel's vlucht bekend was en bijzonderheden daaromtrent in de binnen- en buitenlandsche pers openbaar waren gemaakt, zoodat ook nog niet bekend kon zyn, dat hy zich onder den valschen naam van Kurt Felsen verwyderd bad, had luitenant Vogel zich onder laatst- bedoelden valschen naam aangemeld by decentrale recherche der Haagsche politie. Waar zich by dien tak van dienst dageiyks zoovele vreemdeiin gen komen melden, is aan dezen vreem deling niet meer dan de gewone aandacht gewijd, onkekend als men, zooals gezegd, was met de aan dien naam verbonden omstandigheden. Toen echter later de vlucht onder den naam van Kurt Felsen bekend werd, herinnerde de recherche zich de aanmelding van iemand onder dien naam. Zy stelde nu yiings een onder zoek in en speurde na, dat zich in het hotel „De Zalm" aan de Molen straat iemand van dien naam zou bevinden. Hier was echter met recht de vogel weer gevlogen. Verdere na speuringen leidden tot geen resultaat, totdat Vogel zich nu vrywillig heeft aangemeld. Hst Vradasiardng. De Raad van Vier overweegt wij zigingen in het vredesverdrag met Duitschland, betrekking hebbend op de wyze van tenuitvoerlegging. Het antwoord der geallieerden zal vermoedelijk eerst Visdag a.s. wer den overhandigd. Duitschland krygt een termyn van 3 k 5 dagen om te beslissen of het teekent. Ds Amsrikaaasctis aaaaal da vrade. Washington, 6 Juni. De senaat heeft een motie aangenomen, die het departement van staat verzoekt, den senaat den tekst van het vredesver drag voor Duitsahland mee te deelen. Een andere aangenomen motie verzoekt de vredesconferentie de Iersche nationalistisohe delegatie te hooren. Da daodstraf vaa Lsafai. Scheidemann heeft Hoffman ver zocht de voltrekking van het dood vonnis aan Seviné uit te stellen. Deze was by de ontvangst van het telegram al teredhtgesteld. Vrydagmiddag is te Berfijn een algemeene staking van 24 uur be gonnen als protest tegen de voltrek- ring van het doodvonnis. Eaa ontploffing ta MOhlhsin. Goblenz, 6 Juni. In de opslagplaats van kruit te Mühlheim by Coblenz vlogen door onbekende oorzaak ver schillende kisten met ontplofbare stoffen in de lucht. Zeven arbeiders zqn zwaar en vele licht gewond. Het is slechts aan het moedige optreden van een machinist, een stoker, een règeeringsraad en twee Amerikaansche officieren te danken, dat een ontzettende ramp voorkomen is. Zij drongen door een kogelregen heen en haalden een trein, die ge- lgden was met 18.000 zware granaten, uit oe opslagplaats. Ingezonden mededeeling. Wij rijim lila tnogtlijke Trachten. ï4U eok boQwnaterialra. Wit m II| lilt kurt, nmi sus protf nat da Vertegenwoordiger Fianin bolsjiwfkl. Heisin gfors, 5 Juni. De generale staf deelt medeGisteravond om tien uur opende een bolsjewistische voor post aan den Russischen kant van de grens plotseling het vuur tegen de Finsche linies. De Finsche voor posten antwoordden. Machinegeweren namen deel aan het vuur en half uur later begon de stryd op het geheele front. Het vuur ia om uur 's ochtends gestaakt. De bolsje- wiki hebben geen poging gedaan om de Finsche grens over te trekken. De Finnen hebben slechts 4 ge wonden; de verliezen der bolsjewiki 0 moeten zwaar zyn.: 1 Kerft berichtte. In Engeland wordt van regeerings- wege een vertegenwoordigend lichaam gevormdhet lidmaatschap eener vakvereeniging zal dan echter aan de politie zijn verboden. De bolsjewiki ïyden in Zuid- Rusland een nederlaag. De Turksche grootvizier zal door den Raad van Vier worden gehoord. Brockdorff-Rantzow is naar Keu len vertrokken in verband met den toestand in het Rijnland. De Entente zendt Senegal-negers om de Tsjecho-Slowaken te helpen. DemynwerkersstakinginFrank- ryk is bijgelegd. Het antwoord van Koltsjak op de nota der geallieerden maakt een voorbehoud ten aanzien van de bijeen- roeping der constituante es de er kenning der nieuwe Russische staten. Twaalf, grootendeels ernstige misdadigers zyn uitgebroken uit de gevangenis te Bochem en verdwenen, men vermoedt in de richting der Nederlandsche grens. officieel zijn vastgelegd en dat dus ook de door „Het Volk" zoo vaak hoog aangeslagen invloed van de socialis tische leden in het Belgische Kabinet de officieele uiting van dit heilloos drijven niet heeft weten te verhin deren. Niet aan de heeren Van der Velde c. s., maar aan het rechtsge voel ten onzen aanzien van den Raad van Vier, en ongetwijfeld ook aan de bekwaamheid der Nederland sche delegatie en met name minister Van Karnebeek, heeft Nederland het te danken, dat ons gebied en ons recht niet zullen worden geschonden. Ook dit is iets om niet zoo gauw te vergeten. Wy zullen dus nu met Belgis gaan spreken. Of beter: België kan nu met ons gaan spreken. Over water wegen, die het mocht willen zien verbeteren. Over nieuwe, die het mocht willen aanleggen. Over water wegen, dan ook zeker, waarop toij wat aan te merken hebben, zooals de minister heeft eraan 'herin nerd op de Belgische Maas. Mis schien ook over kleine grensrectifi- caties. Wy zouden althans niet weten waarom dat niet zou kunnen, wan neer althans de bewoners van zoo'n strookje want de wil der bewo ners moet altijd beslissend zijn geen bezwaren maken. En uit de woorden van minister Van Karnebeek is op te maken dat die besprekingen onzerzijds zonder wrok zullen worden gevoerd danks de bedreiging die uit "het naburige land opkwam en die thans terzijde is gesteld." Want ook daarom is onze Regee ring van den aanvang af zoo gesteld geweest op rechtstreeksche bespre kingen met de Belgische Regeering, omdat zy terecht inzag dat alleen op die wijze een atmosfeer van „vrede en vriendschap" was te scheppen. Die „vrede en vriendschap" tusschen de beide volken schijnt voor onze Regeering zelfs een der allervoor naamste doeleinden te zyn geweest. Ook wy gelooven dat wij, ondanks al het gebeurde, en zonder iets te vergeten, nu maar veel moeten geven en op rekening van de oorlogs psychose moeten schrijven. Vrede en vriendschap zyn echter uitteraard tweezydige begrippen. Er zijn twee partyen voor noodig. En het is nu zeker wel aan België om te loonen, dat het óók „vrede en vriendschap' wil. Want natuuriyk zouden wy desnoods óók wel kunnen leven zonder de vriendschap der Belgen. Al stellen wij, thans geiyk altijd te voren, prijs op een goede verstand houding vooral met onze allernaaste buren. Met België zoowel als met Duitsch land. geval zyn, dat onze concurrenten de voorkeur zullen hebben op een quan- tum kolen tegen een prijs, die ver beneden den marktprijs van vreemde kolen is, beneden dien van Engel- sche kolen b.v. en ver beneden dien van Amerikaansche kolen, de hooge vracht inbegrepen. Deze laatste kolen doen meer dan het dubbele van den door de Dultschers ons be rekenden prijs van f32.40. De door de Entente aan de Duitschers opge drongen prijs van f9.— zal pl.m. f 11.beneden den kostprys van Limburgsche kolen zyn. Zal de Entente met het groote quantum kolen, dat zy tegen zoo lagen prys machtig wordt, handel gaan dry ven, vraagt men zich af. Zy krijgt meer dan ze zelf gebruiken kan. Wat zal b.v. België, dat over rijke kolenmynen beschikt met 8 millioen ton per jaar in eigen land beginnen Nederland was voor Duitsche steen kool een natuurlijk afzetgebied. Tegen 7.6 millioen ton uit Duitschland, wer den hier voor den oorlog niet meer dan 1.5 millioen ton Engelsche kolen geïmporteerd. De ligging van het Roergebied verklaart dit trouwens. Opgakliird. De Hoefijzer-Correspondent van het „Handelsblad" schryft onder dezen titel over de Belgische kwestie het volgende De Belgische bui is afgedreven. Na 4e mededeelingen die minister Van Karnebeek in de beide Kamers heeft gedaan, kan men zeggen dat het zware onweer, dat allengs in het Zuiden tegen ons was opgetrokken, nu van de lucht is. En daarmee is tevens de eenig mogeiyke atmosfeer voor onderhandelingen tusschen Bel gië en Nederland verkregen. Want we komen nu in het stadium van de rechtstreeksche onderhande lingen waarin België al lang had kunnen verkeeren indien het niette onzaliger ure gemeend had, ons via Parys te moeten benaderen. Over de wijze waarop het dat gedaan heeft, zullen we nu verder maar zwygen. We hebben er herhaaldelyk het onze van gezegd en het is thans, na de Parysche beslissing, vrywel histoire ancienne geworden. Want die beslissing komt feitelijk hierop neer, dat België, voor de behandeling van zijn desiderata, rechtstreeks naar Nederland wordt verwezen. Alleen wordt, biykelyk voor den vorm, om België althans uiterfijk zooveel mo gelijk ter wille te zyn, een internatio nale commissie ingesteld. Doch deze commissie mag niets behandelen dat op eenigerlei wijze, hetzy territoriaal hetzy door servituten, onze souverei- niteit zou kunnen raken. En ten aanzien van de waterwegen kan se alleen datgene behandelen waarover de beide staten het reedB eens zullen zyn geworden. Zoodat de taak van de commissie in hoofd zaak eene bloot registreerende schijnt te zullen zyn en ze alleen in de tractaatswyzigingen, die een nood- zakeiyk gevolg zullen zijn der ophef fing van België's neutraliteit, eenig initiatief zou kunnen nemen dat echter wel overbodig wezen zal. By dezen voor ons hoogst bevre digenden stand van zaken komen we dus, gelijk gezegd, nu maarniet weder terug op de handelwijze van België jegens ons en op de aanran ding van onze souvereiniteit en zelfs van ons grondgebied, die het heeft beoogd. Wy willen daarmee niet zeggen, dat een en ander nu opeens uit ons geheugen zal zyn wegge- wiacht. Thans constateeren wy echter slechts, dat deze bedoelingen (zie vooral ook de twee prealabele vragen, die miniBter Htjmans beeft gesteld) Er volgen replieken. Hierbij legt Minister Alting de verklaring af, dat aan officieren met lage pensioenen meer duurte- toeslag zal worden gegeven dan aan officieren met hoogere pensioenen. Minister Byieveld verklaart iets dergeiyk8. De heer Van Rappard trekt zyn motie in. De motie-De Zeeuw wordt zonder stemming aangenomen, evenals de motie-Wyk. De motie der commissie van rap porteurs (geen duurte-toeslag voor hen die meer dan f 3000 aan pensioen, wachtgeld en andere inkomsten ge nieten) wordt met 39 tegen 25 stem men aangenomen. De motie-Ketelaar (verhooging van de pensioengrens tot f 3000) wordt zonder hoofdeiyke stemming aan genomen. Op aanvoer van Engelsche kolen behoeft ook niet gerekend te worden. Men zal in Engeland reeds moeite genoeg hebben om voor zichzelf te zorgen. In het Engelsche Lagerhuis, waar deze kwestie ter sprake kwam werd althans van regeeringszljde verklaard, dat men de hoop koes terde, dat geen vreemde kolen be hoefden te worden ingevoerd, indien tenminste het besef van den tegen- woordigen toestand de mynwerkers er toe bracht afdoende voor een ver betering der Britsche kolenproductie te zorgen. 8EMENBD NIEUWS. 0* kolanvoorilening >an Nederland en het Vradaivardrig Verschillende bepalingen van het vredesverdrag zullen, indien het al thans niet gewyzigd wordt sterk hun invloed doen gelden op de nomische positie van Nederland. Een van de bepalingen die hierop van zeer grooten invloed zal zyn is ongetwyfeld die betreffende de Duit sche steenkolenmynen. Aan de hand van verschillende aan statistieken otatleende cyfers, wordt dit door de N. Rott. Cf aangetoond. Aan de beschouwing hierover ontleenen wy het volgende: In 1913 bedroeg de Duitsche kolen- produotie 191.500.000 ton. Daarby kwam een invoer van 11.000.000 ton. Totaal ter beschikking202.500.000ton De productie zal door de uitschake ling of het definitieve verlies van het Saarbekken en Opper-Silezië vermin derd worden met ,60.800.000 ton. Neemt men aan. dat hiervan weer 8.000.000 ton zal worden geïmpor teerd, dan is het nettoverlies op de twee genoemde gebieden 62.800.000 ton. De invoer van 11.000.000 ton zal zeer waarschynlyk komen te vervallen. Bovendien wordt op een mindere productie gerekend, tenge volge van verschillende omstandig heden, van 48.000,000 ton. Jaariyk- sche schatting aan de drie Entente- landen en Luxemburg gedurende de eerste vyf jaren pl.m. 44.00Q.00Q ton. Maakt een totaal van pl.m. 160.000.000 ton, welke minder ter beschikking van Duitschland zullen zyn. Rest 62.000.000 ton voor eigen verbruik. Alleen voor huisbrand, spoorwegen en andere transportmiddelen, inrich tingen van openbaar nut, zullen, rekening houdende met de vermin derde bevolking, 46.000.000 ton noo dig zyn. gr zouden dus slechts 6000.000 ton overbiyven voor 0e industrie, terwyl deze in 1913 93.000.000 ton verbruikte. Het is mogelyk, dat deze van Dyitscbe zyde genoemde cyjfers den toestand te duister yoorstellen. De productie zou kunnen worden opge voerd (kwestie van meer arbeiders woningen), de behoefte van de En tente zou kunnen biyken niet zoo groot te zyn, of de import van de voormalige Duitsche gebieden zou boven het geraamde bedrag kunnen stygen, dat er voor de neutralen wat over zal schieten, is niet waar schynlyk. Bovendien moeten de aan de Entente te leveren kolen afgestaan worden tegen een prys gelyk aan dien de Duitschers vry-my'n zelf betalen. Deze prys, die voor de levering in Duitsch land wordt vastgesteld, bedraagt op het oogenblik Mk. 50 per ton, terwyi Nederland Mk. 180 betaalt. In Neder landsche munt omgerekend by tegenwoordige valuta -f9.— en f 32.40 (de koers van de Mark op 18 gerekend). Het gevolg daarvan zal in elk TWEEDE KAMER. Zitting van Yrydag 6 Juni. Duurtitoulagen voor rljks-ambtonarcn. De motie-Ter Laan (een minimum vau f 390 voor gehuwden en f voor ongehuwden) wordt met 43 tegen 37 stemmen verworpen. De motie-Dresselhuys (behalve de twee voorschotten, waartoe de minis ter besloten heeft, nog een derde voorschot van f 100 voor gehuwden en f75 voor ongehuwden) wordt met 43 tegen 37stemmen verworpen, De betrokken wetsont werpen worden zonder hoofdeiyke stemming aan genomen. Hierop worden weer nieuwe duurte- toeslagontwerpen behandeld, n.1. dat betreffende duurtetoeslag op pensi oenen en wachtgelden en op weduwen- pensioen voor de zeemacht. Tegelijk hiermee worden verschillende vroeger ingediende moties behandeld, n.1. de motie-Wyk, betreffende de pensioenen voor weduwen en weezen van mili tairen van land- en zeemacht, en de motie-Van Rappard betreffende verhooging van de pensioenen van officieren van zee- en landmacht en van het wapen der maréchaussee. De heer Ketelaar dient daarby een motie in, om het maximum pen sioen, waarvoor byslaggegeven wordt, te stellen op f 3000 voor gehuwden en f 2000 voor ongehuwden. Het ontwerpbepaalt'resp. f 200 J en f 1200. De heer De Zeeuw verdedigt voorts zyn motie, waarin de regeering wordt uitgenoodigd om voorstellen in te dienen tot verhooging van alle pen sioenen of wachtgelden, en de heer W y k licht zyn motie toe, om spe ciaal de pensioenen van weduwen en weezen van militairen van land en zeemacht te verhoogen. Hierna ontstaat een nieuwe motie. De heer Kooien dient haar in, namens de commissie van rappor teurs. zy wil de duurte-toeslag alleen geven aan hen, die hem noodig hebben, en wel aan hen, die hoogstens een totaal inkomen genieten van f 3000, aan pensioenen of wachtgelden en andere inkomsten. De regeering had dit oorspronkelyk ook voorge steld,doch om administratieve redenen geschrapt- De commissie van rap porteurs wil de bepaling weer op nemen, teneinde te voorkomen, dat personen met hsoge pensioenen toe slag zullen ontvangen. Minister De Vries beant woordt hen. Hy houdt een beschou wing over de verschillende wenschen, in het debat geuit. Hy is niet bereid, om alle gepensionneerden gemeente ambtenaren ook een ryts-duurte- toeslag te geven. Als het pensioen is uitgesteld loon (wat spr. toegeeft) dan moet degeen, die het loon en het pensioen gaf, ook toeslag geven, in casu dus de gemeente. Wat de uitbreiding van de pensioengrens betreft tot f 3000, de beslissing daar omtrent, laat spreker aan de Kamer. Deze moet zelf maar weten, of zy over de flnancieele bezwaren wil heenstappen. De weduwnaars met een gezin zullen met gehuwden worden gelijkgesteld. Tegen een hoogeren byslag heeft hy ernstig bezwaar. Hij ontraadt ernstig uitbrei ding van de pensioen-grens en ver hooging van den toeslag, maar laat de beslissing aan de Kamer, evenals over de motie der commissie van rapporteurs. De motie-Wyk heeft sprekers instemming. Tegen de motie- De Zeeuw heeft hij redactie-bezwaren, al staat hy tegen den hoofdinhoud niet onsympathiek. Als de waarde daling van het geld blyvend is, zul len ook de pensioenen en wachtgel den verhoogd moeten worden; wan neer de motie dit wil uitspreken, kan spreker er zich mee vereenigen. Minister Alting von Geu- sau vindt de motie-Van Rappard heel sympathiek, maar hij kan er zich niet by neerleggen. Binnen kort krijgen we nieuwe pensioen wetten. Voor de militairen kan geen andere regeling worden getroffen dan voor de burgerlijke ambtenaren. Zoolang het noodig is, kunnen er duurtebljslagen worden verleend aan militaire gepensionneerden, maar tot een bepaalde pensioen-verhooging kan hy niet meewerken. Hierna wyzigt de heer De Zeeuw zijn motie in dien zin, dat zy de wenscheiykheid van een algemeene verhooging van pensioenen en wacht gelden uitspreekt, wanneer de waarde daling aanhoudt. Onder da tram. Gistermiddag is een luitenant der artillerie uit Delft, op een motorfiets gezeten, naby Roode Hek te Schie dam met de stoomtram in aanraking gekomen, waardoor hy viel. Met een schedelbreuk is hij in een nabyzyn- den politiepost opgenomen, waar h(j kort daarna overleed. Em huwalljk i> da lucht. Naar in buitenlandsche bladen wr- meld wordt, heeft te Housten in Texas of liever boven die phats de eerste huwelyksvoltrekkög in lucht plaats gevonden. Val den janen grond sloegen iO.OOO menschen nauwlettend gade, <vat er 200 vt. boven hun hoofd gfieurde. Het huwelyk werd geslote; in een reusachtige Handley-Pagfbom-uit- werper, waarin zich 12 personen bevanden. De verheven jachtigheid werd geleid door predikst Rees en het jonge paar bestond i* luit. Meade en mej. Maijorie DnmrfL Kraataipi'tr liplaats van Mkpapiar. Een door eene Amsterdamscke firma naar IJmuid^ verzonden aan- geteekend schry've bleek by opening slechts krantenppinr te bevatten in plaats van dertig djetten van duizend gulden, welke olgens opgave den inhoud zouden dtmaken. IMÊZONOEH. Geacte Redactie. In de Heldersche Courant" van 3 Juni j.1 plaatste de heer Staalman een stuk tot verwes-, waarvan de zakelyke inhoud in omgekeerde ver houding staat tot delengte. Naar aanleiding hiirvan wenschte ik nog het volgende te plaatsen. Allereerst een woffd tot ophelde ring van een „afscluweiyk mis ver stald." Ite heer St. verwy tny onfatsoenlyke vcor hem beleedigede uitdrukkingen te hebben gebezld. Dit is ten enenmale onjuii. Elk normaal denkend mensch d myn stukje heeft gelezen zal het ztr correct vinden. Alleen het teere idelfik gevoel van den heer St. disteert er iets onfat soenlijks uit. Als hy zich dubeleedigd gevoelt dan ligt de schuliby hem zelf. Dit verwyt aaaard ik dus niet. Overigens behoe) de heer St. niet als zedemeester \>r anderen op te treden, want hy 'lf is niet gewoon wanneer hy in oord «f geschrift zyn tegenatanderbestrydt een blad voor den mond I nemen. Laten wy dus daarover zwyin en nietonnoodig stof «pjagen. Verder verwjjte heer Stmydat ik hej; door hem gprokene bekritiseer uit een courantiverslag. Dit is op zichzelf geen fo, want men neemt niet by voorbaaaan dat een verslag onjuist is. Alsle heer St. gezegd heeft dat er ar een meer econo mische dryfkcht uitgezien had moeten wordean maakt daarby een vergelyking m het motorenbedryf der Rykswerf, in versterkt hy zijn betoog geensas. Hy vergelijkt daarby ongeiy'oortige dingen die dus niet met lkaar te vergelyken zyn. Wat toch ioet geval. Toen wegen uitbreiding der elec- trische installas van de Rykswerf een vervanging debestaande verouderde gelykstroomcdrale met stoombedrijf noodzakelijk as, koos men hiervoor het moderne aaistroomsysteem dat in staat was en grooter gebied van stroom te vazien en als drijfkracht Dieselmotore De Dieselmotor was juist uit he stadium van proefne mingen in dader practyk overgegaai en had bewien, tenminste voor he' stationair Wrijf, een bedryfzeker en economih werkende motor t zyn. Reedi meerdere electriscb centrales vi gemiddelde capacite, werkten m< Dieselmotoren, o.a. di van de maschappy „De Schelde" t Vlissingen aar de bedryfetoestandei ongeveer «zelfde zijn als op d* Rykswerf. fqor installatie met be trekkelyk pring vermogen, zoo ali by onze uterleiding, is de Diesel motor miner geschikt, en men za ze byna itsluitend by betrekkeiyi groote vemogens toegepast vinden Voor zer groote vermogens zooal benoodigddjn voor het opwekken vaj hooggesponen draaistroom in d provinciae centrales is n.1. weer ee speciaal type machine noodig, d turbo-altrnator. Men ziet, een en c' zelfde *achine is maar nipt over te gebriken. Het is niet zoo'n ee voudigf zaak de drijfkracht van ei ondernming te bepalen. Alleri omstaidigheden dienen in aanmerkg te wollen genomen en, om instit te zyi het vraagstuk in zyn voln omvag te overzien is geen gerüe techmche kennis noodig. Hoe is het nu met de waterleidi;? Reeds voor den oorlog bestonèr een gtede, economisch werkend«a bedrD'zekere gasmotoren-instaliie. Tengevolge der abnormale k<n- prijzei werden de bedrijfsonkoen zoo hwg dat er 18% minder vist werd gemaakt. Gaat het maaran om dieet een andere dqjfkrachoe te pasten Als dit met geringe kien kon ^schieden was er welieta>or te zeggen. Het wyzigen der beyf- krach: beteekent echter het boren van aen geheel nieuwe instafie, want de bestaande moet a werking blyven om de gemeente;an water te voorzien. Terwille van jn geringe winst verhooging zou d rekening belast worden met enorc bedragen voor afschryving, rente i aflossing der geleende kapitalen edat terwijl de bestaande installat nog niet afgeschreven was. Een zodanig beleid sou op zijn minst roekeloos te noeen zyn. Als er sprake is vi een meer economische dryfkracl dan komt in de naaste toekom alleen de electriflcatie in aanmeing waarbij dan nog een deel d bestaande installatie als reserve j eventueele bedrijfsstoringen dien behouden te blyven. Dit houdt echt verband met de algeheele electriatie der ge meente. Hoewel ik i my'n vorig stukje de kwestie vaaet winstcijfer niet heb aangeroerd adat ik dit niet van overwegend belg acht, wil ik den heer St. terwilleyn en er ook het myne van zegge De heer SL staartich blind op de cyfers; de oorzaak n het verschil heeft voor hem geewaarde, is maar bijzaak. Er is mier winst, dus concludeert hy hebeleid is slecht. Dit is nu wel een b^je lichtvaardig. Op zich zelf is een ger winst nog geen teeken van slat beheer. Het is zelfe heel goed Dgelyk dat een lager winstcyfer h< gevolg is van geed beheer. Ondeiel eens dat de Gemeente het telefoojedryf overnam. Daar valt nog aardiwat aan op te knappen, zoodat vmoedelijk een lagere winst zou (maakt worden. Gaat het dan aanom van slecht beheer te spreken. BaeerSt. gedraagt zich net als een aandeelhouder van een particuliermaatschappy die het beheer der oierneming alleen beoordeelt naar grootte van het dividend dat hy i zak krygt. De heer St. klagt ach en wee over de belastingbetale, die nu de min dere winst op maten brengen. Dit geeft my anleiding om even myn standpunt ta opzichte der ge meentelijke bedrfspolitiek bloot te leggen. Dit stanpunt is dat de ge meentebedrijven in de eerste plaats dienen om de fcwoners van goede en goedkoope piducten te voorzien. Daarbij dienen e loonen en verdere arbeidsvoorwaaien van het personeel in overeensteiming te zyn met de algemeen geldede in soortgeiyke be- dryven en zelfs et particuliere bedrijf ten voorbeeld t zyn. Er dient zooveel afgeschreven t worden als met de werkeiyke wardevermindering en levensduur in overeenstemming is. Het aflossingsbdrag wordt zoodanig bepaald dat bt geheele kapitaal is afgelast als venieuwing noodzakelijk is. Als aan des voorwaarden voldaan kan worden ii een lagere winst niet zoo verschrikeeiyk. Iets andeis is het wanneer men zooals de heer St., de Gemeentebe- dry ven alB bron van inkomsten voor de gemeente beschouwt. Van mijn politiek standpunt heb ik er dit op tegen dat bierdoor een soort belasting op het verbruik wordt gelegd die evenals alle indirecte belastingen onbiliyk is wyi zy niet naar draag kracht wordt geheven. Bovendien geeft het vastkoppelen van het finan cieel beheer der bedrijven aan het gemeentebudget aanleiding tot allerlei ongewenschte toestanden z. a. druk ken der loonen, onvoldoende af schryving enz. Hoewel het het de plicht van iedere werkman in gemeentedienst is, het bedrijf waarin hy werkzaam is tot bloei te brengen en ik den heer St. gaarne beloof het myne daartoe bij te dragen, moet ik hem de illusie ontnemen dat het winstcyfer weer spoedig op 50 gebracht wordt. Er is n.1. een actie aanhangig tot ver hooging der loonen om deze meer in overeenstemming te brengen met de hooge pryzen der noodzakelijke levensbehoeften en het spyt my zelfs dat de heer St. thans geen lid van den Raad is dan kon hy zijn liefde voor den werkman toonen door daden. Om geen misverstand te wekken, zy nog even medegedeeld, dat ik dit stuk eigenhandig heb geschrevenen dus volgens den heer S. bfijk geef van eenige ontwikkeling. Ik heb wat dat betreft een goede leerschool door- loopen, n.1. de vakorganisatie. H. S. Petebs. SPORT. Voetbal. Zondag a. s. gaat H.V.V. I naav Texel en speelt daar tegen Sportclub I. H.V.V. I. komt uit met: MolQa Bak Ditnaax SaldwbMk Ulpkta Bof V. d. B«rk Kroaat» Valkanburg Botio Wal 2e Pinh&terdag. Concordia - Victoria. Concordia II—H.V.V. Concordia III-v. Spejjk. CORRESPONDENTIE. Wegens plaatsgebrek moest eeu ingezonden stuk tot het volgend nummer blyven liggen. UIT DEN OMTREK. T$xtl, 4 Juni. Malkprijzan. Slechts 3, dagen heeft men hier 12 cent voor een melk behoeven te betalen. Thans hebben de siyters den prys weer gebracht op 15 cent. Mevrouw M. qit den Haag, hier verblyf houdende, had verloren een parelsnoer. Belooqing voor den vinder f 250.—. Dit werd bij bekkenslag bekend gemaakt. Ijverig zoeken volgde, zelfs met een politiehond. Doch niemand ont ving genoemde som, want de dame vond het kostbare snoer in haar taschje. Taxal, 6 Juni. Aan de belangstellenden werd gisteren by bekkenslag kennis ge geven, dat 't verloren parelsnoer terecht was. Naar verluidt, zou 't hals sieraad tusschen de kleeding der bewuste dame, die 't heette te hebben verloren, zyn teruggevonden. Voor den zeedyk te Oudeschild is men begonnen, met 't plompen va*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2