Prijsvermindering witte goederen. GROOT CONCERT buitengewone concerten. Bsldersche Auto-Verhuur-Inricliijng Belangrijk Bericht Waterleven^ Koegras. Hotel - Café - Restaurant „Bellevue", Helder. CONCERT LUNCHROOM „NEUTRAAL". BADPAVILJOEN „HUISDUINEN". opening van het badseizoen. Kruidenwijnf 1.10 Roode Wijn mi f 1.25 Oude Jeneverf 3.75 Alex. Meijer-Koffie A. J. DE VRIES, „Jon^Holland". „DE FUNPROEVEI Advertentiên. EVANGELIMÏjhMLMSTRMT. bekwaam BANKWERKER Linnen Boorden, prima qualiteit, au. maten »n mod.ii.n f 0.75 Slappe Boorden'0.50 Linnen Manchetten, prima qualiteit0.90 Witte Overhemden, piqué borst4.50 Gekleurde Overhemden met Manchetten, wi»hionti pw 5.00 Witte Onderhemden, prima katoen Witte Ajour-Overhemden met slappe losse boord Linnen Fronts met chemisette Piqué slappe Fronts HERMAN NYPELS, helder. 3.00 4.50 1.00 0.95 W. PRINS, Veerenmode. G. v. BAAREN, Spoorstraat 56. P. PUINBROEK, „EIGtrUJULP". Ossinrookvleescb per ons 45 ct, Paarden 30 Ontbijtspek 40 KOFFIE, R. BAKKER Dz., prima THEE, SUIKER C. v. d. HAA9EN, A. J. DE VRIES, Koffie Af 1.05, f 1.15,f 126. Suiker zonder bon. 2 Winkelhuizen, dg bakende floeren Kruidkaasjes, bis- li Botirbandil Jonkerstnat 12. Zuidstraat 83. per Stoomschip „DE FIJNPROEVER" KEIZERSTRAAT 88, zware steenen, ter bescherming van den dqkvoet. Bedoelde dyk, die bij stormvloeden nog al bedreigd wordt, trekt meer en jneer de zorgen van 's Rijks Waterstaat tot zich. Met drie stoombooten en 2 motor schepen, werden naar de Leidsche markt verscheept, 4099 lammeren, en 41 schapen. GEVONDEN: een armband, een halssnoer met armbandjes, twee halssnoeren, een beursje met eenige geldswaarde. Burgerlijke Stand «en Texel, van 31 Mei t/m 6 Juni 1919. GEBOREN Hendrik, z. v. Reinder Bakker en Jannetje Vlaming. ONDERTROUWD: Hendrik van Heerwaarden en Dirkje Geertruida Schoenmaker. GEHUWD: Gerrit Buis en Adriana van der Vliet. OVERLEDEN: Pieter Kalis, W j, Wieringen. Zondag 15 Juni a.a. zal onze muziek- vereeniging „Harmonie" deelnemen aan het muziekconcours te IJmuiden. „Harmonie" zal spelen in de le afd., in welke afdeeling zullen uitkomen de vereenigingen van N.-Scharwoude, Amsterdam en Leiden. Ze heeft alzoo te wedijveren met zware zuster ver eenigingen en wij wenschen haar dan ook succes in den strijd. Door het bestuur van het Heem raadschap Wieringen werd publiek aanbesteed het leveren van 400 Ms. grind voor hare wegen. Ingeschreven werd door de heeren J. Verfaille voor f 0.60 per M'. P. Verfaille 6.50 C. Verfaille 6.31 allen te Wieringen. Gegund aan den laagsten inschrijver. De heer 0. Maars, onlangs no. 1 geplaatst op de aanbevelingslijst voor Dijkgraaf van het Heemraadschap Wieringen, heeft thans de Koningin kennis gegeven voor een eventueele benoeming niet in aanmerking te willen komen. Ged. Staten hebben daarvan mededeeling aan het Heem raadschap gedaan en yerzoeken dien aangaande een nieuwe aanbevelings lijst in te zenden. Burgarl. Stand van Wlnrlngao, over de maand Mei 1919. GEBORENElisabeth Maria, d.v. C. Visser en M. Mulder. GretaCatha- rina, d. v. N. Kaan en G. Koorn. Neeltje, d.v. J. de Wit en M. Keesman. Dirk Hendrik, z.v. J. van Hoorn en A. v. d. Wetering. Trijntje d.v. P. Kooij en E. de Haan. ONDERTROUWD: H. Kuut enM. Bakker. C. Kool en S. Kool. Jb. Bak ker en G. Heijblok. E. Everts en G. Keoij. GETROUWD: T. Bakker en M. Dijkshoorn. H. Kuut en M. Bakker. Jb. Duijnker en W. Koorn. OVERLEDENPieter Asjes, oud 74 jaar. Dientje Dijkshoorn, oud 67 jaar, echtgenoote van D. Duijnker. Levensloos aangegeven een kind van A. Kooijman en A. Bosker. Callantaoog. Nabij strandpaal 10 is gevonden het in verregaanden staat van ont binding verkeerend lijk van een manspersoon van middelbare grootte, gekleed als volgtgeweven grijs tricot onderbroek, wit baaien hemd, paars bruine wollen sokken, groen katoenen bovenbroek (militaire werkbroek?) blauw katoenen werkjas. Het lijk is op de algemeene begraaf plaats alhier ter aarde besteld. Op om Pixkstarfmt. Het Pinksterfeest strooit mild zijn [zegen in 't rond, En tuigt van een Bchoonen en heil rijken stond. Maar wijst daarbij tevens naar 't grijze (verle6n, Toen 't in ander licht aan de mensch- [heid verscheen. Thans sieren de veldbloempjes, beem- (den en wei, En tooien onze aard met veelkleurige [sprei. De leeuwerik jubelt, hoog boven dien [tooi, fin sohalt, blijgestemd, „wat is allea [weer mooi!" Uit bosschen en gaarden schalt [jab'lend het koor, En streelt met een feestgroet het [dankbaar gehoor. De lentewind speelt met het riet [rond den vliet, fien danklied weergalmt, waar nu [alles geniet. O, Pinksterfeest, dat zooveel zegen [ons biedt, Och, open heel 't menschdom een [blijder verschiet! Draag, bü al uw schatten, een vrede- v [geest aan, fin breek voordien geest over 't wereld bond baan! W. M. Tz. !9BS5SES99 Burgerlijke Stand v. Helder, van 5-0 Juni 1919. ONDERTROUWD: M. le Mahieu aU F' F' EkamP Zander en A. de Beurs, GETROUWD0. Bruin en C. H. öraaffJ. Gladpootjes en H. Bos; W. Ilstelle en P. Geervliet; N. Ma- rinus en C. C. A M. Jongman N Kwak en M. C. J. Duyvelshoff A v. Wingaarden en M. H. Willemse. BEVALLENJ. Kooijman-Wever z.; L. Bais-Bakker, d. OVERLEDENA. StiermaDs, 76 j. VI8SCHERIJBERICHTEN A*rn«Br»cht Nlenwedle». 6 Juni- Door trekkera10 tal haring, aar f 6.10 a f 0.— 6000 anajovls, par 1000 f 10,- f - 4ÜOO kleine makroolon, par atuk f a gg'_gMpvlMch,n,: uo U1 BMp, P«r tal f 11 OT°a f0f£JnvlMoh•r,180 *°tgen, par 6 Juni Door 1 kordar 8T00MVAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij Nederland. AmboD, nitiela, ani v. 2 Juni te Lui 1'almaa. Ktrimoan, van Java naarNaw-York, vertr 81 Mei van Durbaa. Qiotlu», thular vertr. 26Mei v. Sabang. Boaton arrlv. 6 Jont van Java ta Amstardam Rotterdamache Lloyd. Malkan, nltrela anlv. S Jnni te Bar>7 Madas, thular ala, paaa. 80 Mei TatenSe. Djocja vertr.86 Hal van Padciig n»r B'dam. T»a«bora, thaurelx, «niv 8 Juni te Faimou h Wllla vartr. 89 Mal v. Batavia n. B'dam. Kon. Holl. Lloyd. Delfll«nd,uitrala, vartrok 81 Mal van Santoa (v r- moedelCfc). F/lala, uttrals, ariiv. 80 Mei te en vertrok 81 Mal v»n Lissabon. Holl. Amerika lijn. PO'ldCk arrlv 5 Juni v Paarto Mexico ta B'd.m. SlataidtJk, van HawportNewa naar Rotterdam, arn v. 2 Jonl ta Balilmoie. Hooi dam, thularaia wei d 6 J unl 3 u. n m. 89ttjji vraat ven Soilly geaigmleaid SommaiadQk. van Bata vla Daar Haw-York, airlv. lJnnl te Doiban 1 jBBeldflk arriv. 26 Mal v. New-Yoik te B jtavia. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Sarpedon arriv. 6 Jnni van Java to A'dam. Kon. Wost-ind. Maildienst Oommawynaarilv 6 Juni v. W - India te A'dam Hickexle vertr. 30Mei v. New-Yoik n. Coi>c»o. iava-Paolfle Lijn. Hlaa vartrok 8 Juni v. San Fr.colaco n. Batavia. Blllitonarilv.1 Jnni v Batavia te Vancouver Soerakaita, v Batavia naar 8anFiancl8C0, arrlv. 80 Mei ta Hongkong Java-Chlna-Japan Lijn. Blntanr. van Ben F'anclaco n tar Ja va, '.rrl vaarde 24 Mol te Balik Pappan. 8,60 ■tuk - «uui vw> i aordar: 80 tongen. nar atuk [090; 180 middaltonten, paratuk r 0 66a (0 etmk f 0 86 a f 0 i w umu«uuu|( 10 kleine tongen, par »u i v tarbotten, par atuk klatan iet "il"°. "toi 8 - *'•-'>* hiaten grauwe poonan,par kist a v 1,1 P" tal f 676 SOOl 'ki^in. m t »n8J°vU- 1000 f 11. j wui kleine makiaelen, par atuk f 0 02 - 601 P rw'iüiïïïi EK 100 8 70 0.-. a n? J *PVl"Ch,r,; 70 U1 g«P. Par UI f&- r uo'. 1» «K». wr LGQCRBERICHTBN. Militair. PoUtia. Da militairen behooiende tot da politia afdae- Hogen geolateneine varhooglng van bezoldiging bvdiageode f 8 - per dag voor da officieren «n t 8.- voor da onderofficieren en clndervn Zü die worden opgeleid tot miiitiir rechercheur bQ ean leinaanie.Qkpolltlakorpa gen:eten geduren de dia opleiding boven en nahalva bovenge noemde verbooglngon van bezoldiging, eane veigoeding v*n onxortan ten bedrage van fï6 - per maand voor het dragen van bateerkleeding en f8.- per dag wrgenn het voorzien iu eigen huiaveatlng en voeding. Militaire rechercheurs genietea voor e dag. dat zü verplicht zijn in burgerkieadlng dient» ta doen, de»w«ge eaaa vergoed ng vin f L- per dag. Tasltniith8 opleiding Artillsrls-ofticisran. Ten aanzien van de toekenning van aana tagamoatKomlng ln da atudlakostan la bepaald, dat aan offlclaren der Artillarie. dia voor hunne tachnlecha opleiding worden gedetacheerd bij da conatrnctia werkplaatsen en n vèibend daar meda oollogea moeten bijwonen aan da Techni sche Hoogetchool te Delft, ter tegemoetkoming ln da koeten van aan-chnffing van boeken jaar lijks een bedrag van f 160 wordt toegekend Xene zeilde tegemoetkoming wordt genoten door de officieren van de Genie, die aangowezen zijn tot het volgen van een cursus in de electro techniek aan die Hoe ge school Dtze vergotdingen worden eventueel genoten boven en behalve de verbliJftoelagen, wegens verblfl' bulten de vaate standplaats MARINEBERICHTEN. Da officier van administratie 2o kl B van E p talman Kip wordt nit Oost Indiö terngver wacht. De officier van sdminiatratle der Se kl. 8. N ven den Berg wordt 10 Juni ovargeplaatet van da Mtrineaazerne Willemsoord naar de Marine kazerne Ametaidam Of gave van overgeplaatste onderofficieren der zaemaoht. Oa 0 Jnnisergeant monteur G. Hauer van Koningin Kmma naar Muinekazerne Am sterdam. Op 18 Juniaergeantkok A. Bloothoofd van Wachtschip Hellavoatslnla n. Wachtschip W.oord Op 18 Junibootsman A J. Warbont van Schorploan naar Koningin Emma. Op 28 JudI bootsman J. A. Hol van Militairs Kust wacht naar Wachtrchlp Ylissingen. Op 26 Juni van Wachtschip Willemsoordbootaman T. A- Heueer naar Schorpioenidem P J. Verslagers Wachtichlo VUeslngen Idem A, van Wijk Van 8>e(Jk; Idem A. Rook naar Aljeh Idem J. E. Linnebank naar Marinektxerne Willemsoord; seiBe-otkcnDteb.l 6- Mom naai Schorploan; idem J MeoJeman n. Wrchttobip Vllealngen. Idem A L LiemeiJer naar Ballons; aergaantmontaur J. C U Boa.ofa naar Station D. T. Amsterdamidem A F. Slagter naar Vliegkamp Kooi) Oo 10 Juli; bootsman G. L VrUbof van Waohtschlp "WiUemaoofd naar van 8p.Uk. Wegens lichaamsgebreken worden nit den zeedienst ontslagen Op l Juliatokeroiiem n P. H. Kop, tlmmermansmaat J. van Dam en aorioiaal der mailnleta 8 Hubregtie Op 16 Julieergeanthofmeester L. van der Meulen, sergeantkok W- J- L. van der Haas, korul kok H Olei) korporaalmachinediiJverïeki. H.Meijer, korpoiaal der maiinleia J. C. van den Aakster, mariuler le kl. F. A. KalderQ, matroos 8e kl. G. D. Gerritsen, leerlingstoker O. A Hoefman en leerlingmontenr f. Zoomer. MARKTBERICHTEN. tiefcagea, 0 Jnni 1119. I SUeiea 66 Xeldekoelea (asagerai 78 Xeldekoeiea (vettei 46 Kalfkoeiea 18 Plak sa 184 Naehtere 840 Schapen (vette) O rei'bonden 87i Dammeren 9 Bokken ea Hellen 8 Varkens (mag.) p. stat 86 Yarkaas (vettei ff-t 68 Blggea 20 Kon>;sea Kippon 89 Eenden 8 4 K.a Boter 6C0 ■a- 8ea- 0 800.- 6 Juni 1918. Fabrlekakaai kleine f 70.-,1e eoortcommieele fabriek Bk. f-.-, kleins boerenkaas f 68.60, com- Tlaaiebuerenkaaa f 68, - middelbare boarenkaas vlug, mlddalbare fabrlakskaas f Aangevoerd 90 stapels, wegende 103,000 K G. f 40, cltroenboonen f 88 a f 47 6), witte boonen f 44 a f 63, groene erwten f 80 a f 86, grauwe wten f 10 a f 49, valt erwten f 87. Broek op LangendiJk, 6 Jnni. Rabarber f 8.30 a f 4.30, idem kleine f 1.40 a I 9.40. Den 20sten Juni hopen onze geliefde Ouders J. WILNER en- A. WILNER-BENEKER hunne SQ-Jirlgs Eehtvsrsanlging te herdenken. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven, is de wensch van hun liefhebbende kinderen. ARIE. AALTJE en Verloofde. JAN. TRIJNTJE. Helder, 0, Juni 1919i J. DEKKERS en W. KRAMER, die mede namens wederzijdsche familie hartslljk dank zeggen voor de zeer vele blijken van belangstelling tyj hun huwelijk ondervonden. Helder, 4 Juni 1919. Dankbetuiging. Hiermede betuigen wij onzen nirlalljkan dank voor de hulp en be tuigingen van deelneming, bij het plotseling verlies van onzen geliefden Echtgenoot en Vader betoond, aan Buren, Familie, Vrienden en E kenden. Wed. M. L. NEBBELING Gorter en Kinderen. De heer en Mevrouw BAKKER— Bootsma zeggen door deze vriendelijk dank voor de hartelflke bewijzen van belangstelling, b[j de geboorte hunner dochter ontvangen. Da Hair én Mevrouw VAN DER LEE t.a. KUIPER. Doktor VAN DER LEE verzoekt la. eventueel nog van hem laopende rekeningen in te zenden bij don heer H. van der Lee, Nuteepaarbank, 2e. betalingen eveneens ta doan aan bovenstaand adres. Z0NDAB v.m. half 11 in da WESTERKERK, Da. C. J. WANNERS- MAANDAG v.m. 10 uur PALMSTRAAT, A. VAN OS, Amsterdam. Den ingezetenen van den KoagrBS- polder wordt hierbij bekend gemaakt, dat een standpijp van da Bemaentalijke Waterleiding is geplaatst nabij hat Vlieg kamp „DE KOOIJ", zoodot vanaf haden door alle Inwoners aldaar duinwater legen den vastgesteldan prijs van f 0.40 per M3. afgehaald kan wordan. Voor afgifte van het water gelieve men zich te wenden tot den Sluis wachter H. STOMPEDISSEL. Helder, 7 Juni 1919. Verloren een gouden Broche. Tegen belooning terug te bezorgen Torenstraat 10. Gevraagd nette DAG-DIENST* BODE. Zondags vr[j. Adres: Kanaalweg 63. Mevrouw VAN PIENBROEK, West straat 85, vraagt, wegens ziekte der tegenwoordige, een DAG-DIENSTBODE. Net MEISJE gevraagd, voor halve agen, Zaterdags den geheelen dag. AdresDE BOER, Binnenhaven 62. WASCHVROUW gevraagd, in gezin zonder kinderen. HANGARD, Florastraat 12. Voor direct gevraagd een be kwame NAAISTER,.'! liefst bekvnd met hst bsklsadsn van WIEBEN. Adres: C. KIESEWETTER, Behangerij, Kanaalweg. Gevraagd een nette WINKEL JUFFROUW, mat hst vak bokand. Loon f 7.50. Adres: H. SPRUIT, Molengracht. Gevraagd Een WASCH* en WERKVROUW. Adres: SCHA.AP, Keizerstraat 19. Tehuis gevraagd voor ton POESJE. Af te halen Kanaalweg 16 a. Tus- schen 6 en 8 uur. Te huur aangeboden 2 ongem. KAMERS met Keuken. AdresBureau van dit blad. Te huur gevraagd aan ruime WERK PLAATS, in 't Centrum d«r Stad. AdresLoodsgracht 26. Te huur een net Benedenhuis aan de Krugerstraat. Voorzien van gas, water en closet, f 4.75 per week. AdresKoninginstraat 20. Een flinke LOOPJONGEN gevraagd, bjj: OUDKERK VAN PRAAG, Spoorstraat 52/64. De groote Levens-Ongv.-, Ziekte en Brandverzekering-My. de „Atlas", vraagt Ijverige AGENTEN, tsgan vaat Salaria an hoogs Provisie. Inlichtingen verstrekt de Inspecteur G. WIJTSMA, Spoorstr. 99, Helder. Billijk ter overname aangeboden aan in goedan staat zijnd KIPPENHOK, staande v. Hogendorpstraat 39. Te bevragen bijden Heer D. DE JONG, Kanaalweg 54. Te koop gevraagd aan goed onder houden KINDERSTOEL. Groot of klein. Adres: Bureau van dit blad. Te koop aan beat HEERENRIJWIEL. Adres1ste Vroonstraat No. 52. Jonga KONIJNEN te koop, gr. soort. Adres: Tuinstraat 13. Te koop een platte WAGEN- Adres: Schagenstraat 71. Te koop aan goed onderhouden KINDERWAGEN (mark „Paterla"), en aan zoe goed als nieuw Godin FORNUIS. Adres: Wetstraat 4. Te koop e«n HEERENRIJWIEL. Adres: Weststraat 86a. Een PROMENADEWAGEN te koop. Adres: Piet Heinstraat 35. Te koop zoo goed ala nlauw HEEREN RIJWIEL, 14 dagen bereden, en ean bast DAMESRIJWIEL. Adres: Sluisdijkstraat 71. KOOPJE. Te koop, wegens ziekte, san nieuw HEERENRIJWIEL. Adres: Molenstraat 30, na 8 uur. Ook Zondags. Te koop aan mooi DAMESRIJWIEL. Adres: Wilhelminastraat 78. Te koop e«n goed onderhouden SCHOKKER, met geheels Trawler- Inventaris. Prtjs f 2200.-. Te be zichtigen Watering, Katwijk aan Zee. Br. onder No. 1606, aan: SINJE- WEL's Adv.-Bureau, IJmuiden. Te koop gevraagd aan WANDEL WAGENTJE, en te koop aangeboden een KINDERWABEN, zoo goed els nieuw. AdresOranjestraat 40. P"» Gevraagd tevens VUURWERKER. Kennis van Eleotrioiens*werkzaam* haden, itrekt tot aanbeveling. Fr. br. No. MC 88, Alg. Zuid- Holl. Adv. Bur. C. BROUWER, Den Haag. Wij verknopen uitsluitend 1* kwaliteit goedertn, minderwaardige soorten houdao wij niet nu. II II II II 91 Aangenasm gelegen met gezicht op het Julianapark in het centrum dar stad. Ie en 2e Pinksterdag en iederen Zondag van 8.30 tot 10.30 's avonds onder leiding van dan Heer PALA. - Geen verhoogde consumptie-prijzen. Btle.fd aa.biv.l.ad, Firma M. J. SCHOUTEN. Het atelier is beide Pinksterdagen geopend. JAC. DE BOER, Fot.graaf, Kanaalweg 157. te geven door de Heeren NAP en BOON, 1' en 2* Plnkstsrdag, 's avonds van 811 uur. Aanbovelond. ZONDAG en MAANDAG (1* en 2' PINKSTERDAG), 7 uur 's avonds, WOENSDAG 11 JUNI: Kaoaalwug No. 84 Telaf. No. 31 Café-Rest. „CENTRAAL". MODES. QRIESHAVER, Kanaalweg 65-66. Buitengewoon mooie sorteering gegarneerde Hoeden mat vtaren, zwart en verschillende kleuren. Alsmede bjjpasnende Struis veeren, Boa'e. Waichvoilts, afgepaste Voiles en per meter. LOODG'ETER - ZINKWERKER. DAKBEDEKKINGEN. AANLEG GAS- EN WATERLEIDING. SANITAIRE- EN VERLICHTINGS-ARTIKELEN. Vraagt prijsopgave. Beleefd aanbevelend. Distributie Callantsoog. In de week van 8 Juni—14 Juni wordt bij de winkeliers verkrijg baar gesteld, tegen afgifte van: bon no. 4043£ ons suiker 405i ons havermout tegen den prijs van 45 cent per kilo 406ons kindermeel 407 2 ons spek 4081 ons rijst, tegen den - prijs van 42 ct. p. kilo 409100 gram kalizeep ad 3 ent; no. 12 peulvruchtenkaart2 ons bruine boonen, en op no. 13: 2 ons groene erwten; no. 42 van het Kinder suikerboekje 3J ons suiker, en op no. 43 1 atuk kalizeep 100 gram k 3 ct. Afgifte van aardappelen op Dins dag 10 Juni v.m. 9-10 nur. MAKELAAR en TAXATEUR, KEIZERSTRAAT 39, belast zich met koopen en verkoopen van HUIZEN, LANDERIJEN, enz. TE KOOP oen Heerenhuls, Loodsgrieht no. 14 een leegstaand Huis, Oranjestraat 39; een id. Schagenstiaat 72. Vardar verschillende Huizen In ds Midden straat, Drasisteeg, van Q lanatraat, de Ruytantraaf, la, 2b, 3b Molenstraat, Jan in 't Veldstraat, Onrust, enz. enz. Colperatiave Winkal.araanigfng Verkrijgbaar: q Geaacharlneerde Suiker. Gebroken Pecco-Thae, k 20 ct. per ons. Ontvangen Nieuwe Gouda-, Edammer* an Leidsche Kaas. Zeappoeder HK 85%, 20 ct.V pond. Verminderd in prijs: Cacao en Chocolade. Sigaren en Tabak. Te koop een zoo goed nieuwe MANDOLINE. Adres: Bureau van dit blad. Te koop Jonge KONIJNEN. AdresWeststraat 64. Mijn bekende kwaliteit i f 1.00, f 1.10 un f 1.20 p. pond, Keizerstraat 56. Vertrak Hr. Ms. „Tromp". Foto 's en Briefkaarten. Jac. de Boer, Fotograaf. Ontvangen 20 oent per ons. zonder bon, 60 ot. p. pond. MOLENSTRAAT 108. Talet. 192. SPOORSTRAAT. «in 20, 25 en 30 ct. p ons. vanaf f 1.30. Talef. 192. Spcoritriat. AFBRAAK. Te koop voor afbraak: aan den Kanaalweg hoek Kolonsteeg ts Helder. Inlichtingen te bekomen op Dins dag 10 Juni a.a., van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur, Spoorstraat 10. J. KRIJNEN, Architect. Pas ontvangen: A f 3.35 per stuk. Aanbevelend, G. GROOT. Ondergeteekende maakt be- kand dat hij zich gevestigd beeft als Timmerman an Aannemer, tegen aooeuraerande prijzen. Beleefd aanbevelend, C. v ESSEN, wilhelminastraat 2. Ontvangen: eens psrflj heerlijke Leidsche Kaas 75 ets. p. pond. Fijne Vleeschwaren. Volvette Goudakaas. Een keureollectie fijne Bonbons se Fondants (Bensdorp) nar billijk ia prlja. Vogel- en Pluimveehouders worden tot een bezoek uitgenoodigd, teneinde monsters te zien en prijzen te ver nemen van de zooeven uit Amerika aangebrachte diverse VOEDER.ARTIKELEN. Vogelliefhebbers, welke hun vogels geregeld gevoederd hebben met mijn beroemd ZANGZAAD, 'twelk al leen btj mij al dien t[jd verkrijgbaar was, waardoor vele honderden vogels voor den dood gespaard zijn gebleven, worden gewaarschuwd'alleen ditbe roemd zaad te bleven voeren, om hun vogels op volle zang te houden. Alle vogelvoeder, door mij zelf watanaahspgalljk samengesteld, zijn in geheel ons land met groot succes verkocht; dit bewjjst de honderden brieven van winkeliers uit alle stre ken, welke m[j hun bestelling toe vertrouwen. Tevens stel ik verkrijgbaar: Kip- pen-oohtendvoer, gemengd voer, haver, gerat, maia, grit, enz. Voor Kulkena vanaf 1 dag en ouder heb lk een voeder samengesteld, waarin allea aanwezig is, wat de kulkans behoeven. Binnen enkele dagen Is de krachtige groei reeds goed merkbaar. Boaranklppan nog enkele af te geven. Broedeieren op bestelling. Voorts alle mogelijke soorten Vogelzaden, waarvan ik 40 tot 60 soorten verschillende heb. Vaar Fljnpraevsrs. Roomvoraoha eieren van eigen kippen. Afdeeling Zuidvruchten. Bananen, Citroenen, zoete Sinaas appelen grootste voorraad ter plaatBe. Afdeeling Cenaerven. Sardines van verschillende merken, Zalm, Paling in gelei enz. Seroekta Vlaohwaren. Se eerste Hengel-Pietermannen, gerookte Poonen, Stroobokking, ge-, rookte Makreel, Scharren, Hors-ma kreel, dikke en dunne Spaardammer Paling enz. enz. MN. Lel vooral op bot odroo oo O zult olol lotourge- otold wordoo. Alom bekend edres: neait de firma Wad. NIJENHUIS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3