i KLOPPER EN ZONEN, KOUSEN Magazijn „De Ster" KATOENEN KINDERPAKJES. Magazijn „De Ster" Huiskamermeubelen H. Schürmann, re Belangrijke Verkooping Stoomerij en Stoomververij v. M. STAM te Hoorn CHOCOLADE-BONBONS FONDANTS NATIONALE BAMKVEREENIGIHG mi DIENSTBODEN "JAPONNEM Gevestigd ZUIDSTRAAT 6-7 Hit LevensmiddelBDbedrijf Op bon No. 42 1 ons Rijst Op Bon No. 43 1 ons Havermout Op bon No. 44 3'/« ons Suiker Op bon No. 45 2 ons bruine Boonen Op bon No. 46 1 ons groene Erwten Op bon No. 47 1 stukje Huishoudzeep Op bon No. 48 2 K.G. Aardappelen Belangrijke een groote partij, best eiken- en grenen timmerhout, diverse Meubilaire- en Inbcedelgoederen, van vletten, netten en visscnerijDenooatj op Vrijdag 20 Juni 1919, Spoeling. PRIJSOPGAVE verzocht FRAENKEL èüTo., Tandarts, houiin iederen Woensdag van 12-48», Pijnloos trekken vin tand of kits II.-, lunstgehittan v anai i 25.-pirbeel gebit. Vullingen ntclanal 11.-. Kpoeaer, 15 ct. P. mit P0nd. Prima Amerikaansche STIJFSEL Je adres voor Gummiwaren, Btnnen- en Bulten- landeche epeolalltó's, Verbandstoffen, Toilet-artikelen, kortom alle Droglstbenoodlgdheden, Is bij G.HAAGEN, voorbeen A. MIJNHARDE Jb. HARJER ZOON, Spoorstraat49, Helder Huiskamer- en Salon-Karpetten, Vloerzeilen,Linoleumsjafelkleeden Groote sorteering VITRAGES en donkere Stoffen. ALLES TEGEN VREDESPRIJZEN. FIJNE „JONG HOLLAND", Zuidstraat LOODSGRACHT 69. in groote verscheidenheid. je adr< K. ACKEMA, voor lunsttandan. Ironen en Brogvuk, WOENSDAGS, Adres:'Mej.Wed.BUIJKES HENKIE, Nederlandsche Opera, Sigarenmagazijn „DE INDUSTRIE" Rookt gif Firma L. BUTER, Heeft U een X zwakke maag? W. VERHAGEN, Middenstraat 33 BIJZONDERE ZORG Afdoend HOOFDWATER G. HAAGEN Fi. I I. KANNEWASSER ZN. Verpleegsters-Japonnen CiliillEG 148-9. - ZUIDSTIliT 82. VOGELVRIJ Msd. Doet* Arts. SPREEKUUR: Alle werkdagen, voor fondspatiënten: 8 9 uur; voor particulieren: 1 2 uur. Telefoonnummer 30. te Helder brengt ter kennis, dat in de week van MAANDAG 9 JUNI tot en met ZATERDAG 14 JUNI e.s., bij den ge wonen handelaar per pereoon zal worden verkrijgbaar gesteld: k 21 cent per pond. a 221/, cent per pond. tegen de geldende maximumprijzen. a 11 cent per pond. k 11 cent per pond. 60 (zoolang de voorraad strekt). Kinderkaart: bonNo.33: 1 pond Kindermeel. 34: 3V% oni Suiker. „35: I ilukje Huishoudzeep 60 Kindermaelkaart bon Mo. 121 pond kindermeel. Helder, den 7en Juni 1919. De Directeur voornoemd, A. O. A. VERSTEGEN. Donderdag 12 Juni 1*19, des namiddags één uur, aan het Ankerpark, naast het Telegraafkan toor, to Heldor, van: w.o.eiken ribben en binten 20 X 20 en 20 X 15. planken l1/» X 10. schroten, juffers, brandhout enz. enz. 7 mudewageno, een partij metsel- en straatsteenen. VOORTS ter amotie: een houten gebouw met zink gedekt, lang 7.50 M., breed 3.50 M., staande ter plaatse van den verkoop. Een houten Loods, lang 10.75 M. en breed 6 M., ataande aan den Polder weg te Helder, op het perceel sectie E, no. 70. Alle» des morgens te bezichtigen. Oeurw. W. BIERSTEKER. Wegens sterfgeval WOENSDAG1I JUN11919, 's morgens !0 uur, in „TIVOLI" te Helder, van w.o.: tafels, stoelen, spiegels, schil derijen, buffet, glas- en aardewerk enz. enz. Te bezichtigen daags te voren van 2—4 uur. Dsurw. W. BIERSTEKER. te HELDER, wegens opheffing van bedrijf, des voormiddags 10 uur, aan het HAVENPLEIN te Helder, van: 4 haringvlotten, 4 vletten in diverse afmeting met zeil en treil, een geepzegen, lappen haring- en ansjoviswant (zoo goed als nieuw), 42 hoozen, lijnen, zimmen, kurken, ankers, trossen en verdere visscherij- artikelen. Te bezichtigen daags tevoren aan het Havenplein te Helder. Deurw. W. BIERSTEKER. voor het weghalen van Spoeling (w.o. aardappelschillen) en Vieesch- beendoren van de Soldatenmenages in de Stelling van den Helder gedu rende het 3e kwartaal 1919. Voorwaarden van inschrijving en verdeeling der keukens liggen ter inzage op het Bureau van onderge- teekende Erfprins (BiokgBhuwden). Biljetten worden ingewacht vóór of op Viljdag 14 Juni a.a. 11 (elf) uur voormiddag. De Toegevoegd Officier, MUNTJEWERF. MNP» Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het maaien van grasland met M Cor- nick machine (dunne vingerbalk.) C. MATERS, Van Galenatraat 62. Den Helder. Belangrijk bericht. uit AMSTERDAM, Spreekuur in DEN HELDER, KEIZERSTRAAT 28, tegen onderstaand tarief: Militairen verminderd tarief. Alle tandheelkundige e p e r e 11 fi a geheel pijnloos daar bakwaaaa taadarta. onze prima kwaliteit, 25 cent por half poncL H. W. ZEGEL, Drogisterij, Kanaal weg 63, Tel. 279. Kanaal weg 147, l.o. Molenbrug. P. S. Belangrijk Is het te wetsn dat Ik door jarenlange praotlache ondervinding In staat ben aan ledar mat goeden raad te kunnen dienen, en ateads het BESTE x linrar vaar hit MINSTE oeld. Bestoomd wordt lederen werkdag BEDDEN, DEKENS en KARPETTEN 2 maal per week. GORDIJNEN alle dagen. Zwart wordt lederen dag geverfd met afd. Stoomwasscherfj. Depóts: te Helder, Spoorstraat 38: DE BOER-KORVER. te Texel, den Burg: Wed. JAC. BOON. te WierlngenC. SLIKKER, te Anna PaulownaWed. P. BAAS. Het MEEST BEKENDE en SOLIEDSTE ADRES «oor: Beleefd aanbevelend. ReparatKën en verbouwingen aan huizen enz. worden billijk uitgevoerd door OX en KIKKERT. Vraagt prije- WESTGRACHT 3, opgave. bij de Werfbrug. Vraagt steeds Overal verkrijgbaar Ondergeteekandc beveelt zloh beleefd een vooralle voorkomonde Metselwerken. P. KWAST, Laan 14. Tand-Technikar - ZAANDAM. Hsudf vasrtaat apraakuur ta Haldar van 0—4 uur, V.or oper.ti.v. twhaiuMiag welke door tandarts wordt uitgevoerd, van 11-4 uur. STATIONSTRAAT II - HELDER, nssn SPOORSTRAAT af STATIONSWEG wereldberoemd, 10 cent. fijnste 10 cents Sigaar. Verkrijgbaar: bij da Kalzarsbrug. En gros en detail in ENGELSCHE Sigaretten enz. tegen fabrieksprijzen met 2 procent korting a contant. Heeft U niet dikwijls last van Uw keel en tong door de scherpe tabaksrook? Wilt gij er geen last meer van hebben? Neem dan de LIA-tabletten tegen een rookerskeel. Uw drogist of apotheker zal U voor f 0.75 een doos LIA- tabletten geven, die gij ook gebruiken kunt bij hoest. verkoudheid, keelpijn van U of Uw gezin. Eischt onze hand- teekening L. I. Akker, Rotterdam. Gedeponeerd Handelsmerk. Prachtig gerookt PAARDENVLEESCH, p. ons 25 cl. RUNDVLEESCH, per ons 32 ct. Vin 't Muisje, per ons 35 ct. Gerookte Rundertongen, per stuk f 3.-. Braawaterstraat. - Vijzelstraat. Kunt U sommige spijzen niet verdragen, versterkt dan Uw maag door geregeld na eiken maaltijd twee Abdij tabletten voor de maag in te nemen. De Abdijtabletten worden algemeen geroemd als een onschadelijk en snel werkend middel bij alle maag ongemakken als maagpijn, een gevoel van drukking op de maag, hartwater, het zuur, indigestie, onpasselijkheid, etc. Uw drogist verkoopt de Abdijtabletten nvoor de maag" voor f 1.25 per doos. Eischt onze handteekening: L. I. Akker, Rotterdam. KAPITAAL en RESERVEN f 7.500.000.—. Kantoor DEN HELDER. DEPOSITO'S voor 1 jaar fflxe a 4 pot. Galden ap dazen termijn gestort, zijn na een jaar, mita drie maanden vooruit opgezegd, weder beschikbaar. Niet opgezegd zijnde, wordt de post stilzwijgend op dszslfde voorwaarden voor ssn jaar vorlsngd. Os renta kaa per halfjaar worden ontvangen bij ruim 85 kantoren In Nederland, tegen Inwisseling van coupons, die bi] storting der geiden worden verstrekt. aanspreker, beveelt zloh beleefd aan. P.8. Da badlaalng heeft plaats ia Ualforn-Castuun. Is noodlg voor schoolgaandeKinderen. doodt onmiddellijk alle hoofd-onrein. In flacons van 15, 25, 35 en 50 cent. Verkrijgbaar bij v.h. A. MIJNHARDT. KANAALWÉG 147. In alle maten voorradig. LIJST van ingekomen en vertrokken personen. a. Klik., P. D.Iv.r M. L. d. Vol, A. RijkM», P. W. J. v«n ËcdeD, H. do Vilia, F. W. A. v»n Riet, J. de Jong, J. A. W.Bthoff, M. A. Dom* F. F. van d.n Heuvel, L Lon»sn««, P de Graaf, L. J. Qaant, S Bood, P. H«ite. J. Kar «en, J. S Helder, J. Blf d, J. J de Konink, G. Wonders, G W. Rltter. W J. L van der Haas, .T. G. van Berkum, A. J. Konlngsteln, H. S Steenwinkel, J. Holetvoogd, C Rera M. J. Meneert, J L. Balke. A. H Po»per, J Kaleer G. F. Bollen, VERTROKKEN: Beroep: Woonplaats: vauhODder, Ko.gt». 45», Koegras 181 -taormao W<ni»u»»t 91. korpl.maclilnedrUTer. G.vei»»tra*t 61, ag»ntle».naTeizekeilng. Janzenttiaat 72, atclTierder, Hoooratraat 96, Qdidaat-notarls, Wssts'raat 48. v Hogoodorpitraat41. Dijkitrsat 46, Goversatraat 43, offlnlermachlnlet, mijoor ipfanterle korooraalkonsta»al. «ergt.Bleüenverpleger, Janzenatrart 24, •ergeanttorp»dlst. Lelle*tr»»t 64. korpora lbotteller, Zwa»n»t>aat 6, kap -lnit. ter zee, Hoofdgracht 33, dlr'Cteorbrandatbnr, Wertst'aat 88, horlogemaker, KelzeiBtraat 41 haai timmerlieden R W Westetraat 37, concleigo. Mil Tehuis,8.oor»tr 66/68, korporaalttoker, itottei dam. Utrecht O'onlngen. Bergen. Vlleaingsn. Aasen. VJiasIngen. Hoo>n Mldda'bmg BoieDkara.el. •e Heao Haailem. Apeldoorn. Ameteidam. Geloof Ned.Herv. R.-Cath. Ger. K. Ned.Herv. Angl" Ned.Herv. R-Cath. Ned.-Herv. arte. aergeantkok. mrrinler le kl aergeenthofmeeater, barbier, zoomin stafmrzlkant. npporachrijver, korpora.Inelner, korpo-a.lKok, loodgieter. mttrooa le kl., 2e stuurman werktuigkundige, DPkltraat 4G». Bothaetraat 24.' v. Gogendo-pstraat 11, Bloematiait 2», BaflDgracht 6. Klok'teeg 11. le Wlleeim.dw etr. ie, van Galenetra t 80, Janze streat IS Blnnenbaver 68, Fioraetraat 22, nukw.g 6. Weezemtraat 23, Trompatraat 8, de W(|k. öoeot. Ameterdsm. Hege. Vellen. Ameteidam 'e H> ge. Lelden Rotterdam. Haarlem. Hel'nvoetelule. Antwerpen. Tj. Smink. Chr van der Holst, G Benkers. J. C A Oornelliaen M. A verkerk, J. Dekker, H' Jelsma. A de Boe'. C J v»n den Aakster, G. Middelkoop. J. Hoekstra t) ar rel de, H Bo'tendUk, Chr Jeoe. W. C. de Hertogh, P. Hol-mrn, J. W. Frltz, A. Allaart. W H Vluggen, C. Adrle-oee A J. C 11'lder, D. J Monté J W. Grooiendoret, t van Ameefoort, M. A. Doms. S. de Vrles, A. Jonkeraar. F. Heerom*. L H Wallest. J. van Ooitrnm, J. O Kok, INGEKOMEN: BeroepWoonplaats grordworker, Ooetslootstiapt 77, bakker, Goversatraat 67, polltiaagent. Htawman Bossistr. 5, oode'Wljzaras, Zjld«tr»at 67, onvanger v registratie, Zoidatra.t l' /ll, varar sgezel. Ker'gracht E8, arbeider, Koegraa 186a loodslaerllng. Jan in 't Veltatraat 63, naaister, Achterstraat 4 korporaalkonatabal, '^revonsttnat 64, aalmatlnlsr, kellner, hnleboadater, schilder, machinist M(j. Ned., polltiaagent, Ëmmaatraat J»Ezen>trsat 18, Spoorstraat 1, v Hogendorortraat 19, Jan 'n 't Velistr. 120, van GaleDstraat 60, H"Ogatraat 4', Sch.ganatraat 87, Kalzera'raat 88, tuinman, ae-gsantmsjoor adm Kanaalweg Oftlcls/m.chlnlat, Aokerpaik 23 'Chlpperaknecht, zondar, korporaalkonatabal. koopman, hulehondaler. ge?snaloooard, Kleermaker, sergeanttorpedlit, gepenalonostd, Wager.atraat 11, Koningatreat 18, Goversetraat 42, Gasstraat 24r, Polderweg 27, Celllornlestrart 2, Kr" gsri trast 42, P. tjoantatraat 2, Vsn Amsterdam. Schotan. Egmond binnen. Ubbergs". Opsterland. Schiedam. Rmall Dgeriaml Velten Amsteidim. Wesika<elis. WiD-choUn. Lelden Lonneker. H- ge. Kokhalzen. Arueterd' m. Genemnlden. Wittem. Ven'o Arnhem '"ll.slngen. Rl]»w(Jk. Bloemendsal. Vllasingsn. Schigen. HsUoo Rotterdam. Viiaaingan. Haarlem. Ned -Hsrv. R.-Cath. Ger. K. Ned.-Herv. Ev.-Luth. Ned.-Herv- R.-Cath. Geloof R.-Cath. Ger. K. Ned,-Hsrv. R-Cath. Ned.-Herv. R.-Cath. Ned.-Herv. Ger K. Ev.-Lnth, Ned.-Herv. R-Oeth. Ger. K. Ned.-Herv. ''er K Ev-Loth- Ned. Herv. FEUILLETON. DOOR DAVID HENNESSEY. 7). Wanneer een squatter bij zijn buur man dineerde, was het de gewoonte er gastvrij bij hem op aan te dringen nog een portie van het sappige lendenstuk te nemen, waarvan hij heel goed wist, dat het een van zijn beste beesten was, en hij nam op zijn buurman wraak met het een voudige voornemen later evenzoo met hem te handelen. Het was dan ook niet te. verwon deren, dat de dwangarbeiders Van de squatters de eigendomsrechten zoo goed als niet respecteerden, ol dat zU in hun wanhoop hun toevlucht namen tot woudloopen, of dat de woudloopers over het algemeen be schermd werden door hen, die direct of indirect van hun rooverljen voor deel trokken. Salathiel echter stond ver boven de gewone' klasse woud loopers, en, terwijl hij daar op den stam zat, kwamen er gedachten in hem op, die hem ver van deBroad- haven Valley en zijn tegenwoordige omgeving wegvoerden. Zijn yader was van Joodsche afkomst en ge trouwd met een beschaafde vrouw van adellijken bloede. Hij was nu een man van aanzien in Sydney, hoewel het familiewapen niet geheel en al onbevlekt was gebleven, want in zijn jeugd was de oude Salathiel wegens een onbeteekenend vergrijp tot dwangarbeid veroordeeld. Berouw echter had het leven van zijn vader gelouterd, en nu hij daar zat, her innerde Salathiel zich de vroegere lessen van zijn moeder en de be schaafde omgeving van het huis houden van zijn vader. Evenals zoovele andere dwangarbeiders had hij een goede en godsdienstige op voeding genoten doch in een zwak oogenblik van verleiding was hij in botsing gekomen met een meedoogen- looze wet, welke in die dagen te dikwijls werd toegepast op jonge overtreders vooral wanneer het kinderen van vroegere dwangarbei ders waren zonder door mildheid getemperd te worden. Twaalf maan den had hjj als kettingganger aan den weg moeten werken. Het scheen inderdaad, dat het noodlot hem achtervolgde, want nadat hij uit de boeien bevrijd was, doordat hij met gevaar voor eigen leven dat van een soldaat had gered, viel hij in handen van een hardvochtig en streng meester, die om onbeteekenende voorwendselen, teneinde des te langer van zijn diensten te kunnen profi- teeren, wist te verhinderen, dat hij een ontslagbrief kreeg. Ontmoedigd en verbitterd, was hli toen aan den eigenaar van Eurimbla toegewezen, waar menigmaal de gedachte aan zelfmoord bij hem was opgekomen; doch de vroeger ontvangen lessen hielden hem terug, en hij deed zoo zijn best, dat hij tenslotte als hulp voor den administrateur werd aangewezen. Om een geeseling, waar mede hij bedreigd was, te ontgaan, was hij in de bossehen gevlucht; en toch zou hij, hoe verbitterd hij ook was, dien avond er veel voor hebben over gehad, indien hij het verleden goed had kunnen maken, juist om zich te midden van die eenvoudige menschen te kunne* vestigen. Het was zoo geregeld, dat den volgenden Zaterdag de schóól officieel geopend en de nieuwe onderwijzer officieel verwelkomd zou worden. Een plaatselijk overheidspersoon zou die formaliteiten vervullen en het comité had Jack gevraagd een kleine rede te houden over „Opvoeding" en de methoden aan te geven, volgens welke hij] zich voorstelde onderwijs te geven. „Laat eens zien," dacht Jack; „ik moet in lezen en spellen, schrijven en rekenen, aardrijkskunde, en ge schiedenis, grammatica en zingen les geven. Misschien zou ik erexer- ceeren en dansen bij kunnen nemen. Ook zou schietonderricht voor de oudere joDgens niet Jkwaad zijn. O jee, ik vergeet Bijbelsche geschiedenis, waarop die oude zondaar Donald Macpherson, zoo gesteld schynt te zijn. Ja, ik zou dat zelfs kunnen onderwijzen, zonder een grooter huichelaar te zijn dan vele van de hedendaagsche geestelijken. Zoolang ik hier ben, zullen ze geen meet kunde, algebra en teekenen noodig hebben; en talen behooren niet op het programma van de lagere school. Ik zal de boeken, die Bennett me gegeven heeft, eens doorkijken en dan, geloof ik wel, dat ik zonder eenige vrees voor kritiek kan be ginnen." Zijn gedaehten gingen weer terug naar Bennett. „O, daar behoef ik niet bang voor te zijn. Hij zal me niet verraden," zeide hij lachend tot zichzelf. Salathiel had met den onderwijzer kennis gemaakt in een boschherberg, waar de vogelvrij verklaarden van het district op een vriendschappelijke ontvangst rekenen en zoo noodig inlichtingen krijgen konden. Onder wijzers als Bennett waren dikwijls verslaafd aan drank, wat by den toenmaligen staat van zaken niet zoo heel erg te verwonderen was. Het leven van zoo'n boschonderwijzer toch was vervelend en eentonig, en de omgeving alles behalve geschikt voor een beschaafd iemand. Velen van hen hadden troost en vergetel heid gezocht in den drank. Jack had van hun eerste ont moeting af met Bennett op gekregen, want hij had al heel spoedig gemerkt, dat zij in vele opzichten overeen stemden en daar Bennett op een naburig „station" onderwijzer was, kwamen Zij vrij dikwijls by elkaar en kortten de avonduren met rooken en drinken en praten. Bij een van die gelegenheden vertelde Bennett aan Salathiel, dat hij een aanbod gekregen had om de leiding van een school in een district aan de Zuid kust op zich te nemen, en toen was het denkbeeld in den woudlooper opgekomen zich voor Bennett uitte geven, waardoor hij een zaak ten uitvoer zou kunnen brengen, waar mede by reeds lang rond geloopen had. Met de verzekering, dat hij zich goed zou gedragen en met de be taling van een groote schadever goeding (wat een buitenkansje voor den armen schoolmeester was) had hij.Bennett er toe gekregen hem te helpen. Onderwijzers waren er schaarscb, en het toeval wilde, dat Bennett ook in het Westen een andere betrekking kon krijgenderhalve nam hij het geld en ging, voor gevende, dat hij naar het Zuiden vertrok, onder een aangenomen naam naar het Westen. De onderwijzer liep hierby zoo goed als geen gevaar, want in de „Forties" was over het algemeen bij de vrije mannen in de kolonie de eene naam even goed als de andere. HOOFDSTUK VI. Onduidelijke motieven. Den volgenden avond laat zat Salathiel weer op het voorpleintje der school te rooken in het heldere maanlicht, waarin ieder voorwerp in het hem nu bekende landschap zeer duidelijk uitkwam, toen zijn geoefend oor plotseling het geluid van paarden hoeven in de verte hoorde. Het ge luid dringt buitengewoon ver door op sommige van die dalwegen, wat waarschijnlijk te danken is aan een niet massieve of rotsachtige formatie onder den bovengrond. Jack keek op zijn horloge; het liep tegen twaalf uur. „Zeker een reiziger, die zich op den Broadhaven- weg heeft verlaat," dacht hij. „Mis schien ook een dokter," maar hij klopte toch zijn pijp uit en haalde een mooi, dubbelloopspistool uit zijn binnenzak te voorschijn. „Wat maakt een slecht geweten ons toch laf," zeide hij, toen hij van het voorpleintje naar den weg ging en met zijn oor op den grond ging liggen. Hy luisterde eenige minuten aandachtig, terwijl de verbazing op zijn gelaat tot ontsteltenis overging. „Een cavaleriepaard," fluisterde hij, „en hij is van den hoofdweg af het zijpad ingeslagen, dat hier voorbij'de school loopt. Het is maar goed, dat ik Fleetfoot bij de hand heb en het achtergelegen land goed kenmaar het is toch niet mpgelljk, dat ik hier achterna gezeten word. Absoluut onmogelijkIk ben John Bennett, en de heele kolonie weet, dat Jack Salathiel zich ergens in de noordelijke „runs" verschuilt. Eu het is te vroeg voor den luitenant I" Hij liep vlug over naar zijn woning, sloot de deur en verdween te midden van de diepe boschschaduwen, die de schuinvallende manestralen als con trast nog donkerder maakten. Gedurende tien minuten kwam bet hoefgetrappel nader, om dan op te houden. Eenige minuten van absolute stilte volgden. Dan hoorde men op korten afstand van! de school het melancholieke geluid van een monoke, dat dadelijk beantwoord werd door hetzelfde geluid uit het bosch achter de school. Het geluid werd tweemaal her haald, en bijna onmiddellijk daarna kwam een vreemdeling met een paard aan den teugel het voorplein op, terwijl Salathiel hem tegemoet liep. „Je bent een week vroeger dan ik gedacht had," begroette de woud looper een chic uitziend persoon in klein militair tenue. „Ja, we moeten wat voort maken, want biDnen een uur moet ik weer weg. Maar over een dag of veertien zal ik wel weer hier voorbij moeten. Ja," zeide de bezoeker, terwijl hij lachend naar de ruwe meubelen in het vertrek keek„ik heb je brief gekregen. En hoe maak je het met je leerlingen?" „De school is nog niet begonnen," antwoordde Salathiel, die zich niet op zijn gemak scheen te gevoelen. „Majoor Browne van de Broadhaven- plantage zal Zaterdag de school plechtig openen. Zij hebben toch zeker in Sydney geen vermoeden dat ik hier ben?" (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4