HELDERSCHECOURANT Tweede Blad. Inning ahnnnementsgelden. Herman Nypels No. 8099 ZATERDAG 7 JUNI 1919 47e JAARGANG r.Jae1.ur-UHp.».r. C. PB BOER Jr„ Heldor. Opl.oB 7000 w. AbonnomonUprUeIn d« »t.d I 1.16. per poet t 1.40. BuHonl.nd t 2.40. Lo... 3 ot. Adwortonttén por rog.l 17 -=»■ Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht 't verschuldigde abonnementsgeld H«lder»che Cou rant, Zondagsblad en Modeblad 2d« kwartaal 1919 te willen over maken per postwissel of aan post zegels vóór 25 juni a.s., zullen de anders daarover per postkwitantie worden beschikt met verhooging van dispositiekosten. Aangezien, door de verhoogde in- cassotarieven aan de post, thans met 19 cents verhooging inplaats van 5 moet worden beschiktraden wij onzen abonné's, in hun eigen belang aan, ons het bedrag zoo spoedig mogelijk toetezenden. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 2cent te worden beplakt. De abonnementsgelden van ons blad en zijne premie uitgaven ztjn Heldersche Courant: franco por post f 1.35, Buitenland f 2.35 Zondagsblad: franco per post f 0.60, Buitenland f 0.90 Modeblad: franco per post f 0.95, Buitenland f 1.20 Aan onze abonné's binnen de ge- aieente wordt bekend gemaakt, dat £ver fee.t abonnementsgeld 2e kwartaal {1 April-30 Juni) dezer dagen zal worden beachifct. Wij verzoeken de ilc witantie bij eerste aanbieding te willan voldoen. Administratie Heldersche Courant, DE WEEK. 3 Juni. 't Is aan te nemen, dat de heer ^ïarchant, toen hij op 28 Mei j.1. vragen ricfct&o tot de Regeering over den stand der Néde;iandscb Belgische onderhandelingen mei hètrekking tot de herziening dér in 1889 geslp,ten tractaten, zich weinig illusién vormde over de beteekenis van bet antwoord, dat de premier, bij ont stentenis van minister Van Karne- beek, met zijn staf van adviseurs iiog te Parijs vertoevend - zou jkuhn.e.n geven. Minister Ruys deelde ffree, dat pog geen Belgische voor stellen bjj onze Regeering waren ingekomen, wij met'de desiderata" der Belgen op de hoogte zijn, d?ch daarover niet in 't publiek kunne# debatteeren. Een nadere poging door Marchant ondernomen om do qcrjng uit haar tent te lokken, jyas '.(zal mc leider der vrljz.-demo- etittscfie fractie, als uarlementariör van ryite orvaring' helpen beseft) - voorbestemd om te mislyfckep. En ieder zal moeten billijken, dat dé Regeering zich in het stadium waarin de zaak zich bevond, niet waagde aan ontijdige „onthullingen", die de der massa konden prikke len .ea ,daardoor demogelijkheid van een oplossing, welke het belang der beide volken dieja,t) ju gevaar kon brengen. Zeker, waar op Mei j.1. da, minister van Buitenl. Zake# peg in Den Haag moest tèrugkeerejj. waar ten slotte dan toch de beslissing zal moeten vallen. Terecht' wees de „N. Rotf. Cf," op het betreurens waardige van de publicatie, door de „Intransigeant", van wat d« Bel gische wenschen dan feitelijk oor? .spronkelljk bevatten. Het annexio» nistische reukje, dat er aan kleeft, gelijk het Fransche blad ze wereld kundig maakte, deed die „desiderata" voor Nederlaud gansch onaanneme lijk zfln. De beide landen zullen het geschil met elkander rnoete» behan delen. En wel zeer is te hopen', dat men aan beide kanten zal blijken te beseffen gelijk prof. Van Hamel (Oetpogt in zijn groen weekblad hoe samengaan het vereenigen van .oeconomischc belangen, Nederland ,en Be.lgiö kan batentweespalt #n wantrouwen beide Btatec benadeelen, verzwakken in een wereld,J?aar Ihei bruut geweld het recht voor als nog biflft beheersshen. ,De week, die achter ons ligt, en waarin yiel do van zon en zomer weelde stralende hemelvaartsdag 1919, feest- en ruBtdag Ycor .de vader- landsche „persmuskieten", die niet minder dan 15.000 menseben .4e ,Scheveningsche Pier deed bezoe ken in middenzomertemperatiiur, de jongste week lag ia „het teeken van Insulinde". In de Tweede Kamer wijdde president Fock een sobere, treffende rede aan de Kloet ramp, die Oost Java teisterde, nc minister Idenburg sloot zich namens de Regeering bij die woorden aan. Dat volk niet slechts met deelnemende taal, maar ook met daden zal toonen dan bruinen broeder, die door smart en ach ai werd getroffen, te willen steunen't ia reed3 gebleken. De minister van Koloniën pam het initiatief tot vorming van een steun comité, prlna Hendrik trad als eere voorzitter, mr. Vissering, de presi dent der Nederlandsche Bank, als leider daarvan op. De nieuwe Indische leening ad 180 millioen werd door het Lager- auis goedgekeurd met slechts de stemmen der leden van het „roode jrwartefc" tegen. En minister Iden burg stelde den heer Van Ravensteijn, die het rente type, ad 6 pCt., te hoog had genoemd, gerust met de mede- deeling, dat 't wellicht wat lager zal kunnen gesteld. Eindelijk, - de Memorie van Antwoord op het Voor- loopig Verslag van de Eerste Kamer op de Indische Begrooting '19 kwam in. En daaruit vernam men, dat er aan Koloniën van eenig plan, bij Gouv.-Generaal Van Limburg Stirum bestaande om af te treden, al even min Iets bekend is als van eenige disharmonie ten opzichte van be langrijke punten van staatsbeleid, tusschen minister en landvoogd. Onze senatoren kunnen dus thans, in de zesde maand van het lodende jaar, gaan bespiegelen over het Indische budget voor dien tijdkring. Minister De Visser zette, hfi het salarieering ontwerp voor de onder wijzers, in de Tweede Kamer zijn triumftocht voort, waarbij de amen dementen-moord op groote schaal, weet men, voortduurde. Toch betoon de de minister van Onderwijs zich ook nu en dan tot concessiön bereid. Hij nam de akten teekeDen en nut tige handwerken op onder de akten, waarvoor extra wordt bezoldigd, en wat de laatstgenoemde akte betreft, was 't voor mejuffr. Groeneweg, onze Volksvertegenwoordigster, een aar dig succes na het warme pleidooi voor de akte handwerken, dat zij in de Kamer had gehouden. In den laten middag van 28 Mei werd het amendement Ketelaar, dat de onderwijzers salarissen in 1924 en vervolgens om de vijfjaren wilde herzien, verworpen. Minister De Vis ser had gezegd, dat aanneming van dit amendement z.i. gelijk zou staan metverscheuren van zijn ontwerp. Zoowel hij, minister, als mr. Lohman vreesden van de vflfj aarlij ksche salarisBen-revisie gisting in de on derwijzers gelederen, gericht op sala risverbetering. Vergeten mag men echter niet, dat de salarissen van andere ambtenaren bij Kon. Besluit kunnen worden veranderd, terwijl die van de onderwijzers in de wet zijn vastgelegd Of de verwerping van het amendement-Ketelaar niet juist -de agitatie zal ontketenen, die miniSter de Visser van de goedkeu ring eivan duchtte; 't is eon vraag die doop sommige zonder weifelen bevestigend wordt beantwoord. De tijden zijn duur en v.QOf velen drukkend, schoon men 't niet'zou zeggen aan het „aspect" op feest? dagen. Minister de Vries heeft nog pas in „Patrimonium" doen gevoelen, hoezeer versterking der' Rijks-inkom sten voortdurend eisch van het oogenblik blijft. Voor de levensmid- dièiefivoorziening tot 31 December a.s, is nog 5§i millioen noodig, waarvan de Staat 62J zafhebpente betalen. Eene staatscommissie tot voorbereiding van een belasting op luxe-uitgaven is in wording. Andere plannen om den fiscus in zijn noocj te helpen, worden beraamd. Allerlej dingen, bijv. de spoorweg-abonne- menten bij de nieuwe dienstregeling (dus van 'half Jiill af) misschieü o.vk de verdere tarieven voor perso- nea-verfcj&er worden „prijziger"! 'f, Kap niet anders, ^a^r- dp loonen stijgen en de werktijd wordt ingè- krompen. De Haagse he Raad der Vroeden voerde den U urendag en den vrijen Zaterdagmiddag in een ommezien in, „sans tambour ni £rooil)?tte"Zulke dingen teok6nen. fa-t bedenkelijk teeken, dat in April j.1. ter Rijkspostspaarbank c.a. een half millioen minder w'.erd f in gelegd dan uRèefaaJd? Of heeft men hier met iets te doen, verband hou dend met tijdelijke oorzaken? Ook dit zal men hebben af te wachten, Maar dat yoor tal van midden- ön andere standers de tijden heel wat zorg gokkenen't staat Yf^t. Evenals do waarheid, dat sommigen n.u «grof geld'^'verdienen om 't zacht üitte drukken. De tijdingaêr'„Nieüwb Ct." dat een regeling is getroffen met de Amerikaanscho en Nederl. blie-connerps jn verband met de plan nen, bfl de Rransche en Eogelscfie regeériö'gs-departementen, om olie als beweegkracht te gebruiken voor de koopvaardijzij is zeker van zt groot gewicht. Voor de toekomstige handelsbetrekkingen tusschen Neder land en Frankrijk, - in 't bijzonder "op jEmOhiÓal ftn sf hp.f'pvA.art.gflhiftd ie deze overeenkomst (zegt het Haag- sche blad) yap piot te onderschatten beteekenis. En niemand zal durven bewaren, dat deze uitdrukking hier overdreven moet worden genoemd. Gelukkig ontbreekt 't ons tbans nietaan figuren van hoog intellect, van "groote geestkracht op verschillend gebied. "Gelijk ynj iQ het verleden sulke „hérvorragenden" haddenDe nagedachtenis van Jan Pz. Coèn, den man die voor drie eeuwen Batavia stichtte op de plek, waar het oude Jakatra stond, is pas door H. M. de Koningin te Hoorn gehuldigd. Nadat in Haar naam eer was gebracht aan de nagedachtenis van dien andere® grooten Nederlander, van Qldenbar- nevelt. Hij, de raadspensionaris, viel alB slachtoffer van godsdiensttwisten en andere geschillen. Dat Oranje zjjn nagedachtenis deed huldigen, is een treffend en verblijdend bewijs voor de verandering in de opvattingen omtrent velerlei. En temidden van zooveel, dat dag aan dag tot bezorgd heid stemt (o.a. afgrijselijke openba ring der criminaliteit), terwijl op aarde de vredesengel nog altijd niet een vaste rustplaats kan vinden;de toekomst onzeker, angstwekkend blijftTemidden van dit alles moet het, inzonderheid voor kleinere, zwakkere volken een vermaning zijn, een opwekking, om te streven naar hetgeen zoo onmisbaar is voor hun zelfstandig blijven, hun zieh ontwikkelen, het ontplooien hunner krachten, namelijk eendracht! ME. Antonio. Ingezonden mededeellng. Hotel „Bellovuo" - Helder. Cefé-Resteurent Wilhelm/na Billard. Aangenaam galagen in hel centrum der atad. Billijke consumptie-prijzen. Vergaderzelen disponibel. dlaastbodaiiqiiaiiti*. De Dienstboden vereeoiging te Zwolle heeft zich aangesloten bij den Landelljken Bond van Huispersoneel. Na onderhandelingen met de Vereen, van Huisvrouwen werd besloten, In afwachting van salarisverhooging Onmiddellijk 20 duurtebljslag te vragen. Veenbrand. Woensdagnamiddag brak een he vige veenbrand uit in Emmer-Erfscheide- veem. Om 10 upr stouden 85 dag werken turf in vlam. Twee woningen werden ontruimd. De stoomspuit uit Assen werd gerequireerd. Ean diivanbeode. Eenige weken geleden zijn ongeveer 40,000 broodkaarten gestolen uiteet distributiebureau te Valburg:'Dafléiflk werd een uitgebreid oiWer&tëk inge steld, Drie dieven en dertien helers uit Den Haag en 's-Hertogenbosch zijn voorloopig gevangen genomen- Een wijdvertakte dievenbende is men daardoor op 't spoor gekomen. Van de 40,000 broodkaarten zfln er 23,000 in kisten teruggevonden. Een schipbreuk. De Nederlandsche schoener A ugust Marie" van de reederij August Borre- mans te Rotterdam is op reis van Biyfch naar Nakskov in de Noordzee gekenterd. Een overlevende van de bemanning is gered door d«n logger „Alma" en te IJmuiden geland. De berichtgever van het „H.blad' vernam van dezen geredde, den matroos Harra Wtjoholt uit Delfzijl, de volgende bijzonderheden over deze scheepsramp. De „August Marie" was in Blyth rpet §teeenkqlen geladen en onder commando van kapitein Qhr. 'Roer uit Groningen op 2 Juni in zee ge stoken. Den volgenden nacht om streeks twee uur werd ontdekt dat het schip op onverklaarbare wijze water maakte; dadelijk werden de pompen in het werk gesteld, doch de pogingen om het schip lens te krijgen mislukten. Daarom werden noodsei nen gegeven. Tegen kwart voor vier jn den morgen werd de toestand zoo, dat men besloqt' dep sphqengr tq verlaten. Nauwelijks bezig om de boot uit te zetten, viel het schip ora en schijnt daarbij de boot te hebben geraakt, waardoor de vijf inzittenden te water vielen. Slechts Wyoholt gelukte het op de omgekeerde boot te komen en voorloopig in veiligheid tp kPrp^n. Qrie der opvarenden zonken onmiddellijk i'n de diepte weg dg kapitein slaagde er in nog sen plank beet te grijpen. Hierop zittende werd hij circa 2 uur later nog drijvende ien door den zeilharinglogger „AJma" uit IJmuiden, schipper Pieter Roos van Marken. Deze bracht den logger dadelijk over stag toen htj de schipbreukeling opmerkte, teneinde neni f+gt water op te pikkendit was echter overbodig, want de kapitein was inmiddels' in de diepte verdwenen. Gelukkiger was men met 4a j-pddipjir vqp den anderen sphip- breukeiing. Deze werd'overgenomen en medegenomen naar IJmuiden, waar hjj door de zorgen van den waterschout van nieuwe kleeding werd voorzien, waarna hij naar Rotterdam vertrok. De schoener „August Marie" was verkocht aan den reeder Svend Nielsen té Naksum, Denemarken, en ttens pp weg naar die haven teneinde aan 'den k'ooper 'te gorden afgeleverd. BINNFMIANU. Trawler vergaan. Met zekerheid kan thans worden aangenomen dat de stoomtrawler „J&va" (VI. 164) van de Hollandsche Zeevi8scherjj te Vlaardingen, met man en muis is vergaan. Oultteh goud. Te Oldenzaal passeerden Woensdag eenige speciale spoorwagens met gemunt Duitsch goud, ter waarde van 210 millioen Mark. bestemd voor de Nederlandsche Bank te Amsterdam. Raadioverztaht. Ave Caesar, morituri te salutant Dat riepen, in het oude Rome, de ten doode gewijde gladiatoren hunnen [keizer toe als zij de arena betraden: i.Heil u, keizer, zij dté sterven gaan, groeten u". Ave Caesar Het blonk Dinsdag- 'avond ook iu den Raad, uit veie [monden, in alle toonaarden. De zware bas van den heer Spaogenberg bromde 'net, en het was op de wjjs van de JnternatioDale en een overwinnings lied tevensde heer Van der ploeg, 'zijn buurman, fluisterde het, en het geleek een zeflr zoo zacht, de heer Zander liet het zich ontvallen en de heeren Boon, Poll en Verfaille, allen riepen ze het den voorzitter toe: Ave Caesar. Ave Caesar Ze waren er allen, jle rampzalige ten doode gewflden, allen, - op, één na. De heer Krqnen had een slippertje gemaakt, was op reis gegaan, maar had aan den Voorzitter een briefje gestuurd met pAve Caesar" er op Het werd zelfs, met dat al, een recht genoeglijk samenzfln. We rolden door de agenda heen als een huis. moeder tegenwoordig door haar week geld We gaven subsidie aan dit, verleenden presentiegeld aan dat, verhoogden de drukkosten van het stenografisch verslag, enz. enz. En alles liep van een leien dakje. Totdat we kwamen aan het punt inzake de onderwijsserssalarissem Op grond van het voor huishuurvergoe ding vastgestelde bedrag voor de hulponderwijzers (onderwijzers van bijstand heeten zij in de wet) dat door den Raad destijds op f50.— was gesteld, welk bedrag voor den Helder veel te laag was volgens de gedeputeerden, hadden deze ge weigerd de verordening goed te keuren. B. en W. hadden nu voorgesteld bfl de Kroon in beroep te gaan. Maar de burgemeester die de vergadering van B. en W., waarin dit besluit genomen was, niet had bijgewoond en het niet eens was met dit voor stel, wilde liever maar toegeven uit louter goedhartigheid jegens een corps, „dat in alle opzichten" aldus ZEd. Achtbare „zoo zijn plicht deed." Ja maar, zei de Raad, dat gaat zóó maar nietwij hebben indertijd dit besluit genomen en dooi de tegenwerkiög van de onderwijzers zelf, die bij Ged. in verzet kwamen, is thans de verordening niet goed gekeurd. Eo, hoewel men er van overtuigd was, dat een beroep bij de Kroon in het onderhavige geval, nu we in een ovorgaugstfidperk levw en de salarissen straka toch door het Rijk worden overgenomen, - beteekende een uitstel ad calendas graecas word toch tot beroei de Rroon overgegaan, omdat de Raad niet wel anders kon doen. Kassian, heeren onderwijzers. Een langdurige djscussie laaide op qver de bestemming van het door (je gemeente aangekochte gebouw aan de Weststraat. De Raad was het hier lang niet over eeDS. Een deel wilde het kantoor van den gemeente-ontvanger naar dit geboqw overbrengen en het bestaande gebouw dan vqor dé zich straks uitbreidende Arbeidsbeurs beschikbaar houden. Anderen vonden het ongewenscht den ontvanger te verplaatsen, die thans ip het centrum der gemeente ajt, vlak bh zün collega van het Rijk, vlak b\j het postkantoor, enz. Wij scharen ons aan de zfldo van dezen, die roet wethouder Grunwald aldus optrokken voor een anti-over- plaatsingbetooging. En het slot was, dat de Arbeidsbeurs naar de West straat gaat, waar ook de centrale boekhouding ondergebracht wordt. De politiek kwam er aan te pas want de stemming was zpiver vrijzinnig légen «ej; zvvart-rooae felok.' Het belangrijkste punt van de agenda moest nog komen: voorstel inzake het richten van een adres aan H. M. de Koningin betreffende de oprichting van een Hoogheemraad schap Noord Hollands Noorderkwar tier. Onze lezers, die 's heeren Michels' artikelen hebben gelezen over deze zaak, weten waar het hier omgaat. De gelden, die in 1915, tyj dén watergnqofl vérstrekt zlju', en waar voor leeningen door de provincie zijn gesloten, moeten verwerkt wor den, d.w.z. er moet daar dekking voor worden gezocht. Gedeputeerde Staten hebben in hun jongste bijeenkomst bet besluit genomen tot oprichting van een Hoogheemraadschap, en dit Hoog heemraadschap heeft tot taak deze gelden in den vórm van polderlastep en opcenten te inpén. Maar de on billijkheid is nu, dat men den polder Het Koegras en 4e gemeente Helder, in betrekt, terwijl die er, dat weten we allen nog, buiten bleven. Het argument van Gedeputeerde Staten is nu als de Hondsbossche Zeewering bfl Petten doorbreekt, loopt ook den Helder gevaar, derhalve heeft den Helder w by dé zaak. Maar ten opzichte van de ZüidBrzeedijken geldt dit niet En de heer Verfaille kwam met nog iets anders. Hfi toonde uit offi- cieele bescheiden aan, dat in 1895 Gedeputeerde Staten precies van tegenovergestelde meeniog waren als thans, dat zij toen n.1. met klem van redenen betoogden dat den Helder en Koegras niet in een Hoogheem- behoorden te worden óp- genomen- Het 'ontwerp adres van B. en W. werd teruggenomen en staande de vergadering een oommissie vanredac tie, bestaande uit de heeren Grunwald, Michels en Verfaille benoemd, om een nieuw adres op te stellen, waarin deze beide argumenten zullen worden aangevoerd. Zoodat wfl er maar het jste van hopen zullen. De heer Biersteker had eenige vragen gesteld over de melkvoorziening, voor- pameflfiv oypf don Priia en gevraagd of het niet mógefljk ware door overleg tot een lageren prijs te komen. En uit de discussie bleek, dat het hier een strijd betrof tusschen de melk boeren en de handelaren. IS cent is de prijs, dien de boeren ontvangen en voor de tusschenhandelaren komt daar niet minder dan 5 cent, dat is 40 bfl. Want het publiek betaalt 18 cent. De burgemeester zeide er weinig aan te kunnen doeD nu de Minister zijn handen van de zaak heeft afgetrokken. Natuurlijk, indien men overleg wil, is hfl steeds gaarne bereid bemiddelend op te treden. Maar vooj de gemeente js het niet wel doenlflk tusschenbeide te bomen. De heer Grunwald meende, dat de toestand door den tijd wel zou verbeteren de kaasprflzen zoudon wellicht dalen, de boter is al goed- kooper, het voeder wordt goedkooper, en zoo zal zich mettertfld een en ander wel regelen. Intusschen zitten we nu met dure melk. De menschen moesten eens een of twee dagen geen melk nemen, zeide de burgemeester, dan was het uit met de dure melk- Ja, dat ware wel het meest afdoende, doch daarvoor is georganiseerd op treden noodig. Ook over de oprichting van een melkcentrale van gemeente wege werd terloops even gesproken. Natuurlijk, dat dit vele bezwaren heeft IntusBehen, de melkhandel is thans gewaarschuwd. Deze openbare be spreking moge dan geen direct resul taat opleveren, wellicht ia zfl voor de betrokkenen eene waarschuwing om wat water in hunwfln (niet melk, zetter 1) te doen. Tenslotte lagen daar, als zeven mene tekels, de zeven, uiterlflk on schuldige vragen van den heer Adriaanse over de Brandstoffenvoor- ziening. De belangstellende lezer kan ze in extenso, met de antwoorden van het Brandstoffen-Bureau, in ons vorig nummer nalezen. Zfl gaven den heer de Geus, den Voorzitter van het Brandstoffen-Bureau, aan leiding tot een uitvoerige peroratie over de gemeentelijke brikettenfa briek. Er bestond tegen deze fabriek, zoo zeide de heer de Geus, een stille vijandigheid in de gemeente; er werd stemming tegen haar gemaakt, het product werd gedeprecieerd. Dit nu was verkeerd; wij hebbon de fabriek eenmaal, en het gemeente belang brengt mee haar zoo goed mogelijk rendabel te maken. De briket is goed en dat de fabriek nog geen exploitatie-rekening kan over leggen, komt omdat zij nog niet precies weet welke oprichtingskosten zfl op de balans moet plaatsen. Het bedrijf heeft veel pech gehad met installatie, me^ personeel, en^ Enfin, trots de uitvoerige rede van den heer de Qeus was de heer Adri aanse niet voldaan. Hfl meende, dat wel degelflk een exploitatierekening, al was die dan maar voorloopig, kon worden overgelegd. Vffl hebben al eens moev over deze onverkwikkelijke zaak onze meening gezegd. Zij is een der a&-- Weeën van de ellendige Gorjogsjaren, die achter ons liggen en waardoor wij waarschflnlflx nog voqr lange jaren de lasten mekten opbrengen. De gemeepteaaren meesmuilden over (léze gemeentelijke strop; het Brandstoffen bureau zegt: het was, het Kolenbureau in den Haag, dat bfl ons telkens en telkens weer aandrong op de oprichting van een brikettenfabriek. De Raad aegt: ja, maar dat was een noodinstallatie en geenarips zqa'n dure inrichting als we thans hebben. Dan antwoordt de Br. Comm. weer; dat is door U, Raad gekomen, die madezeggenschap wilde, die een andere plaats wi'Se voor do fabriet, die allerlei eiscben .en «ie I"-1 mede-verantwocr- delhi is. Eu dan iflh er altfld wel raadsleden, die In hun vuistje lachen en dénken: ik heb er lekker niet aan meegedaan. Deze brikettenfabriek blflft een uiterst onaangename zaak voor de gemeente. Zij is met de beste be doelingen opgericht en blijft nog jaren en jaren een blok aan 't been der gemeente. Maar van 't publiek te eischeD, dat het zich nu maar bij het bestaan neerlegt,zooals de heer de Qeus wilde, dat is toch wel wat veel gevergd. En zoo tusschen de bedrflven door kregen de kranten i. c. de ODze ook nog een Seitenhieb, die eveneens trachtten stemming tegen het bestaan der instelling te makep. Zou men maar niet, met een heffing ineens" of in twee of drie jaar tflds, straks een streep door dit beflrflf halen en het zaakje liqui deeren?. Want men make zich toch geen illusies over het renda bel worden der fabriekIs dit nu stemming maken, heer de Geus? We waren nu langzamerhand aan het einde gekomen. Het was welle tjes ook, want de wflzer der ge meentelijke pendule wees al half twaalf. Zoodat wfl ons haastig huis waarts spoedden inden stikdonkeren nacht. Ave Caesar, 9traks komen wij nogmaals tezamen. En nogmaals en nogmaalsWfl' sneuvelen met PLAATSELIIK NIEUWS. Van de winst ten bedrage van f 1.516.313 (vorig jaar f 1.287,209) zal f550.000 in het bedrijf gelaten wor den, terwijl verder de kosten van oprichtingen overneming van nieuwe kantoren ad f246.285 ook dit jaar geheel uit de winst worden afge schreven. Verder wordt aan het reservefonds toegevoegd f300.000 waarna aan aandeelhouders 6 dividend kan" worden uitgekeerd, Balans per 1 Januari 1919: Debet Kas, coup. en vreemd geld f3.690.602; credit-saldi bfl bankiers en kassiers S 2.810.991; credit-saldi in vreemde valuta bij bankiers f3.8U.270; wie- selportefeuille f 11 010188; leendepót f 5.762.069; effecten f452.056; pro longatie gegeven en voorschotten tegen effecten f 14.616.498; debet- saldi inrekening-courant f 7a&10.474; vorderingen wegens gestelde borg tochten f28.331.606; gebouwen fl.596.877. Credit: Kapitaal f6.000.000; re serve f 1.500.600leendep. f5.762.069; deposito f32.451 921; deposito tegen prolongatie f 1.348.112; credit-saldi in rekening courant f47Sli.785; te betalen wissels f 17.954.284; credit- saldi in vreemde valuta voor rekening van cliönten f8.667.641 Nederland sche Bank en bankiers f 471.571 gestelde borgtochten f 18.831.606; dividenden, tantièmes en belastingen f 484.698, en onverdeelde winst f8042. Ingezonden modedeellng. SPORT. Bfl het Woensdag te 's Graven- hage gehouden examen, slaagden voor derden officier groote stoom- vaaat, de heeren J. P. Tak en A.Zee, alhier. Te 'sGravenhage slaagde voor het machinisten diploma A, de heer J. K. Smit, alhier. Nationale Bankvaraaaiging. Aan het verslag oyver 19.18. uitge bracht in de heden gehouden verga dering van aandeelhouders ontleenen vyfl het volgende: Niettegenstaande de moeilflke om standigheden, waaronder ook dit jaar gewerkt moest worden, heeft het bedrijf eene groote uitbreiding onder gaan. Waren wij op 1 Januari 1918 gevestigd op 59 plaatsen, per 1 Januari 1919. hebben wfl kantoren op 69, plaatsen. Het tijdperk van uitbreiding in de breedte kan als vrflwel afgeslo ten beschouwd worden. Wfl kunnen onze geheele aandacht nu samen trekken op het perfectioneeren van onzeinwendigeorganisatie. De verdere vooruitgang van onB bedrtff hebben wfl' ook dit jaar voornamelijk ge zocht in vermeerdering van onze relaties in handel, industrie en land bouw, geenszins in verhooging van onze voorschotten tegen effecten. Desniettemin nam ons effectenbe drijf zeer sterk toeook werkten wij dit jaar wederom aan verschillende publieke en onderhandsche emis mede. De voortdurende uitbreiding van onze zaken gaf ons aanleiding met de Rotterdamschq Ba,nkvpreeniging eene overeenkomst aan te gaan, waarbfl deze de verplichtingen onzer instelling vanaf 1 Januari 1919 garandeert, De uitkomsten van ons bedrijf over het afgeloopen jaar stemmen tot tevredenheid, vooral wanneer men daarbfl ih aanmerking neemt, dat verschillende der in den loop van 1918 nieuw opgerichte en over genomen kantoren nog niet gedurende een vol boekjaar tot de resultaten medewerkten. Op het winstcijfer der rente zfln van invloed geweest de bflzonder groote kassen en liquide geldmiddelen, welke wfl in verband met den algemeenen toestand ge durende geruimen tfld ter beschik king hielden. D,e bedrijfsresultaten over 1918 stellen in staat het voorstel te doen weer f 800.000 aan het reservefonds toe te voegen, hetwelk daardoor zal stflgen tot f 1.500.000 of 25 van het kapitaal. Wfl achten het goede bedrflfspolitiek f250.000 te bestem men voor afschrijving op gebouwen. Voetbal, Maandag (2de Pinksterdag) Bpeelt Trekvogels I tegen Sportclub II Texel. Aanvang 11 uur. Trekvogels I komt uit met: N N SieUam*n KtUr Molenau Franks v d. S.'oU Roomeüar Koopman Lab ia F. Wit de Waard Vertrek 9 uur. Zwaluwen-Royil Air Forat: 1—1. Deze internationale wedstrijd de eerste sinds eenige jaren is in een gelflk spel geöindigd. Het Zwaluwen elftal heeft uitmuntend voetbalspel laten zien en menig speler van dit elftal, die straks in ons nationaal elftal zal uitkomen, heeft Donderdag avond door zfln spel zijn keuze ge rechtvaardigd. De Eogelschen speel den een kalm, wel wat te kalm spel, daartegenover speelden de Zwaluwen enthousiaste partij. In den beginne ging het gelflk op. Het goede samenspel der Eogelschen strandde op onze uitstekend spelende middenlinie, en wat zfl niet afkonden was aan Denisen Verwefl en in laatste instantie aan Göbel toevertrouwd. Langzamerhand kwamen do Zwa luwen in de meerderheid en na een half uur speleDs gelukt het D. Kessler den Eqgelschen doelverdediger te ver schalken. Nu spannen de Eogelschen zich meer in, maar hoe zfl zwoegen, zfl bunnen Göbel niet verschalken Rust gaat in met 1—0. Na de rust kwamen de Eogelschen beter op dreef, maar de partflen wogen tegen elkaar op. Onverwachts kwam de gelijkmaker. Na een mooi opbrengen der Ëngelschen, lost de rechtsbinnen een bard schot en de stand is gelflk. Even later moet Gupffert wegens een beenblessuur uitvallen, terwfll ook Bollie Keseler het veld verlaat. De Zwaluwen spelen dan met 9 man verder. In den stand komt echter geen verandering meor en als de heer EUmers het oinde aankondigt, hebben de Zwaluwen op uitmuntende wijze de eer van d( Nederlandsche voetbalsport hoog ge houden. Moge het Nederlandsche elftal Maandag tegen de Zweden ook zoo schitterend partij geven. Een vliegdemonBtratie van Fokker. Tfldena de tweede helft van den wedstrfld verscheen plotseling boven het Stadion dé machine van onzen bekenden landgenoot-vlieger A. H- G- Fokker. Weg was de aandacht voor het spel, omhoog gingen de blikken van de duizenden rondom het veld. Ook van de spelers. Wat zij er te zien kregea, was onwezenlijk mooi. De sierfijke Fokker tweedekker steeg nu eens bijna lood recht omhoog ia de grauwe avond-i lucht. Dan weer wendde de koene vlieger zfln toestel, sierlflke korte bochten beschrfl vod d op eenen vleugel. Heelemaal niet hoog vloog hfl, 't mag 200 of 300 M. geweest zfln. Entoen begon hfl zijn griazelig-mooi spel van looping the loop met een vaardigheid, die grensde aan het ongelooflijke. Als met een ruk stond de machine op de staart in de lucht; de sterke motor trok haar*om en om en weer recht, tot eqn paar malen toe. Een paar brutale bochten, waarbfl Fokker mqt de hand het publiek toewuifde en toen verdween hfl weer. Verdween... om even daarna terug te keeren, grommelend, knetterend de regelmatig-werkende motor. Vlak achter het amphitheater angstig- dichtbfl steil omhoogeen schitte rend gezicht. De En gelachen allen zelf vliegers waren één en al aandacht. Daar werd hun even ge demonstreerd hoe een Hollander vloog, met hoeveel koenen durf en weergalooze brutaliteit, maar tevens met zeldzame beheersching over het toestel, daar een Nederlandsche aviateur zfln toeren ten beste gaf. Het publiek was enthousiast, uitte dat door een hartelflk applaus. En vóór dit bedaard was, was Fokker alweer uit het gezicht, op den terug weg naar het vliegkamp Schiphol, waar zflne machine stalt (H.bl.) Dagradstte vin 3a klasttrt. Door de „Zaanlandsche Football Club (Z.F.C.) te Zaandam is aan het N.V.B. bestuur een voorstel tot Regle mentswijziging ingediend. Zfl zou aan art. 141 het volgende willen toevoegen „Eene vereeniging, spelende in een der. 3e klasse competities en Nu maar afwachten hoe de N.V.B. daarover denkt. STEEDS HET NiEUWSTE IN ALLE PRIJZEN HELDER ale nummer laatst eindigende, zal het volgende seizoen niet meer in den N.V.B. kunnen uitkomen." Als toelichting laat de vereeniging er op volgen: „Doordat nummer laatst in een Se klasse competitie toch niet be hoeft te degradeeren, worden in deze klasse aeer dikwijls wedstrijden aonder animo gespeeld, wat geens zins bevorderlijk is aan de spel- kwaliteit. „Aangezien bovendien elk jaar vereenigingen uit de plaatselijke en gewestelijke bonden promoveer en en de te zwakke vereenigingen elk jaar weer aan gehandhaalfd blflven, zal men bfl dezen voortgang ten slotte eene verlaging van het spel peil krflgen. Ook het spelpeil in de= plaatselflke en gewestelijke bonden zal door het telken jare afstaan van elftallen eveneens verminderen." Het „Alg. Sportblad voor Noord- Holland", aan wie wfl bovenstaande ontleenen, voelt vael voor dit voorstel en hoopt dat de N.V.B. er rekening mede zal houden, en zegt. o. a. dat cluba als Wilhelmina Vooruit, E.V.a„ West-Frisia, H.S V.,S.C.A., Baarn e.a. totnogtoe niet hebben bewezen, dat hunne opname in den N.V.B. een. aanwinst beteekende en dat zfl tot nogtoe n i b hebben gedaan tób verbetering van het spelpeil in de 3e klaase. Een meening die wfl volkomen IIBEZOIDEI. M. de Redacteur 1 ¥we mededeeling onder het inge zonden artikeltje van den heer G. Bakker deed mfl geneegen, en geeft mfl de vrijheid om óók van andere (vrflz.-democratische) zflde, de vraag omtrent ons toekomstig Gemeente bestuur - in verband met de ge wijzigde samenstelling van den Raad eens te behandelen. Ik zou dit niet doen, wanneer ook ik weer ware aangewezen om in dit college zitting te nemen met September a.s.. wfli dan allicht mflne beschouwingen opgevat zouden kunnen worden als niet geheel belangeloos te zfln. Nu is zulks buitengesloten, en kan ik da vraag W, onder welke voorwaarden, en met welke fractie, de vrijzinnigen met Sept. a.s. door het bezetten van één of twee Wethouderszetels demedö- verantwoordelflkbeid in dat college opnieuw zeuden kunnen aanvaarden, onbevangen onder de oogen zién. De heer J. J. Schoeffelenberger die nog enkele maanden geleden aange sloten was aan de Afd. Helder van de S.D.A.P. heeft in uw blad reeds aflne wflsheid gelucht. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben er niet veel wflzer van geworden; dezo Heer is bovendien als zflnde een éénling m.i. niet da aangewezen man om in deze vraagstukken, van zóó groot belang voor de toekomst onzer gemeente, de juiste oplossing aan te geven. De man begrijpt het zelf blijkbaar óók maar wat ter wereld beweegt dezen scribent dan om uwen zetter zooveel werk te geven? Iemand die op Gemeentelijk politiek terrein nog niet afgeöxerceerd is, moest de oplossing van dergelijke problemen die hfl door zgne can- didaatstelling bovendien nog meer ingewikkeld heeft gemaakt dunkt mfl,maar aan meer daartoe bevoegden, en geschikten, overlaten. Het gansche betoog van dezen pseudo opponent socialist-revolutionair is zóó verward en onsamenhangend, dat het inder daad verbazing wekt dat dergelijke politiekers nog een hetrekkelfik groot deel van de kiezers voor hun zege- karretje wisten te spannen. Hiermee conslateeren we een keer te meer, dat te Helder inderdaad alles mogelijk is! Een paar punten evenwel, moet ik uit het artikel van den Heer S. wel even behandelen omdat het inderdaad noodig is aan de socialisten van alle gading eens klaren wfln te schenken. De Heer 3. wil dan een socialistisch werkpro gramma doen uitvoeren door nota- bene „één rechtsch" man, één „bur gerlijke" (bedoeld wordt waarschijnlijk een vrysinnig democraat), en één „sociaal democraat". Deze combinatie, deze drie Wethouders met aan het hoofd een Burgemeester die als RegeeriDgsambtenaar, de Burger wacht moet organiseeren, om bfl onverhoopt opflikkeren van derevo- lutievlam oomiddelljk te kunnen ingrflpen, teneinde de oud-partflge- nooten van den Heer Schoeffelen berger, misschien dezen Heer zeiven óók, te leeren begrijpen dat ons Nederlandsche volk wars is van alle revolutionnaire daden, deze combi natie, herhalen wfl, moet volgeDs den Heer S. „een Socialistisch pro gram" uitvoeran ITóch niet, im-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5