TUINGONCERT BAL. VAN NELLE'S GEBROKEN THEE P' KARPETTEN. OUDE SNIK Adrianus van den Eelaart TOTALE UITVERKOOP. Casinojuin. De echte soor 0. Bakker, Keizerstr. 68. Wie ziek is i Metselsteenen, Union Anker- Distilleerderij Likeurstokerij S. HERSCHEL, Koningstr. 23. 8,0 Pinksterdag: Sted. Muziekkorps. Alkmaar. Aangille van Leerlingon. Bekendmaking een diip perceel 1 Biefstuk f 1.30 i Gebakt10.80 CHR. GOES, Kroonstraat 3 Wij koopen onzen Gebruikt DE PRIJZEN ZIJN THANS: f 1. 75 p r pond (AFTERNOON-TEA) (ZILVER-opdruk) 1.45 (ROOD-opdruk) 1.25 (ZONDER opdruk) Vraagt uwen Winkelier. Alle soorten Firn Gebr. WH PELT, Helder, Horlog A. WIERINGA, PIANO'S en ORGELS. Likeuren Oranje Bitter e„ Z. O. Genever! Vertegenwoordiger voor den HelderG. JOH. VAN DER LEE. MAISON VAN ALPHEN Speciale aanbieding goedkoope en gebloemde Jb. HARJER Zn., Spoorstraat 49, Alhier. VERTEGENWOORDIGING Vraagt steeds bij Uwen leverancier Al onze Zomerhoeden moeten weg Zaterdag is LAXdag mers de Heer S. spreekt van een eoMC62J<-prograin I Iets dus, wat niet definitief aanvaard is. Zooiets bijv. als de concept revolutie van Novem ber 1.1.?!Mijnheer de Redacteur, het is inderdaad bedroevend dat In een plaats van 30 000 zielen, met goede onderwas inrichtingen, derge lijke wartaal in een blad als het uwe, dat toch heusch niet minderwaardig is, nog kan vóórkomen. Uwe Redactie merkte, in het nr. van 24 Mei 1.1. op, dat d6 vier Vrij zinnig-democraten te samen met den Heer Bok (U. L.) slechts dan vrucht baar werk zullen kunnen leveren „indien zy op bepaalde punten van de Gemeente-poliliek tot een corapfo- mis trachten te komen." U liet in het midden met welke andere fractie dat compromis zou moeten worden gesloten, hoewel blikbaar aan de S.-Democraten ge dacht werd, te meer, waar U tevens er aan herinnerde dat de 2 Christen democraten, in de praktijk, een ver sterking van het Sociaal-democratisch deel van den Raad zouden blijken te zijn. Wij voegen er bij, ja soms wèl, en óék de anli-revolutionnairen, en óók de Katholieken stemden in de practijk dikwijls met de sociaal democraten mede, maardat alles is na den eersten Dinsdag in September uiti Dat gaat aardig, zoo lang daar aan de groene tafel een andere party is gezeteld die de ver antwoordelijkheid beeft, en durft te dragen; en toch, Mr. de Redacteur, mocht het. inderdaad waar zijn, dat Rechtsch en Rood zoo gemakkelijk „in de praktijk" te samen kunnen gaan, waarom zouden deze fracties dat dan niet aan onze goêgemeente tooneu in de jaren 1919-1923? Dan konden wij alle de zegeningen van het „Christelijk" zoowel als van het „Socialistisch" bewind deelachtig worden. Aan den heer S. ware dan op te dragen een gemeenschappelijk program, of neen, een „concept" op te stellen! Het is te beproeven! Maar in ernst, Mr. de Redacteur, het is geen gemakkelijke taak om aan te geven door wie onze Ge meente straks zal moeten worden en kunnen - bestuurd I Immers er zijn gekozen 7 sociaal-democraten, 1 opposant S. D., ietwat meer revo- lutionnair aangelegd dan de doorsnee socialist; acht dus samen, slechts zeven homogeen zou de Hr. S. zeggen, Voorts 3 anti-revolutionnairen, 1 C. H., 3 Katholieken, 2 Christen democraten, 4 Vrijzinnig-democraten en 1 unie-liberaal. Dat ziet er dunkt mij alles behalve „homogeen" uit Wat de „democratische" lijn be treft, daarover make men zich niet bezorgd, deze zal wel worden gevolgd; dat leert ons het zoo sterk gewijzigd standpunt van de rechtsche politieke partijen. Daarvan kan men niét meer terug. Alléén zullen èn de rechtsche èn de roode „democraten" straks mede hebben te zorgen dat de uitwassen op dit gebied worden veiwyderd omdat deze partijen mede de volle finanHeele verantwoordelijkheid voor allerlei door hen voorgespiegelde maatregelen dienen te aanvaarden. Zie eens, M. de Red., een vrijzinnig-democraat die als wethouder of wkt ook, zich zou leenen tot het uitvoeren van zuiver socialistische eischen, houdt op dat zelfde oogenblik op, vrijzinn.-dem. te zijn. Met een „kerkelijk", een rechtsch man, is dit evenzoo. De eisch is trouwens te dwaas om er aan te denken, dat iemand van karakter en bekwaamheid zoo iets zou aanvaarden. Tóch zal men trachten van socialistische zjjde het daarheen te sturen. Immers, zij krij gen de voorwaarden waarop de medeverantwoordelijkheid mag wor den aanvaard „op 'n briefje" van hun party-bestuur, en zullen de vertegen woordigers der andere partyen als ledepoppen trachten te gebruiken. Voorde „muziek" zullen zy tevens wel zorgen. M.i. eischt detegenwoordig zoo critieke toestand op economisch gebied, vooral wat betreft onzen finantieelen toestand, dat mannen van erkende bekwaamheid, mannen van karakter en voorül van ervaring mannen die hun groote verantwoor- deiykheid tegenover de geheels ge meenschap gevoelen, straks worden aangewezen om aan het roer van onze gemeenteschuit te staan. Het moet uit zyn met de sucees- politiek, met de holle fraserie en bom bast, alsof Gemeente én Staat maar aan 't boompje hebben te schudden, om ons de gouden vruchten in den schoot te doen vallen. Nu moet getoond dat de oppositie, Rechtsch en Rood, het beter, het democratischer kan doen, en dat zij zullen geven en kunnen geven, wat zij „onmogeiyks" zoo dik werf van de vrijzinnigen hebben ge tracht af te dwingen. Maar dkn, mijnheer de Redacteur, zal ook spoedig biyken dat al het verkiezingsgeschetter. vooral van de socialistische fractie slechts holle bombast is. Welke denkbeelden meesten hunner volgelingen koesteren leert ons de fraaie rethorica van byv. Mr. Schoeffelenberger.Ik voor my hoop en vertrouw dat de Vryzinnig demo craten verstandig genoeg zullen zijn, om zich niet terwille van een Wet houderszetel, te doen knechten door socialisten. En dan blyft nog een mogeiykheid over n.1. een combinatie uit de drie groepen op een zuiver zakelijk neutraal-democratisch pro gram saam te werken tydelyk natuurlyk óf wel dat de partyen die niet revolutionair zyn, de mannen die begrypen dat orde, wet en gezag on misbaar zy n voor onze Maatschappl. dat dezen, n.1. de Rechtschen en deVrt zinnigen, het roer in handen nemen, iets wat ik volstrekt niet onmogelyk acht, en in de tegenwoordige om standigheden miss8chien wel het verstandigst. Niemand late zich echter overhalen om hand- en spandiensten voor socialisten te verrichten. Met dank voor de plaatsing. Uw dw. dr. P. »e Geus. Ondertrouwd (by volmacht): M. LE MAHIEU, Off. n«d led T«nk Stb. MU„ eu ELIZABETH F. EKAMP Singapore, .Q10 Den Helder,Jum iyiy> OntvangdagZondag 8 Juni, 3-5 uur, Binnenhaven 90. LEGER OES HEUS, SPOORBRACHT 38. Hadanavond 8 uur: ichtiga inzegening vin PI. oilicieraa Morgan (Zondao): Bijzondere Opwekkingssamenkomsten. aMorgan* 10 uur: Hoillginosdienat. Middags half vlor: penluchtmeeting op do Vischmarkt. 'aAvonda acht uur: Groote Pinksterfeestviering, Stafkapitein© LIGTVOET, van Amsterdam, zal deze bijeenkomsten leiden. Inplaats van kaarten. Voor de vele en innige bewyzen van deelneming, ondervonden tydens de ziekte on by het overiyden van onzen geliefden Man en Pleegvader den Heer D. C. BOERMA, betuigen wi onzen hartalijkan dank. W&o. M. J. BOERMA-Groen. M. J. GROEN en Familie. Den Helder, 9 Juni 1919. Afwisselend Bal. 2de Pinksterdag: Aanvang 9 uur. By vonnis der Arrondisse- Ip ments-Rechtbank te Alk maar, d.d. 2 Januari 1919, by ver stek gewezen, doch inmiddels in kracht van gewijsde gegaan, is het huweiyk van JOHANNES HENDERIEKUS BOT, smid aan 's Rijkswerf, en DIEU- WERTJE KONING, huishoudster, beide wonende te Helder, op verzoek van eerstgenoemde, door echtscheiding ontbandan verklaard. Alkmaar, 31 Mei 1919. E)e Procureur van Eischer, Mr. D. SLUIS. JONGENS en MEISJES, die het onderwys wenschen te volgen aan De Handelsdagschool met 3»Jarigcn cursus, b. D© Hoogere Handelsschool met 2-Jarigen cursus te Alkmaar, worden verzocht zich in persoon of schrifteiyk vóór 25 Juni a.s. aan te melden bij den Directeur, den Heer A. VERSTEEGE, aan het schoolge bouw (Doelenstraat, hoek Nieuwe- sloot), bij voorkeur op Dinsdag Donderdag van 2 tot 4 uur 's middags. Als leerlingen worden toegelaten I. De HANDELSDAGSCHOOL mot 3-Jarigen cursus a. Zy, die in het bezit zyn van eene door het Hoofd eener lagere school en door den klasseonderwijzer ge- teekende verklaring, datzy geschikt geacht worden het volledig onder wijs aan de Handelsdagschool te volgen. Deze verklaring zal voor elk vak, in het examenprogramma genoemd, duideiyke aanwyzingen moeten bevatten omtrent de vorderingen van den candidaat. Burgemeester en Wethouders kunnen, den Directeur gehoord, om byzondere redenen voor sommige 0i voor alle candidaten een gedeei- teiyk of een volledig toelatings examen eischen; b. zy, die het toelatingsexamen met goed gevolg hebben afgelegd. Het sub b. bedoelde examen omvat het lezen, het schrijven, het rekenen, de beginselen der Neder- landsche en der Fransche taal, der aardrykskunde en der geschiedenis. II. Ds HOOGERE HANDELS- SCHOOLmet2 Jarigencursus a. zy, die het toelatingsexamen met goed gevolg hebben afgelegd b. na voldoend aanvullingsexamen in moderne talen, wis- en natuurkunde de leerlingen van een gymnasium, die tot de vyfde klasse dier inrich ting zyn toegelaten. Van het toelatingsexamen zyn vrygesteld 10. zy, die met goed gevolg het eind examen hebben afgelegd eener hoogere burgerschool met 3-jarigen cursus 2o. zy, die met goed gevolg het over gangsexamen hebben afgelegd tot de vierde of de vyfde klasse of het eindexamen eener hoogere burger school met 3-jarigen cursus 3o.zy, die met goed gevolg hebben afgelegd het eindexamen eener Handelsdagschool met 3- of jarigen cursus; 4o.zij, die vyf klassen van een gym nasium hebben doorloopen. Voor nadere inlichtingen worden belanghebbenden verwezen naar Directeur dier scholen. mimkiiilii ui. 28 Wilbul m loiphandil. By acte, den 22 Mei 1919 voor den ondergeteekenden wd. Notaris ver leden, werd door de heerenPIETER PLAATSMAN en JACOB PLAATS MAN, kooplieden te Helder, opgericht eene vennootschap onder de firma „P. PLAATSMAN en ZOON gevestigd te Helder, en ten doel hebbende het voor gemeenschappe lijke rekening dryven van handal in viiob, schaal- an schalpdiaran, in den meest uitgebreiden zin, en alles wat daarmee verband houdt. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalden tijd, zy wordt ge acht te zyn aangevangen 1 Januari 1919. Beide vennooten hebben het recht haar te doen eindigen na eene minstens drie maanden tevoren aan de wederparty gedane schriftelyke kennisgeving. Ieder der vennooten is bevoegd voor de vennootschap te handelen en te teekenen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. De medewerking van beide vennooten wordt echter ge vorderd voor het opnemen van gelden, voor het aangaan van dadingen, compromissen en accoorden, het teekenen van handelspapier boven een bedrag van f 500.—, het aangaan van borgtochten, het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen en vaartuigen, het verleenen van zakeiyke rechten, het optreden rechten en het nemen van executoriale maatregelen. Helder, Juni 1919. J. TILLEMA, wd. Notaris. Agantschap Friescha Zaadhandel, JANZENSTRAAT NO. 1. PLUIMVEEVOEDER. VERLOREN, gaande van Hotel Bellevue naar Fort Erfprins of van Bellevue naar de Marinewerf, een gouden HORLOGEKETTING. Tegen belooning af te geven aan het Hoofdbureau van Politie, Westplein. VULPENHOUDER verloren, ver- moedeiyk op de Loodsgracht. Goede belooning bij terug bezorging. AdresWestgracht 25. Gevonden een gouden KINDERARMBAND. Tegen advertentiekosten terug te bekomen. Tevens te koojf 4 KIPPEN. Adres: Koningdwarsstraat 44a. Gevraagd, alhier, in klein, deftig geziD, tegen 1 Juli a.s., een flinke DIENSTBODE, els Meid sllasn. Goed kunnende koken en werken. Brieven, onder No. 776, Bureau van dit blad. Gevraagd een net DAGMEISJE. AdresBureau van dit blad. Luitenant ter Z6e, zoekt gemeu bileerde ZIT. en SLAAPKAMER of ZIT.SLAAPKAMER, met ontbijt, dadelyk te aanvaarden. Brieven, Luit. VAN HENGEL, Mar ine-Hospitaal, Willemsoord. Te koop gevraagd oen Qtbruikto, in gosden staat zijnde MANGEL. Brieven, met prysopgave, aan het Hulppostkantoor, Oudeschild (Texel). Te koop, wegens plaatsgebrek, een zasr solide VULKACHEL. Prys f 22.50. AdresBureau van dit blad. TE KOOP aan da Keizerstraat zeur geschikt «oor winkel. AdresBureau vin dit blad. KINDERWAGEN te koop in uit stekende staat, gebruikt door kern gezond kind. Adres: Polderweg No. 60. Te koop 1 zware WERKBANK mst Bank- «n KUmschroaf. Benevens 1 IJzeren BANKSCHROEF. wydtell c.M. Te bevragen: Kanaal- weg 2a, na 's avonds 7 uur. Te koop oen bekleedt» WIEG en een KOOI. Adres: Timmersteeg 5. 1 Delta Camera 13 X 18 met t*sch, 1 Statif opvouwbaar, 3 Chastii voor 6 platen, 2 13 X 18 bakjes, 1 droogrskjs, 1 rooda Petroleumlamp. 1 Maatglas. Adres: PUINBROEK, Keizerstr.39. Te koop HEERENRIJWIEL f 85, Adres: Koningdwarsstraat 31. Te koop een net WOONHUIS aan de Janzenstraat. Adres: Koningstraat 20. De prijzen zijn nu als volgt i Lippenf0.90 s Uitsluitend te kwaliteit. Voor de Feestdagen: l»ii it ailli Pul nul I LIS pil flasch. Simos11.60 Mmajnit nul 11.25 Firma L. BUTER, BREEWATERS TRAAT. VIJZELSTRAAT. roode en witte kool, groote late groene kool, vroege groene kool, gele eavoie kool, spruit» en bloemkool. Niet van Stulleuzaad, doch echt LangedIJker zaad. Verkrijgbaar: Kweekerij „Rozenlust" v. Galanstraat 72-74. Dame* I Haarwerk Is aan zaak van vartrouwan. Wandt U dan aan onderstaand adresf daar worden alle soorten Haar» werken gamaakt op staal, an van uitgevallen haar. G. WIJTSMA «SPOORSTRAAT 99. HAARNETTEN (Badmutsmodel), 20 cent. bij: Een oud adrta *a altijd goadkoop Bravaeran «rails. dient er voor te zorgen weer ge zond te worden. Daar byna alle ziekten voortkomen uit lichaams verzwakking en niet krachtig bloed, is er reden dat men een goed, bloedvormend en verster kend middel gebruikt, dat aan lichaam en bloed de ontbrekende stoffen toevoegt. Wie hiervoor Mijnhardf'Levetogan zal niet bedrogen uitkomen. In bussen v. f0.90, fl.75, f4.25, f8 25. Verkrygb. bij Apoth. en Drogisten. En gros en detail: G HAAGEN, 147, den Helder. 1.60 in halfponds-, ons- en halfons-pakjes. Wagens zeer groeten voor raad billijk te koop: waalvorm, kto?k model. Opslag» terrein direct aan vaarwater. Keizerstraat 94. Eorste Egmondsche Bond s-Lunch room Hotel Restaurant tagenover da PRINS HENDRIK-STICHTINB. Rtstiurint a lacirte itn gshielendag. Prima consumpti*. Billijke prijzen. GARAGE. Ruime stalling van Rijwielen. Zorgvuldigs bewaring voor Rijwielen. Aanbevelend, G. S. GROENEWOUD, Egmond aan Zee. Het speciaal adres voor Brafpalen, Zerken, Monumenten, zwart marmeran Schoorsteenmantel* en wit marmeren Bladen la verplaatst naar Gravenstraat 54 B. Steenhouwerij nog Molenstraat tegenover Palmstraat. P. J. DUIJVELSHOFF. N.B. Teskenlng en prijs op aanvraag. Het betrouwbaar, eolide, voordeelig. Verkrijgbaar bij SPOORSTRAAT 120. Wij hebben steeds een flinks keuze in nieuwe en gebruikte Piano's en Orgels in diverss modellen en prijzen. A contant 2 °/0 korting. FRANCO HUIS. J. A. VAN DER VLIET, Plantsoenstraat 13, Helder. Agent van R. VAN DEN BURG'a Plano- an Orgolhandel te Amersfoort. DIJKSTRAAT 34 FILIAAL KONINGSTRAAT 47 telefoon 244 steeds versch verkrijgbaar AMANDELBROOD zeer licht en smakelijk koekje. 30 cents per ons DE BEKENDE KIKKERKOPJES 8 cents per stuk HEERLIJKE HONING-ONTBIJTKOEK 30 cts. per stuk illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll Finantieele instelling vraagt Brieven, onder No. 772, Bureau van dit blad. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll (zeer oude Genever) van IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII Korts Haven 29 SCHIEDAM Vertegenwoordigers gevraagd Komt, ziet en overtuigt U, dames! voor eiken prijs. Dubbelbreede Zijde voor blousos en japonnen, alle kleuren prima qualiteit, van af t 3.16 per ei. Crêpe de ohine ia da ffjasta tintaa a f 4.40 par el. De mooiste Bloemen a 30 et. per piket. Ranken 60 ot. Vitrages voor elk aanaemelQk bod. Bandstroo, alle klauran, 9 eent par al. Enz,, eaz. Modisten doet uw voordeel. Ziet de étalages. dan wasschen alle verstandige moeders de hoofden van hun schoolgaande kinderen met LAX, dat al het onrein'onmiddellijk doodt. LAX verwijdert boven* dien stof en roos en geeft een mooie glans «an het haar. 25 cent por doos, voldoende voor Va Liter - hygiënisch hoofdwater. i *k Eischt afsluitband met onze handteekeningL. L AKKER, Rotterdam. Verkrygbaar by de meeste drogisten. Te Den Helder: H. W. Zegel, Kanaalweg 63; G. M. Gkujsteen, Spoor straat 29; C. Buus v/h. C. J. Wksterbaan; E. C. Bais, Koningsplein 112; A. ten Kloosteb, Keizerstraat 98G. H aagen, Kanaalweg 147Wienngen Joh. Takes.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6