HELDER8CHE COURANT i VOGELVRIJ Mo. 6110 DONDERDAG 3 JULI 18)0 47* JAARGANG Redaoteur-yilflewen C. DB BOER Helder. Opjaag 7000 ax, AbowBomevtteprilaa m d» t 1-16, per fro»t *- t.40, Bulteuiand t 2.40, - Losas »x, 3 ot. Adwertantlén por Fegel 171/, ct. BUITENLAND. De Ratificatie »«n het vredesverdrag. Berlijn, 1 Juli. Naar de Deutsche Ailgemeine Zeitung uit betrouwbare bron verneemt is er nog geen be slissing genomen nopens een spoedige ratificatie van den vrede van Duitsche zijde. De oorzaak zou hierin gelegen zijn, dat er nog tal van voorafgaande vraagstukken, vooral ten aanzien van het nauwkeurig vaststellen der gren zen van do streken, die afgestaan moeten worden, te regelen zyn. Tot de ratificatie zal, op grond van artikel 1 van de Pruisische grondwet van 1849, ook de Pruisische land vergadering mee mosten werken. Volgens de Matin is ipet deze noodzakelijkheid bij de vaststelling van den termijn rekening gehouden. Eeu verklaring dar Üuitscha dnlafiatig. Do Duitsche vertegenwoordigers te Vorsailles hebben aan hetAmeri- kaansche agentschap United Press de volgende verklaring méegegeven: „Wli onderteekenen het verdrag zonder eenig voorbehoud. Het Duit sche volk zal alles doen, wat in zijn krachten is, om zich aan de vredes voorwaarden aan te passen. Wij gelooveu echter, dat de entente het in haar eigen belang voor noodig zal houden, in verband met de on mogelijkheid van de uitvoering van eenigo artikelen, deze te veranderen. Wy denken, dat de entente niet op de uitlevering van den Keizer zal blijven aandringen. De Duitsche regeeriug zal aanvallen op de Polen geenszins ondersteunen." De Diïitschers te Spa gehoond. Spa, 30 Juni. Vanavond om 9 uur, bij het vertrek van het aanzienlijkste deel der wapenstilstandscommissie, zijn krachtige Duitsche betoogingen en ongeregeldheden voorgevallen, zoowel voor het hotel, op straat als voor het station Gejoel en .gefluit, geschreeuw en getrysch vergezelde de commissieleden. Ook werden er steenen gegooid naar de auto's, toen die van het hotel wegréden. Geluk kig werd niemand gekwetst. De hou ding van de Engelsche en Belgische politie en soldaten was onberispelijk. Op het statiou was de Engelsche generaal Green zelf tegenwoordig. Het kleine escorte kon echter tegen over de menigte, die oogenschljnlijk door lieden uit andere plaatsen werd opgehitst, niets uitrichten. De Duitsche schapen uit Zuid-Amèrike. In het Engelsche Lagerhuis ver klaarde Leslie Wilson namens den scheepvaartcontroleur, dat de Britsche regeering van de Amerikaansche de bevestiging bad ontvangen van een wijziging in het oorspronkelijke plan, volgens welk de Duitsche schepen uit de Zuid-Amerikaansche havens, die volgens de wapenstilstandsvoor waarden moesten worden uitgeleverd, ter beschikking van de Ver. Staten zouden komen. Zy zullen nu ter beschikking van de Britsche regeering gesteld worden, maar over het gebruik dat er van de schepen gemaakt zal worden ix nog geen beslissing ge nomen. Engeland. Lioyd George Ia hot Lagerhuis. Lloyd George is Maandag in het Engelsche Lagerhuis geestdriftig ontvangen. Het overgroote deel der leden stond op en juichte hem toe. Enkele leden van de Labour Party bleven zitten. De leden zongen het volkslied, wat door de bezoekers van de tribune, die eveneens opstonden, overgenomen werd. Het gezang werd gevolgd door drie daverende hoezee's. Twee leden van de Labour Partij bleven by het zingen van het volks lied zitten en Secklon, lid van de nationale democratische partij, wees op het feit, dat twee leden dier party, die den eed van trouw aan de kroon hadden afgelegd, blijk gaven van minachting door bij zoo'n gelegenheid niet op te staan. Hij hoopte dat dit niet vergeten zou worden. (Luide toejuichingen.) Lloyd George, opnieuw met gejuich begroet, zei dat het verdrag het meest omvattende en verst reikende was, dat ooit is gesloten, of men FEUILLETON. let op het aantal en de beteekenis der- naties, die er deel aan hebben of op de eindelooze verscheidenheid van erbij betrokken belangen en de uitgestrektheid der besproken land streken of de groote belofte van een nieuwe toekomst, die het gansche karakter van de wereldorde kan veranderen en een nieuwe wending kan geven aan de bestemming van de menschheid. Hy stelde voor, dat Donderdag aan de regeering gelegenheid zou worden gegeven om uitleg te geven van de voorwaarden van het verdrag en een verklaring over het verdrag en de wyze van uitvoering ervan over te legen. Frankrijk. Do Framcha socialisten au tiat Vredesverdrag. De socialistische Seinebond heeft Zondag een motie aangenomen,waarin hij zyn afgevaardigden aanspoort het vredesverdrag te verwerpen, m.a.w. in de Kamer tegen de ratificatie te stemmen, en dreigt hen, die tegen dit advies ingaan, uit den bond te zetten. Mayéras, de man, die geketst moest worden uit de vredes- commissie van de Kamer, had op dit besluit aangedrongen metRappoport en verscheidene andere sprekers. Het besluit is genomen met 6884 stemmen en 10 onthoudingen. De Humanilé juicht het besluit toe. Het socialisme zou zich zelf te schande maken als het deze bladzijde van geweld onderteekende, die op de bloedige bladzijden van den oorlog volgt. Duitschland. Da toestand te Berlijn. Berlijn komt niet tot rust. Deeene staking volgt op de andere. Voorde zooveelste maal staken thans weel de ambtenaren der verkeersmiddelen niet alleen die der spoorwegen, doch ook die van de trams, enz. De meeste last hiervau ondervinden evenwel de arbeiders in andere bedrijven. Meer gegoeden maken voor het stadsver keer gebruik van rijtuigen. Tenzij deze ook gaan staken en reeds wordt uit Berlijn gemeld, dat de metaalarbeiders en timmerlieden een sympathie staking voorbereiden. Een van de ernstigste gevolgen zal zijn dat Berlijn binnenkort zonder kolen en zonder levensmiddelen zal zijn, wat een groot gevaar oplevert, gezien de prikkelbare stemming der bevolking. Volgens Berlijnscbe bladen wordt sterk met Hongaarsch geld gewerkt, en zou ook de spoorwegstaking een gevolg zijn der agitatie van Hongaar- sche communisten, terwijl de hoofd leiding der stakingen 'blijkbaar berust bij Eichhorn, de gewezen hoofdcom missaris der politie te Berlijn. Oorspronkelyk washetde bedoeling geweest de algemeene staking te proclameeren tegen 19 Juni. De aan voerders der onaf hankelijken hadden reeds een lijst van ministers opgesteld voor de aanstaande raden-republiek, waarvoor de proclamaties reeds klaar lagen. De regeering begint thans stelling te nemen tegen deze stakingswoede, waarby alle gevoel voor verantwoor- deiykheid verloren gaat. Met kracht wordt opgetreden tegen de lieden, die de staking b(j de electrische tram hebben uitgelokt. Vele aanvoerders van de communisten, onder wie de bekende Herfurth, en een groot aantal revolutionairen zijn gearresteerd. Te Hamburg. Dinsdagmorgen zyn de regeerings- troepen onder Generaal v. LesÊ&w- Vorbeck Hamburg binnengerukt. Zy zyn thans voldoende sterk om den toestand meester te biyven. Hongeroniusten. De hongeroniusten in de industrie streek van Westfalen nemen toe. Dinsdag zyn te Hoerde (in de buurt van Dortmund) de kramen op weekmarkt en tal Yan winkels door een groote menigte bestormd en ge plunderd. De onlusten duren voort. D« veiligheid In DulWchiand. Uit het Maandagochtendblad van het „Berl. Tagebl.": Inbraak in het bureau van de in spectie der telefoon te Treptow (by Beriyn). Gestolen 30.000 mark baai DOOB DAVID HENNESSEY. 18). Toen de deputatie, nu niet bepaald geheel en al voldaan over zichzelf, *eg was, nam Jack de teugels van het bestuur weer in handen, maar het gezang was niet meer zoo muzi kaal, de fluit klonk niet meer zoo liefelyk, de lessen waren niet meer zoo prettig. De kinderen moesten, of zij wilden of niet, de onverschil ligheid van den meester opmerken, en slechts met groote moeite kon Betsy haar tranen inhouden. Een paar dagen bleef het zoo doorgaan. Bob Carey was niet thuis gekomen, om het beloofde pak slaag van zyn vader in ontvangst te nemen, en om den toestand nog onaangéna- mer te maken, zeide Jack Donder dagmiddag, dat hij van de cem missie verlof had gekregen om voor korten tijd met vacantie naar Sydney te gaan, dat de school voor een veertien dagen gesloten zou worden en de leerlingen wel nader bericht zouden krijgen, wanneer er weer begonnen zou worden. „De heele boel is in de war," zeide Betsy tegen haar moeder, „en Mr. Bennett is dezelfde niet meer;" De waarheid was, dat er iets ge en 220.000 mark in oorlogsloeningen. Inbraak in het bureau van een vrijwilligerscorps te Münster. Gesto len 100.000 mark baar. Inbraak in een bontwinkel te Ber iyn. Gestolen goederen ter waarde van 200.000 mark. Rusland. Hat ecosemiach lavas. Men schrijft aan de N. Rott. Crt. In het begin van dit jaar ver- j scheen er een zéér belangwekkende studie over het economische leven j in Rusland, sedert de heerschappij i van de Bolsjewiki, die ons eenigen tijd geleden pas iu handen kwam. j Zy is van de hand van dr. Wlad. Kaplun-Kogan, „Wirtsehaflliehem Beirat ain 03teuropa-Inatitut" te Breslau, en draagt, tot titel „Russi- j sches Wirtschafisleben seit der Hen-schaft der Bolschewiki". (Verl. von B. G. Teubner in Leipzig und j Berlin 1919.) De bronnen tot deze studie, waarop de arbeid van den schrijver steunt,t vormen enkel maar vier Russische dagbladen, die van •ctober 1917 tot September 1918 geheel doorgewerkt zynde Prawda, het offlcieele dag blad van de Bolsjewikide Iswestya, het officieels dagblad van de Arbeiös-, Soldaten- en Baerenraden te Moskou de Nasj Slowo en de Nasj Wjek, de irste tot geen party behoorend, de laatste een kadettenorgaan. Beide bedekte oppositiebladen tegen de regearing. Als wy de problemen nemen in i volgorde waarin de schrijver ze aan ons laat voorbijgaan in het oordeel van de voornaamste Bolsje wiki-organen bijv., dan zien wij onder het allerbelangrijkste de verhooging van do arbeidsproductiviteit De Bolsjewistische Iswestva van 28 April 1918 behandelt dit probleem in een uitvoerig artikel, waarvan de Slot conclusie deze is„het eenige radikale oud-beproefde middel (om de arbeids productiviteit op te voeren) ia het stukwerk-stelsel". Er is geen reden, zegt het bolsjewisten-orgaan „het als een uitbuitingssysteem te vieezen; de aanwezigheid van de Raden-re- geering heft allen twijfel dienaan gaande op." Omtrent kosten en arbeidsproduc tiviteit geefc de Nasje Slowo van 18 Mei 1918 de volgende kenschet sende mededeelingenin de gesocia liseerde fabrieken van de firma Bary „is het arbeidsloon tot het viervou dige gestegen, de productiviteit van den arbeid tot op een vierde gedaald. De zelf kosten van de productie zyn daardoor tot het zestienvoudige ge stegen". Een in de bekende Poetilof-fabrieken ondernomen poging om landbouw werktuigen te maken, leidde tot een Jammerlijke mislukking"; „een ge wone boerenploeg, die vóór den oorlog 12 a 13 roebel kostte, moest thans ongeveer 1000 roebels kosten". Hetzelfde blad, van 7 Juni 1918, constateert in Peteraburg een werk loosheid van 60 procent„fabrieken en werkplaatsen zetten het werk definitief stop, de arbeiders vluchten uit Petersburg om elders werk en brood te zoeken. Daar de machines uit de fabrieken zijn weggehaald, is de productie totaal lam geslagen en kan zelfs onder de gunstigste verhoudingen niet meer zoo spoedig in orde gemaakt wordeji". „Wij naderen, zegt dit blad, met snelle en zekere schreden de „alge ine gelijkheid van de armoede' en jarenlang vegeteeren zonder arbeid en zonder brood. „De verwijten waar mede de arbeiders thans de bolsje wistische reg66ring overstelpen, zijn aan het verkeerde adres gericht." De „vernietiging der industrie moet aan de arbeidors zeiven, in wie de bolsjewiki hun steunpunt vonden, toegeschreven worden. Zoo hebben zij dus niet hun eigen handen den tak afgezaagd waarop zy zaten. „Op den bolsjewistischen roes zal een zware en bittere hoofdpijn volgen." Over het te gronde richten van industrie eenige andere, even be langwekkende dingen. De Nasjf Wjek van 4 Jan. 1918 geeft ontzettende bizonderheden over de ineenstorting van de industrie. Zoo meldde dit blad, dat in her. nijverheids-rayon Iwanof- Wesnasensk 200.000 arbeiders in den loop van anderhalve maand sedert de October-revolutie geen loon meer hebben gekregen. De Kerstdagen heeft Hotel-Cefé-Restaurant „BELLEVUE", Helder. Diners aan huss vanaf f2.75. Bij abonnement I 2.50. MENU: Hort d'oauvra Soep Vleosch, aard. groanta Pudding Fruit Beleefd aanbevelend, Fa. M. J. SCHOUTEN. beurd was, dat Jack heelemaal niet beviel. Hij had gemerkt, dat Dan Morley een vriend had opgedaan, en dat dit niemand anders was dan Betsy's spybelende broer Bobhij vermoedde eveneens, dat Bob, Dan met Tot Gardiner in kennis gebracht had. Jack kende Dan Morley heel goed, en het verwonderde hem niets, toen hij ontdekte, dat Dan den jongen had uitgehoord, en nadat hij alles ver nomen had, hem had trachten over' te halen het Broadhaven-district te verlaten en zich bij den troep [aan te sluiten. Uit de verte lijkt alles mooi en het woudloopen had voor de jon geren van het Broadhaven-district, die het van naby niet kenden, iets zeer aantrekkelijks. Maar Jack nam zich voor het plan bij Bob Carey in de kiem te verstikken. Hij zou liever Dan en Bob beiden afranselen, dan den laatste mede- nemen; hy gaf Dan een ongemakke- lyken uitbrander en dwong hem Bob aan te raden onmiddellijk naar huis te gaan. Bob was de broer van Betsy, en, of hij het bekennen wilde of niet, dat beteekende veel voor Jack Salathiel. HOOFDSTUK XIV. Bob bedenkt zich. In het leven van iedereen zyn er i zeker tijden, dat meer het toeval men de arbeiders slechts 20 roebel per hoofd kunnen geven. De munitie fabrieken zyn alle stopgozet; de nog werkende betalen geen loon uit; de commissarissen hebben zich, uit angst voor de arbeidets, uit de voeten ge maakt; de autoriteit der Raden-re geering is by de arbeiders van dit enorme gebied van textiel-nijverheid, volkomen tot op het- nulpunt gedaald. De arbeiders zien zich gedwongen de fabrieken stuksgewys te verkoopen. Een zelfde beeld kan men ook van de industrieele toestanden te Bakoe ontwerpen." Aan een verslag in de Isswestya van 16 Mei 1918, is het merkwaar dige bericht ontleend van een zitting der Arbeidersakte van het comité voor do manufacturen-nijverheid waar een referent, nl. do bolsjewist Michal- juk, „de trust- en kartelvorming van dezen tak van nljvorheid" verdedigde, die „hy in het belang van de arbeiders acht." Over de socialiseering van den grond do volgende aanhaling uit de „Nasje Slowo", van 14 Mei 1913. „De dorpen zyn geheel aan zich-zelf overgelaten. Hot commissariaat voor den landbouw was enkel maar bij de hand, toen het het decreet van de socialiseering van den grond, dit jammerlijke stuk dat ganschelljk geen rcéele wortels had, vervaardigde. De locale „agrarische comité's" hebben evenwel de socialiseering langs den weg van instructie uitgevoerd; en nu bestaan er even zoovele aociali- seeringen, als er agrarische comité's en boerenraden zijn. Het staat nu wel onwederlegbaar vast, dat de experimenten met de socialiseering van den grond hopeloos zlju, en dat de ontstane chao3 onzen phantasten wel voor langen tijd den lust zal benemen met utopistische formules aan een oplossing te werken." Hoe de regeering van „arbeiders en boeren" op de verzorging van de steden met levensmiddelen werkte, is bekend genoeg. De Prawda van 25 Augustus 1918 kondigt in dien geweldigen nood, als een soort wereldhervormenden maat regel„maximumprijzen vooraard- appelen" aan en poogt de hongerende massa daarbij te overtuigen, „dat in dit geval de boeren weldra geen graan maar aardappelen zullen gaan verbouwen." De „overgang tot het verbouwen vau aardappelen" betee kende volgens offlcieele regeer in gs- orgaan voor den landbouw „een groote stap voorwaarts". Een staaltje van Bolsjewistische anarchie in de regeering geeft de Nasje Slowo van 14 Mei 1918. De Raden-regeeriug van Subsof, gouver nement Twer, had aan „de bour geoisie" een contributie van twee millioen opgelegd. De stad Subsof telt 3000 inwoners en in den gansehen omtrek bestaat geen eokele groote onderneming. De vertegenwoordiger van de volkscommissarissen, Bogolje- pof, waarschuwde ertegen dat het opleggen van dergeiyke contributies „het innen van de belastingen be moeiiykt, handel en industrie ruïneert en het land onmetelijke schade toe brengt." Do voorzitter van deze Raden-conferentie antwoordde hierop „Wij erkennen de Centrale Raden- regecring slechts in die mate, als zy onze belangen kan dienen. Een regeering die tegen onze belangen ingaat, kunuen wij niet meer er kennen." Dit zijn maar enkele aanhalingen uit dit belangrijke werk, dat voor een studie omtrent het economische leven onder de sowjet-republiek Rueland naar authentieke bronnen van groote beteekenis mag heeten. Wij kunnen niet nalaten dit werk aan een ieder, die in den werkelyken dan de Yrije wil de toekomst bepaalt. Salathiel bevond zich thans in om standigheden, die niet hy zelf gezocht of geschapen had, maar die t®ch wel het uitvloeisel van zyn ei_ verleden waren. Een enkele maal kan iets goeds op verkeerde wijze gedaan worden en toch bevredigend uitvallenmaar niet dikwijls. Onge acht wat de oorspronkelijke beweeg reden geweest was voor Jack om zich voor onderwyzer uit te geven, hy had zyn best voor Broadhaven- school gedaan:.hy had de kinderen naar zyn beste inzichten onderwezen, en had eerlijk getracht de school tot bloei te brengen. Hij had gehoopt een goeden naam en een aangename herinnering achter te latenmaar Dan's onwelkom bezoek, volgende op de moeilijkheden in de school, en Bob Carey's dwaasheid om niet naar huis terug te keeren, stemde hem onaangenaam, en duistere voorge voelens, dat zijn gaan naar het Zuiden als onderwijzer heel anders zou uit komen dan hij gedacht had, kwelden hem. Hy nam zich echter voor, zich door die dingen niet uit het veld te laten slaan; hij wilde onmiddellijk naar de Carey's gaan en op de een of andere wijze Bob weer naar huis trachten te krijgenderhalve zadelde hij dien Donderdag na schooltijd Fleetfoot, on een onderhoud te hebben met Poddy e* Mrs. Carey. Het was vroeg in den herfst; de frissehe lucht was lekker en opwek kend, en Fleetfoot, goed gevoerd en i verzorgd als hy was, was in de beste stand van zaken van Rusland onder de macht van de bolsjewiki belang attlt, ten zeerste ter lezing aan te bevelen. Hongarije. Het verhiel van as» gijzelaar. Een vrijgelaten gyzelaar, die voor heen in het Hongaarscüe maatscbappe- lyke leven een eerste plaats innam, vertelde omtrent de behandeling, die hem en zijn lotgenooten in de ge vangenschap ten deel viel, een en 3nder aan de correspondent vau de „N. Rott. Cit." te Boedapest. Wij ontleenen aan dit verhaal het volgende In den nacht van 22 op 23 April verschenen in mijn woning zes sol daten van het roode leger, elk met een geweer, revolver en twee hand granaten bewapend, om huiszoeking te doen daar zij vermoedden dat by mij regenrevolutionnaire geschriften waren verborgen, zy vonden echter niots, namen my in weerwil daarvan gevangen, en veroorloofden mij zelfs niet van de mijnen afscheid te nemen. Gok werd mij verboden, andere, warmere kleeren aan te trekken. Voor mijn huis stond een lastauto, waarop reeds 12 personen zaten, evenals ik, zonder overjas, terwyi de regen in stroomen neerviel. Daar de auto zeer hoog was pakten my de soldaten beet en wierpen mij iu het voertuig, waar mede wy om 3 uur de gevangenis bereikten. Met de kolf van bet geweer werden wij door do soldaten in een hoek van een donker onderaardseh vertrek gedreven, waar ons bevolen werd te wachten. Wij mochten niet rooken, en werden aanhoudend uit gescholden, bedreigd en mishandeld een glas water word ons geweigerd. Den heeien voormiddag moesten wij daar staanwy mochten niet op den grond gaan zitten, en mochten niets eten. Op het verzoek van een onzer onze families een bericht Le mogen zenden, waren slagen met de kolf van het geweer het antwoord. In onze groep bevonden zich 15 leden van den rijksdag en 7 leden van het huis der Magnaten, daaronder de gewezen voorzitter Szasz, de gewezen minister president graaf Moritz Esterh&zy en de bekende schrijver Rakosy. Ons geluk was nog, dat wy de eerste groep waren, die was binnen gebracht, daar. wy van de 166 gyze iaars, die in dien nacht gevasgen waren genomen, ook 'f eerst naar de groote gevangenis in Steinbruch werden getransporteerd. In den vol genden nacht n.1. om ll1/ uur werd het eerste transport samengesteld, dat uit 83 personen bestond en door 20 soldaten werd begeleid. By het Westerstatiën wachtte een tramwa gen op ons, waarin wij met onze bewakers plaats namen. Ook daar mochten wy niet met elkaar spreken, en toen de afgevaardigde Hegedus het hart had eenige woorden tegen zyn buurman te zeggen, werd hij daarvoor alweer met kolfslagen op onbarmhartige wijze gestraft. Om 12 uur bereikten wy Steinbruch, waar wy op de gang van de gevangenis in het gelid moesten gaau staan, en waar wij tot 4 uur 's morgens moesten wachten, zonder dat het ons geoor loofd was ook maar éón stap naar voren of achteren te dosn. Voortdurend werden wy uitgescholden, twee profes soren der universiteit werden in het gezicht geslagen, en ten slotte ging een der soldaten op den gewezen voorzitter van het huis der magnaten Szasz toe, en riep hem toe: „Kyk my en myn kogel goed aan, gemeene hond 1 die kogel heb je verdiend, morgen is je laatste uur gekomen, en ik zal hem midden door je hart schieten." Om 4 uur 'a morgens werden wy eindelijk in onze cellen gebracht, die in dien nacht nog de woonplaats waren van zware misdadigers. Dood moe als ik was, sliep ik op het vuile bed toch in, doch werd weldra weer door een soldaat gewekt, die kwam vragen, welke myn geloofs belijdenis ia. Toen ik hem antwoordde, dat ik katholiek ben, zeide hij tegen my, „vervloekte hond, op bijstand van een geesteiyke behoef je daarom toch niet te rokeneD, wanneor je opgeknoopt wordt." Om 6 uur werd ik gewokt, en toen ik den soldaat, die mijn cel betrad, niet, groette, sloeg hy my met de vuist in het gezicht. Daarna gelastte hy my do ton met excre menten naar buiten te brengen en conditie. Jack sloeg een weg in, die naar Dan's schuilplaats voerde, om te zien of hij daar ergens was. Kalm door het bosch rijdend, kwam hy by de schuilplaats en tot zyn verwon dering vond hy Dan en Bob samon naar Old Shiner staan kijken. „Mr. Bennett," zeide Dan, die niet erg op zijn gemak scheen toen Jack voor hem stond, „ik heb aan Bob gezegd, dat hy niet bang voor u be hoeft te zijn. Hij zegt, dat hij het ouderlijk huis verlaten en zyn geluk in de wereld beproeven wil, en daar ik in den omtrek geen enkel ge schikt stuk grond ken, heb ik hem gezegd, dat hij een paard kan krijgen en met my meegaan, om te zien of zich elders wat beters voordoet." „Bob moet naar huis terug," zeide Jack kortaf. Bob sloeg zyn oogeja neer, toen hy den blik van den onderwijzer ontmoette, maar zeide niets. „Kyk eens hier, Bob," zeide Jack vriendelijk, „je hebt verkeerd gedaan door thuis weg te biyven, en van je wegloopen als een lafaard zal niet veel goeds komen. Je hebt tot nog toe geen byzonder verkeerde dingen gedaan, en je moeder en de andere familieleden zijn heel bedroefd over je. Als je het huis uit wilt, kom dan als een man terug, zeg hel; openlijk en neem vriendschappelyk afscheid. Wees een man en doe, wat je doet, op mannelijke wijze, en niet als een laffe knul. Ik ga naar je huis, om daar alles voor je in orde te brengen. I Ik zal van je vader gedaan zien te daar te reinigeD, een werk, dat ik sindsdien dagelijks moest doeo. Twee dagen lang kregen wy niets te eten, doch werden op een ongehoorde wyze gefolterd. De gewezen secretaris, generaal Rubinek, b.v. werd door zes soldaten uit zijn cel gehaald en hem gelast zyn kraag af te doen, daar hij zou worden opgehangen. Snikkend verliet Rubinek zijn cel en werd op de binnenplaats gebracht, waar een galg was opgesteld. Na een kwartier werd hem gezegd, dat de beul niet gekomen was, en werd hy in zyn cel teruggebracht. Zes van onze groep werden op de binnenplaats geleid, tegen een muur geplaatst en hun oogen verbonden, terwyi een peleton soldaten op eenige meters afstand stond. Op het kommando „vuur" werd een salvo gegeven, doch met losse patronen. Be gewezen minister van oorlog Barta onderging datzelfde lot, doch alleen. Later, toen de Zwitsersche missis van het roode kruis van de soviet- regeering met nadruk verlangde, dat zy een onderzoek wensehte te doen, word de behandeling ietwat beter; wij werden niet meer alleen opge sloten, doch 5 of 6 in een grootere gevangenis, mochten weer rooken eu kregen vergunning levensmiddelen van huis te betrekken, daar onze voeding ten eenenmale onvoldoende was. Toch was ons lot nog immer verre van benijdenswaardig. Om een denkbeeld te geven van de wyze, waarop wij bejegend werden, slechts eenige voorbeelden. Op een goeden morgen betreedt een jong ambtenaar ons lokaal, waarin zich o.a. de 72- jarige oud minister president Wekerle bevond, die al sedert langen tijd ernstig ziek was. „Waarom sta "je niet op, wanneer ik binnen kom?" roept hem de jonge man toe. „Je bent geen Excellentie meer, en ook geen minister-president.Yandaag heet je nog wel Wekerle, maar morgen ben je wellicht slechts nog een nummer in de boeken der gevangenis." luitenant-kolonel Dormandy werd zoodanig geslagen, dat hy. uit tal van wonden bloedend, in een zieken- j huis moest worden opgenomen. En toen wij ten slotte, na 2 maanden, werden vrygelaten, zag9n wij, dat wy ook financieel te gronde waren gericht. Ik ben een bedelaar gewor den, en met inspanning myner laat ste krachten is het mij ten slotte jelukt het vervloekte communistische and te verlaten. Toen ik op de grens van mijn vaderland kwam, had ik geen schoenen meer aan mijn voei- ten. Barrevoets heb ik op myn 65ste 'aar uit mijn vaderland moeten vluch ten, na een leven vol arbeid. Door bedelen moet ik thans in mijn onder houd voorzien. 0« toegiand In Oast-Europa. Terwy'1 de vrede aan den stryd in West-Europa een einde maakte, woeden in het Oosten de oorlogen onverminderd voort. Stryd van de Russen onderling, stryd tegen de Oekraine, Polen togen Oekramers, Roemenen togen Hongaren, enz. Het „Journal" geeft de volgende uiteenzetting van den toestand: In Rusland zien we de Sovjet republiek der Bolsjewisten aan alle zijden door vyanden omriDgd. De ergste dier vijanden ia wel de Sibe rische regeering van 0m3k, welker troepen onder aanvoering vau admi raal Koltsjak van den Oostkant de Bolsjewiki aanvallen. Het front Kazan—Samara, dat zy bezet houden, ligt. ongeveer 800 K M. Oost van Moskou. Op een afstand van 11Ö0 K.M. ten Noorden van Kazan, dicht by Archangel, ageert een Russisch leger, gesteund do®r Britsche troepey, onder aanvoering van generaal Ironside. Op 400 K.M. ten Zuidwesten van Archangel opereert een bolsjewistische strijdmacht, die 'haar basis heeft te Petrograd tegen den spoorweg naar de Moermankust. Haar verbinding mét Petrograd wordt bedreigd door Kareii sche troepen. Petrograd wordt van twee zyden bedreigd. Tusschen de Finscne golf en het Ladogameer ageert een Finsch leger, terwijl uit het Zuidwesten het Russische Noordor-leger onder generaal Yoedenitsj tegen Petrograd oprukt met Reval als basis. Het gebied tusschen de Dwina én de Njemen is nog door de Duitschers bezet. De Polen vechten aan drie fronten. Hun Oostfront is gekeerd tegen de Sovjet-republiek, hun Westfront tegen de Duitschers, hun Zuidfront tegen de Qekrajiners. Yan deze drie fron ten kwam de laatste weken weinig nieuws. In Galiciö is de toestand zeer ge compliceerd. Er heeft zich een Oekra- jienach—Roetheensch bestuur ge vormd onder Holoebovitsj, dat in stryd verkeert met het Oekrajiensch bolsjewistisch bestuur van Kjef. Deze Oekrajiners zijn door de Polen uit Lemberg verjaagd. Het front loopt nu van even ten Zuiden Tarnopol naar de Dnjestr. In Sileziö vechten de Polen met de Tajecho-Slowaken. In de Oekrajine is een bolsjewis tische regeering met Kjef als zetel van bestuur. Deze repil bliek voert oorlog met de niet-bolsjewistischo Oekrajine, die door de Entente ge steund wordt en met de Roemeniörs op het Bessarabische front. Den 15en Mei j.1. werd aldaar de oorlog ver klaard. Ook de Roemeniörs hebben twee oorlogen uit te vechten, de eene is zooeven genoemd, de andere is tegen het bolsjewistische Hongarije onder Bela Kun. Behalve den strijd tegen de Roe meniörs, hebben de Hongaren aan bet Noordfront tegen de Tsjecbo- Slowaken te kampen. Op dezen laatsten stryd slaan de berichten betreffende het ingrijpen der Entente. In Zuidoost-Rusland staan vier anti- bolsjewistische legers, n.1. dat van Denikin, het vry willigers-leger dat der Don-Kozakken onder den hetman Krasnof; dat van Astrakan onder generaal Semenof en dat van de Oeral Kozakken onder generaal Don tor. Dit laatste heeft verbinding met het leger van Koltsjak. Het bolsjewistisch Rusland strekt zich dus uit van Petrograd tot Odessa en van Riga tot Kazan en is omringd door vyandelljke legermachten. De Boemeniérs en de Polen scheiden de Russischs bolsjewiki van de Hongaarsche. krygen, dat nergens meer over go- sproken wordt. Dat kan hij mij niet weigeren. Kom, jongen, geef me do vijf en laten we .weer vrienden zyn je doet veel verstandiger nog eeri paar jaar thuis te biyven en dan. als je nog lust hebt, elders als een fatsoeniyk man je geluk te gaan beproeven." Bob was flink en gehard, maai" die week onder den olooten hemel was niet zonder ontberingen geweest. Er stonden tranen in zijn oogen, toen by zwygend Jack's uitgestoken hand drukte. „Ga je vanavond naar huis t6rug?" vroeg Jack. Bob keek Dan Morley eens aan. „Bekommer je niet om dien kerel", zeide Jack streng. „Ik ben bang, dat hy je niet veel goeden raad zal geven. Laat ik je eens vooral zeggen, dat je nooit zonder myn toestemming met hem mee kimt gaan, es die zal ik nooit geven; en ook wil ik niet, dat je langer dan vanavond by hom blijft. Je hebt de keuze tusschen naar huis gaan of alleen het boach in. Ik laat je die keuze, maar je zoudt een grooter gek zyn, dan ik geloof, wanneer je mijn raad in den wind slaat." „Ik geloof, dat je het best zult doen, je te houden aan zyn raad," zeide Dan gemelijk, „je bent eigeniyk nog maar een kwajongen, en als de kapitein je niet noodig heeft, heeft Dan Morley je ook niet noodig. Maar als je maar het minste van wat er tuBschen ons is voorgevallen aan iemand vertelt, dan zal het niet lang duren, of men vindt je op een goedon morgen met een kogel door je kop." Bob keek met hoogst verwonderde oogen van den een naar dén ander. „Wat bedoel-je?" vroeg hy aan Dan, „ik dacht, dat je naam Flan- nigan was, en waarom noem ja Mr. Bennett kapitein „Daar moet je maar niet verder aan denken, Bob," zeide Dan droog jes, „ik heb verscheidene namen en ik heb Mr. Bennett gekend, voorhy onderwyzer was." „Je hebt al meer dan genoeg klotst," viel Jack hem in de rede, „houd hem hier by je, tot ik terug kom, en zorg er voor, dat hij klaar is om morgenochtend weer naar huis te gaan." Jack voelde zich niet op zyn ge mak, toen hy naar de Bluffhoeve reedmaar hij besloot de moeilijk heden niet uit den weg te gaan ea op de een of andere manier Bob den volgenden ochtend thuis te krijgen, Hier mag eerst wel vermeld worden, dat na de paar eerste dagen Poddy Carey geen poging meer gedaan had om de schuilplaats van zijn zoon te ontdekken. Zijn moeder en Betsy hadden buiten eten voor hem neer gezet en verscheidene malen was het verdwenen, terwijl het haar uit de achtergelaten sporen duldeiyk bleek, dat Bob het weggenomen had; maar zyn vader bleef zweren, dat hij zyn wraak op den jongen zou koelen, wanneer hy hem onder zyn MARINEBERICHTEN. Examsn-Commlsstaa. Da commiaalfiu, balast met ha'. nfnamanviB hst olndaxemon aan ds ad*pirantoi.-»dmlnIatrk taur em adaj-iianton machinist la std.BDllan dit Jaar g(jn samangastaid ala volgt; lo dia voor Jd«p-adm. Md. isvana voois.: da gap vlcaftdm. G. F. Tydeman, Inap. nul ooda«w. bfl de saamaeht; ltdan; de hcofdoff v. adm tekl.J F daEa't, da hoofdt adm Sa hl E G. da Wij», eu da oir v. adM la hl. P. A. Kampan en D Kaan adv. lid: de kap. t. z. J J. Ondamana, comm- r. h Koa. Inetltuot v. d.M»r. ta Willetneooid.- piv. Md: da ot y. adm te bl J. Roigan»; ■eer., nitalTiltand mat het aeorotarlaai balaat da ot r. adm. Sa kl. D. W- Genink 2n. dia voor da adap.mach.: Md, tovena voois de gap. vlce-ndm. G. F. Tydeman, tnsp. roll ondarw bfl da saamaeht; iaden- de hoofdoS. mach le kl. J. H G(Jztn. de kap lult. ter s»a W R. H- v»n Leareum, de cff.-michlnlst la kl K O. W E. Hanttsch an (X Poiey adv. Iid da kap. t. z J. J. Oaderaant. comm. V. b Kon Instituut v. d- Mat »e Wlilemrootd laden: da kmp^loit. t. s C J. Beynen an iC mach. la kl J. W M. Ronken; icr„ ultaloltend met hst saoxtarlaat belast: da ot. v. adm. Sa kl. W. Caslnk. beschikking van dan Min. van Marine ia bepaald, dat de commissie voor aanneming voor adap.-adalborat an adsp. machinist b(j de adspl- lantennchool dar marine ta Dordracht dit jaar tl ztjn samengesteld sla volgt: rourslttar teren* Ud: da ges. vlce-adm. G F. Tydeman, Inspecteur ml.-italr onderwijl bQ ds seamacht: ledenda kap. t. a. A W. Tiron. comm. van da adeplrantenscbool dar marine ta Dordraebt, da lolt. t sas la kl. K A Taldars; da ka», dar mar J G Gtnacbka da off-mach. ia kl A 3. Voatellnk, da haar O. van de Putte, leeraar d'pl anlanachool dar marine ta Dordrachtda jaar R H Heerema, hoofd bUc school voor MULO ta Amsterdam P,v. Udenda kap-lult t z O J J. Beynen-, e beer Ir. W J J. 8lmon Thomas leetnar Ooolache H.B.8. h j. c. ta Buasum Segtatarla aan de eommtsale toegevoegd: da lnlt ter sae 8a kl. J J. B. da Jonge Oudra.t 'e-Giavenhage. Lnlt. ter saa 3< kL 9 B. van Vliet, van do Kon marlaa reia-vo, wu-dt opzijn vei roek eer vol ontslagen van dan dienst bi] dia leiotve. Di hoofdefflcler machinist dar la kl. J. H. GUzan aal tegnn l November tv*, den dienst mal pensioen verlat**. chlaklng gestald la afwachting van sijn Lek naar Oost Ind HU woidt ta Mlddatbarg «gevoegd a; ogen door offlclax-macblolat der la kl. H. Officier machinist Sa kl. M. van dar Hrrt is verge iJaetat bg hst torpado-nteliar op 'sR|jka we t t* Hallavoelalnis. Offlclaran-macbinlit 6* kl. F. 0 P Mtlite D. J. Monti an H. W Polaarmans zUo tsr Beschik king gnsteld. X'pl'ain-laltan .ct ter se* P A van Rtei Is opgttiadan als chst van bet atsenatl bij hst In* établissement ta Amsterdam. vingers kreeg. Dit alles wist Jack, en toen hy by het huis van zijn paard sprong, begreep hy, dat zyn taak lang niet gemakkelyk was. Eerst, had hy een lang gesprek met Mrs. Carey en Betsy. Z(j zeiden, dat vader buiten op het land was, doch hoogst waarschynlijk vóór zonsonder gang weer thuis zou zyn. Jack ver telde van zijn ontmoeting met Bob en van zijn bösluit om hem weer thuis te krygen. De beide vrouwen huilden, maar zy droogden haar tranen, toen Poddy Carey op zijn gemak het erf kwam oprijden en den teugel van zyn paard aan een spyker in de veranda vastbond. „Zoo, meester," zeide hy, „ik hoor dat je een uitstapje naar Sydney gaat maken." „Ja," antwoordde Jack, „maar voor ik ga, zou ik het graag tusschen u en Bob in het reine breDgen." „Heb je den rekel gezien?" vroeg Poddy. „Ja en wat meer is, ik kan hem thuis brengen, als u belooft het verleden het verleden te laten en hem weer aan 't werk te laten gaan." „Ik heb de schoolcommissie be loofd hem een flink pak rammel te gevenzeide Poddy. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1