Groote Uitverkoop A. COLTOF, Colbert-Costuums HERMAN NYPELS. 1 H. SPRUIT, MaleluUELDET. vanaf f75.-, f85.-, f115.- vanaf f 50.-, f 60.-, f 75.-. J. Tissing, Keizerstr. 33. 1 ZATERDAGAVOND 5 JULI Tonknuppelen, Firma L. BUTER, Ontvangen: grijze BUCKSKINS, Roodvonk. Advertentiën,. Binnenhaven 1. Algemaene Vergadering CASINO. Hedenavond op Zondag 6 Juli, bal na, bij P. QUAX, Dnderduin Koegras. N.V. Stoombootdienst van Gebrs. Zur Miihlen. Eerste kajuit 12.80. tweede kajuit 12.-. gewone Brokstijfsel, Glansptaatjes, „THEEIDOMMPOOISTBUT. 12 soorten SAMBALS. JAC. K0RVER Jr. Electro-Technisch Installatie-Bureau, Zuidstraat 72. A.J.deVries, ZEEVAARTSCHOOL, alhier. Aanmelding van LEERLINGEN doch op 11, 14 en 15 JULI naar Maat, in blauw in grijs eindigt onze Zomeropruiming. =- 2O °/0 korting. Hf Demi-Saisons, Costumes. s Stoffen per meter voor Costumes en Hectren-Modeartikelen, ais: Over- MODE LLEN VOOR IEDER FIGUUR. Prijzen vanaf f 5.SO. Alle Corsets mat 2 pr. jarretels. Weigert namaak. Molengracht 39. Keizerstraat 58. brand doordat tijdens de voorstelling een film in brand geraakte. Onder het publiek ontstond een paniek, doch allen konden zich redden. De brandspuiten waren spoedig aanwe- zig en wisten het vuur tot de bios coop te beperken. In de onmiddel lijke nabijheid liggen o.a. de kerk, het klooster, de pastorie en de school. De schade wordt door verzekering gedekt. De Zuid-Limburger verneemt dat er 27 flms ter waarde van f 160.000 verbrand zijn. Bestellingen op Zondag. Met ingang van 20 dezer wordt de bestelling op Zondag en Hemel- vaartsdae beperkt tot brieven, brief kaarten, kennisgevingen van over lijden en exemplaren van het Kort Verslag der vergaderingen van de Tweede Kamer, welke zijn voorzien van een strookBestellen op Zondag. Nieuwsbladen zullen "met ingang van dien datum op genoemde da slechts worden besteld, indien ten minste eenmaal per werkdag verschijnen. Kennisgevingen van aan komst van aangeteekende en gead viseerde stukken worden mede be steld In afwijking van het bovenstaande worden uit het buitenland ontvangen brieven en briefkaarten des Zondags en op Hemelvaartsdag besteld, tenzij, blijkens een aan de adreszijde van het stuk op in het oog vallende wijze aangebrachte aanduiding, bestelling op die dagen niet wordt gewenscht. Voor expressebestelling en de bestel ling van portvrfie stukken blijven de bestaande bepalingen van kracht luchtvaart. Os R 34. Londen, 2 Juli. Het luchtschip de R 84 is hedenmiddag 1.48 Greenwich- tfjd uit Schotland naar Amerika vertrokken. Het luchtschip R 34, behoort tot de Engelsche luchtmacht en is het grootste luchtvaartuig van de we?ald. De bemanning bestaat uit zes officieren en 20 minderen en vliegers van de koninklijke luchtmacht, onder bevel van majoor G. H. Scott. Voorts zjjn er drie officieren als passagiers meegegaan, van wie er een tot de Amerikaansche marine behoort. Het luchtschip zal op zijn reis draudlooze berichten ontvangen over het weer in den Atlantischen Oceaan, daar de schepen, die varende zijn, last hebben gekregen, zulke berichten te verzenden. Volgens den Britschen attaché van de luchtmacht te Washington, zou het, luchtschip op Long Ialand bij New York het anker uitwerpen, niet langer blijven dan noodig is om zijn benzine-voorraad aan te vullen en dan weer dadelijk de terugreis onder nemen. Burgerlijke Stand v. Helder, van 1 en 2 Juli 1819. ONDERTROUWD: J. Snel e» A. C. Kikkert. J. B. Berkeljon en D. v.d. Vliet. B. G. Kraanen en U Brizee. L. Scheltis en M. de Hjaan. Jj. Geer vliet; en M. Roeffel. S. F. Sp.eets en A. Meijers, B. Doon en M- A. Portegjjs. J. Mieuwland, en C. Kamp. R. Klap en 4- Rost. Lagaaij en P. A. van Es. BEVALLEN: M. Bouwman-Bak ker, d.A. van der Weijde—v. d. Putte, d.B. H. de Vries—van Os- selen, d.J. Keljzer—van Oers, d. 0. Gieze Garstenveld, d. MARKTBERICHTEN. l Juli. 68 atapalH felaine basn 78,61 m f77,1780 K.G. boter r 810 a f 8 20, 631 rundaren. waaronder S20 vette od 18 stiereD, vette, matig f 180 f 240 per K.Ggelde matig f 860 a f 640 melk koeien, m*tlg f 460 o f 7uu, 83 jjaenden t 200 a f 700, 86 vette balveren f 1 SJ a t~2 40 per K O 241 nacht, keiveren 20 u r 60, ving 160 vette varkens 16> a f 1,40 per K GK, 86 m»g varkena f 40 a f 70, matijs 86 biggen t 28 a t 40, matig, 1659 acfcapeii on lammeren, vette, matig f 46 a f 158. lammeren, matig f 18 a i BJL Anne Pasiowna, 1 Jnll, ÖJoot,« aardappelen f 10,20 e f18 80, kleine kleine aardappelen f 6 80 e f 8,60. el* t 1.80 a S 880, wortelen f 5.1.76, MARINEBERICHTEN. Door den Minister van MarlDe zijn de navol- geude mutatlOn galaat, als: Bchant-bjj-nacht tit. W. H C Hoog eervol ontheven van het bevel over de MarlneKazerne te Willemsoord en gesteld ter beschikking; k.pltein-lnltenant te. zes J D. Albarba 10 Juli geoiaaist m de Direc-.le der Marine Wtliem-ooid en '6 Juli da v. belast met hot bevel over de Marinekazerne te W.oord; lultanent ter zoe der ie kl, W. C. A. Vink thana ter beacbikklng te Lelden, 4 Jnll tijdelijk ge plaatst te Schiedam bij de vordere geieedmaslng gouvernement«etoom8chip Gemma; luitenant ter zee der 2e kl. M. C de Jong i Aug van Kon, Inet.tnut naar Ballons idem M, A A Wlnkler 4 Juli van Kweekicbool LeideD naar Koningin Eema idem G. G. Bozuwa 4 Juli van Koningin Emma naar Kw*#k»chuol te Le den onder i> trakkiDg van zijn bevolen det.cheerlog aan bootd Bulgia; offlcler-mechlniat der lekt H. van dar LiDden, thans geplaatst bü 's Rijkswerf te Willemsoord, 7 Juli gesteld ter beschikking luiteoant ter zes der 2e tl G E. V. L Becbmann van onderzoedionot Willemeoord 16 Juli gesteld ter beschikkinglulteaants ter zee der le kl. J. de Graaff. »«n Medusa, J. van Reedo. vsn B.llona en J, T Fnmtner, van Ondeizeediensc Vlleetcgen met IK Jolt tijdelijk geplaatst, bij den M.rlneluchtvaertdienrt, Do hoofdofficier van gezondheid 2e kl. P. J. Vaetonou. tb.na ter beschikking, le opgetreden als chef van het Marlnehoapitaal en van den geneeskundigen dionst te Hollavoatelnis. De hoofdoffioier van gezondheid 2s kl. F. M. R. Schmltz la evergeplaatst van HellavoeMnls naar Amsterdam alt chef van den geneeskun digen dienst der zeemacht aldaar. Se als zoo danig afgetreden officier van gezondheid le kl W. A. de Looze blij c te Amsterdam geplaatst. Offlcier-tuaohinist 8e kl. J. vsn der Heijden is gepinatit bij deo Marlnoluchtvaartdienst. Geboren JOHANNA, Dochter van J. WIJLFFJ3LE en J. WuLl'FFL13- v. Bociijvc. Eenige en algemeens kynnisgaivg. Helder, Achtergracht W.Z. <12. De Heer en Mej. KALF—Buter, geven kennis van de geboorte van hunne Dochter. Helder, 1 Juli 1919. STOOMVAARTBERICHTEW. Stoomvaartmaatschappij Nederland. Banka. thuisreis, vertr. 28 Juni van Fort Siid Lombok, thoUreis, veitr.20 Juni van S»bang Roepat arriv. 1 Juli van A'dim te Cirdlff. Vondel ultr., arriv. 18 Juni te Singapore. Rotterdamache Uoyd. Dell, uitreis, arriv. 19 Juni te Port Said. DJocja, thuisreiB vertr. 23 Juni van Port Said. Müdioen vertr. 27 Juni van Ns w York naar Java. Rlndjani, uitreis, vertr 26 Juni van Colombo. Gorontelo, arriv 80 Juni v. R'dam te Norfolk. Iaeullndeinltr.lpas8 26 Juni Sagree Menado, nitr., pass 1 Juli Ox 'oidness. Tosirl, <-itr.,paaa l JullOi ordness. Wille, th ulsrarriv 30 Juni te Fal mouth. Wordt S Jnll 8 u. nam. te R'd -m verwacht Kon. Holl. Lloyd. BeHUn4.thaierei8.paee.2fi luni Montevideo. Hector vertrok 28 Juni van Bahia Binnen near LasPalmaa. Gooiland, ultr., arriv. 1 Juli te Tenerlffe. Holl. Amarlka HJn. Maaedijk arriv.2 Juli v Baltimoie te R'dam. Kon. West-lnd. Maildienst. Stuyveaant thulaiels, pasieerde28 Juni voorn, fferrarla Polnt Java Bengalen-lijn. (Jeylon, vsn Cnlcutta naar Java, amiv. 20 Juni te Madras. Haren te Nieuwediep. 1 Juli. Aangekomen van Harllngen en vertrok ken naar Goole het Nederl. stoomschip Friesland. 2 Juli. Aangekomen van Londen en vertrokken n. Harllngen hst Engelsche stoomschip Falcon. Juli. Ve trokken near Eabjerg Ned zeetjalk „Bèta", schipper H. Sloot. Vertrokken neer Kopenhagen Ned. schoe ner „Kdora", schipper H. Blaauw. VISSC HER lij B f* RICHTEN. Aangebracht te Nieuwediep. 2 Juli Door geepyisichera22 tul geep, per Ui f 1260 a f 14 60 Door 1 'oggenvtsschera 80 roggen, per atuk f 1.88 a I 0.-. 8 Juli. Door 1 kolder: 4 kisten kleine schol, oer biet f 8.- a f 0 -, 2 staten scharren, per klat f8 ,10 mlddeltoogen, per stuk f (166. Burgemeester en Wethouders van HELDER Overwegende dat in de gemeente gevallen van roodvonk zijn voorge komen Wijzen dp ingezetenen met nadruk op de noodzakelijkheid om bij ziekte in hun gezin, vooral als deze eenige gelljkeniB met roodvonk vertoont, een geneesheer te raadplegen, alsmede, op hun bij de Wet opgelegde ver plichting, om van het voorkomen eener besmettelijke ziekte in hun gezin, binnen 24 uren, nadat dit feit ter hunner kennis is gekomen, mededeeling te doen aan den Burge meester. Zij zijn moreel zoowel als straf rechtelijk verantwoordelijk tegenover de gemeenschap btj verzuim van deze' maatregelen.' Helder, 3 Juli 1919. Den I49n Juli a.s. zal het 25 j Jaar geleden zijp, öat mijn ge- i liefde Ouders J. ABB0 en A. ABB0-BROERS, 1 In den Echt werden verbonden. Hud. liefhebbende Dochter ANNIE. EBEN-HAËZER. DANKBETUIGING. Ondergeteekende brengt zfjn herta- lijken en oprechten dank aan de Directrice en Zusters van het Zieken huis en in 't bizonder aan Dokter Schürmann,' voor de goede hulp en verzorging aan mijn Yrouw en Kindje bewezen. H BAJS en Kinderen. Nieuws traat 13. De Heer en Mej. KORT—Ledsden betuigen hun hartglljken oank aan den WelEd. ZeerGel. Heer Dr. Sohürmann, voor zjjn nauwkeurige en zorgvuldige behandeling, aan ons Kindje in de couveuse bewezen. "Verder aan Direc trice en Verpleegsters vanhetGem.- Ziekenhuis onzen dank gebracht. 61. Da Haar sn Mavrouw H. SCHuRMANN, Arts, ontvangen Zondag 6 Juli en Zondag 13 Juli van 2.30-4.30 uur. Da Opaab. Verg. van VRIJDAG 4 JULI, v. d. Bouwvakarb. an hat Marinepersoneel, mag niet 'm hat Alg. Mil. Tehuis worden gehouden, gaat wel door in het Café v.d. Heer MINNEB00. Hoofdgracht. Het Bestuur, N. A. S. op Vrijdag 4 Juli, 8'/> u. prnciei, In „CASINO". Opkomst noodzakelijk, ook voor hen die zich pas opgaven en zich nog wenschen op te geven. Agenda a. Bestuursverkiezing. b. Bespreking hoe tot grootera bloei te geraken. c. Elftalcommissie verkiezing. d. Wat verder ter tafel komt. Besto oud» AARDAPPELEN te koop gevraagd. AdresJ. v. LEIJEN, Groenten- en Zeegrashandel, Oranje straat 43, Helder. aanvang 2 uur (nieuwe tijd) Te koop 3 WOONHUIZEN in de SluiBdijkstraat, ook per perceel af zonderlijk. AdresSpoorstraat 60-62. Er biedt zich aan een bekwame FIJN-STRIJKSTER. Brieven onder No. 855, Bureau van dit blad. Gevraagd, voor terstond, een flinke DIENSTBODE, voor dag of voor dag en nscht. AdresBureau van dit blad. Aanmelden na 7 uur. Terstond gevraagd een flinke Dienstbode. AdresFa. v. PELT, Kruisweg 1 2. Een net DAGMEISJE gevraagd. AdresMej. LAAN, v. Galenstraat 60. 8 Juli 1818. 6, HUar&B 18 (iktëskoslüB (Bugerei 94 GsldokceitE 16 Kslfkooies 10 Plcksu 82 BushtaM fr*W«»er 304 Scbnpsa (vette) 181 Schapen (magere) ttrerhodaers 120 Lammeren 8 Bokkea sa Belles ,5 Sarï,BB f*»?-' stal 10 Varkean (nettel s. K,* W, nijgen 45 XoaijBttB 67 Kippen Kenden 641 Balei 8)87 Xipolsjon f, iuu o 14,90 ^eodeievsw IWJ n i 0— 8 0.- 18. - 89. 8- 18- «0 70- 170 210 85- 07j5 176 8.— S.- L.EQERBERICHTEM. Oplslding onderoffioiaron, Door don Miciiter van Oorlog li bepaald, dat aan eiken sergeant of fourler uiterlijk vóCr aljn Vi* onderofficier tenminste 64dmaal mo*t worden gegeven om eene opleiding voor den rang van se. geant majoor rtrJ ta thvlM voor dien doen blijken. Aan bet veikijjgen van die geschlktholÉ le een verhooging van bezoldl- l-.f K-V. °n^8n' ï005st done bepaling van sier T"'be'a°8lB voor de betrokkenen. De regeling dezer opieidlngen laat echter nogal wat te ^.0V!'zoo.b v- bU de vesting artillerie, waar eargeanten met meer dan 12 jaren dlenit air onderofficier nog lang niet in de termen vallen om eens opleiding te velgen, of bij de imanlerie, waar thana sergeanten m»joor aeml niatrateur en sergeanten met geaohlktheld voor aien rang, de opleiding veor lergeint-mejoor- inetracteur, waardoor aan sergeimen, dia nog nimmer gelegenheid hadden om sioh voor ï"18 ta bekwamen, belet wordt eene SSiunif.f v-lgen en eene boogera jaarwedde deelachtig te worden. «•.niVi»H°ofdbeBtunr van da Onderofficleraver- .L*Ddmacht „One Belang" beeft w tot den Minlater van Oorlog gewend ™j6l.,0,k, maatregelen te willam doen '"ï1 den meesten spoed aan alle ?T1D''n «n fourler», die tbane méér dan aevan 8al*8»nh»ld wordt ge volgen oP'eiding voor se-geant majoor te Ondertrouwd l. scheltis m. de haan. Helder, 2 Juli 1919. Breewateritraat 40. Hoogstraat 80. Huwelijksvoltrekking 17 Juli Inplaats van kaarten. Ondertrouwd Jl k. snel en a. c. kikkert. Helder, 2 Juli 1919. 2e Vroonetrsat 88 Molengracbt 82 Huwelijksvoltrekking 17 Juli Inplaata van kaarten. Ondertrouwd maria roeffel en jan beervuet. Helder, 2 Juli. Huwelijksvoltrekking 17 Juli 1919. Eenige plaatielijke kennisgeving. Ondertrouwd (bij volmacht): NELLY VAN ES en LOUIS C. LAOAAIJ, Off.-Mach.derlIIekl.K.M., a.b. Hr.Ms. „Kon. Regentes". Den Helder, 2 Juli '19. Binnenhaven 58. Geen ontvangdag wegens ziekte. J0HANNUS BALTUS BERKELJON en DIRKJE VAN VLIET, hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waar van de voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 17 Juli a.s. Helder, 2 Juli 1819. Receptie: Zondag 6 Juli a.s.} Steen gracht 16, van 8 tot 5 uur en Zondag 18 Juli, Wilhelmina- straat 56, van 3 tot 5 uur. huwelijk der tegenwoordige gevraagd een HUISHOUDSTER, sij hulpbshoavanda Juffrouw. Brieven onder No. 861, Bureau van dit blad. Fröbslvctiool aan de Laan. Gevraagd een Helpster, leeftijd ongeveer 1'6 jaar, liefst eenigszins bekend met Fröbelen. Aanmelding btj de Directrice. Gevraagd een flinke WERKSTER. Adres: Koningstraat 30. Een nette vrouw vraagt eenige WASSCHEN aan huis. Adres: Bureau van dit blad. LOOPJONGEN gevraagd. Adres: ALB. HEIJN. JONGSTE BEDIENDE. Te onzen kantore kan geplaatst worden een net JONGMENSCH. Leeftijd niet beneden 15 jaar Sollicltatle'a schriftelijk In te zenden. DE BANK VAN WISSELINK bijkantoor den Helder. Electrotechnisch Bureau vraagt vertegen woordfgerindeze branche, liefst ismnnd met bestaands zaak in aanvsrwanta aitikelan. Brieven, onder No. 858, Bureau van dit blad. Een bekwaam SCHILDERS- KNECHT gevraagd. Adres: J. FREEKE, Spoorgracht. Een bakwaam METSELAAR gevraagd. AdresGEBRS. VAN PELT, Keizerstraat, Net KOSTHUIS aangeboden, voor nat Persoon. Adres: Bureau van dit blad. Te huur een flink WOON- en WINKELHUIS mat luim Erf. Adres: Bureau van dit blad. Aangeboden gemeubileerde Z»T- en SLAAPKAMER. Goede stand. Br. letter K. Boekhandel MAAS, Gevraagd tegen belooniDg oen WONING, huurprfis f2.-- tot f3. Br. onder No. 863, Bureau v. d. blad. Goedkoop reizen VERTREK: V«n Nleuwariiep: Vzn Amsterdam: 'Miinl.iiinl 10 31 «ii Woinid.mirgin MS Vrijd moigin MS Zitiid.iüigit MS Dinsd.morgan 9 30 yu' WoBntd.morggnS 30 Viiji.itrim 330 Zilud moigin 930 Retour onbepaald geldig Nieuwedlap- Amsterdsm. Kinderen bsnsdan 10 jsran half geld, bmeden 3 jarsra vrij. Is marktdienst naar Purmerend, na lossing naar Amsterdam. DE DIRECTIE. Aangeboden een nette SLAAP GELEGENHEID, voor Hear of Dama. Br. onder No. 856, Bur. v. d. blad. Groota dubb&le WONING, mat Tuin, huur f 500.—, in ruil geboden voor modern ingerichte kleinere WONING, met Tuintje, max. huur f 406. Brieven, onder No. 867, Bureau van dit blad. Worden gevraagd door gezin zonder kinderen, twaa of d'ia ongameubtleerda KAMERS met keuken, op netten stand. Brieven onder No. 854, aan het Bureau van dit blad. Gevraagd asn frlsch Slaapkamertje, omtrek Prins Hendriklaan, door net persoon. Brieven onder No. 853, Bureau van dit blad. VERGUNNING tegen (flinken prii® te koop gevraagd. Brieven onder No. 864, Bureau van dit blad. Te koop gevraagd ean Kamer- Orgel. Brieven met prijsopgaaf, onder No. 862, Bureau van ditt-blad. Te koop prima Sïain«r-Viool. AdresBureau van dit blad. Te koop een PAD VINDERSTENT en sanlga KEUKEN-FORNUIZEN. AdresJ. ROB, Breestraat 61. TekoopHANO-NAAkMACHINE, Te bevragen le Emmadwarsstraat 6 (n.m. 7 uuri. Te koop vier naast elkaar ga- legen WOONHUISJES, aan den Kanaalweg, gevelbreedte 20 M., te samen groot 380 M'.j AdresBureau van dit blad. Wegens plaatsgebrek te koop sen zoo good als nieuws SIMGER-TRAP- MACHINE. Voor K sermakers. Rsuzan (xciapjj. Ta bezichtigen 'snvands ns 5 uur. Adr.Anemonenstr.4, nabij Tuindorp. Te koop »en in uitmuntende staat zijnde VLEUGEL-PIANO. Brieven onder No. 860, Bureau van dit blad. Te koop een KINDERWAGEN. AdresBureau van dit blad. Te koop Een Statiefkamsra 13 X18 toebah., Enn HaaraniijwiBl in goeden staat, Ean Vouwwindslwagantje, en Ean Kinderstoel. Adres: Basstraat No. 6, KET te koop (Pdardanmaat). Adres: Langestraat 17. Te koop aanj KINDERWAGEN. Adres: Bureau van dit blad. Te koop een paarheoge, bruine OAMESLAARZEN, No. 37, Aeres: Bureau van dit blad. Heden ontvangen: per pond f 0.30. per 6 stuks 10 et. Breewaterstrast. Vijzelstraat Ontvangen Engslsche Samoen Koontje Kntoon bar. Kocping ta Koet. Koks Kruiden. Kaïrypooder. Plccalilly Pika.ita Saus. Caper, Ltinchham. Leverpastei. Lunchtonp. Tafelzout Ketjap benting. Spsgnstts maceronie. Alle soorten Vleeschwaren. f 25.— belooning voor dengene die mij aan een woning helpt. Brieven onder No. 850, Bureau van dit blad. Te koop, tegen spotprijs, een partij gebruikt Puntdraad. Adres: Aannemer WIJKER. Te koop en spoedig te aanvaarden het Winkelhuis, Weststraat 16. Adres: Aannemer WIJKER. Aanleg van sterk- en zwak stroom-installaties. Levering uit voorraad van eleotr. motoren. Motorpompen etv benzfne-mo- toren van prima fabrikaat. Bsgroofing en prijsopgave geschiedt kosteloos. Veranderen van paaornomen- 4en in *l»ctr. gsschiedt zeer billijk. Orange Marmelade (Engelsche en Hollandsohe). Deventer koek (Kiopman en Baerselman), vanaf 85 oent. Griesmeel 40 en 45 oisnt per 5 one. Koffie 1.05,1.15,1.25, Thee I.OO, 1.25,1.50, per 6 ons. Teleff. 192), Spoorstraat. bijzonder geschikt voor Kinderpakjes, 140 gM. breed, f2.25 per el. 140 cM. breed f3.60 per el. Aanbsvalend, J. TISSING, KEIZERSTRAAT 33. heeft niet plaats op 4, 9 en 11 Juli, in het Gebouw Ankerpark 29. Aanbevelend, eee Tot dien datum geven wl] op alle Inkoopen e== Nog In voorraad een mooie keuze Regenjassen In gummi en waterproof. eee Mantels, voor zeer goedkoope prijzen. heimden - Ondergoederen - Bretelles - Hand- schoenen - Dassen - Hoeden - Sportpetten - eee eee jn de bekende solide quaiiteiten, nu VOOP eee spotprijzen. ëe§ 7c K7 RUIME KEUZE IN ALLE MATEN ONTVANQEN. Qualltelt als voor den oorlog. Gaarns staan wij de Dames met ziehtzending ten dienste. Allé én-verkoop voor Helder en ometreken:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3