MEDEMINNARES, Witte Bioscoop MAATSCHAPPIJ VOOISCIEEPSCREDIET Prima Jams, BIOSCOOP TAVENU CINEMA PAL.ACÊ, BINNENHAVEN 2. f750.000.- 5/2 pCt. Pandbrieven Van Vrijdag 4 tot en met Donderdag 10 Juli HANDELSDAGSCHOOL „Jong Holland" TE ruk! \ffS PADVINDERS GEEFT ACHT! in 6 afdeeiingen. Prachtprogramma, Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland. Uitgifte van een buitengewoon mooi Amerikaansch drama: In de Hoofdrol de vrouw van CHARLIE CHAPLIN DE BANK VAN WISSELINK, „NEUTRAAL" Nationaal „NEUTRAAL" Timmer- en Metselwerken, j. RAN, Grand Café Restaurant „CEtjM". Nieuwe vrucht! Zuidstraat 83. „HELDRIA". T. van Zuylen, IHET PUI Ni DEI SPION!! |DE SLIKSEMTIEINViN BOSTON! G. J. GENEFAAS KANAALWEG 172. G. v. BAAREN, Spoorstraat 56. ECONOMISCHE POSITIE VAN HELDER, DRUKWERK C. DE BOER JR. Verder vervolg Episode 2, van: Vanaf Vrijdag 4 tot en met Donderdag 10 Juli, als HOOFDNUMMER: Wij vestigen vooral uw aandacht op ons Hoofdnummer, waarin de beeldsohoone -merlkaanschf» filmster ELAINE HAMMSHFi -IN de Hoofdrol vervult. q| DIRECTKS. Het Kantoor le HELDER is gevestigd BINNENHAVEN 48» en gespend ren 8,30-12 en 1-5. Zaterdags 8,30-12. Telefoon inteic. Hn. 275 gevestigd te ROTTERDAM Directeur: Mr. W. A. RUTGERS. Trueüo© voor de Pandbriefnoud-*** ALGEMEEN ADMINISTRATIE- EN TRUSTKANTOOR te Rotterdam. in stukken van f 1000.- en f 500.- aflosbaar vanaf 1925. De Directie bericht, dat zij de inschrijving op voornoemde f 750.000.— Pandbrieven openstelt tot den koers van 100 pCt. op Dinsdag 8, Woens- dag 9 en Donderdag 10 Juli 1919 van 9—4 ure bij de navolgende kantoren te dén Helder. benevens de in het prospectus vermelde kantoren, alwaar prospec tussen en inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn. Maatsohappij voor Scheepscrediet. ROTTERDAM, 25 Juni 1919. .I1 met driejaren cursus, te Helder Hat Bestuur dar Handalsdagschool houdt zitting ter inschrijving van LEERLINGEN, op DONDERDAG 10 JULI, MAANDAG 14 on DONDERDAG 17 <ie3 namiddags van 2 tot 4 uur, in het gebouw der Zaovaartschool, Ankarpark. Aan de Handelsdagschool wordt onderwijs gegeven, in: Boekhouden, Handelsrekenen, Wis- en Natuur kunde, Nederlandsche-, Fransche-, Engelsche- en Duitsche Taal en Cor respondentie, Aardrjjkskunde, Ge schiedenis, Staathuishoudkunde, Plantkunde, Dierkunde, Scheikunde, Warenkennis en Teekenen. Het schoolgeld is overeenkomstig bet schoolgeld voor de R. H. B. S. alhier. Da aandacht wordt erop gevestigd, dat daza achool in gaan varband staat tot onze Handelsavondschool. Dsarvoor ge schiedt da oproeping van leeiiingen latar. De Handelsdagschool wordt ge opend Dinsdag 2 September. Nadere inlichtingen verschaft het Bestuur. Als leerlingen worden toegelaten tot de HANDELSDAGSCHOOL met 3-jarige cursus: a. Zij, die in het bezit zyn van eene door het Hoofd eener lagere school en door den klasseonderwijzer ge- teekende verklaring, dat zij geschikt geacht worden het volledig onder- aan de Handelsdagschool te Deze verklaring zal voor elk vak, in het examenprogramma genoemd, duidelijke aanwijzingen moeten bevatten omtrent de vorderingen van den candidaat. Het Bestuur kan, den Directeur gehoord, om bijzondere redenen voor sommige of voor alle candi- daten een gedeetelijk of een vol ledig toelatingsexamen eischen b. zfl, die het toelatings-examen met goed gevolg hebben afgelegd. Het sub b. bedoelde examen omvat: het lezen, het schrijven, het rekenen, de beginselen der Neder landsche en der Fransche taal, der aardrijkskunde en der geschiedenis. Het Bestuur, Jb. BAKKER Dz., Voorzitter. J. DELGORGE, Secretaris. Attentie Os N. V. GraanmaleriJ „De Hoop" te Koegrat maakt be langhebbenden erop attent, dat alle aoorten granen, ook voor HIET-aandeelhou- dert, worden vermalen. Tevens verkrijgbaar VEEVOEDER, tegen concurrnernnde prijzen. N. V. GraanmalerIJ „De Hoop". programma Ondergeteekendon bevelen zich beleefd aan voor alle voor komende van der Hamstraat 17. W. A. RAN, Goversstraat 8. HEDEN, Donderdagavond aanvang 9 uur. de beste merken, cents pondspot. Uitsluitend: HAARHERSTELLER. Beproefd middel tegen het eltvalleb en tot bevordering van denhergroei van 't hoofdhaar, blijkt steeds haf beats. Per flacon 60 o«nc Alléén verkrijgbaar bij: Spoorstraat, Coiffeur. Van 4 tot 10 Juli 1919, EES avond- vanaf half 8—10 uur, Zondags vacaf half 6, j Wedvrom 6 spannende denton van H„LA REINE S'E N N U I E", §H Een ieder spreekt over „La Reine s'Ennuie!" in de Tavenu. Een ieder roept over het spel van Pearl Standish in de Tavenu. 1 i Een ieder verlangt naar het vervolg in de Tavenu. 1 Een ieder roemt de prachtige Muziek in de Tavenu. Een ieder is ingenomen met de Explicatie in de Tavenu. SEE Een ieder zeSfc> het is ietB geweldi88 iü de Tavenu. EEES En daarom is van Vrijdag tot Donderdag de Tavenu uitverkocht I uitverkocht! uitverkocht! Vraagt steeds .te e»ef Overal verkrijgbaar Electro-Technisch Installatie-Bureau voor Noord-Holland te Alkmaar, zal binnen enkele dagen zijn nieuwe zaak openen te den Helder: Adviezen en begrootingen worden gaarne kosteloos verstrekt. Vaar het bskloeden van STOELEN, BREUKBANDEN, KINDERWAGENS, an hat maken van diverse MATRASSEN anz., is je adres: KROONSTRAAT II. In de LANGESTRAAT 46, Helder, verkrijgbaar: Schapsnvloesch met been f0.85, Lappen fl.OO. Alles per vijf ons. LOODGIETER - ZINKWERKER. DAKBEDEKKINGEN. AANLEG GAS- EN WATERLEIDING. SANITAIRE- EN VERLICHT IN G S-ARTIKELE N. Vraagt prijsopgave. Beleefd aanbevelend. VERSCHENEN IS: BEKNOPTE SCHETS VAN DE MEDE IN VERBAND MET HET PLAN TOT AFSLUITING EN DROOGLEGGING DER ZUIDERZEE, BENEVENS EEN AANHANGSEL OVEN DE OEMEENTEFINANCIEN EN EEN KAARTJE, DOOK J. M. L. SAUNDERS, leeraar in de staatswetenschappen en het handels recht aan de hoogere burgerschool e. a. s. tk kampen. MET EEN VOORWOORD VAN W. HOUWING, oud-kapitein ter zee en burgemeester van helder. Prijs f 2.75. Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren en bij den Uitgever: C. DE BOER Jr. te Helder. Hij had ttt lniUig. kwaad giziclit En ïil was uk nitl in haai topje, Zs linktlii mal alle kopjes. Simt uil ra klip di Ihukisl dichl. Haar ziel, tin kopjs gtui p thet Dttl wttd'nn, tok bij deze twee. Hij huil dt stamini «tor gtntdit Et pltii'ling vraagt hj tpgtwtndtn „Zag. vrouwtje, wat eott mtik is dall" En vretlijk klinkt hit„BRANDSMJk", schat!" Poetst Uwe Schoenen uitsluitend met MANJEFIEK „Manj&fiftk" is do naam. Püagnifiok is de glans. ALOM VERKRIJGBAAR. Fabrikanto Wed. Meijer L. Wofifff, MEPPEL. i regeering ten alten tijde bevoegd is dtsu keizer uit het land te zetten, doch dat zijn uitlevering in strijd zou zijn met onze uitleveringswet. Ten aanzien van den kroonprins zou eerst moeten worden oudorzocht of de misdaden waarvan hij wordt beschuldigd in onze uitlevering niet genoemd worden. Wij hopen nog steeds - zegt het Hbl." ten slotte dat de Geasso-, (lieerden van hun opzet om den keizer te vervolgen zulten afzien, waar toch ook onder hen de mèesten er in den grond van hun hart tegen zijn en iemand als generaal Sinuts zelfs openlijk bij de onderteekening van het vredestractaat zijne afkeu ring erover heeft uitgesproken. De Volkerenbond heeft beter werk te doen dan dit. Zetten zij evenwel hun plan door op de boven omschreven wijze, dan rust op onze Regeering eene moeilijke beslissing. Formeel is zij bevoegd den keizer uit te zet ten, als hij niet vrijwillig voor het internationale gerechtshof wil ver schijnen, omdat zij zich deze be voegdheid heoft voorbehouden door Vreemdelingenwet niet op liem toe te passen. Maar het gebruik ma ken van deze bevoegdheid zoude haar indirect medeplichtig makeu aan de vervolging van den keizer. Zeker zouden er heel wat meer waarborgen voor de rechtmatigheid dezer vervolging en der eventueele bestraffing moeten geboden dan het Vredestractaat thans biedt, zoude er voor ernstige overweging hiervan sprake kunnen zijn. Smakelijk eten. De toestand in de zult- en vleèsch- pasteifabriek van Jacob Heil te Ham burg, die het volk aanleiding gaf de fabriek te bestormen en den eigenaar te mishandelen, blijkt allerschande lijkst te zijn. De rijksambtenaren van het toezicht op de bedrijven hadden reeds vier weken geleden gerappor teerd, dat in de werkplaatsen een verpestende lucht heerschte. Arbeid sters toonden bussen bedorven vleesch en een hondekop, waarop de fabriek enkele dagen werd gesloten, doch enkele dagen daarna werd door den gezondheidsraad vergunning gegeven verder te werden. In een andere fa briek, die van Starcke Co., werd in de zult een hondenpoot gevouden, maar toch werden er geen maatrege len tegen genomen. Hetvolkeischtïn verband h ter me de toezicht van het proletariaat op de bedrijven. SPORT. Voetbal. Excelsior I—Sparta I QEMÊHGD NIEUWS. De rechtspositie va» fclzer m Kroonprins. Hot „Hlbld." sehryft Het gerucht omtrent de ontvluch ting van den den voormaligen Duit- schen Kroonprins van het eilaud Wieriugen naar Duitschland heeft verschillende buitenlandsche bladen tot commentaren geleid, die duidelijk doen zien, dat zjj omtrent'de rechts positie van den Duitschen keizer en den Kroonprins hier te lande een averechtsch begrip hebben. Men sprak van onvoldoende bewaking en van de bereidwilligheid der Entente de bewaking over te nemen, alsof ge noemde personen door ons ten be hoeve van de Entente in eene soort preventieve hechtenis worden ge houden tot de tijd zal komen, waarop wij hen ter vervolging zulten uit leveren. Het zal daarom goed zijn nogmaals precies te omschrijven, wat naar de Nederlandsche wetgeving ten aanzien van den Keizer en den Kroonprins rechtens is. Beiden zijn als vreemdeling hier feitelijk toegelaten, vermoedelijk niet rechtens, omdat hun wel geen reis- en verblljfpas, ingevolge de Vreemdelingenwet, van 1849 zal zyn uitgereikt. Geïnterneerd, als 'oehoorend tot een oorlogvoerend leger, zij zij hier indertijd niet; trouwens sind3 hunne komst hier te lahde is met algemeen goedvinden aan alle geïnterneerde militairen de vrijheid hergeven. Ook zijn zy niet als gevaarlijke vreemdelingen geïn terneerd. Eigenlijk zouden dus deze beide vreemdelingen in het geheel niet in hunne vrijheid mogen worden beperkt, en reeds vroeger hebben wij de vraag gesteld, op welken rechtsgrond de Regeering eigenlijk hare bemoeienis met hun verblijf steunt, bemoeienis, die in het bijzonder voor deu kroon prins onaangename gevolgen heeft en zijn verblijf hier te lande tot eene straf maakt, die zijn ergste vijanden niet zouden kunnen verbeteren. Vermoedelijk heeft de Regeering met beide heeren bij hunne komst alhier eene soort schikking getroffen en .hunne toelating van bepaalde voorwaarden omtrent, hun verblijf afhankelijk gesteld. In één opzicht zyn evenwel de keizer en de kroonprins zeker vrij en wy kunnen ons ook niet voor stellen, dat de Regëering hen daarin zou belemmeren, nameiyk om, als hun dat goeddunkt, het land weder te verlaten en zich daarheen te be geven waarheen zy willen, met name dus ook naar Duitschland. Die vrijheid is in de Vreemdelingenwet van 1918 zelfs met zooveel woorden voorbe houden aan de op grond van die wet geïnterneerde vreemdelingen. Het „Hbl." merkt aan op dat onze IM0EZOHOE*. Gsmeentastroppen. Geachte Redactie. Huiverig, tot U te komen met het verzoek, tot plaatsing van het navol gende, huiverig,omdat mij den laatsten keer de mogelijkheid werd ontnomen, te repliceeren, gevoel ik mij trots dat, genoodzaakt, wederom Uw gast vrijheid in te roepen, om uiting te kunnen gevon, aan datgene, wat ik noodig acht en ik niet eerder daarvoor in de gelegenheid kom, als bij hot binnentreden in Helders' Raadszaal. Dat duurt mij te lang, geachte Redacteur, te meer, daar ons college zoo'n geweldige activiteit aan den dag begint te leggen, om concrete voorstellen, door den demissionairen Raad, af te doen handelen, (behalve dan de Burgerwachtpost van f 800 of is deze concreet Laat ik eens even memoreeren onze gemeentestroppen, waarop ik zoo vaak wees en mij al meer en meer in het gelyk doen stelten. le. De „Brikettenfabriek". Of het een strop wordt, geachte lezer? 'tlb het al. 2e. Het spuikanaal? Dit wordt een geweldigen strop, en de uitge trokken f 100.000.— zal minstens verdubbelen. Hierop kom ik met eenigen tijd nader met gegevens op terug. 3e. Gas en electricificatie loopt ook mis. Voor nieuwe verticale ovens zal f400.000.— worden besteed, 't geen mij noodzakelijk biykt, mits men die fabriek rendabel bedient en niet zooals thans, men bij honderden gasmeters doet weghalen. A-pro-pos, die bewuste gasboeten, schy'at thans weer op het tapijt te zyn gebracht. Of de Gemeenteraad of B. en W. daartoe bevoegd is? Ik ontken het. Men leze art. 161, 162, 271, 272 en 282 der Gemeentewet. Ondevgeteekende zal dan ook in hoogste instantie die zaak doen beslechten en is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat alle boeten onrecht vaardig zijn geheven. Boeteheffing is een Rijkszaak, geen Gemeentezaak. Alleen belastingboeten gaat de Ge meente aan,voorzoover het Gemeente belasting betreft. Om verder te gaan. Thans zal de Gemeente aan de eventueele 500 electrische aanslui tingen, het bedrag ad f 18350 jaar- lijksch bijpassen, 't Is een pracht Zoo kost dus elke aansluiting aan de Gemeente f 36.70 voor electrisch verbruik. En als men dan eens nagaat, waar die 500 aansluitingen zulten geschieden, in de meest krachtige financieele wijken, dan vraagt men zich af, hoe hot mogelyk is, dat daar in den Raad niet op werd gevallen. 4i jaar lang klonk in Helders' Raadzaal, als de gasprlisregeling besproken moest worden, den kosten den prijs I den kostenden prijs 1 en thans niets daarvan. Laten zy, die electrisch licht wenschen, dus ook den kostenden prijs betalen, dat is niets meer als billijk. Thans Volkshuisvesting. Dit insti tuut kwam ter sprake in de vergade ring van Maandag 23 Juni j.1. en laat ik het maar direct zeggen, ik ben het met het gesprokene des heeren Spruit volkomen eens. 't Is een lamlendige wflze van werken bij Volkshuisvesting, en daarbij, duur Het deed mij genoegen, dat de heer Michels ook langz;\merhand de over tuiging" begint te krijgen, dat het niet in den haak is, al spijt het mij dat hy durfde te beweren, dat de trage gang van dien bouw, mede de schuld is, van gebrek aan werkkrachten. Dit uit den mond van een sociaal democraat te hooren, verbaasd mij. De heer Michels moet dat maar eens volhouden tegenover de Bouwvak arbeiders, dan zal hem dat wel anders worden uitgelegd. Neen waarde heer, bekwame vaklieden werden afge- en aan Volkshuisvesting, omdat de regeling niet deugde. Bekwame timmerlieden liepen zonder werk en vertrokken naar elders of werden slooper aan het in slooping zijnde oorlogsschip enz. En het is thans, met het oog op het nieuwe bouwplan, de tijd, dat ik er op wil wijzen, met dat bouwplan anders te werk te gaan. Ik heb er al zoo vaak op gewezen, de fout is, dat eigen beheer zoo als dit thans ge schiedt, eene groote mislukking is. Daarvoor is noodig een energiek persoon, en al heeft men nu eenmaaal den naam, daarvoor is het in do daad nog niet zoo Had men positief werk uit eigen beheer verwacht, dan had noodig geweest, in eenen iljd waar die bouw geschiedde, of nog geschiedt: le. dat de materialen zoo veel mogelijk betrokken hadden ge worden bij, zeg b.v. 3ol4 houtleve ranciers en idem steenfabrikanten enz., dan waren de leveringen vlugger afgeloopen geweest. En dan meer arbeidskrachten aan het werk gesteld, als reeds geschiedt is. De voorzitter en de heer Michels, beide halen om hun standpunt goed te praten, tr andere plaatsen bij en de laatste zegt, dat in Heerlen, Bussum, Harderwijk en Zaandam de bouwkosten veel hooger zyn en noemt dan de cyfers. Ook hierin was het standpunt van den heer Michels mis. Iu Zaandam b.v. gaat meer kosten in, dan boven den grond, door noodzakelijk heien. Dan zijn de woningen van hier in vergelijking kippenhokken met die plaatsen, waar de bouwsom hooger is. Maar sterker, ik heb eene rekening gemaakt van de 92 woningen aan den Brakkeveldweg, naar de eenheids prijzen 1918, toen waven deze bei, hoogst en dan had zoo'n woning in begrip 10 winst voor den aannemer, niet meer kunnen kosten als f 2600 per stuk. (Eu 10% is lang altijd niet voor aannemers als vaststaand, eer minder). Laat men nu maar eens opkomen met f 3200, plus hetgeen nu weer wordt gevraagd. Die 68 aan den Polderweg, is heelemaal misdruk. Men kan veilig aannemen, dat die gezamenlijke complex huizen, Polder weg en Brakkeveldweg, tezamen f 75.000 te veel kosten. Gaat er maar aan staan, belastingbetalende burge rij En dat praat nog, om Raadslid te zijn, moet men eerst afgeexcer- seerd zijn. Voor zoo'n excersitie zou ik zeggen, is geen burgerwacht be stand. En dan die ellendige voort gang. Een aannemer had ze alten al lang afgeleverd. Noemt men dat Volkshuisvesting Waarvoor niet eerst b.v. 10 woningen afgetimmerd en deze laten betrekken, oh afgeverfd, om daarna over te gaan. Het moge dan niet voor de betrokkenen aan genaam zlin, maar men is toch ge huisvest. Maar daar is geen animo, waarom het gaat. 't Wordt hoog tijd. dat er, worden die andere woningen gemaakt, in de eerste plaats een publieke aanbesteding plaats heeft, en dan vooral niet in massa, doch b.v. in 5 gedeelten. Dat men 5 aan nemers krijgt, die full speed, kunnen en weten te bouwen. En zoo bengelen ons de Gemeente- stroppen maar om den hals, enkel en alleen van wege de belangen derja lezer, men vuile zelf maar in. Achtend, J. J. schoeffelenberger. Helder, datum postmerk 1919. OE DISTRIBUTIE. Deo Halder. Vanaf Maandag 30 Juui tot en met Zaterdag 5 Juli a.s., zal by den ge wonen handelaar per persoon worden verkrijgbaar gesteld: Op bon No. 64: 8J ons Suiker, tegen de geldende maximumprijzen. Klnderkaort: Op bon No. 43 pond Kindermeel. Op bon No. 44: 3£ ons Suiker. KindarmQslksBrt: Op bon No. 15i pond Kindermeel. Texel. Van 80 Juni tot en met 6 Juli a.s. is by de winkeliers te Texel ver krijgbaar op elke witte bon gemerkt S 5: 3£ ons suiker, 30 ct. p. pond. Anna Pxutowaa. In de komende weken van 23 Juni tot en met 6 Juli 1919, zjjn bij den gewonen winkelier verkrijgbaar, op bon no. 78: i stuk kalizeep per persoon i 6 ct. per stuk, op bon no. 79, en op de lichamen der aanv. wittebroodkaartjes der 100 ste week voor kinderen beneden 1 jaar, 7 ons suiker, op bon no. 80, 3£ ons rijst k 42 ct. por Kg., op bon no. 4, der kindermeelbaart, maizena. Voor de winkeliers is nog een be perkte voorraad havermout beschik baar. VAN ALLERLEI AARD WONDT BAARNE OELEVERD DOOS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4