Dienstregeling op de Hollandsche Spoor Uitknippen en bewaren i Ingaands 9 Juli 1919. Van den HELDER naai AMSTERDAM. Haarlem. D n Haag Rotterdam, anz. VERTREK van Zondags Alleen Zondags Zondags Zondags Helder 6.24 7.29 10.24 12.20 4.11 4.26 6.54 Koegras stopt stopt stopt 4.35 stopt Breezand stopt stopt stopt 4.38 stopt A. Paulowna 6.49 10.47 12.42 4.27 4.58 7.16 Oudesluis stopt stopt stopt stopt stopt Schagen 7.14 7.56 11.08 1.- 4.45 5.33 7.36 Schagerwaard X stopt stopt X Zijdewind stopt stopt stopt stopt stopt N.-Scharwoude 7.36 11.28 1.20 5.05 5.50 7.54 H.-Hugowaard 7.47 8.12 11.40 1.30 5.15 6.03 8.05 St. Pancras stopt 5.03 Alkmaar 7.67 8.35 12.15 2.- 5.48 8.25 8.25 Heiloo 2.09 8.34 8.34 Castricum z 2.20 8.45 8.45 Uitgeest 8.40 12.40 2.38 6.- 8.51 9.19 Krommenie 2.48 9.12 9.29 Wormerveer 2.55 9.36 Koog-Zaandijk 3.02 9.43 Zaandam 9.01 12.65 3.11 6.13 9.52 Hembrug - stopt AANKOM6T te Amsterdam 9.14 1.07 3.28 6.25 9.39 10.06 Haarlem 9.17 2.2G 3.20 6.47 10.30 11.10 Den Haag 10.19 3.21 4.28 7.49 11.16 Rotterdam - 10.59 3.54 5.16 8.23 11.58 Commissie voor Kunstavoidsn In een Zaterdagavond gehouden vergadering van de „Commissie voor Kunstavonden" werd door den pen ningmeester, den heer M. H. Klerk, rekening en verantwoording gedaan. bleek, dat een batig saldo van f 24.36' op de exploitatie overbleef, welk bedrag, ingevolge de indertijd gedane toezegging, zal worden af gedragen aan de kas van „Liefda digheid naar vermogen." Omtrent de in den a.s. winter op te voeren stukken valt uitteraard nog niets te vermeiden. In tegen stelling met het afgeloopcn seizoen, toen men, door de haast, waarmede de werkzaamheden geregeld moes ten worden, nemen moest wat door de gezelschappen aangeboden werd, heeft de Commissie thans allen tijd om rustig een keuzo van stukken te overwegen, hetgeen, naar zij hoopt, aan het programma ten goede zal komen. Te zijner tijd worden hier omtrent wel mededeelingen gedaan. De Commissie heeft verder beslo ten om den prijs der kaarten voor een enkel persoon van f7.- terug te brengen op f6.- evenals de familiekaarten, omdat toch bijna alle abonné's zoo'n familiekaart namen, X Stopt op tijdig verzoek, z Stopt aldaar op Zon- en Feestdagen. Van Rotterdam, Dan Haag. Haarlem, AMSTERDAM, enz., naar den HELDER 6.11 6.23 6.35 6.44 7.09 stopt 7.r Zondags niet Zondags alsdan alleen Zondags Alleen niet tot Alkmaar niet Zondags 7.21 9.46 1.14 4.01 6.22 6.22 9.18 8.01 10.29 1.44 4.31 7.02 7.02 9.49 9.00 11.28 2.57 6.14 8.10 8.10 11.09 9.17 12.28 3.05 6.09 8.30 8.30 10.45 9.33 12.40 3.21 6.26 8.46 8.46 3.29 6.34 9.43 3.86 6.42 3.48 6.50 9.57 12.52 3.57 7.09 9.07 9.07 4.06 7.18 z 4.17 7.30 z 10.23 1.32 4.87 7.50 9.33 9.45 11.50 stopt stopt 9.49 10.34 1.48 4.51 8.03 9.45 9.59 10.44 2.— 6.03 8.15 10.09 stopt stopt stopt stopt 10.14 stopt stopt 10.16 11.02 2.28 5.25 8.39 10.05 10.30 12.14 stopt stopt stopt stopt 10.36 11.19 2.47 5.42 8.68 10.47 stopt stopt stopt stopt 10.50 stopt stopt stopt stopt 10,54 11.39 3.07 6.02 9.18 10.29 11.07 12.36 Vertrek van Rotterdam Den Haag Haarlem 5.31 Amsterdam. 5.25 Hembrug stopt Zaandam 5.47 Koog-Zaandijk 5.58 Wormerveer 6.04 Krommenie EJitgeest Castricum Heiloo Alkmaar St. Pancras H.-Hugowaard N.-Scharwoude 7.33 Zydewind stopt Schagefwaard. stopt Schagen. 7.57 Oudesluis stopt A. Paulowna. 8.15 Breezand stopt Koegras. stopt AANKOMST te: Helder8.35 Zondags alleen van af den Haag. t Over Haarlem. z Stopt aldaar op Zon- en Feestdagen. PLAATSELIJK NIEUWS. Hr. Ms. „Regentes" is 1 Juli vertr. van Aden thuisreis. Hr Ms. „Tromp" is 3 Juli aangek, te Aden uitreis. Hr. Ms. „Zeeland" is 4 Juli aan gek. te Cura^ao. De heer A. van Esschoten te Batavia, vroeger alhier, slaagde voor het machinisten diploma B en niet zooals in een vorig nummer gemeld diploma A. De heer S. Heij man, secretaris penningmeester van het Burg. Arm bestuur, is benoemd tot secretaris- penningmeester van het Algemeen Weeshuis. By het de vorige week te 's Gra- venhage gehouden examen slaagden voor lsten officier groote stoomvaart de heeren Sch. Zuiderhoudt en C. H. Bakker en voor 2den officier groote stoomvaart de heer A. Langhorst, allen alhier. Te Rotterdam is geslaagd voor de acte M.0. f, de heer W. de Jong, Leeraar aan de Ambachtsschool alhier. Coicart Stafmuziak. Donderdagavond concert van de Stafmuziek in de muziektent Plant soen. Door de af deeling Vlisslngen van den bond van marine onderoffi cieren, werd op een Vrijdagavond gehouden zeer druk bezochte ver gadering, aangenomen de volgende Motie. De afdeeling Vlissingen, van den bond van marine-onderofficieren, op 4 Juli '19 in een zeer druk bezochte vergadering bijeen gehoord de besprekingen over het promotievraagstuk bij de marine; diep teleurgesteid in de verwach tingen die gekoesterd zijn, dat na demobilisatie en ook Mj het in func tie treden van den nieuwen Minister van Marine, zoo spoedig mogelijk verbeteringen zou komen; draagt het H. B. op zoo krachtig mogelijk actie te voeren tot oplossing van het bevorderiDgsvraagstuk en gaat over tot de orde van den dag. Kamar van Koophandal. Onder Voorzitterschap van den heer M. A. Kolster hield de Kamer van koophandel en fabrieken jJ. Vrijdag ten Raadhuize eene vergade ring, waarin de Voorzitter mede deelde, dat van den Inspecteur v/h loodswezen alle medewerking werd verkregen, op verzoek der kamer namens de visschers, voor de uit oefening van de haringvangst te Huisduinen. Verder deelde de Voorzitter mede, dat de kamer zich tot den Minister van Landbouw, enz. heeft gewend omtrent den uitvoer van visch, en dat van Z. E. de mededeeling werd ont vangen, dat zoodra de vrede is ge sloten, de beperkende bepalingen op den vischuitvoer gesteld, komen te vervallen, de consentrechten van 7 op 1 ct. zijn teruggebracht, en dat in deze gemeente de gelegenheid is opengesteld tot verkrijging van con senten voor dien uitvoer. Naar aanleiding van een tot den Minister van Waterstaat gerichte klacht over de slechte verzending van visch per spoor en het te lange oponthoud op de spoorwegen, deelde de Voorzitter mede, dat van Z. E. nog geen antwoord hierop is ont vangen. Voorloopig blijft dit punt de aandacht der kamer houden. Naar aanleiding van een in de vorige vergadering besproken uit breiding enz. van het vischafslagge bouw, deelt de Voorzitter mede, dat aan den wethouder van den visch- afslag is medegedeeld, dat de kamer van oordeel is, dat behoefte bestaat aan uitbreiding van dat gebouw naar de eischen des tljds, voor behoud der visscherij, met voorbijzien van gemeentelijk voordeel, dat by het vaststellen van het plan van uitbrei ding het oog gehouden moet worden niet op den aanvoer en de opbrengst der jaren 1917 1918, en dat aan eene betere ljsvoorziening behc bestaat. In verband met den nieuwen spoor dienst deelt de Voorzitter mede, dat om 6.09 n.m. van Amsterdam een trein zal vertrekken, die hier om 9.18 n.m.-zal arriveeren, welke trein in de plaats komt van dien, welke nu 5.20 n.m. van Amsterdam gaat en om 8.04 hier aankomt. Namens de kamer is aan de Direc tie medegedeeld, dat de nieuwe dienst regeling een gewenschte verbetering medebrengt, doch dat de verschui ving van den trein van 5.20 op 6.09 n.m. niet in het voordeel van den handel is, omdat, na aankomst alhier om 9.18 n.m. veel tijd ver loren gaat, welke niet meer produc tief te maken is. Op grond daarvan verzocht d( kamer den bestaanden trein te hand haven. Hieraan wordt door de kamer in stemming betuigd. Ter sprake komt thans de door Burg. en Weth. om advies gezonden plannen tot graving van een kanaal van Julianadorp naar het groot N.H, kanaal. Uit de bespreking hierover blijkt, dat een verbreede vaart noodig is voor vervoer der producten en aan voer van het benoodigde, terwijl het logisch vaststaat, dat de landerijen in waarde zullen stijgen. Ook Juliana dorp met omgeving zou daarvan voordeelen genieten. Evenwel trof het de kamer dat de kosten alleen door de gemeente zullen moeten worden gedragen. De kamer besloot daarom aan het College van B. en W. mede te deelen, dat zij instemt met de gra- viDg van het kanaal, mits in een gedeelte der kosten door den polder Koegras wordt bijgedragen. Bij de rondvraag deelde een der leden mede, dat uit een couranten bericht hem is gebleken, dat bewo ners van Monnikkendam die streek gaan verlaten, met het oog op de a.s. droogmaking der Zuiderzee, en dat hij van meening is, dat men moet trachten die bewoners voor een deel hier te krijgen voor het visscherebedrijf. Besloten wordt, door middel van een geschrift, de -aandacht dier inge zetenen op dezegomeente te vestigen. Daarna wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. BINNENLAND Os droogmaking vaa da Zuidarzta Te Wilp werden gisteren de eerste steenen voor de werken ter droog making van de Zuiderzee ingescheept met bestemming naar Wieringen. Broodkaartan. De Minister van Landbouw beeft bepaald, dat behalve de in art. 2 ran de beschikking van 25 Nov. 1918 bedoelde B- en R-kaarten, in omloop zullen worden gebracht broodkaarten van verschillende kleuren, voorzien van een aantal afscheurbare bons, vermeldende het gewicht van het brood, dat daarop kan worden ont vangen, zonder aanduiding van de soort van brood en van het tijdvak. Nader zal worden bekend gemaakt, voor welke broodsoort en voor welk tijdvak deze kaarten zullen gelden. („St.Ct.") Da maïs uit Zuid-Afrika. De min. van landbouw heeft tot de burgemeesters een circulaire ge richt, waarin bij hun mededeelt, dat in den loop van deze maand de mais, welke het Zuid-Afrikaansche volk ten geschenke heeft gegeven aan de Nederlandsche bevolking, tot mais bloem en maisgries zal verwerkt zijn. De regeering meent in overeenstem ming met de bedoeling van de schen kers te handelen door deze bloem en gries gratis ter beschikking te stellen van do houders van normaal magarinekaart8n. Aan eiken houder zal 750 gram kunnen worden ver strekt. In het vertrouwen, dat de gem tebesturen gaarne hun medewerking zullen verleenen bij de distributie van deze bloem en gries, heeft de regeering om onnoodige kosten te sparen, besloten de bloem en gries onverpakt aan de gemeentebesturen te doen toekomen. Afzonderlijk zal het yeroiscbte aantal papieren zakken, welke 750 gram mals, bloem of maisgries kunnen bevatten,wordentoegezonden. De minister zal het zeer op prijs stellen, indien de burgemeesters ontvangst van de bloem en gries en de papieren zakken zoo spoedig mogelijk tot distributie willen over gaan. i„St.-Ct.K) Da overaenkomstan met da geassosiaardm. Er zijn nog geen onderhandelingen geopend over de beëindiging der tusschen de Geassocieerden en Neder land gesloten agreements, maar de regeering schijnt officieus op de hoogte gesteld te zijn van den wensch der Geassocieerden, de overeenkom sten, met uitzondering van de finan- cieele, to beëindigen op het tijdstip, dat de blokkade kan worden opge heven, dus na de ratificatie van het vredesverdrag door Duitschland. -De overeenkomst met de N. O. T. zouden de Geassocieerden op hetzelfde tijd stip willen beëindigen. Men mag verwachten, dat de opheffing dei- overeenkomsten plaats heeft op de basis van volkomen vrijheid van handelen van beide partijen, zoodat geen voorwaarden nopens den handel met Duitschland in de naaste toe komst zullen worden gesteld. Het lijkt intusschen niet onwaarschijnlijk, dat men van Nederlandsche zijde zal trachten zich met de Geassoci eerden te verstaan wat betreft bun kering en clearance in Geassocieerde havens.- (Hbl.) De E. L. T. A Aan de tentoonstelling zal, gelijk reeds is gemeld, een passagebur. wor den verbonden, dat zijn bemiddeling zal verleenen bij de organisatie van passagier vluchten. Het staat r< vast, dat tijdens den duur der ten toonstelling voor deze vluchten aan wezig zullen zfin een 20 persoont Handley Page toestel, een Vickers toestel, een 4persoons toestel der Aircraft Manufactory, eenö-persoons en een 2-persoons Flying Gospert, een 4-persoons B. A. T. Verder zal er een Farman Goliath lucht-omnibus en een Breguet-toestel wezen. Men zal zich voor twee soorten vluchten kunnen opgeven n.1. een terrein-vlucht of een overland-vlucht. Iedere passagier zal vanwege het tentoonstellings-bestuur als aanden ken een plaat ontvangen, op welke het feit der vlucht zal worden ge boekstaafd. Verder worden er „cups" uitgeloofd voor die toestellen, die het meeste aantal vluchten organi- seeren tusschen ons land en het land, waarvan zij komen. Er bestaat groote kans op de inrichting van een dienst Parijs-Amsterdam. De toestellen uit Engeland zullen waarschijnlijk op officieels wijze worden ingehaald. Ten slotte verdient vermelding, dat het tentoonstellingsbestuur po gingen in het werk heeft gesteld de Amerikaansche vliegers van het derde legercorps uit Koblenz hierheen te krijgen. Dit zou dan de eenige offlcieele Amerikaansche vertegen woordiging op de tentoonstelling ludltchtt laaning. De Ned. Indische leening is met ca. f 61 millioen overteekend. Om den gewezen keizer. De „N. Rott. Crt." schrijft: Naar de berichten uit Londen te oordeelen, zal het er nu dus binnen kort vermoedelijk dadelijk nadat het vredesverdrag is geratificeerd - toe komen, dat de uitlevering van den gewezen keizer aan onze regeering gevraagd wordt. Het geding schijnt te Londen te moeten worden gevoerd Men verwondert zich eenigermate, dat het Eogelsche volk er op gesteld schijnt, deze sensationeels gebeurte nis op zijn gebied te zien plaats grijpen. De koningsprocessen, die de Engelsche geschiedenis kent, vormen niet de roemrijkste bladzijden der historie van het Angelsaksische ras, gelijk trouwens in nagenoeg alle landen de politieke processen, die er gevoerd zijn, weinig bijgedragen hebben tot de glorie van een volk. Ook als men terugdenkt aan de geschiedenis van ruim eene eeuw geleden, en aan het lot, toen over Napoleon gebracht, begrijpt men niet goed, dat Engeland prys stelt, in het thans aanhangig te maken geding eenige leiding te nemen. Napoleon was een reus, een geweldige genie, en kon deswege inderdaad, ook na zijn val, wellicht nog gevaarlijk worden geacht voor de rust in Europa. Niettegenstaande dat is zijn verblijf op St. Helena niet iets geweest, waar degenen, die er toe meegewerkt hebben, eer mee hebben behaald of zelfs maar dankbaarheid ingeoogst. Wilhelm H daarentegen is geen man van grooten wil; zijn rol is onher roepelijk afgespeeld. Gevaar dreigt van zyne zijde hoegenaamd niet, tenzij, misschien, wanneer men zou pogen, van hem in dit opzicht een Napoleon te maken, dat ook hem een martelaarskroon op bet hoofd werd gedrukt. Er is op het oogenbiik, dunkt ons, geen beter middel, om in Duitschland de reactie te voeden, dan het geding, waar men zich nu te Londen op spitst. Intusschen, wij kunnen over dezen loop van zaken verbaasd zijn, de feiten veranderen kunnen wfi niet. Wij zullen er dus hier te lande mee rekening hebben te houden, dat over eenige weken 's keizers uitlevering wordt gevraagd. Wij hebben reeds te kennen gegeven, dat naar onze meening de medewerking daartoe van den Neder- landschen wetgever want zonder den wetgever zal het nietj gaan onder bepaalde voorwaarden niet af gewezen behoeft te worden. Indien het college, dat de zaak onderzoeken zal, voldoende waarborgen voor on partijdigheid biedt, indien den gewezen keizer zekerheid wordt verschaft voor eene behoorlijke verdediging, d.w.z. indien hij bevoegdheid erlangt, de kwestie omtrent de verantwoordelijk heid voorden oorlog te doen vaststellen op grond niet slechts van wat hij uit Berlijn daaromtrent aan getuigen en stukken kan produceeren, maar ook met wat te zijner ontlasting door Fransche, Russische en Engelsche getuigen en akten kan. worden opge helderd en indien dit alles dan in volle openbaarheid zal worden aan den dag gebracht, dan moeten, ons inziens, aan de uitlevering gsenfor- meele bezwaren worden in den weg Op het oogenbiik is het er echter nog verre van af, dat deze voor waarden vervuld zijn. Degenen, die Wilhelm II voor den rechterstoel dagen, schijnen daar zeiven in te willen gaan zitten. Dit is op zich zelf al niet zooals het behoort. Daarbij komt dan nog, dat zij op het geding -zfin vooruitgeloopen. Im mers eene commissie uit de vredes conferentie heeft reeds op hare ma nier de zaak des keizers onderzocht en eene uitspraak gegeven. Zonder dat de gewezen keizer is gehoord, zonder dat hij zelfs gelegenheid heeft gehad iets te zijnen gunste in het midden te brengen, en zonder dat de commissie zelve eene poging ge daan heeft, om het hoor en weder hoor toe te passen, heeft zij het schuldig over hem uitgesproken. Het is, dunkt ons, heel onbehoorlfik, dat degenen, die aldus op de zaak hebben gepraejudiceerd, thans het rechterschap opeischen. Wij gaan verder. Indien het rech terlijke college door en uit het mid den der Entente zal samengesteld worden, gelijk men van plan schijnt, dan kan, menscheUjkerwyze ge sproken, welke waarborgen men den gewezen keizer ook ten opzichte van zijne verdediging geven wil, het ge ding niet anders afloopen, dan met eene veroordeeling. En waarom niet? Om de eenvoudige reden, dat, zoodra de gewezen keizer zou kunnen be wijzen, b.v. aan degenen, die in 1914 te St. Petersburg of te Parijs hadden te beslissen, ten minste evenveel schuld toevalt als aan hem, en rechter te Londen dit zou gaan er kennen, aan bet vredestractaat zijn geheele grondslag zou worden ont nomen, en dus teveDS de facto over het vredestractaat zou worden vonnis geveld. Over de schuld van den keizer aannemende voor een oogenbiik, dat hij in Duitschland de leidende persoon is geweest, wat minst genomen twijfelachtig mag worden genoemd - kan niet worden geoordeeld, zonder dat tevens over de verantwoordelijkheid voor den oor log beslist wordt. Het is eene onmo gelijkheid, het een van het ander te scheiden. Daarom kan het Londenscb geding, zooals de Entente het thans op touw gezet heeft, niet beters worden dan eene vertooning, waarvan de ont knooping van te voren vaststaat, een publieke vermakelijkheid voor het Londenscho plebs, de lezers van de „Daily Mail" en andere stuivers bladen, eene goedkoope tooneelschik- king voor eene bioscooponderneming, die een prikkelfllm wil hebben. Het afschuwelijk leed van de laatste vijf jaren is echter te ernstig geweest, om er een dusdanig slot aan te maken. Indien er een objectief onder zoek naar de schuld voor den oorlog verlangd wordt, dan ligt het zeker in de lijn van ods land, dit te be vorderen. Het te voorkomen, op grond van oude opvattingen omtrent asyl- recht, of door ons te verschuilen achter formeele regelen van uitleve ringsrecht, zou ons weinig waardig zijn. Tegen het uitzonderingsrecht, dat door de uitlevering zou worden geschapen, zien wij niet op. Indien het een oprecht verlangen der Entente is, van nu af aan in het internatio nale verkeer het algemeen menschen- recht te doen erkennen, waarop zy zich ter rechtvaardiging van de pro cedure tegen den keizer beroept dan behooren wij dat in de hand te werken. Maar juist omdat wij dit wenschen, moeten wij, voor zooveel in ons vermogen ligt, zorg dragen, dat de eerste uitspraak over dit recht en de verplichtingen die het oplegt, eene eerlijke, onbevangen uitspraak zal worden en geene bespotting daarvan. Eerste voorwaarde daartoe is, dat de rechter, die oordeelen zal, ook indien het geval ertoe leidt vrijspreken kan. Varzat la Eagalaad. - Etn intarvlaw mat Prias Haadrik. De correspondent van de „N.R. Ct" meldt d.d. gisteren De reactie tegen het plan om den Keizer terecht te doen staan, is in vollen gang. Men merkt haar op in particvriiere gesprekken in de clubs, zoowel als in de pers. Zeer opmer kelijk was hedenochtend het stilzwij gen van de Northcliffe bladen. Te- zelfder tijd plaatst de „Times" drie ingezonden stukken over de quaestie, waaronder een van den vroegeren hoofdredacteur-buitenland van de „Times" sir Valentine Chirol, in welken brief krachtig wordt betoogd, dat het berechtingsplan onverstandig en dwaas is. Deze brief heeft veel indruk ge maakt. Van de andere bladen heeft de „Star" een artikel, waarin tegen het heele plan wordt geprotesteerd, en waarin de volgende tamelijk onge lukkige passage voorkomt, welke wellicht niet buiten verband is met het verslag, dat de „Daily News" heeft van een interview te Bern, met Prins Hendrik: „Het is ondenkbaar, dat de Konin gin der Nederlanden, met Haar Duit- schen Prins-Gemaal, den Keizer zou uitleveren, indien Zij daartoe niet werd gedwoDgen. En geen Volkenbond zou een begin kunnen maken met de meest drastische inbreuk op de onafhankelijkheid van kleine naties, welke maar mogelijk is." Tot dusver de Star. De Daily News had n.1. het volgende verslag van een interview, dat haar correspondent te Bern Zaterdag 1.1. had gehad met den Nederlandschen Prins-Gemaal Ik legde hem een verslag voor van de rede van Lloyd George, gehouden op Donderdag, en waarin sprake was van het terechtstaan van den voor- maligen Keizer te Londen. Hij zag er natuurlijk tegen op, zich daarover uit te laten. Zijn schouders ophalend en de lippen toeknijpend, schudde hij het hoofd. „Ik kan over deze dingen niet spreken", zeide hy„Wij ver- keeren in dezelfde positie als Zwitser land. Wij hebben gastvrijheid ver leend, en wij kunnen er ons niet mee bemoeien". „Maar" wierp ik op „stel, dat 23 of 24 mogendheden een nota onderteekenen, waarin zij de uitleve ring van den voormaligen keizer vragen, wat zal Nederland dan doen Na opnieuw een blik te hebben geslagen in het verslag van de rede, zeide hij: „Ik weet niet wat Lloyd George bedoelt. Duitschland heeft een belofte onderteekend, dat het den ex Keizer zal uitleveren om terecht te staan; en indien Duitschland hem opeischt, zullen wij verplicht zijn, zijn verzoeken in te willigen." Ik vroeg den Prins, of tfij den ex- Keizer of den Kroonprins in Neder land ontmoet had. „Neen", antwoordde hij. „Er was" - zoo hield ik aan - „een bericht, dat U. K. H. den Kroonprins had ontmoet, toen deze op het punt stond, het land te ver laten, en dat U hem gesmeekt had te blijven." „Dat weet ik", antwoordde de Prins en hij noemde met een niet weer te geven uitdrukking, het Londensche blad, waarin het gestaan had. „Mag ik dat bericht dan tegen spreken?" vroeg ik. „Dat moogt u; ik heb hem niet ontmoet. Het is nonsens (dumme e—Bonar Law antwoordde: „Daarover laat ik mfi liever niet uit," Murray vroeg, of hy (Bonar Law) 'ist dat niemand er byzonder naar verlangt dat de ex-Keizer naar Engeland zal worden gebracht (toe juichingen). Hierop gaf Bonar Law geen antwoord. De Parijsche correspondent van het „Hbld." seint d.d. 6 JuliVer schillende bladen wijden artikelen aan de terechtstelling en geven een juist résumé van de opvatting der Nederlandsche regeering, welke zich op een zuiver juridische basis plaatst. Sommige bladen zijn de meening toegedaan, dat Nederland, indien de uitlevering van den ex-keizer ver zocht wordt, hem zal beduiden, dat hij vry willig voor het Hoog interna tionaal gerechtshof dient te verschij nen of anders het land zal hebben te verlaten. In dit laatste geval zou de ex-keizer zich alleen naar Duitsch land kunnen begeven, waar de regee ring, die het vredesverdrag heeft ge rekend, hem zal moeten uitleveren. Het „Petit Journal" zegt, dat de redactie van het verdrag niet inhoudt, dat men de beschuldiging inzake de tijdens den oorlog begane misdaden laat varen, misdaden, die zoowel be staan in het schenden van de inter nationale moraal als in het voorbe reiden van den oorlog of het schen den van de Belgische neutraliteit. Volgens het algemeen oordeel der rechtskundige adviseurs, kunnen de rechters alle straffen, tot de aller zwaarste, toepassen. Men gelooft echter niet, dat de ex-keizer ter dood veroordeeld zal worden. Hindenburg au Foch. Generaal-veldmaarschalk von Hin denburg heeft een open brief gericht aan veldmaarschalk Foch waarin bfi hem „als hoogste leider van een leger, dat eeuwen lang als kost baarste lichting de tradities heeft hooggehouden van ware soldateneer en ridderlijke geest", verzocht ervoor te yveren dat worde afgezien van den eisch tot uitlevering van den keizer en deze schandelyke vernede ring aan het Duitsche leger en het Duitsche volk te besparen. De veldmaarschalk stelt zichzelf ter beschikking van de geallieerde regeeringen en zegt ervan overtuigd te zyn dat iedere officier van het oude leger bereid is hetzelfde te doen. Ten slotte vroeg ik, of de tegen woordigheid van den Prins te Bern, de hoofdstad van den Zwitserschen Bond, eenige politieke beteekenishad of het bv. in eenig verband stond met den Volkenbond. „Niet in het minst" antwoordde hy - „ik ben hier als particulier en incognito". De Daily News geeft in haar be schouwingen over de uitlating van den Prins- Gemaal, dat de aandrang van Duitschland zou moeten komen, het volgende te verstaan: Het zou dus de taak van de geallieerden moe ten zyn, Duitschland te dwingen om van Nederland te vragen, Duitsch- lands afgezetten vorst uit te leveren om voor zijn vijanden terecht te staan. Dat is ten slotte de wetteiyke op vatting en het schynt veel eenvou diger en ook een beetje eerlijker voor de geallieerden hun eisch zelf te stel len. Indien zij werkelijk eensgezind en werkelyk oprecht waren, zou Nederland het waarschyniyk onmoge lijk vinden, zich te verzettenindien - naar het geval schynt te zijn de Ver. Staten en Japan er in het geheim vijandig tegenover staan en Italië, op zijn best, onverschillig is, zou de eisch natuurlijk veel aan kracht verliezen. Indien de geallieerden in deze quaestie werkelijk krachtig wilden optreden, zou het inderdaad heel moeilyk voor hen zijn, tegen Nederland op te treden, zonder zich bloot te stellen aan de beschuldiging van tyrannie. Uit Londen wordt nog Bonar Law heeft in het Engelsche Lagerhuis, in antwoord op een vraag, meegedeeld, dat tot nu toe door de geallieerde regeeringen nog geen vertoogen zyn gericht tot de Neder landsche regeering betreffende de uitlevering van den voormaligen Keizer. Echter worden de noodige stappen in deze zaak gedaan. Dalziel vroeg, of er inoffleieele mededeelingen (aan Nederland) waren De onlusten te Forli schijnen vrfi ernstig geweest te zy'n, daar de materieele schade er door de Italiaan- sche bladen op raillioenen wordt ge raamd. Hier en daar schynt de be weging, die tengevolge van de duurte ontstond, een revolutionnair politiek karakter te hebben BUITENLAND VradesDoderhandelingin. B»tprikla|in ta Parijs. Parys, 6 Juli. De Opperste Raad der geallieerden heeft Zaterdag een vergadering gehouden, waaraan werd deelgenomen door Clemenceau, Lan- sing, Balfour, Tittoni en Makino. Beraadslaagd werd over de quaestie- Hongarye en besloten den tegen- woordigen toestand ten aanzien van de blokkade te handhaven. Da ratificatia vaa hat vradasvardrag. Berlyn, 7 Juli. De Statencommissie (bet lichaam, dat in de plaats is ge komen van den gewezen Bondsraad) beeft de ratificatie van het vredes verdrag goedgekeurd. Niauwa ondarhaadelingaa. Berlijn, 7 Juli. Naar de „Deutsche Allg. Ztg." over het vergelijk nopens de bezette gebieden verneemt, heeft het Duitsche departement van buiten- landsche zaken, ofschoon 't hetver- geiyk had aangenomen, met het oog op de ongewone hardheid van de overeenkomst, nogmaals aan Clemen ceau verzocht, daarover nieuwe on derhandelingen te voeren. Clemen ceau heeft zich in beginsel bereid verklaard tot zoodanige besprekingen, Duitschland. PiuRdaringm. De plundering van weekmarkten in Rynland-Westfalen lykt veel op een tournéé van een circus of too- neelgezelschap. Achtereenvolgens her haalden zich deze tafereelen in Hörde, Dortmund, Essen, Hamm en einde lijk Vrijdag ook in Oberhausen, waar bij door de troepen geschoten en ook met handgranaten geworpen werd en 32 personen gewond zyn. Het schijnt, dat een troep raddraaiers van plaats tot plaats trekt om de wanorde aan te stoken en zich dan by de plunderingen te verrijken. Btlglë. Di „BminniQ". Het „Handelsblad van Antwerpen' schrijft De stoomboot „Gneisenau", wier kelderen in 't begin van den oorlog en wier vlotbrengen door de Duit- scbers, gepaard gaande met groote feestelijkheden, door onze lezers ge kend zyn, is dus als oorlogsbuit ver kocht geworden en werd Vrijdagna middag op de Beurs te Antwerpen te koop gesteld door den beer se kwester Francis Delbeke en den heer deurwaarder Frans de Laet. Daar de inzetprljs één millioen v waren er enkel „groote" koopers tegenwoordig, die eerst aarzelend opbodenmaar vervolgens ging bet er op los en met bommen van 100.000 fr. bestormden ze malkander. Zoo ging het tot 2.800.000 fr., aan welken prijs de „Gneisenau" finaal werd toegewezen aan kapitein Gia- como Mangiarotti, van Genua. Met de kosten, 10 pet. op het eerste millioen en 5 pet. op de rest, komt het schip aan den inkooper op 2.990.000 fr. te staan. Om het schip in orde te brengen zullen er nog wel voor 2i millioen fr. werken moeten in uitgevoerd worden. Men hoopt, dat die werken in Antwerpen zullen uitgevoerd worden. Italië. OllUltlR. Volgens een N. T. A. bericht uit Berlijn, draadloos uit Nauen ont vangen, komen er uit Zwitserland berichten over ongeregeldheden in verband met de duurte in verschil lende plaatsen van Italië, waarbij ook dooden vielen. Te Florence werden vele winkels geplunderd en vernield. Te Florence werd de alge- meene werkstaking afgekondigd even- in verschillende andere plaatsen. BEMENGD NIEUWS. Birooving? Een tweetal agenten, die Zaterdag nacht door de Plantage Middenlaan te Amsterdam surveilleerden, troffen een 34 jarigen man in bewusteloozen toestand en op den grond liggende, aan. Zij brachten hem naar het po litiebureau, waar bij spoedig bijkwam. Hij verklaarde door één of meer personen te zfin aangevallen, die hem bewusteloos sloegen, na hem beroofd te hébben van zyn portefeuille, inhoudende een bedrag van f 20.000. BaavaratikkiRg. Aan de Schelpenkade te Leiden is een 84-jarige man, die alleen in zijn woning was, door gasverstikking om het leven gekomen. Bidorvin ichapauvlaitch. Te Ueberruhr zyn, tengevolge van het nuttigen van bedorven schapeu- vleesch, 2000 menschen ziek. Tot dusver zijn er vier overleden. In het bedorven vleesch zijn paratypbua- bacillen ontdekt. SPORT. Schorman. Zondag had te Zandvoort de jaar- lijk8che schermwedstrljd (sabel) om den Sumatrabeker plaats. Aan dezen wedstrijd werd door 7 vereenigingen deelgenomen. De Heldersche scherm- vereeniging, vertegenwoordigd door de heeren M. H. v. Duim, W. P. Hubert van Biyenburgh, J. Doorman en N. P. Diephuis, behaalde den derden prijs. Voetbal. Uitslagen van Zondag. Concordia I—Victoria I 6—1. Stormvogels I - Trek vogels I 2 -1 Zeemacht II-H.V.V. I 4-2. Wieringen. Wieringen—Stormvogels II 0—1. Terrein Huisduinen. Sparta I—Excelsior I 2-0. Korfbal. Hedenavond half acht heeft op het terrein aan den Bolweg de tweede vriendschappelyke wedstryd plaats tusschen de korfbalafdeelingen „Pro Patria" en H. B. S. V. De vorige wedstryd werd door H. B. S. V. ge wonnen met 4-3. Ook nu hebben belangstellenden vryen toegang tot het terrein. UIT DEN OMTREK. Chriatailjka school to Braazand en ta Juliaaadorp. Maandagmiddag had te Breezand de eerste steenlegging plaats voor de nieuwe Christelijke school aldaar. Dea avonds vereenigden zich vei. belangstellenden ter feesteiyke her denking in het Evangelisatie-lokaal. Binnen eenige maanden hoopt men den cursus aan te vangen. Tevens kunnen wij mededeelen dat de voorbereidende stappen voor den bouw eener Chr. school te Julianadorp thans zoover gevorderd zijn dat de totstandkoming verzekerd is. Men is voornemens binnenkort een aanvang met de werkzaamheden te maken. Taxal, 7 Juli. Van een reisje terugkeerende, kwa men de bewoners van een arbeiders huisje, in den Prins Hendrik-Polder, tot de onaangename ontdekking, dat tijdens hun afwezigheid in hun wo ning was ingebroken. Een kinder spaarpot met inhoud was verdwenen, terwyl een kastje en andere meube- belen onder handen waren genomen en zwaar beschadigd bleken te zijn. Het geval wordt door de politie ernstig onderzocht. Door fraai weer begunstigd, kon Zaterdag het uitstapje, dat Woensdag door het slechte weer niet badkuu- nen doorgaan, met de schoolkinderen van De Cocksdorp, Midden- en Zuid- Eierland, onder leiding der onder- wyzers, worden gemaakt. De kinde ren genoten veel, niet het minst van de bioscopische voorstelling op het kermisterrein. Voor de kermis bleek dit jaar buitengewoon veel animo te zijn. De ondernemers van vermakelijkheden en de kermishandelaars, zullen stellig wel voldaan van hier gaan. De meeB- ten hebben bepaald goede zaken ge daan. Door de vereeniging tot bevorde ring van het vreemdelingenverkeer, afdeeling Texel, is een tweede ver- beterde uitgave van een wandelkaart beschikbaar gesteld. Aan deze kaart, die zeer fraai is uitgevoerd, is inder daad veel zorg besteed. Ter marktwaren heden aangevoerd, 285 lammeren. De prys was van f 17.— tot f 24.— per stuk. CORRESPONDENTIE. Wegens plaatsgebrek moesten eenige ingezonden stukkon tot het volgend nummer blyven liggen. VI8SCHERIJBERICHTEM. Aangebracht tl Niimwedlep- E Joll. Door 43 kolder*: 800 tongen, per «tuk f 1.60; 8000 middeliongen, per etnk f 0 0J 11.10; 400 klein* tongen,p.et.f 03j26tarbotten, per et. f 6,- f 10.- 80 roggen per etnk t 3. 120 kleten klein* echol, per kiet l 6— (10 -: 60 kleten eohmen por klet f 8.— l 10.-10 kleten p!eterm»nn*n, per kist f 10.— t 12.- 100 kleten ïetechol, per kist f 14 f 1?,- '1 kisten ocbelvlscb per kist t 9 - s 112 Door roggen rUechei*63 roggen, per etuk I 1.60 s f l.85. Door geepylsecbera60 tal geep, per tal f 6 26 s t U.60. 7 Joll Door 16 korden: 230 tongen, peretok 11.60; 6.0 mlddeltongen, per stok T0.8<s fOW; 160 kleloe tongen, per etnk f 0.85; 4 talbotten, per etnk f6- «f 10-; 20 kleten tetscbol, per klet 116 - a f 19 - 80 kleten klein* echol, per klet 1 7.60 a f 9.- 16 kitten echtrien, per klei f 7.- a t 8

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2