Totale Uitverkoop I. GRUNWALD „NEUTRAAL", Groot Concert, PARIJZER~BËZETTING. Kermis-Paling. Groot- en kleinhandel in Lompen enz. Brandstoffen-Bureau - Heider. Eerste Zomeruitvoering Groote Kerk, Alkmaar, S. HERSCHEL's Mode-Magazijn Dames-enKinderhoeden RUNDVET, Advertentiën. Confectie-Afdeeling Manufaeturen-Afdeelïng WetkliBden-Vereeniging „O.S.W N1TIONÜALTJE, PARIJSGHE S0FZFN ZEEBANKET. T. C. G0VERS, Loterijbriefjes. bij S. HERSCHEL ,ÏE FIJNPROEVER 6. VISSER, Wiststraat 24. M. C. VISSER, le Vroinstraat 7. 1. VISSER, WaganM 1. Knipies. Weener Dames-Coupe. Nationale Verzekering en Herverzekering-Mij. P. F. DE LEIJ, Balistraat 29, Amsterdam. Geert kermis, wel Paling! leqerberichten. Verlofpassen en broodkaarten. A»ogorUn bij de verstrekking van brr k-.erton ntn uillit.iiren met. verlor dooir dI«»lbut1o organen In de verschillende gomi ten niet kan worden nagegaan o' da betrokkenen leods ln het boeit z|jo d|fl' kia'ten dan wel, of deze aan hen nog niet zlja oltgerelkt, ls door don Mlnlrier van Oorrog oepoald dnt op de ve-lo'oa°een van de hlo- voren bedoelde mul- talron mn.« woiden aasge'.eekend Ta reedalof la niet) ln het bezit vsn broodkaarten, Militaire politie. Het aantal, tot de militaire politlelroe behooieide militairen woidt belangrijk uitge breid. De totale sterkte dier troepen wordt vaatgevield voorloopig uo t»n hoogste 17 eieren en 10 0 onderofficieren en min militairen. Oplafding tot onderofficier. Tan de lichting 1919 zallen B Infanterie 6* m liclena worden opgeleid tot aanvoerder in den rang van eergeant. Deze op- leiding zal worden gevolgd in de eerete plaats door hen, die zloh deertoe opgeven en geschikt worden geacht en - indien zich geen voldoend aaDtsl daarvoor Dezchikbaar etelt door hen, dia tot het volgen dier opleidlne worden ver plicht. De opleiding heeft tegimontegew|)ze plas».. Z|j die de opleiding volgen, zijn verplicht drie en oen helve maand nk te dienen. MARINEBERICHTEN. ritenants te H Teienburgw terngvorwaent. Mot hot op 16 Aog. mar Ooat IndiS ver kend particulier stoomschip T*»anan va Botterdemeche Lloyd zullen deiwaarta ver ken een Uaneport metlnescheoei ogen gn ondeiofflulertn en CO korporaals en manec Mot den laten Aog. worden uit den zeedienst ontehgen: bootsman J. van der Flae, «toker la kl. J. Marchsnd en matioca Qe kl. A, W. Harmie Opgave van overgeplaatste onderofficieren der zremacht Oo 31 Juli: oppergeschntmaker H. Meijer van DanchntmakerÜ Willemsoord naar Marine étisoliasvment te Amaterdam; bootsman A Qalck en eergssnikonatahal W. J.F Locr.snen van Waohtrchip Vlmaingen naarMarlnekazame 'tmaterdem; se'gianlenkonstabei A. Klinken berg en W. K. H. Slagelaar van Marinekazerne Wiliemaoord naar M«»ln«kazerne Amsterdimi Idem J. Muller en D Teenatra yen Behona Morlnekszerne Amsterdem. Hr. Mn Koningin Rcg'ntes ia op dethuli op i Juli van Aden vertrokkon Hr. Ma Tromp op da uitreis op 8 Juli te Aden aangekomen en o. rr..,jQiiteCumqsoaangekomen Hr. Ma Zteland is SïöQISVAARTBERICHTESI. Stoomvaartmaatschappij Nederland. Banka, thuiar., arriv. 6 Juli to F.lmonth. Batoe, thoiurnssa 2 Juli Perlm BsweaD, van Ntw Yoik naar Java, arrlv. 29 Juni ieDarb»n. Kiilmata, thuiar. paae 29 Jonl Perlm. Rotti xirrlv. 2; Juni v. New York te Batavl a, Ambon vortr.l Juli v. Philadelphla n. A'dam. Kottardsonucfie Uoyd. TiEnbora vertrokB Juli vsn Botterdam naar Java en waa te l n. 10 nam. in zee Toaarl, uilr.paae.BJallLlzud Ineubmf e, nltr., ye>tr. 8 Juli v. Port-Siid. Sitoobando, uiir ,»rrlv 8 Juli tePort-Stld. öaroet arrlv. 1 Juli R'dim te Norfolk. Dell, nltr., vertr. 28 Juni v Port S «ld. Kedlrl, uiervertr. 4 Juli v. Cardiff. Hol!. Amerika t|]n. Nieuw-Arastsrdsn: vet trok 2 Juli van New-York n-.ar Botterdam Rotter d «m vertr 6 Jnll v. R'dam n New-York en waetel'Ju 10 nam. in zee HommeludJJk, v>n Java naar New-York, vertiok 28 Juni van Bsrbodos. Waaldijk v.so New York n. Java, vewok 28 Juni venDjrbsn Noordnm. van Bot'erdam naar New-York, paaa. 2 Juli 6 u nam OapeBaca. Kon. Wsst-lnd. Maildienst. Javiü-Pflöifie Lijn. Nias vs.n Stn FrsncUco naar Batavia, vortrsk 28 Jonl vsn Nsgseskl. BUllton vertr 1 Jutl v. Ban Frencisco n. Java. Java Bengalen-lijn. üeram vertr, 19 Juni v. Ja va n. Oalcntta. Oalcutla vertr. 26 Juni v. Bomb»y n Bsngoon. Java-Chlna-Japan Lijn. TJlleboet anlv. 6 Juli V- A'dam te New York. MARKTBERICHTEN. Broek op Langondljk, 7 Juli. Wortelen f7— a f 9 dito kleine f 0.61 f 0.80, gewicht 89,650 K.S.; Bohoteche mulzrn f 6 20 a (910 achiolmeaatera f 8 60 a f 10 4'i, gawlcht 2)4,021 K G drleliDgen f4- a f 610, kriel f BS3 n 380, gewicht 28,151 K G nlleï per 100 K.G Purmcrend, 8 Jnll 1919, 14 stapels Fabriekekaaa per 60 K.G, f 71.50 83 Boerenkaas 50 (80 Commissie 60 f 0.— 1 Middelbare „60 76 60 Goudoche kmaa 60 0. 1109 K.G botaf per K.G. f 8.16 af 8 20 672 Bunderen 297 verte per k.0. I 193 381 216 nsslke en gelde 860 - 760.- 28 Btlersa 1 84 Fasïdon 61 vette CalvcroB per B..0 t 1.93 i a- ï'°Ss - gfAikAlvsTso pat «tak 265 «BobKsro idl. peur stak ffokkBlVBMUl pits AltlSt 1 160 vatte Vunksjt. pe' 1 0. 0.- 66 - I 0 - 0.~ 1 0,- 0.- 1 0.- 1.60 1 230 92 Blazer. «ar stak 1 - Ycmann flai Hahapw 1 610 83- 1 68- 0.- 1 0 - 46 - I 95.- 0.- I 0.- 19 - t 82,- -- Kalkoe»*» I 0. - 1 o!- - Kipaloï.» pss 100 aftslzD - Seneielaien „100 - KiavltMtaTSR pnr «tak - nk Appalcu i - m*oo f*MM t 16!- 1 i 10.'- o—i t - 0—0.- 0.- 1 0.~ Burgerlijke Stand v. Helder, 5 tot en met 7 Juni 1919. BEVALLEN: J. J. Hoog-v. Vliet, d.; T. v. d. Plaat—Kieaewetter, z. G. Laagland Winder—Breen, z.K. Groenbard—Zondervan, z.S. L. C. Boot-Kooljman, z.; J. P. v, d. Rest— v, d. Giessen, z.M. E. Holtz—Bakker, z.C. Pouli-Dienaar, z.G. Sweers- Kansen, z. OVERLEDENB. Hagenaar, 40 j., E, P. Laféber—Collet, 67 jaar. De Heer en Mevrouw BATTAERD - Qbreen geven kennis van de geboorte van hun Zoon HENDRIK ADRIAAN JAC0BUS. Ginneken, 6 Juli 1919. Baronielaan. HELENA C. BERGERS-Blom en P. BERGERS geven kennis van de geboorte van een Dochter. IJmuiden, 7 Juli 1919. Neatnnuastriat 24 Geboren: HENDRIKUS JOHANNES, Zoon van K. HOLTZ en M. E. HOLTZ—Bakker. Helder, 7 Juli 1919. Geboren: HENDRIK. Zoon van: B. SWEERS en G. SWEERS-Kansen Den Helder, 6 Juli 1919. WilhelminaBtraat 81. GeborenWILHELMINA CATHARINA Dochter van J. DE GROOT -KiTER J. DE GROOT en Helder, 6 Juli 1916. ZOMER UITVERKOOP KAMAALWEG 71 en 74 KEIZERSTRAAT tOBa. Heden overleed na een korte, hevige ziekte onze trouwe vriend HENDRIK RUD0LPH JURRJENS, OIT, v Gez 1ste kl. K M, J. Huese. F. de Boeb. W. Vebploegh Chassé. Helder, 7 Juli 1919. Eenige en algen kennisgeving, •emeene Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze lieve Zoon en Broer HENDRIK RUD0LF, Officier van Gezondheid late klasse K. M., in den ouderdom van bijna 33 jaar, in het Höpital Wallon te Leiden. H. R. Juebjens i Haarlommer- J. Juebjens- meer, Ley- de Heus, muiden. J. J. Juebjens, Detroit, Mich. U. S. A. C. M. van Beussel— 1 Kalamazoo, Juebjens) Michigan H. van Bbussel, j U. S. A. M. H. Jubbjens en Verloofde. Leymuiden, 7 Juli 1919. De ter-aarde-bestelling zal plaats vindeu, Donderdag 10 Juli te 12 uur op de begraafplaats Rijn hof te Leiden. De familie zal gaarno op den dag der begrafenis v.m. van 10-11 uur, bewijzen van deel neming in ontvangst nemen in Maison Prins, Rapenburg. Met diep leedwezen vernamen wij dat hedenmorgen, na een smartelijk lijden van 14 dagen, in het Hópital Wallon te Leiden is overleden, de Officier van Ge zondheid der le klasse H. R. JURRJENS. Zijn nagedachtenis zal steeds door ons ln hooge eere worden gehouden. Het Militair- en Burger-per soneel geplaatst bij het Marine hospitaal te Willemsoord en het Kon. Instituut voor de Marine. Helder, 7 Juli 1919. Heden ontsliep zacht en kalm, onze lieve Vrouw en Moeder ELIZA PETR0NELLA COLLET, oud 67 jaar. W. D. J. LAFEBER en Kinderen. Helder, 6 Juli 1919. ZatdBtiaat 2. DANKBETUIGING. Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelljl een dank voor de vele blijken van belangstelling zoowel van binnen als buiten de Gemeente ondervonden, gedurende de ziekte en overlijden van onzen geliefden Pleegzoon, Broeder en Verloofde HUBFRTUS MIRIE JOHANNES VAN BASTEREN. Uit aller naam, P. KEET. Jnpl-iats van kaarten De ondergeteekeneen betuigen bun nen tmlelijkfin dank voor de belang stelling, betoond op den 3en Julij.1. De Families, KRUL en HOLSTEIN. DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wij onzen op rechten dank voor de zoo talrijke be wijzen van belangstelling, zoowel binnen als buiten deze gemeente, bij onze 25-jaiigo Echtvereniging op 5 Juli, ondervonden. H. WIEGEL en Echtgenoote. Langestraat 103. Da Heer en Mevrouw DOORMAN SCHERMEN,Weststrast 42tzullan gaarne bozoakon afwachten, Zondag 13 en Zondag 20 Juli a s. van 34T/a uur. Kon. Ned. Vereeniging ONZE VLOOT', Afdeeling HEIDER. Op vertoon voo hot bowljs vin lidmaatschap wordt pon da loden dezer afdeeling een speciale pleeta aangewezen bil dn plech tige onthulling van do godonkbaok voor willen dan lultonnnt ter zoo OE JOHOH op DOkDEROAS A.S., Ion 2 o. 30 n.m. Hel Afd.-Bestuur. Geboren: AR1E J0HA». Zoon van S. L, C. BOOT—KOOIJMAS en A. BOOT. Helder, 6 Juli 1919. Acht»r*tr**t 43. Ultkeerlng dividend. Bakkerij 5 Woanail.g Juli. n.m. van 3 tot 8 uur. Winkel 6 °l0 donderdag 10 Juli. n.m. 3 lot 0 u Magazijnen „deSter" 5°/, Gebr. Leen 5°/o ng Woimdng 18 Juli, n.m. van 3 lel 8 uur. Reelnme's op Dorderdug 17 Juli, n.m 8 Int 8 uur. HET BESTUUR. LUNCHROOM Spoorstraat, Helder. woensdag, zaterdag en zondag 's avonds 8-11 uur. GROOT SUCCES. Direotie: FLORIS NAP. AANBEVELEND. Verloren e»en zwart lecren Taschj-s met inhoud, gaande van Ruigweg naar Huisduinerweg. Adres: Vischstraat 8, HONDJE weggeloopen, zwart nn bruin, Gelieve terug te bezorgenGraven- dwarsstraat 1. Noodhulp b.z.a., zelfst.k.koken en werken. AdresAchtergracht W.Z. 3. Mevr. H. v. PRA.AG, Nieuwstraat 4, vraagt een nette Dag-Dien«t- oode, hoog loon. Terstond gevraagd o®n flinke DIENSTBODE. Adres: Binnenhaven 102. NOOOiHULP. Gevraagd, tijdens ziekte, een DAG- MEISJE, voor lichta werkzaamheden. AdresBothastraat 32. Wegens huwelijk der tegenwoordige wordt gevraagd een nstts WERKSTER. AdresMiddenstraat 40. Een not MEISJE gevraagd. AdresMevr. v. d. MEIJ, Kan aal weg 30. Een paar nette menschon vragen senige WHsuchsn. Het goed wordt net behandeld en zeer helder thuis bezorgd. AdresBureau van dit blad. Gezocht te den Helder, bespraakts pcraoiten, w#!ka veel met publisk in aanraking komen, en dia geneigd zijn voor Etectro-Instailatfa-Bureau tegen voordaRiiga voorwaarden te Acquisitaeren. Vekkennia niet noodig. Brieven onder No. 874, Bureau van dit blad. BloamboHonpslier of -p>.-l»«ars gevraagd, bijFirma W. SEIGNETTE, West-Einde, .Anna Paulowna. Leerilng.Electricinn gevraagd. Zich aan i e melden tusschen 7 en 8 uur 's avonds,Electrotechnisch bureau GENEFAAS, Kanaalweg 172. Gevraagd een nette LOOPJONGEN. Adres: ELTE, Koningstraat. Twse flinke LOOPJONGENS gevraagd. AdresGRUNWALD, Con- fectie-afdeeling, Kanaalweg. H.H. Schconmaksre. Er biedt zich aan een net en vlug REPARATEUR. Brieven onder No. 877, Bureau van dit blad. ZAALKNECHT gevraagd. Ook voor de morgenuren. AdresN.V. WITTE BIOSCOOP. Gezin met twee schoolgaande kin deren zoekt hulp ïn da huishouding, wegens ziekte der vrouw. Liefst zoo spoedig mogeljjk. AdresJu. BAKKER, Schoorldam, Gem. Warmenhuizen. Kan geplaatst worden »en notta KOSTGANGER. Adres: Ruljterstraat 2. Gevraagd Inwoning, bij Wed. z. k. of bij alleen wonende Juffrouw, door Wsduwnaar. Brieven onder No. 873, Bureau van dit blad. Een alleen wonend lieer, op leeftijd, zoekt oen Juffrouw om behulpzaam ia zijn in da Hulahoudinj/, P.G., om na wederzijdsch goedvinden een Huwe lijk aan te gaan. Br. met opgaaf van ouderdom, onder No. 875, Bureau van dit blad. Nette menschen, zonder kinderen, vragen dria opg^mwubilfiartla KAMERS, met gebruik van Keuken, Brieven onder No. 876, B'areau van dit blad WTefgëneigd i-'a dezen zomer Dam58 of Htaren Studenten gedurende enkele weken in pinwon t,e nemen, wordt verzocht zich schriftelijk te wenden tot Dr. Redeke, Direkteur van het Zoölogisch Station, Buitenh., alhier, WON1NGRUIL. Woning te Anutuidam in ruil ibodenvoor idemteHoldsr Huurprijs f 300 k f 400. Brieven letter G., Boek handel MAAS, Te koop vier maant nlkraar ge legen WOON HUISJES, aan don Ktnaalweg, gevelbreedte 20 M.r te samen groot 380 Ms. Adres: Bureau van dit blad. Aanbieding van Prei-, Koolraap, Bloemkool' en Savoinfcoofplan tan, 40 et. psr 100 stuks. Adres: Emmastraat 49. Te koop twee paar zia nuad als nieuwe, iags Damesschoenen, no,37,ft0 Adres: Bureau van dit blad. VERTEGENWOORDIGER. Hooge Provlaio aan Vertegenwoordiger voor Dan Helder en Omistreken voor een Fabriek van Schoen- en Poetscrême. Degenen, die reeds in deze branche gewerkt hebben of goed bekend zijn bij afnemers, gelieven sollicitaties te zenden, met uitvoerige inlichtingen en referentiën onder No. 2004, Alg. Adv. Bur. D. Y. ALTA, Rotterdam. Do verkoop wordt door flinke rroclami» gesteund. Schoenmakers-Patroons-Vereeniging „HELDER". Dia leden, die gewoon zjjn- werk te nemen van patroons worden, ingevolge besluit der ledenvergadering van 2 Juni, beleefd uitgenoodigd een samenspreking te willen bijwonen met een delegatie uit het bestuur, over het loontarief, in gebouw „Irsna", op Woensdag 9 Juli a s. 's avonds half 8 uur. g-et gegf;Uur voornoemd. Koopt een en U doet mee aan de a. s. trekking der Staatsloterij Te koop aangeboden oen qoad onder- hïu^an rood plucht CANAPÉ Adres: Bureau van dit blad. Te koop een blauwe vuil stoffen JAPON en aan witta ROK on BLOUSE, ta ssrnen voor f 10.— Adres: Gravenstraat Ia. Te koop non gosd loopend MOTOR RIJWIEL, merk „IJsink", 2'/4 p.k. Adres: Julianadorp 82a. Te koop gevraagd een Sextant en wen Ze&kijkar. AdresWeststraat 96. Te koop oen klein Heerenhuis mBt Tuin, op goeden stand. Leeg te aanvaarden. Brieven onder No. 878, Bureau van dit blad. Voor s p ot p r ij s te koop oom PapogseS m<t mooie, zvme kupartn Kooi. Adres: Molenstraat 172. Te koop Hink Burgerwoonhuis, Ankerpark 23. Adres Gebr. v. PELT. H, K&ndflsachcoi, Alkmaar. BOEKEN to koop aangeboden. Adres: Bureau van dit blad. Te koop oen zuiver wollen, grijs Hsnrcn Colbert-Coetuum, mast onguvosr 52. Adres: Bureau van dit blad. Eact WAAKHOND te koop, e&n geplan FORNUIS en ze* giafjur. ST0HEN. Adres J. RIESLING, Oude Belt 1. Te koop «en mooie Kinderwagen, Adres: Bureau van dit blad. Te koop een Klndsrbadkuip Zink, Ben Waschfontein en ean Qoofittaenbxk. Te bevragenAchtergracht WZ. 18. ZAAKJE «oir nvornameasfigaboilsn. Adres: Bureau van dit blad. Te koop twee Bttrgarwoonhuizon. Ook afzonderlijk. AdresBureau van dit blad. Ter overname aangeboden ®on partij Gasornamemen motBrsndnrs, Qlazsn en Kappan Te bevragen bij den Directeur van het Zoölogisch Station, Buitenhaven, alhier. Te koop een lichte PROMENADEWAGEN Adres: Bureau van dit blad. I nkoop ttgsn zeer hoego prijzen van heelt el gedeeltelijke inboedels, alle soorten Winkelgoedeien enz. Overal te ofatbieden.. Brieven onder motto „Inboedel" aan het bureau van dit blad. WEDEROM VERKRIJGBAAR: 10 ct. psr «tuk. Bilaefd a.anb3V(sl9ifld, H. J. J. BUISMAN (Ja. H SCHOL). Vanaf heden verkrijgbaar bij Gebrs. KRAAN, SPOORSTRAAT «4, d« eerjpte gestoomde reuzen Makreelen. Tevens Poonan, Pietermannen, fijne gerookte Schar, Bokking, Beap, nieuwe Maatjesharing, enz., enz. Aanbevelend. WESTSTRAAT 72-73. ASPHALT PAPIER, ZINK, BLIK, BANDIJZER, ROOD BLADKOPER. Wegens Familie-omstandig heden Is de zaak van Jb. HARJER Zn. a.s. WOENSDAG (9 Juli) GESLOTEN. Planten. - Planten. - Planten. AangebodenPreipianteri, dikke Brabantsche Winter-reuzen van Ca- ranton. Koolrapen, gr. blauwkop. Boerenkool, prachtig mooi gekruld blad. Aanbevelend, N. SPIEKMAN, Artillarifrstraat 41. V20 V10 Vs V4 Va lot«n KONINGSTRAAT 23 Let op dit adres. Voor fijnproevers stel ik verkrijg baar een enorme voorraad hoogfijne vette Spaarndammer Paling. Verzoeke tijdig uw bestelling op te geven, daar de vraag zeer groot is en deze kwaliteit paling bij nie mand te verkrijgen is. Ga dus naar het bekende speciale Heldsrschi Palingwinkel, KEIZERSTRAAT 8B Ondergeteekenden maken bekend, dat zij hebben opgericht amr» pak huis voo( hst borgan an aorteor^P van Lompan, zoodat zij de hoogste waarde kunnen geven voor aila soorten Lompen. Dagelijks te ontbieden, zoowel bin nen als buiten deze gemeente. Pakhuis: Lsngastesu 5. Den Heldsr Op vertoon der oude legitimatiekaarten kunnen vanaf DONDERDAG ÏO JULI afgehaald worden de kaarten van de handelaren HEIEMAN en SCHAGEN. De beschikbaar gestelde bons kunnen afgeleverd worden. De Brandstoffen-Commissie. onder leiding van den Heer J. HENRI OUSHOORN, Dir. „Toonkunst" Alkmaar, WOENSDAG 16 Juti 1919, 'a avonds 7 uur. PROGRAMMA: ORATORIUM van F. MENDELSSOHN I voor Koor, Soli en Orkest. SOLISTEN: IARTHOLOY, Mej. JANNA BRANDSMA. Sopraan, Amsterdam. Mevr. WILLY VAN SONSBEECK-HOMMES, Alt, Egmond a/d. Hoef. De Heer JAC. VAN KAMPEN, Tenor, Bloemendaal. MAX KLOOS, Bas, Hilversum. Gttmengd koor: 150 leden, door het HAARLEMSCHE SYMPHONIE ORKEST. Toegangskaarten k f 1.50 pl. 15 cent sted. belasting te Alkmaar in den Muziek- en Boekhandelverder te Bergen by Brouwer, te Egmond in filiaal Hs. Ooster en Zoon, te Schagen bij Trapman, te Helder bij Duinker, te Hoorn bij Strumpel, te Uitgeest bü Van der Hoek, te Midden-Beemster bij Lakeman, te Purmerend bij Muusses, en by den Secretaris Ohlen te Alkmaar, Metiusgracht, per postwissel f 1.65. Vertrek der avondtreinen en trams: richting Amsterdam en Haarlem 9.57, lichting den Helder 9.33 (stopt Hugowaard), Bergen 9.45, 9 20, Schagen (dram) 9.48, Haarlem (tram) 10.45. Wegens familie-omstandigheden zijn Woensdag 9 Juli Rijwielzaak en Werkplaatsen GESLOTEN. Firma P. J. LAFÈBER. BEKROOND met Eereprijs, een zllvaran lauwertak, Tentoonstelling voor Mode Reform 1905 te Amsterdam. Voorts 5 gouden, 6 zilveren en 4 bronzen medailles, in verschillende vakwedstrijden. Curaus 6 weken f18 -. Volledig onderrloht f40.-. HEEREN-COUPE, Engelsch systeem. Volledig onderricht f60.-. Na afloop DIPLOMA. Patronen op milt verkrijgbaar. Aangifte dagelijks JONKERSTRAAT 48, bij C. KLITSIE. KONINGSTRAAT 23 Nog voorradig een groots soitssring lagsn zeer lage prijzen. Goedgekeurd bij Kon. Besl. van 20 Juni 1919 No. 34. Bij bovengenoemde Mij. wordt een leder koopier van een NATIONALE OBLIGATIE gegarandeerd dat hij «en de trekking deelneemt, du» ook de tooo niet uitkomende Nos. Wij houden er geen aparte trekking op na, of extra prijzen, maar een leder Speelt absoluut mee. V20 kl. f 0.70. V20 doorgef. f 3.50. Voor Den Helder een aotlef Hoofdvertegen woordiger en Agenten gevraagd. Hooge provisie. Succes verzekerd. Inlichtingen worden verstrekt hij den Inspecteur: OPRUIMING van aas partij Donkerblauw Cheviot ii h Zwart Grijze Buckskin, klein ruitje. Verkrijgbaar pulk be.t eigengeslacht bij BEEK, Middenstraat. 100 c.M. breed f 1.75 per el, »0 e."2 40 140 cM. „3.75 140 c M. 2.40 140 c M3 60 Aanbevelend, J. TISSING, Keizerstraat 33. Koopt een en U doet mee aan de a. trekking der Staatsloterij. In „DE TOKO" - KANAALWEG 155a is ruime voorraad echte Spaarndammer gerookte Paling. Tevens prima harde volle Bokking en gerookte Geepen. Puike nieuwe Haring 12 ct. per stuk. Beleefd aanbevelend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3