GROOTE UITVERKOOP OUDKERK v. PRAAG, P :rj Ziet de spotprijzen. ZIET DE UITSTALLING f 6.98. Nutsspaarbank Prima Engelsch Machinegaren, 500 yards, 247* ct. per klos. EIGNOIR5 opruiming, Advertentiën, Oasprifs. Leeraar Zeevaartschool Helder. Profiteert allen van de^ honderden koopjes. moderne patronen, nieuwste modellen, ren medaille van H. M. de Ko ningin, benevens een kunstvoor werp Loja, eigenaar-stuurman Pie- ter Bon, tijd 2 u. 29 m. 52 s., 2e prijs, de kleine zilveren medaille, Gar naal, eigenaar Kon. Marine Jacht club, stuurman P. J. Hendrikse, 2 u. 29 m. 14 sec. Regenboogklasse, le prijs, groote bronzen medaille, uitgeloofd door H. M. de Koningin-Moeder, bene vens een kunstvoorwerp: Wonder kind, eigenaar-stuurman O. G. van Heteren, tyd 2 u. 28 m. 26 sec.; 2e prijs, zilveren medaille, uitge loofd door de Kon. Ned. Ver. „Onze Vloot", afd. Utrecht, Kwikstaart, stuurman-eigenaar D. Hulzinga, tijd 2 u. 28 m. 35 sec.; 3e prijs, de bronzen medaille, Lies, stuurman- eigenaar L. Huybrechts, tijd 2 n. 28 min. 37 sec. Het protest van den heer Hul- singa tegen „Wonderkind" werd ongegrond verklaard. De „Koningin-Regentes." Blijkens bij het Dep. van Marine ingekomen bericht is Hr.Ms. pant serschip „Koningin Regentes", op reis van Indië naar Nederland, 8 Juli te Port Said aangekomen. Bij den commandant bestond het voornemen den volgenden dag naar Algiers te vertrekken. De „Tromp". Hr. Ms. Tromp is 5 Juli van Aden vertrokken. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer J. M. L. Saunders, leeraar in de Staatswetenschappen aan de gemeentelijke H.B.S. te Kampen, is thans ook als zoodanig benoemd aan den R.H.B.S. te Steenwijk. De heer R. Hoekstra, verifica teur alhier, is met ingang van 15 Juli overgeplaatst naar Rotterdam. Aan de Universiteit te Leiden is geslaagd voor het eindexamen van den Ned. Ind. administratieven dienst de H. W. Vonk, alhier. Met ingang van 1 October is aan den lichtwachter bij 's Rijks kustverlichting te Kijkduin L. Walboom, op zijn verzoek, wegens meer dan 55-jarigen leeftijd, eer vol ontslag uit 's-Rijksdienst ver leend. Bij het te Amsterdam gehou den examen slaagde voor het han delsdiploma Schoonschrijven onze plaatsgenoote Mej. G. Visser, leer linge der Handelsavondschool al hier. Den 10 Juli slaagde voor öe 3e klasse der Handelsdagschool te Alkmaar onze plaatsgenoot H. J. ter Hall. Onze vroegere plaatsgenoot J. Adriaanse is benoemd tot amb tenaar bij den Raad van Arbeid te Alkmaar. Bij besch. v. d. Min. v. Mar. is met 10 Juli a. d. klerk bij 's Rijks werven te Willemsoord, S. J. Bruin, op verzoek, als zoodanig eervol ont slag verleend. Vacantie-Kinderfeest. Door de afdeeling Helder van den Bond van Nederlandsche On derwijzers is reeds verschillende malen een vacantie-Kinderfeest ge organiseerd voor de kinderen dei- lagere scholen Dit feestje bestond fin een uitstapje naar Schoorl, en, voor de heele kleintjes, een feestje in school. Ook voor dit jaar is een boot tochtje georganiseerd. Maar maar de onkosten, alleen voor het reizen, overschreden verre de begrooting. De afdeeling wendde zich daarop tot den Minister van Marine met het verzoek een of meer booten der Kon. Marine ter be schikking te mogen krijgen. En dezer dagen werd een gunstig ant woord ontvangen, zoodat de „Los", de „Bulgia", en vermoedelijk nog een kleine sleepboot, 28 Juli hon derdtachtig kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar naar Schoorldam zal brengen om eens fijn den heelen dag aan de fuif te gaan. Voor de kleintjes zal dan waarschijnlijk een schoolfeestje Worden georgani seerd. Wie nu dit plan sympathiek vindt zou er wel één gevonden worden bij wien dat niet het geval is? en daarvan nog niet daad werkelijk blijken gaf, die zende zijn bijdrage omgaand aan mej. E. S. Held, Zuidstraat 19. Want geld is natuurlijk in de allereerste plaats noodig. En hoe meer geld hoe reus achtiger deze kinderfuif. Bis dat qui cito dat. Vrij vertaald: men geve spoedig en dubbel! De Gemeente-briketten. Blijkens achterstaande adverten tie van de Brandstoffen-Commissie UITVERKOOP is de verplichting om op de halve eenheden van de indertijd be schikbaar gestelde bons gemeente briketten te nemen, voorloopig in getrokken. De verbruikers b e- hoeven die dus niet te nemen, krijgen echter voor dat gedeelte hunner bon voorloopig geen andere brandstof. Met het kolenbureau wordt echter onderhandeld over de mogelijkheid om de gemeentelijke briketten buiten de rantsoeneering te houden; hieromtrent is evenwel nog geen beslissing genomen. Tot October zijn de thans be schikbaar gestelde bons inwissel baar. Wegens de bergruimte in de pakhuizen der handelaren dringt het Brandstoffen-bureau er bij het pubhek op aan reeds thans zooveel mogelijk brandstof te betrekken. Men behoeft niet bang te zijn, dat in dien tijd de prijzen zullen dalen, want de in onze gemeennte be schikbaar gestelde hoeveelheden zijn tot gereduceerde prijzen ver krijgbaar in tegenstelling met ver schillende andere plaatsen. GEMENGD NIEUWS. Dubbele moord. Te Hengelo (Gld.) is Donderdag een moord gepleegd op twee be jaarde menschen, G. J. Beumer en zijn zuster. Op den tweeden kermisavond tus- schen zes en twaalf uur zijn de oudjes vermoord. Men vond ze gistermorgen badende in hun bloed, de man in het voorhuis, de vrouw in het achterhuis. Tusschen lien lag een greep in drie stukken. Zeer waarschijnlijk heeft aan dezen moord diefstal te gronde ge legen. Tot nu heeft men nog geen spoor van de moordenaars kunnen vloden; Onvoorzichtig. Op de nabij Soekaboemi gelegen onderneming Terbawatie, peuterde de vrouw van een employé aan het slaghoedje van een dynamietpa- troon, waardoor het slaghoedje en daardoor ook de patroon ontplofte. Het huis werd vernield, de vrouw was op slag dood, haar man is ernstig gewond. INGEZONDEN. De Kloet-ultbarsting op Java. De Kon. Nationale Bond voor Reddingswezen en eerste hulp bij ongelukken „Het- Oranje Kruis", waarbij als lid is aangesloten do. Noord-Hollandsche Vereeniging „Het Witte Kruis", besloot over geheel Nederland gelden te doen inzamelen ter leniging van de be hoeften der slachtoffers van boven genoemde uitbarsting. Op verzoek van het Hoofdbestuur heeft het Bestuur van de afdeeling Helder van „Het Witte Kruis" be sloten ook hier een inzameling te doen houden voor genoemd doel. De couranten hebben uitvoerig mededeeling gedaan, welke de ge volgen zijn geweest van deze uit barsting, waarbij zeer veel men schen zijn omgekomen en ook de stoffelijke schade zeer groot is. Het Bestuur van „Het Witte Kruis" vertrouwt dan ook, dat de ingezetenen van den Helder gaar ne zullen bijdragen om den nood te lenigen. In den loop der volgende week zal U een lijst worden aangeboden om van uw steunverleening te doen blijken. De Voorzitter van de afdeeling Helder van „Het Witte Kruis": G. DE VEN. P.S. De ondergeteekende zal ook gaarne persoonlijk giften in ont vangst nemen. G. de V. Geachte Redactie! Dat ik een illusie armer ben, schaam ik niet te bekennen. De heer Schoeffelenberger is van goe den raad niet gediend en geeft er de voorkeur aan, zich ook verder bespottelijk te maken. Het zij zoo. Maar waar hij blijkens zijn laat ste stuk het verschil tusschen scherp en vlegelachtig niet bl jjkt te kennen, maakt dat verdere discus sie met hem onmogelijk en on vruchtbaar. Des te eerder schijnt dit 't geval, waar hij als ultra-revolutionair ar chitect in goed aannemersgezel schap is gekomen. Hoogachtend, A. W. MICHELS. Mijnheer de Redacteur. In uw blad van Donderdag j.1. vroeg en verkreeg de heer Zon dervan gelegenheid om eenige op merkingen te maken naar aanlei ding van een door u gepubliceerd verslag van een raadszitting. Jam mer .is het, dat door dien heer niet uitvoeriger is geschreven over hei onderwerp: „Groentenveiling". Zoo als de door dien heer geschreven zin daar staat, komt het mij voor dat niet velen uwer lezers de zaak duidelijker en begrijpelijker is ge worden. Ja, M. de R., 't kon wel zijn, dat, de heer Zondervan het zelf niet te best weet. Wat toch is 't geval'? Voor een paar jaar geleden was de toestand zoo, dat een ieder op de veiling kon lcoopen, koopman of burger. Waar door den burger zijn maal groenten gekocht werd, was het wel niet aangenaam om als brood- venter daarbij te staan, maar dit was nog al zoo heel erg niet. Dit wtrd echter anders. Vrouwen en mannen kochten en verkochten de groen ten enz. weer int hun gang of keu ken. En, waar wij als groenten- handelaren ons brood moesten zoe ken in dat verkoopen, daar was dit toch een voor ons onduldbare concurrentie. M. de R., na een nogal tamelijk vinnigen strijd hebben de hande laren dit gewonnen: dat ieder die handelaar is en wil worden op die veiling vrij mag koopen en dat ieder burger een hoeveelheid groenten kan koopen voldoende voor een middagmaal. Door de Veilingsvereeniging is daarbij uit gemaakt, dat een ieder, die op hare veiling koopt, vooruit honderd gul den moet storten. M. d. R. Ik kan mij toch niet voorstellen, dat de heer Zondervan als vakvereenigingsleïder bezwa ren maakt als een andere groep menschen door hunne vakvereeni- ging trachten hunne positie te ver beteren, en vooral waar het hier toch een zeer billijke zaak betrof. M. d. R., wij hebben het nog niet eens zoover gebracht om met on georganiseerden niet te willen sa menwerken, iets, wat van het stana- punt des heeren Zondervan ons ten kwade moest worden geduid. Of is het zoo, dat de handelaren, nu ja, wel een vereeniging megen hebben, als zij haar maar niet ge bruiken:? Door dezen maatregel is nu vol gens den heer Zondervan ieder in gezetene thans gedwongen te beta len wat de groentenverkooper vraagt. M. d. R. In zijn algemeen heid is die stelling waar. Maar züo is 't toch overal. De manufacturier vraagt, en men betaalt, de bakker vraagt, en hetzelfde, de arbeider vraagt en weer hetzelfde. Zoo zou ik verder kunnen gaan. Ook zou men nog kunnen zeggen: 't Is mij te duur, en men neemt het niet. Iets wat mij honderd maal per dag overkomt. De beteekenis aan dien zin te geven, zal "wel moeten zijn dat de ingezetenen te veel moeten betalen en dat de groentenverkoopers er een extraatje van halen. (O. W. noemt men dat), en dit ben ik zoo vrij tegen te spreken. Uitgenomen een enkele, die op andere wijze iets heeft verdiend, zijn alle groentenverkoopers heel gewone werklui, die van 's morgens zes tot 's avonds 8 of 9 uur moeten scharrelen om hun brood te verdie- j nen, altijd, als hun vrouw (en als zij kinderen hebben) ook hun kin deren meewerken en dan zijn er toch nog velen die niet eens uit een schuldenlast blijven. Wanneer «de beteekenis aan dien zin moet gegeven worden, dat de prijzen voor aardappelen en groen ten zoo hoog zijn, dan moet de heer Zondervan die ook niet in dien maatregel zoeken. Wat toch is het geval. Alles is duurder geworden, dus ook de groenten, en aard appelen. Niemand zal toch zéker verwach ten, dat de tuinder zijn waren los laat voor prijzen, gelijk voor den oorlog. Let alléén maar op de aard appelen. Voorheen om dezen tijd aardappelen voor 80 a 90 cent per zak. Wanneer de Minister nu niet garandeert 2.80, dan willen ze niet eens rooien. Wie deze week zijn oogen heeft gebruikt, die heeft het kunnen zien. Maar, ter zake. Nu in dezen tijd van het jaar waren er altijd massa's bloemkool, en, waar veel van is, wordt goedkoop, vooral van deze groente die weg moet. 't Is een heerlijk eten en wordt door haast alle menschen begeerd. Zij, die even met de tuinderij be kend zijn, weten wel, dat de bloem kool is mislukt; dus er is niet zoo veel bloemkool. Nu wij leven in een tijd, die zich richt naar „vraag en aanbod" komt het vanzelf, dat die bloemkool duur is. Is nu dit artikel te duur, dan moet iedere koopman andere groenten hebben en zoo doende blijft alles een hoogen prijs houden. Iedere groentenkoopman wil eten voor zijn klanten hebben en blijft hij wachten, dat het wat goedkooper wordt, dan krijgt hij meesten tijd niets. Daar is hij niet klaar mee en -ook de menschen niet, die gewoon zijn bij een bepaald persoon te koopen. M. d. R. Door den heer Zonder- van wordt de hoop uitgesproken, dat hierin (waar nu in?) spoedig een grondige verandering ten goe de komt, waaraan door dien heer zeer zeker mede gewerkt zal wor den. Ik geef hem de verzekering, dat door mij met belangstelling wordt uitgszien naar alle maatrege len, die mede moeten werken om het leven der Heldersche ingezete nen gemakkelijker te maken. U, M. d. R., hartelijk dankend voor de plaatsruimte, verblijf ik Hoogachtend C. BAKKER, Secret. der Ver. van Aard., fruit en Gro entenhand el „Ons Belang". CORRESPONDENTIE. Eenige ingezonden stukken zijn tot het volgend nummer blijven liggen. SPORT. Voetbal. Zondag a.s. voetbalwedstrijd tus schen: Helder II„Concordia". Aanvang 9.30 uur, terrein Bol- weg. „Concordia" komt uit met: Bakker Ilte J. Kikkert Vechgel Diedenhoven Baas W. Gode Brinltsma J. Augustijn Prins Smit Concordia H—Zeemacht II Aanvang 10 uur. Terrein Marine Werf. H. V. V. Ivan Speijk I. Terrein onderzeekazerne. Aanvang 10 uur. V. V. komt uit als volgt: N. N. Uipkes Dienaar A. Boele N. N. Kroese Molijn Selderbeek Boele Vader v. d. Beek Burgerlijke Stand der Gemeente Helder. 10 Juli. BEVALLEN: M. C. E. Tydeman- Huisman D. GEHUWD: Klaas Bakker en Rempje Koster. Cornelis van de Poll en Trijntje van Rijn. 11 Juli. BEVALLENT. Willemsen- Vries D., Z. Pronk-Zoer Z., A. E. de Lange-Schellinger D. OVERLEDEN: G. J. Troost, 18 jaar. MARINEBERICHTEN. Bij E. B. i« met II Jali d. In dienst ge- stelden ge;.ecB. lalt. kol. der mar. J. A. ven Tooreoburg, op reiz, ter zake van lanrdurlgen disast, o-nieuer eerv. ontslag nit den diectst onder toek. van poos, J K B, 1» met 1 Aog. a. d. lalt t. z. la kl S Vliman, op vetz, eorv. ontilag alt don zoed. rerlsBDd. Officier van administratie Se kl. der Kon marine O Jansen wordt nit Ooet-Indiö terug verwacht. Bij Kon. bealnlt van 8 dezer ia, met ingang "an 21 Jnll, a«n lolten.nt ter zee Se kl. S. H Vernède. op zijn verzoek, in Oost-IndlS eervol onteleg nit den zeedienst verle-nd. Luitenants ter zee le kl. EL C. Lonwersa en O. H. Poolman worden alt Oott-Iadie terng- verwachi. De kapitein luitenant ter ze* J. J. de Vries van Hr. M«. Hydrograsf, is met Inging ven l Jnll gesteld tsr beschikking en de officie-- machlDlet der 8* kl. A. J. ZUlstrn met inging v»n 27 Juni eveneens gesteld ter beschikking Opgave van overgeplaatste onderofficieren de> zaemacht 0:i 14 Juli: booteman A. Gerritsen v»n Wachltchlp Vliselngen naar Wachtechi, Willemsoord tergt mach,nedrijver W. de Graaf van Beemekercknaai Oaderzeedl.net te Woord Op 16 Jnitaergeantacbrljrer J P.Hartmanvan van Sreijk na r Koningin Emma: Oo 1 Aog se.geantachrljvar 8 S„oe:der van Koningin Emma naar Departement van Mtilne. W J. L van der H-aa, korporoalkok M. Oi*U ilmmeimaDScaaat D. J. Karasen, marinier dei le kl T. A. Kul dei il, leerllngmontent P. Zoemer, laerllngstoker J M Hoefman en korporaal der mariniers J. G. van den Aakster. Hr Ma Tromp ie op de uitreis 6 Jnii van AdeD vertrokken en Hr. Me. Koningin Regentee op de thalsiels op 7 Jali te Suez aangekomen ST00MVAARTBERICHTEN. StoomvaartmiatBohappIj Nederland. Keiimata, thnisr., vertr 6 Jnll v. Fort Said. Lombok, thnisr., paea. 6 J all Ferlm. 8swo»n, van New-York naar Java, vertrok 2 Jnll van Dnrban Bornao vertr. 8 Juli v. Gibraltar n. N.-Amerlka. Batoe, tliumr., «ril v. 7 Juli te 8a*E, PriDsder Nederlanden, uitreis, vertrok 7 Jali van Kon. Hol). Uoyd. Maasland, nltrarrlv. 9 Jnll te flardiff. Eilsia, thelsr., veitr. 7 Jnll v. Blo Janeiro. Gelrla, nltr vertr. 7 Jnll v. 8antor. Hoilandla, nltrvertr. 8 Jnll v. Ylgo. Hol!. Amarlki lijn. Zjjldtlk arrlv. 10 Jnll v. Savannah te R'dsm Rotterdam, v Rotterdam naar New-York, veïtr 10 Jali van Falmouth. StoomvaartmaataohappiJ Ooeaan. Antenor arriv. 2 Jnll v. A'dam te Batavia. Kon. Waat-lnd. Malldlanat. Oommewyne arr. S Jolt v Adam t* Paramaribo. Java Bangalon-lljn. Birma arrlv 1 Jnll Bombay te Batavia. Oylon vertr 21 Joni v. Madras n. Java. DJebies vertr. 1 Jnll v. Oalcutta n. Singapore. Java-China-Japin Lijn. TJipsnas, v Yokohama naar Batavia, arriveerde 8 Jnll te Kobe. TJIao» darl vertr. 2 Jnll v. Karaten n. Hongkong. TJikembaug vertrok 6 Jnll v. Bun Franclaco naar Dairen. Havsn le Hieuwediep. 11 Jnll Aangekomen van Gooi* en vertrokken naar Hail ngen het Nederlandache stoomschip Arnhem. 12 Jnll Aangekomen van Londen en vertrokken naai Harllngen de stoomschepen Fries land en Falcon. VSSSCHËRIJBERiCHTEM Aangebracht te Nlenwadlep. 10 Jnli. Door 83 korders: 680tongen, per atnk f 2000middeltonten, per atnk f t 60 a (0.70: 300 klein* toogen, p. at.f 0.2640 tarbotten, per a: f 6.— a f 8 0 roggen, per stuk f 0.- 124 kisten kleine schol, per klat f6 60 s 060; 86 kielen tnb'iren per klit (6.- a f 8 - 20 kieten pieteimanneD, per kist f9 - a f II.- 100 kisten zetichol, per kist f 13 a f 17.— S kitten icbeivlacb. por kist f8- a f 18-. Djor logganvieicheri: 90 roggen, per stnk 125 a f 186. a Fio' B0,pvlMcha'880 tal B#,P' p,r t#I 11 Jnll. Door 3 korders60 tongen, per i f L- 180 mlddeltongen, per stok f0«a f.. 80 klein* toDgen, per stnk f 0.26; 4 tarbotten, per atuk f6 f 16 kl.t.n letschol, per klat f 11.— a f 20. - 8 kisten klein* echol, per kist f 8 a f -. 4 kl.ten scharren, per kist f 6 - a f 0-. f ?8a°* 1 r°eeenvl«»ch*r: 40 roggen, per stnk Door getpvltschirs10 tal geep. per tal (18.- Den 26en Juli hopen onze ge liefde Ouders DiRK SWART en J0HANNA JACOBS, hun 25-jarig« Echtveresniglng te herdenken. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven is de wensch van hun liefhebbende kinderen. CORNELIS DIRK en Verloofde. CORNELIA en Verloofde. MARTINUS. JELLIE. ANNIE. Helder, 12 Juli 1919. Jan in 't Voidetraat 98. Den 24®tan Juli hopen onze 'liefde Oudera, L. BOENDERMAKER J. VAN WILLIGEN, 1 35-jatign Eohtvsreeniging te I herdenken. Dat zij nog lang ge- blijven, is wensch van hun liefhebbende - Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, i1 Helder, Smidstraat 2. HENRI NOBELS en J0ZEPHINA VERBEET hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag 16 Juli a.s, Huwelijksinzegening ten 11 ure in de Nieuwe Kerk. Getrouwd C. VAN DE POLL en T. VAN RIJN, die, mede namens wederz(jdsche Familie, hunnen dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, b(j hun Huwelijk ondervonden. Helder, 10 Juli 1919. A. A. DEELDER M. DEELDER—LANGHORST, geven met deze kennis van de geboorte van hun Zoon. (Weltevreden.) Helder, 11 Juli 1919. Zoiditraat X Geboren MARIA ELISABETH MABDALEN*, dochter van A. E. DE LANGE— sohellinger en P. DE LANGE JR. Helder, 10 Juli 1919. De Heer en Mevrouw MOOIJ Molenaar geven hiermede kennis van de geboorte van hun zoon AORIAAN KLAAS. Amersfoort, 11 Juli 1919. Joh. v. Oldenbarnaveltlaan 8. Inzending verzocht van rekeningen voor of op 19 Juli a.a.| N. D. C. REUS, Hoogatraat 82. EVANGELISATjE-PALMSTRAAT Z0N0AB v.tn. half 11 in da Waaterkark Da. C. J. WARNERS. LUTHERSCHE KERK. GEEN DIENST. Heden ontsliep zacht en kalm na eene kortstondige ziekte in volle verzekerdheid des geloofs, onze innig geliefde Echtgenoote en zorgvolle Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Mejuffrouw AAFFIE VAN ZUIJLEN, echtgenoote v#n den heer pieter j0anne8 koole, in den ouderdom van ruim 61 jaar. P. J. KOOLE. W. KOOLE. R. H. KOOLE- van Herwaarden. P. H. KIL JAN - Koole. H. KILJAN en Kleinkinderen. Helder, Heden ontsliep zacht en kalm, na een langdurig, doch geduldig Hjden, onze innig geliefde Dochter en Zuster, 6ERDINA J0HANNA, in den ouderdom van 18 jaar en 7 maanden. Haar heengaan was vrede. Helder, 10 Juli 1919. Buitenhaven 13a. Haar diepbedroefde Ouders en Broers. Uit aller naam, J. TROOST en Familie. Geen bezoeken. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben Dinsdag n.m. I uur. Burgemaastar en Wethouders van Helder maksn bekend, dat «oor de maand JULI 1919 de prijs van het gas is bepaald op 19 ct. per M3. Helder, 12 Juli 1919. Polderweg 1. lederen dag geopend morgens von 9 tot helf één en 'smiddags van 2 tot 4 uur; op Zaterdag alleen van 7 tot 9 uur 'savend*. GalegBnhaid tot het Inbrangnn en uit betalen van golden en tot ronte- bljsohrijving. H. VAN DER LEE, Boekhouder. Verloren, gaande Keizerstraat, Koningstraat, Dijk, een gouden Broche. Gedachtenis. Terug te be zorgen: Keizerstraat 99a. Burgemeester en Wethouders van HELDER roepen sollicitanten op naar de vacante betrekking van lisriir in de wis- en zeeiuithnde aan de Zeevaartschool voor 26 lesuren per week. Het salaris, dat thans be draagt f1900—f2300 per jaar, zal in overeenstemming gebracht worden met de Rijksregeling voor het per soneel dei Zeevaartscholen. Aan den te benoemen functionaris zullen waarschijnlijk gedurende de winter maanden worden opgedragen 4 les uren per week aan de Machinisten avondcursus en 4 aan den avond cursus voor de Visseherfj. Salaris ongeveer f 490.—.1 Nadere inlichtingen b. d. Directeur, Stukken aan het Gemeentebestuur voor 21 Juli 1919. OP R.U IMIN G. i u Speciale aanbieding. Crêpnn en Mousseline. DAMESBLOUSES, lil 1.98. Ëi 3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2