Grooten Uitverkoop S. COLTOF, aan den KANAALWEG KOUSEN Magazijn „De Ster" MAANDAG MORGEN - S UUR voortzetting WOLLEN CHEVIOT, CONCERT. AFBRAAK, Sigaren vanaf 4 ct. Kanaalweg 148-149. - Zuidstraat 82. Groote witte KINDERJUBKEN BuckskinsHEEBENBSOEKEIl, Gekleurde en gebloemde VOILE, ROOKT Dimii-, Rum- en Militaire-Kludemakefij NAAR MAAT. BRASEB-KONINGSTtlM. Handelsavondschool te Helder. KANT00RL00PER. Wascfipoeder, m Maandag en Dinsdag OPRUIMING een partij Coupons KfNOES-MOUWSCHORTEH, Extra zware MOLTON, Groote SLOOPEN, HEEREN-FLANELLEN, FIJNE WITTE KATOEN, Atd. Dames-Confectie. DEZE WEEK voortzetting van den in de beide Winkels van P. PUINBROEK, Grand Café Central". ZONDAG A.S. BRANDHOUT. HOLLANDSCHE SIGARETTEN ■Jiian zeer verbanden prijs. Badpaviljoen Huisduinen. AVOND-CONCERT A. J. DE VRIES, per pakje 16*ct. Jirma L. BUTER, Huismoeders QAUATfirm p''jztnvo°r|i'noor'og Kinderwerk zeer voordeelig. J. BERGHUIS, NATIONAALTJE, Firma ff 1.79 per el. Gestreepte HfifjfBIl 100 c.M. breed, f 1.09. extra wijd, f 18.—, f 20.—, f 22.—, blauwe en zwarte Damescostuums, f 9.-, f 11.-, f 12.50. Gevonden een Heersnhoed, terug te bekomen tegen vergoeding dezer advertentie. AdresJanzenstr.r" VeiJoren Donderdag, vermoed, by Kroon, den slager, 2 briefjes van •ilsn ouidan (f 10.-).Tegen belooning terug te bezorgenFlorastraat 5. "Wegens huwelijk der tegenwoor dige een flinke DIENSTBODE gevraagd. Tegen hoog loon. AdresS. HERSCHEL, Koningstraat 23. Gevraagd een DAG-DIENSTMEISJE. Zondags vrij. Adres: Kanaal weg 88. Gevraagd een 3AKSR, voor de morgen en avond. Adres: Bureau van dit blad. Ean WASGHVROUW gevraagd, welke genegen ia een waach van twee per sonen by zich aan huis te nemen. Adres: Middenstraat 44a. Ndtis COMMENSAALS gevraagd. Vrije slaapkamer. Huisgezin zonder kinderen. AdresBureau v. d. blad, Net KOSTHUIS gevraagd. Ad gb: KoniLgdwaisstraat 61. Te huur gevraagd een gelegen heid cm Bureau te houden, min stens 2 kamers met gelegenheid om eenige rijwielen te stallen. Brieven met pgaven van ligging en prijs onder letter K. G., Boekh. SPRUIT. Gevraagd eenige W.ASSCHEN, legen biliyke prys. Ook van Marine- scaopelingen en Officieren. Het goed kan op drie verschillende manieren D6trokken worden, en wordt zeer net en helder thuis bezorgd. Ook stiijkon van 8QURDEN sn MANCHETTEN. AdresFiorastraat No. 6, Tuindorp. Terstond gevraagd een SCHILDER, voor fcmaillsar-lniichting, en een RiJ- WiELHEftSTcLLER en 2e HALF WAS. Adres: MOOIJ, Kanaal weg 35. Emailleer-Inrichting, Auto's, Motoren en Rijwielen. Gevraagd 3 LOOP&RS boven 20 jaar/'óm 's avonds na 9 uur een Ooiirantenwyk te bezorgen. AdresBoekhandel SPRUIT. JüftGEN gevraagd voor het be zorgen van Couranten. A'irts: Schagenstraat 100. StoomwasschBilj „DEN HELDER". N*ite JONGEN gevraagd voor Kantoor. Te huur of te koop gevraagd «en groote houten VLET. Adres: JILT ZUID Ir MA, de Cocksaorp, Texel. Te nuur gevraagd aan ongameubil. KAMER met SLAAPKAMER, door gebu wde lieden met een kind van 4 jaar. Liefst zoo spoedig mogeiyk. Brieven onder No. 8«4, Bureau van dit blad. Tu huur een net Bovenhuis aan ue Krugerstraat. Voorzien van Gis, Water en Closet. Huur f 4.75 per week. Adres: Koningstraat 20. Ter overname gevraagd LEER BOEKEN, 3a klaasa H.B.S. Adits: ALBARDA, Hoofdgracht 76. Wordt gevraugd aan In gisdtn staat /trkesmnde JONGENSFIETS. Brieven onder No. 892, Bureau van dit blad. Te hoop gevraagd Rotting Serre- Ameublement. Brieven] onder No. SOS, Bureau van dit blad. Te koop oen zoo gosd ais niouw JACHTGEWEER, Gaiizeuroe?, Cali&ar 8 Centraj. Adres: v. Hogendorpatr. 30. Te koop fc«n flink BURGER WOONHUIS in do (Jatstraat No. 78. Ledig te aanvaarden. Adres: Keizerstraat No. 95. Te koop aan PIANO-LAMP en vei- tohilienae «tukkan LIN8LEUMZEIL. Adres: Keizerstraat 72. Te koop Tafal, 6 Stoelan art Canapé, bsklasd met Rooda Trijp, en prachtigs Patéphoon, z. Hoorn, met 28 platen au b b.h. Platenkast. Adres: Anjelierstr. 11. Te koop één HUIS op Wsltavradan, met groote Moestuin één HUIS tuisch&n Visch- an Vijzelstraat, zeer geschikt voor berging van netten beiden voor spotprijs. Verder vele huizen, in verschil lende straten. MAKELAAR en TAXATEUR, KEIZERSTRAAT 39, Geh1»oor hypotheek b.Khub.., To koop tLECl KISEER-MACHINE oyoteem Dr. Allimomda, .an p... «l'l. DAMESL.ARZEN, maat 30. ar no 891 Bureau van dit blad. Te R, op «en zwart RASHONDJE, mei Mand. Adres: Oostslootstraat 63. SS op VRIJDAG .18 JULI 1919, dat morgens 10 uur, op het Westplein te Helder, van: aan belangrijke partij w.o. planken, delen, kolders, zwaar balkhout, schroten, latteD, deuren, enz., enz., en Te bezichtigen daags te voren. Dturw. W. BIERSTEKER Te koop een Graimnophaon, mat 40 nummers. Spotprijs. Te bevragenBureau v. d. blad. Te koop verschillende soorten KONIJNEN, mat Hokkan, tevens een MANDOLINE, mat Taich. Adres: 2e Vroonstraat 4a. TE KOOP twee nette WO& NHUIZE N aan dan Parallelweg. AdresKoningstraat 20. Te koop 4 STOELEN met rieten zittingen. Adres: Bureau v. d. blad. Te koop een flink W&RKPAK voor f lö.-. Adres: Boekb. MAAS. Te koop 1 H££ft?.NFl£T3, f 26. en een witte GEIT, zo; dar Hoorens, 1^ jaar oud. Adres: Jonkerstraat 55. Te koop aangeboden een Dames- rijwiel voor f 37.50 en e«n Heoren- rijwiel voor 132.50. Adres: Kanaal weg 165. Ta koop een SCHRIJFBUREAU, geheel eikenhout. Te bezichtigen van 6-8 uur'sav. AdresBu.i v. d.blud. Te koop ongeveer 4 a 5 duizend pond best Hooi, bij de Spoorbrug te Koegras. Adres: Weltevreden 24. Wol sportflanul ÜAMESMANTELCOSTUUM te koop, geheel nieuw, prys f18.- Adres-Keizerstraat 85. Te koop een paar heoge bruine Schoenen No. 38. AdresBureau van dit blad. Eon degelijks WERKFIETS te koop. Zonder gebreken. Z9er biliyk. Adres: Wilheiminastraat 78. Te koop een öR AMMOPHOON, met 71 nummers. Adres: Bureau Van dit blad. onze prima merken Sigaren •k fijne Baai en Krultabakken en gij zult tevreden zijn. Sigarenmagazijn Bres waterstraat 36. BIJ kwantum afname a-orme korting. SIGARENMAGAZIJN KONINGSTRAAT 60 Zuiver RUNDVET, per pond f 1.— zuivere REUZËL, per pond f 1.35, BttK en BRAAuVET, per pond f O 90. Paarden-RCOKVLEESCH per ons f 0.25, ftunder-ROOKVLEESCH, per ons f 0.35. FIRMA L. BUTER, Sroewator.traas Vliaelatraat Ja Inschrijving van nieuwe Leerlingen op MAANDAG 2! JULI en DINSDAG 22 JULI, des a»onds van 7-9 uur, in het gebouw der Zeevaartschool, Ankftfpark 29. Het schoolgeld bedraagt Voor de verplichte vakken f 1.50 per maand. Voor de Duitsche- of Engelsche taal f fl.50 per maand. Minvermogenden half schoolgsld. Onvermogenden kosteloos. Les wordt gegeven in: Boekhouden, Handelsrekenen, Handelsaardryks- kunde, Handelsrecht,. Algemeeno Handelskennis, Stenographie, Lezen, Schrijven, Nederlandsche-, Duitsche- en Engelsehe taal en Correspondentie. Jb. BAKKER Dzd., Voorzitter. J. DELGORGE, Secretaris. Gevraagd COUPEUR en MEESTERKNECHT, voor Kleermakerij. Brieven onder No. 890, aan het Bureau van dit blad. Zij die voor dezo betrekking in aanmerking wenschen te komen, gelieve hunne sollicitatle's schriftelijk In te dienen met vermelding van leeftijd en tegenwoordige werkkring. DE BANK VAN WISSEUNK, hijkantoor den Helder. ZONDAG 13 «JULI wan a lal 9 uur. Prima Roomboter (onder Rijkscontrole;-, f 1 5S. Melangeboter (vermengd met natuurboter), f l.OO-f 1 10. Margarine 80-90 ot. Planta (Plantenboter) 80 ct. Bak- en Braadvet. fl.OO. ReuseHne ff 1.10. Delfia, (Plentenvet), fl.00 per 5 ons. Tul. 192. SPOORSTRAAT. verlaagde prijs, Sfaswat.ulfait. Vilz.litraa', doet Uw voordeel Mans-zolsn en -hikken f 3.50 Daims-zolen en -hakken 2.75 Kindurschoenan naar maat, met hnuten ponnen gamaakt en piima loolledtr Beleefd aanbevelend, J. KlESLiNG, Schot-nmaksr. Middenstraat 131 Z.n.wyerst.tkandB 0MH81 UuLfl, 11..; fl.95; <4 65; I 9.- H. W. ZEGEL, Drogisterij, Kanaalweg 63, Tel. 279. W 1 AUGUSTUS WORDT GEVESTIGD Stalen op aanvrage. Vraagt prijsopgaaf. Koorwerk on reparatie spoedig en billijk. Coituums van eigen slof wordin gaarne aangennmen. Alles wordt ondar garantie gelivird. Aan huis te on-birdsn wet passen en maatiiamen. Beizitfó ast: bevelend, voorhaen Hoofdceupsur d«r Coöp. Kleed@rmak«rlj „De Eendracht". Voorloopig adresv. Ho gendorpstraaf nr. 49. Koopt een era U doel mee aart de a.s. Trekking der Staatsloterij N ITP" CUtHÉSCHtlA BEL. vin 3'/2 el voor f 1.49. dubbel breed, Ct. alls kleuren, 89 ct. van Feston, 89 ct. f 3.59. I 1.49. 89 ct. dubbele borst, f 2 I 1.39. 80 c.M. breed, 39 ct. Extra aanbieding van eenige Restanten: zwart lustre Damesmantels f 11.—f 12.f 12.50, zwart laken Oude Damesmantels,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3