VROOM DREESMANN BAL. Brandstoffen-Bureau Helder. UITVERKOOP S. HERSCHEL SCHORTEN Magazijn „De Ster". Colbert-Costuums L ZOET I0GGEBI80D vanaf f75.-, f85.-, f115.- vanaf f50.-, f60.-, f75.-. J. Tissing, Keizerstr. 33. Brandstoffen-Bureau Helder. C. J. BEIMERS, Opbarejerkooping. re Union- Anker- Aan H.H. Schoenmakers croupons en halsen Gebrs. Hoogenbosch. Altijd vermoeid Jac. Korver Jz. mmm Ja$$nnen CASINO - HEDEN Het LBvensmiddelenbedrijf Op bon No. 66 WITSENBURG'S Cigaretten. De wd. Notaris TILLEMA, te Halder. een Smederij Anna Paulowna. Anna Paulowna. Boel huis. „EIGENJULP". Horloge A. WIERINGA, DAMES- en KINDEB8QE8EN BO ZIJDEN STOFFEN. KONINGSTRAAT 23 Steeds het nieuwste. Eigen fabrikaat. NATION AALTJE, naar Maat, in blauw in grijs FRAENXEL MÏÏFAIT en Co., boudin iaf Bron WoBnsdag van 12-4 ui. Pijnloos tukken tin Iindoikiisll.-, Kunstgabittan tami i 25. - piihBel gebit. Vullingen itevanaf 11.-. Wij koopen K. ACKEMA, voor Kunsttanden, Kronen in Biugnik, THEEBOOM Uitstekende kwaliteit KOFFIE, AfslagVleeschwaren Afslag Sambal. ZEEBANKET. Gibrs. KRAAN, SPOORSTRAAT 64. UIIUVES141-9. -2HUUUI zomer-uItverkoop na afloop van haf oonoert In het plantsoen Den houders van Brandateffenkaarten wordt hier mede bekend gemaakt, dat vanaf heden Is opgeheven d* aanvankelijk gestelde verplichting om de op de bonnen beschikbaar gestelde Bamaaata-Brlkatten gelijk te nemen met de andara beschikbaar gestelde Brandttoffan. Zij, die dus de Qemeente-Briketten niet wenschen te betrekken, kunnen de deor hen wèl gewenschte Brand stoffen onafhankelijk daarvan bekomen. De Brandstoffen-Commissie, Vanaf Maandag wordt besohikbaar gesteld het QEHEELE ZOMERRANTSOEN, verdeelt» als volgt: OOSMa75 K.G. Gem.-JBriketten ƒ5.76 per 75 K.G. B 1b1 H<L. Qokes-a f 2.05 per'H.L. „2a75 Ge tor Briketten hi 256 per 75 K.G. 2bI HL. Ookes-a f 2.05 per &L. BONNEN 3a, 4a, 6a1 HL. Cokes k f 2.05 per H.L. 3b, 4b, 6b. 37Vs K.G. Eierkolen k f 2.*>5 per 75 K.G. Verder wordt vanaf Maandag van het MINIMUM-RANTSOEN besohikbaar gesteld BON A. Ia 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 76 K.G. Gem.-Briketten kif.2.76 .per 76 K.G. 1 H.L. Cokes k f 2.05 per H.L. 75 K.G. Gem.-Briketten k f 2.75 per 75 K.G. 37»/» K.G. Anthraeiet k f 3.60 per 75 K.G. 871/» 37»/, 87'/, 37»/, 37»/, 37»/, 8.50 3.50 2.95 2.95 3.50 8.50 75 75 76 76 75 75 leder wordt ernstig aangeraden, om verschillende redenen, alle beschikbaar gestelde brandstoffen van de handelaren te betrekken. Voor allen, die hunne brandstoffenkaarten nog niet hebben afgehaald, bestaat vanaf Maandag 14 dezer gelegenheid dit alsnog te doen. DE BRANDSTOFFEN-COMMISSIE. Halder brengt ter kennis, dat in de week van MAANDAG 14 JULI tot en met ZATERDAG 19 JULI a.a., bij den ge wonen handelaar per persoon zal worden verkrijgbaar gesteld: 3Vs ons Suiker tsgen de galdanda maximumprijzen. Klnderkaarti bonNo.47: pond KladermtaL „48: 87» om Suiker. Kindermeelkaart bon No 17» pondkindarmini. (Nieuws kaartan zijn verkrijgbaar aan hat L8vanamiddalanb9drljf tagan inwisse ling van het lichaam dar auda kaart). Helder, den 12en Juli 1919. De Directeur voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. ZONDER BON IS THANS DA8ELMKS VERSCH VERKRIJGBAAR, 20 EN 40 GT. PER STUK. LUXE BROODBAKKERIJ, HOOFDGRACHT 38. De Bdrgamaestar van Helder brengt ter kennis, dat in geen geval Re geerlnusbloem voor de bereiding van BESCHUIT mag worden ge bezigd. Helder, 12 Juli 1919. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. Distributie Callantsoog. Verkrijgbaar in de week van 14-20 Juli op bon no. 418 levensmiddelen boekje en bon no. 49 kindersuiker- boekje elk Si ons suiker; in de week van 21—27 Juli op bon no. 419 levensmiddelenboekje en bon no. 50 kindersuikerboekje elke 8J ons suiker in de week van 28 Juli—8 Augus tus op bon no. 420 levensmiddelen- boekje en bon no. 61 kindersuiker boekje elk 3J ons suiker in de week van 4-10 Augustus op bon no. 421 levensmiddelenboekje en bon no. 62 kindersuikerboekje elk BJ -onssuiker. Belanghebbenden kunnen nieuwe kindersuikerboekjes bekomen tegen inleveringen van de omslagen der oude. Breswaterstraat 36. G'rosaiar In: Binoen- en Buitenlandsche Veor Winkelier» tagan fabriakap ijzen. (gemeente Helder). zal op Vrijdag 25 Juli 1919, des namiddags 2 uur, in bet Koffie huis van den Heer. J. BIJVOET te JULIANADORP, publiek verkoopen: met WOONHUIS en ERF aan de Korte Vliet te Koegras, gemeente Helder^ ter grootte van S eren 40 oentiaren, in gebruik bij den heer P. Kolkman. Eigendom van den -heer J. van Tongeblo. Aanvaarding 1 Aug. 1919. J. TILLEMA, wd. Notaris te Helder. Notafis J. van der&naap, te Wlerlngerwaard, zal in Hotel .yEERBURG" te ANNA PAULOWNA, op Dinsdag tS Juli 4019, des namiddags 1 uur, (nieuwe 't ijd), bii opboéten ufslag inééne zitting ia het opaabaar varkoopeuf Een Huis mat Schuur, Erf Tuin, zaer gunstig gelogen aan da Kleine Sluis te Anna Paulowna groot 19 aren, 50 centiaren, gediend hebbende tot vabiijfplaats van gaïnternearden. Betaaldag en aanvaarding 28 Augustus 1919. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Helder brengen ter openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente van des voormiddags 9 tot des na middags 2 uur ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van J. MOOIJ te Helder, om vergunning tot het oprichten van een Emailleerinrichting (moffeloven)aan de 1ste Goversdwars- straat, kadastraal bekend gemeente Helder, Sectie E No. 3074 dat op Vrijdag, den 25 Juli 1919, des namiddags ten 2 uur, ten Raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om daartegen bezwaren in te brengen [en deze mondeling en schriftelijk.toe jte lichten, dat, zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben in te brengen, geduremde drie dagen vóór evenge noemd tijdstip, op de Secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen, en dat, volgens de bestaande juris prudentie, niet tot beroep ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zü, die niet overeenkomstig artikel 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of één of meer zijner leden zijn ver schenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Helder, 11 Juli 1919. Notaris J. van dar Knacp, te Wieringerwaard, zal op het terrein der voormalige intcrnaarlngsgroap aan dv Kleine Sluis te Anna Paulowna, op Dinadag'16 Juli 1919, des voormiddags 10 uur, (nieuwe tijd), publiek a contant varkoopaa: sen partij niauwa plankan, kribban, banken, tafels, trappen, keuken gereedschap en wat verder zal worden aangeboden en sana loods voor afbraak aan dan Kruisweg ta Anna Paulowna, gediend hebbend* voor logies dar geïnterneerden Drankwaf. Burgemeester en Wethouders van Helder, gelet op art. 87, in verband met artikel 12, alinea 1 der Drankwet; brengen ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoek van mej. T. BAKKER, Wed. J. SMITT, om verlof voor den verkoop van uitsluitend alcoholvrijen drank voor het benedenvoorlókaal van perceel Spoorstraat no. 71. Binnen twee weken, nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijke bezwaren inbrengen. Helder, den 11 Juli 1919. Kosteiooze Inenting en Herinenting. Burgemeester en Wethouders van Heldsr brengen ter algemeene kennis, dat door den Heer W. J. BAKKER, Arts alhier, tot kostelooze Inenting zitting zal worden gehouden op Woensdag 16 Juli a.e., des na middags 2uur precies, in het ge bouw Kerkgraoht, naast het Weeshuis. De Ouders worden uitgenoodigd hun trouwboekje of de geboortebe wijzen van de kinderen, waarvoor inenting wordt verlangd, mede te brengen. Helder, Juli 1919. Qndsrgsttsksnds bavsalt zich bslaafd aan oor alla voorkomende Motselwsrk&ll. P. KWAST, Laan 14. CNöP. WINKELVER EEN I GING Ontvangen PRUIMEN en ABRIKOZEN. ABRIKOZENMOES In blik. COMPiTE BELEI. LEVERPASTEI. Verschillende soorten WORST en FIJNE VLEESCHWAREN. ZELFRIJZEND BAKMEEL, (H. KJ BOEKWEITMEEL In pakjes. MEIWIJN. betrouwbaar, solide, voordeeiiy. Verkrijgbaar bij SPOORSTRAAT 120. MODEMAGAZIJN Koopt oen en U doet met a.s. Trekking der Staatsloterij. berichten wij de ontvangst van een groote partij prima Amerlkaansch zoolleer Prijzen uiterst billijk. Mlmnam aanbevelend, Aanbevelend, Belangrijk bericht. Tandarts, uit AMSTERDAM, Spreokuur In DEN HELDER, KEIZERSTRAAT 28, tegen ondersteend tarief: MilitfllrM varmlndurd tarief. Alle teedheelkeedlge eperatlie gwheel pijnloos deer bakvaas teederte. is een teeken van zwakte. Door het tijdig gebruik van Mljnlurtft's Levstogeu overwint men dit spoedig. In bussen 90ct.,f 1.75,f 4.25, f8.25. Fabrikant A. MIJNHARDT, Pharmac. Fabriek ZEIST. Verkrijgb. bij Apoth. en Drogisten. En gros en detail G. Haagen, Kanaalweg 147. den Helder. onzen E.a oud .dn. altijd g.tdkoop. BraMtr» |TIlil. Tand-Techniker - ZAANDAM, houdt voortaan spreekuur te Helder 's WOENSDAGS, van 9—4 uur. Voor optrailtve behandeling, welke door Tanderts wordt uitgevoerd, van 11-4 uur. Adres:Mej.Wed.BUIJKES STATIONSTRAAT II - HELDER, g.an SPOORSTRAAT of ITATIOHSWEB. Spreekt De LIA-taWetten tegen Soest, verkoudheid, keel pijn, houden mond en keel vochtig. SPOORSTRAAT 38. f 1.05-1.25 ct. por pond. Onze THEE is zaer puik, 35 ct. per ons. Stukjes Appelen. Pruimedanten. Abrikezen. Suoade. Gember. TUTTI FRUTTI. Versche Lombok. HEDENAVOND weder puike watrl Gerookte p jonen, pietermannen, •oharren en in 't bijzonder groote gestoomde» makreel»!?. Hot bakende adres: Als Uw kind van sohool thuis komt en het klaagt over P| jeuk op het hoofd, koopdan onmiddellijk een doosje LAX en wasch er grondig het hoofd van Uw kind mee. Een paar was- I schingen z(jn voldoende om het I hoofd geheel te zuiveren. Prijs 25 ct. per doos voldoende voor I i liter haar wasch middel. Bij alle I drogisten. fi i X«fM UI Verpleegsters-Japonnen In alle maten voorradig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4