LDERSCHECOURANT n a f Tweede Blad. VOGELVRIJ eldirsche" MeubBltransport- en Sleepandernernjng. No 8114 ZATERbAfiL 12 JULI 1819 47* JAARGANG Op en ondergang van Zon en Maan en tijd van hoogwater (Texel). Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag (Zomertijd.) Maan Zon Hoogwater Juli. op: onder op: onder v.m.: n.m^; 13 a. 9.1 m. 5.15 4.54 9.14 9.10 9.35 14 9.28 6.24 4.55 9.13 9.45 10.15 15 9.52 7.86 4 56 9.12 10.20 10.50 16 10.14 8.50 4.67 9.12 10.55 11.30 17 10.38 10.6 4.58 9.11 11.34 0.10 18 10.58 11.20 5.0 9.10 0.10 0.50 19 11.22 a. 0.89 5.1 9.9 0.55 1..- D E W E E K. 8 J u 1 L Onder de buitengewoon voort varende, extra-energieke leiding van mr. Pock, doet de Tweede Ka nier in den jongsten tijd het aller uiterste om van het zomer-recès- 1919 mog iets van beteekenis te recht te brengen. Aan den voor avond' van de Parlements-week, welke eindigen zal op Vrijdag 11 Juli; houdt het gerucht aan, dat de heeren 't er op gezet hebben, dien dag met groot-verlof te gaan; dus: het ontwerp-Arbeidswet ach ter den rug te hebben, 't Lykt mij, gezien den vloed van amende- dementen, op de lex-Aalberse in gediend, schier ondenkbaar. Intusschen,— de „recès-stemming" heeft wel eens meer wonderbaar lijke dingen teweeggebracht. Hier geldt 't „where is a vyill, there is a way" zeker in volle mate. Bovendien, de Algemeene Be schouwingen over de Arbeidswet, die op Vrydag 4 Juli een eind na men, hebben aangetoond, dat men te doen heeft met een „chose ju- gée". liet ontwerp komt er. Dat staat muur- en rotsvast. Minister Aalberse heeft Vrijdag j.1. ver klaard zich nog voor- noch achter uit te zullen laten dringen. D.w.z. Z.Exc. handhaaft in hoofdzaak zijn ontwerp zooals het daar ligt, ui» steeds bereid om zooveel doen lijk, mits binnen dezen grens! aan bezwaren tegemoet te komen. In alle bedrijven, waar reeds de achturen-dag voorkwam, is deze voorgesteld. Waar geen ondervin ding is, werd de tieuureiirdag ont worpen, met de mogelijkheid om tot acht uur te komen.. Voorts deelde Exc. Aalberse op 4 Juli j.1. mee, dat de maatregelen van be stuur voor de eerste invoering in October gereed zullen zijn. Met hulp der Commissies uit den Hoo- gen Raad van Arbeid zal dan een pub]iekrecliterlijk: arbeids-contract worden tot stand gebracht. Het volgend jaar krijgen we een land- bouw-ongevallenwet, alsmede een landatbeidersontwerp. De winkelsluiting wenscht deze bewindsman bij de wet te regelen, voorts kunnen we verwachten een wet op de huisindustrie, ter wijf 't al óf niet, mogelijk maken der uitgave van het Maandagoch tendblad bij Z.Exc. een punt van overweging uitmaakt. Afschaffing van de andere ochtendbladen vindt bij Minister Aalberse geen steun. Dit is 't voornaamste uit de be knopte, heldere en onderhoudende rede, waarmee Z.Exc. van Arbeid Vrijdag j.1. de achttien afgevaar digden. die bij de Algemeene Be schouwingen hadden geredevoerd, vare antwoord diende. Men zou dien 4en Juli reeds een eind in Het- ontwerp hebben' kunnen op schieten, indien de heer Wijnkoop niet op den lichtelyk-exotischen Ui val was gekomen voor te stellair eerst de artikelen 24 tot en met 27, bevattende de moeilijkheid van. vrijstellingen en uitzonderingen; te -behandelen. Wat de heer Schaper „het top* punt' van dwaasheid" noemde. Over dat voorstel-Wijnkoop werd toen gestemd; er bleken 46 leden tegen en 3 voor. Wat dus be duidt, dat er twee aan- het „quo rum" (51) ontbraken. En de ver werping van het voorstel tot Dins dag 8 Juli moest worden verscho- vëre: Het „roode kwartet" neemt te genover het H-uren-ontWerp (waar van- de strekking van soc. demo cratische zijde, bij monde van de h.h. Schaper en Oudegeest warm is gehuldigd) een extra-vijan dige houding aan. De heer Edlt- hek noemde het „sluw-ineenge- zetfce" ontwerp een middel om de arbeiders om den tuin te leiden. De verhouding tuschen de soc.-de- mocratische fractie en het kwartet werd scherper, vijandiger dan in langen tijd 't geval was. Maar dc overgroot»-meerderheid der arbei ders in Nederland; zich herinne rend ho.e dertig jaar lang gestre den is voor den achturen-dag, thans wettelijk voorgesteld (en die reeds op mr. Aalberse's program stond lang vóórdat „zekere No- veruber-gebeurtenissen" plaats hadden,) zal beseffen, aan welke zijde gezocht moeten worden de werkelijke vrienden der arbeiders belangen 't Is te wachten, dat de revolutionairen weinig genoegen van hun oppositie; hun streven om roet in 't eten te werpen, zullen beleven. De Senaat maakt zich inmiddels gereed voor liet laatste bedrijf zij ner werkzaamheden vóór Septem ber. En men mag aannemen, dat welhaast het actief Vrouwen-kies recht voor de koninklijke signa tuur ryp zal wezen. Zeker niet alle senatoren, die aan het voorstel- Marchant straks hun stem zullen geven, zullen er werkelijk geest drift voor gevoelen. Sommigen zullen ~7J)on gró mal gré" er-voor stemmen. Dat het ontwerp er ook in den Senaat met vlag en wim pel zal komen: t is zeker. 't Herstel van den wereldvrede is ruim een week oud, en wij weten nu o.a. dat de plannen van het Haagsch Comité tot het organisee- ren van een Vredesfeest in Patria, op verzoek dor Regeering niet zal doorgaan. We zijn er dan ook nog niet. N.O.T. en N.U.M. naderen met rassche schreden het eindpunt van hunne werkzaamheden, 't ont werp is ingekomen, waarbij het Steun-comité zal worden opgehe ven, een werkeloosheidsverzeke ring in 't leven geroepen. De broodkaarten-rompslomp duurt nog een poosje voort, evenals de duurte van allerlei prijzen en 't schuil-houden van goud- en zilver geld. Toch keeren gaandeweg nor male toestanden terug. Maar, nogmaals gezegd: we zijn er nog niet. De „duistere stippen" zijn nog niet verdwenen. Er is het plan van de Geallieer den tegenover den ongelukkigen banneling te Amerongen. De kwestie der aanvrage tot uitleve ring van den ex-keizer geelt stof tot zeer uitvoerige, juridische en andere bespiegelingen. Herinnerd is ook,"Aan het woord, den lOn De cember j.1. gesproken in de Twee de Kamer, door minister Ruys de Beerenbronck. De Regeering, stelde de premier ook toen voorop. zal zich in deze houden, wat de' vraag der uitlevering betreft, aan wet en traktaat. Maar toch is zij. Regeering, bereid, ook al moet1 de uitlevering als zoodanig worden afgewezen, „méé te werken aan! eene oplossing, die niet in strijd isi met de rechtsregelen, alsook met' de eer en de waardigheid van ons! land." Een uitweg moet gevonden wor-l den bij deze zeker zeer lastige netelige kwestie, 't Eenvoudigst en voor zijn' positie, naam, het waar digst, zou ongetwijfeld zijn dat Wilhelm von Hohenzollern de fierheid toonde om het kleine land, dat hem nu gedurende acht maan den gastvrijheid heeft verschaft, niet nog langer in ongelegenheid te brengenOf een vrijwillige daad vqn dep vluchteling ons de verdere soesah, allicht aan dit ge val verbonden, zal besparen de toekomst moet 't leer en!.... Evenals als zij het antwoord moet brengen o.a. op de vraag, of de geruchten, qls zou Duitschland in 1917 Japan de Nederlandsche Koloniën hebben „aangeboden", teneinde den Mikado aan de zijde FEUIW.ETON. DAVID HENNESSEY. 22). ,11 ft lieeffc er niet-veel-van, kapitein, zejiWDnn gemelijk; man*- hij.Pet toch zijn pistolen zakken, terwijl de mam u. liter hem zijn voorbeeld volgden. .Sir James legde onmiddellijk zijn pistool op tafel voor zich iiecr. Dan Morley". zeido Jack, „je zegt, dut de lieole troep hier op de plantage is. vertel'aan de hoeren liier eerlijk, hoe -zij hier gekomen zijn en wat er de rëd8É»van is." „NoM. heeren, als u vrienden van den kapitein bent, dan zijn al mijn kwade- vermoedens weg; maar wij hoorden, dut dit oen geschikte plaats-was, nieuw- district te gaan bewerkenen daarom witdeiriwe van*ten kapitein we ten,'of hij onR«uoodii?«'had;-OndérMfcg hoorde de troep, dnt'hij hier sihoBl- meeMOi'tje speelde, daarom volgden we Ju-nr op zijn hielen, in de hoop, twee vliegen in één klap te-slaan/ ■•Wist ik iets vau'jullial planfcdMl" vroegttTuck „Zog de volle waarheid.'' „Geèn bliksem, kapitein!" „Mddr behoef ik niet te weten, jon- iiiemund. behulv< der Centralen te lokken, als een middeltje moet worden be schouwd, aangevend om de anti- Duitschc stemming-in Patria weer wat op te wakkeren, dan wel in derdaad „historische waarheid" vertolkt Voorbands-hebben wij, op aarde, nu juist geen behoefte van ver meerdering der gevoelens van haat- en wraakzucht, zou men zoo zeggen. Voorhands hebben w ij samen werking, beleid, bedachtzaamheid •van levenswijze noodig om-de zwa re lasten te dragen, die ons. zullen worden opgelegd. En waarvan de Gedwongen Leening, thans voorbereiding, niet de lichtste zal zijn. Maar er staat nog heel wat meer op minister De Vries' lijstje!. 't Is een gelukkig verblijdend verschijnsel, dat ondanks dit alles toch niet vruchteloos om steun wordt gevraagd voor dingen, die nu juist niet vette dividenden als van sommige stoomvaartlijnen zul len afwerpen. De Raad der hoofd stad schonk 85.000 subsidie voor kunstuitvoeringen. De Konin gin verleende beduidenden steun aan de Nationale Opera en gaf blijk van belangstelling voor het Willem Kloos-fonds, waarvan de wording verzekerd mag worden geacht. Op initiatief van minister De Visser hechtte de Tweede Ka mer op 4 Juli haar zegel aan de subsidieering van onze beste Or kesten. De periode, waarin voor zaken van kunst bij de autoriteiten aan doovemans-deur werd geklopt, zy ligt achter ons. Ze heeft zéér lang geduurd, maar nu betere tij den zijn aangelicht, past 't niet te mopperen. Doen wy 't best ons te verheugen in de kentering, die ge komen is in de gevoelens en op vattingen. Straks krijgen we een nieuwe dienstregeling der treinen, waarbij op sommige punten vijftig percent uitbreiding is verzekerd. De da gen der opgepropte treinen, waar in we staande uren-lange tochten moesten maken, ze zijn welhaast voorhij. In de zomer-vacantie van dit jaar zullen we er nog wel van kun nen genieten. In dubbele mate, wanneer wij terugdenken aan de misère, die we moesten doormaken En zulk terug-denken aan de „zwarte uren" is voor sommige on tevreden-aangelegde en grif-prut telende zielen verre van onge- wenscht! Mr. ANTONIO. BINNENLAND. V rouwenkiesrecht. De Eerste Kamer heeft Donder dag met 34 tegen 5 stemmen het wetsvoorstel tot wijziging der Kieswet (verleenen van kiesrecht vare de vrouw) aangenomen. Nederland en België. De Etolle Beige meldt, dat eeni ge ^Belgische officieren van Lim- bupgsche afkomst een vereeniging Limburgsche Unie hebben ge sticht, waarin zij alle Limburgers, Belgische en Nederlandsche, wil len samenbrengen. Het doel is een zoo innig mogelijke toenadering te herkrijgen tuschen de twee Lint burgen en den wensch te onder- i steunen van de Nederlandsche" Limburgers, die „weder" Belgen willen worden en nu nog leven, .onder vreemde overheersching." De gewezen Dultsche Keizer. Men weet, dat Lansing en de 'overige leden van de Amerikaan- sohe delegatie verklaard hebben, dat zij er niets van wisten, dat de 'Vereenigde Staten hun toestem- ihing hadden verleend tot de be- rechting van Wilhelm II te Lon- 'den. De Daily News meldt nu dat de volgende verklaring wordt ge geven voor de opvatting van Lloyd Gëorge, dat de voornaamste gealli eerden en geassocieerden het er- 'ntee eens waren: Toen Lloyd Ge- ouge in den Raad van Vieren de kwestie dat het proces te Londen >•<3 houden zou worden, ter sprake ufacht merkte hij tegenover de an dere leden van den raad op, dat hij taaiHiani, dat geen hunner daar enig bezwaar tegen had. Clemen- dau knikte toen instemmend en Wilson zweeg, wat Lloyd George ■iieneens als een toestemming be- scJiduwde. Dientengevolge he schièton, fcondev mijn bevel weer bin nenkomen!"s Iii eeu oogwenlc lagen twee pistolen lak voor Jaék op tafel. Dan had ze hem toegeworpen en hij had zo behen dig opgevangen on legde ze tegenover dat van Sir James op tafel. Jack stond, toen hij-de mannen het luns zag verlaten, glimlachend op. „Ma joor Browne," zeide hij, zich tot dezen wendend, ,-,ik geloof,- dat de beste dienst, dien ik u en den heeren hier kan be wijzen, is mijn manschappen zoo gauw mogelijk van de plantage te verwijde ren. Ik behoef u niet langer met sehool zaken lastig te vallen; ik heb op den Bluft een paar heilzame lossen, gehad en wenseh u en den meusclien in hel district het beslo. Voor hoe slecht u mij ook moogt houden, ik zweer bij God, dut ik zonder dat vervloekte dwangar- hud geleid als arm schoolmeester, ge- ■respecteeid en geliefd bij de kinderen vuu een landelijko school, dan de eige naar to«®ijn van op niet eerlijke wijze verkregen rijkdom en 'de aanvoerder van-'een - tropjv vogelvrij verklaarden. Sifdjainas. ik laat uw vriendelijk brief je (KlitW op- het-bordje, -waarop de be diende het neergelegd heeft, en als u weer eens in liet noorden komt, dan zul len we elkaar nog «wol eens zien. W ileoi' ik woudlooper- speel, dan1' is ihet gfeluk' doorgaans- aan mijn zijde; we zullen misschien nog wel een partfjtji spelen, en dan zal ik waarschijnlijk den geus!'' zeide-SalaWtleh» „Ga nou- buiten- -rubber winnen. Wanneer ik probeer \vu« htvfrtot- ik bij juHlê koiir'en-ladbFeéf» fatsoenlijk man te zijn, dan schijnt vanneer j>> hoort hot geluk mij to verlaten, zooals ook nu échouwde hij de zaak als uitge maakt. Naar aanleiding van de zeer te genstrijdige geruchten, welke vooral in de buitenlandsche pers (ie ronde doen in verband met de jiitleveringskwestie nopens den !;ewezen Duitschen keizer er 'aarbij zelfs gelijktijdig met even- eel zekerheid wordt aangenomen, at de Nederlandsche regeering ventueel zal besluiten tot uitleve- ing als dat zij zidks niet doen, heeft bet Ned. Gorr.-bureau uit in- Èchtingen te bevoegder plaatse de Overtuiging gekregen, dat het Standpunt van de regeering tegen een te verwachten verzoek in uitlevering op dit oogenblik iet anders is dan het tot dusver as en indertijd door den tiidelij- en voorzitter van den minister- ad in de Tweede Kamer is uit- lengezet, n.1. dat het verzoek tot :itlevering zal behooren te worden ;etoetst aan recht en wet. Een ver- >ek tot uitlevering is in tegen spraak met de daaromtrent ver- 'jroide geruchten, tot-op heden by de regeering niet ingekomen. Duurtebijslagen op pensioenen en wachtgeld. Verschenen is de Memorie van Antwoord op het- wetsontwerp tot \yijziging van Hoofdstuk 7 B (liuurtebijslag op pensioenen en Wachtgeld.) De Minister deelt daarin1 mcdei dat verhooging der vastgestelde maxima en minima, alsmede van Het percentage, van de Regeering niet te verwachten is. Echter is zy bereid, in overeen- fèemming met de motie-Ketelaar, de in de regeling gestelde gren en voor het pensioen of wacht geld te verhoogen. i Ook de motie-Bongaerts c.s. wenscht de Regeering niet naast zich neer te leggen. De bezwaren tfcgen het handhaven van een in komensgrens waren niet van prin- cipieelen aard en waar de Tweede Kamer op handhaving dier gren zen prijs bleek te stellen, heeft de Minister aan dien wensch gevolg gegeven. Voor de officieren en onderoffi cieren, welke onderscheidenlijk vpor 1911 en 1918 zijn gepension eerd, is een bijzondere regeling vsm den duurtetoeslag in voorbe reiding. De moeilijkheden in de sigaren- industrie. Het schijnt, dat de sigarenfabri kanten den wijsten weg kiezen om t<j>t een oplossing der ernstige moeilijkheden in de industrie te kinnen. Ons kwam n.1. ter oore, dht thans aanzienlek "lagere aan biedingen aan het buitenland (i. c. Denemarken) worden gedaan dan eenigen tijd geleden, waarschijn lijk mede als gevolg van een schrijven, dat van de zijde van den Minister Van IJsselsteijn aan tb organisaties der industrieelen ïricht is. (Hbl.) Zindelijke behandeling van eet waren. lln een mededeeling, in het licht gegeven door de commissie inza ke zindelijke en hygiënische be handeling van onverpakte eetwa ren, uitgaande van de „Neder landsche Vereeniging van Huis vrouwen", wordt de aandacht er op gevestigd dat deze commissie dlzer dagen is benoemd teneinde van winkeliers te trachten te ver krijgen een meer zuidelijke en hy giënische behandeling van onver pakte levensmiddelen. Daarbij zou de oommissie in de eerste plaats gillen vragen dat de wankeliers hun onverpakte waren zooveel mogelijk voor stof en vlie genvuil beveiligen. Gewezen wordt speciaal op het gevaar dat vliegenvuil met zich brengt. Zij vraagt of het niet mogelijk zou zijn de uitstalkasten geheel dicht ta maken^ een dunne stof, die ge- wasschen kan worden over de ■toonbanken uit te spreiden, platen met taartjes en koekjes in een soort kast te schuiven, enz. Ge- •vdeliger dan voor reclame-ea- •déaux en percenten, aldus besluit ;dé mededeeling, zijn de huisvrou wen voor een zindelijke behande- •lihg van de levensmiddelen. Bedriegeiyke bankbreuk. iEen eenvoudig boertje uit de omgeving van 's Heerenberg weof het geval is. Maar lioe het ook zij, k wil liet, district mot een schoone lei ortaten, on wanneer een van mijn ni)ii*< happen den naam van John Bcn- notfcvloov diefstal of iets van dien aard bezoedeld heeft, zal dat met interest go*ed' gemaakt worden Bottelier! lépriiij Jen bediende, dio op den drein pel 'dtond te boven, toe, „laat een van ujjoi mannen mijn paard eens brengen; diut,"^waarop de dame vanmorgen hier kw.im Op uw gezondheid, heeren!" zeido hij, een glas wijn inschenkend. ,lk maak mijn excuses aan den majoor cni anu u allen voor wat er vandaag gi-boiird is; maar mijn bedoeling was jilloén om te komen en te gaan als John BdiineU, de ouderwijzer, aan wieu do kinderen en de ouders «it het Brond- haX eiidistriet. naar ik hoop, een pret tige herinnering zullen bewaren. r.„ir Ufeidstelsel liever een fatsoenlijk leven vrfag u nu slochts nog een half uur JGtjl deze klok in deze kamer te blij- .vt-ti, zoodat mijn mannen vrijaf kunnen vertrekken; daaromtrent verlaat ik mij IMjjuw eer als gentleman. Mochten we itjiter achtervolgd worden, dan stel ik niet verantwoordelijk voor dc-ge- gen." "ot aller verwondering stand Sir .In nes Beunett op en schonk oen glas n in. „Op onze volgende ontmoeting, k Salathiel!" zeide hij. „Wat je ver- ook iuag zijn, een dappere ke Kapitein -Fraser fluisterde Jack iet ii'. oen hij op het punt .stond Jiet ver- ri'k te verlaten.- aNeem neen!"zei do woudlooper. ..'/iet ii niet, dat het geluk zich tegen werd door de belastingambtenaren tot buitengewoon hooge bedragen aangeslagen. Voor oorlogswinst belasting zou hy o.a. ƒ9000 moeten betalen. Hij ging naar een advo caat en deze adviseerde hem om, als hij de belasting niet kan beta len, zich failliet te laten verklaren. De rechtbank te Arnhem sprak het faillissement uit. De curator vond behalve de belastingaansla gen slechts weinig schulden en als actief eenige roerende goederen ter waarde van ruim ƒ1000. Blijk baar was er bij den opzet van deze vertooning geen rekening gehou den met de omstandigheid, dat de geheele correspondentie van een failliet gaat door handen van den curator. Nu bleek uit twee brieven van den failliet, welke de curator in handen kreeg, dat het boertje bij een Duitsche bank ruim 30.000 Mark had belegd en er rees ver moeden, dat hij nog meer kapitaal in Duitschland bezat. Het boertje verklaarde niets te weten van geld dat- op zijn naam in Duitschland geplaatst zou zijn. Op een verzoek van den curator aan de betrokken Bank, om het geld van den failliet over te maken, werd bericht ont vangen, dat het reeds was opgeno men. De curator diende daarop een klacht in wegens het onttrek ken van baten aan een faillieten boedel. De beklaagde bleef vol houden dat hij geen geld had. Hij vertelde dat een Duïtscher geld op zijn naam had belegd. Deze Duit- scher werd als getuige voor de rechtbank gedagvaard, doch ver scheen niet. De rechtbank te Arn hem achtte onder deze omstandig heden het ten laste gelegde niet bewezen en sprak bekl. vrij. De of ficier van justitie teekende appèl aan en het gerechtshof aldaar ver oordeelde bekl. tot 8 maanden ge vangenisstraf met aftrek der pre ventieve hechtenis. De verdediger mr. van Ditzhujj- zen teekende namens beklaagde tegen het arrest cassatie aan. LUCHTVAART. Uit New-York wordt gemeld: Generaal Maitland verklaarde, dat binnen het jaar een luchtschip zal worden geconstrueerd, in staat van Engeland naar Australië te vliegen. De volgende typen van luchtschepen zullen vijfmaal zoo groot zijn als de tegenwoordige, een snelheid kunnen ontwikkelen van honderd mijlen en een cargo capaciteit hebben van 150 ton. Er zullen hooge torens worden gebouwd, waar de luchtschepen voor anker zullen kunnen gaan. Verder verneemt N.T.A. draad loos van Nmv-York dat een Kopon- haagsche Maatschappij is gevormd met het doel een geregeldèn Iucht- dienst tusschen de verschillende steden op IJsland en het vasteland in te stellen. Kapitein Cecil Faber is op weg. naar IJsland met machines. Het hoofdstation zal te Reykjavik ge vestigd worden. De R 34 op den terugweg. Het luchtschip R 34 vertrok 9 Juli om 11.57 en bevindt zich thans op den terugweg naar Schotland. TWEEDE KAMER. Vergadering van 10 Juli. Nadat de Kamer eenige kleinere wetsontwerpen heeft afgedaan, komt aan de orde de voortgezette behandeling der Arbeidswet, spe ciaal de artt. 24 en 32 met verschil lende amendementen. Het amende- ment-Dresselhuys: 48-urige. werk week en dus, wegens den vrijen Za terdagmiddag,' 8'/ï urige arbeids dag, werd door den Minister vrij uitvoerig bestreden, daar het twee grondslagen van het wetsontwerp, de 8-urige werkdag en de 45-urige werkweek, aantastte. Hy herinnerde er aan, dat de heer Dresselhuys op 4 December had gezegd dat de productiever mindering niet zoo erg zou zijn als er maar redelijke overgangstermij nen waven en dat Nederland het voorbeeld moest geven. Hij merkte op, dat men de buitenlandsche con currentie thans waarlijk niet be hoeft te vreezen daar het buiten land door den oorlog voor 't mee- rendeel in slechtere conditie is ge komen dan wij. Hij wees er op dat de werkgevers, die by de Bakkers wet zich concentreerden op het •■ontiiiu-bedrijf, het thans doen op de 45-urige arbeidsweek. Ook hij voerde aan, dat de werkgevers by elke wetswijziging hadden geroe pen: Nu gaan wy ten onder en dat toch altijd, evenals (Jocktown uit Dickens' „Sleohte Tyden". de in dustrie in bloei was toegenomen. En ten slotte vermaande hij de Ka mer om, door flinke hervormingen, de revolutie de wapens uit de hand te slaan evenals men dat in 1848 had gedaan. Het amendement werd verwtfrpo.ii met 69 tegen 7 stemmou. Een amendement-Snoeok Henke- mans om den arbeid in vrijen tijd vrij te laten voor ieder, die niet het gewone beroep van arbeider uitoefent, werd ingetrokken, nadat de Minister had gezegd rekening te zullen houden met bijverdien sten. De heer Loeff betoogde bij dit artikel, dat het niet aanging den arbeider tegen zichzelf te be schermen en hem te beperken in het gebruik, dat hij van zijn vrij en tijd wilde maken. En de heer Lobman voerde aan, dat men niet den arbeider beschermde tegen zichzelf, maar eeli gansche groep mi(i keert, wanneer ik probeer een fat- yofenlijk man te worden?1' I Een kwartier later kon men den laat- kèii woudlooper kalm achter den heu gel zien verdwijnen. De mannen trok- in dc richting van hun oude schuil plaats en Salathiel had beloofd zich hij i te vocgen-te Musselbrook. waar hij •pte, dat een goede slag geslagen zou ljUnneii worden ter vergoeding voor teleurstelling van. thans. hoofdstuk xyn. Nabetrachtingen en verklaringen. „Schenk me een glas van dieu port in, Thompson," zeide majoor Browne uatfob. nadat zij hot laatste hoef getrappel hadden hooren wegsterven. Do majoor was zichtbaar zenuwachtig en- opgewonden. „Het i» een van de morkwaardigste voorvallen, die ik heb üidegcmuukt," ging hij verder. „Dtvbol- teüer zegt, dat zij niets gestofcn en niemand op do plantage kwaad gedaan hebben; de pistolen werden alleen maar gebruikt om de mannen bang te ma ken. Die Salathiel is een hoogst merk waardige ou gevaarlijke korol. Hij heeft hier-de rol van schoolmeest er tot in do uiterste perfectie gespeeld; hij kent guod zijn klassieken, speelt heef, verdienstelijk fluit en gedraagt zieli als een gentleman. Stel je voor, dut ik hij de opening van de school voorzitter was en nu blijkt hij een gewone struik- roovcr te zijn. Het is onbegrijpelijk!" De majoor stond geagiteerd op; maar de advocaat gaf hem een, toeken weer te gaan zitten. „Neem me'niet kwalijk, majoor," zeide hij. „maar we bobben he loofd hier een half uur te blijven; e»! zij zouden kunnen terugkomen." ..Dat is zoo, dat is zoo." riep de ma joor, die eeuigszins haastig weer ging zitten, uit. ..We hebben hem nu van zijn beste zijde leeren kennen, piaar hij is blijkbaar een heel gevaarlijk iemand en hij toonde een buitengewone ustboradenheid en moed, zelfs toen ij je pistool op hem gericht hield. Benuott!" „Waar kwam hij vandaan, majwir?' vroeg kolonel Thompson. ..Ik weet niets van hem." antwoord dc de majoor, „dun dat hij ergens uil Maitlaml op don Bluff kwam. en aan de schoolcommissie goede gctuigaebrlf ten zond. Natuurlijk heeft hij zich uit gegeven voor iemand, die Bennett heet; maar vraag het aan Sir James, die meer van hem schijnt te weten dan een van ons allen. Tusschen twee haakjes, wat was dat voor een briefje waar hij hot over had? Het ligt duur op zijn bord." „Ik schreof hot voor de lunch," zeide de advocaat lachend, „u moet wcten.dat ik meoede hem reeds iets eerder te herkennen, maar ik was er niet zeker van; ik maakte echter mijn plannen en tetak een pistool iu mijn zak voor het geval er iets onverwachts zou gebeuren Hees het briefje maar eens voor, kapi töin Fraser!" De kapitein van de „Nancy Lee" lus het dreigbriefje met klaarblijkelijk' verbazing voor. tegen den eenling en dat men in dit geval zeer goed de vrijheid van het individu mocht beperken. Door een amendement op art. 25 werd de arbeidsduur voor bewa kingsdiensten op 10 uur gesteld. In de avondzitting werd een „le vensmiddelendebat" gehouden. De heer van den Tempel betoogde dat vele verbruiksartikelen, melk, kaas, brood, e.d. veel te duur zyn, een en ander tengevolge van de verkeerde, politiek des ministers. De lieer Van Ravesteyn dikt dit nog aan en meent, dat thans de tijd is gekomen om tot socialisatie over te gaan. De heer Snoeck Henkemans ontwikkelt zyn bezwaren tegen in grijpen der overheid. (Zie verder le blad). Redaofur-Ultgtwri O. PE BOER Jr., Helder. Oplaag 7000 ex. Abonnementsprijs: In de stad 1 1.15, per post t 1.40. Buitenland 2.40. - Losse ex. 3 ot. - Adbjeifwtlên 171/, ot INGEZONDEN. .Schoolhoiiw te Koegras. M. de Redacteur. Met verwondering las ik in uw blad dat er stappen aangewend zijn tot de btmw van een Chr. school te -Juliana*- dorj>. VI sinds 2 jaar staan hier aan de Doggersvaai-t. eerst tot mijn blijdschap, muur zoo langzamerhand tot mijn.erger.-_ nis, 4 palen, waar tusschen dan zooge naamd een openbare sehool moest ver azen. Maar, wat er in dien tijd kwam, vèol geschreeuw maar geen school. Do ithool te Julianadorp werd vergroot, nmur de kinderen uit den omtrek Dog gersvaart, Inopeu nog steeds iederen nforgen en avond ruim 1'/» uur. Daar k en meerderen met mij aan de bouw an een school twijfelde, was ik zeer crblijd toen verleden week de heer Kootstra met. een lijst bij mij kwam, waarop hij mij verzocht te teekenen tot medewerking van het tot stand ko men van eon Chr. sehool aan de Dog- orsvaart. Muar aangezien ik nu las dat genoemde school te Julianadorp zal errijzen, rijst bij mij onwillekeurig de raag op, zal men daar nu door onze medewerking een Chr. school bouwen? Als men dit. mij en ik gelóóf van ck-n met mij vooruit gezegd Had, dan luid ik mijn kinderen nooit opgegeven, 'k hoop dan ook niet de eenigste te ij», die hiertegen in verzot komt, Eon ieder die hier bekend is, zal wel weten, dat een-Chr. school te Koo- grns, omtrok Doggersvaart. behoort te taan. Te Julianadorp zijn n.1. bijna geen voorstanders eener Chr. school en ten tweede moeten onze kinderen dan nog steeds oen bijna onmogelijke reis maken. Gaarne zug ondergeteëkehïê rdat men tot die dwaasheid overgaat uitspraak van de bewoners van Julianadorp en omtrek Doggersvaart., in orband met. de meerderheid van het inderaantal, dat men de school wenscht e laten bezoeken. Laat, men nu ook oèjis denken aan dit deel van Koogrus. LI, mijnheer de Red., dankend voor plaatsruimte, verblijf ik Hoogachtend Uw dw. K. HOLLANDER, Koegras. ^zorgen, terwijl men in Amsterdam i iot meer dan de drie eerste eenheden i Blijktijdig machtig kon worden. De redactie dier courant toekende erbij aan, dat dit moest worden ge- ingschikt onder de uadeelcn, verbon- ?n nan een groote stad. Dit lezende kwam ik tot do oonclu- dat den Helder dan zeker nog oen f lussc liooger staal onder do groote ;edon dan Amsterdam, want, voor zon- ;r mij bekend, zitten we hier nog ge il ildig uit te kijken naar de eerste te strekken eenheid op ons runtsnen in elf eenheden. Moet het in den komenden winter n weer gaan als in liet afgeloopen n, toen den Helder tegenover alle iderc plaatsen veel slechter af was? erwijl de verstrekking in Nederland b ijkbaar reeds in vollen gang is, mag Helder afwachten on mot angst aagt men zich hier af, of de gemeente ellicht op haar briketten-fabriek zal jn aangewezen. We hebben reeds in n gemeenteraad hooren verkondigen, d ,t ieder gedwongen zal worden om li iketten te nemen, daar hij anders geen behoorlijke brandstof zal k ijgen. Het iljkdkolen-hureau verstrekt blijk- ar «au de plaatsen, gezegend met fabriek, aanzienlijk minder u-uikbure brandstof' en geeft daar- >or afval en bruinkool in de pluats. dke de fabriek dan bruikbaur oet maken. Zou het nu, waar doze briketten zoo tter blijken tegen te vallen, dat me- ,nd er van gediend schijnt, geen over- wieging verdienen, die fabriek zoo spoe- mogelijk te sluiten? Geschiedt lka, dan zijn we wel anderhalve Ion ijt, do«h dit verlies wordt niet nog •ooter én we behoeven van den wintei ot in de koude te zitten. Gebeurt dit hter niet, dan kunnen de belastïng- talera nog meer bijpassen. Wo rao- n dan bij die heerlijke briketten zit- tt s blauwbekken, hierbij nog opgevroo- iijkt door de gedachte, hoe dit grapje gemeentenaren een aardige duit eft gekost. Uw abonné De bramlstofverstrekking in den Helder. Onlangs las ik in het Algemeen Han delsblad eene verzuchting over do bui tengewoon slechte bediening van de -Vmsterdamsche ingezetenen door het centraal kolen-bureau. Overal in geheel Nederland kon men, indien zulks werd gewenscht, de elf brandstof-eenheden •eeds nu ia hun geheel doen thuis „Prachtig," riep de majoor uit, zich no'g> een glas wijn inschenkend. „Lees hel nog eens voor. kapitein!" „Gij zijt Jack Salathiel, de bekende woudlooper. Ik wil hier geen-opschud ding verwekken, maar indien gij, na dit gelezen te hebben, opstaat of uw hand onder tafel brengt, Zijt ge een kind des tlbbde." „En toch," riep de kapitein uit, „dronk hij zijn koffie en zat hij kajjn mót me te praten, hoewel hij niet betér wist oT hij kon ieder oogenblik een Hot door zijn hoofd krijgen. Ik zie nok voor mo, hoe hij zijn handen hoven tafel hield, iu de oene een theelepeltje, p de nadere een sigaar, toen hij die speech over het dwungarbeidstelsel liieldj maar wie is hij eigenlijk. Sir Jnnitfc, en hoe hebt u hem herkend?" Wie op kolonel Thompson gelet -had. zou gt-zien hebben lid* bleek hij tvêrd on welk oen angstige uitdrukking er op zijn gelaat kwam, toen hij naar Sir .iamös Bennett keek. In zijn angfct leunde hij voorover om te hooren wat de advocaat, zeggen zou. Van het oogen blik-af. dat Salathiel's naam aan de lunch voor het. eerst genoemd werd, was hij vreemd stil geweest, en hij was nieuwsgierig wat .Sir James Bennett prechts van den man wist. Er was reeds op aówezen. dat Salathiel van moeders zijd*?van goede familie was, maar het was »iet van algemeene bekendheid, dat de i Thompsons door huwelijk aan de Sahftiels geparenteerd waren, en dat de oudste zoon van kolonel Thompson oen 3tudievrkmd-vö»>Ja«k &»lath«« woest was. Hef was" dus niette vér won- Ingezonden mededeeling. 'I] mrhulztn binnan an buiten de gemeente. Tot en met Alkmnsr over den weg, tpaeiale prijzen. Vertogenweordlgtr: I c- C. v. d. HAAGEN, SPUISTRAAT 8. Nog eeu strop. ergun ons. geachte Redactie, eenige plaatsruimte voor enkele regelen, bij orhaat dank. De heer 'Schoeffelenberger, houdt in vorig nummer een heele Philippica oder zijn uittreden uit de afdeeling d( r 8. D. A. P., en ontziet zich niet rtffi trap t« geven naar onze interna- nale beweging. Dit gaat een beetje ver. Zoolang deze hoer zich bopaal- tot de publieke vermakelijkheden, ar zijn élke woek ingezonden liut- rmen onder gerangschikt moeten rden, deed hij slechts aan kinder lijke spelen, die absoluut de man go- gi ad moeten worden. Maar nu hij zich ontziet, om alles.door de modd-ir uien, wat een ander lief is. om zij^i eigen misselijk en hoogst hela die- optreden te verklaren, moot ik ev m hierop den vinger leggen. (3e- ite Redactie, deze heer is geen par- ïu hè. Hij heeft bedankt voor de af der S. D. A. P., niet omdat hij water- en melkachtig was niet om- da die Partij haar idealen verloochen de maar omdat zij zoon onvoraitf- ordelijke krankzinnige niét cundi- deerde voor den gemeenteraad. Dit is clou. Het caudldaat8tellen geschiedt bij} ons door de loden zelf, v.airVoor zij opgave doèn aan het Beali'ur, /oo de loeratiseh mogelijk •niot waar. Maar a i de toen 2Ö0 leden sterku afdool ing e ft niemand' het durven wagen dit ir nietje te candidooren, en zeifs in de laatste daartoe belegde vorgado- rii^g heeft niemand zelfs over de -cha- van genoemde heer gelicht. Eu dairover is mijnheer Sch. nu zoo ge en. Het was vrij wat 4-erstandiger deze zaak maar te laten rusten, era zou hij mij nood/aken zijn le brieven nog te pub)ioeejen, wat he a' iteker den getiddèdtoot zou geven. W t do critiek op 's mails geschrijf aaagaot. het volgende: In onze partij ;s régóf, dat- eens Ver jaar de zittende ■&i dsleden, op- éjw daartoe speciaal- be- éj ie vergadwirftf,-'"verslag en verant woording af moéten leggen voor de leden 'der partij. Als mén nu meent ■nlót éehè; to Zijn met.- of critiek ■ut te moefiéa ocfeuen ÓP het werk r leden, dan is dit, volgens het goed bei rip vun organisatie, de aangewezen pl^ts.'" Als nu een lid der partij, 111 clit geval Sch., elk oogenblik in do kiJntv critiek uitoefent1 ophet. werk v zijn-medeleden der partij, de raads led >0. pu verzuimt, dit op de daarvoor aiti géWezon vergadering, waar dit vin de allereerste p!t»tk niuts hoort, won ing te doen, dan is dit een zeer rganisatorische daad. en -krijgt de 1 natuurlijk', of hij ér bij is of niet, rijn schalen. Als deze heer wat meer tijq had besteed aan liet partijleven, déien, dat de kojouel met gespannen aai dacht luisterde naar wat dc udvo- éaift te vertellen zow*■hébben. Hij had «e' trotsch karakter en dat zijn familie op'de een of andere, wijze met dien be- L \ten vogelvrij verklaarde geparon- ■d was, hinderde hem uitermate. .Ök vergeet, nooit een gezicht," zeide <J advocaat met groote beslistheid; «aai heb ik mij in geoefend, het helpt jfin mijn betoep. Toen ik verscheiden 1 geledeu een pas beginnend mlvo- waa, woonde ik zijn verhoor voor mforechter bij. Hij is veel voran- maar door liet littéeke» op zijn [rh'oofd kon ik hem thuis brengen, eerst werd mijn achterdocht gewekt lat ik wist. dat hij niet John Ben- een onderwijzer uit Maitland, was, ik dien persoon toevallig vroeger ontmoet heb;hij is uit do verte familie van me, ofschoon ik heul Inig van hem weet. Ik wist dus, dat ^ïiet John Bennett uit Maitland was; f'tj wekte mijn achterdocht en ik tracht- L11 zijfl fcfeutiteit te weten te komen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5