REISARTIKELEN. KOFFERS. Fa.J.vanWILUGEN TYPHUS KLEIN sTHEE M' L KLOPPER EN ZONEN, Pitch Pine 87-90 WESTSTRAAT, Auto-Verhuurinrichting. slaapkamermeubelen Tuin-Concert Groot- en kleinhandel in Lompen enz. Stoomerij en Stoomververij v. M. STAM te Hoorn Heldersche Hoe meer last hoe eerder Swan en Waterman Advertentiên. Ringrijderij op Zondag 13 Juli Notariskantoor. flead van Arbeid te Alkmaar. S. VISSER, Weststraat 24. M. C. VISSER, Ie Vroonstraat 1. VISSER, Wagenstraat J. Versterkt Uw maag Abdijtabletten CASINO - ZONDAG WINNUBST", De toegang tot het geheele Callantsooger duin vanaf de Pettemerduinen tot aan de Lichtkapen benoorden de Groote Keeten is VERBODEN, evenals het gebruik maken van den weg in dat duin langs de zee waarop een spoorbaan is aangelegd. ILECTRO-MONTEUR BIJ DE MARINE. W. VERHAGEN, Middenstraat 33 NATIONAALTJE, Wederom verkrijgbaar UPTODATE Groote afslag! IN DE CARAVAAN W. PRINS. SOUCHON THEE P1CCO GRUIS Vulpenhouders de beste. P. SPRUIT NATIONAALTJE, G. v. BAAREN, Spoorstraat 56. lOOO Prijzen van 100 dulden meer dan in da Staatsloterij. PRIJZEHKANTOOR, Koningstraat 33, HELDER. 1000 Prijzen van 100 Gulden maar dan in da Staatsloterij. Likeuren Oranje Bitter en Z. O. Genever! Vertegenwoordiger voor den HelderB. 10H. VAN DER LEE. J. A. ZOETELIEF - KANAALWEG ELECTRISCHE INSTALLATIËN ,GV*° ,\\o5 LOODSGRACHT 69. want hij bezoekt nooit een vergade ring. on wat minder tijd had vermorst aan zijn overspannen geschrijf, wat, als het den vorm aanneemt van zijn laatste epistels, de grens van eerlijk en waarheidlievend overschrijdt- dan moet zoo'n overprikkeld, in de ruimte /.wammend, heertje, voor zijn leugen achtig, lasterlijk geschrijf eens ged aan de ooren worden getrokken. Do conclusie mijnerzijds is dan ook deze; De hoer Sclioeffelcnberger is noj nooit socialist geweest, en zal het, zoo doorgaande, ook nimmer worden, omdat, lii.l van hel licole socialisme niets be grijpt en niets afweet. Zijn lidmaat schap ouzc-r Partij is dus terecht vergissing te noemen, en gelukkig door hemzelf hersteld door tijdig uit tr den. maar om een reden, die "s man: gekrenkte IJdelheid toen hij gei andidaat werd voor don gemeen li raad, waarvoor wij de verantwoording hadden te dragen. op een voor hom minder eervolle wijze illustreerde. En ten slotte is bij het opsommen de stroppen, voor onze gemeente 's mans vele* epistels deze oene en name vergeten, namelijk zijn k i e i 11 g voor den g e in e e i r a a d. En uit den grond van inijn hart kan ik onze menachen van harte felicite ren dat zij daar niet. aan hebben mede gedaan, beter, Uet, hebben trachten te voorkomen. Eu heer Sehoeffelenber gei, in alle gemoede gcof ik IJ dezen raad: raas en tier legen ons zoov ge wilt. maar blijf eerlijk en getto; -J. BORK.ERT .Secretaris der S. D. A. J UIT DEN OMTREK. Breczand. Woensdagavond 9 Juli hield de vweenighig van melkveehouders ••eii algemeen? vergadering in het lokaal van den Heer B. J. Boelsums. De voorzitter, de Heer A. Bn. opent de vergadering, waarna de secretaris, de Heer F. Blaauboer de notulen leest, welke onveranderd worden goedgekeurd. Hierna brengt voorzitter, mede namens de beide andere afgevaar digden rapport uit van de gecom bineerde vergadering, te Helder gehouden. De melkveehouders ver langden, dat de slytersvereeniging alle melk zou riskeeren. De slijters daarentegen wilden slechts de risi co voor de overmelk, die door de slijters-centrale verwerkt werd, Hier waren de boeren tegen; zi, wenschten Va cent te laten staan bi, de slijters-centrale, ter vergoeding van een tekort door de kaasprijzen. Verder deelt voorzitter mee, dat 300 L. melk, die de sl jj ter avereen i- ging niet wilde aanvaarden, door den Heer Boelsums in den Helder is uitgevent tegen 15 cent per liter. Bovendien werd door de afdeelin- aan den heer Boelsum nog 5 gu dn uitbetaald. En zoo is men als vanzelf geko men aan hel punt, dat méde op d agenda stond vernield, n 1. de op richting een er Boelencentrale, wijl men met de slijters-centrale steens moeilijkheden heeft. Het blijkt, dat de vergadering sterk vóór .)-? op richting is. Bij de rondvraag verzoekt de Heer W. Raven, of er niet wat beter met de bussen kan worden omgegaan, daar er nog al builen en deuken inkomen. Voorts komt opnieuw de heffing voor de ge maakte onkosten ter verbetering van den melkwagen ter sprake. Dl onkosten bedroegen ongeveer 40 gulden en er is nog slechts 25 gul den van binnengekomen. Hierna sluit de voorzitter de ver gadering. Getrouwd W. NOOROBERB en COR. J. WIJKER. Helder, 9 Juli 1919. De Heer en MevrouwNOORDBERG Wijker, zeggen mede namens weder zljdsche familie, hartelijk dank voor de blijken van belangstelling, bij hun huweljjk ondervonden. VAN ESSEN, van Rottardam en de Nager-Evangalist SLIJNQAERT, komen ZONDAGAVOND 8 uur spreken in gebouw PALMSTRAAT, met medewerking van het ZANGKOOR van de Stadsevangelisatie. VRIJE TOEBANB. Belangstellenden la hal oprichten van een SCHOOL MET DEN BIJBEL In hel KOEGRAS, worden verzocht de vernedering bi] te wonen, die Dlntdeg tS Juli, 'sevondt echt uur (zomertijd), gehouden wordt In de schuur ven den heer Koolstra, Frleacbe Buurt. Be voorlooplge commissie. met hindernissen voor paren met paard en kar, ain de Blauwe Keet te Koegras. Om prijzen in contanten. Aanvang half twee (zomertijd). Inleggeld f 1.-. HET IJESTUUR. Het Kantoor «en wijlen No taris BEECKMAN is sarplaatst van Westst'aat 43, naar Verlangde Spoorstraat 6, tegenover het Plantsoen. J. TILLEMA, wd. Notaris. De Heer en Mevrouw VAN WILPE-VAN SEVENTER. t.a. De Voorzitter van den Raad van Arbeid te Alkmaar brengt ter kennis van belanghebbenden, dat met in gang van 1 Augustus a.s. ten bureele van bovengenoemden Raad nog eenig administratief ontwikkeld Personeel kan worden geplaatst. Vereischt wordt Kantoor routine, terwjjl een diploma H. B. S. tot aanbeveling strekt. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties vóór 15 Juli a.a. te richten aan den Voorzitter voornoemd, Laat 148-150, Alkmaar. Verloren een Waterman Vulpen houder. Tegen goede belooning terug ie bezorgenLoodsgracht 7. Gezin met twee schoolgaande kin deren zoekt hulp in de huishouding, wegens ziekte der vrouw. Liefst zoo spoedig mogelijk. Adres Jn. BAKKER, Schoorldam, Gem. Warmenhuizen. Vriendelijk tehuis g&zccht voor Iwbb schattige Poeijvs. Ter afhaling: Buitenhaven 34. Gevraagd een flinke JONGEN, AdresBinnenhaven 3, COR STAALMAN. DAME, h. b. b. h. h., zoekt tegen 1 September KAMERS, zond«r Pvnsinn, liefst in de buurt van de Vakschool. Brieven onder No. 889, aan het Bureau van dit blad. Te huur gevraagd een onge- meublleerde KAMER, met SLAAP- KAMERTJE. Liefst zoo spoedig mogel ijk. Brieven onder No. 884, Bureau van dit blad. Te huur gevraagd, door jongge huwden, ssn woning of 1 2 kamers (Ongemeubileerd), met kookgelegenheid. Brieven: R. FOLMER, Vischstraat 7. Te koop flink Burgerwoonhuis, Ankerpark 23. AdresGebr. v. PELT. Te koop een in uitmuntende staat zijnde VLEUGEL-PIANO. Brieven onder No. 860, Bureau van dit blad. Te koop een Roelbootfe (Sloep model) gaat zeer snel door 't water, lengte 5 M., breedte 1.25 M., voor 145, Te bevragen bijP. DE BEURS, Hoenderpark „Nijverheid" te Koegras. H. Handelsschool, Aikmnar. BOEKEN te koop aangeboden Adres: Bureau van dit blad. Te koop Ameublement, Spiegel en groot Indiach Scherm. Adres: Parallelweg 51. Ondergeteekenden maken bekend, dat zjj hebben opgericht een pak huis voor hot bergen en sorteeren van Lompen, zoodat zij de hoogste waarde kunnen geven voor alle soorten Lompen. Dagelijks te ontbieden, zoowel bin nen als buiten deze gemeente. PakhuisLangasteeg 5. Oen Helder. Damas l Haarwork lo aan zaak van vertrouwun. Wandt U dan aan onderstaand adraai daar wordan allo soorten Haar- werken gemaakt op etael, an van uitgevallen haar- 6. WiJTSMA, SPOORSTRAAT 9B. HET TECHNISCH BUREAU „NOORD-NEDERLAND" -:- TE JOURE -:- belast zich met HET MAKEN VAN PLANNEN EN BE8R00TINGEN VAN WATER EN BURBERBOUWKUNDIGE WERKEN. HET TOEZICHT OP DE UITVOEBING DIER WERKEN, ALSMEDE HET GEVEN VAN ADVIEZEN OP BOUWKUNDIG GEBIED. Directie L. J. HOPMAN. Als U een zwakke maag heeftals U sommige spijzen niet verdragen kunt; als U last heeft vau het zuur, oprispen, maagpijn, maag kramp, misselijkheid, etc., neemt dan -Uw toevlucht tot de bekende voor de maag'' De Abdjj tabletten versterken de maagsappen zij be vatten geen verdoovende bestanddeelen, zooals zoo vele andere z.g. maag middelen. De Abdijtabletten zijn daarom absoluut on schadelijk, nochtans snel van werking. O/er al verkrijgbaar f 126 per doos. Eischt onze handteekening L. I. Akker, Rotterdam. AFWISSELEND BAL. AANVANG S UUR. f» Gaatoomd wordt ladsren warkdag BEDDEN, DEKENS en KARPETTEN 2 n»*l per week. BORQIJNEN alle dagen. Zwirt wordt ledaree dag gavirtd met «ld Stoemwaascherlj. Vierjarige opleiding te Amsterdam. Aanvang nisuwtm cursus 1 0CT0BER 1919. Bij geschiktverklaring moet een dienstverband, dat eindigt 8 jaar na het verlaten der opleiding, worden aangegaan. Personen die op 1 Oclober 1919 den leeftijd van 20 Jaar bereikt hebben, kunnen niet meer aangenomen worden. Aantal plaatsen 20. Sollicitanten moeten in het bezit zijn van een diploma Ambachtsschool (electricien, hout- of metaalbewerking), dan wel een hiermede overeenkomende practischè en theoretische bekwaamheid bezitten. BI} goed afgelegde proef kan aanneming reeds vóór den aanvang van den cursus plaats hebben. Inlichtingen zijn schriftelijk of mondoliDg te verkrijgen bij den Zeeofficier, hoofd van het onderwijs bij de monteurs opleiding, Marine-etablissement Amsterdam. De ondergeteakende bericht zijn geachte cliëntèle, dat hij naast zijn bestaande lood gieterszaak een Electro Technisch Installatie Bureau heeft opgericht. Inlichtingen en prijsopgaaf gratis. Speciaal adres voor het veranderen van gaslampen In Electrlsche lampen. Aanbevelend, G. J. DE JONG, Zuidstraat 32. aanspreker, beveelt zloh beleefd aan. P.3. De bediening heeft plaats In Uelforn-Costuues. Inkoop tagen zear hoogs prljzea vee tóe of ledeeltelijke inboedels, allo soorten Winkelgoederen enz. Overal te ontbieden. Brieven onder motto „Inboedel' aan het bureau van dit blad. Koopt een en U doet mee aan de a.s. Trekking der Staatsloterij. Siielglaiis Boot Poiish de van ouds bekende kwaliteit. Wacht U voor namaak, vooral in deze tijden!! N.V. Chem. Fabr. „DE BIIENKOBF", SLOT£ROÏJK bij AMSTERDAM. Depöts ta Halder, Spoorstraat 38: DE BOER—KQRVER. te Taxsl, dan Borg Wad. JAC. BQGk. ta WlsrlnganC. SLIKKER, ta Anna PaulownaWad. P. BAAS. In deze gemeente hebben zich gevallen van typhus voorgedaan. Deze ziekte kan worden veroorzaakt door het gebruik van ongekookte melk of van rauwe groenten, die in slootwater zijn ge- wasschen of op andere wijze verontreinigd. De Gezondheidscommissie dringt er daar om bij de Ingezetenen ten sterkste op aan alle melk' (ook die in koffie oi thee) voor het gebruik te KOK£N en voorzichtig te zijn met het gebruik van rauwe groenten. - Telef 31, Café-Rest, „Central". Kanaalweg 84. (kwaliteit als voor den oorlog) Heeft een goudgele schenk. Een volle geurige smaak. Heeft bij tweede en derde afschenk 'n mooie kleur en pittige smaak. Wordt verkocht in 2 soorten. mooi grol blad 26 cent per ons. klein blad 25 cent per ons. Theehandel FOCKE S. KLëIN. I Utrecht: Oudkerkhof 48. Helder: Kanaalweg 168. HarlingenVoorstraat 85. u heeft van likdoorns, steen puisten, negenoogen, bloed vinnen, wratten enz., u zal overgaan tot het koopen van een busje Oprechte Winaumer Zalf. Deze zalf geneest u in enkele dagen geheel. Ook zwe rende borsten, open beenen, dauw-, baard- en ringworm, fijt en allerlei wonden genezen er door. Prjjs per bus f 0.60 en f 1.10. (Hoe grooter bus hoe voordeeli- ger in 't gebruik). Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Ban.-Agent: J. C. DE VRIES, Win- sum (Br.) Te Helder bij G. M. Geltjsteen, Spoorstraat 29J. Eelman, Dijk- straat 20Fa. E. C. Bais, Koningsplein; C. Westerbaan, SluisdjjkstraatC. Buis, Spoor- gracht 23H. W. Zegel, Kanaal weg 63; voor en gros A. ten Klooster, Keizerstraat 93. Eerste Egmondsche Bonds- Lunch room Hotel Restaurant taganovar da PRINS HENDRIK-STICHTIN8. Restiurant i li cirte den geheelen dag. Prima eonsumptfs. Billijka prijzen. GARAGE. Ruim# stalling van Rijwielen. Zorgvuldige bewaring voor Rijwielen. Aanbevelend, G. S. GROENEWOUD, Egmond aan Z«e. BLOEDARMOEDE. Algemeen# verslapping. Sanguines# is zuiver plant aardig, Sanguinose vormt krachtig en zuiver bloed, Sanguinoae wekt den eetlust op, Sanguinose versterkt de ze nuwen, Sanguinoae helpt bij hoofdpijn, Sanguinose verwekt een ge zonde levenslust, Sanguinose maakt zich dage lijks nieuwe vrienden. Tweemaal per dag een eet lepel. Prjjs per f 2.00; 6 fl. f 11.00; 12 fl. f21.-. Wacht U voor namaak. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Bij alle Apothekers en voor name Drogisten. Te Helder bij A. ten Klooster, Keizerstraat 9Ste Texel, Den Burg, J. BuisOosterend, G. Dros Oudeschild, Joh. Dros Verkrijgbaar bij Boekhandel Kanaalweg 161. Koopt een en U doet mee aan de a.s. Trekking der Staatsloterij LOODG'ETER - ZINKWËRKER. DAKBEDEKKINGEN. AANLEG GAS- EN WATERLEIDING. SANITAIRE- EN VERLICHTING S-ARTIKELEN. Vraagt prijsopgave. Beleefd aanbevelend. M O x S Indien ge Uw geluk wilt beproeven, koopt dan 1 20, 1/10 of 1/4 briefje in het De 1000 nummers welke in de a.s. Staatsloterij wegvallen, worden door de Obligatie-Maatschappij „de Unie" beschouwcL als prijzen van f IOO.— zijnde. Doet Uw voordeel: en koopt alleen wettig aangelegen „Unisbrfefjes" in het Prijienkantoor Koningstraat 33, Helder of bij een der Agenten. Bij eigen geld het betaalde bedrag terug zijnde 3.50 per Van briefje. Prijzen worden zonder eanige korting onmiddellijk uilbetaald. Loterijclubs speciale conditie». OP ELK GEBIED, VOOR LICHT EN KRACHT PLANNEN EN BEGROOTINGEN GRATIS Vraagt steeds Overal verkrijgbaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6