COURANT VOGELVRIJ N*. 6115 DINSDAG 15 JULI 1919 47» JAARGANG Bodaofur-UltflevrC. DE BOER Jr., Helder. Oplaag 7000 ex. - Abonnementsprijs: In de glad t 1.1S, per post f 1.40. Buitenland 2.40. - Loase ax. 3 ct. Advorfntlén par regel 17' BUITENLAND. De blokkade. Direct na de ratificatie van het Vredesverdrag door Duitschland heeft de Opperste Raad der gealli eerden de blokkade van Duitsch land opgeheven. De Vereenigde Staten zullen de handel onder bepaalde voorschrif ten hervatten. Er zullen vergunnin gen worden verleend, behalve voor verfstoffen, chemische producten en kali. De handel in die producten zal onder controle staan van de commissie voor herstel. De beper kingen in het scheepvaartbedrijf zullen worden opgeheven. Er zullen Amprikaansclie stoom vaartlijnen op Hamburg en Bremen worden geopend, zoo spoedig er la dingen ter verscheping aanwezig zijn. Een schip is al dadelijk ter be schikking van Pliiladelphia gesteld om te varen naar Hamburg. De ka toen (voor Duitschland) zal direct uit de zuidelijke havens worden verscheept. Volgens een draadloos telegram uit Parijs zal het besluit tot ophef fing van de blokkade van Duitsch land wat Frankrijk betreft, eerst tot uitvoering komen na de publicatie in het Fransche Staatsblad van een dekreet, waarbij de vorige dekreten die de blokkade vaststelden, wor den herroepen. De Engelsche censuur. Volgens mededeel ingen uit Lan den aan het Zweedsche departe ment van buitenlandsche zaken is de Engelsche censuur over onzij dige posten opgeheven. DUITSCHLAND. Ontslag van Duitsche officieren. Volgens de bladen in Weimar moeten nog deze maand 1600 offi cieren op grond der vredesvoor waarden hun ontslag nemen, waar onder waarschijnlijk alle generaals, die buiten het commando der vrij willige-strijdkrachten staan en bij kans alle stafofficieren. Fransclien en Dultschers. De Berlijnsche recherche deelt mede, dat dè Fransche militair Paul Manheim, sergeant in liet 32e regi ment dragonders, in de Fricdrich- strasse door een onbekenden dader is doodgestoken, toen hij voor een menigte vluchtte. Naar uit een later bericht blijkt, had de sergeant ruzie met een vrouw van verdachte zeden gekre gen, welke hij, volgens de verkla ring van twee getuigen, had uitge scholden. Toen hij voor de snel aangroeiende eai dreigende volks menigte op de vlucht ging, kreeg hij van een onbekende een mes steek in den rug, met het gevolg dat hij bij het vervoer naar dein post. van eerste hulp bij ongelukken overleed. Volgens een andere lezing wan delde Manheim met een makker en kreeg hij twist met Duitsche sol daten. Manheim vluchtte een hotel binnen, doch werd op de stoep door een burger doodgestoken. Zijn vriend, die van een der Duitsche soldaten een blauw oog had gekre gen, was naar het Alexanderhotel gevlucht en is door een patroelje naar het Fransche gezantschap gebracht. Er is 3000 Mark beloo ning uitgeloofd voor de aanwijzing en opsporing van den dader. Volgens de draadlooze dienst van Nauen hebben er te Berlijn herhaaldelijk botsingen plaats tus- schen de bevolking en de Fransche soldaten, wien van Duitsche zijde een onridderlijk optreden verweten wordt. De Duitsche volkspartij heeft de zualc bij de regeering aan hangig gemaakt door haar te vra gen of zij aan het beschimpen van de Duitsche bevolking door vreem de soldaten een eind denkt te ma lven en welke voorzorgsmaatrege len zij tegen een herhaling van dergelijke uitspattingen van vreem de soldaten zal nemen. liet vonnis tegen de Miinchener Communisten. In het proces tegen de Miinclie- ne-r communisten werd Zaterdag uitspraak gedaan. Elirich Mühsam werd wegens FEUILLETON. DOOR DAVID HENNESSET. 23). Ik beschouwde, mijne heeren, de zaak nu op de volgende wjjze: hier is een beschaafd, welopgevoed man van omstreeks dertig jaar, die zich voor een ander uitgeeft, en mijn beroepsinstinct werd natuurlijk da delijk wakker. Zooals u weet, moet iemand, om in rechtszaken iets te praesteeren, een sterk ontwikkelde opmerkingsgave bezitten, hij moet meer zien dan de doorsnee-waarne mer, en meer hooren dan de door- snee-luisteraar. Ik geloof, dat iets in mijn maniergeheel onopzette lijk, dat verzeker ik u hem waar schuwde, dat ik hem op het spoor was, maar hij was een prachtige piooi en het was werkelijk hooge sport om zoo'n misdadiger in het nauw te drijven. Toen onze blikken elkaar voor het eerst ontmoetten, wist ik, dat ik mijn leven geen oogenblik meer zeker was. „Maar laat ik u de zaak goed uït- h ggen; in de allereerste plaats be gon ik alle feiten, waarover ik om trent hem zekerheid kon krijgen, te ordenen. Herinnert u zich nog, dat hij buitengewoon goed gekleed was, gekleed boven zijn stand? Hij volvoerd misdadig hoogverraad tot 15 jaar vestingstraf veroordeeld met inachtneming van verzachten de omstandigheden. Zijn medebe klaagde, advocaat dr. Wadier, voor wien geen verzachtende omstan digheden golden, kreeg wegens medeplichtigheid aan hoogverraad. 8 jaar tuchthuisstraf. Van de overige beklaagden wer den 3 vrijgesproken; de anderen werden, naar plaatselijke rechtban ken verwezen. FINLAND. De bolsjewlki In Olouetz. De katastrol'e van liet Finsche vrijwilligerskorps te Olonetz wordt steeds duidelijkei'. Het korps, waar bij zich heel wat Finsche school jeugd had aangesloten, vluchtte met achterlating van bagage, mu nitie en gekwetsten. Ook de noor delijke troepen werden tot den te rugtocht gedwongen en bijkans ge heel zuid-Olonetz is in handen van de bolsjewiki, dis zingend en moor dend de dorpen doortrekken ei schrikkelijke wraak op de bevol king nemen. FRANKRIJK. Hoofd- en wandluis, schurft, vlooien en ander ongedierte. De medewerker van het Hbl. te Lousanne schrijft: Aan het diner. „Le polage" wordt opgediend, dampend, aromatisch, eetlust wek kend. Ik ontdek nieuwelingen: eene dame alleen, links aan den over kant, en vlak tegenover mij ééne dame met kind, blijkbaar zoo juist gearriveerd, en uit Frankrijk na tuurlijk: alles, wat hier aan deze ta fel eet, komt uit Frankrijk. Maar dat heeft met schurft en verder ongedierte toch niet te ma ken Wacht maar! Tusschen het dampen en geuren door van den verkwikkelijken po- tage is het mij al dadelijk opgeval len, hoe opgezet, hoe pimpelpaars en builig ze er uit zien, zoowel de dame z o n d e r als het kind van de dame m t. Hebben ze eene verder felijke en natuurlijk aanstekelijke pestilentie onder de leden? Of invallende gedachte! zochten ze onlangs een landelijk zitje op een mierenheuvel? Gebeten zijn ze, dat is mij thans duidelijk. Maar door wat? Horzels, wespen, nijvere ho- ningbijtjes? Of zijn het slechts muggen geweest Dan toch wel heel vele en heel felle om hen zoo bont en blauw te maken! Mijne overbuurvrouw, uie er niet bont en blauw doch daarentegen vaal als de dood van Yperen uit ziet, heeft blijkbaar mijne wantrou wige blikken bespeurd: s'ils ne m'ont pas maltraité comme les au- tres, c'est que je suis resté deboul toute la nuit, frannant droite et a gauche. Et puis, voyezZij stroopte de mouw van haar jersey wat op, en inderdaad, dat konden 'slechts wespenbeten ziin... II y en a, grosses comme des pois, ging zij voort. Et tout qa bouge, ca bouge..,. Zij waren uit den Midi gekomen gisterenmiddag. En zij hadden eenen wagon-de-luxe genomen, meenend zoo rustig en geriefelijk te kunnen reizen op de lijnen der P. L. M. Maar, jawel! Zoolang het daglicht duurde, ging alles best. Nauwelijks echter waren de lichtjes opgegaan, of de pret begon. Uit alle naden, uit alle voegen en spleten kwamen ze te voorschijn gekropen, de horden van grieuwelig gedierte. En rie ken, dat ze deden; stinken, zooals slechts de wandluis die kunst ver staat! En bijten! Eerst waren de kinderen ook opgesprongen -en uit- zelfverdedi ging in beweging gebleven. Doch die hadden dat den heelen langen nacht niet vol kunnen houden; dat had alleen zij zelve gekund. En de gevolgen waren niet uitgebleven. Van haar viertal was er maar één aan tafel. De anderen hadden met koorts onmiddellijk te bed gebracht moeten worden. En de dame van links tegenover boog zich hi onze richting om te vertellen, dat haar man en kinde ren ook naar bed hadden .moeten droeg een zwaar gouden horloge eri sieraden. Hij bereed een prachtigen volbloed, zooals ik er precies een der eens gezien heb in de weide van den ouden Downing te Muus- selbrook; hij had een litteeken op zijn voorhoofd en een Joodseh ac cent in de uitspraak van sommige woorden, wat bij mij het vermoeden deed ontstaan, dat hij Hebreeuwsch kende. Ik zag in zijn borstzak den vorm van iets, dat ik voor een pi- Stool hield; bovendien was hij uit Maitland gekomen en als bij in tuïtie kwam de gedachte bij mij op. „Het is Salathiel, de woudlooper!" Maar ik was er niet zeker van; voor alle securiteit maakte ik, in de veronderstelling, dat ik mij niet vergiste, dadelijk een plan de cam pagne op en schreef het briefje, in de meening dat ik gedurende d«- lunch wel de gelegenheid zon krij gen mij te vergewissen of mijn ver moedens juist- waren of niet. „Destijds gaf de advocaat, die hem voor den vrederechter verde digde het was de oude Jones, hij is nu dood een opsomming van zijn talenten en vertelde o.a., dat hij fluit speelde. U herinnert u mijn vraag of hij op school het zingen niet dikwijls met fluitspel begeleid de; ik wist uit hem te krijgen, dat hij Hebreeuwsch kende, en n moet weten, dat van vadersziide de Sala- thiels Joden zijn. Maar toen we hem over de school en zijn paard aan het praten gekregen hadden en hij zijn meening over het dwangarbeid- gaan. Gelijk een Jobsbode was zij alleen maar overgebleven na den inval der vinnige Ismaëlieten, zij alleen en hoe! Haar gezelschap was naar de derde klasse verhuisd hopende daar rust te zullen vinden op de ongecapitonneerde banken. Maar jawel: heerscht ginds d wandluis, hier huisde de hoofdluis en de vloo in ongekende kudden. Het bleek lood om oud ijzer. Of de Fransche autoriteiten of di Fransch e spoorwegm aatseh appijen daar dan niets aan doen konden? Konden? O, ja wel; natuurlijk wel. Maar doen? Wel neen! Zie het zit hem zoo. Zij hadden allen wel geklaagd bij de ambtena ren, bij de inspecteurs. Maar deze diertjes komen slechts des nachts te voorschijn. Zoodra het in den vroegen zomerochtend begon te da gen, waren zij spoorloos verdwe nen. En ziet u, Fransche ambtena ren verdwijnen juist spoorloos, wanneer het begint te duisteren, Dat is het kenmerkend verschil tusschen hen en ongedierte. Zoo doende ontmoeten de twee elkander nimmer officieel althans. En zoodoende is het en blijft het een janboel, niet alleen op de lijnen der P. L. M., maar op die van alle maatschappijen, die elkanders ma terieel gebruiken. Zoo werd mij verzekerd, en zoo kon ik, ten deele althans, consta teeren. Wij hebben ons te Genève zoowat laten ontluizen en ik geloof dal wij thans wel zoo wat schoon zijn, bc sloot mijne buurvrouw. De potage was op. Men bracht de vischombre chevallier uit het meer. Maar ze lokte mij niet meer. Het begon mij te krieuwelen van het haar tot de knieën. Was het heusch, of was het maar verbeel ding? Hoe dan ook, ik heb den af tocht geblazen. Maar zal zulk een b 1 ij v e n d e toestand nu niet ons heel Europa verpesten met hoofd- en wandluis, schurft, vlooien en ander onge dierte? Spoorwegongeluk bij Brussel. De trein, die Zaterdagmiddag om 'ee uur uit Brussel naar Bergen vertrokken is, is tengevolge van •keerden wisselstand bij Lem- beeq, op 32 K.M. afstand van Brus sel, ontspoord'. Er zijn 10 dood en en 35 gewonden, onder wie vele soldaten, die met- verlof gingen. De reis van de R. 34. De R. 34 is Zondag, na een voor spoedige reis, weder in Engeland geland De thuisreis werd, tenge volge van den gunstigan wind, vol bracht in slechts 75 uur 3 inin., terwijl de uitreis 108 uur duurde. BINNENLAND. Nederland en België. In diplomatieke kringen in Den Haag houdt men rekening met de mogelijkheid, dat nog in de laatste week dezer maand te Parijs de be sprekingen betreffende de herzie ning van het tractaat van 1839, waarvoor de Nederlandsche verte genwoordiger thans zijn benoemd, een aanvang zullen nemen. Opheffing der agreements. De geasocieerden hebben de eco nomische overeenkomsten met de Nederlandsche regeering, (het ge- neral agreement) met de N. O. T. r (het N. T. O. agreement) en met de N. U. M. (het fish and agriculture agreement), omtrent welker ophef fing principieel overeenstemming met de Nederlandsche regeering werd verkregen, met ingang van Zaterdag opgeheven. De gewezen Duitsche Keizer. Men meldt uit Londen aan de „N. Rott. Ct. I)e Nation merkt op, dat de open bare meening in Engeland „tegen het dagen van den keizer voor het gerecht" zich gelukkig zoo duide- ijlc uitgesproken heeft, dat Neder land niet behoeft te aarzelen zijn plicht als onzijdige te volbrengen. Het zou zeker die onzijdigheid schenden, als het een vluchteling stelsel uiteengezet had, waren de bewijzen voor zijn indentiteit zóó overtuigend, dat het eigenlijk niets bijzonders was, dat ik op het denk beeld gekomen was." „Ik vind het wel iets bijzonders," zeide de majoor, „zoo iets zou -nooit bij mij zijn opgekomen; maar zeide u niet, dat zijn familie in Sydney welgesteld is?" „Ja, dat is zoo; zijn vader is een van de voornaamste aandeelhou ders in de groote firma Drosena Co. Ltd., maar de naam Salathiel Zelf komt in de zakenwereld niet voor. De oude heer bezit wat land in Darlinghurst en zij houden equi page en bedienden. Natuurlyk er kennen zij hem nu niet meer, maar hij is de eenige zoon." „Waarom werd hij tot dwangar beid veroordeeld?" vroeg kapitein Fraser. „Hij stal een zeldzaam exemplaar van een klassiek schrijver van eeii medestudent, toen hij aan de uni versiteit in de rechten studeerde. Volgens zijn zeggen had hij het wil len leenen, maar wat hem in moei lijkheden bracht, was dit. Hij hacl het boek gestolen van een zoon van den ouden Braniley van het mini sterie van Financiën; en tusschen die twee families bestond sedert lang een veete. Maar de jongen maakte het nog erger door een of ficieel persoon in uniform, die den commissaris van politie bij zijn ar restatie behulpzaam was, te mis handelen; bij die gelegenheid liep van de eene oorlogvoerende uitle verde om hem door den andere te laten bestraffen en tevens zou het zijn eigen traditioneele eerbiedi ging van het- asylrecht geweld aan doen. Het zal waarschijnlijk niet toegeven dan onder clcn grootsten aandrang en die zal niet uitge oefend worden. Integendeel veron derstelt de Nation, dat Lloyd Geor- ge blij zal zijn met de houding van den onzijdige, welke hem zal ont slaan van de verplichting om zijn verkiezingsbelofte na te komen. Uitvoer van boter verboden. De Minister van Landbouw heeft den uitvoer van boter verboden. Alle reeds verleende consenten zijn ingetrokken. Boterpanlek. De Minister van Landbouw enz. heeft Zaterdag den uitvoer van bo ter geheel stop gezet. Niet, omdat geen boter tot uitvoer beschikbaar is, maar ten gevolge van een ge vaarlijk misverstand', dat blijkbaar algemeen onder de bevolking heerscht. Men schijnt bevreesd voor botersohaarschte na opheffing der blokkade, in verband met de vraag naar vet in Duitschland. De ge troffen regelingen bieden geen grond voor de veronderstelling, dat dit inderdaad het geval zal zijn (en al bewonderen wij die regelingen niet, in dit opzicht zijn zij naar onze meeni'ng waarschijnlijk vol komen doeltreffend). Maar het pu bliek neemt niet graag afscheid van een stokpaardje. Wellicht ook worden met speculatieve bedoelin gen voorraden gemaakt welke speculatieve bedoelingen wel zullen worden teleurgesteld. Het is in ieder geval een feit, dat de vraag naar boter op liet oogenblik onge looflijk groot is en verre dien van vóór den oorlog overtreft! Toen werd liet wekelijkseh verbruik op 500.000 a 600.000 K.G. gesteld thans bedraagt dit (volgens de ge gevens betreffende de voor het bin nenland beschikbare productie) 900.000 K.G.! Onder deze omstan digheden schijnt de Minister het geraden geacht te hebben, de gren zen te sluiten. Het paniek je zal wel spoedig luwen maar het blijft, daarom op zich zelf niet minder typeerend voor de gemoedsgesteld heid. (Hbl.) Gebrande koffie. Naar de N. Rott. Ct. verneemt, zullen de prijzen van gebrande kof fie binnenkort verhoogd worden naar aanleiding van de misoogst in Santos. Centraal-Burcau voor den afzet van vlsscherJjproduetcn. Het Tweede Kamerlid de lieer A. P. Staalman heeft de volgende vragen gericht tot den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel: Hoe groot is het totaal-bedrag van de bruto-winst, gemaakt tij dens de werkzaamheid van het Cen traal Bureau voor den afzet van Visscherij producten? Hoe groot was de totaal netto winst? Welke posten zyn niet. de netto winsten be.laald? Hoeveel netto-winst in totaal is door liet Bureau gemaakt op „de niet on voordeel i ge leveringen van gebakken viscli aan leger on ge meente", waaruit voor een belang rijk deel de kosten van aankoop van zijn perceel te Amsterdam zyn betaald? Is deze Minister gekeild bij de bepaling van het door het Bureau genomen winstpercentage? Zoo néén, acht Zyne Excellentie dan, in een tijd waarin een groot deel van het volk gebrek leed dooi de hooge pa-ijzen dor levensmidde len, het bedongen percentage ver dedigbaar? Indien ja, op welke gronden? Hoeveel personen waren medio Januari 1918 bij de administratie van dit Centraal Bureau werkzaam? Hoe groot is liet totaal-bedrag der salarissen tot op bet einde der vischdistributie aan administratief personeel uitbetaald? Is de Minister niet bereid te overwegen en dit ter wille vooral van de vele kleine handelaren en rooiers die blijkens het rapport van Mr. v. d. Boogaert volkomen hij dat litteeken op. Van dien dief stal zou hij wel vrijgesproken zijn, want de algemeene opinie was, dar het niet zyn bedoeling geweest was dat boek te stelen; maar een offi cieel persoon in de uitoefening van zijn functie mishandelen, is in Nieuw Zuid-Wales een onvergeef lijke misdaad. Ik vond in verband met zijn leeftijd de straf zeer zwaar; maar de oude „Blood and Thunder" een vriend van de Bramley's was vrederechter en wilde een voorbeeld stellen. Later heb ik hem nog eens als kettingganger aan den weg gezien. Wat hij zegt, is volko men waar, ons dwangarbeidstelsel heeft dringend herziening noodig. Zonder die eenen ongelukkigen misstap zou hy nu de advocaten-to ga dragen en want hy heeft een goeden kop my voor de recht bank de loef afsteken." „Maar was u werkelijk van plan hem neer te schieten?" vroeg du kapitein van de „Nancy Lee", die blijkbaar sympathie* voor den vo gelvrij verklaarde voelde. „Zeker!" antwoordde de advo caat; „maar ik zou het niet gedaan hebben, als ik er niet toe genood zaakt zou zyn; u moet niet verge ten, dat myn leven op het spel stond, als hij eenmaal zijn pistool te pakken had. U begrijpt, dat hij lee- lijk in het nauw gedreven was, an ders zou hij dadelijk de juistheid van mijn briefje hebben moeten ontkennen en een eed gedaan, dat ik mij in zijn identiteit vergiste; te goeder trouw waren bij de leve ringen op bestelling van de thans gefailleerde Vereeniging van be langhebbenden bij de Zuiderzee- visschery, en die meenden deze lc veringen aan de Regeering te doei., dut alsnog uit de fondsen van hei, Centraal Bureau hunne vorderin gen betaald zullen worden? Zes-urige arbeidsdag. Burg. en Weths. van Zaandam hebben bij den Raad een voorstel ingediend tot invoering van den zes-urigen arbeidsdag voor de ar beiders in het continubedrijf dei- gasfabriek.- Verhooging basis pensioenen. (Officieel.) Ten einde den druk te verlichten dien in het byzonder hei lagere personeel ondervindt van de afloopende korting op het salaris voor het eigen pensioen h.eeft do Regeering besloten in het bij de Tweede Kamer aanhangige wets ontwerp tot verhooging van het ma ximum der pensioenen, eene zooda nige wijziging aan te brengen, dat het thans in de Pensioenwet be paalde minimumsalaris van ƒ400, waarop geen korting voor eigen pensioen wordt toegepast, verhoogd wordt tot ƒ1200. Hel ligt in de bedoeling aan deze wijziging terugwerkende kracht te verleunen tot 1 Januari 1939. Het gevolg zal dus bijv. zijn, dat een ambtenaar niet een salaris van ƒ1000, waarop nu als bydrage voor eigen pensioen over 1919 ƒ325 moet worden gekort, zijn inkomen in dat jaar met genoemd bedrag verhoogd ziet. PROV. STATEN VAN NOORD HOLLAND. Stoombootdienst. Met de voordracht, om aan de Maatschappij Alkmaar-Packet, over du jaren 1939 en 1920, eene bijdrage van ƒ8000.te verleenen, en om, ter tegemoetkoming over het dienstjaar 1918, eene extra-bijdrage te verleenen van 5682.037a werd, ter zake van den stoombootdienst HarlingenVlielandTerschelling door Prov. Staten een adres in han den der commissie gesteld van ver schillende ingezetenen der gemeen te Terschelling. Dit adres houdt het verzoek .in, om le. den dienst, tusschen de eilan den Vlieland - en Terschelling en dun vasten wal in provinciaal be heer te nemen, en 2e. om, in tegen stelling met. liet voorstel in de-voor jaarsvergadering door eenige leden aan de Prov. Staten gedaan, te zij ner tyd niet Enkbuizen te kiezen als aanlegplaats aan den vasten wal, doch hiervoor Harlingen te handhaven. Alhoewel dit adres, wat den aan drang betreft, om genoemden stoombootdienst in rechtstreekse! beheer te nemen, door enkele leden met kracht werd verdedigd, in de commissie toch van oordeel, dat, nu speciale deskundigen benoemd zijn om de mogelijkheid en eventueele wenschelijkheid te overwegen van het in het leven roepen van een igen stoombootdienst, hun rapport behoort te worden afgewacht. Inmiddels werd met erkenning overigens der juistheid van het be toog van adressanten wat handha ving van Harlingen betreft als eindpunt van het stoombootverkeer door enkele leden met kracht het gevoelen verdedigd, dat deze dienst niet minder een Friesch dan een Noord-Hollandsch belang vertegen woordigt. De leden, hier aan het woord, aan de argumenten van adressanten nog toevoegende, dat de eilanden onder de jurisdictie der Arrondissements - Rechtbank te Leeuwarden vallen, stelden dan ook met klem op den voorgrond, dat, voor bevordering van dezen stoom bootdienst, naar medewerking be hoort te worden gestreefd van de provincie Friesland, althans van d-- gemeente Harlingen. GEMENGD NIEUWS. Een Jeugdige moordenaar. In de Van der Madestraat te Delft, heeft Zaterdagavond een 14- maar hij begreep heel goed, dat wij hem in dat geval gevangen geno men zouden hebben. Dat hij door zijn mannen ontzet werd, is een buitengewoon geluk voor hem. En waarom zou ik hem niet neerge schoten hebben? Wat hij ook vroeger geweest moge zijn, thans is hij een dief en een vogelvrij verklaarde, die de maatschappij ondermijnt en hon derden in het district het leven ver bittert. Bovendien moet dat woud loop en door ontvluchte dwangarbei ders zoo veel mogelijk den kop worden ingedrukt; ook zou het me goed te stade zijn gekomen voor het zware proces, dat ik eerstdaags te Sydnev moet voeren; en niet te ver geten, er staat op zijn hoofd een be looning van vijfhonderd pond. Mijn vriend, de majoor, Is een overheids persoon, dus zou hij er zich niet te gen verzet hebben, en ik wist, dat u allen er ook geen gemoedsbezwa ren tegen zoudt hebben; maar ik ben nu toch maar blij, dat ik hem niet neergeschoten heb, want, zoo als ik hem, toen hij weg ging, ge zegd heb, Jack Salathiel is, wat hij ook verder moge wezen, een dappe re kerel. Van ganscher harte zou ik wensclien, dat al onze vogelvrij ver klaarden waren zooals hij. Ik zou er veel voor voelen hen allen uit de kolonie over te brengen naar een plek, waar zij opnieuw, als vrije mannen, hun leven konden begin nen." „Ik hoop, dat die beroerde jour- jarige jongen zijn 12-jarigen speel makker, by een kleine twist, met een ijzeren schop doodgeslagen. De dader is aangehouden en het lijkje in beslag genomen. Commissie voor den- Nederl.- Franschen handel. Inzake onregelmatigheden by de commissie voor den Nederlandsch- Franse-hen handel meldt de Tel., lat de oud-algemeene secretaris van de commissie, de lieer C. d'A, Dinsdag te Breda in hechtenis ge nomen en naar 's-Gravenhage over gebracht is, waar hij thans in liet huis van bewaring voorloopig wordt vastgehouden. Hy wordt beschuldigd de gelden eter commissie, ten bedrage van 160.900 gulden, te hebben aange wend en gebruikt voor zaken, niet de commissie rakende. Inmiddels is het personeel der commissie onmiddellijk ontslagen. De dubbele moord te Hengelo (O). Omtrent den grilwelijken moord wordt nog het volgende medege deeld: De 80-jarige G. J. Botimer en zyn 84-jarige zuster, wonende een half uur buiten het dorp, zijn Vrijdag vermoord gevonden, beiden op beestachtige wjjze afgemaakt. Een commies der belastingen, die bij het rondbrengen der biljetten de deur gesloten vond, hoorde de koeien in den stal vreeselijk loeien en ging, onraad vermoedende, de buren waarschuwen. Door een openslaand luikje ontdekte men de misdaad. Op den deel lag. in een grooten plas blood, het- lijk dei- oude vrouw. Onmiddellijk gingen zij den burgemeester waarschuwen, die terstond met den rijksveldwach ter een onderzoek instelde. Men vond eerst het verminkte lijk dei- vrouw en 6 meter verder, in een gangetje, eveneens in zijn bloed ba dend, den ouden boor met afgesne den hals en een 5-tal wondon aan het hoofd. In zijn nabijheid lag een greep, waarvan de steel bloedvlek ken vertoonde, zoodat daarmede waarschijnlijk do misdaad ver- bilt is. Uit bloedsporen leidt men af, dat de boer getracht heeft door de voor deur te ontkomen. Hij schijnt op nieuw te zijn aangegrepen en ge dood. Zijn schedel was totaal ver brijzeld. Er wordt niets vermist. Een vrij aanzienlijk bedrag werd in een koffer gevonden onder een hoop lompen. De moordenaars hebben het geld- vermoedelijk op een an der plaats gezocht. Alles wijst er op, dat de moord op klaarlichten dag moet zijn ge pleegd. De bedden waren on besla pen, terwijl een boer kon consta- tceren, dat de koeien Donderdag morgen voor 't laatst gemolken moesten zijn. 's Middags tusschen 3 en 5 uur is een metselaar op het r!' werkzaam geweest. Deze ver klaarde niemand thuis getroffen te lebben en nog in de schuur te zijn geweest om een ladder te ha len. 'sNachts half een heefteen boerenknecht, die van de kermis kwam, in de woning licht zien branden, hetgeen hij verdacht vond, loch waaraan hij verder geen aan lacht heeft geschonken. Dooi' een auto gedood. Op den straatweg, genaamd het Zandpad, nabij Naarden, vlak voor de boerderij „Ken U zelve", heeft Zaterdagmiddag ongeveer half twee en vreeselijk ongeluk plaats ge- -onden. Mevrouw Iv. uit Amsterdam, hl gezelschap van haar schoonzuster, beiden op de fiets, reden in de rich ting Naarden. Vlak voor de boer derij werd mevrouw IC., die vooruit reed, door een automobiel van den eer B. uit Amsterdam, die plot seling moest uitwijken voor een motorrijwiel, gegrepen, waarna het slachtoffer werd weggeslingerd en voor dood werd opgenomen. Naar het militaire hospitaal te Naarden overgebracht, bleek de toestand hopehros. Mevrouw IC. overleed aan en ernstige schedelfractuur. Twee ton aan diamanten ver dwenen? Zaterdagavond heeft de chef van het Station-Maas te Roterdam by de politie aangifte gedaan van den diefstal van drie kistjes met onbe kenden inhoud, wegende 31 K.G. Zij waren aan het station ter ver zending gegeven door een Duit- soher, genaamd S., die, opgaf te lo- geeren in Hotel-Cooinans. De kis tjes, die bestemd waren voor nota ris B. te Amsterdam, waren aan gegeven als vrachtgoed zonder aangegeven waarde. Een poosje na de bezorging dei- kistjes vervoegde zich een onbe kend gebleven heer aan liet station, die verzocht de kisten aan te geven voor twee honderd duizend gulden. Hieraan werd evenwel niet, vol daan. Korten tyd daarna zijn de kistjes gestolen. De oorspronkelijke afzender is zonder adres achter te laten ver dwenen, zoodat men zoowel over den inhoud als over de waarde dei- kistjes in het duister tast. Van bevoegde zijde vernam de Tel. omtrent dit geval nog het vol gende: Eenigen tyd geleden behandelde notaris B. een zaak, welke liep over een partij goed. ter waarde van ongeveer tweehonderdduizend gul den. De partijen konden het echter niet eens worden, zoodat de heer B. de goederen, waarover de kwestie liep en welke zich in een tweetal kistjes bevonden, naar hotel-Coo mans in Rotterdam zond en deze aldaar in depot gaf, met het doel ze daar te verkoopen. De notaris ont ving geen nader bericht over deze zaak, zoodat hij meende, verder buiten de kwestie te staan. In verband met het bovenstaande telegram is de waarschijnlijkheid zeer groot, dat de beide kistjes (on ze correspondent seint evenwel van drie) door een bekende gestolen zyn. Notaris B. deelde ons mede, dat de Duitscher S., die de kistjes ter verzending aan het Station-Maas aanbood, niet een der beide cliën ten is, wien deze zaak aanging. Van andere zijde vernemen wij, dat de twee kistjes, die hoogstwaar schijnlijk in dit telegram bedoeld worden, een partij diamant bevat ten ter waarde van ongeveer twee honderdduizend gulden. PLAATSELIJK NIEUWS. nalisten maar niets van de bijzon derheden te weten komen," zeide kolonel Thompson. „Zij zullen het niet erg flink vinden, dat wij ze hebben laten ontsnappen. Ik denk wel, dat u den woudlooper aan zijn woord kunt houden, majoor, en dat dit district niet meer door zyn troep lastig gevallen zal woren." „Per slot van rekening," zeide kapitein Fraser, „geloof ik werke lijk, dat bij geen kwade kerel is, en dat hij, wat hij is, door de omstan digheden geworden is." „Hoe we ook over hem mogen denken," zeide majoor Browne bon dig, „hij is en blijft een woudlooper, en hoe eerder hij achter slot en grendel zit, hoe beter!" „Op myn woord van eer!" riep de kolonel uit, „zoo oud als ik ben, zou ;ik toch graag aan het hoofd staan van een regiment mannen, die zoo flink en moedig zijn als die Sala thiel." „Het lialve uur is om," zeide Sir Jamis, opstaande, „en nu wij ons deel van zyn vervloekt contract vervuld hebben, zou liet beter zyn, als we eens gingen kyken hoe de dames het maken, en hoe eerder wc Salathiel do politie achterna zen den, hoe beter. We zullen uitge lachen worden, daar kan je zeker van zijn; maar hij is en blijft een koelbloedige, dappere kerel. Geen wonder, dat hij u zyn paard niet wou verkoopen, kolonel!" Toonkunst. Door Toonkunst alhier wordt 1 September a.s. een cursus ge- op end voor het verkrijgen van het diploma voor het geven van zang onderwijs op de lagere scholen. Reeds hebben een dertigtal dames en heeren van het onderwijsperso neel voor die cursus zich aange meld. Lceraar zal zyn de lieer Toon de Hoogh, directeur van Toonkunst hier. Op de laatste algemeene ver gadering van Toonkunst te Am sterdam, is op voorstel van ons af- deelingsbestuur besloten, de afdce- ling d en Helder belangrijk l hi au- ■tïecl te steunen voor de oprichting en instandhouding van gemolde cursus. Tevens is met algemeene stemmen besloten (lat het hoofdbe stuur der Mij. Toonkunst aan ii< leden der afdeelimg tc Helder, een gratis buitengewoon kunstenaars- concert zal aanbieden. Dit zal een concert zyn, zooals de afdeeling ze zelf nimmer zal kunnen geven, met liet oog op de groote kosten daaraan verbonden, daar kunste naars van grooten naam zich dan zullen doen hooren. Nog meerdere belangrijke flnan- tieele besluiten zijn, ten voordet-lo der afdeeling Helder, op die. ver gadering verkregen. Uit een en ander moge tevens blijken, dat de commissie vain onderzoek, ingesteld door liet Hoofdbestuur der Mij., en bestaande uit vooraanstaande man nen uit het muzikale leven uit ons land, by hun inspectie bier ter plaatse, in elk opzicht de inrichtin gen van het onderwijs, alsmede de samenstelling in al de onder deden der afdeeling Helder, zeer gunstig hebben beoordeeld. Moge en on ander aanleiding geven, een nog grooter aantal zich zullen aan melden voor het lidmaatschap dei- Maatschappij tot Bevordering dei- Toonkunst, óf als leerling van een der afdeelingen van onderwijs, óf als leden der zang- of orkestaf- deeling. HQOFD8T UK XVIII. Terug n a a r li e t w o u d. Met Dan Morley en Jack Salathiel aan het hoofd reed de troep kalm den heuvel op, zonder er aan te denken eenige dekking te zoeken. Zij waren te veel in aantal, om bang te moeten zijn, dat de politie hen thans zou vervolgen. Zij trokken in de richting van de woeste streek aan de andere zijde van den Bluff, die hen door een zeer geacciden teerd terrein, dat langs de Blue Mountain Ranges liep, westelijk van Sydney zou brengen. De herberg van O'Brien lag aan de andere zyde van den heuvel, noordelyk van de nederzetting op den Bluff, en hier sloeg Salathiel alles in, wat zij aan eten en drinken en verdere dingen noodig hadden. Het toeval wilde, dat de herbergier Salathiel nooit gezien had, zoodat zij zich konden laten doorgaan voor een troep welgestelde emigranten, die op zoek waren naar land. Enke len konden liet niet goed verkrop pen, dat de kapitein zoo dwaas was geweest om Broadhaven Station heelemaal met rust te laten; maar allen hadden ontzag voor zijn ster ken arm en machtige persoonlijk heid en vermoedden, dat hij iets an ders op het oog had, waarvan zij zelf niets wisten. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1