PLAATSELIJK NIEUWS. Bij Kon. besluit van 11 dezer is, met ingang van 16 dezer, be noemd tot ingenieur der marine, do lieer C'. van Dam, scheepsbouw kundig ingenieur, met plaatsing te Willemsoord. - Bij het te Rotterdam gehouden examen slaagde, voor hot diploma stenografie, onze vroegere stadge- jiooffce mej. J. v. d. Steen, leerling van de li.-K. Kweek school te Woerden. De deelnemers aan de zomcr- ue leningen zullen zich Maandag 21 Juli a.s. om 1 uur n.m. moeten melden by den 2c luit. van de Mi). Adni. L. S. M. A. Itluyver in de legerplaats bij Laren, N.-H. De heer H. van Scheyen slaag de de vorige maand te Batavia voor hot examen van len officier bij de CJ ou vernemen ts-Marine. GEMEENTERAAD. De Raad dezer gemeente verga dert Dinsdag 22 Juli a.s., des na middags 7 uur (aanvang 71/a uur.) De agenda vermeldt o.a. Bericht van aanneming der bc- noeming van P. H. L. Maas, tot Di recteur van de Gemeente-Reini ging en Plantsoenen. Voorstel om aan den aannemer van het onderhoud van Gemeente- gebouwen enz. J. Steeman een toe slag op de aannemingssom te ver- leenen van ƒ1266.30 en om 't adres van de vereenigde werklieden-or- •ganisaties in de bouwvakken, in zake herziening van de arbeids voorwaarden in de bestekken aan te nemen voor kennisgeving. Voorstel om afwijzend te beschik ken op het verzoek van hel bestuur der Vereeniging ter bevordering van het Zeevaart-onderwijs, om de aan den oud-leeraar der Zeevaart school F. Dekker toegekende jaai- lyksche toelage met 30 te ver- hoogen. Voorstel om afwijzend te beschik ken op de verzoeken van G. L. Rut ten, mej. A. M. Joffers eirC. Rente naar, om kwijtschelding van het door hen verschuldigde wegens wa terverbruik. Voorstel om het aan de afd. Hei der van de Noord-Hollandsche ver eeniging „Het Witte Kruis" toege kende subsidie ad ƒ300 ten behoeve van haar onderafdeeling „Wijkver pleging" le verhoogen tot f600. Voorstel om afwijzend te be schikken op het verzoek van de afd. Helder van den Roomsch-Ka- Iholieken Bond van Winkel- en Kantoorbedienden, houdende ver zoek om het bij verordening vast gestelde sluitingsuur te vervroegen en te brengen van 9 op 8 uur en tot vaststelling van een verordening tot wijziging der verordening op de winkelsluiting, vastgesteld by Raadsbesluit van 1 Maart 1917. Voorstel om afwijzend te beschik ken op het adres der afd. Helder van de Roomscli Katholieke Ver eeniging voor volkszang om sub sidie. Voorstel tot verhuring van het gebouw der Centrale Keuken aan de Heldersche Melkcentrale. Reclames. .Subsidie-aanvraag R. K. Vereeni ging v. d. Volkszang. B. en W. hebben aan den Raad het volgend schrijven gericht: In Uwe vergadering van den 23n Juni j.1. werd overeenkomstig ons daartoe strekkend voorstel (zie de Bijlage tot het Raadsverslag van dit jaar. no. 100) aan de afdeeling Helder van de Maatschappij tot Be vordering der Toonkunst een jaar- lijksche subsidie van ƒ200.uit de gemeentekas verleend. Thans komt de plaatselijke afdee ling van de R.-K. Vereeniging voor Volkszang met een gelijk verzoek by Uwen Raad. Het komt ons voor, dal inwilliging van dit verzoek niet gewenscht is. Ging men dezen weg bewandelen dan zouden de conse quenties die daaruit voort zouden vloeien, deze zijn, dat ook aan elke andere vereeniging, die het verzoek daartoe doet, een subsidie moit worden toegekend. En het behoeft geen betoog dat zulks niet wel mo gelijk is. Bovendien 'wordt door af wijzing van dit verzoek geen onge lijk reebt geschapen. Toonkunst" immers stelt haar volksschool open voor alle kinderen, ook voor Roomsch-Katholieke. Wy stellen U derhalve voor af wijzend op het verzoek te beschik ken. Straatnamen. Nu het bouwplan van do Vereeni ging „Algemeen Belang" gereed is, dienen aan de nieuw afgelegde straten namen te worden gegeven. B. en W. stellen voor, aan den weg in den Helderschen Polder ,van af den Polderweg by den Watertoren in westelijke richting tot den oud Alkmaarderweg de naam „Java- straat", en den nieuwen door de Vereeniging aangelegde straat, die uitkomt op eerstgenoemden weg, den naam „Balistraat" te geven. Winkelsluiting. Bij den Raad zijn de navolgende adressen ingekomen: Ie. van de afdeeling Helder van den R. K. Bond van Winkel- en Kantoorbedienden, houdende ver zoek om het bij verordening vast gestelde sluitingsuur te vervroegen en te brengen van 9 op 8 uur; 2e. een adres van de afdeeling Helder van den Nederlandschen Barbiers- en Kappersbond, houden de verzoek om voor barbiers- en kappexssalons verplichte Zondags- sluiting in te voeren. Voorts werden van verschillend i zyden uit de ingezetenen adressen lot B. en W. gericht, die ten doel hadden aan het onder 1 genoemde adres adhaesie te betuigen; deze stukken liggen, met de eerstge noemde, voor de raadsleden ter inzage. Naar aanleiding van het onder ten le genoemde verzoek, heeft het lid van het college, aan wiens zorg deze aangelegenheden meer in het bijzonder zijn toevertrouwd, by ad vertentie in de plaatselijke nieuws bladen de winkeliers opgeroepen, ten einde van hen te vernemen of, en zoo ja, welke bezwaren bij hen tegen een vervroegd sluitingsuur bestaan. De bezwaren die by hem zijn ingekomen en die vooral bij de winkeliers in consumptie-ar tikelen bestaan, zijn in hoofdzaak dezelfde, die reeds vroeger tegen de winkelsluiting in 't algemeen zijn geopperd, maar die zich, naar het inzien van de betrokkenen, by invopring van een vervro egd sluitigsuur in veel scherpere» vorm zouden doen gevoelen. Zij vreezen n.1. niet alleen een aanzienlijke be perking van hun omzet, maar liun grief richt zich vooral daartegen, dat de door hen geleverde artikelen meer en meer ten deele clande stien in café's en dergelijke in richtingen, waarvoor in of krach tens de Algemeene Politieverorde ning een sluitingsuur is bepaald, zullen worden gekocht. B. en W. achten dit bezwaar ge grond. Verder zijn zy van meening, dat het maken van meerdere uit zonderingen niet wensohelijk is, daar dan van een algemeene winkelsluiting moeilijk meer spra ke zou kunnen ziju. B. en W. verwijzen ook naar het thans aangenomen wetsontwerp op den 8-urigen arbeidsdag. De aan neming hiervan zal ook invloed uit oefenen op de sluitingsuren der winkels. Ten aanzien van het hiervoren onder ten 2e genoemde verzoek rneenen B. en W. een ander stand punt te moeten innemen. Indien hieraan wordt tegemoet gekomen, zal in den feite lijken toestand niet veel veranderen: ook nu im mers is het meerendeel van de bar biers en kappers vr Ij willig tot Zondagssluting overgegaan. Een verplichting tot sluiting op dezen dag zal dan ook alleen tengevolge hebben, dat de enkelen, die niet on der deze vrijwillige overeenkomst zijn begrepen, voortaan tot sluiting zullen worden gedwongen. Dit nu schynt B. en W. alleszins redelijk toe. Resumcerende stellen B. en W. voor, op het verzoek van de afd. van den R. K. Bond van Winkel en Kantoorbedienden afwijzend te beschikken, en ten opzichte van barbiers en kappers de verplichte Zondagssluiting in te voeren. Dultsehe mijnenvegers op de reede. Tengevolge van het ruwe weder der laatste dagen zijn de Duitsche mijnenvegers, die thans op de Noordzee de tijdens den oorlog ge strooide mijnen aan het opruimen zijn, onze haven binnengeloopen. Het zij.» 14 groote mijnenvegers er. 3 torpedobooten, en, zooals te be grijpen is, bracht hun komst heel wat vertier en drukte in onze stad. Geheel den Zondagmiddag zag men de mannen in troepjes door onze straten loopen, en niet lang duurde het of zij gingen gepakt en gezakt naar boord terug. Want ta bak en sigaren, en boter en kaas, cacao en andere artikelen, ze wer den in geweldige hoeveelheden naar boord gebracht. De winkeliers hebben een goeden Zondag gehad, al werd dan ook slechts in Duitsch papieren geld betaald. Nietwaar, die markenkoers loopt straks wel weer omhoog In groepjes van twee of meer- lie pen deze Duitsche matrozen dooi de stad, steeds geëscorteerd door onze jongens. Jongens sluiten spoe dig vriendschap, en vooral waar hier wat te halen was, was de ken nismaking weldra gemaakt. Duitsch geld en nieuwe. Duitsche postzegels, ze werden van de men- schen afgebedeld, en tevens had men een prachtige gelegenheid zijn mondje vol Duitsch te luchten. En des avonds zaten de café's en de tehuizen vol met deze vreemde gas ten in hun nette helderblauwe uni formen. Tragisch is zoo'» binnenkomst in hoogc mate. Voor het verslagen en vernederde Duitschland is op het oogenblik, behalve de Noorsche en Deensche havens, Holland de. eenïgo toeverlaat. En waar, zooals hier, het ruwe weer noodzaakte een veilige haven te zoeken, daar was den Helder de aangewezen plaats. Nog wapperde de trotsche Duit sche oorlogsvlag. De strijd om de heerschappij ter zee is bevochten; de Duitsche marine „spurlos ver- senkt". Deze mijnenvegers wat torpedobooten, een enkel groot, schip, dat is het rampzalig over schot van de heele groote Duitsche vloot. Er is een spreekwoord, dat zegt. in het huis van den gehangene spreekt men niet over de strop. By deze gemoedelijke Duitsche jon gens kon dat eoher gerust gebeu ren. De manschappen op deze flottille, samengesteld uit de bemanningen van allerlei schepen der Duitsche marine, nam het gebeurde niet al te tragisch op. „Het wordt al rustiger in Duitschland" vertelden ze „Maar met de levensmiddelen was 't nog slecht. Nog heel wat vrouwen kwanten het eten van boord halen. Maar ook dat werd beter. In Ham burg kwamen al weer lieel wat schepen binnen en dan zal hot wel weer gaan, vooral nu de blokkade is opgeheven. Ja, die blokkade. D i c had het hem gedaan. „Als de vrouwen en kinderen niet zoo'n honger geleden hadden, danja, wie weet. Nu kwam de revolutie die alles overhoop gooide, ook in het leger en op de vloot. De uitwerking was wel waar te nemen. De stevige dis cipline te streng dikwijls die men kon waarnemen, zoo dikwijls hier een Duitsch schip op de reede of in dc haven kwam die ijzeren tucht bestaat niet meer alles ging nu aan boord even gemoede lijk toe. De Duitecher is van huis uit ge moedelijk, en op allerbemijuielijk- ste wijze stond een piepjong luite- nantje ons toe rond te kijken zoo veel wij maar wilden. En niemand was er, die je aanhield of hinderde. De kok kookte een groote pot ver micelli en onder de hand warmde hij een smakelijke pan met spek. Een helper kwam een kan water halen en maakte van de gelegen heid gebruik tevens een stukje spek weg te snoepen; verder op stonden een paar mannén met de handen in de zakken een cigaret te rooken.... Op het achterschip was een offi cier aan 't voorlezen van de „krijgsartikelen", 't Schijnt dat men de discipline weer herstellen wil nu de vrede geteekend is. „Daar ginds, op die strook, woont de kroonprins".... Ja, ja, dat wisten ze, maar het liet hun blijkbaar ta melijk koud. Een zeeman doet in den regel niet aan politiek. De schepen zouden ook vroeger niet zóó in eeti vreemde haven bin nengeloopen zijn. Rommelig en ge havend zien ze er uit. Het werk dat ze doen moeten is er naar zal men zeggen, maar toch, men geeft ze op het eerste gezicht méér dan de twee jaren dienst die ze achter den rug hebben. Een der drie in de haven liggende mijnenvegers had blijkbaar averij aan de machine beloopen althans Maandagmorgen was het proef- stoomen. Na korten tijd keerde liet schip weer in'de haven terug. 't Is een vervelend wcYkje, dat mijnenvegen, en men kan het al leen doen met kalme zee. De knip- ■of sny inrichting komt in principe overeen met die, welke bij onze marine in gebruik is. Op deze Duitsche mynvegers werd zij eerst in 1917 ingevoerd. Voordien was het mijnenvegen heel wat gevaar lijker. Gevraagd hoe lang men nog werk dacht te hebben, word ons ge antwoord „tot het volgend jaar". Men kan aldus eenig donkbeeld krijgen van de geweldige massa's, die er, ook nu nog, in de Noordzee liggen. Want Engeland is op zyn beurt ook bezig met ruimen en Holland evenzoo. l)e eigenlijke mijnenvegers, spe ciaal voor dit doel gebouwd, heb ben een lengte van 50 M. en een diepgang van 21/2 M. De waterver plaatsing is 500 ton. De beide ma chines ontwikkelen tezamen 1700 P.K. De bewapening bestaat uit 2 kanonnen, een van 7.5 c.M. op den hak, een van 8.8 achteruit. De be manning bestaat uit 50-60 koppen. De flotille, die onder bevel staat van den Oberleutnant Olff, behoort thuis te.Wilhelmshaven. Meestal wordt echter te Emden de brand stof en watervoorraad aangevuld. Aan boord van de kleinere schepen, omgebouwde torpedobooten, bevin den zich de chefs der flotilles en halve flotilles. Deze vaartuigen voeren tevens een voorraad stook- "olie mee. Zeilwedstrijd van de Kon. Marine Jachtclub. Zaterdag, de tweede dag van de wedstrijden van de Kon. Marine Jachtclub begon met absolute wind stilte. Des morgens was er nog een zwakke Westenwind, waardoor de Marinesloepen om 8 uur op tijd konden vertrekken, maar allengs werd het stiller en tegen 10 uur werd besloten de wedstrijden een uur uit te stellen, 's Middags was de toestand geheel veranderd. Dikke wolken pakten zich samen en het duurde niet lang of de regen ont lastte zich overmatig op de zeilers. Het werd een water-ballet 1 Het waren heel mooie wedstrij den! maar er was veel te weinig deelneming. In de klasse der groote klippers kwam voor het eerst uit „Mollihawk" van den heer Van der Lely, een groote schoener. De jammer genoeg op het laatst verregende wedstrijd leverde de volgende resultaten op: Sloepen met fantasietuig, ge stuurd door onderofficieren van de Kon. Marine: le prijs en wisselprys sloep bestuurd door stuurman G. Koek, 4 uur, 28 min. 29 sec.; 2de pry's, sloep bestuurd door stuurman J. Langerak, 4 uur 29 iniii. 40 sec.; 3de prijs, sloep bestuurd door stuurman G. D. v. d. Veer, 4 uur, 30 min. 48 sec. Sloepen type B I en B 11, met mo- deltuig, gestuurd door officieren van de Kon. Marine: le prijs sloep bestuurd door den luit. t. zee C. Rühl, 3 uur, 67 min. 18 sec.; 3de prijs, sloep bestuurd door den luit. ter zee P. F. de Bruijn Tengbergen, 4 uur 1 4 min. 55 sec. Sloepen type B III met model- tuig, gestuurd door adelborsten: le prijs, sloep bestuurd door den adel borst 2e kl. J. Tisset van Patot, 4 uur 17 min. 20 sec-.: 2de prijs sloep bestuurd door den adelborst 2e kl. Th. K. baron v. Asbeck, 4 u. 19 m. Handicap voor overdekte kiel- en middenzwaard jachten, klasse B, be- .stunrd door H. Wijnmalen, lste prijs „Tineke II" in 1 uur 43 min. 52 sec.; bestuurd door dr. F. G. Walter, 2de prijs „Garcia" in 1 uur 52 min. 22 sec. Handicap voor overdekte kiel- en middenzwaardjachten, klasse C: be stuurd door J. H. M. Lcfébure, lste prijs de „Willielmina" in 2 uur 48 min. 38 sec. Handicap voor overdekte kiel- en middenzwaardjachten, klasse D. lste prijs „Locs", bestuurd door P. Molenaar ,in 2 uur 4 min. 30 sec. Handicap voor niet-overdekte jachten, klasse W„ gestuurd door dames, lste prys ..Garnaal", be stuurd door mej. W. Houwing, in 1 uur 33 min. 33 sec. Regenboogklasse: le prijs „Lies" bestuurd door L. Huybreehts, 2 uur 24 min. 6 sec.; 2de prijs „Wonder kind", bestuurd door O. G. v. Hete reu, in 2 u. 28 min. 30 sec.; 3e prijs „Kwikstaart", bestuurd door D. Hulsinga, 2 u. 30 min. 53 sec. Ronde- en platbodem jachten, groot boven 9.5 W.M.: lste prijs „Margaretha", bestuurd door D. G. van Beuningen in 2 uur 19 min. 27 sec. Ronde- en platbodemjachten met zijzwaard, van 7,59,5 W.M.: lste prijs „Frans Naerebout", bestuurd door N. A. Bernhard (geen tijd.) Klippers: lste prijs „Mollihawk", bestuurd door H. Kersken Hzn. in 2 uur 22 min. 26 sec. VereenIging voor Volkshuis vesting „Helder". In hel Algemeen Militair Te huis, Spoorstraat, hield gisteren avond. de Vereeniging Volkshuis vesting haar jaarlijksche vergade ring onder voorzitterschap van den heer C. Adriaanse. Deze heette de aanwezigen wel kom en deelt mede, dat de oor spronkelijk vroeger vastgestelde vergadering verdaagd is wegens de vertraagde indiening der, voorstel len en bouwplannen. Gevolg geven de aan den indertijd uit de verga dering geoefenden aandrang was het bestuur er op uit om enkele toen geuite grieven betreffende eenvormigheid in den bouw weg te netnen.- Daartoe moest overleg wor den gepleegd met Burgemeester en Wethouders en den Inspecteur der Volksgezondheid. Het bestuur wilde met andere plannen komen, waarin cenige variatie in de ont werpen werd gebracht, en droeg aan den architect Verschoor een ontwerp op. Niettegenstaande de reeds gebouwde woningen van Volkshuisvesting en ook van Al gemeen Belang is de woningnood nog altijd groot; op de lijst van Volkshuisvesting staat een aantal candidaten. Spr. hoopt dat de nieu we plannen (in de zaal tentoonge steld) mot aandacht zullen worden overwogen. Van den ingenieur is bericht in gekomen van verhindering; ook de heeren Kelner en van Dalen zon den bericht. Daar de heer Michels gezegd heeft wat later ter vergade ring te zullen komen, zal de be handeling van punt 3: verslagen secretaris-penningmeester worden verdaagd tot diens komst. De notulen van de vergadering van 21 Nov. 1918 worden vervol gens gelezen en goedgekeurd, waarna de Commissie, benoemd tot nazien der rekening en verant woording, bij monde van den heer Vonk adviseert tot goedkeuring en tot decharge van den penningmees ter voor diens beheer. Thans komt aan de orde dc Be spreking van het nieuwe bouwplan. De Voorzitter deelt hierom trent mede, dat het hier betreft een gedeelte van het groote bouwplan. n.1. den bouw van 62 woningen. Hierbij zijn ontworpen eenige groolere huizen, alsook een paar winkelhuizen. Op eene vraag van den heer Vonk deelt de Voor zitter mede, dat de bedoeling is de huizen te plaatsen in de verlen ging van den Brakkevcldweg, gren zend aan liet Tuindorp. De Brakke vcldweg zal verjireed worden. Over de kwestie erfpacht moet nog over eenstemming met het Gemeentebe stuur worden bereikt. De heer N y p e 1 s vraagt of bij het ontwerp rekening is gehouden met de groote gezinnen'? Ligt het in de bedoeling de woningen van electrisch licht te voorzien? En hoe zyn de closets ingericht? De Voorzitter antwoordt, dat er voor groote gezinnen enkele woningen zijn van grooter type en dat omtrent electrifioatie nog niets bepaald is, daar dit ontwerp al grootendeels gereed was vóór dit in den Raad ter sprake kwam. Voor deze woningen wordt water closet ingericht. De heer van Os vraagt of het Bestuur zelf de nieuwe plannen goedvindt? Kunnen de leden nog wijzigingen aanbrengen? De Voorzitter deelt hierom trent mede, dat omtrent de ver strekte cijfers nog geen overleg is gepleegd Vóór den oorlog zouden, in ronde cijfers, deze 62 woningen gekost hebben 7 115806.thans 285637.--. Hierby komt dan nog rioleering en vermoedelijk schil derwerk. De heer K r ij n e n zegt, dal het hier een proef bestek betreft. Het Bestuur maakte geen bezwaar te gen dit type; in Voorschoten be zichtigde woningen, door den zelf den architect gebouwd, voldeden wel. Den Heer R o u k e n s doet het genoegen te vernemen, dat van spr.'s opmerking, indertijd gemaakt betreffende winkelhuizen, nota is genomen. Spr. echter noch de heer Verschoor kan ze op het ontwerp vinden. Maar van. de opmerking betreffend een badhuis is geen nota genomen, hoewel hier by uil- stek de gunstige gelegenheid er voor was. De heer Verstegen berekent een kostprijs van elk perceel van rond 4600.en vraagt of maat regelen genomen zijn om de wo ningen beneden den kostprijs te verhuren. De Voorzitter, de verschil lende opmerkingen beantwoordend, merkt op, dat in den Haag wonin gen bezichtigd werden door den zelfden architect gebouwd, die ech ter met 3 en 4 verdiepingen, en binnenplaats, het zuivere groot stadskarakter vertoonden en voor den Helder, met zijn eengezinswo ningen, niet voldeden. Omtrent het plan te Voorschoten was de indruk alleszins gunstig; hier kwam het landelijke meer lot zijn recht. Er was daar een plantsoen in 't mid den en hoog opgaand geboomte vóór. En dit laatste missen we hier ten eenenmale. De kwestie van een hadhuis is overwogen, om de kos ten echter achterwege gebleven. Bij volgenden bouw is het de be doeling er rekening mede te hou den. Omtrent den prys niake de heer Verstegen zich ge ene illusies. De woningen kosten J 1000.meer dan vroeger en nog zijn wc er niet. De huizen komen op ruim 6000. En over de huurgrens is met den inspecteur gesproken, die zal ech ter moeten worden uitgebreid. Zelfs met subsidie van rijk en ge meente. De heer vanOs vraagt waarom dan een architect van buiten noo- dig was als de huizen toch zoo duur schijnen te moeten worden. Er zijn een paar typen reeds die voor een werkman 'ongeschikt zijn. Is dit plan niet wat overhaastig gemaakt en kan men niet bouwen zooals in de van Hogendorpstraat? De Voorzitter zegt dat uit de vergadering indertijd de drang kwam om een architect van buiten te nemen. Spr. conclusie is, dat de tot nog toe gebouwde huizen nog niet zoo slecht waren, hel type was goed. Dc heer Krijn en merkt op, dat een van de grieven tegen zyn wo ningen was dat. ze niet voldoende op arbeiderswoningen geleken. Dat is in Voorschoten wel het geval. De heer Verstegen protes teert tegen de uitdrukking des hee ren van Os, als zoude de inrichting voor een „arbeiderswoning" onge schikt zijn. Naar spr. ineen ing dient juist terug te worden geko men op het standpunt, als zou het voor den arbeider steeds maar het zelfde moeten zijn. Volkshuisves ting is er ook om schoonheid en gevoel te ontwikkelen. De kwestie was, dat de woningen van den heer Krijnen er wiet arbeidersachtig genoeg uitzagen. Aan alles wat het voorvoegsel „volks" heeft, zit een luchtje; dat woord moest weg. We moeten de menschen omhoog voe ren door het aanbrengen van va riatie, door andere inrichting etc. en het is goed gezien verschillende typen te maken. De heer vam Os bedoelde ook juist liet cachet van arbeiderswo ning weg te nemen. Maar we heb ben rekening te houden met de vrouwen, die nu eenmaal een salon netje aan straat wenschen, al is liet klein. De heer K r ij n e n zegt, dat uit liet uiterlijk moet blijken welk soort woning het is. En als zoodanig is op de ontworpen huizen niets te zeggen. Ze maken een goeden in druk. Uiteraard is op zoo'n kleine ruimte niet veel variatie te maken. De heer N y p e l s geel't in over weging alsnog een plan-Krijnen te doen ontwerpen, en met denzeli- den bouw door te gaan. De Voorzitter spreekt zijne teleurstelling erover uit, dat zoo weinig van de heeren aanwezig zijn, die indertijd het Bestuur in de richting van verandering dre ven. Spr. stelt voor- de gemaakte opmerkingen alsnog met den archi tect te bespreken; om nu maar een nieuw ontwerp te maken zou te ingrijpend zijn. Aldus wordt besloten en het be stuur machtiging verleend de be sprekingen te houden. Inmiddels is de heer Michels ter vergadering gekomen, zoodat thans in behandeling komt punt 3: verslagen secr.-penn. Deze zijn in druk rondgezonden en worden zon der aanmerkingen goedgekeurd. De heer Roukens vraagt inlichtin gen inzake de aanstelling van een accountant en dc Voorzitter deelt mede, dat de gemeente van plan is vereenigingen als Volks huisvesting onder controle van den verificateur te stellen. Gevraagd zal worden om een afschrift van diens rapport. Aan het verslag van den secreta ris ontleen en wij het volgende: Het aantal leden bedraagt thans 69, met een gestort kapitaal van 820.—. Met het verder afwerken van het plan Brakkevcldweg werd voortge gaan. Veel oponthoud werd veroor zaakt door bet niet op tijd gereed zijn van materialen; echter waren op het einde van 19J8 een 50tal wo ningen bewoond, makende met de reeds vroeger gereed gekomenen een 68tal van het geheelé complex van 92. De overigen zijn op dit oogen blik, op 8 na, ook verhuurd en de Vereeniging beschikt thans over 264 nieuwe woningen, n.1.: Huisduinen 2 woningen Polderweg38 Tuindorp 132 Brakkevcldweg 92 264 woningen Zooals in het slot van het vorig jaarverslag werd aangegeven, hield de Vereeniging zich bezig met het vraagstuk woningen te stichten voor hen, die niet bij machte zijn om een huurprijs van ƒ2.50 tot 3.— te betalen. Tot uitvoering daarvan is het echter nog niet gekomen. Het aankoopen van oude per- ceelen (hiertoe in staat gesteld door een door de gemeente te verstrek ken voorschot ad 25000.die daarvoor in aanmerking kwamen en daarbij de groote kosten van op bouw, maakten het absoluut onmo gelijk om woningen tegen geringen huurprijs te stichten. Echter mocht de Vereeniging in het bezit raken van eenige oude perceel en (afgekeurd, doch nog bewoond) aan de Breestraat. Maatregelen worden genomen, om die gezinnen bij gedeelten on der te brengen in te stichten nood woningen. Daarna kaai worden overgegaan tot het afbreken en we der opbouwen van die perceelen, De daarbij aanwezige grond biedt gelegenheid om het aantal wonin gen uit te breiden. Had men verwacht, dat dc voor- loopige demobilisatie wel eenige verbetering in den woningtoestand te dezer stede zou brengen, hierin werden we teleurgesteld. Althans k oordeelen naar het aantal solli citanten naai- een woning, welk aantal voortdurend toeneemt en thans nog ongeveer 150 bedraagt, is van verbetering van den toe stand nog niets te merken. Gezien deze omstandigheid, heeft het Bestuur genieend ook niet te moeten afzien van verderen houw. Door de algemeene vergadering daartoe gemachtigd, is zij dan ook doorgegaan en zal in deai loop van 1919 een nieuw plan den leden wor den voorgelegd. Op voorstel van den Inspecteur van Volksgezondheid is voor de voorbereiding aan den heer Krij nen toegevoegd de heer Verschoor, architect te 'sGravenhage. Aan de orde is verkiezing be stuursleden. Aftredend zijn de hee ren van der Ploeg, dr. Ketner en van Dalen. Deze worden herkozen. De heeren van de Bilt (wegens drukke bezigheden) en Visser (we gens vertrek) bedankten; in hun plaats worden gekozen de heeren Plasmeyer en Vonk (by tweede stemming). De heer Bok, die aan vankelijk gekozen werd, bedankte voor een bestuursfunctie, zoodat een nieuwe verkiezing moest plaats hebben. Rondvraag. De lieer van O s vraagt inlichtingen omtrent den voorgenomen bouw van noodwo ningen. De heer Plasmeyer of ook de reeds gebouwde huizen ge- electrificeerd worden. De heer O u d e n a e r d e zou willen dat candidaten voor het bestuur niet door het bestuur, maar door de leden werden aangewezen. Spa', heelt het vervolgens over de ver nieling der boomen in het Tuin dorp door de jeugd en vraagt om maatregelen daartegen. Mogelijk kunnen de bewoners zelf wel eenige controle uitoefenen, maar moeten dan eenig gezag hebben.. Ten slotte behandelt spr. de kwestie van de modder by de woningen. De toestand is er niet op verbeterd. De heer de Boer vraagt naar de wijze van aanbesteding. De Voorzitter zegt dat dc kwestie der noodwoningen voorloo- pig tot oplossing is gebracht door dat een ontwerp gemaakt is voor uiterst eenvoudige woningen. Elec- trificatie als de heer Plasmeyer bedoelt, is eene zaak van de ge meente. Een wijziging als de heer Oudenaerde bedoelt inzake candi- daatstelling zou reglementsherzie ning noodig maken. Zal worden overwogen. Uitvoerig wordt over de vernieling der boomen gespro ken en besloten eene commissie uit de Tuindorp-bewoners aan te stel len die voor bewaking zal zorgen. Getracht zal worden een der bewo ners onbezoldigd rijksveldwachter •te maken ten einde te kunnen ver baliseeren. Ten slotte licht de heer K r ij n e n in over de kwestie van de modder, en deelt de Voorzit- t e r nog mede, dat de aanbesteding zal geschieden zonder het schilder werk. Daarna sluiting der vergadering. Heldersche Tooneelvereenlglng T. A. V. E. N. U. Zooals uit nevenstaande adver tentie blijkt, geeft bovenstaande vereeniging a.s. Zaterdag haar eerste Zomerfeest voor leden en introducées. Daar dit iets nieuws is voor deze vereeniging volgen hier eenige bizonderheden. Door verschillende kunstl. en werkende leden werd het bestuur de laatste weken meermalen ver zocht te trachten dezen zomer een gezelligen avond voor de leden te organiseeren. Als groote reden werd naar voren gebracht, dat er 's winters op kunst- en amusement- gebied zooveel werd gepresenteerd en dat er 's zomers dienaangaande zoo goed als niets te genieten viel. Nu heeft het bestuur de zaak goed aangepakt, verschillende werk.-, kunstl. leden en assistenten hebben zich gevormd tot eene feest commissie en de avond is schitte rend voor elkaar gezet. Werkt het weer mee, dan zal in den op fantastische wijze verlichten en versierden tuin*een speciaal or- chestje de aanwezigen in eene goede stemming brengen om een oogenblikje daarna op de tonen van het bekende Casino-orkest te kimmen genieten van de zoo gelief de walsjes en stepjes. Het dansen zal worden afgewisseld door het op voeren van verschillende tooneei- stukjes, een speciaal voor deze ge legenheid hi elkaar gezette film, voordrachten, enz., een en ander naar den aard van het feest alle in parodistischen zin. Mocht het weer minder gunstig zijn, dan zyn alle maatregelen ge nomen om het feest op denzelfden voet m de zaal te houden. Het be looft dus voor de leden der ver eeniging een bijzondere en amusan te avond te worden en eene opwek king tot bijwoning ervan zal zekei wel overbodig zijn. Voor het geven van inlichtingen verwijst liet bestuur naai- de ge gevens m de ifn dit blad geplaatste advertentie. Concert. Het concert van Helder's Harnio- niekapel, dat Zaterdag j.1., wegens liet ongunstige weder moest wor den uitgesteld, zal thans Woens dagavond worden gegeven. Zondagavond is de bliksem op den A-uurtoren alhier ingeslagen. De torenwachter Krul en zijn zoon, die zaten te schrijven werden bei den licht gewond. Uit het Politie-rapport. Door een bewoonster van den Dijkweg is aangifte gedaan dat er des nachts, terwijl zij uitstedig was, in liare woning was ingebroken en dat er te haren nadeele waren ont vreemd een pond gebraden carbo- nade, een zoetemelksch kaasje, een liter melk, aardbeien en koekjes. Ten nadeele van een bewoner van de Leliestraat zyn des nachts op zijn tuinland naby zijne woning door onbekenden de aardappelen- stoelen uit den grond gerukt en de daaromheen staande hekpalen en het prikkeldraad vernield. Van een vierjarig meisje, het welk door de moeder met een rijks daalder was uitgezonden om melk te halen en dat 2.32 moest terug brengen, is door een ouder meisje een zilverbon van 1 afgenomen. Proces-verbaal wordt opgemaakt. Alhier is een Belg aangehouden, die niet in het bezit van geldige passen was. Hij is onder politege- leide maai' Rozendaai gebracht en vandaar naar zijn land uitgeleid. Nadat aangifte was gedaan dat van Hr. Ms. van Spejjk een aantal blauwe schaftblikjes en blauwge rotte handdoeken werden vermist, is een onderzoek ingesteld en wer den ten huize van een bewoner van de Californiestraat door de po litie zeven van die blikjes en drie handdoeken in beslag genomen, die aldaar door iemand van de be manning van genoemden bodem waren verkocht. Proces-verbaal wordt opgemaakt. Een werkman, wonende in Koe gras, deed aangifte dat in de maand April van dit jaar twee jongens, genaamd L., wonende alhier, op naam van een bekenden inwoner alhier een treklijn van 25 M. van hem geleend hadden en dat hem nu gebleken was dat bedoelde in woner er niets van afwist. Proces verbaal wordt opgemaakt. Door de rijksambtenaren is tegen een slager alhier proces-verbaal op gemaakt terzake het voorhanden hebben van onaf gehakt verseh rimdvleesch zonder document. BUITENLAND. FRANKRIJK. De 14e Juli. Er is ï'umor in casa geweest ter wille van Joffre. De regeering schynt den maarschalk bij den ze getocht niet die eer te hebben wil len geven, waarop Frankrijk meent, dat de overwinnaar van de Marne recht heeft. De premier heeft een démenti gegeven van een bericht in de bladen, volgens hetwelk de regeering den maarschalk niet de hem bij het défilé toekomende plaats wilde inruimen. Kolonel Fa- bry, hoofdredactur van de „Intran- sigeant", een der bekwaamste staf officieren van Joffre, verklaarde daarop, dat dit démenti onjuist is; volgens hem heeft men den maar schalk wel degelijk willen passee- ren. Ten slotte heeft de ministerraad besloten, dat maarschalk Joffre bij het défilé het eerst onder de Are de Triomphe zal doorrijden, om daar na voor de officieele tribune door den president der republiek te wor den begroet, die hem zou uitnoodi- gen naast hem plaats te nemen. Maar dat is niet voldoende, zegt de „Matin". Joffre moet dengehee- len zegetocht meemaken: lier volk wil zijn twee helden, Joffre en Foch, in zijn oogen de beide red ders van Frankrijk, zien en toejui chen. De Kanier heeft zelfs een mo tie aangenomen, waarin de regee ring wordt uitgenoodigd aan maar schalk Joffre en diens genei'aals iti het défilé de la Victoire, de hun toe komende plaats in te ruimen. De eerste overwinning aan dc Marne heeft de beschaving en liet vaderland gered; het ware ondank baar dat te vergeten. In het officieele programma van het défilé, door het departement van oorlog uitgegeven, komt echter de naam van Joffre niet voor. De „Matin" vraagt hoe zit dat. Het overwinningsfeest. Aan de Tel. werd d.d. 14 Juli uit Parijs gemeld: 't Is negen uur. Het kanon bul dert. De maarschalken trekken door de Overwinningspoort. Zy gaan aan 't hoofd van het ze gevierende leger onder de blikken van millioenen toeschouwers, du- op de trottoirs opeengepakt staan, van de porte Maillot af tot aan d? place de la République, en die zich verdringen voor alle vensters en op alle daken, die by'na even dicht-be- volkt zijn als de straten zelf. Een geweldig gejubel uit da richting van de Opera kondigt, de aankomst' van den stoet aan. Vooraf gaat oen eslc artrou-oo»rt municipaux. Op een afstand van veertig meter volgen de twee maar schalken Joffre en Foch. Zij rijden naast elkaar, den maarschalksstaf in de hand. Foeh is als steeds in bleu horizon gekleed; hij berijdt zijn paard Emire. Joffre is gekleed in de nationale uniformjas met roo- de broek en berijdt zijn Alezan Ben. Een onbeschrijfelijk gejubel wordt, bij den aanblik der twee overwin naars, aangeheven door d- geestdriftige toeschouwers, die voor het meerendeel de helden ein delijk te zien krijgen, na een hee- len nacht op hun plaatsen te heb ben gewacht. De generale staf van Foch en eenige officieren van den genera- len staf van Joffre volgen de maar schalken onmiddellijk. Vervolgens een lange défilé van vreemde delegaties; de Amerikaan- sche onder bevel van Persliing en de Engelsche onder bevel van Haig Niemand heeft een warnier ovatie in ontvangst te nemen dan Maarschalk Petain en zijne Paladijnen, die op zijn wit paard aan het hoofd van het Fransche leger voorbijtrekt. En dan aanschouwt men, vóór hunne troepen, het défilé der roem rijke generaals. De eerste is C a s t e 1 n a u, die Nancy redde en den veldtocht in Champagne van 1915 leidde. De marine wordt vertegenwoor digd door den dapperen admiraal Ronach, den held van Dixmui- den. Het publiek herkent hen allen zonder eenige moeite; het juicht hen toe en bestrooit hen met bloe men. Door don Seine-prefect werd aan ieder der drie maarschalken, Joffre, Pétain en Foch, namens de stad Parijs een eeredegen aangeboden. Parijs, 14 Juli. Een delegatie van de Nederlandsche vrijwilligers en het ATeemdelingenlegioen is door maarschalk Foch ontvangen, die hen toeriep: „Vive la Hollander De Fransche soc. partij en het vredesverdrag. Parijs, 13 Juli. Hedenmorgen is de Nationale Raad van de soc. par tij bijeen gekomen. De zittingen zullen twee dagen duren, terwijl Parijs de overwinningsfeesten viert Het voornaamste punt op de agen da is het vredesverdrag. Er zullen drie rapporten worden besproke i, n.1. een betreffende de territoriale en koloniale quaestiea, een betref fende de economische en fihanti- eele quaesties en een over don vol kenbond en de militaire aangele genheden. Uit inlichtingen der ge delegeerden van de .soc. federaties blijkt, dat de meerderheid van den Nationalen Raad zich tegen het vredesverdrag zal uitspreken en dat opdracht zal worden gegeven aan de afgevaardigden der partij om tegen de ratificatie te stemmen. Nochtans zijn enkele afgevaardig-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2