KLEIN sTHEE El WITSTAAL NU ZE ER WEER IS, HOUTVERKOOPIKC AFBRAAK, VAN NELLE'S (j Nutsspaarbank Groot- oo kleinhandel in Lompen enz Aanleg S. VAN AMESFOORT JANZ., BLOEMIST, KERKGRACHT in onderhouden van Tuinen. Bloemwerken en 11S. versleringen voor elk doel. BRANDHOUT. FRAENKEL MÏÏFAIT en Co, jioutin iidenn Woinsdie nnl2-4 DRUKWERK C. DE BOER J". 6. VISSER, Waststrait 24. M. C. VISSER, le Vroonstraat 7. I. VISSER, Wagenstraat 7. 1000 Prijzen van 100 Guldon mear dan in dB Staatsloterij. 1000 Prijzen van 100 Gulden mear dan in da Staatsloterij. Grooli INDECARAVAAN SOUCHON THEE PECCO GRUIS G. v. BAAREN, Spoorstraat 56. ntso PLANTENMARGARINE TBO BAK- EN BRAADVET Dr. H. NANNING's f 2.50 per fleeoh van 1 Liter. a f 1.50 W rom verkrijgbaar nadat gij zoo langen tijd een goede kop Koffie hebt moeten ontberen Vraagt NU ROODMERK PAARSMERK. WITMERK 68 Cents 65 60 Vraagt uwen Winkelier. De toegang tot het geheele Callantsooger- duin vanaf de Pettemerduinen tot aan de Lichtkapen benoorden de Groote Keeten is VERBODEN, evenals het gebruik maken van den weg in dat duin langs de zee waarop een spoorbaan is aangelegd. op VRIJOAQ 18 JULI 1919, d«s morgsns 10 uur, op het Westplein te Helder, van ean belangrijke partij w.o. planken, delen, kolders, zwaar balkhout, schroten, latten, deuren, enz., enz., en Te bezichtigen daags te voreD. Oturw. W BIERSTEKER Polderweg 1. lederen dag geopend 's morgen» van 9 tot half één en 'a middags van 2 tot 4 uur op Zaterdag •Hoen van 7 tot 9 uur's avonds. B legenheid tot het Inbrengen en uit betalen van gelden a tot rente- bijschrljvlng. H. VAN OER LEE, Boekhouder. Belangrijk bericht. Tandarts, ■it AMSTERDAM, Spreekuur In DEN HELDER. KEIZERSTRAAT 28, tegen onderstaand tarief: Pijnloos trekken tin tind ol kies i l.>. lunstiebittin tinif f 25 parliieliebit. VulliagiB itcihiI 11.-. Militairs» tsrnladard tarief. Alle taadhaslkHRdlga p r a 111 a geheel pllnlees daar bskwaaa «aadarta. VAN ALLERLEI AARD WORDT BAARNE BELEVERO 000R Inkoop tagaa zaar hooga prljia* vaa heli el gideeltilijki inboedels, alle soeitin Winkeiaesdiren enz. Overal to ontbieden. Brieven onder motto „Inboedel" aan het bureau van dit blad. Ondergetekenden maken bekend, dat z(j hebben opgericht een pak* hule voor hat bergen an sorteeren van Lomp «n, zoodat zij de hoogste waarde kunnen geven voor alle soorten Lompen. Dagelijks te ontbieden, zoowel bin nen als buiten deze gemeente. Pakhuis: Langsstita 5. Din Heldsr. Vraagt steeds Overal verkrijgbaar Indien ge Uw geluk wilt beproeven, koopt dan 1/20, 1/10 of 1/4 briefle in het PRUZENKAHTIIR, Kmingstraat 33, HELDER. De 1000 nummers welke in de a.s. Staatsloterij wegvallen, worden door de Obligatie-Maatschappij „de Unie" beschouwd als prijzen van f 100.— zijnde. Doet Uw voordeel: én koopt alleen wettig aangelegen „Uniebrlefjea" in het PrIJzenkantoor Koningstraat 33 Helder of bij een dér Agenten. Bij eigen geld het betaalde .bedrag terug zijnde 8.50 per Vjo drietje. Prijzen worden' zonder e«nige korting onmiddellijk uitbetaald. Loterijclubs speciale conditiën. -ï Si (kwaliteit als voor den oorlog) Haaft een goudgele schenk. Een volle geurige smaak. Heeft bij tweede en derde afschenk 'n mooie kleur en pittige smaak. Wordt verkocht in 2 soorten. mooi grot blad 26 cent por ons. klein blad 26 cent per ons. Theehandel FOCKE S. KLEIN. UtreohtOudkerkhof 48. HelderKanaal weg 168. H41 lingenVoorstraat 85. LOODG'ETER - ZINKWERKEN. DAKBEDEKKINGEN. AANLEG GAS- EN WATERLEIDING. SANITAIRE- EN VERLICHTlNGS-ARTIKELEN. Vraagt prijsopgave Beleefd aanbevelend VERPAKT ONDER RABBINAALTOEZICHT COHEN 4 VAN DER LAAN, HAARLEM. "ICSO Verkrijgbaar bl|BRES-0U0, Spoorgr. 36. "ÏEO is wederom bij Apothekers en Drogisten verkrijgbaar, Dr. H. NANNING's Pharm Chom. fabriek, den Haag. BUKKEN KAASBOLLEN^, 1 DORDR£CMTSCH£« METAALWAREN FABRIEK 1 voorheen Wed: J.BEKKERS*ZOOM-DORDRECHT. de van ouds bekende kwaliteit. Waoht U voor namaak, vooral in deze tijden!! 1.1. Clrnn. Fsbr. „DE BIIEK01F", SLOTf ROIJK bij AMSTEROAM. PRIJS PER HALFPONBS PAKJE: ii ii LAX is een uitkomst voor schoolgaande kinderen, die eiken dag bloot staan aan verontreiniging van het hoofd door overloopers. LAX doodt onrein en voorkomt besmetting verwijdert neten, roos en stof; geeft aan het haar een mooie glans en bevordert den haargroei. Prijs fO.25 per doos, voldoende voor J liter hoofdwassching. Bij alle drogisten. L. I. Akker, Rotterdam. DE DISTRIBUTIE. Dss Hsldsr. Vanaf Maandag 14 Juli toten met Zaterdag 19 Juli a.s., zal bij den ge wonen handelaar per persoon worden verkrijgbaar gesteld: Op bon No. 66: 3£ ons Suiker, tegen de geldende maximumprijzen. Klnderkiart: Op bon No. 47J pond Kindermeel. Op bon No. 48: 3J ons Suiker. Kindarmialkairt: Op bon No. 1i pond Kindermeel. Taxal. Van 14 Juli tot en met 21 Juli a.s. is bij de winkeliers te Texel ver krijgbaar op elke witte bon gemerkt S 7: 3J ons suiker, a 30 ct. p. pond. Callastsssi. Verkrijgbaar in de week van 14-20 Juli op bon no. 418 levensmiddelen- boekje en bon no. 49 kindeasuiker- boekje elk 3£ ons suiker; in de week van 21-27 Juli op bon no. 419 levensmiddelenboekje en bon no. 50 kindersuikerboekje elke 8J ons suiker in de week van 28 Juli—8 Augus tus op bon no. 420 levensmiddelen- boekje en bon no. 51 kinderBuiker- boekje elk 3J ons suiker; in de week van 4-10 Augustus op bon no. 421 levensmiddelenboekje en bon no. 52 kindersuikerboekje elk 3} ons suiker. Belanghebbenden kunnen nieuwe kindersuikerboekjes bekomen tegen inleveringen van de omslagen der oude. 1|M Verkrijgbaar van 14-20Juli 1919: >p bon no. 618J ons suiker, op bon ino. 16 Kindersuikerk.: 3j ons suiker. Verkrijgbaar van 21-27 Juli 1919: •op bon no. 623J ons suiker, op bon ino. 17 Kindersuikerk.3$ onB suiker. INGEZONDEN. Helders Belang. Mijnheer de Redacteur. Mag ik een paar regels van uw ruimte in beslag nemen naai- aan leiding van de gevoerde discussies in de 1.1. Woensdag gehouden ver gadering van „Helders Belang", betreffende het houden van Oranje en Vredesfeesten hier ter plaatse. Met volle instemming begroet ik en zeker velen met mij dat plan. Gezien de werkzaamheden door H. B. bij vorige plaatselijke fees ten, en nu in combinatie met de Econ. Commissie, kan op dat ge bied iets goeds tot stand komen. Ik stel me een programma als volgt voor, natuurlijk vatbaar voor wij zigingen en uitbreiding. Zie hier eenige nummers: 's morgens vroeg reveille en lcoraalmuziek; bidstond in de kerken, onthaal van de oudjes in het Armenhuis en de weezen; optochten der pl. vereenigmgen met muziek en ontplooide banieren; straat- en ge vel versiering; etalage wedstrijd; bloemententoonstelling; hardrijderij op fietsen; roeiwed- strijd; vliegerwedstrijd, gondel vaart, enz. enz. Ik meen dat met zulk een programma best een .acht daags feest is te organiseeren, na tuurlijk de verjaardag van H. M. de Koningin hierin 'vallende. In gemelde vergadering is er op gewezen dat de raad in afkeuren den zin ^esproken heeft over het gehouden feest van verleden jaar en terecht 'n soort van verkapte kermis genoemd. Daar de tegenwoordige kermis sen door de Bond van Kermisvak- genooten „Ons Belang" zelve in het nette spoor worden geleid, ho pen we 'n volgend jaar de oude traditioneele kermis weder te vie ren tot vreugde van de Heldersche jeugd en de duizende belangstel lenden en belanghebbenden in (1e kermis, doch niet buiten de stad ver in liet land, maar midden in de plaats in het publiek, want de kei-mis is niet afgeschaft, zooals een der leden in vermelde verga dering dacht. Van harte hopen we dat- H. B. met het beoogde doel succes moge hebben. Laten we ook in onze gemeente wat reuring brengen. Men is tenminste al wat vrijgeviger geworden niet het toe staan van muziekuitvoeringen in café's, daarbij genomen de concer ten in liet, plantsoen, komt er een beetje leven in de brouwerij en hopen we dat de tijd voorbij is, dat de vreemdeling-bezoeker van onze de derde in Noord-Holland zegt: „Wat is dat daar 'n dooie boel in den Helder." CHRISTOFFEL CLIMAX. Geachte Redactie, De heer Michels, doet in zijn in gezonden stuk dd. 4 Juni een aan val op de onderteekenaren van het request door den heer Schoeffelen- berger gezonden aan Gedeputeerde Staten van N. H. Hij vindt in die onderteekening aanleiding om mij als lid der Staten voor te stellen als iemand, die niet serieus is en maar raak teekent. Nu zou ik mij van de ze heele affaire niet veel aantrek ken fcn mij ook niet tot U wenden, met het verzoek over een kleine plaats-ruimte te mogen beschikken, ten einde den heer M. van ant woord te dienen, was het niet, dat de heer M. zijn stuk in een zooda- nigen toon en met aanhaling (zei het dan ook foutief) van een paar artikelen van de Prov. wet had ge schreven, waardoor menigeen die, die wet niet tot zijn beschikking heeft en die de nota door den heer Bot en mij onderteekend, zeer op pervlakkig hebben gelezen, allicht tot de conclusie zouden komen, dat de heer M. gelijk had. De soc. de mocraten zijn, dit blijkt telkens, weer nogal arrogant en ik mag dit geval den heer M. dan ook niet al te zwaar aanrekenen. De soc. demo craten durven ieder, die niet tot hun partij behoort, al is hij nog zoo democratisch, bourgeois noe men. Soc. democraten, en aan die kwaal gaan zij hoe langer hoe meer lijden, hebben de wijsheid in pacht. Ieder, die niet tot hun partij be hoort, is een geweldige dommerik van wien men de allergekste, en de onnoozeiste dingen kan verwachten en mag veronderstellen. De heer M. veronderstelt van mij, dat ik het stuk door den heer S. opgesteld, on- derteekende, zonder te hebben na gegaan of de daad, die ik daarmee verrichtte was een gerechtvaardig de, ja of neen. Wat blijkt nu? Ten le. dat de heer M. (blijkbaar door zijn lust om een schop te geven) bedoelde stukken niet goed las, en ten 2e. dat hij is overgoten met het zelfde sop als alle andere soc. de mocraten. Het stuk van den hr. M. verwijst naar paragraaf 2 van het 4e hoofd stuk van de Prov. wet, welke ik dan niet goed zou hebben gelezen. De heer M. vergist zich, ik had die ar tikelen juist wel gelezen en ik had nog meer gelezen dan bedoelde ar tikelen, maar ook ik had mij vooraf bjj leden van Prov. Staten, die er allicht meer van weten dan den heer M„ op de hoogte gesteld, wat wij konden doen, om dat kanaalplan zoo als het nu wordt uitgevoerd en waarvoor de H.H. soc. dem. zooveel schijnen te gevoelen, te verijdelen. Ik wist, dat wij niets konden doen, alleen dat ons den weg open stond om H.H. Ged. Staten met onze be zwaren bekend te maken en hun le verzoeken om aan de autoriteiten te Helder in overweging te geven met dat werk niet langer voort té gaan. De door den hr. M. aangehaald' artikelen spreken van de bevoegd heid van Ged. Staten, daaruit blijkt, dat dit College niet het recht heeft om in te grijpen, maar ingrijpen, nietwaar mijnheer M„ beteekent onmogelijk maken, verbieden en dat nu verzochten wij juist niet. Al leen wij wilden het uiterste doen, wat in deze gedaan kbn worden. Nogeens, wij verzochten dus niet aan Ged. Staten om in te grij pen, maar om den autoriteiten te Helder een wenk ten goede te ge ven en dat nu behoort niet alleen tot de taak van dat College, maar zoo als mij verzekerd werd, dienen H.H. Ged. Staten menig gemeente bestuur van goeden raad. Of die goede raad, mocht hij eventueel door Ged. Staten aan de autoritei ten worden gegeven zal worden aanvaard, geloof ik te moeten be twijfelen. Ik hoop, dat als de heer M. nog eens een ingezonden stuk of een handeling onzerzijds wil critisee- ren, hij dan eerst goed leest. Hij bespaart mij dan de moeite om te rug te schrijven. Mijnheer de Red. met vriendelij ken dank voor de verleende plaats ruimte, ben ik Uw dienaar, J. H. STAALMAN. Geachte Redaetie. Vergun mij aan den Heer Bak ker een kort wederwoord naar aan leiding van zijn ingezonden stuk in uw blad van Zaterdag j.I. Voorop sta dat Bakker, welke hier spreekt namens de Groenten- vereeniging „Ons Belang", het zeer waarschijnlijk als persoon niet eens is, wat hij meende te moeten aanvoeren om de zaak der groen tenhandelaren te verdedigen. Het lijkt mij dan ook het beste om hem met eenige feiten aan te toonen, dat 'de prijzen welke hier worden gevraagd door de handela ren van de burgerij, zeer zeker niet uit vakvereenigingsoogpunt billijk kunnen worden genoemd. Als ik mij verplicht achtte een korte rectificatie te plaatsen van het gesprokene door mij in de laat ste Raadszitting, dan was dit niet om te schrijven over Groentevei ling of anderzins, omdat ik ver meen dat niet door couranten-ge- schrijf deze zaak, van zóó algemeen belang, hierdoor wordt verbeterd, maar dat de handen ineen moeten worden geslagen om de abnormaal hooge prijzen, welke thans moeten worden betaald voor de groenten en andere artikelen tegen te gaan. 'En maatregelen te treffen om hier in verbetering te krijgen (bedoeld ordt- verlaging van prijzen te krijgen). De heer Bakker geeft dan eerst een korte uiteenzetting van dc kwestie, waarom eigenlijk door hun Organisatie maatregelen zijn ge troffen om de burgerij te weren \an dc veiling, lijj beroept er zich op dat vrouwen en mannen (geen handelaren) kochten op de veiling en deze weder verkochten; nu Bak ker weet toch zeer zeker ook wel dat dit als uitzondering geschied de en geen regel was, waartegen zeer zeker wel andere maatregelen door zijn vakvereeniging waren te nemen, en daarmee thans dus niet de geheele burgerij behoefde te worden gebrandschat. Verder spreekt hij zijn genoeg doening uit dat na een tamelijk vinnigen strijd de handelaren dit hebben gewonnen en ieder die han delaar is, of wil worden, op de vei ling vrij mag koopen en dat ieder burger een hoeveelheid groenten kan koopen voldoende voor een middagmaal, evenwel moet men eerst een bedrag van honderd gul den storten. De heer Bakker weet zeer goed, dat geen enkele arbei der in dezen tijd maar honderd gul den heeft om op deze wijze uit te geven om dan zijn groenten op do publieke veiling te koopen, inte gendeel meerdere zullen wel hon derd en meer guldens schuld heb ben omdat de tijdsomstandigheden hen daartoe hebben gedwongen deze te moeten maken. Hierdoor is dus al direct veroor deeld dat nog iedereen vrij op do marlet kan koopen, do verplichting [hier opgelegd is voor een -zeer groot deel niet uitvoerbaar en zij worden dus geweerd, om uitgebuit (te worden door den handelaar, want lals hier op de markt de prijzen, ;met een behoorlijke winst-marge •werden van de hand gedaan door [hen, behoefden niet de prijzen van thans te worden betaald. Als voor dbeeld moge genoemd worden dat op de markt de kropsla wordt ver kocht voor 1..10 tot 1.50 de hom- tderd stuks, en op de kar bij dep groenten verkoopers wordt ge vraagd 5, 6 en meer cent per krop. Andijvie, welke" op de markt 7 en 8 per honderd struik kost, moet door de burgerij worden betaald imet 12 a 14 cent per struik. Dit is toch zeker geep behoorlijke recht matige winst, maai1 brandschatten van de burgerij, welke noodge dwongen als zij iets wenschen te hebben, deze prijzen verplicht zijn te betalen. Ik zou zoo door kunnen gaan, maar het zou te veel plaatsruimte •vergen, alleen nog dit. Een groen- ten-v erbo u w e r van Wieringen op de markt met wortelen, kon op deze geen hooger prijzen bedingen dan 3 a 3.25 per 100 bos, dc handelaren vragen glashard maar [iO cent en meer van de bufrgerij. Dit geachte heer Bakker, noem ik f;een goede vakvereenigingspoli- iek, dit noem ik misbruik ma ken van een vakvereeniging, want Weze gaat ten koste hier ter plaatse •vooral van de niets-bezitters, waar aan iedere goede vakvereeniging niet mee doet; de vakvereeniging helpt wel mede de grove concur rentie te beteugelen, welke in de meeste gevallen gaat (ten ko&ki_v!iin tle werknemers, maar niet zooais hier door uwe vereeniging ge schied, iedere concuiTentie te ver moorden. De beteekenis van die zin is dan ook dat de vereeniging „Ons Be lang" zich geheel op liet standpunt plaatst van „hebben is hebben on Krijgen de kunst". Zij doet hare naam alle eer aan, want Bakker zegt wel dat de groenten-verkoo- pers geen O.W. pi a ken, ik ben zoo vrij om dit in twijfel te trekken, want is het hem niet bekend, dat verschillende groenten-verkoopera In de laatste paar jaar hun inko men 3, 4 en meer malen zagen ver dubbelen, ten minste zooveel malon verdubheid zijn in de belasting (of hebben zij altijd de belastingamb tenaren om den tuin weten te leiden)? Ten slotte, vraagt Bakker, wat voor maatregelen zullen worden getroffen om de Heldersche bur gerij het leven gemakkelijker te jn&ken. Jk wil hierop niet vooruit joopen, want dat zou misschien éven zoo gaan (als zij hiertoe dc macht hadden, wat ik betwijfel) als' met de destijds aangekondigde nieuwe aardappelen van 12 cent de K.G., welke door de groenten-han- ilelaren al waren opgekocht, voor dat zij ter plaatse arriveerden, maar jk hoop dat zeer spoedig hierom trent wel meer zal worden gehoord, en dan vertrouw ik dat wij Bakker aan onze zijde zullen vinden, hij die gaarne zal medewerken het jeven dei- Heldersche burgerij wat gemakkelijker te maken. 1 Laat ik hem ten slotte een raad geven (hij is goed bedoeld), tracht fn uwe vereeniging gedaan te krij gen, dat niet de prijzen onderling Zoo worden opgejaagd, maar bepaal pen prijs naar hetgeen billijker wijs door de groote massa kan worden besteed. Met dankzegging vqqr de mij jjf gestaan e plaatsruimte, Hoogachtend, B. ZON DER VAN. Getuige de slotzin van zijn Bchrijven. l UJST VAtf INGEKOMEN PERSONEN. J. C. W. Bootsma, bootsman. Held. Poldei' van Amsterdam, Ned.-Herv. 11. Sorano, bankwerker, Hoogdwarsstr. 3, v. Alkmaar, Ned.-IIerv F. M. F. Schol, banketbakker. Loodsgracht 34, v. Amsterdam, Ned.-Herv. M. Slort. banketbakker, Janzenstraa 20. v. Amsterdam, Ned.-Herv, H. A. Rooi. broodbakker, Bonselaarsweg 13. v. Amsterdam. D. G. Tli. 's-Gravemade. korp. kok Art.. Molenerf 5, v. Beverwijk. H. Mose6, serg. vliegtuigm., le Vroomatr. 49. v. Rotterdam, N. I, H. Onstwedde. grondwerker. Huisduinen, v. Sittard, Ned.-Herv. J. van der Sloot, scheepmuker. Kappcrstruat 17, v. Zwartsluis. O:er. 1\. A. Zoutman, machinist, Spoorgracht 5- v. Rotterdam, Ned.-Herv. J. J. de Moes. electricien, Nieuwstraat» 61. v. Edam, Gei. K. C. Rooseman. bediende, Zuidstraat 83e, v. Amsterdam. Ned.-Herv. D. B. Jochems, off. v. gez. K. M., Weststruat 4. v. Amsterdam, Ned.-Herv. G. Boerman, dienstbode. Molenstraat 86, v. Ziipo. Ned.-Herv. li. Gubbels. fruithandelaar. Keizerstraat 28. v.'Womel. R.-Kuth. P. van de Poll. typograaf, Emmastraat 16. v. Amersloort, O. R. S C. Siewers. inch. H.IJ.S.M.. Molengmcht 36. v M. Pleit-Rijken, zonder beroep, Gasstroat 19, v. T. Dekker, dienstbode. Weezenstraat 7. v. Assendelft. R.-Kath. Chr. Goes, slager. Gravenstraat 81. v; Egmond n. Zee. R.-Kath. J. Sprangers, marinier lc kl.. Kapperstraut 14. v. Amsterdam. Ned.-llen. lï. M. ITakkert. timmerman. Wagenstraat 11, v. Groningen, Ned.-Herv. J. Vink, huishoudster. Wilhelminastraat 27, v. Amsterdam. NedMlerv. A. Bloothoofd, sergeant kok. Bloemstraat. 28, v. Helevootsluis. Ned.-Herv. C. M. Boogaard, dienstbode, Diaeonieatr. 31a, v. Amsterdam. R.-Kath. M. C. HoogeiB-Feijen, Dijketraat 28. Krommenie. R.-Katli.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4