Eerste Blad. RedaotsiM^^^vgrijCrJgB^gOEg^jr^jleidet^j-i'/Qplaae 70®© - A&onaomafttap?t|»übsterf f 1,15, per post f 1.40, guteiand f g.40, Da President der Vereenigde Staten. Wie degeschiedenis van de laatste.oorlogsjaren en van de vre-j desond ei;'handelingen lieert ge volgd,. is allicht wel eens- getroffen door de omstandigheid, dat men voor- de velschillende Europeescbe staten in de leiding der staatszaken, en der onderhandelingen met vreemde mogendheden de minis ter s op den voorgrond ziet tre den, terwijl het bij uitstek demo cratische land, de Vereenigde Sta ten van Noord-Amerika, door een enkelen man, den President,» wordt vertegenwoordigd. Asquith, Grey, Lloyd Qeorge, naar buiten treden zij, ieder pp zijn beurt-, op als leiders .dor Engelsche staatkunde. Glémenceau en niet President Poincaré is de man, die voor Frank rijk spreekt en handelt, -die den oorlog doorzet, tot het einde ien. die met de onbuigzaamheid van den grijsaard ook het wreed e vredes verdrag wil en handhaaft. Maar .Wilson, Wilson alleen, hoogstens niet naast zich ministers, clie.de inzichten van den president vertolken, Wilson komt voor de Vereenigde Staten op. Dit is niet liet gevolg van de-omstandigheden, noch van de persoonlijkheid van Wilson; het zou ook zoo zijn. dien een man van geheel ander ge halte in dezen tijd in het. I Witte Huis gezeteld had. De oorzaak van dit feit ligt hier in, dat het staatsbestuur van de Noord-Amerikaansche Unie (en evenzeer dat van de meeste; Zuid- Amerikaan sche Staten) op een be langrijk punt: principieel van dat der West-Europec-sche landen te eenenmale verschilt. In Europa, in Engeland, Frank rijk, België en Italië zoo goed als bij ons, heerscht liet parlementaire stelsel. Het parlement, dé :volks- ve-rtegenwoordiging bepaalt» daar feitelijk de richting, waarin het be stuur van den staat geleid worden zal. Niet alleen de wetgeving wordt door het parlement tot-i stand gebracht, ook het uitvoerend gezag is van het parlement afhankelijk. De feitelijke dragers van dat ge zag, de ministers, worden iveelal uit de leden van het- parlement, in ieder geval in overeenstemming met de politieke samenstelling der volksvertegenwoordiging, gekozen. Zij moeten zorgen met de inzichten van het parlement in overeenstem ming te blijven. Komt de. overeen stemming' 1 tusschen hen en de volksvertegenwoordiging te ontbre ken, dan is (het-zeldzame geval van kamerontbinding buiten beschou wing gelaten) het eenige middel om een oplossing te vinden, dat het ministerie heengaat, en dat een ander in zijn' plaats treedt, dat wel go-acht kan worden de drager te zijn van de inzichten dei-volksver tegenwoordiging, of althans van hare meerderheid. <- In Amerika.bestaat dit parlemen taire stelsel niet. Het regeeringsstelsel der! Unie wordt in tegenstelling, daarmede, wellicht het best als het p r c s 1- d e n t. i eele gekenmerkt. De oorsprong van dit zear be langrijke verschil ligt in. de histo rie, I11 di\dagen, toen de,- nog iteeds geldende, Amerikaansche. constitu tie vari 1787 tot stand kwamj had Mcmtesquieu's leer van de schei ding cler machten nog overal on betwist gezag. De groote. Frahsche schrijver 1 had geleerd, dat er in lederen goed' bestuurden staat drie voorname machten ^moetenzijn, later veelal aangeduid als deiw et- gevende, de uitvoerende en de r e c h t e r 1 ij k e macht.lleder van die drie* machten zou vijn elk der beide andere onafhankelijk moeten zijn. Slechtswanne®*. dit het geval was en dus de drie mach ten elkaar in evenwicht hielden, zoodat tegen machtsmisbruik: door een van de drie, ^steeds de ibeide andereizouden waken, was eert goed bestuur gewaarborgd. De zelfstandigheid der rechter lijke macht wordt ook bij ons nog gehandhaafd, maar van een scher pe tegenstelling tusschen wetge vende en uitvoerende macht is geen sprake meer. In den gedaohten- gang van de ontwerpers onzer grondwet had de koning de» zelf standige drager van het uitvoerend gezag moeten zijn. Het parlement, heeft echter een vrij volledige con trole over de daden van het „uit voerend gezag" verworven, welke controle na de invoering der minis- terieele verantwoordelijkheid in 1848 eerst recht effectief is gewor den. Daardoor is geleidelijk het „koninklijke" ministerie door hét „parlementaire" kabinet vervangen, heeft, het parlement zich bet recht verworven om metterdaad van het geheele regeeringsbeleid de rich ting te bepalen. Ook de ontwerpers der Ameri kaansche constitutie van 1778 wa ren overtuigde aanhangers van de leer der scheiding van -machten, maar zij brachten die overtuiging op andere manier tot uitdrukking. Zij legden het- uitvoerend gezag in handen van één enkelen man, den President der Unie, en regel den diens positie zoodanig, dat hij inderdaad zoo goed als geheel vrij staat van -de wetgevende macht. De President- wordt gekozen ge heel buiten den invloed der- wetge vende organen om, voor een tijd perk van vier jaren en kan door geen votum van den senaat of het luns van afgevaardigden gedwon gen worden 0111 vóór dien tijd heen te gaan. De President<1 wordt geko zen door een kiescollege, welks le den in lederen staat afzonderlek rechtstreeks door de bevolking worden gekozen. De constitutie laat deze kiezers vrij in het uit brengen van hun stem, maar het is een. gewoonterecht, waarvan nie mand'.afwijkt, dat, zij slechts stem men voor den candidaat te: wiens bhoeve zij worden gekozen. Metter daad is de toestand dus niet an ders, dan wanneer de President door recht,streeksoho volksstem ming, buiten iedere bemoeiing van de volksvertegenwoordiging om, gekozen werd. Daardoor is het mo. reele gezag van zijn positie zeer .groot en is het ambt in hoofdzaak "gebleven, wat de ontwerpers der constitutie erin zagen. De Presi dent alleen bekleedt dus de plaats, die in de landen van het parlemen taire stelsel door het ministerie wordt ingenomen. De verschillen de departementen zijn bij de wet ingesteld, maar de hoofden ervan (Seeretary of War, Seeretary of In- terior, Postmastor-General. enz.) worden door den President be noemd. Het is ongeschreven recht. dat1 slechts zij als lid van het Ka binet optreden, die zich met de in zichten van den President, kunnen vereenigen en loyaal diens politiek kunnen uitvoeren. Zij, die zich met de opvattingen van den President niet kunnen vereenigen, gaan heen, of kunnen door den President wor den ontslagen. Als gevolg van de omstandig heid, dat men alles wat „uitvoe ring" was ook bij het uitvoerend gezag onder dak heeft willen bren gen, zijn de bevoegdheden van den President niet gering. Hij heeft een uitgebreid recht tot benoeming en ontslag A an amb tenaren, staat aan het hoofd van le ger en vloot, benoemd de diploma tieke en consulaire vertegenwoor digers van den Staat, heeft het recht zich met „boodschappen" (plechtige adviezen) tot de volks vertegenwoordiging te richten, kan de belde huizen der volksver tegenwoordiging in buitengewone zitting bijeen roepen, heeft, een be- oerkt recht van veto over hunne besluiten en sluit verdragen. Nu is het waar, dat b.v. ook onze jrondwet de meeste van die rech-' en aan den Koning toekent, maar het verschil is, dat de President ze metterdaad zelf uitoefent, terwijl in den parlementairen staat de fei telijke uitoefening dier rechten be lust bij de leden van het, Ministe rie, die gehouden zijn zich daarbij naar de inzichten van de volksver tegenwoordiging of haar meerder heid 'te richten. Bij het sluiten van verdragen, de bevoegdheid van den president, waarvoor op het oogenblik zeker de grootste belangstelling bestaat, is liij gebonden aan de medewer king van den Senaat. De Senaat is van de volksvertegenwoordiging het deel, dat de vertegenwoordi ging van de staten der Unie vormt; het Huis van Afgevaardig den vertegenwoordigt de bevol king der Unie. Het initiatief tot het sluiten van een verdrag berust bij den President; deze kan, zoo als bij het vredesverdrag geschiedt, het voltooide verdrag aan den Se naat ter. goedkeuring voorleggen. Bij vroegere belangrijke Iractaten verzekerde de President zicli in den regel reeds in een vroeger sta dium van de medewerking van den Senaat. Voor de goedkeuring van een traotaat wordt vereischt, dat twee derde van de aanwezige sena toren er voor stemmen. Heeft deze bestuursvorm tegen over het parlementorisme eigen aardige voordeelen, er zijn oolc groote nadoelen aan verbonden. Het meest sprekend hiervan is wel, dat het Amerikaansche volk niet in staat is om in tijd van nood den besten man op de eerste plaats van het land te brengen. Zelfs de dood of het vrijwillig terug treden van den President zullen in een derge lijk geval lang niet altijd hulp bie den, omdat zijn opvolger van te vo ren is aangewezen en automatisch in zijn plaats treedt. Die opvolger is de Vice-President. (Bekend is, dat Roosevelt voor de eerste maal president der Unie werd, doordat hij als vice-president na den moord op Mc. Kinley in diens plaats trad.) Zijn President en Vice-President beiden dood, dan treden de leden van het Kabinet in de door een wet van 1886 vastgestelde volgorde als president op. De volgende aan den Engelschen Spectator van 1898 ontleende regels karakteriseeren het ambt van president vrij scherp. „De ontwerpers van de. Consti tutie koesterden een dubbele „vrees: zij waren bezorgd, dat het '„Hoofd van het Uitvoerend Ge- „zag te machtig zou worden en zij onthielden hem daarom een; zetel „in het Congres; zij waren beangst,, „dat zijn gezag niet. krachtig ge- •„uoeg zou wezen en zij maakten ,-,hem daardoor r onafzetbaar behal- „ve door „impeachment"en ga- „ven hem tezelfder tijd absolute „macht om zijn raadslieden te he rnoemen en te ontslaan benevens „het initiatief tot dé benoeming en „bet ontslag van alle ambtenaren, „gres niet bijeen is, een recht van „gros niet bijeen is een recht van „benoeming wordt. Het gevolg van „deze regeling is, dat ingeval vair „een plotselinge ernstige gebeurte nis, als een grooten oorlog, een „president, die niet voor zijn taak „berekend is, vaak alle departe menten doet tekort, schieten in de „vervulling van de eischen, die er- „aan gesteld mogen worden. „Er is geen macht, die hem tot „heengaan kan dwingen, 1 geen „macht, die hem kan noodzaken de „rechte menschen te vertrouwen, „geen macht om hem tot grootere „ontplooiing van energie te dwin- „gen. Hij gaat zijn eigen weg, meer „zelfstandig dan een keizer van „Rusland, want in Rusland heeft „bij ernstige gebeurtenissen liet, „leger een invloed, die nooit ver onachtzaamd wordt. Onderste]dat, „in een ernstige oorlogscrisis de „President, de eenige bron van „energie voor het uitvoerend ge- „zag, niet berekend is vopr zijn „taak, niet helder inziet, wat ge- „daan moet worden, niet de hand „legt op-den rechten man onder „stel, in het kort, dat hij door sirn- „pele halsstarrigheid of door onbe kwaamheid den toestand niet be grijpt en nalaat wat, noodzakelijk „is, welk middel is er tot herstel? „Er is er eenvoudig geen. Dc Ver „eenigde Staten mogen in het bezit „zijn van den grootsten organisa tor, die er leeft; het, Amerikaan- „sche volk mag koken van .woede, „leger en vloot mogen tot muiterij „dreigen over te gaan in wanhoop „over hun werkeloosheid; toch zal „er niets gedaan worden. De Pre sident kan niet worden afgezet; „bij behoeft niet meer dan een ^rechter haar ander-er oordeel te „luisteren; de -officieren kunnen „niets doen, dan in bittere» stern „niing wachten op hun bevelen." een plechtig Iioogvenraads- procea. PLAATSELIJK NIEUWS. Gemeenteraad. Blijkens de vervolgagenda ko men in de Raadsvergadering op 22 Juli a.s. nog in behandeling: Voorstel - totoaanstelling van per soneel big 'de Centrale boekhou ding. Voorstel tot intrekking van art. der Algemeene Politieverorde ning. Voorstel tot, liet verleenen van een vaeantietoeslag, aan de ge meente-ambtenaren en werklieden. Voorstel tot stichting- van een eleetrioiteitsbedrijf. Voorstel om .Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het, aanbesteden der te stichten 0. 1. school te Koegras. ElectrlHcatle. In verband met het Raadsbesluit van 23 Mei j.1. om over te gaan tot electrificatie der gemeente, stelten B. en W. den Raad voor te be sluiten: 1Tot stichting van een Gemeen telijk Electriciteitsbedrijf. 2. Den Directeur dei^ Gasfabriek en Waterleiding tevens te belas ten met de Directie van het Ifloe- triciteitsbedrijf. 3. B. en W. te machtigen den Directeur op te dragen de nocdige voorstellen te doen ton einde tot een spoedige indienststelling van het bedrijf te kunnen geraken. Schoolbouw te Koegras. Door den Raad werd in Februari 1916 besloten tot den bouw eeaier school met onderwijzerswoning in het Koegras (Doggersvaart,). Een buitengewoon rijkssubsidie in de kosten van dién bouw werd ih uit zicht, gesteld, terwijl bestek mi tec- keningen door den Minister van Binnenlamdsehe Zaken bereids wer den goedgekeurd. Echter werd, naar aanleiding van een destijds van hoogerhand ingekomen zoek, de bouw in verband met de tijdsomstandigheden uitgesteld. Se dert is gebleken, dat de tegenwoor dige Minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen niet be reid is te bevorderen, dat het vroe ger in uitzicht gesteld buitenge woon subsidie in de kosten van schoolbouw wordt toegekend. Intusschen doet de behoefte aan de tot stand koming der school zich hoe langer hoe meer gevoelen en komt het B. en W. noodzake lijk voor dat thans tot don bouw van school en woning wordt over gegaan. In overeenstemming met bel daaromtrent ingekomen advies van de Oommissie van Bijstand voor het onderwijs, stellen B. en W. voor hen te machtigen, om onder voor behoud, dat op de bouwplannon alsnog de goedkeuring van den Districts-Sclioolopziener wordt ver kregen, lot de openbare aanbeste ding van den bouw over te gaan. Gebouw Melkcentrale. B. en W. stellen den Raad vooi aan de Heldersehe Melkcentrale alhier tot wederopzeggens te ver huren, gerekend van 1 Mei j.1. af, het gebouw van de Centrale Keuken, voor den prijs van 16. per week. Vacantle-tocslag. B. en W. stellen den Raad voor het, volgende-besluit-te nemen: „Met uitzondering van het on derwijzend personeel bij inrichtin gen van onderwijs en van het per soneel bij crisis-instellingen, wordt aan ieder ambtenaar en werkman, die op den dag van vaststelling van dit besluit in vasten of tijdelijken dienst der gemeente Helder is, over het jaar 1919 een vaeantietoe slag verleend van Vso van het jaar loon; met dien verstande, dat de toeslag niet minder dan 25.en niet oneer dan 75.— bedraagt, ter wijl aan hen, die na 1 Januari 1919 in dienst zijn getreden, evenveel twaalfde gedeelten van den vollen toeslag wordt toegekend, als er nog volle maanden na hun indiensttre ding in het jaar 1919 zullen verstrij ken. Als grondslag, waarnaar de toe slag wordt berekend, wordt geno men het salaris op 1 Januari 1919 en voor hen, die later in dienst zijn getreden, het salaris op den dag der infunctietreding. Deze regeling is eveneens van toepassing op personeel in,lossen dienst der gemeente, voor izoover het dienstverband op I Januari 1919 reeds gedurende één jaar on afgebroken bestond. Bij de berekening van het jaar loon, dat. voor de werklieden óp 52 maal het weekloon wordt bepaald, worden emolumenten niet in aan merking genomen." I11 hunne toelichting zoggen B. en W. o.m.: Ofschoon de, motie Biersteker (aangenomen in de Raadsvergadering van 8 Juli, en waarin voorgesteld werd een apar te regeling voor 1919 te ontwerpen) een uitvloeisel is geweest van de vele en velerlei' bedenkingen, die tegen het voorstel van B. en W. zijn geopperd, is het er verre van dat zij ook maar eenigszins tot leidraad zou kunnen strekken, om den aard der bezwaren te leeren kennen. Integendeel, wat zij vraagt is precies hetzelfde wat B. en W. reeds eerder hebben gegeven. In het voorstel vair B. en W. werden in elke bepaling de woorden opge nomen „voor het jaar 191.9", zoodat het dus geheel los stond van de in bewerking zijnde nieuwe regle menten. -Indien dan ook iets in staat is eenige opheldering te ge ven omtrent de vraag wat nu eigenlijk van onze Commissie wordt verlangd, de motie is het allerminst. Om intusschen tot de zaak zelve te komen, merken B. en W. in de eerste plaats op, dat het voorstel zich niet tevens over de politie uit strekte, omdat, zooals reeds dooi den Voorzitter werd betoogd, de taak van de Commissie beperkt was tot de personen, .die ook onder de thans vigeerenöe verordeningen op de rechtspositie worden gerang schikt. En wat het onderwijzers personeel betreft, het is duidelijk, dat dit personeel, dat nimmer ge acht wordt tot de eigenlijke ambte naren te behooren, niet onder de regeling begrepen was. Overigens is sedert 1 Januari j.1. de regeling der onderwijzerswedden R ij k s- zaak geworden, zoodat ook deze aangelegenheid tot de bemoeienis van de Regeering zou behooren. Dat, ten slotte de losse werklie den niet onder de regeling waren betrokken, vindt zijn oorzaak in de' hier steeds gevolgde practijlc, kort geleden nog toegepast ten aanzien van de duurtetoeslagregeling. Zoo de vaeantietoeslag nog eenigszins tot zijn recht wil komen moet, spoedig worden beslist. Op grond hiervan hebben B. en W. zich thans uitsluitend bepalende tot den vaeantietoeslag, naar een redactie gezocht, die zooveel moge lijk aan de gemaakte bedenkingen tegemoet komt. Daarbij kwam liet, ben thans wenschelijk voor den eisch te laten vallen, dat van de va- cantie tenminste 4 dagen achtereen moeten worden genomen, omdat velen wellicht geen recht -meer kunnen doen gelden op vier vacan- tiedagen en zoodoende, in 1 strijd met de bedoeling, hun aanspraken op den toeslag zouden verliezen. Overigens zijn B. en W. van de veronderstelling uitgegaan,! dat, zoo de Burgemeester zich daarme de kan vereerrtgen, ook de ambte naren van de politie onder de;rege ling zullen vallen. Het was met het oog op den zeer beperkten tijd niet mogelijk gebleken, nevens het voorstel een kostenberekening over' te leggen. W ijziging poli tl e verord en i n g. G. A. Dagnelie e. a. liebbeh zich bij adres van 30 Juni j.1. tot den gemeenteraad gewend met het ver zoek, art. 64 der Algemeene Po litieverordening te wijzigen in dien zin, dat niet langer alleen dén ver voer van meerdere personen op een rijwiel geoorloofd is, wanneer het blijkens zijn constructie daar voor bestemd is, maar dat die vrij heid eveneens bestaat, indien de constructie van het rijwiel slechts voldoende waarborgen tegen geva ren oplevert. In het adres wordt 0.111. gewezen op den hinder, dien vele van de ingezetenen van de ge wraakte verbodsbepaling ondervin den, doordat zij, nu elk verkeers middel mei de badplaats Huisdui nen ontbreekt, ook nog in de on mogelijkheid verkeeren om liun kinderen, althans op deze wijze, van het strandleven te doen ge nieten. B. en W. hebben naar aanleiding van dit verzoek het advies ge vraagd van den Commissaris van Politie. Deze meende een redactie wijziging, als door adressanten wordt gevraagd, ten sterkste te moeten ontraden, omdat op deze wijze de geheele verbodsbepaling illusoir zou worden, daar practisch niet in elk concreet geval is te con- stateeren of de constructie van het vervoermiddel aan de gestelde eischen voldoet, zoodat verslapping van het politietoezicht noodzakelijk zal intreden. De commissaris stelde daarom voor om art. 64 in zijn ge heel uit de Politieverordening te schrappen, zonder daarvoor eenige andere bepaling in de plaats le stellen. B. en W. geven den Raad in overweging overeenkomstig dit advies te besluiten. Adres aan den Raad. Door de R. K. Ver. voor Volles- zang afd. Helder is aan den 'Raad onderstaand adres gezonden: Losse ax. 8 et. ftdvertenttèn por regel 171/, ot. Ondergeteekenden„bestuursl e- den" van d enafd. Helder der R. K. Vereeniging voor Volkszang, heb ben de eer U Edelaehtbaren te ver zoeken het praeadvies van B. en W. inzake liet weigeren van subsi die aan de zangklassen van voor noemde al'd., niet te aanvaarden. Daar, waar B. en W. in hun toe lichting aan den Raad betreffende liet wel verleenen van een jaarlijk- sche subsidie uit den gemeentekas, groot ƒ200,aan de afd. Helder v. d. Mpij. t. b. d. Toonkunst, verkla ren „Wij meenen, dat bij de instand- „houding dezer school zeer zeker „een gemeentebelang is betrokken. „Volksonderwijs, ook indien het „uitsluitend betreft het aankwee- „ken van den kunstzin bij de inge zetenen, verdient o.i. volle mede- .werking ook van de zijde van het „gemeentebestuur.".... 'meenen ondergeteekenden volle dig aanspraak te mogen maken op een gelijke subsidie als voor noemd aan de afd. Toonkunst is verstrekt en desterie, om de vol gend© redenen: le. Dat aan de volkszangklassen der afd. Helder v. d. R. K. Ver. v. Volkszang, die door pl.m. een 170- tal, in hoofdzaak minderbedeelden wordt bezocht, onder deugdelijke leiding de animo tot goeden zang wordt bevorderd, en 2e. Elke particuliere instelling, die allen waarborgen kan geven tot aankweeking van ware kunst zin bij de ingezetenen op gelijke voet te worden behandeld. Wamieer B. en W. inzake hun afwijzend advies aanvoeren, dat de muziekschool voor iedereen ook voor Roomseh-Katholieken dus, openstaat, meenen ondergeteeken den er op te mogen wijzen, dat in dezen de Raad van Helder hun de mocratisch standpunt niet zouden handhaven, indien zij toestanden zou bestendigen, die jaren terug gangbaar waren. Mocht Uwen Raad waarborgen eischen, welnu de afd. Helder der R. K, Ver. voor Volkszang is daar toe ten allen tijden bereid en durft onder haren leider de consequentie j gaarne aan. Ten slotte, vestigen ondergetee kenden Uwen aandacht nog op het feit, dat Uwen Raad door het ver leenen van subsidie aan twee plaat selijke muziekvereenigingen, waar fan één, „Winnubst", katholiek is, het standpunt van B. en W. niet deelt. Een en ander resumeerehde ge- looven ondergeteekenden met ver trouwen hun belang in Uw handen te mogen leggen. Bij Kon. besluit van 15 dezer is, met ingang van 16 dezer, be noemd tot adjunct-commies bij 's Rijks werven, met plaatsing te Willemsoord, de klerk bij 's Rijks werven R. de Kok. Hr. Ms. „Zeeland." „Zeeland" is van Cura- Hr. Ms. gao vertrokken. Zomerfeest „T. A. V. E. N. U.'\ ln verband met het eerste groote tuinfeest door bovengenoemde Vereeniging hedenavond in Casino te geven, verzoekt men ons voor de kunstlievende en werkende leden met hunne families, er nogmaals de aandacht op te vestigen, dat door het bestuur niets is nagelaten en alles in het werk is gesteld, dit feest tot eon werkelijk hoogst, aan genaam en vermakelijk tuinfeest te maken. Het weder is prachtig en zal dit ongetwijfeld de- feestvreugde vor- grooten. Toch zijn alle maatregelen getroffen om, indien het weder nog mocht veranderen, dit feest in de zaal van Casino te houden. Twee muziekgezelschappen zul len zich afwisselend doen hooren; de vereeniging T. A. V. E. N. U. zal voor het tooneelmatige van het programma zorgen, terwijl door de Directie van het Casino den tuin door een schitterende illuminatie een fantastisch aanzien zal worden gegeven. Zeker zullen vele genoodigden dit eerste zomerfeest bijwonen. De ge ringe entróe zal hiervoor geen be zwaar zijn. Hedenmorgen is op de visch- ai'slag alhier aangevoerd een steur, welke is aangekocht door den heer Hofer, Magazijn de Fijnproever, voor export naar België. Deze zeer vraatzuchtige roofvisschen komen hoofdzakelijk voor in de groote ri vieren van Zuid-Rusland en in de Kaspische zee.. Vermoedelijk was dit echter een Amerikaanschen steur (Acipenser maculosus)j die een enkele maal de Oceaan over steekt en de Engelsche kusten be zoekt. Gedurende de laatste negen jaren is hier echter geen steur aan gebracht. Helder's toekomst. Reeds veel is er geschreven en gesproken over Helder's toekomst. Onlangs is eene vergadering ge houden der economische commis sie, in welke vergadering vele be langrijke beschouwingen zijn ge houden. Onder de vele punten, die wer den ter tafel gebracht en die tot gedachtenwisseling leidden om den bloei van den Helder te bevorde ren, miste ik. echter een belangrij ke zaak. Meerdere malen toch rees bij mij de vraag: hoe komt het toch, dat te den Helder geen kalkovens be staan? Men vindt ze b.v. te Harlingen, te Alkmaar. Waarom, zoo dacht ik, kunnen ook die ovens ook te Hel der niet worden opgericht. Helder ligt vlak bij de schelpen- banken. Nog geen uur stoomensen men zit midden in de grondstoffen. De oprichting der ovens kan zeer gemakkelijk geschieden aan het groot-scheepvaarwater. Alle facto ren zijn hier aanwezig om het be drijf te openen met grooten kans op succes. Zou 't, voor de aannemers niet voordeelig en gemakkelijk zijn zoo vlak bij de benoodigde kalkbenoo- digdheden te kunnen betrekken? Der Economische Commissie geel' ik het denkbeeld in beleefde over weging. Uit het Polltle-rapport. Tegen een bewoner van Onrust en twee schepelingen van Hr. Ms. „Koningin Emma" is proces-ver baal opgemaakt terzake diefstal van verf, doeken en een stoel uit de Onderzeekazerne alhier. Door de Amsterdamsche ipolltie zijn naar hier overgebracht pn aan de politie alhier overgegevein vier kinderen van 5 tot 14 jaar,» wier moeder eenigen tijd geleden over leden is en die door hun vader on- verozrgd te Amsterdam wardn ach tergelaten. Wijl zij alhier inge schreven waren, werden zijt hier heen getransporteerd. De vader is inmiddels alfc ma troos met een zeilschip 11 aan Ame rika vertrokken. De kinderen zijn voorloopig in het Bestedelingen- huis aan de Breestraat alhier op genomen, in afwachting of Amster dam of Helder zich hun löt zal moeten aantrekken, waarover nog kwestie bestaat. Door de politie werd ln een lo gement aan de Zuidstraat eeh heer aangehouden, die aan den» loge menthouder lrad opgegeven l Jans sen te heeten, handelsreiziger te zijn en te Amsterdam te Wonen. Hij trok de aandacht, wijl hijigeene goederen bij zich had en ialhier blijkbaar geene zaken deed. Aan het bureau gaf hij een! ande ren naam op en verklaarde dokter te zijn en te Hilversum te wonen. Een terstond per telefoon ibij de politie van zijne woonplaats! inge steld onderzoek, bracht aan het licht, dat de laatste opgaveii juist waren-en dat er niets ten nfedeele van den man bekend was, doch dat; hij aan overspanning leed. Hij is daarop weder op vrije voeten ge steld. Tegen een vijftal winkelifers is alhier proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding der verorde ning op de winkelsluiting. r— LUCHTVAART. RomeLonden. Een Italiaansch vlieger is Woensdagavond in een Fiatltwee- dekker van 12 cyl. en 700 B.K. te Londen gedaald. Hij steeg t Dins dag te Rome op, moest wegens het ongunstige weer, na een vlucht van 71/» uur te Parijs dalen. H;j ïandde hier in het vliegterrein bij Kjenley. Onder de 'meegevoerde brieven bevond' zich een schrijven van den Ltaliaanschen aan den Engelschen premier. De reis van de R. 34. De tocht, van het Engelsche be stuurbare luchtschip R34 1 naar Amerika en weer terug naar En geland heeft de bruikbaarheid van die soort luchtschepen voor :lango tochten wèl duidelijk aangetoond. Het lijkt ons niet van bet© eken is ontbloot, om onzen lezers de in drukken der luchtreizigers mee te deelen, zooals die voorkomen! in de „Times" van Maandag 14 Juli. In de eerste plaats dan wel, wat de hoogst-geplaatste officier aan boord van de R34, de generaal Maitland, in gesprek met den ver slaggever van de „Times", meent omtrent de toekomst van het lucht schip. Wij waren, aldus de generaal Maitland, door het Air Miaistry, uitgezonden om aan te tooneïi wat een bestuurbaar luchtschip! kon doen inzake lange-afstandsvluch- ten over zee; mede met het qog op het onderzoek van het eventueelo nut voor den handel van dergelijke luchtvaartuigen. Ongetwijfeld zul len later de luchtschepen in dienst van den handel worden gebruikt voor het maken van zeer langdu rige trips. In geenen deele zullen zij daarbij in concurrentie komen met land- of zee-vliegtuigen, inte gendeel, alle drie soorten -lucht vaartuigen zullen een eigen be stemming krijgen. Het groote luchtschip heeft een wondermooie toekomst als 1 over brenger van mails en later van passagiers. Het is zeer aangenaam er mede te reizen en wij hadden in geenen deele last van zeeziekte een groot, voordeel boven gewone schepen. Op den terugweg, bij een wind van 45 mijlen en cen: zeer wilde zee, zou men zich op elk ge woon scbip onlekker hebben ge voeld, en wij reisden zoo héérlijk als men zich maar denken kan. H e t l'o g b o e k van d e'R 34. De „Times" geeft het officieele logboek, dat is aangehouden door generaal Maitland. Daaruit ne men wij de volgende aanteekenin- gen over. Alvorens den Atlanti- schen Oceaan over te varen,! vloog het luchtschip over New-York. Dat was de afspraak. New-York bij nacht ziet et won derlijk uit van boven af gezien. Mijlen en mijlen van twinkelende lichten.... een waar sprookjesland. De zoeklichten beneden doen eerst vergeefsche pogingen om óns te vinden, maar eindelijk krijgen zij ons te pakken. Wij zijn boven Amerikaansche kust met vier van de vijf motoren draaiende 9.15 v.m. Wij zijn nu al 430 mijlen van New- York en loopen snel. De mails wor- Fifth Avenue. De Times Square en Broodway. bieden een eigenaardig aspect. Wij zien duidelijk de dui zenden naar ons opgeheven ge zichten, ondanks het late uur één uur na middernacht en het heele tooneel is schitterend ver licht door de groote electrische lichtinstallaties Juli" 10, Donder-' dag 1.10 v.m. Wij koersen nu naar onze Schotsche basis 3000 mij len weg de wind is achter en wij loopen 65 knoopon of omstreeks 74 mijlen. Wij hebben ten volle het voordeel van den harden zuidwes tenwind. 2.17 v.m. Wij verlaten de den nu uitgezocht. Dit vordert eenigen tijd. Daar zijn ook brieven bij voor den koning en een boel uitknipsels uit de Public Ledger voor de redactie van de Times. De ze reis, hopen wij, zal blijken te zijn de snelste wijze om kranten over te brengeii tusschen New- York en Londen; zij zal tevens zijn de voorlooper van de regelmatige luchtmail tusschen de nieuwe en de oude wereld. 10.45 v.m. Maken nu 72 knoopen per uur. Als alles goed ,gaat, zal majoor Scott (de commandant) re gelrecht-op Londen aansturen, dan kunnen wij» uitmaken hoeveel tijd er noodig is om van Broadway in New-York te komen naar Piccadil- ly circus in Londen. .12 uur Lunch. 3.6 n.m. Sinds ons vertrek van New-York maakten wij een gemid delde snelheid van 56,3 knoopen. Het ls mooh zlchtig weer. Wind Z.Z.W.; zee uiterst ruw. Het is moeilijk van boven af de hoogte der golven te schatten, maar het is gemakkelijk te zien, dat elk schip in dit-weer een zwaren dobber zou hebben. WJj hierboven liggen zoo „steady as a roek" en tenzij men uit een der ramen kijkt; zou men ternauwernood gelooven, dat wij onderweg zijn. Wij zijn 3n goedeidraadlooze ver binding met Sable Island en wij ontvangen verschillende telegram men met wenBchen van succes uit. Amerika en Canada. 4.50 uur. Vlogen 16 uren, legden 900 mijlen af én zijn nog 1850 mij len van de Zuidkust van Ierland. Het weer ls helder. 6.16 uur. Een vljfmastschoener onder vol tuig aan stuurboord, pas seert op ongeveer vfif- mijlen. Eer» interessante 'tegenstellin er tusschen den ouden en den nieuwen tijd. Het wordt vóel kouder. 8 uur n.m:: Souper: zacht ge kookte eieren en chocolade. Juli 11. Vrijdag 4.20 v.m. De voorste van de twee machines in de achterste gondel stopt. Reparatie onderweg niet mogelijk. Twee zij motoren en de voorste motor zor gen voor de voortbeweging Snel- ieid 26 knoopen. Weer helder; zee gematigd. 6.40 v.m. Koers veranderd. Kwa men tot op 600 voet hoocte, om on der de wolken te komen, daar deze alle gezicht op de zee benemen. Wij ontdekken nu door nauw keurige metingen, dat beneden de wolken eén noordelijke wind waait en daarboven óp 3000 voet de wind Z.W. is. De-reden daarvan is zeer belangwekkend. Wij bevinden ons boven den Golfstroom en koersen Noord-Oost. De lucht boven dien Golfstroom ls warmer dan de lucht boven de zee onmiddellijk ten noor den ei- van. Di« warme lucht stijgt omhoog on haar plaats wordt na tuurlijk ingenomen door de koude lucht ten Noorden. Hot resultaat is een: 12-knoope tegenwind uit het Noorden van de oppervlakte van de zee tot op omstreeks 2000 voet hoogte. Na deze ontdekking bleven wij natuurlijk op 3000 voet hoogte, waai- wij den Z.Z.W. wind mee hadden. 12.30 nan. Na de lunch werd de gramophoon voor den dag gehaald en juist toen ik de ladder afdaalde om naar de voorste gondel te gaan, zag ik Luck en Harris te zamen onesteppen! 1.30 n.m. Bericht ontvangen van Air Ministry, dat landingsplaats in Ierland gereed is gemaakt en dat destroyers onder stoom gereed la gen in Berehaven. Wij antwoord den te East Fortune te willen lan den. 3.30. Op 3000 voet nog steeds. Wij hebben de zee niet gezien sinds hedenochtend 8.30. Snelheid 32 knoopen. Majoor Sootl blijft koers zetten naar East Fortune. Wil zul len helaas Londen niet aandoen. Dat is jammer, maar de comman dant heeft gelijk, want liet weer is in Zuid-Engeland blijkens radio grammen, zeer slecht. 4.30. Commandant Scott probeert uit de wolken te dalen. Maar die hangen blijkbaar tot vlak boven het water, zoodat hij de poging opgeeft. 5 uur. Kregen verbinding met H. M. S. Cumberland op ons Marconi- ontvangtoestol. Zfj gaf aan waar zij zich bevond en toen wij dat op de kaart uitzetten, bleek het maar 30 mijlen weg te zijn. 7.5 n.m. Passeeren natte regen wolken. Koud en donker. Alle deu ren en vensters gesloten. Stijgen tot 5000 voet, maar zonder succes, dalen dan weer tot 3000. 7.35.' Vragen de Cumberland een weer-rapport. Zijduidt haar posi tie - aan; rapporteert wind N.N.W., 18- mijlen per uur. -8J5Ö, Wij.komen nader bij huis. Durrant (een Marcönist) heeft juist East Fortune (1100 mijlen) te pak ken. Hij- kaai ze daar net hooren zeggen: Zaterdagavond. 9.13. Praaien draadloos s.s. Do minion, Het «chip is echtei' niet te zien' ten' gevolge van de dikke regenwolken. Juli 12," Zaterdag 12:46 v.m. Het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1