weer klaart op. Zee te zien op 2500 voet. 3 uur. Prachtige zonsopgang. 6 uur. Positie 52° 20' N.Br.; 22° 35' W.L. 760 mijlen van East For tune. Varen op drie motoren. 8 uur. H. M. S. Tiger gepraaid (draadloos) rapporteert wind N.W. N. 1520 mijlen p. u. Heerlijk, Heerlijk, ons laatste ontbijt vóór dat we terug zijn. 10.55. Hoogte 5000 voet. Helder blauwe lucht en zee, Geen schip te zien. Loopen goed 35 knoopen. 11.25. Durrant krijgt verbinding met Glifden. 6.30. Groote opwinding. Aan stuurboord worden twee trawlers gemeld. Wij probeeren met ze te spreken door middel van een Aldis- lamp, maar daar zij geen draad- looze apparaten hebben, kunnen wij geen ntwoord krijgen. 7.25 n.m. Land in 't zicht aan stuurboord. Groot enthousiasme aan boord. Commandant Scott ver andert koers om 't land aan te loo pen. Cooke krijgt een kleine kaart en wij maken er een wedstrijd van, wie het eerst precies weet, waar! Twee kleine eilanden liggen recht vóór ons. Met den kijker zien wij den hoogen Marconi-mast van Glif den. Deze twee eilandjes zijn onge twijfeld dezelfde, die Alcock en Brown zagen aan het einde van hun historische vlucht over den Oceaan. 8 uur precies. Wij snijden de kustlijn iets ten N. van Clifden. De tijd, verloopen tusschen het verla ten van de Amerikaansche en het aanloopen van de Iersche kust be droeg precies 61 uur 33 minuten. 11.20 n.m. Draadloos bericht van Air Ministry om naar Pulham te gaan. Juli 18, Zondag 1 uur v.m. Wij vliegen over Man en Liverpool (2.45), Derbij (3.55), Nottingham (4.15). 5 uur. Een draadloos telegram ontvangen van den koning: „1 con- gratulate you all on your safe re turn home after oompletion of your memorable and, indeed, uni- que Transatlantic voyage". Nog meer telegrafische gelukwenschen ontvangen. 6.20 v.m. Boven Pulham. 6.57. Geland. Totale tijd van Long Island tot Pulham 75 uur, 3 min. of 3 dagen, 3 uur, 3 minuten! De bemanning van de R. 34 op den terugweg bestond uit: 10 offi cieren en 21 onderofficieren en minderen. Hoofdsteden-rondvlucht. Woensdag 16 Juli is door een militair vliegtuig type D. F. W. uit het vliegkamp te Soesterberg een .tocht volbracht, warbij alle hoofd steden van ons land op dag zijn bezocht. Bestuurder was de le lui tenant-vlieger Koppen, waarnemer de 1ste luitenant Koopman. Om 6.30 uur te Soesterberg op gestegen is de tocht gegaan over Utrecht, Arnhem, Maastricht, 's-Bosch, Gilse-Rijen, Middelburg, Den Haag, Haarlem, Amsterdam, Den Helder, over de Zuiderzee naar Leeuwarden, via Workum naar Groningen, Assen, Zwolle en terug naar Soesterberg. In totaal is 925 KM. gevlogen, welke in 8 uur en 20 minuten zijn afgelegd. Het plan was te Gilse-Ryen en het vliegkamp te Schiphol te landen, om benzine bij te vullen, maar daar te Schiphol geen benzine gemist kon worden is doorgevlogen naar het vliegkamp de Koog (bij den Helder) om daar bij te vullen. Dit is de eerste maal dat een derge lijke tocht is volbracht Botsing van vliegtuigen. Londen, 17 Juli. Nabij Farnbo rough zijn twee vliegtuigen met elkaar in botsing gekomen. Een luitenant van de Royal Air Force, de bestuurder en een mecanicien, die voor het eerst opstegen, werden gedood. Een vierde inzittende werd ernstig gewond. De ondergang van de „N. S. 11". Londen, 18 Juli. 'De „Times" be vat nadere bijzonderheden omtrent het ongeluk met het luchtcship, de „N.S. 11". De „N.S. 11" maakte een nachtelijke excursie van de vlieg- tuigloods Pulham naar de Nor- folk-kust. Alles ging goed, voordat de kust was bereikt. Het geraas, dat de machines maakten, wekte vele menschen uit hun slaap. Het luchtschip vloog eenige mylen het land in om onbekende redenen. Eenige ooggetuigen deelden mede, dat het geraas, hetwelk het vlieg tuig maakte, er op wees, dat het een defect aan de machine had. Plotseling had een hevige ontplof fing plaats. Het luchtschip ging rechtop staan en stortte in zee, ter wijl men juist, voordat de opper vlakte van het water bereikt was wederom een hevige explosie hoor de en verschillende deelen van het gevaarte brandend wegvlogen. Langen tijd brandde het overblijf sel van het vliegtuig aan de opper vlakte der zee. Mijlen in het rond was de lucht hel verlicht en het geluid der ontploffingen werd ver verwijderd waargenomen. De eer ste was evenwel de hevigste. Een van de ooggetuigen ver klaarde, dat het luchtschip niet door den bliksem getroffen is, om dat de eerste explosie eerder werd gehoord dan het uitbarsten van het onweer, dat even later plaats had. Eerst nadat het luchtschip bran dend was neergestort, begon het te bliksemen. BINNENLAND. Rijksmiddelen. De Rijksmiddelen brachten in het eerste semester van '19 ƒ14 mil lioen meer op dan in '18; voor Juni alleen was het gunstig verschil ƒ4 millioen. De ex-Keizer. De commissie voor het vaststel len der verantwoordelijkheden heeft bij den Oppersten Raad te Parijs een rapport ingediend, waar in er do nadruk op wordt gelegd dat geen andere personen in de plaats van den gewezen keizer kun nen terechtstaan. Vragen van Kamerleden. Marlne-Onderofficlcren. Op vragen van den heer Oud, be treffende plaatsing aan den wal, met het oog op het zoeken van een werkkring, van onderofficieren der marine, wien met 1 November 1919, wegens langdurigcn dienst ontslag zal worden verleend, antwoordde de Minister van Marine: Tijdens de mobilisatie zijn van de in dienst gehouden schepelin gen bepaalde ploegen geleidelijk ontslagen. Aan degenen, die voor ontslag in aanmerking kwamen, werd een termijn toegestaan, vóór den afloop waarvan zij moesten kie zen tusschen,ontslag of een nieuwe yerbintenis. Die termijn, aanvan kelijk pl.m. 3 maanden, werd later verlengd tot ongeveer 1 jaar. Deze termijnen zijn echter nimmer ge steld met de bedoeling den betrok kenen eenige maanden of een jaar verlof met behoud van tractement te bezorgen. Zij moesten dus hun dienst blijven doen, doch kregen zoo noodig verlof voor het verkrij gen van een werkkring en werden voorgedragen voor ontslag, zoodra zij een betrekking hadden verkre gen. Toen op 14 November 191S de belemmeringen ten aanzien van bet verleenen van ontslag konden ver vallen, is voor allen voor wie die belemmeringen toen werden opge heven, weder vastgesteld de ter mijn van pl.m. 1 jaar en dus ook voor de betrokken onderofficieren bepaald, dat zij uiterlijk 1 Novem ber 1919 den zeedienst moesten ver laten. Nu deed zich na 14 November 1918 een bijzondere omstandigheid voor. Ten gevolge van het begin der demobilisatie werden enkele groote en verscheidene kleinere schepen uit dienst gesteld. Daar door kwamen veel onderofficieren beschikbaar. De commandanten dei- marine rapporteerden toen, dat er voor veel onderofficieren geen wek en geen ruimte voor huisves ting was. Daartoe door deze om standigheden als het ware ge dwongen, is toen goedgevonden, dat de onderofficieren voor wie geen plaats en geen werk was, naar huis werden gestuurd, wat practisch neerkwam op plaatsingen aan wal zonder vrije woning met vrijstelling van dienst. Onder deze omstandigheden had het echter geen zin en was het met het oog op de belangen van de schatkist niet te verdedigen ge weest, om deze onderofficieren nog tot 1 November 1919 in dienst te houden. Zij hadden volop gelegen heid om werk te zoeken. Te hunnen aanzien is toen bepaald, dat zij uiterlijk 1 Mei 1919 den dienst moesten verlaten. Deze onderoffi cieren zijn dus niet eenige maan den aan den wal geplaatst om hun gelegenheid te geven om werk te zoeken, want die gelegenheid had den zij. Maar noodgedwongen wer den zij aan den wal geplaatst en een gevolg daarvan was, dat zij niets anders hadden te doen dan een betrekking et zoeken. Een later ingekomen verzoek om ook korporaals eenige maanden te plaatsen aan wal zonder vrije wo ning is afgewezen, omdat er voor dezen wèl werk en wèl ruimte voor huisvesting was, zoodat zy niet vol doen aan de eischen, die gesteld waren om den maatregel van toe passing te kunnen verklaren. Na al het voorgaande zal bet duidelijk zijn, dat, wanneer de on derofficieren, die 1 November a.s. met ontslag gaan en voor wie dus wel werk en (of) ruimte beschik baar is, gedurend eenige maanden aan den wal werden geplaatst, een geheel ander beginsel de drijfveer zou worden. Daarom moet ik op de eerste vraag ontkennend ant woorden. Inwilliging van het verbek zou ook niet billijk zijn tegenover de velen, die op andere data dan op 1 Mei of 1 November werden ont slagen. Immers zou bij inwilliging aan lien, die op 1 November den zeedienst verlaten, een financieel voordeel worden bezorgd, terwijl aan vele anderen, die, dank zij hun activiteit of dank zij wat dan ook, een werkkring hebben gevonden en ontslagen zijn, dat voordeel zou zijn onthouden. Blijkbaar heeft by de onderoffi cieren de meening post gevat, als zou ieder onderofficier, die een be trekking aanvaardde, enkele maan den daarna uit den zeedienst wor den ontslagen of met andere woor den enkele maanden traktement cadeau krijgen. Nu is dit een niet bedoeld en ongewild gevolg van omstandigheden. Heeft een onder officier een betrekking bekomen, dan wordt hij voorgedragen voor ontslag. Is de machtiging tot ont slag nog niet ontvangen op het tijdstip, waarop hij in zijn nieuwen werkkring in functie moet treden, dan wordt hem, in afwachting van zijn ontslag, verlof verleend. I)e honderden, die tot ontslag werden voorgedragen, konden niet zoo een, twee, driew orden ontslagen. Iedere man moet afzonderlijk worden behandeld. Het gebeurde dan ook wel, dat 1, 2 en soms wel 3 maanden, nadat de man bij de marine vertrokken was, zijn ont slag afkwam. Maar dat geschiedde niet om den man een voordeel te bezorgen, maar omdat het Depar tement de groote hoeveelheid werk, die er te doen viel, niet maar zoo in eens verzetten kon. Het feit be stond niettemin dat practisch som migen 2 of 3 maanden traktement toekregen en anderen, die, wan neer groote partijen ontslag werden afgedaan, op kortoren termijn wer den ontslagen, er minder voordee- lig afkwamen. Dat het feit, dat de een ten gevolge van in zekeen zin force-majeure by zijn ontslag nog eenig voordeel geniet, den ander, wien ontslag tiidig kon of kan wor den verleend, aanspraak zou geven op een zelfde voordeel, kan niet worden toegegeven. Wat de tweede vraag betreft, wordt opgemerkt, dat de onderof ficieren gelegenheid hebben om een werkkring te zoeken. Doet zich voor hen de kans voor om in eeni ge betrekking te worden geplaatst, dan behooren zij, indien noodig, in 't genot van verlof te worden ge steld, om zich zoo mogelijk het ver krijgen v&n de beoogde betrekking te verzekeren. Maatregelen zullen worden genomen, opdat aan de daarvoor in aanmerking komende onderofficieren in die gevallen liet. verlof ook zal kunnen worden ver leend. Het komt in verband hier mede niet noodig en niet wensche- lijk voor, het ontslag tot na 1 No vember a.s. uit te stellen. Duurtebijslag 1919. (Officieel.) Nu het wetsontwerp inzake de uitkeering van een duurtebijslag over 1919 door de Slaten-Generaal is aangenomen, heeft de Regeering besloten de uit keering van het nog resteerende gedeelte niet steeds te doeu plaats inden in 2 termijnen, zooals aan vankelijk in de bedoeling lag, doch de gelegenheid te openen, om, waar zulks met het oog op de belangen der administratie mogelijk is, dit restant in wekelijksche of maande- lijkscbe termijnen te ontvangen. Het ligt d<fh in de bedoeling, om, van l Augustus af, aan hen, die zulks wenschen, en hun salaris we kelijks ontvangen, by elke uitbeta ling Vss uit te keeren van hetgeen zij nog aan hoofd- en kindertoeslag te zamen te goed hebben. Zij, die hun salaris maandelijks ontvangen, kunnen dienovereenkomstig op I Augustus, 1 September, 1 October, 1 November en 1 December telkens Vs gedeelte van het hun nog toe komende in ontvangst nemen. Bovendien zal worden bepaald, dat aan de ambtenaren wier salaris ƒ1200 of minder bedraagt, en die zulks wenschen, van 1 Augustys a.s. af een wekelijksoh voorschot of, indien zij hun salaris eens per maand ontvangen, een maande- lijksch voorschot zal worden gege ven op hetgeen hun zal toekomen, wanneer de Staten-Generaal zich kunnen vereenigen met het reeds aangekondigde voorstel om de mi nimum jaarwedde, waarop geen korting voor eigen pensioen zal worden toegepast, van ƒ400 te ver- hoogen tot 1200. Het gevolg van beide maatrege len zal zijn, dat een gehuwd ambte naar die vóór 1 Januari 1918 een salaris genoot van 725 en over 1919 aan salaris en hoofdbijslag te zamen een inkomen zal hebben van ten minste ƒ1325, terwijl hij nu zon der bijslag ƒ1000 geniet, en die na aftrek-, van de ƒ200 die reeds aan bijslag zijn gegeven, dus nog een ite goed heeft van ƒ125, van l Au gustus a.s. af wekelijks ƒ5 meer zal kunnen ontvangen, terwijl dit be drag tot ƒ10 per week kan stijgen, wanneer hij ook voorschot wenscht op hetgeen hem nog aan pensioen- storiing zal worden te goed gedaan. Heeft zulk een ambtenaar daar enboven nog aanspraak op kinder bijslag dan kan hij voor elk kind ihbXf50 f2 per week meer krij gen dan het reeds vermelde bedrag van ƒ10. De Regeering vertrouwt door de zen maatregel te kunnen bevorde ren, dat er meer stabiliteit komt in de inkomsten der lagere ambtena ren, terwijl zij er bovendien nog dit voordeel van verwacht, dat voor de groote meerderheid der ambtena ren de duurtebijslag meer tot zijn recht komt. Dat er na 1 Augustus a.s. in de groote steden nog gehuwde ambte naren zullen zijn, die wekelijks nog geen ƒ16 ontvangen, is dan uitge sloten. Dit loon zal voor de gehuwden ten minste ƒ25 gaan bedragen, d.w.z. vrijwel overeenkomen, zoo niet reeds iets hooger zijn, dan het minimum salaris, dat bij een her ziening der salarissen zal worden toegekend. Aangezien bovenstaande uiteen zetting omtrent de minimum-loo- nen ook van toepassing is op het personeel der Posterijen, Telegra fie en Telefoon, acht de^Regeering het niet. -verantwoord om voor dit personeel afzonderlijk vóór 1 Janu ari 1920 eene nieuwe salarisrege ling te doen ingaan. Hetgeen in sommige dagbladen is medegedeeld aangaande een door den Minister van Waterstaat gedane toezegging, dat voor dat personeel de nieuwe salarisrege ling met 1 October a.s. zou ingaan, is onjuist. Wel is door genoemden Minister op 10 Juli j.1. op eene audiëntie overweging van dit denk beeld toegezegd, doch hij heeft reeds flen volgenden dag in de Tweede Kamer zeer' nadrukkelijk verklaard, dat zulks onmogelijk was. Gasprljs te Hilversum. Door B. en W. van Hilversum wordt, voorgesteld den prijs van het gas als volgt vast te stellen: a. voor verbruikers met een in komen van beneden ƒ2000 per kub. Meter 14 cent; b. voor verbruikers met een in komen van ƒ2000ƒ4000, per kub. M. 18 cent; c. voor verbruikers met een in komen van boven ƒ4000, per kub. M. 20 cent; d. voor het exploitatiegas per kub. M. 18 ct.; en verder te bepalen dat deze rege ling voor 31 December 1919 zal worden herzien. Onzindelijk Marken. De Burgemeester van het eiland Marken, stelde den Raad voor iemand te benoemen, om,, éénmaal per week, de vuilnis op te lialcn. Dit voorstel.werd verworpen met 4 tegen 3 stemmen. BUITENLAND. PLAATSELIJK NIEUWS. Uitbreiding leesbibliotheek Open bare Leeszaal. De leesbibliotheek van den Boekhandel „Vooruit", bevattende ongeveer 2000 deelen, gaat over aan de Openbare Leeszaal. Tegen een jaarlijks bedrg van ƒ50.is de leeszaal in 20 jaar eigenaar. Op deze wijze blijft een goede bi bliotheek tegen zeer aannemelijke voorwaarden voor onze gemeente behouden. De vredesconferentie. Parijs, 18 Juli. De vredesconfe rentie beeft zich gisteren bezig ge houden met den toestand in Klein- Azië, zooals die geworden is tenge volge van de Italiaansch-Grieksche bezettingsop eraties. Men heeft besloten, deze opera ties te doen staken, ten einde alle aanraking tusschen Grieken en Italianen te vermijden en zoo mo gelijk een openlijke breuk tusschen Grieken en Turken te voorkomen. De verdeeling der koloniën. Parijs, 18 Juli. De commissie, be last met het vaststellen der manda ten voor de koloniën, heeft giste ren vergaderd. De Belgische ge zant te Parys, baron Gaiffier, Bel gisch gedelegeerde, beeft een voor stel gedaan betreffende een over eenkomst tusschen België en En geland ten opzichte van de verdee ling van Duitsch Oost-Afrika, Bel gië zou daarbij een compensatie ontvangen voor de schitterende deelneming van de troepen van ge neraal Tombeur aan de operaties in de koloniën. Gedurende de be raadslagingen is men er in ge slaagd België er toe te bewegen aan Engeland een aanzienlijk ge deelte van de oude bezittingen in Kongo in de streek van Tanganji- ka af te staan. In ruil daarvoor ontvangt België een groot gedelte van de Duïtsche koloniën. Dit wordt een gelukkige oplossing voor beide staten geacht. Engeland verzekert de verbindingen tus schen Kaapstad en Cairo, België ontvangt rijke territoriale gebie den met zeven millioen inwoners, waartegenover hekslechts gebieden met drie millioen inlanders moet afstaan. De Opperste Raad der Ge allieerden zal deze overeenkomst moeten goedkeuren. ENGELAND. Het overwinningsfeest. Sir Douglas Haig heeft maar schalk Foeh uitgenoodigd deel te willen nemen aan het overwin ningsfeest dat heden te Londen zal worden gevierd. Maarschalk Foch was al eerder uitgenoodigd maai- bedankte, om dat hy meende, dat nu het Britscho volk dank zou brengen aan de Britsche strijdkrachten, het beter was, dat de Britsche opperbevel hebber niet vergezeld zou zijn door den. opperbevelhebber van de ge allieerde legers. Vandaar nu deze uitnoodiging van sir Douglas Haig zelf. Blijkens een niededeeling in het Lagerhuis van den heer Bonar Law is maarschalk Foch voor dezen aandrang gezwicht. Hij zal het vre desfeest. te Londen bij wenen. De zeveuurendag voor mijnwerkers Londen, 17 Juli. Het Lagerhuis heeft de tweede lezing der wet op de kolenmijnen aangenomen, waar bij de belofte der regeering in ver vulling gaal betreffende den zeven- urigen werkdag voor mijnwerkers. Spoorwegstaking. Aan'den North Eastern Railway wordt gestaakt en het gevolg is dat in het noordoosten van Engeland het spoorwegverkeer geheel en al in de war is. Er zijn te Newcastle vele passagiers- „gestrand". Oor zaak van de staking die zicli zeer uitbreidt en steeds meer catego rieën van het personeel omvat is, dat eenige beambten werden ge schorst, omdat ze zich niet wilden onderwerpen aan de proer omtrent het gezichtsvermogen, welke de maatschappij had voorgeschreven. Er werd tot staking besloten en de eisch werd gesteld, dat de geschor sten weer in dienst zouden worden gesteld. Het militairisme in Engeland. Dat Engelsche generaals rede voeringen hielden met een politie ke strekking was niet gebruikelijk tot vóór den oorlog tegen het mili tairisme en voor den eeuwigen vre de. Met andere militaristische ge woonten en instellingen met name die van den gedwongen alge- meenen krijgsdienst lieeft nu ook het streven naar politieken in vloed van dien kant zyn intrede ge daan op den Britschen bodem. Zoo hield onlangs de opperbevelhebber, Sir Douglas Haig, een pleidooi voor de zaak die liem lief is en sprak bij over de toekomst gelijk bij zijn opvattingen past. „Sir Dou glas," bij wiens ontelbare onder scheidingen ook het eere-doktoraat in de Recliten door de hoogeschool an Aberdeen werd gevoegd, maak te van die gelegenheid gebruik om het opnemen van militaire oefenin gen in het leerplan bij de instellin gen van onderwijs aan te bevelen als een onmisbaar deel van de op voeding. „Wanneer de volgende zware be proeving komt, die zeker niet zal uitblijven, dan moet hét gewapende volk er tegen zijn opgewassen. Im mers kon spreker niet gelooven, dat het Engelsche volk de verwach ting koesterde, dat het nooit weer een grooten oorlog zou hebben te voeren en als het zoo dacht, dan was dat een erge vergissing." Tegeu deze woorden van Haig teekent o.a. de „Manch. Guardian" protest aan, zeggende, dat door met zoo groote zekerheid te spreken over een volgenden oorlog, de maarschalk afbreuk doet aan de bedoelingen en de hoop van de Engelsche natie. Immers is de vol kenbond-politiek voor de meeste Engelsclien meer dan een voor wendsel of een kinderachtigheid. En zij die van het streven om iede re herhaling van de pas geëindig de gruwelen ernst willen maken, zullen betreuren dat zij geen hulp maar eerder tegenwerking krygen van iemand als de maarschalk. RUSLAND. De toestand te Petrograd. Londen, 18 Juli. Een vluchteling uit Petrograd zegt dat vele Britten in de Peter- en Paulvesting dood- geschotgfc zijn, na den tegenslag van Krasnaya Gorka. Zy moesten hun eigen graven delven. Hij ver telt dat ook vrouwen-aan de execu ties deelnemen. De Britsche am bassade is leeggeplunderd. De be volking is zeer antisemitisch en alleen de aankomst van het Rus sische patriottenleger kan waar schijnlijk progroms te Petrograd voorkomen. De bolsjewiki trekken hun reserves samen aan het front van Gatsjina, waar ze zware ver liezen hebben geleden. Zy bieden een half millioen roebels voor de vermoording van generaal Manner- heim, daar ze meenen dat diens vermoording de kracht van het Finsche verzet zou breken. DUITSCH LAN D. De adel. Volgeng de „Rheinisch Westfa- lische Zeitung" heeft de Nationale Vergadering gisteren bij de be raadslaging over art. 107 met 141 tegen 127 stemmen het wetsont werp tot Afschaffing van den adel verworpen.- De adel in Duitschland blijft dus bestaan. FRANKRIJK. Volgens eene mededeeling van Clcmenceau in de Fransclie Kamer zal de diensttijd aanzienlijk wor den verkort sommige bladen melden reeds dat deze tot 1 jaar zal worden teruggebracht. Uit de Vereenigde Staten. New-York, 17 Juli. De New-York Tribune verneemt, dat het onder zoek door de commissie onder lei ding van Lusk, aan het licht heeft gebracht, dat de I. N. W. (Interna tional Workers of the World) in complot waren met de Russische sovjetregeering over een plan om de vaart op alle zééën te stremmen, door een staking in alle havens der wereld op 1 Sept. a.s. Het groot-aquarium. Onlangs, op een mooien zomer dag, zat ik, mijn beenen bengelend over den kant. ,op den steiger aan onze buitenhaven. Ik snoof de heerlijke geuren op, die de koolteer verspreidde, welke de twee oude mannetjes ge kent ze wel bezig waren te smeeren op den steiger. Het zonnetje bla kerde me en ketste de stralen te gen het zachtkabbelend water, dat daardoor fonkelde en blitste. De zilte zeelucht proefde ik op de lippen. 't Was een heerlijk dolce far niënte. Het liep tegen hoog-water. De vloed nam af; het water, dat in dc stuwing bezet was met allerlei fij ne deeltjes van plantjes en dier tjes en zand, werd helderder, steeds helderder, tot ten slotte met de kentering, het water doorschij nend was als kristal. Ik zag duidelijk den havenbodem, waar het vol leven en vertier was. Krabben in menigte scharrelden heen en weer, peuterden aan dit en aan dat, bevochten elkaar met wijd openstaande nypseharen. Kwalletjes dreven langzaam voort of wiekten droomerig met hun doorschijnend hulsel. Bliekjes, in groote scholen joegen voorbij, terwijl nu en dan een enkele het water deed opspatten. Even daarna toonden zich een paar pietermannen met hun grauw- groen-blauwe streepen. In sierlijke bochten doolden wat rond en vervolgden toen hun gang. Ik betreurde 't mijn „aasje" niet bij me te hebben; misschien had ik dan enkele van die schrokkige knapen kunnen opslingeren. Voor een rechtgeaard Nieuwe- dieper toch is* er geen grooter not dan pietermannenvisschen. Gij zelf ook, niet waar? Ge po pelt als ze zijn gesignaleerd. Ge wacht nog op wat warmte, ge gaat naai'9tiglijk de getijden na, ge in formeert naar de vangsten. Inmid dels hebt ge uw „aasje" gereed ge maakt en, op 'n goeien dag, sta je op een vlot of op den steiger, mid den tusschen allerlei andere gele- genheidsvisschers. Ge tuurt U star op den dobber en ge zijt blij als ge een of twee van die begeerde visschen mee naar huis neemt. Is 't wonder dan, dat ik betreur de mijn hengel niet bij me te heb ben, juist nu, nu zich daar op geen meter afstand de heerlijke pieter mannetjes bevonden, die hun schrokkige bek telkens en telkens openden om je, als 't ware, uit te grinniken. Des alniettemin was het een ge not te zitten aan den kant en te begluren al de beweginkjes der beesten daar in het water. En al zorgt onze Mors wie Uwer kent hem niet nog zoo goed voor de Artis, het blijft toch altijd kinderspel een aquarium, als dikwijls de Nieuwedieper haven te aanschouwen geeft, te willen im- miteeren. eventueele ongevalion, welke som mige der spelers zouden kunnen overkomen in een dezer wedstrij den, of ook wel het minder in con ditie zijn van enkelen onder hen, na den langen vermoeienden reis. Zoodoende heeft men altijd fris- sche krachten bij de hand. De 16 uitverkorenen zijn: Göbel (Vitesse), Denis (H.B.S.), Verweij (H.F.C.), Hordijk (Ajax), Tekelen- burg (Haarlem), Ruffelse (Sparta), Mr. J. H. H. Kessler (H.V.V.), Gup- fert (Ajax), Schindeler (Blauw- Wit), Boerdam (V.O.C.), Van Lin- gc (Be Quick Gr.), Steeman (Spar ta), Buitenweg (U.V.V.), van dei- Wolk (Sparta), Felix (M. S. V., Maastricht) en Houtkooper (Haar lem.) De eerste acht kwamen de vori ge maal ook reeds uit, terwijl de rest voor het eerst hun entrée in een internationale wedstrijd zullen doen, met uitzondering dan van Buitenweg en v. d. Wolk, die reeds meerdere „internationals" achter den rug hebben. Uit bovenstaande blijkt; dat Broekman, den middenvoor van Ajax, gepasseerd is, wat, wel de al- gemeene verwachting zal zijn ge weest, na zijn bijzonder slecht de buut tegen de Zweden. Ook H. J. Kessler is niet onnieuw verkozen, terwijl Bosschart niet meer in aan merking wenschte te komen. Warburton, de trainer van H.V.V., zal het elftal als oefen- meester vergezellen. 3 Sept. worden de spelers terug verwacht; hopen we, dat zij met drie overwinningen mogen terug- keeren en dat vooral heter spel te zien zullen geven dan 2en Pinksterdag in Amsterdam. Zweden-Nederland. De returnmatch tegen het Zweed - sche elftal is vastgesteld op 24 Augustus in het Stadion te Stock holm. Zooals men weet won 2en Pinksterdag het oranje-elftal vrij fortuinlijk met 31, nadat de Zwe den langen tijd de leiding hadden gehad en deze door beter spel ook verdienden; eerst de laatste 10 min. bracht voor de Nederlandscho kleuren de overwinning. Daarom zal het in Stockholm spannen; be halve daar, zullen ook in Christia- nia twee wedstrijden gespeeld worden tegen een Noorsch natio naal elftal, op 29 en 31 Augustus. De Ned. Elftalcommissie heeft voor deze gelegenheid geen defini tief elftal benoemd, maar 16 spe lers aangewezen. De samenstelling geschiedt dan eerst op den dag vóór den wedstrijd. Dit met het oog op Laatste berichte». Parijs, 19 Juli. De O. G. T. heeft besloten de algemeene staking, wel ke bepaald was op 21 Juli, uit te stellen. Zij verklaart de regeeringsniaat- regelen betreffende de duurte te zullen verwerpen en rekening te houden met "de heden gehouden stemming in de Kamer. Zij keurt de economische politiek der regee- ring niet goed. Bern, 19 Juli. Naar een onzer correspondenten verneemt, heeft de Keizer van Japan zich uitgespro ken tegen de vervolging van den Duitselien Keizer. Berlijn, 19 Juli. Het Internatio naal Socialistisch Congres te Lu- zern wordt voorbereid. Huipmans wordt de laatste week van Juli te Luzern verwacht. Het congres zal 10 Augustus eey aanvang nemen. gon daarmede in liet begin van 1917 en voortdurend werd het bedrag van hel déficit grooter. Toen aan bekl. in diens hoedanigheid van TSfesier de bijdrage van het Steun comité overhandigd werd, boekte hij dit bedrag niet maar stortte het feitelijk in de kas. Het restant, pl.m. 4000. hield beklaagde ach ter en betaalde er geleidelijk zijn schulden mee. De rest werd by zijn arrestatie op hem bevonden. Mr. A. Delprat, secretaris van de directie der My. „Nederland", en secretaris van de Havenreserve, oeelt mede, dat beid. boekhouder en kassier was bij „De Nederland", maar door de directie was afge staan aan de Havenreserve. Hij werd echter gesalarieerd door de Maatschappij „Nederland". Ge tuige heeft de clièque ontvangen en ter afdoening gegeven. Op 8 Maart ontving getuige een brief van beklaagde, waarin hy de feiten bekendfe. Getuige bevestigt-, dat eerst in September 1918 begonnen is met controle uit e oefenen op de boekhouding. Die controle bestond in het opnemen van het kassaldo. Nog eenige getuigen werden ge hoord, waarna mr. Cluysenaer re quisitoir nam. Hij wees op het weelderige leven, dat beklaagde leidde. Hij had verschillende mai- tressen, hij hield wherry's, waar mede hij deelnam aan wedstrijden en groote verteringen maakte. Het inkomen van beklaagde was ƒ6000 en dus was het niet noodig, dat hy tot oneerlijke handelingen zyn toe vlucht nam. Hij vereischte een jaar en 6 maanden gevangenisstraf en beklaagdes onmiddellijke inhech tenisneming. Na in raadkamer geweest te zyn besliste de rechtbank, dat een nieu we instructie geopend zou worden. Het verzoek tot gevangenneming werd afgewezen. Berichten van de grens. Donderdagavond kwam te Zevenaar een extra trein aan uit Weeuen met 400 Ooatenrljksche kinderen naar ons laud. Heden gaat een extra trein met kinderen terug naar Oostenrijk. Gisternacht zijn aan de militaire wacht te Zevem.ar zestien Duitscheis binnengebracht, die zonder pas tracht ten naar Duitschland te gaan. Ztj kwamen van de mijnen te Heerlen. Te Zevenaar ia gearresteerd een bolsjewiek uit BerUjn. Blykens door hem vertoonde papieren was hij lid en propagandist van den Duitschen Spartacusbond. Te Voorst is een smokkelaar uit Doetinchem, na vruchteloozen aan roep, doodgeschoten. GEMENGD NIEUWS. Diamantdiefstal. De hoofddader van den in No vember te Maastricht gepleegden diamantdiefstal, zekere P. J. Klis ters, die zich door de vlucht naar het buitenland aan de straf ont trokken had, is Woensdag door de recherge gevat in het huis van zijn ouders. Reeds meermalen was daar een inval gedaan, doch telkens was de vogel gevlogen. De ouders van K. hadden op de Cabergenveg een landhuisje gekocht, naar vermoed wordt van het geld van den 'dief stal. Door aanhoudend speuren was de hoofdagent der recherche Claessen te weten gekomen, dat K. zich bij zijn ouders schuil hield. Zeer omzichtig had zich een briga de in de nabijheid van het buis op gesteld. Op het afgesproken sein drongen allen langs verschillende toegangen de woning binnen en na een kort doch hevig verzet hadden zij hem te pakken. Kusters is ter beschikking van de justitie gesteld. Zijn medeplichtigen Vaessen en Hoeberichs zijn reeds door de rechtbank ieder tot l1/» jaar ge vangenisstraf veroordeeld. De diamanten hadden een waar de van 80 100.000 gld. Er wordt op den arrestant niets van waarde gevonden. Ook een huiszoeking levei'de niets op. Slachtoffer van zijn beroep. De conducteur der Meierysclie Tram, B. Smits, te Eindhoven, stek zijn hoofd buiten het balcon der tram en kwam daarbij met een boom in aanraking. In zorgwekken- den toestand werd hy naar zyn wo ning vervoerd. Verduistering van 25.000. Voor de vacantiekamer der recht bank te Amsterdam stond Woens dag terecht een gewezen kassier van de Havenreservc te Amster dam, beschuldigd van verduiste ring van een bedrag van 24.372.54, die door het Kon. Nat. Steuncomité als bijdrage aan de Havenreserve was afgestaan. Deze verduisteringen liepen over ver schillende jaren beklaagde be @urgerlljk« tttand v. Helder, vau 17 Juli. BEVALLEND. Bot-Pasterkamp, z. G. Gei la—Dijkstra, z. OVERLEDEN: Roelof de Heer, oud 47 j. Lucas Duljts, oud 77 j. Jacobus Tompot, oud 58 jaar. GETROUWD: J. J. Morsch en C. M. Snel. J. Nieuwlahd eu E. Kamp. H. Koek en K. M. Schmidt. L. Schel- tia eu M. de Haau. J. B. BerkéliOP eu D. van Vliet. B. UOOÜ' 6Ü M. 1*. Portegfja. J. K. Snel en A. C. Kikkert. R. Klap en M. Post. B. G. Kraauen en M. Brizee. J. Geervliet en M. Roeffel. S. T. Speeta en A. Meljers. Van 18 Juli. OVERLEDEN: Wimmigje de Vries, oud 81 jaar. GETROUWD: L. G. Lagaay enP. A. van Es. LEBERBERICHTEN. Geldelijke voorschotten. By Kon. basiult 1« bepaald, dal lo gevillen, dn dl la bat heling van dan dlanat noodig 18, ge.dalyke vooiaLboiten anti bet parsoneei dar Ltndmicht kunnen woiden viisüeki =n wel o; jouwedden »u toelagen dooi den adel sirateur van eeu korps of ko ^sgedaeitaoi door de cuminandamen van deiacbeaunien, en op aoldljan uoor da admlnlsiiati-ura der oorn^ag- nlan E»n vouiacbot o j .arweddai en toalagen ruig o.liter ulai hoogar z(jn dan batgean da be- acbii'lalUke mzchtlging v.n deo commandearen- dan - tbc er M< Jaaise van bat koipa. w-aibg de b.liugbebbanaa ln betallug i»; hal woidt lerogbetarMd t>S a« eeute betaling der jaa: wedden en loelagau. Voucctiot op de aoldlf woidt zoo de La- laogbebbende dit noodig beai *n veilangi verairakt «en en aold lat, dia zich ,n bal belang van des dienst of van do juatiile op iele moet Begaven, zonder xebt te bvbban op de va.goe- diugen, voor ln dienst itizsnden vaafgeaield. Derga ijk vuormhut mig niet booger zijn dan nat vermoedelijk bedng van de koeten der elb «u van ha- onderbuud gedurende de af wesigbaid en moet worden leragbeUald n. te rugkomst. z. k. door inhouding op deiol-lU van den aetiokkana boven »n beh.ive «e Inboudlng; waaraan hy beie da ib.ds mocht zijn onderwor pen volgen; andeie bepalingen - Aan een officier, die lot bet houden ven een o neet dlacetpaariea gerechtigd woidt. dxn wel, die een d emtpaald veilla.t, kan de ge wenacbl onder boigetelliDg - een geldelijk voorschot worden veiatr k-. Het bedrag vau dit voorschot wordt door dan |Mm v. Oorlog bepur.id en moet blnue vU jaieu toiugo&ua.d worden. K.B le met Inging van 20 Juli 1019 aan den kolonel J L. RrDoe'c, commandant van het 4» reg. vaatlng-r.lt. op zijn» *anvr»ge rer zake van nngdungau üienat, onder tuekeuning vrn pamloen.servol omslag uit d«n militairen d enet verleend. MARKTBERICHTEN. buut,.. 17 Juli ms. - Ven'.c. 0.- 6 Stieren 20'J.- 700.- lil SeUlekoelaa (Hager-» 8 0 - 660.- 69 ireliakoeiea (Tei»« 4SB 8J6 61 Kallkoalan 4 (I 6öU.— 6 Plnksa U0 - .80- 87 Haehtexi kitlverea ïl - 46 - £6 Schapen (magere) 10. 48 S79 Scbapeu (vette) 46 £»>.- - Ororno««an 0 0.— 800 Lammeren .83 SS- 11 kokkelt en ÖelUu 8 Sli 13 Varken* (aag.) atnci on - 8 Yoifceae (vette! i 7 3 1 80 - 3 13 68 Biggen Bi - 60 62 Konijnen 076 176 90 Kippen 1.- 8.V- Benden 0 -■ 0.- 2:4 K.O. Buler 2.80 8 - 4897 Klpeieren 100 atmka16 17.- 1200 Kandelaren IN linke 18—, 0- Anna Fanlowna, 17 Jnll Groote aa dtppeleu f8.- a f8 6), mlddalscort f 310 a f SIP, peulen f 23 - a f £6 60 tflSSCHËMlJBËftiCHTfcK. Aangebracht te Nleawedlep. 17 Juli. Door,89 kordore170 tODgen, per etnk fV.- 600 mlddeltungeu, per stuk f ti.76 f 0 65 100 kleiue tongen, per stuk f 0.36; 8 tarbotten, per atuk f7 a f 0 - 20 klaten zetacbol, per kist f 18. - a f 16 90 kleien Kleine schol, per kist f 9 - f 11. 40 kl .ten scharren, erktat f 6 60 a f 6 60, 10 kisten plelernmDi.au, per kist f 12.- f 14 ,6 kliten scbelviecb, per kist f 9 - a f 11.-. Hoor geepvltschtrs14 tal gesp. «er tal f 6.— a «L-, 86 0 sn jovla, per 1 00 f 7.(6 10-, 100 mzkretlan, par 100 f 26. -. 839 .-uakraelen, per 100 f 7 -. 18 Jnll. Door 10 kordsra161 tongen, per stok fl.~ ;60.mlddel'ongea, per *tas 'Ii60af0.70; 103 kleine tegen, «ar atuk f 0.2616 tarzotten, per stuk f6 - u f 8-.12 kisten scbelviecb, per kiat f8, af 13.- 80 roggen, per atuk f i.60, 46 kist n zetecbol, per hut f 12.- a f 16-, 86 kiaten klein* schol, per kist f 9 - a f 11.-, 26 klaten schorren per kiel f 660 a f 6-;8 kisten pieterman-en, pet kist f 9.— f 11.-/ i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2