Laatste week GROOTE UITVERKOOP S. COLTjOF, KANAALWEG 141-142. ZOMER UITVERKOOP REISARTIKELEN. KOFFERS. Coöperatieve Winkelvereenigingi „EIGEN HULP". Belangrijke prijsverlaging vanjj bijna alle artikelen! II 87-90 WESTSTRAAT, Fa. JjVAN WILLIGEN, nieuw gemoderniseerd Café-Biljart I. GRUNWALD c. i. BOMERS, A. DOL. Café „Du Passage". in de winkels van Badpaviljoen Huisduinen. AVOND-CONCERT Cigaretten. Deze week extra aanbiedingen. Weder 'n geheel nieuwe sorteering donkere gebloemde VOILE ontvangen, 1QO cM. breed, f I.08 per el. ZIET OIMZE UITSTALLINGEN. Fijne kwaliteit zuiver Dunkt, Fijne kwaliteit zuivere leuze!, MAISON VAN ALPHEN - Dijkstraat 34. MARIN&BERICHTEN. iD.»p»ieir.-loltenor»t tst zes J. J. de Y.i.aliter b* c-bihhiDB gesteld Bkü haschlkklng dan minister van Maiiue de otrciei-afteb'nist d.r 8e kl J. de Jonê met 31 Juli tlideiU* geplaatst te Schiedampus tegenwoordig bü de i-e-deregereedmAkipg en da piOB'io hun v*n bet g juvarnemente stoomuclil," „öeuima"- Luiten nts ter zee 3e kl. J I LeoUch.r en H Nieuwe. huiB worden uit Oost Iud.ö terog- verwacht. Du duu zeedleuat worden ontslagen: O 3i Juli: korporcelse oer n.. Kromwijk, J den Diji, koipo-aelbouelier P de Oitaf, fce. c- raslecü-liver vV F, F. Por mei, korporaalkok C lilviAt KoruoreRlvUegtulgank iCW deR dde acheerdeï F H J H.-- olveid, E. F D echsoi, J. L B Louwaard, matroo» le kl. .1 Scho»ia*K«i, P. Lol. J W. Konier. R- H Siullh G Zutjaen- doio, F san Hintuia.P J.B.ouwe/,R Lindrtra, J. Glesbouwar, a, A. ssn d.r Repen a. san Maasleseld P Hof, H Splinter. J L.nghoul J van 't Vil», A Dolt.ua, A S Rijn'l*,m Uoo» 2e kl, C J van Rijn. H. Man e>, J Heringa. W. J Stamrn, J, M. M. san Leeuwen,F W Oueleo. M. Panle, raai.ooa Se kl. J de Rultei, E J Oonervlok, C P. G. Talisman, P. T«raia>, Graper 77. J J Adila. nsz kor poiaaluiach ne drijver la kl J. F daleaor, korporaalm.thlce drbser 2e kl. A van Eek. stokerolie a an G W Kennel, C Egooit», at. ker lo kl. VV 1'Iei.eile, O Nieuwauhuia, L A. J. DuijseUhoff. mniiuler Ie kl. A san Meuafoort, J. H. Roboen, D. de Jong G. A Bioii; J F. W. CurnellBite P. J. A, Vink. J. Paddlog, H. KUrentsek, ut&ïinior 2ekl. De ondervolgende onderofficieren zijn aa_„_ wezen voor uitzending n -ar Oost Indiö met het trauupoiC van 16 Augustuschipper B. H Schuu, torp&dlstmajoot P. J Bchoi.vanger, H A. Biusser. seigesnttuipedoniaker H Doiatta O Bohut, J. E. L. de Bechteien san Hamert,goBchutmakef majoor W. O Beuniug. mtchinPdji) ermajuur L. D Vernoven en J. Dit den J3ogaa;d. 0,gvyo van oveigeplaststeoaderafficleieu dor "on 18 JalmscigeJiittorvsdomikorL.O Koster van Kunlngln Emmana»* Soboinoen earga.nt- toipedoinaker P. Hoebe van Scnor.-loeu n»-,r KouiLg.n Emzus, Op 9 til: aetgemihoimeesier W. P. C. Giojike v-u Wathizchlp WLleiufloord naar Heemaierk. Met den Sisten Juli wordt de luitenant ter zee der 2e kl. O G. A. Netaohar van rïi. Ma. Aijeb gemeld ter bezchlksing. De luitenant ter zee der ie kl. C. .0 F. Jager WO'dt 23 Juli gedetacheerd up Terschel.ing ler vervanging vun den luitenant, ler zeoderiakl. j. A, V. tiwenkei die 24 Juli worat geplaatst bi) de Oiafcdlocze Teieg.sfle te AnwUid.m. LBu Koninklijk -besluit van O Juli 1918 no. 57 zijn .net Ingang van IB Juli eeyotdeid Kapitein- lunenani lei z.e J. D Aibard» tot kapitein ter Zve en luitenant lar zau fles le kl 6 t Heeris tot kapiteln-iuiieuani ter zea. Aan den luitenant Ur zee der le kl. 8. V e- m.-n la ingevolge Koninklijk besluit van9Juli jSHU no. 78 op zijn seizoek met Ingang van I Augustus eo.voi ontslag uit deu zeeaien-il verleend en bij Koninklijk bas.ulc v«-n 8 Juli 1919 no. 89 bui ïug.ng v n li Juli aan den liuienr.nt ter z^e Zokl o|j de Konlk iiae Marine Re=n- va A Dekema op ziju vaizoes .er vol om. eiag verleeuu i.ll den dieust dier resorvu T-iaooia £ÏÖtiiftVA*Rl fitëKlCH rtü. fcottartiamsotis: Lioyü, Gorontalo vernok >6 Juli van Norfolk naar Batavia. .2 Juli ven Padaug. Ie t./T kssp Ca. voel. o. okia Ju.ivauS.et, 18 Juli van Batavia te Una Rotterdam. Holl> Amarlka lijn. Amaleldijk, van Balllmoia dbbï Rotterdam arriveerde 18 Juli ie Rotterdam. Audjjs vertiok 18 Juli san Rotterdam naar Nuw-York. Masbaijk, v.-n Botterdam naar Montevideo. paoaaerde 16 Juli Wieht, 16 Juli5u.45nam. ËfcaFraWiepoinc en 17 Juli Llzaid ra u. 4U v.m. Stoeiiivaartmaataehapiijj Nedarlana. Ambon arriveerde 17 Juli v»n Philadelphia te Amateruam. Javn, van Amaterdam naar Buenos Ayres, at- ilvee.-de 15 Juli te Huil. Batoe (tnui.ieia) pulseerde 16 Juli Glbialtat. Boeton (ullieie) vertiok 15 Juli van Cardiff. Krakaiau (thuia«ele) arriveerde 14 Juli toBuez item brandt (thulsieia) arriveerde en veittok 12 Juli v«n Colombo. Riouw (thuieieia) pnsteeide 13 Juli Periin. ceiebea (uitrei.) passeerde 18 Juu Pantelleria Karimata ariiveeide 19 Juli van Batavia to Amsterdam, Kon. Ned. Stoomo. Mij. Arno; vett.-ok 27 Juni van Salomo* naar Coc- stantlnopel. Calypso vertrok 27 Juni van Malta naar... van Amsterdam neer Lissabon, pass. .ver. ..u ^-Irv naay Hfalfe=. Gibraltar. Luna arriveerde 8 Juli van.Newpoit te Oran. Meicuiiuu anlvea.da 12 Juli van Amateidem te Penarth. Neptune., Van Bultlrnoro naai Amsterdam, passeerde 16 Juli Lizaid. Venua, v.n Arnsieidem nas.r Middeil. Zee, pas- «eerde iü Juli Gibraltar. Zoua, vxu Port Tsibot naar de Mlddell. Zoe, vertrok li Juli van Gibraltar. Kon. West-lnd. Mafidiemsft Juno vernok 8 Juli van Tiiuid.d uaar Hzvre. Oianje Naeaau vertrok 12 Juli van New-York uvor Weal-Indlö. Biuyveaant (n.tteii) paseierde 16 Juli Llzard P.uto vertrok 14 Juil van Norfolknasr C.nafao. Kon. Holi. Kennemerland arriveerde 15 Juli van Amster dam te Buenon Ayies, c Javo Smigaien«lijn. C ylon arii vee. de 9 Juli van Cr leut ta te Batavia. Ha.en ia Jii.uwedi.p. >11. Vertrokken Ned. Zeetjslk -de I schipper J de Vriea naar Eoabi MARKTBEKICHTEN. Broek op Lungendijk, 18 Juli. Aangevoerd wortelen 35,570 X G Suhotache ruuizon Kokc en Duc», achuolmvesters. tezamen bOtaiü KG 1000 K G. rooüe kool. istere, glad bi., n 24.650 KG. l l 4.80, dito kltlne l U. UcLOtacho muizen i 7.511 u 8 -scnoi a.-itdingen i 8.8j a f 4,40, kriel 't"l 8(1 - Voor geallieerde en overige landen £7 60 u f b.tO: bioemkooi 129.20 p. luüacuksuoodekoolfHbj. Anna Paulowua, 18 Juli. G.ioU aards ..pelen £8.- 980 middelcooit f t~ V 4 ~i' k"*1 r 100 8.60, «Utoonen l oi,-Wortelen f 5,90, Tuinboonen 3.7. u £2.9 g Advertentiën. tt Döü 20en Juli a.B. hopeu onze ■ueve Oudere den dag t« hel ft oenkeu, waarop zy vóór 35 jaar lil dou scht werden verbonden, Hunne dankbare Kinderen: p, C. HOËKEMA Leijen, d. HOEKEMAv Rotter dam. 6 R. HAMERS—Leijen, H. L. P. HAMERS, si D. LEIJEN, Alkmaar. O. STOBLE—Leijen, Amster- D. STOBBE, dam. "J. K. LEIJEN, Helder, en Kleinkinderen. sgsapafcSBUfcaBsatea boren: JACüB. Zoon van "W. A. ERKELENS en E. G. ERKELENS— Michels. Helder, 18 Juli 1919. Molenstraat 1BJ. Te koop wit veil >2t«t JAPCiNN' ÏJE Ta bevragen Boekh. MAAS. Tc koop fo «t-sot n. FOKHU S Adres: Brakke-'eldweg 1. IT ZIET ZONDAG ONZE ÉTALAGES. P.S. Wegens familieomstandigheden zijn de Winkels Zondag den geheeien dag GESLOTEN. Confectie- AfdeeJmcj KA(.LaLW*e7i er. 74 Manufaeturen-Afdeellng KEIZERSTRAAT 1Q8a. Gó Lr ou wd (jij volmaoh-y NELLY VAN ES en LOUIS C. LA8AAY. Helder, 18 Juli 1919. Binnenhaven 58. J. K. SNEL en A. C. KIKKERT, die, mede namens wederzijdsche fa> milie, narfsiijk dunk zeggen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 17 Juli 1919. Moiaogii'.cht 82. Getrouwd ^l&kBERNAROUS DOQN en MARIA ALIDA P0RTEQIIS, die, langs dezen weg ook namens wederzijdsche familie, haiteiijk dank zeggen voor de zeer vele blijken van belangstelling by hun huwelijk onder vonden. Helder, 19 Juli 1919. i. H. NóBcLS en J. C. N08ELS-VERBEET. dafkan hiermede voor de vele blijken van belangstelling by hun huwejjjk ondervonden. Rotterdam, 16 Juli 1919. Heden o verleed' onze ricve Moeder, Grootmoeder en Tante, Mej. WIMMI8JE DE VRIES, Wed. van wijlen den Heer W. Vujsting, In den ouderdom van 81 jaar. Helder, 16 Juli 1919. W. VUISTING ou Familie. Celebesstraat 9 - Bandoeng. J. B. BERKELJON ii BERKELJON-van "Vliet betuigen by dezen hunnen haltelijnen dank voor de vele bewyzes van be langstelling, zoowel binnen als buiten deze gemeente, by hun huweiyk ondervonden. Helder, 17 Juli 1919. tYANSLLiSAijfc^ALMSihAAi. Zondag v.m. 10 uur en 'ssv. haif zesi Dr. J. SCHOKKiNG, van Leiden. Mevrouw DOORMAN, Westsiraat 42, vraagt, mee 1 of 15 Augustus, flinke DfEASSTBOGK, i alleen. Goed kunnende koken en werken. Mevr. A. COLTOF, Binnenhaven i, vraagt een flinky i3>ag-üu©nstbode. Tegen hoog loon. Wordt gevraagd een Juffrouw voor kantoorwerkzaamheden. Diploma boekhouden strekt tot aanbeveling. Salaris nader overeen te komen. Brieven onder no. 916, Bureau van dit blad. Naaister vraagt NAAlW&ftK as-* huie. Adres: 2de Vroonstraat 94b. Na.ta JONGEN gevraagd, voor Wstifejl, AdresBoekhandel" EGNER, Keizerstraat. Btiiiftsthakforij. Gavraaud fimko Jongen bij DUNSELMAN, BassiDgracht 8. Ter posL- en telegraafkantoor te Anna Paulowua kan geplaatst worden eeu manneiyk of vrouweiyk leetling- itantoofbadianda. Kennis van de be ginselen der Fransche-, Duitsche-en EDgelsche taai is vereischt. Aanvang saiaris f 55 per maand. Nadere in lichtingen zijn te verkrijgen by den Directeur. kwanw seiiildvre gu.raagd tegen hoog loon. AdresA. v. PELT, Keizerstraat 9 Tweo PaR50. .£N gevraagd, vóór bezorging avondcourant „Nieuwe ftotterdammer", die meekomt met trein 9.18. Adres: EGNER, Keizerstraat. Flinke belooning. Te huur gevraagd WOONHUIS, huurprys f3.- f 6.- psr week. Flinke belooning voor aanbrenger. Tevens eo^oo Oimsche PIANO te koop gevraagd. Aanbiedingen onder No. 912, Bureau van dit blad. Nette Jonggohuwden vragen KAMERS cf KfMER, mat gebruik van Keuken. Br onder No. 914, bureau v. d. blad. ZONDAG Sta «JUU wan 6 tot 9 uur. >r spcedigc plaaidsisa een nette LEERLING(E) gevraagd. Adrea t JAC. JOE Fitt'.-flcaaf, Kanaclw^ 157. LANDBOUW BOEKHOUDING. fa vi-rscii-vtiOïi LANiwauw-BOEKHnuniee DOOR J. DE VRIES Az., Hoofd v.School 1 en LaadbouwonJcrwUze? te Jolianxdorp (("«m. Haldnr). bestaands Uit: Dagbonk, Kasboeken voer nnivüinRsten an uitgaven, Invsotorisboekja en Balansboakje, bar<«'v«x>8 flwn op de prskryl? - grond VoorbeeldteroefeningopCursusseii Pril* gezameaiyk Ö.OO. Het VtO'^ óeld ia ook afzoüó:..- Hik verkrijKhaar tegen pvP# van f 0.50. Bekendmaking. Hndon, Zatbrdap, apniiing van hei opnieuw gerestaureerd» Café Restaurant „DL POOL". Aanbevelend, P. GROOT. Gevraagd m-'tta Commonaaa'a, in net guzifi. (Slaapkama/tjoj Adres: Bureau van dit blad. Onderwijzer üeeft eeuige uren be schikbaar voor lessen in Algemeene Ontwikkeling of voor toezicht op Huis- w«rk van leerlingen van U. L. O. Br. onder No. 915, Bureau v. d. blad. Gevraagd ssnige WASSCHEN, tevens strijken var BOORüEN en MAnC iETTEN. AdresFlorastr. No. 6, Tuindorp To koop aangeboden een ziaii zijd n MANTEL, nieuw ««eciei, voor den piys van f 25..— (beslist koopje). Gew. maat. AdresBureau van dit blad. Platte w te koop en een nieuw aar »whulg duxe), compleet. Adres: Firma BANDSMA, Zwaanslr. Te koop can «lirut, B.URG&R- WOONHUIS, Achtargr. W Z. nabij de R. H. B. School, ruim uitzicht. Adres: Keizerstraat 94. Wegens plaatsgebrek, te koop 1 HEERENR'JWlEL, gopd onoerhuudon m»t nieowa Binnen- en Buitenbanden. Na 7 uur. Adres: Vijzelstraat No. 15. T-j koop 2 LkMAAKPOTTÊN. Adres: Achtergracht W.Z. 16a. tó.'stc.' GfeiT te koop. AdresOostslootstraat 49. Te koop, wegens vertrek, een SCHRAM en t-eaa MELKGEITEN, «en KLAMP HOOI en «»t BOEF. Te bevragen: Bureau van dit blad. To koop een bast HEERENRlJWIEL, met frnxwhesl en rem en bjste ban-sn. Adres; 1ste Vroonstraat 52. Een Ca^eiijk H6ERENti(JWli.L te koop. Lichtloopend, zonder gebreken. Adres: Wilbelminastraat 78. Te koop, door vertrek, beate JO^GfcivSFiË.TS. AdresLoodsgracht 39. Te koop een fe-uzeri öftAlWO- PHOON, mat 50 numimra. AdresSchagonstraat 61. Te koop e«i» zco goed ais nieuw g klsnd PAK, flinke maat. Te bevr.: Keizerstraat 110. To kooo gevraagd s»on VOUW- Wi-iGtNTJK, in gocdun staaf. Br. ouder No. 918, Bureau v. d. blad. Te koop hioi WINKEL^UiS, aanda in da Middenslraa No. 13, waarin sedert jaren met succes een Coiffeur«zaak in gedreven wordt. Br.'ouder No. 917, Bureau v. d. blad. Te koop aangeboden wegens ver trek «en leer Am- ublsm4»t, be staande uit 2 crapauds, 6 stoelen, schuiftafel, theekast, linnenkast, schilderijen en spiegel. Alles massief eiken. Te bezichtigen Zondag. Ook afsonderlyk. Adres: Bureau v. d. blad. Tt; koop aangeboden «en M£F.R£M- RUVWIf-L, met beste Bnndsn, met freewheel an Ram, vuur f 37.50. Adres: Kanaalwe^ 165. To koop t«n zuu goid sis ni-uw Ortjei. Te bezichtigen v. 6—8 u. 'av. Adres: Bui eau van dit blad. Breewafersfraat 36. Groesier in: Binnen- en Buitenlandsche Vnor Wi'tkuiiers tegen fabriekspiijzen. ht;o£jtgifc(H«<KBridfe üaveeii zion beisatd aar- ?oor alle vtterfcemonda WotSölWBrken P. KWAST, Laai» 14. Zief onzellagp^prijzen in de|étalagesi! CLICHÉ 5CHÜABEL WITTE FLANEL, extra zwaar, 29, 49, 59, G9, 79, 89 ct. perfel. 2 el breed WOLLEN CHEVIOT f 2 per el. C8RQOTE OPRUIMING ïn den Noord-Brabantschen Schoenwinkel KEDKGRAGHT 4 3, van restanten gekleurd Schoenwerk, tegba uitsrst laga prljza». Aanbevelend, NleJ. A. KLOOTWIJK. Weder ontvangen: Prima Gerookt Vleesch, per ons vanaf 25 ct. per pond t I.OO. per pond f 1.35. Bak- en Braadvet, per pond f 0.90. Reuzel-Melange, ft oo Firma L. BUTER Braawatarstra»*. Vijzelstraat. Neemt proef van onze I 0.S0 per i pond GEURIGE IHEE, a f 0.20 per ons. BerichtTer gelegenheid van zijn nëocilgt ondergeteekende zijne geachte bezoeker» beleefd uit tot een bezoek. Aanbevelend, KEIZERSTRAAT. Flllfeal: Koningstraat 47. Teief. 244. Dageillks versch verkrijgbar r Amandelbrood 30 oaat par oat Bekende Kikkerkopjes9 stuk Slagroomschuitjes10 Slagroombekers, gahaal met slagroom gevuld 15 Heerl^ke Honig-Ontbijtkoek. 30

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3