I0YAL WNCESTEt COISETS, I. DE JONG. Mllirm GOEDHUI, Een halve Edammer. Een halve Rijksdaalder. rimram, ttwieii: Mauwe EHGELSCHt STOF ZOEMOD QPÜiBAREVEftKQQPjNG een houten velkskeet. flpenbarejerkoopinfl. Openbarejerkooping. OBakker, Ksizerstr. 68. I.DE JONG ROOKT Abdijtabletteh Wij koopen Als Uw v bleek worden,9 dan is het tijd badmutsen; lOGDSGRACHT 68. HALLO! HALLO! WETSf NBUfiS'S LUXE BROODBAKKERIJ, LEGER DES HEILS, SPOORGRACHT 38, ZOND AG 10 uur v.m. en acht uur n.m. Bijzondere Samenkomsten. Onderwerp„HOE IK B E K E E R D W E R Vsrsohillenda sprekers. Treffende Bekeer ingsgesohifdsnissen. Veretdiging Vj Vrouwenkiesrecht. Bestuur der Domeinen. Be ondergeteekende bericht zijn geachte cllëmèle, dat hij naast zijn bestaande lood- giet erezaak een Elecfro Technisch Installatie Bureau heeft opgerichtInlichtingen aa prijsopgaaf gratis. Speciaal adres voor het veranderen van gaslampen In Electrlsche lampen. Aanbevelend, e. J. DE. JONG, Zuidstraat 32. Huish., zeer belangrijke ver gadering op DINSDAG 22 JULI, iu de eetzaal van frBellevue". Aanvang 8 uur. O.a.: Verslag afgev. aemer-ver- gaderiug, bespreking reorganisatie der- vereeuiging en het dra te vieren feest in Amsterdam. AH** opkomst-beslist gewenscht. Geen convocati^biljetten. HK'E BESTUUR. Coöperatie „OPWAARTS' Geen geld, geen-hendel. - Daarom, iaden, wekken wij U op, flink en zoo spoedig het kan Uwe aandeelen aan te zuiveren. HET BESTUUR. Grand Café. Restaurant CENTRAL" IS Zondagavond CONCERT (81/,—1L uur). Orchest „de Groeft", Bezetting „a la Paris". Programma la Sousa' «Verkoop van afbraak. Het LevensmiddelBDbedrijf te Helder brengt ter kennis, dat in de week van MAANDAG 21 JULI tot en met ZATERDAG 26 JULI i.e., bij den ge wonen handelaar per peraoon zal worden verkrijgbaar gesteld: Op bon No..4S 3Va ons Suiker tegen de geldende maximumprijzen, Klndorkaarti bonHo.49: V, pond Kindermeel. „50: 37, ons Suiker. Kindermeelkaart bon Ne.2 :V<nond kindermed.. Helder, den 19en Julè.1919. De Directeur -.voornoemd, A. a. A. Woensdag 23 Juli 1919, des veoroiiddage 10 uur, hit terrein vm den aanbouw der huizen van „Algosisen Belang", san den Poldorweg to Helder, van: Vooraf:, verkoop van de aan- woalfamoubelan, w.o. :k«ukan 7 iornuit, kach.l, keuk«-b» oi aden, enz. enz. Voor don verkoop te bezichtigen. Deurw. W. BIERSTEKER Notaris BAAS zal op MAANDAG 28 JUU1919, des avonds 7 uur, in „CASINO' publiek vorfcoopon de vol|eade pereeelen te HELDER: 1. Het woon- en winkelhuis en erf aan de Oranjestraat no. 41^root 88 centiaren. 2. Het huls en erf aan de le Vroon- straat, uo. 26, groot 1 are 3 centiaren. 3. Het huis en erf aan de Diaconie straat no. 2, groot 8-1 centiaren. 4. Het huis en erf aan de Diaconie straat no. 4, naast'het vorige perceel, groot 81 centiaren. Combinatie 3 en 4. 5. Het huis en erf aan de Graven straat no. 89, groot 1 are 8 centiaren. 6. Het huis en erf aan de Daan. no. 22, groot 1 are 27- centiaren. 7. Het huis en erf aan de Harte- steeg no. 2, groot 1 are 32 centiaren. 8. Het huls en erf aan de Brouwer straat no. 46, groot 81 centiaren. 9. Het huis en erf aan de Vyz straat no. 19, groot 70 centiaren. 10. Hot huis en erf aan de Vijzel straat no 21, naast het vorige perceel, groot 71 centiaren. Combinatie 9 en 10. 11. Het-huis mi erf aan de Van Hogendorpstraat no. 67, groot 1 are 1 centiare. 12. Het huls en erf aan de Van Hogendorpstraat no. 69, naast het vorige perceel, groot 99. centiaren. 13. Het huis en erf aan de Van Hogendorpstraat no. 61, naast het vorige perceel, groot 98 centiaren. 14. Het huis en erf aan de Van Hogendorpstraat no. 63, naast - het vorige perceel, groot 1 are. Combinatie 11 en 12; 13 en 14. 11 tot en met 14. 15. Het woon- en winkelhuls met bakkerij, waarin heete luchtoven, en erf aan de Weezenstraat no. 29, groot 1 are 92 centiaren. 16. Het huis en erf aan de Weezen straat no. 27, naast het vorige perceel, groot 58 centiaren. Combinatie 16 en 16. 17. Het huls en erf aan de Oranje straat no. 8, groot 1 are 12 centiaren. 18. Heb perceel grond aan> eene brandsteeg, uitkomende in de Gas- straat en liggende vóór de perceelen nos. 17a, b, e en Drgroot 77.centiaren. 19. Het woon- en winkelhuis met boet en erf aan de Hoogstraat no.' 80j grojt 1 are 45 centiaren. 20. Het hals en erf aan de Achter straat no. 16a, groot 60 centiaren. 21. Het huis en erf aan de-Achter straat no. 46, groot 49 centiaren.. 22. Het huls en erf aan de Achter straat ,no. 53f.Braaksmahofje), groot 42 centiaren. 23. Het woon- en winkelhuis met volledigen winkelopstaiïd, pak huis en erf aan de Torendwars straat no. 12, groot 1 are 3Q centiaren. Te bezichtigen Vrijdag vóór en op den verkoopdag van 2-4 uur. ralichtingen worden verstrekt teii kautore-van genoemden Notaris BAAS te Helder. Belangrijk bericht. fRAENKEL MÏÏfAIT en Go., Tandarts, uit AMSTERDAM, iu«im rImiimai ma* li i au IIOM tüuuioü ïïeSIISBflfi !flflu*4 GS: Spreekuur in DEN HELDER, KEIZERSTRAAT 28, tegen, onderstaand tarief Pijnloos trekken vin iind of kies i I.- ta9ibitten«ii2S.-pirtelpliil Minjan ito.ranai IL- Militair** vtrniRdard èarlti. AÜ* ':sadb&eisy*dlgs g s/i s I4 s geheel pijnloos daar 'csdarta BOELMUIS wegens sterfgeval, op Vrijdag 25 Juli a.s., morgens 10 uur, op het land a.-d. Fortweg te Helder, in gebruik geweest bij ff. DE HEER niMMÉHtm een klamp pas gewonnen hooi 15000 K.G., een koeboet, melkkar, diverse bouw- en boerengereedschap- pen, de na wel van 1. ruim 3 hectaren weiland a. d. Fortweg, 2. ruim 21/, «hectaren weiland i. d. Huisduinerpolder, genaamdde Lange- strook" en „de Broodakker". Deurw. ik BIERSTEKER. (geme Helder). De wd. Notaris IILIEMA, ts Helder, zal op Vrijdag 25 Juli 1919, uur, in het Koffie huis van den Heor J. BIJVOET te JULIANADORP, publiek verkoopen: een Smederij met WOONHUIS.en ERF aan de Korte Vliet te Koegras, gemeente Helder, ter grootte van 5 eren 40 centiaren, in gebruik bij den heer P. Kolkman. Eigendom van den heer J. van Tongeblo. Aanvaarding 1 Aug. 1919. J. TfLLEMA, wd. Notaris te Heldor. Gerookte Paling. Eiken dsg versohe gerookte PALING vsn ds Firms GKODDE, bij C. SCHENK, Stskmsn Bossestr. 10, tegen concurreerenda prijzen. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Helder brengen ter openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente van dea-. voormiddags 9 tot des na middags 2 uur ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van C. VIS, alhier, om vergunning tot het uit breiden van een bakkerij aan den Kanaalweg no. 87, kadastraal bekend Sectie D no. 1120; dat op Vrijdag, den 1 Aug. 1910, des namiddags ten 2 uur, ten Raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om daartegen bezwaren in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten, dat, zoowel de verzoeker als zü, die bezwaren hebben in te .gedurende drie. .dagen vóór evenge noemd tijdstip, op de Secretarie der gemeente, van de tor zake ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen, en dat, volgens de bestaande juris prudentie, niet tot beroep ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of één of meer zijner leden zijn ver schenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe, te lichten. ./.Helder, 18 Juli 1919. De Ontvanger der Registratie.in Domeinen te Heldsr is voornemensbij insshrij ing le verkoopen; 2600 paar schnasa», .7860 *tuks a«dergoad, 2000 hsnddusken, 2700 stuks warkgoad, 580 K G touw, 250 K.G. IJzerdraad, lamp*?, «at- kvtels en Ijzerwaren, in 21 «vals, op Dinsdag 29 Juli: 1919, nam. 2 uur te zijnen kantore,*aldaar inlichtingen verstrekt worden: en boekjes inhoudende voorwaarden póf teelbeschrljving en .kijkdagen gratis verkrijgbaar zijn, &ANGUENOSE HET BESTE: MIDDEL TEBEN BLOEDARMOEDE EN ZENUWZWAKTE Sauguiooae grijpt met vaste,hand de oorzaak van een groot aantal kwalen, die in schijn verschillen, maar inderdaad cenj. zelfden oorsprong hebben. Doordien de Sanguinoeé het bloed vernieuwt, vernieuwt zij ook het levenen geeft p dat heerlijk gevoel terug vau jeugd eu kracht waardoor het U een lust is te leven. Prijs per fl. f2.00; 6 fl. f il.TXJf 12 fl. f21.-. WACBT U VOOR NAMAAK VAN DAM Si Co. De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. Te Helder bij A. ten Klooster, Keizerstraat 93te Texel} Den Burg, J. Bui»Ooslerend, G. |)ros Oudeschild, Joh. Dros. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Helder brengen ter- openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente van des voormiddags 9 tot des na middags 2 uur ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van J. C. DUN SELMAN, alhier, om vergunning tot het uitbreiden van een koek- banketbakkerlj aan de Brouwerstraat, hoek BassiDgracht, no. 8, kadastraal bekend Sectie C no. 5233, dat op Vrijdag, den 1 Aug. 1919, des namiddags ten 2 uur, ton Raad huize gelegenheid zal worden gegeven om daartegen bezwaren in te brengen 60 deze mondeling en schriftelijk toe te lichten, dat, zoowel de verzoeken als zij. die bezwaren hebben in te»brengenH gedurende drie dagen vóór ovenge noemd tijdstip, op de Secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kunnen kennisnemen, en dat, volgens de bestaande juris prudentie, niet tot beroep ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel: 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of één of meer zijner leden zijn ver schenen, ten einde hunne, bezwaren, mondeling toe te lichten. Helder, 18 Juli 1919. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Helder, Gelet op artikel 37, in verband met artikel 12, alinea 1 der Drankwet Brengen ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoek van C. GRUNTJES geb. Schrayen om verlof tot den verkoop van. alcohol houdenden drank anderen dan sterken drank voor het beneden voor-: achterlokaal van perceel Hoofdgracht 66. Binnen twee weken, nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder .tegen het verleenen van het verlof schriftelijke bezwaren inbrengen. Helder, 10 Juli 1919. E«a 4lMhUM.il ust? Uw maag is van streek en weigert daarom voldoende sappen af te scheiden om het voedsel te verteren. Geneest Uw maag door geregeld na het eten een paar „«oor de maacj" in te nemen. Dat versterkt de maag en Uw-.«etlust zal spoedig terugkomen. De Ab dijtabletten worden alge meen geroemd bij een slechie uetluit, misselijkheid, een opgezstts maug»4-maagkramp, maagpij», arte bedorven maag, oprispingen» het zuur, etc. Haal eens een doos. bij Uw drogist voor f 1.25. Eischt roodea :band met onze hand- teekening L, 1.1| Akkar, Rotterdam bij: Es* oud aarai sa altijd goadkoop Graraaraa gratis. AIsUw lichaam gaat verzwakkq Ais-gij begint te vermageren, Als gij Uwen eetlust verliest, Als gij lijdt aau bloedawuoede, Als de levenslust U ontbreekt, Als gij U afgemat gevoelt, Als ge lijdt aan hartkloppingen, Als het werken U zwaar valt, Als gij lijdt aan hoofdsuizingen, Als Uw zenuwkrachtve: mindert, Als gij zelden, rustig, slaapt, om genezing te zoeken. -WantaL de bovengenoemde vcrtjchijnselan wijzen er op, dat Uwdichaam ver-i zwakt is en Uw zenuwen oml. spannen zijn en ook Uw bloed dringend behoefte heeft om ver sterkt te-worden. Door tijdig4ir te-grijpen, en een goed bloede lichaam- en zenuw versterkend" middel te gebruiken, kunnen ern stige ziekten voorkomen worde en kunnen volkomen.gezondhèii kracht en levenslust weer U\ deel worden Wacht daarom niet, maai- begin dadelijk genezing to zoeken, die gij beslist zult vinnen1 door het gebruik van M'tnfra'dfg Levetogeh'lji Bij het gebruik hiervan kunt gij Y' van succes verzekerd zijn. Bussen-v. 90 ct. t175-f 4;25-f Fabrikant A. MIJNHARDT, Pharmac. Fabriek Zeist. Engros en Detail, G. Haagen, Kanaalweg 147, den Helder. Bij Apathekc-rj en Drogisten G. v, BAAREN, Spoorstraat 56. LOODGIETER Z4NKW&RKER. DAKBEDEKKINGEN. AANLEG GAS- EN WATERLEIDING. SANITAIRE» &N"V ER tl G IfTHtl <frS^ART+K-E"LE N. Vraagt prijsopgavo. Beleefd aanbevelend. H. W. ZEGFL, Drogisterij, Kanaalweg 63, TeL 279 echt rubber, i velo kleurt n. JS ^AmiÈmmuWÊk Haalt gij moeilijk adem? ZIjt gij benauwd totstikkens toe? Slaapt gij 's nachts niet? l eeft gfl Uzelveninden weg? Gelooft gij aan géén genezing meer, omdat gij reeds zoovele middelen zonder baat gebruikte? PROBEER dan nog eens de ABDIJSIROOP, het veelzijdig huis middel, dat de oude, taaie vastzittende slijm gemakkelijk kan doen loskomen en daardoor de borst verruimen. De*i ABDIJSIROOP 1 geeft dan ook in de meeste gevallen een spoedige en heerlijke verlichting en wordt door velen geroemd bij asthma, hooikoorts, bronchitis, influenza, eiijm- «n kinkhoest, verkoudheid, catarrh, heeschhsid, keelpijn en hardpekkigeo hoest. Prijs per flacon van 230 gr. f 1.60, van 550 gr. f 3.2a,_. van 1000gr.f&.—Alom verkrijgbaar. Eischt rood <n bind onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. w J. A. ZOETELIEF- KANAALWEG ELFCTRISCHE INSTALLATIËN OP ELC GEBIED, VOOK LICHT EN KRACHT PLANNEN, EN BEGROOTINGEN GRATIS - in de „Toko", Kanaalweg 155a. voor electriseheinstallaties (zoowel licht sis*.kracht) vraagt sHode eerst initchiingen bf] RENÉ W. A. SMULDERS, Elsctro Taehn. Agentuur en Commitsiehandel BREEWATERSTRAAT 6. Sterk concurreerend - Bratis bigrootlngen. „Ideaal" Limonade-essence 35 ct. per flacon H. W. ZEGEL, Drogisterij, Kanaalweg 63, Tel. 279 Kaantdoozen, voo» elk formaat. DE BESTE; DER WERELD. •I UHsiokende modellen. Sterke baiolnen. n Sterke stoffen. <Voor MIDDELMATIGE1 ,l»ul'"n- en ZWARE Weigert besliet Iedere namaak I ALLEENVERKOOP voor DEN HELDER: II CDDIIIT Molengracht. II. drlxUI IKeizerstraat. voor Heeren'-Costuums naar Maat. f 105 en f 115. Aanbevelend, J. TISSING, Keizerstr. 33 wilt gij veel geld besparen? Doet dan uw inkoopen in het Rijwlelmagazijn van In voorraadt 1ste klas Gazelle Vldrkleur, Gorlcke, Wil- helrnlna en andere merken Dames- en Haerenrijwielen, tevens greote voorraad DUNLOP- en andere ri|wlelbanden. Alles tegen ongekend plage prijzen. Tevens Moffsl-, Vernikkel- en Reparatie- Inrichting. -* Het moffelen oeaohledt op verlangen binnen 4 dagen tijde. - -Beleefd- aanbevalend, SPOORSTRAAT 48 TEL. 289 ZONDER BON IS THANS 0A6ELIJKS VERSCH VERKRIJGBAAR, 20 EN 40 CT. PER STUK. HOOFaGRACHT 38. Heden, verkrijgbaars Polonaises 12 cent per «tuk Choc~ Schuitjes met Slagroom 12 Carnots 8 Siagroombakjes 8 G&v. koeken 10 Moccapunten 12'/an Vanillenootjes 32 par Koffienootjea 26 Champignons 30 Chocoladobaions. 30 Schuimpjes 30 Weespermoppen 35 Amandelstengels. 35 Pitmoppen 36 Petit glacé 35 Kattsntongen 30 Rotajss 40 Hernhutters 26 reentjes 24 Weener dessert 26 Zandkoekjes 28 Boter-krakellngen 25 SPECIAAL ADRES in Engelsche BOTER CAKE a 32 cent per ons. Beleefd aanbevelend, ILJ.XBUISMAN (ta. H. SCHOL) BREEWATERSTKAAT 23.. Ttitf. 264. r°P reis Waar brengt U Uw vacantie dezen zoraer door? Vergeet niet een paar doosjes LIA-tablelten tegen hoest, verkoudheid, keel pijn. in Uw koffer te pakken om ze bij de hand te Hebben ab zij noodig zijn. En steek een doosje in Uw zak voor in den trein. Alom verkrijgbaar a f 0.75 t bl 11 ©Fl ^^G^eponeenl bsodelsmerk. onze prima merken Sigaren «a fijne Baai «n Krultabakken en gij zult te vreden zijn. Sigarenmagazijn Breewaterstraat 36. Jill JUIUUilSSEI S ZN Verpleegsters-Japonneii in alle maten voorradig. UIlttVES I4L9:ZUI0STB1IT 82.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4