COURANT Tweede Blad. «117 ZATERÖAGi 19 JULI 1919 47« JAAMANS H8«laol»ur-UltflBV«r^C^Dg^gCBW Jr.,J»ctdar. Oplaap 7000 ex. Abonnementsprijs; In d» »lad I 1.1S, per post t 1.40. Buitenland 2.40. T Losse ex. 3 Op- en ondergang van Zon en Maan en tlfd van hoogwater (Texel)- Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag (Zomertijd.) Maan Zon Hoogwater Juli. op: onder op: onder v.m.: n.m. 20 a. 11.60 a. 1.68 6.2 9.8 1.85 1.45 21 m. 0.28 g 3.16 5.4 9.7 2.25 2 40 22 g 1.— 4.38 6 6 9.6 8.30 3.60 23 1.7 5.42 6.7 9.5 4.35 5.0 24 2.2 6.41 6.8 9.3 6 0 6.30 26 f 3.7 7.80 6.10 9.2 7.10 7.40 26 4.20 g ■'"l»>- Tig 6.7 6.11 9.0 8.10 8.40 DE WEEK. 16 J u 1 i. Wij hebben alweer een paar „historische data" achter den rug. Én wel van den eersten rang. Op Vrijdag 11 Juli j.1. ging de Tweede Kanier eindelijk op zomer-recès uiteen (tot begin September) na liet ohtwerp-A'rbeidswet, de „acht uren-wet" te hebben góed gekeurd met 69 'tegen* slechts 8 revolutio naire stemmen. Den dag tevoren was het wonderbaarlijke gebeurd, dat de Eerste Kamer haar zegel hechtte, met 34-tegen 5 stem men! aan het ontwerp-Marchant c.s., de Nederland^êhe vrouw het actief kiesfècbt gevend. En de Se naat heeft in zijn jongste bijeen zijn, behalve de verhooging dér porti en den bijslag op pensioenen en gagementen, ook nog aar nicïi het ontwerp betreffend® de finantieele gelijkstelling van on derwijzers der openbare en die der bijzondere school. De eerste „étape" op den weg der pacificatie bereikt, zonder hoofdelijke stem ming. Een verblijdend resultaat voor' minister De Visser en even zeer voor den grijsaard, die met zooveel kracht en ijver het werk der bevrediging bepleitte en be vorderde: den nog steeds kranigen en 'Op den voorgrond blijvenden nestor Lobman. De Tweede Kamer ging op 11 .Tulï, des avonds te half zeven ure, nadat de lex-Aalberse was goedge keurd, ondergezang uiteenl De lieer' Troelstra hief eensklaps aan: „Acht uur, zoo klinkt door alle landen, „Acht uur zij onze arbeidstijd....'' En "de soe.-democratische Kamer-1 gróê'p vervolgde: „A'cht uur aan d'arbeid onzer handen? - „Acht uur aan onzen geest gewijd!...." En toen ze waren uitgezongen, gaf -de lieer Duymaer van Twist, bet'"Sein. In de Rechtsche gelede ren zong men liet oude, altijd plechtige en treffende „Wilhel mus": „Het Vaderland getrouwe „Blijf ik tot in den dood...." Men storm'de naar Mr. Aalbérse, om den sympathieken' minister van' Arbeid, die niet groot talent en fijnen tact het zoo gewichtige ont werp had verdedigd, geluk te wen- schen, de hand te drukken. De heer Schaper was een der eersten, die den minister op de hartelijkste- wijze felifciteerde met 'den uitslag. Men weet, bijna ongerept is het ontwerp er gekomen. De anti-revo- lutidftaire heer Smeenk wist twee amendementen, ondanks 's minis ters advies lot Verwerping;- er dóór ■te krijgèn. Een-, dat den overgang naar het verbod van bakkers- nachtarbeid op een jaar, inplaats van twee jaren stelt en een tweede,- dat 't personeel bij het café-bedrijf 26 inplaats van zeventien vrije Zondagen waarborgt. Overigens duikelden alle amendementen, vóorzoovér zij niet door hun eigen vaders werden onthalsd. Sommigen voorspellen nu allerlei naargeeSti-' ge dingen van de bepaling betref- fehde de 45-uren-week, waarin dus ook de vrije Zatèrdag-middafe. Ho pen en vertrouwen wij, dat het inenschelijk aanpassingsvermogen alsöok de moderne 'techniek op al- lerléi gebied de nadeelen, welke uit de beperking van arbeidsduur voor de producten enz. kunn'éh voortvloeien, zullen weten te on dervangen. De aanneming, met zoo groote meerderheid, van het ontwerp voor Vrouwen-kiesrecht door de Eerste Kamer zal zekér velen verrast heb ben. Dat een man als mr. De Vos van Steenwp, die ronduit ver klaarde nog altijd tegen actief èn passief V. K. te zijn, zich toch bij de voorstemmers voegde, zwich tend voor den geest des tijds: 't is zeker in hooge mate opmerkelijk. Vermoedelijk zal in 1922 de Ne- derlandsche kiezeres voor 't eerst van haar stembiljet kunnen ge bruik maken. Vóór dien tijd is een berg van administratieve voorbe reiding te verwerken, En Mr. Mar- chant heeft op 10 Juli in de Eerste Kamer rondweg afgekeurd het drijven van een groepje „suffra gettes", die aanstuurden op on middellijke Kamer-ontbinding, op dat de nieuwe kiezeres aanstonds van haai" recht aan de'bekrach tiging van het ontwerp door de Kroon valt niet te twijfelen zou kunnen gebruik maken. Reeds -de administratieve voorbereiding, zoo even genoemd, zou zulke overijling beletten. Maar bovendien zou Ka mer-ontbinding op dit oogenblik een noodelooze en uitermate be lemmerende stremming berokke nen in de afdoening van het zeer vele op legislatief gebied, dat nu •ter hand moet worden genomen. Aldus zal durf ik veronder stellen de groote meerderheid der Nederlandsche vrouwen-kieze ressen er wel over denken. Het stembiljet moet aan-'de vrouw wor den toegekend, zei de heer Mar- chant bü do verdediging van hot voorstel In den Senaat, „niet om dat man en vrouw gelijk zouden zijn, maar obïdat de vrouw anders is dan de man; omdat de vrouw an ders denkt en een anderen kijk heeft op de zaken. Daarom is een Volksvertegenwoordiging niet juist samfengesteld, wanneer zij be rust uitsluitend op het kiesrecht van den man." En hij voegde er nog aan toe: „Daarbij komt dat het onthouden van het kiesrecht aan de vrouw is een onrecht, niet omdat dit kies recht zou zijn een (natuurlijk recht, maar omdat het onthouden daar van door de vrouw als een onrecht wordt gevoeld." Dit laatste is zeer zeker een krachtig «fcghment, ook voor de genen, die van het aótief V.-K. al lerlei misère, als „ontwrichting van het huwelijk", gelijk de heer Malefijt noemde duchten. Er zijn, helaas, heel wat „cou ples mal-assortis", te onzaliger ur» gesloten „huwelijksbanden", ook in Patria. De oneenigheid zoif daar ook zonder het stembiljet zijn gekomen, zegt de heer Marehant. En dat biljet zal er waarlijk niet de oorzaak van zijnIniusschen, het actief V.-K. is er nu een maal. Hopen wij, dat de ongeluks profeten ook hier zullen gelogen straft worden. Tot dusver wekt de grauwe, re genachtige midzomer-GO, thans aangebroken, nog weinig feest- en vacantie-plannen, schoon de trek vogels reeds druk aan het „zwie ren" zijn. En de menschen, die een >aar weken rust per jaar kunnen genieten, zich ook onder grauwe lichten verheugen over "de verpoo- zing. De tijden zijn er nog steeds niet naar, om op jolig-uitbundige wijze feest .te vieren. De 31e Augustus '19 zal weten wij ook nu zon- „lintjes regen" en volgens wensch der Koningin, zonder uiter lijk feestvertoon voorbijgaan. Wel zullen, de ouderwetsche parades herlèVèn! In de jongste dagen was het „acuut worden" der kwestie van de uitlevering des ex-keizers zoowat „the topic of the day". 't Is voor den buitenstaander niet gemakke lijk den weg te vinden temidden van de' overstelpende massa tegen strijdige berichten. Met ingeno menheid zal zeker door velen ken nis zijn genomen van het fiksche, fiere antwoord, door onze Regee- ning gegeven op den „wenk", haar door de groote mogendheden ge geven om tooh vooral goed op de e*-'kèizerlijke ballingen-gasten, te Amerongen en op Wieringen ver toevend, te letten. Overigens krijgt men al-meer den indruk, dat men te Londen en te Parijs ten slotte <bïij zal zijn' indien een even tueel weigering van Nederland óm den ex-keizer uit te leveren, een middel-, tevens uitvlucht, zal zijn om- zich van de lastige en ze*.v netelige kwestie af te maken. En onwillekeurig komt mij voor den geest dat vaak-geciteerde woord' van wijlen het kamerlid Klaas de Jong, uit ver-vervlogen dagen, wanneer een heel-zwaar wicht ig1 ontwerp ter tafel werd gebracht. Hij placht dan uit te róepen: „Komt' toch niks van!...." Onder de vele ontwerpen, die het' Parlement straks d.i. over eed zestal weken zal vinden ter' „overweging", behoort ook dat tot verhooging met 20 pOt. van de' Rpspensioenen, terwijl het mini mum-salaris, waarvan korting voor' pensioen wordt genomen, 1200 wordt inplaats van 400, met terug werkende kracht tot 1 Januari 1919. Dat voorstel zal minister De Vries veler erkentelijkheid doen verwer ven. Want voor de menschen der kleine en ook middelmatige inko mens blijven de tijden hard en drukkend. De prijzen van velerlei, van 't meeste, blijven op eéne hoog te, voor zoo velen „onbereikbaar." De blokkade werd opgeheven en het over de grenzen stroomen van allerlei is een nieuw beletsel (of ook voorwendsel) tegen prijsdaling. Reeds moest de uitvoer van boter worden stopgezet. Het bereids aan gekondigde goedkooper worden van het (in kwaliteit veel verbeter de) brood bleek achteraf een „doo- de museh", waarover men zich had verblijdDe N.O.T. is verdwenen, de Engelsche censor opent niet jan jer onze brieven. Normale tijden ceeren terug. Maar de „waarde van het geld" blijft jammerlijk laag. En men moet al over een geweldige dosis optimisme beschikken om daarin beduidende verbetering te erwachten in „afzienbare toe komst", waar de leuze van arbeids- beperkmg en loonsverhooging de leuze blijft, - „sur toute la lignel"... Over de jongste openbaringen van de criminaliteit afgrijselij ken dubbelen moord te Doetichem, •ontelbare inbraken, zakkenrollerij op de Amsterdamsche Beurs etc., zwijg ik verder. Trachten wij zoo lang en zoo jo lig mogelijk in „vacantie-stem- ming" te blijven. Liever zou ik nog wat keuvelen over den telepathi- schen wonderman-nummero twee, tevens „fakir", thans in Nederland zijn experimenten vertoonend, over Morini, die zich met spelden en naalden doorpriemt zonder te bloeden of „au!" te roepen. Voor het oogenblik bepaal ik er mij toe, aan te stippen, dat degeen, die in onze dagen met succes den zin naar het „bovennatuurlijke" en raadsel achtige met succès weet te prikke len, op weg is O.W.-er te worden!, Mr. ANTONIO. BUITENLAND. FRANKRIJK. 14 Juli. De N. Rott. Crt. ontleend nog de vólgende bijzonderheden aan Pa- rijsehe ochtendbladen van 15 dezer. De bladen zijn het er over eens, dat de militaire plechtigheid, waar millioenen menschen getuige vau geweest zijn, in volmaakte orde heeft plaats gehad. Onbeschrijflijk schijnt de geestdrift geweest te zijn toen de maarschalken Joffr'e en Foch in de opening van den Are de Triomplie varscheneu, teiVij! trompetten den marsch uit de Aida uitdavorden. Ernstig schreden- de beide generaals, hoog op hun schoo- paYhden gezéten, voorwaarts. Joi'fre scheen zijn ontroering slechts moeilijk te bedwingen en gekomen voor de tribune, waar president Poincaré mei de leden cier regeering gegeten was, brach ten de beide veldbeeren met eêft breed gebaar van hun met blauw- fluweel bekleeden maarschalkslaf hun groet aan het hoofd van den staat. Een ander ontroerend oogenblik voor de tribune van Poincaré was het toen daar generaal Gouraud, een der meest bewonderde Fran- sche generaals, de held van Cham pagne, voorbijreed. Zoo-als men weet, mist de generaal den geheé- len rechterarm, die bij den schou der is afgezet. Met de linkerhand hanteerde hij de degen Waarmee hij zijn saluut bracht. Onstuimig werd hij toegejuicht. Een verslaggever van een der blaclen verhaalt nog van een aar dig moment, dat hij in de Ru-c Edouard VII heeft meegemaakt. Toen daar de artillerie in een slorm van geestdrift gepasseerd was, duurde het een poos eer liet vol gende deel van den militairen stoet verscheen. In de beste stemming wachtte rustig het volk van Parijs en plotseling verhief zich daar uit een venster van-een der huizen'in de straat een prachtige, volle vrou wenstem, die de Marseillaise in zette. Onmiddellijk gepakt, luister den de opeengepe-rste menigte op straat, de menschen, die in trossen aan de lantaren-s en uit de ramen ingeu, de duizenden op de daken, hoe de sehoone stem aanzwol en de uimte tussdhéh' de huizen, als met geluid te vullen scheen. Een ge weldige -ovatie dankte de onbeken de zangeres. De troepen -der bo-ndgenootcn zijn niet minder hartelijk toege juicht- dan de Fransche, behalve "an de Poilu's, de Fr arische infan teristen, naar wie natuurlijk liet hart van de ongeveer 8 millioeii Franschen, die er naar men zegt, Maandag te Parijs vertoefden, uit ging. Over de voorbij d-efileereiide Japanners lezen wij in een der bla den deze beschrijving: Zij zijn klein van postuur, maar op fijne wijze gespierd, en zij berijden prachtige paarden in grooton stijl. Het is een toekomstraadsel, dat in hen oorbij trekt, maar voor het oogen blik is het een machtige werke lijkheid. Het RegoeriiigsprograniMa. Thans is definitief vastgesteld, dót de groote politieke debatten in dé Duitsche Nationale Vergadering Maandag 21 Juli zullen beginnen, /i'en dag zullen de minister-presi- lènt Bauer en de minister van Bui- jenlandsche Zaken Herman-u Miil- liiin herhaaldelijk uitgestelde [h-ograihnia-redevoeringeii houden. De memoires van von Stein. Generaal Von Stein, de eerste generaal-kwartiermeester van den oorlog en die in zijn legerbe- richten zóó schoon de eerste Duit sche nederlaag aan de Marne vol komen geheim wist te houden voor het Duitsche volk! daarna front- generaal, vervolgens minister van oorlog, heef-t ook een oorlogsboek geschreven, waarin hij vertelt, dat ce eerste en beroemde chef van den gen-eralen staf von Moltke oor spronkelijk den inval in België niet heeft gewild, dat hij in Lotha ringen een Franschen aanval wilde afwachten. Indien de vijand door Luxemburg en België een aanval zou doen op den Rijn, dan zouden de Duitsche troepen naar rechts marcheeren en over de Moezel de vijandelijke flank attaqueeren. (Oelc von Hindenburg achtte deze taktiek de eenig juiste. Red. „Hbld."). Dit plan werd gewijzigd door von Schlieffen Moltke's opvolger, die een voorstander was van den in-val in België en een snel offensief. Ook von Stein is niet over von Bethmann te spreken. Hij was geen diplomaat en geen staatsman. Aidendorff zei reeds in den herfst 1916 tot von Stein: „Bethmann brengt nooit een vrede tot stand, hij moet weg!" Generaal von Stein schrijft ook over de bondgenooten. Keizer Ka- rel van Oostenrijk noemt hij een zwakken man, die door niemand au sérieux genomen werd. In Weenen is steeds met den vijand onderhan deld. Keizer Karei noemde in ge sprekken Hindenburg en Luden- Ingezondem medod^allng. Hotel-Café-Restaurant „BELLEVUE", Helder. Aangenaam Belegen met loimnerrijken Tuin. Bezoekt de Avondconcerten, onder leiding van den Haar PA LA, lederen ZONDAG van 8£ tot 10J uur. Oeen verhoogde consumpties. Vrij entróo. Fa. M. J. SCHOUTSN. Advertentlên per regel 17 */a et. dori'fzwijnen. Zelfs in Weenen lachte men om den jongen man. Een brief van den ex-kelzer. Berlijn, 17 3 uli. De „Deutsche Politik" publiceert een brief van keizer Wilhelm, dien deze in de critieke Juli-dagen van 1914 aan den toenmaligen rijkskanselier v. Bethmann Hollweg gericht heeft. Deze brief luidt als volgt: Neues Palais, 28 Juli 1914. Excellentie, Na lezing van het Servische ant woord, dat ik hedenmorgen ont ving, ben ik overtuigd, dat de wen- schen der Donau-monarchie in het algemeen beschouwd vervuld zijn. De enkele reserves, die de Ser viërs op enkele punten maken, kunnen m.i. wel door onderhande lingen uit den weg geruimd wor den. Maar- de capitulatie wordt daarin openlijk („orbi et urbi") te kennen gegeven, waardoor alle aanleiding tot een oorlog wegvalt. Nochtans moet men evenmin aan het stuk papier als aan zijn inhoud te veel waarde hechten, zoolang de woorden niet in een daad worden omgezet. De Serviërs zijn ooster lingen, dus leugenaohtig, valsch en meester op het gebied van iéts op de lange baan schuiven. Om te zor gen, dat deze sehoone beloften be waarheid en in feiten omgezet worden, moet een zachte druk uit- :eoefend worden. Dat zal te berei- cen zq'n, doordat Oostenrijk een vuistpand (Belgrado) voor de af dwinging en uitvoering dezer be lofte bezet en zoolang behoudt tot dit werkelijk is geschied. Dit is ook noodzakelijk om het tot -drie keer toe te vergeefs gemo biliseerde leger en uiterlijke „sa- tisfaction d'honneur" te geven, den sohijn van het succes tegenover liet buitenland te bewaren en de wetenschap te hebben ten minste op vreemden bodem geweest te zijn. Anders zou, Indien een veld tocht niet plaats heelt, wel eens een zeer sléchte stemming tegen de dynastie kunnen ontstaan, hetgeen zeer bedenkelijk zou zijn. Indien Uw Exc. mijn opvatting deelt, zou ik willen voorstellen, aan Oostenrijk te zeggen: De terugtocht van Servië is af gedwongen. Onze beste gelukwen- schen. Natuurlijk is dientengevolge een aanleiding tot oorlog niet meer oorhanden; wel echter is een aarborg noodig, dat de beloften uitgevoerd worden. Dit zou door de tijdelijke militaire bezetting van een deel van Servië wel te berei ken zijn. Juist zooals wij in 1871 in Frankrijk troepen achterlieten, tot dat de milliarden betaald waren. Op dezen grondslag ben ik be eld bij den vrede in Oostenrijk als bemiddelaar op te treden. Andere oorstellen of protesten van staten kou ïk onvoorwaardelijk afwijzen, Vooral daar alle min of meer een >eroep op mij doen om den vrede ■e helpen behouden. Dat zal ik op ïnjh eigen manier doen en daarbij jiooveel mogelijk hef Oostenrijk- scbe nationale gevoel en de wa peneer van zijn leger ontzien. Want door den oppersten „Kriegs- herr" is reeds een beroep gedaan óp die wapeneer en het leger is maar al te zeer bereid om aan dat beroep gehoor te geven. Daarom moet het onvoorwaardelijk een zichtbare „satisfaction d'honneur" hebben, dat is een conditio sine qua non voor mijn bemiddeling. Uwe Exc. .gelieve mij derhalve n den aangegeven zm een voorstel te doen, dat te Weenen medege deeld kan worden. Ik heb in bovenvermelden geest •eeds aan den chef van den gene- ralen staf, v. Plessen, laten schrij ven, die liet volkomen met mijn op vattin g eens is. (get.) WILHELM, LR. De vermóórde, sergeant. In de cjuaestic van den doodge stoken Franschen sergeant Mann- heim is tot. nu weinig licht geko men. Dinsdag meldde zich bij de polï- een dame, die verklaarde, dat zii de Friednchst.rasse passeerende, een der beide Franschen eeuige 'oorden had hoóron bezigen tegen en meisje waarop een voorbijgan ger zich tot hem gewend had. Hier door was een opstootje ontstaan met het bekende noodlottige gevolg. Verschillende andere geloofwaar dige getuigen verklaarden, dat de Franschen In het Kaisercafé in de Friedrichsfrasse zich reeds onheb belijk badden. gedragen, waarop bet publiek echter niet reageerde. Woensdag, in tegenwoordigheid van leden der Fransche Militaire Missie, is het Rik gekist. Het zal op last van de Wapenstilstand- Commissie voor rekening van het Duitsche Rijk naar Parijs worden ver ge bracht. Ontploffing. Te Hohenschënhausen is een partij munitie, die daar opgeslagen lag om vernietigd en onschadelijk worden gemaakt, ontploft. Er ontstond een brand, die groote ma- terieele schade beeft aangericht. Er zijn geen menschen bij omge komen. Ook de materieel e schade is, niet zoo groot als zich eerst liet aanzien. De oorzaak is nog niet astgestckl. Men denkt aan kwaad- wiligheid, al kan men ook te doen hebben met een geval van zeifont- lading. Petroleum ln DuHschland. Men meldt aan de N. Rott. Crt.. Reeds in Januari 1913 hebben wij meegedeeld, dat de petroleum- bron, die was aangetroffen in een der kelders van de woning van den beer Hortmeijer te Leer (Oost- Friesland) dagelijks en regel matig petroleum opleverde. Er werden allerlei onderzoekin gen gedaan, soms op groote schaal opgezet en met het doel te weten, cf in de omgeving een geschikte bodem was gevonden voor het slaan van meer petroleumbronnen. Door den oorlogstoestand zijn die onderzoekingen opgeschort en als 't ware in 't vergeetboek ge raakt, doch in tusschen heeft de bron in Hortmeijer's kelder steeds en wat kwam dat te pas in den goheelen oorlogstijd petroleum naar boven gebracht. Vermoedelijk zullen weldra weer onderzoekingen worden gedaan. Ook in Beisfelde, waar vermoe delijk ook een of meer bronnen zijn, die petroleum opleveren. Verder zullen naar wij verne men te Bloh (een plaatsje bij 01- denburg) spoedig oordeelkundig» onderzoekingen worden gedaan, daar ook daar petroleum en tevens kali zou ten in den grond zijn ge vonden. In de bladen stuurt men er nu tevens op aan, dat de Duitsche re geering die onderzoekingen ter hand zal nemen, opdat, men wete, welke rijkdommen Oost-Friesland's bodem nog verbergt. ENGELAND. De kolenquaestie. De correspondent van de Daily News' te New-York meldt dat de Vereenigde Staten maatregelen treffen voor den uitvoer van 100 millioen ton steenkool tegen 22 sh, ide bon. De prijs voor uit Engeland uitgevoerde steenkool bedraagt daarentegen 60 sh. per ton. Anierikaansche deskundigen 'stel len in het licht dat de Britsehe mijnwerker thans 65 ton in het jaar minder delft dan in 1900. Ver der dat de helft van de Amerikaan- sche kolen machinaal gedolven wordt, en dat dit. percentage in Engeland maar 8 ten honderd be draagt. De „berechting" van den ex-Keizer. Aan de „berechting" van den ex- Keizer wijdt „The New Statesman" in het nummer van 12 Juli een artikel. Na uiteengezet te hebben dat de quaestie te Parijs door Lloyd George is geëntameerd, dié daar mede een zijner verkiezingsbelof ten de makkelijkst vervulbare op papier wilde inlossen, en dat de geruchten dat Nederland bereid zou zijn den ex-Keizer uit te leve ren deze uitlevering beschouwende als een daad van hooge politiek ge- ivenscht in het algemeen belang, zegt het blad dat de belofte der be rechting in Engeland weinig, in Frankrijk en de Vèfèenigde Sta ten nog minder geestdrift verwekt heeft. Iéder begrijpt, dat na al het geen geschied .is, de berechting een anti-climax" zou zijn. I)e Keizer was een tooneelspeler, maar geen directeur van een too- jieelgezelschap. Hij zeide met ver heffing van stem zijn rol,, liij stapte Biet forsében tred over het tooneel, maar hij was niet. de auteur van het verfoeilijke stuk; de grootste Schurken verschenen niet voor het Voetlicht doch bleven achter liun lessenaars verschansd, buiten schot. Afgezien daarvan, acht het blad en berechting ook gevaarlijk, daar het niet onmogelijk is dat de recht bank, die nu in Wilhelm II den baarlijken duivel ziet, na persoon lijke kennismaking en na zijn ver dediging te hebben aangehoord een goedkoopen held van hem zou maken.' Zijn eigen volk is in staat in hem een martelaar te gaan zien, en de Duitschers zouden geen men schen zijn als het feit dat hun ge wezen Keizer in Londen voor een vijandelijke rechtbank terechtstond geen stroom van nieuwe aanhanke lijkheid aan de oude dynastie hen zou doen doortrekken. De ex-Keizer zou krachtens art. 227 van het Vredesverdrag moeten terechtstaan „wegens de grootste misdaad tegen de internationale zedelijkheid en de heiligheid van verdragen". Dat kan alleen beteekenen en volgens dé bladen beteökent het ook niet anders dat de ex-Kei zer zal terechtstaan ter zake van den inval in België en wegens schending van het verdrag waarbij zijn neutraliteit gewaarborgd werd. Inderdaad kan de misdaad van dezen inval niet scherp genoeg ver oordeeld, maar als we dit feit een „misdaad" noemen gepleegd tegen de internationale wet, dan bezigen we niet de taal der wet, maar dan spreken we in een beeldspraak aan de politiek ontleend. Ge kunt iemand niet voor een crimineel© rechtbank halen omdat hij zoo slecht is of omdat hij zijn beloften niet nakomt. Het 1)1 ad ves tigt dan de aandacht op liet rapport der Parijsche commissie dat gelijk beleend is, niet voor een berechting was, en vraagt dan waarom de regeering de waarschuwingen ten spijt, toch op de berechting blijft staan. Men kan niet zoo maar een misdrijf tegen de moraal stempe len tot een misdrijf tegen de wet, en daartoe een wet maken die op het geval toepasselijk is en een rechtbank instellen om den over treder van die voor zijn speciaal geval gemaakte wet te straffen. Vooral Amerika heeft op de berech ting aangestuurd met de bedoeling dat liet meer een politiek dan een crimineel proces zou worden en de doodstraf niet zal worden uitge sproken. Deze laatste beperking maakt van het gansche proces een klucht. Het gaat volgens de publieke meening om: „hanging the kaiser" en niet om initerneering of verban ning als de ex-keizer aan al het hem ten laste gelegde schuldig be vonden wordt, zal -niémand tevre den zijn indien hem een straf wordt opgelegd niet aan dat misdrijf evenredig. Aan den anderen kant bestaat onder de Engelsche rechtspleging, die onschuld aanneemt tot schuld is bewezen, liet gevaar van een vrijspraak die den ex-keizer, al thans in Duitschland volkomen rehabiliteeren zou. Men moet erkennen, dat indien het onderzoek volledig kon zijn en als elke schijn van wraakzucht ver meden kon worden, het proces aan leiding zou kunnen geven tot een jroote betooging voor de denk- leelden der internationale gerech tigheid waarvoor de geallieerd^ hebben gestreden en waarop de Volkerenbond zal gegrondvest worden. Maar de practische moei lijkheden en bezwaren zijn zoo {root dat het geen verwondering )ehoeft te baren, dat bjj liet aan schouwen daarvan'de meening van alle verantwoordelijke personeaï; zoo in als buiten het Parlement,' van Lord Heresfordd af naar* links toe, zich van het gansche plan schijnt af te kèeren. De voornaam! ste kwestie is boe terug te keéren na zoo ver te zijn gegaan. Laat ons hopen dat de- Nederlamdsche Re-geei' ring voor ons den knoop zal door* hakken en ons zal behoeden voor de fout dey laatsten der Hohenzollerns. een plaats te hergeven in de harten zijn gedesillusionneerde landgenoo- ten. De quaestie van de „berechting" an den ex-Keizer schijnt zoo lang zamerhand in het stadium te lco- De ex-kroonprins. Binnenkort zal de gewezen Duitsche kroonprinses een bezoek brengen aan haar gemaal op liet eiland Wieringen. De ex-kelzer. Volgens een Duitsch persagent schap zou de ex-keizer door een érnstige zenuwziekte zijn aange tast. De Keizerin zal waarschijnlijk binnenkort voor het doen van een kuur naar Duitschland terugkee- •ren. men waarm men er een grapje van begint te maken. Althans.de „Daily Herald" publiceert een manuscript, aarvan liet schrift buitengewoon veel gelijkenis vertoont met dat van Bernard Shaw, maar van welks authenticiteit het blad niet kan in staan. Uit het „mnusorapt" ontleeuen wij het volgende: „De Amsterdam sche correspondent van dé Kil- maokilloge Sentinel" heeft een in terview gehad met den ex-Keizer, die druk bezig was een Anieri kaansche uitgeversfirma een boek over den oorlog te schrijven. De ex-Keizer was zeer openhartig en verklaarde dat hij volgaarne naar Londen zou komen om daar berecht te worden indien op hem maar geen mingebruikelijke straffen als op sluiting op St. Helena of Ascension zouden worden toegepast. Voorts moeten-de Amerikanen niet hun zin krijgen en moet de doodstraf el toegepast worden, en wel voor al voor schending der neutraliteit en voor internationale samenzwe ring tegen den volkerenvrede. Al len die volgens de meening der oor logvoerenden en de (neutralen daar voor in aanmerking komen moeten gelijktijdig voor een en dezelfde rechtbank terechtstaan en in de bank der beschuldigden moet min stens plaats zijn voor vier souve- reinén en twee presidenten. De te rechtstelling moet plaats hgbhoq in bet publiek op een en hetzelfde schavot. Ten slotte zeide de ex-Kei zer dat hij Lloyd George zeer dank baar was dat hij de gelegenheid bood de namen cier ware schuldi gen te weten te komen, ten einde ?zèn te doen terechtstaan. Betrouwbare Politie. Te Hampsread, Engeland, merk- tie een officier van de politie, dat éen zegel, dat liij aangebracht had aan een huis, waarvan do bewo- ïflers afwezig waren, verbroken as. Hij ging met zijn beambten naar binnen en vond twee man in het huis slapen, die allerlei voor werpen ingepakt en klaar gezet hadden, om mede te nemen. Latei- bleek, dat de twee slaners een bri gadier en een agent van politie wa ren, die inbraak gepleegd hadden. LUCHTVAART. Woensdagmorgen 12 u. daalde te Hardingen het watervliegtuig V 23 (tweedekker) wegens een defect aan liet gasapparaat, komende van het vliegkamp op Texel en be mand met twee personen. De daling jing zeer vlot in de Nieuwe Wil- mshaven. Na hersteld te zijn had e opstijging 's middags om 5 uur plaats. Het, vliegtuig "zette koers nar- Texel. Het vergaan van de N. S. 11, het Britsehe luchtschip voor den kust- bewakingsdienst, op de kust van Norfolk, heeft de hoe-Ie bemanning, twee officieren en vijf man, het leven gekost. Dit luchtschip was - in tegenstelling met de R 34, die de oceaan-reis volbracht van het slappe stelsel. De Exchange Telëgrapb weet te vertellen, dat men van Duitsche zijde, met behulp van Engelsch en Amerikaanseli kapitaal, een lucht vaartdienst tusschen Duitschland en Amerika met Zeppelins wil in bet leven roepen. Men betwijfelt echter of de Amerïkaansche regee- Ingezondcn mededooling. WIJ verhulzin binnen en buiten dn gemnante. Tot en net Alkmaar over dor» weg, ipeciala prijzen. Neldarscbe Meubeltransport- en Vartsgenwoordlgar: F.C.v.d.HAAGEN, SPUISTRAAT 8. ring het zal toestaan. De prijs voor het vervoer van vrachtgoedeen zon 9.1 dollar per ton bedragen. De pas- sagiersprijzen zijn nog niet vast gesteld. BINNENLAND. CcAnmuntstlsche Raads- en Statenleden. Vaststelling van een program. Dezer dagen werd onder voorzit terschap van Wijnkoop en met den lieer Vader als secretaris te Am sterdam een huishoudelijke verga- lering gehouden der gekozen com- iministisehe Staten- en Raadsleden. Een veertig a vijftig personen, waaronder enkele buiten do com munistische partij staande revolu- ionniare socialisten en represen- anten vau die communistische on- ierwijzersvereeniging als gasten, waren tegenwoordig. Besloten werd tot liet oprichten m een landelijk advies-bureau net secretariaat voor Raads- en Statenleden. „De Tribune" meldt omtrent de er aadsl agingen „Aan het instituut der dionst- oinnii88j.es, dat den arbeiders zoo-, enaarad medezegglngscbap geeft, :al niet worden meegedaan. In financieele zaken zal worden ©streden voor ééne belasting over iet geheel© rijk, waaruit ook de émeentekosten worden betaald, en tij elke belasting zal worden reko- ling gehouden met een minimum- nkomen, noodzakelijk voor levens- mderhoud, vrij van belasting, voor- oopig teschatten op minstens '.1500 per jaar. Aan de burgerlijke colleges van burgemeester en Wethouders, vaaronder ook te verstaan half of ïeel S. D. A. P.-sche colleges, zal le begrooting niet worden toege daan. Aan de verkiezing van wetliou- lers zullen de communistische en iet hen verbondon raadsledu niet lëelnemen. Als resultaat der gehouden dis- ussies werd geconstateerd, dat: le. een aanval zou worden ge- laan tot behoud en uitbreiding van le autonomie der gemoenton; 2e. onmiddellijk en gezamenlijk n het land aangestuurd zou wor- i en op woningdistributie, met voor- oopig verbod van het bouwen van voningen, waarvan de kosten oen icpaald bedrag overschrijden; 3e. geagiteerd zou worden voor het Radenstclsel, met dien ver- tande, dat óók in de gemeentebe drijven bet beslissingsrecht zal óioeten komen aam de arbeiders- 'aden; 4e. aangestuurd zal worden op de meest mogelijke eenheid in op treden van alle revolutionnaire so cialisten." (Tel.) Uit den Amsterdamschen Raad. De Raad van Amsterdam heeft met 13 tegen 12 stemmen een mo tie-Gulden aangenomen, om B. en W. uit te noodigen, de voordracht tot ontslag van den heer De Bazel aesthetisch adviseur aan te houden en diens plan tot bebou wing van de Vijzelstraat opnieuw in te dienen. Wethouder Vliegen te Amster dam stelt zich in den nieuwen Ge meenteraad niet meer voor het wethouderschap beschikbaar. Ernstig mijnongeluk te Heerlen. In de mijn Emma is een ernstig ongeluk gebeurd. Het schijnt, dat een mjjngasontploffing heeft plaats gehad. Door deze ontplof fing hebben vier ongehuwde mijn werkers het leven verloren. Hoe de toedracht der zaak is kan niet worden meegedeeld. De verongelukten waren in dienst van de aannemer firma Meijer, welke ondergrondsche werken uit voert. Eén lp is reeds naar boven gevoerd. OOST-IN Dl De Kloetramp. De door de uitbarsting van den Kloet veroorzaakte schade wordt definitief geraamd op ƒ836.000 voor de stad Blitar en ƒ2.225.000 voor het district. Hierbij is niét in begrepen het verlies aan gronden, die niet meer te bebouwen zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5