i[ II NU ZE ER WEER IS, KOUSEN Magazijn „De Ster" Bols' Sigaren vanaf 4 cl. T uin-Concerf KREYMBORGs Groote Opruiming versch Paardenvleesch. C.GOES, KROONSTRAAT. Zaterdagi 19 «Juli Sloomerij en StoomververSj v. M. STAM te Hoorn BRABER-KONDIGSTEIM, VAN NELLE'S Alle artikelen Adverteintiën. Denkt nu om Niek. JUBILEUM-VELDTOCHT J CASINO - ZONDAG STED. MUZIEKKORPS. Attentie s.v.p. Oudgasten, Oudleden van de Bond voor Minder-Marine-Personeel en vroegere Matrozenbond. BEDRIJFS-CHEF. Mineraalwaterfabriek en Bierhandel. een flink Pakhuis annex Woonhuis, P. PUINBROEK, K. ACKEMA, Adres:Mej.Wed.BUIJKES BIEFSTUK f 1.30 p. mi ROASTBEEFf 1.00 LAPPENf 0.90 BEKAKTf 0.80 's morgens 8'/2 uur Heeren- en Jongenskleedingmagazijnen Zomer- en Winterkleeding H0LLANDSCHE. SIGARETTEN nadat gij zoo langen tijd een goede kop Koffie hebt moeten ontberen Vraagt NU ROODMERK PAARSMERK. WITMERK 75 Cents 70 65 Wederom verkrijgbaar H.V. Chim Fik „DE BI1ENK0RF". Likeuren Oranje Bitter en Z. O. Genever! Vertegenwoordiger voor den Helder: 6. JOH. KAN[DEfl LEE. VOGELVRIJ I Den 2den Augustus, hopen I onze geliefde Ouders, N. SLUITER-SCHA0EN, hunne 25 ja<iga Fchtvsreenig'ng te j hei danken. Dat God bun nog j lang moge sparen, is de wensch I1 van hun liefhebbende Kinderen. I Helder, Bassingracht 48. Inplaats van kaarten. Ondertrouwd W. DE BOER en E. A. OUDT. Kolhoro, Huwelijksvoltrekking 31 Juli d.i Voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het over lijden van onzen lieven Zoon en Broer HENDRIK RUDQLPH, betuigen wij onzen hirtelljksn dank. Namens allen: H. R. JURRJENS, Haarlemmermeer. Da Haar J. BAKKER, Braawatarstraat 67 a i vroeger Nisuwatraat 15), varzoakt Inzon- ding van rekeningen vóór 25 Juli a.s. Allen die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan wijlen den Heer ROELOF DE HEER, in leven Landbouwer te Helder, over leden 16 Juli j.1., worden verzocht hiervan opgave of betaling te doen ten Kantore van Deurwaarder W. BIER STEKER, i/d. Koningstraat 18, ta Haldar, vóór of op 25 JULI a.a. Ka mendia I Eenlge Kegeliirt. Juffrouw b. z. a. voor Huishoudster. Br. fr. onder No. 910, Bureau van dit blad. OiSNSTBODE gevraagd, bij: BORKERT, Marine-Gebouw, om direkt In dienst te treden. Zich in persoon te vervoegen, 's middags na 3 uur. Prins Hendriklaan 14, Alhier. Gevraagd -flink DABMEISJE, niet be neden 17 jaar. Groote waseh buitenshuis. AdresMevr. METZ, Parallelweg 72 gemeubileerds KAMER huur aangeboden. Adres: Bureau van dit blad. Te huur gevraagd, door Tandarts, 2 KAMERS, voor esn dag psrwiek. Omtrek Station. Brieven onder No. 906, Bureau van dit blad. Te koop een Roeibootje (Sloep model) gaat zeer snel door 't water, lengte 5 M., breedte 1.25 M., voor f 45. Te bevragen bijP. DE BEURS, Hoenderpark „Nijverheid" te Koegras, Steeds vaisch, droog ZEEGRAS, 5 ct. psr pond. Adres: J. v. LEIJEN, Oranjestraat 48. Te koop gevraagd, van particulier, esn g9bruikta In gosdsn staat zljnds PIANINO. Brieven met prijsopgave en merk, onder No. 911, Bur. v. d. blad. BLAZER te koop, mst vollsdig Tuig sn Inventaris, voor Binnen- en Buitenvisschery. AdresKL. KUITER, Oosterend, Texel. Jongs HERDERSHONDEN te koop, 7 weken oud (echt ras). Adres: Molenstraat No. 144. Te koop 4 DUIVEN (wltts Pauwtn- staarten) mst Hok, en Jongs BI. Wssnsr KONIJNEN. AdresKoningstraat 4. Te koop Holl. HERDERSHOND, 2 Jaar, zeer waakzaam en vertrouwd bij kindsren. Adres: Spoorstraat 4. Dames I Uurwerk is san zaak vin vertrouw». Wendt U dan aan onderstaand adres) daar worden alie soorten Haar werken gemaakt op staal, an van uitgevallen haar. G. WIJTSMA, SPOORSTRAAT BB. LEGER DES HEILS, SPOORGRACHT 38. 2 TOT 17 AUGUSUTUS a.c. (ZliC VERDERE AANKONDIGINGEN) AFWISSELEND BAL. AANVANG 9 UUR. In navolging van Amsterdam is ook hier ter stede een Comité ge vormd, om de groote innerlijke tweestrijd in den B. v. M. M. P. door haar moreele steun en invloed zoo spoedig mogelijk tot oplossing te brengen. Niet bemoeizucht, maar zuivere liefde en symphatie f voor de mooie en machtige organisatie van voorheen, is hun eerlijke drijffeer en bedoeling, bij het gevaar voor vernietiging wat thans dreigt. Z(j die accoord gaan met bedoelde pogingen, worden verzocht hun naam en adros op te geven aan den Secretaris van het Comité C. OE JONG, Vlamingstraat 4, Helder. Het Comité, H. S. PETERS, Voorz. C. DE JONG, Secr., Vlamingstraat 4. H. STROO, Penningm. Een Miatichappij «raagt voor haar op to richten af- deeling ta den HELDER, Mn bekwaam BEDRIJFS-CHEF. Volledig op de hoogte dor fabrikage «an Mlnerale- wateren an Limonades, zoomade bekend mat hot Bottelen an d9n handel in Bieren. Ingevoerde en met plaatselijke toestanden bekende personen hebben de voorkeur. Bri.v o.d. Z. 57, Alg. Advvrl.-Our. ROUMA Co., Am.la,dim Nationale Verzekering en Herverz.-Mij Goadgokeurd b(j Kon Besl van 30 Janl 19:9, No, 84 Gevestigd te 's GRAVENHAGE. Juliana van Stolberglaan 81. Maatschappelijk Kapitaal f 600.000. Directie: Jhr. J. A. C. M. VAN DOORN. Indien gij alle mede wil doen aan de 421l»,» trekking der Staatsloterij: koopt dan U NATIONAALTJE bjj den vertegenwoordiger. Geen 1000 prijzen van 100 of anderzins, maar een lader heeft dezsifda kane, Solide AGENTEN gevraagd. Hooge provisie. De Vertegenwoordiger voor Helder en' omstreken, G. DE GROOT, Hoogstraat 42. Te koop gevraagd in het Centrum van der, HëLDER, geschikt voor kleine fabriek van zindelijk artikel. Briev. ond. Z. 68, Alg. Advert.-Bur. ROUMA Co., Amsterdam. To koop Solide WOONHUIZEN, op verschillende standen, waaronder oen paar direct te aanvaarden. MAKELAAR >n TAXATEUR, KEIZERSTRAAT 39. Eerste Egmondsche Bond s-Lunch room Hotel Restaurant taganovar da PRINS HENDRIK-STICHTING. Restaurant a la carte den gaheelen dag. Prima eoneumptia. Billijks prijzen. GARAGE. Ruime stalling van Rijwiolon. Zorgvuldige bewaring voor Rijwielen. Aanbevelend, G. S. GROENE WOUD Egmond aan Zee. Inkoop tsgen zeer hoogs prijzen van heels tl pdeeltelijke inboedels, alle soorten Winkalgsederen enz. Overal te ontbieden. Brieven onder motto „Inboedel" aan het bureau van dit blad. Tand Teohniker - ZAAN9AM, houdt voortaan spraakuur ta Haldar voor Kunsttanden, Kronen en Brugwerk, 's WOENSDAGS, van 4 uur. Voor operatieve bvhandeling, welks door Tandarts wordt uitgevoerd, van 11 4 uur. STATIONSTRAAT tl - HELDER, a«.n SPOORSTRAAT of STATIONSWEG Wegens vacantie van 11—18 Augustus, geen spreekuur. HET TECHNISCH SUREAU „NOORD NEDERLAND" TE JOURS belast zich met HET MAKEN VAN PLANNEN EN BEGROTINGEN VAN WATER EN BURGERBDUWKUHDIQE WERKEN. HET TOEZICHT np DE UITVOEBINQ DIER WERKEN, ALSMEDE HET GEVEN VAN ADVIEZEN OP BOUWKUNDIG GEBIED. Direotie L. J. HOPMAN. Zaterdag "S LAXdag dan wasschen alle verstan dige moeders de hoofden van hun schoolgaande kinderen met LAX, dat al het onrein onmiddellijk doodt. LAX verwijderd bovendien stof en roos en geeft een mooie glans aan het haar. 25 cent per doos, voldoende voor Vg liter hygiönsch hoofd water. Bij alle drogisten. L. I. Akker, Rotterdam. DAGELIJKS verkrijgbaar begint in over het geheele land de van alle voorhanden legen STERK VERLAAGDE prl|zen. Bsstoomd wordt lederen werkdag BEOOEN, DEKENS an KARPETTEN 2 maal per wiek. GORDIJNEN alle dagan. Zwart wordt ladarna dag geverfd mat afd. StoomwasscherlJ. Depdts: te Helder, 8pooretree1 38: DE BOER-KORVER. te Texel, den BurgWed. JAC. BOON. te WlerlngenC. SLIKKER, te Anno Psolowns; Wed. P. BAAS. tegen zeer verlaagden prijs. BIJ kwantum afnama enorme kortvag. SIGARENMAGAZIJN KONINGSTRAAT 60 Bij P- SCHRIEKEN, Smidstraat 21 is verkrijgbaar: gesteriliseerd RUNDVLEESCH, a 75 cent per 5 ons. PRIJS PER HALFPONDS-PAKJEt si SI Vraagt uwen Winkelier. van JAC0BA MARIA W0RTELB0ER, zoo als de beroemde Wortelboer's Kruiden, Wortelboer's Pillen, Wormpoeders (genaamd Permtian) enz. zyn ver krijgbaar te Helder bijA. ten Klooster, C. Westerbaan, H. W. Zegel, G. Haagen, W. Conljn Firma E. C. Bais, L. Buter, G. M. Gelijsteen en G. de LeeuwBurg (Texel)T. Buis; Cocksdorp: C. Alderlieste; Eierland: K. DalenbergOosterendWed. J. C. Vonk; Oudeschild: W. J. Veen; Koog: R. J. Daalder; Wieringen: S. S. Mosterd en D. BokkingaAnna PaulownaWed. P. NeuvelSchagen C. Burger, J. Rotgans, D. Wit en Centraal Drogisterij. Verder bij vele Apothekers, alle Drogisten en vele andere Winkeliers verkrijgbaar. de van ouds bekende kwaliteit. Waoht U voor namaak, vooral in deze tijden SLOTERDIJK bij AMSTERDAM. FEUILLETON. DAVID HENNESSEY. 25). Vroeg in den ochtend na Jack's vertrek kwam Judy op een grooten appelschimmel halsoverkop het erf der Carey's op rijden: in plaats van een zadel had zij een zak op het dier gelegd. Vlak voor het melk huis van Mrs. Carey sprong zij van liet paard. Mrs. Carey was juist aan het karnen. Het was kwart over ze ven, het melken was klaar en het ontbijt afgeloopen, en de jongste Carey's waren de kalveren aan het voeren met zure melk en hooi, ter wijl de meisjes de tinnen melkem mers aan het uitkoken waren. „Wat kom jij zoo vroeg doen^ Judy?" vroeg Mrs. Carey. „Thuis toch alles goed?" „Ja!" zeide Judy, eenlgszins aar zelend. „Wacht dan even." Het scherpe oor van Mrs. Carey had een veran dering in het geluid van het ge klots in de karn gehoord. „De boter is er," zeide Mrs. Ca rey. „Niet verder karnen, Alice. Weet je nu nog niét, dat, wanneer de boter er is, al het kamen in de wereld er geen gram bjj maakt? Sommige inenschen karnen en karnen, totdat alle korreltjes groo te klompen geworden zijn, en dan is het een duivelsch werk om de karnemelk er uit te krijgen. Laat de karnemelk er af loopen, kind!" „Is Tot vanochtend hier ge weest?" vroeg Judy, en hoewel er een angstige trek op haar gelaat lag, bleef de glimlach op haar fris- sche lippen, maakte kuiltjes in haar wangen en schitterden haar oogen. „Daarom heeft moeder me hierheen gestuurd." Het Australische landmeisje was een aardige schilderij, zooals zij daar met hare rose wangen in den frissehen ochtend stond; bruin kroeshaar sprong te voorschijn tusschen de gesteven open stroo- ken van haar groote kap; zij had een nauwsluitend keursje van ge bloemd sits aan, haar armen wa ren bloot, en een witte zakdoek was op matrozenmanier om haar hals geknoopt. Zij droeg een kor ten rok, dikke zwarte kousen en halve laarzen. „Over een paar jaar zal ze precies Tot zijn," dacht Mrs. Carey, „maar gezonder en mooier." „Kinderen, hebben jullie een van allen vanmorgen Tot Gardiner ge zien?" riep Mrs. Carey zoo hard, dat ze het allemaal konden hooren. „Neen, moeder!" was het alge- meene antwoord. „Zou Mr. Oarey of Bob ze mis schien gezien hebben?" vroeg Ju dy, weer glimlachend, toen zij den naam van Bob noemde, want zij wist, dat. Mrs. Carey niet veel op had met de vriendschappelijke ver houding tusschen Tot en haar oud sten zoon. „Ik denk het haast niet; mijn man is buiten in de wei en Bob is op den akker aan het ploegen. Maar je leunt het wel even gaan vragen, als je wilt; maar kom dan eerst hier een kop warme melk drinken en wat eten. Ik wil niet, dat je zonder ontbijt weer terug rijdt!" Judy keerde onverrichterzake terug en Mrs. Cary nam haar me de naar binnen, waar Betsy voor de heele familie aan het broodbak ken was. „He, Judy, kind, wat is er aan de hand?" was Betsy's hartelijke be groeting. ,lk kan Tot. nergens vinden," zeide Judy. „Misschien is zij den stier, - die vermist wordt, gaan zoeken," zeide Betsy, die goed op de hoogte was van wat er hij de Gardiner's ge beurde. „Neen," zeide Judy, „zij is ner gens naar toe gegaan, zij is weg!" „Wat een nonsens!" zeide Mrs. Carey. „Als het meisje weg is, moet zij toch ergens naar toe ge gaan zijn." „Maar," antwoordde Judy, „zij kan nergens zijn heengegaan, want zij heeft geen kleeren aan." „Wat bedoel je daarmee, kind?" „Precies wat ik zeg, Mrs. Carey, en daarom maken moeder en ik ons juist zoo ongerust; haar kleeren liggen nog net zoo op den stoel, als toen zij gisternacht naar bed ging, alles is er nog, behalve haar kou sen en schoenen." „Lieve hemel!" riep Betsy lachend uit, want zij wist iets van Tot's excentrieke manieren. „Wat kan er met haar gebeurd zijn?" Een poosje keken zij elkaar aan; toen zeide Mrs. Carey: „Ik wed er wat om, dat zij nu al thuis is; maar in ieder geval zal ik wel op het brood letten, dan kan Betsy met je mee terugrijden en zien of ze soms helpen kan. En jij, Betsy, je moet maar meer liulp komen halen om te zoeken, als het noodig is. Zorg dat je op zijn laatst tegen het eten terug bent." Betsy en Judy gingen samen Loiterer zadelen, terwijl Mrs. Ca rey met een bezorgd gelaat naar het brood keek en vervolgens weer naar het melkhuis ging. „Het is werkelijk vreemd, dat het meisje weg is en haar kleeren achterge laten heeft!" dacht zij. Er was echter nog verrassender nieuws, want juist toen de meisjes opstegen, hoorden zij een paard in galop naderen. Het was Ned Dri- ver in zijn hemdsmouwen op een dampenden schimmel. „Waar is de baas, Mrs. Carey?" riep hij uit, toen hij stilhield. „Heb ben jullie het nieuws al gehoord?" ging hij verder, zonder op een ant woord te wachten. „Wat voor nieuws?" riepen zij allen tegelijk. I „Wel, dat de schoolmeester weg is en hij Jack Salathiel, de woud looper is. Hij is met zijn troep bij majoor Browne geweest, maar ze hebben niets gestolen, geen geld en geen vee. De majoor heeft naai- Sydney om de politie gezonden, en nou heb je do poppen aan het dan sen." „Ned, je bent gek geworden," zeide Betsy, toen niemand anders sprak, maar zij kreeg toch een kou de rilling. „Het is de waarachtige en heili ge waarheid," zeide Ned, „ik heb altijd wel gedacht, dat er iets met hem niet in den haak was, dat hij de kinderen niet wou slaan; maar ik wensch hem alles goeds, want hij heeft ons niets gedaan. Je moest Silas Stump eens zien en hooren oreeren, hij heeft zijn tong terug gevonden. Zeg maar aan den baas, dat er om half drie vergadering van de schoolcommissie is; ik moet het aan de anderen ook nog gaan zeggen." „Heb je onze Tot soms ergens gezien?" vroeg Judy. „Neen," zeide Ned; „wat is er met haar?" „We kunnen ze nergens vinden, en ze heeft haar kleeren niet mee genomen." „Dat is een rare boel; maar denk jeHij hield op, want hij w.ist eigenlijk niet wat hij zeggen moest. „Ik denk niet! Ik weet niet wat ik denken moet!" zeide Judy met tranen in de oogen. „Nou, ik ga," zeide Ned, die van verlangen brandde om het nieuw tje weer aan een ander te vertel len. „Ik zal naar Tot uitkijken. Tot ziens!" De kinderen hadden staan luis teren, en.de heele familie was nu in een koortsachtig-opgewonden toestand. Betsy en Judy wilden juist wegrijden, toen Mrs. Carey ze tegenhield. „Rijdt even langs de school. Ik kan het niet gelooven. Je zult er waarschijnlijk Mr. Ben- nett wel vinden; of anders zal hij wel een brief hebben achtergela ten. Die Ned Driver lijkt wel niet wijs. Mr. Bennett een woudlooper! Hij is zoo zacht als een lam en zou geen vlieg Invaad doen!" Betsy wierp haar moeder een dankbaren blik toe, maar de koude rilling bleef nog altijd, toen zij met Judy door een doorwaadbare plaats in de Baily-rivier reed. Zij herin nerde zich zijn woorden: „Ik moet gaan, misschien zal je od een goe den dag te weten komen waarom, en denk niet al te vriendelijk over me, wanneer anderen kwaad spre ken van je ouden schoolmeester." Was dat het, waarop hij zinspeel de? En toen ging, hoe vreemd het ook moge schijnen, het hart van het jonge meisje naar hem uit, om dat hij misschien te veroordeelen en in moeilijkheden was. Het was alsof deze onverwachte val van de verheven hoogte van zijn karakter liem binnen haar bereik bracht. Nu hij den eerbied en de bewondering van anderen zou verliezen, zou hij iemand noodig hebben, die hem liefhad en troostte. Of hij woudloo per was of niet, zij twijfelde niet aan hem; hij was haar ideaal van mannelijke goedheid en trouwe liefde. Had zij de laatste weken in de school zijn karakter niet leeren kennen? Wat een verschil bestond er niet tusschen hem en al die lum mels uit den omtrek. Haar afgod mocht van zijn voetstuk gevallen zijn, goed, maar dan was hij geval len in haar armen, om geliefkoosd en gediend te worden. Maar terwijl al die vreemde ge dachten in Betsy's brein opkwa men, reden de beide meisjes in koortsachtige haast door. Tot dat oogenblik (dit tusschen twee haak jes) had Betsy nog geen gedachte, over gehad voor Tot Gardiner, die in den nacht voor Jolin Bennett's vertrek zonder haar kleeren ver dwenen was. Voor het eerst voelde zij als het ware, dat Salathiel bin nen haar bereik viel. Zij zou er wat voor geven, dat woudlooper was, indien zij daardoor de zijne werd. Geen oogenblik dacht zij aan hem als aan een misdadiger; hij was voor haar de goede woudlooper, die altijd onzelfzuchtig zou zijn, die den rijken misschien geld zou af nemen, maar om het aan de armen te geven. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6