COURANT Onze „Hollandia" GUMMI REGENJAS, f 28.00. Herman Nyrels. GEMEENTERAAD VAN HELDER, No. 6118 DONDERMfi 24 JULI 191» 47a JAARGANG Redacleur-UHflev«r:,C. D6 BOER Jr.. Helder. j Oplaag 7Q00 ex. AbonnementsprijsIn de stad 1 1.16, per post I 1.40. Buitenland I 2.40. - Losse ex. 3 cl. AdvertentUn per repel 17'/. oi BUITENLAND {Hat verdrag met Oostenrijk. In de grensbepalingen van het nieuwe verdrag blijven de regelingen van het vroegere verdrag betreffende de Tirolsche grenzen onveranderd, zoodat geheel Z.-Tirol tot den Brenner- pas Italiaansch wordt. In Karinthië wordt een zone voor een volksstem ming gemaakt, welke feitelijk het goheele bekken van Klagenfurth omvat. Voor Stiermarken is geen rekening gehouden met de bezwaren van de D.-O. delegatiede grenzen zijn hier dezelfde gebleven als in het verdrag van 2 Juni. Buitsch W. Hongarije wordt voor het grootste deel D.-O. toegewezen, zoodat Oedenburg en Neusiedlersee aan D.-O. komen. De grenzen ten opzichte van T.-S. zijn in zoovere lichtelijk veranderd, dat de grens niet op den rechter March- oever, maar midden in den stroom valt, zoodat den Oostenrijkers de scheepvaart onmogelijk wordt ge maakt. Hohenau en Barnhardstal worden D.-O. toegewezen evenals het grootste deel van de districteh Weitra en Litachau. Overigens is niet tege moet gekomen aan de bezwaren der delegatie tegen de grensbepalingen ten opzichte van Bohemen. Aan de economische bepalingen van het eerste gedeelte der vredes voorwaarden werd slechts weinig voranderd. Schadevergoeding. Welke gedragen en in welke termijnen Oostenrijk deze binnen 3o jaren moet) betalen, wordt bépaald door de commissie voor het herstel, ingesteld ingevolge het vredesverdrag met Duitschland. Zij zal in de eerste plaats aangeven, hoeveel in de jaren 191941921 in goud, goederen, schepen, waardepa pieren, enz. moet worden opgebracht. Hieruit worden allereerst voldaan de kosten voor de bezettingstroepen en vervolgens die der voedingsmiddelen en grondstoffen, waarvan deiaankoop door de geallieerde groote mogend heden aan Oostenrijk is toegestaan. D.-O. moet allo zeeschepen afstaan en de verliezen aan rivierschepen vergoeden, doch niet meer dan 20 */o der scheepsruimte van November 1918. Machines enz. moeten door andere worden vervangen, waarbij er evenwel voor gezorgd wordt, dat de D.-O. industrie niet wordt gedesorga niseerd. Van geen enkele onderneming zal meer dan 20 van haar inven taris worden opgeeischt. Voorloopig mo«ten 6000 melkkoeien, 2000 jonge runderen, 1000 stieren, 3000 kalveren, 2000 trekossen, 2000 trekpaarden, 1000 schapen en 1000 zeugen worden geleverd, welke tus- schen Italië, Servië en Roemenië worden verdeeld. Verder een nog vast te stellen gedeelte der in D.-O. voor den handel gereed staande meubelen. F'mancieeü bepalingen. Voor de uit het vredesverdrag ontstaande ver plichtingen wordt een eerste hypo theek op de staatseigendommen en de staatsinkomsten gelegd. Be staats schulden worden verdeeld over de staten, welke de gebieden der mo narchie overnemen. De schulden van vóór den oorlog zullen op rechtvaardige wijze worden verdeeld over de afzonderlijke ge- De aandeelen in de oorlogsleenin- gen worden afgestempeld. Behalve D.-O. heeft geen enkele staat ver plichtingen jegens de bezitters van aandeelen in oorlogsleeningen, die zich op hun gebied bevinden, maar deze staten en hun onderdanen heb ben ook geen aanspraken ten ópzichte van D.-O. Ten opzichte van de aan deelen buiten de voormalige -monar chie heeft alleen D.-O. verplichtingen. Op een vergadering, van arbeiders sprak Dr. Bauerj staatssecretaris van buitenlandsche zaken, over het vredes verdrag. Hij protesteerde tegen de territoriale voorwaarden, waardoor tweevijfde gedeelte des lands onder vreemde heerschappij wordt gebracht, alsmede tegen de oplossing der Hon- gaarsche quaestie, waarbij het beginsel van het zelfbeschikkingsrecht in het gedrang komt. De economische bepa lingen zijn volgens spr. zoodanig, dat Oostenrijk voor 30 jaren zljb onaf hankelijkheid in elk opzicht verliest. De door D.-O. te dekken oorlogs schulden zullen ongeveer 70 P/0 van de 68 milliard bedragen, d. i. 8000 kronen per hoofd der bevolking. Spltsbargin. (Officieel). Blijkens bericht van den Nederlandschen gezant teParijB, heeft de Opperste Raad der geallieerde en geassocieerde Mogendheden een com missie samengesteld uit één vertegen woordiger van de Vereenigde<Staten van' A.merika, van Engeland, van Frankrijk en van Italië, teneinde zich bezig te houden met een onderzoek naar de aanspraken van verschillende Statenmet betrekking tot do eilanden groep van Spitsbergen. Ingevolge daartoe van den! Fran- schen Minister van Buitenlahdsche Zaken ontvangen uitnoodiging) is aan jhr. Loudon opdracht gegeven, met gebruikmaking van de gegevens, ver vat in het onlangs op last van den Minister van Buitenlandsche iZaken uitgegeven boek van Dr. Wiedfer, het standpunt van de Nederlandsche Re geering metbetrekking tot Spitsbergen uiteen te zetten. E<ig»land. Hst Vridsivsrdrag ia hst Lt|srhui«. Londen, 21 Juli. Het Lagerhuis heeft het -wetsontwerp betreffende het vredestractaat na derde lezing aangenomen met 163«tegen 4(stem men. De Iersche nationalisten hadden die stemming verlangd als protest tegen de houding-van de regèering inzake den toestand in Ierland. Het wetsontwerp betreffende Lngelsch-ï'ransche tractaat is het drie lezingen met algemeeneetemmen aangenomen. In hst Lagerhuis debat beantwoord de Lloyd George de sprekers over het vredesverdrag. Hij verdedigde dé verschillende bepalingen van het verdrag en verklaarde, dat fingeland zienlijke vergoedingen had ver worven, al was het onmogelijk alle oorlogskosten terug te krijgen. Het was onmogelijk het bedrag van de vergoeding en de schadeloosstelling t te Btellen, omdat op het oogen- blik de herstellingskosten niét konden worden begroot. Ook verdedigde Lloyd George de territoriale herzieningen de militaire voorwaarden, aan Duitschland opgelegd. Hy legde den nadruk op de over heel de wereld gevoelde wensck om een -einde te maken aan den dienstplicht, en hij sprak de hoop uit, dat eifade 1919 Engeland door het vrjjwilligérsstelsel zou beschikken over alle stifjdkrach- ten, die noodig zijn om de overal de wereld verspreide jBritsche belangen te besehermen. Maar het was onmogelijk! aan den dienstplicht een einde te maken voor huidige toestand tot klaarheid wordt gebracht, Lloyd George zeide nogj dat hij volkomen bleef vasthoBden ;aan zijn vroeger afgelegde verklaring nopens de politiek ten opzichte van Rusland. Hij hield vol dat van dié politiek door Churchil (den minister vah oorlog) niet was afgeweken. BetrefFende het voor het) gerecht brengen van den voorinaligeh keizer, zeide Lloyd George, dat niemand had geopperd, dat de man, die aan sprakelijk is voor deze moprdpartij op groote schaal, zou ontsnappen. Maar vroeg Lloyd George: welk recht heeft Engeland omaan te ten, dat een neutraal land het teoneel zou wezen van de (terecht zitting. De neutralen waren)niet op vredesconferentie geweest en ook niet in den oorlogen indien de quaestie aan hen werd overgelaten zou de voormalige Keizer niet voor het gerecht worden gedaagd. De geallieerden hadden wildoende vertrouwen in Engeland, om ife weten, dat wie ook hier to lande voor het gerecht zou komen, zou woSden be handeld overeenkomstig de ver- hevenste tradities van de Eagelsche rechtspraak, die zonder weerga is. Spreker had volkomen vertrouwen in de heilzame uitwerkiDg Van het feit, dat een man, die opzettelijk een oorlog op touw had gezet, uitfluitend om de positie van zijn persoon aan zienlijker te maken, of uit ijdele roemzucht, zijn daad zou jsien ge brandmerkt als een schurkenstreek. (Toejuichingen). Sprekende over de Iersche kwestie ide Lloyd George, dat de grootste belemmering voor een overeéikomst de omstandigheid was, dat de natio nalisten de beginselen vanjWilson niet op hesl Ierland wilden toépassen, dat zij niet tevreden warén met zelfbeschikking voor zich zelf, niaar dat zij tevens dio zelfbeschikking in anderen wilden onthoudén. Aan het slot van zijn redevoering zeide Lloyd George, dat hy .Staande hield, dat het vredesverdrag! recht vaardig was, en aan de weréld voor eeuwen zou leeren, dat men de nationale rechten niet mot «voeten kon treden, noch inbreuk miken op plechtige overeenkomsten. 5 (Toej.i Hij Imeende, dat niet het tvredos- tractaat het Duitsche rijk had ver nietigd, maar het Duitsche ryk zich zelf had vernietigd. Duitschland. Di burin ti MUichin. Dezer dagen is te München tot 2$ jaar vestingstraf veroordéeld de verkeersminister in de Müachener sovjetregeering Gustav Pauüukum. Uit dit proces is weer eens gèbleken hoe zonderling het toegingin de Müüchener radenrepubliek. Paulukum verklaarde zelf dat hij de radènrepu- bliek beschouwde als waanzih, maar meegedaan heeft met de bedoeling een eind te maken aan het regiment ^Jodeü, Russen en crouw". In zyn departement is hfj vaak door com munisten bedreigd met handgranaten en revolvers. Zijn collega van buiten landsche zaken, de zenuwlijder dr. Lipp, schreef hem -eens een brief van dezen inhoud: v Beste collega. Ik heb den'oorlog verklaard aan Wurtemberg en Zwit serland, omdat deze landen mij niet 60 locomotieven willen leenien. ben er 'zeker vaD, dat wij zullen evieren. Bovendien heb ik den zegen van den Paus, dien ik goed ken, afgesmeekt voor onze'Oerwin ning." De onafhankelijke socialisten heb ben dezen heer Lipp benoemd tot minister van buitenlandsche Zaken Eu schip mit goud. De Hamburgsche politie heteft. een telegram uit Helsingfors ontvangen, waarin gemeld werd. dat een1 schip, zoogenaamd met cement gelader werkelijkheid echter met 40 millióen goud aan boord, reeds uit Hataburg was vertrokken, koers zettend naar Helsingfors. Het schip is vastgehouden en wordt nu onderzocht. Vereenigd» Staten. Do uitnoodiging, door président Wilson gericht tot recalcitrante senatoren, om eens op het Witte Huis wat te komen praten, hebben reeds tot eeh opmerkelijk échec geleid. Senator Norris, die ook zoo'n ver zoek had ontvangen om een half uur met den President te confereeren, heeft die uitnoodiging botweg afge slagen. De senator gaf als reden op, dat het hem niets interesseert, de vertrouwelijke redenen te vernemen, waarom de overeenkomst betreffende Sjantoeng noodzakelijk was. Wel wi! hij, dat de President aan het geheele fuQozonden mtsdsdrëling. prima «an quslitait, gegarandeerd waterdicht, land zal mededeelen, waarom het noodig is, het vredesverdrag en de volkerenbondovereenkomst j precies zóó aan te nemen, als zij thaés luiden. Brutali «igirs. Washington, 22 Juni. Gistefenavond hadden aanrandingen van blanke vrouwen door negers gepleegti heftige vechtpartijen ten gevolge, in den loop waarvan vier personen waar onder twee detectives werden gedood en velen verwondingen opliepen. 0EMEN8D NIEUWS. Zwindil. Gelijk bekend, heeft de chef van het Maasstation te Rotterdam in den nacht van 12 op 13 dezer bfj de politie aangifte gedaan, dat uit een loods op dat station drie kistjes jgestolen waren, die zooals later verluidde, een waarde van tweemaal honderdduizend gulden asn edelsteenen zouden be vatten. Het onderzoek, dat de politie van hier naar aanleiding van deze aan gifte instelde, heeft haar op het spoor gebracht van een heele zwendelaars bende, die gepoogd heeft oplichting op grooten schaal te plegen. Te Amsterdam woont een koopman, die tijdens den oorlog groote zaken gedaan heeft in Kaapsche fobynen. Die robijnen werden vermengd met diamantboort (afval van diamanten i en dan in Duitschland gebezigd bij het slijpen van de zielen van het geschut. Toen de oorlog afgeloopen was, bleef hij met een groote partij van deze Kaap sche robijnen zitten, die nu veel van hun waarde verloren hadden,ija haast geen geld konden opbrengen. De koopman gaf een anderen koopman consignatie voor den verkoop. Dit gelukte niet en te vergeefs werd er in Engeland, Zwitserland en Amerika mede geleurd. Men wenschte venwel aen geld te komen en nuwerden andere middelen beproefd. Nog een zwendelaar, dien de eigenaar geheel in zyn macht had door middel van accepten, werd aan het werk gesteld. Nu werden de robijnen met eeh stoombootdienst naar Utrecht ver zonden met het voornemen zé onder weg te laten stelen, doch do( stoom- bóotkapitein durfde dit niet-aan en ook deze diefstal mislukte alzoo. Ten einde raad hebben de Awende- laars toen de drie kistjes met bobijnen bij notarieels akte laten verhandelen. Daartoe werd een Amsteiüamsch notaris in den arm génomen. Zij maakten den notaris wijs, dat deze Kaapsche robijnen een waarde'hadden van f 204.450, waarop deze -de drie kistjes, waarin zich deze schat bevond, in een rijtuig onder geleide van vier bedienden en een paar wakers van den nachtveiligheidsdienst na'ar zijn kantoor in Amsterdam liet brengen en van daar naar een safe. Voorzien van de notarieele acte hadden de zwendelaars nu geen moeite om te Amsterdam bij een bekende firma de robijnen vefzekerd te krijgen voor het vervoer pdb spoor naar Rotterdam, inbegrepen het vervoer uit tot in huis. De verzeke ring geschiedde op Hollstodsche condities, vrij van molest, [incluis diefstal en vermissing tot eenfoedrag van f204.425. Het vervoer zou plaats hebben in drie collies. Besloten werd om de robijnen onder het vervoer naar Rotterdam te laten stelen. De Amsterddmsche zwendelaars stelden zich in Verbin ding met den directeur van een detectievenbureau. Deze zou voor de dieven zorgen. Do kistjes, met robijnen in Rot terdam aangekomen, werden daar gebracht in hotel Coomans en hebben daar ongeveer 4 weken in magazijn gestaan. Terwijl zM daar stonden, heeft men nog gètracht er een Amerikaan in te laten loopen, maar deze ging niet op den koop in, hoewel men niet naliet met de verzekeri ngspolis te schermen Toen in eens "werden zij naar station Maas vervoerd en dahr ge stolen. Nu was in hotel Coomans eön man gelogeerd, die de kistjes niet Uit het oog liet gaan. Zoodra zij daar weg waren, maakte hij dadelijk alarm. Het onderzoek naar de kistjes heeft aan het licht gebracht, dat zy op een vrachtwagentje van de Oos terkade naar een hofje in de Zwarte Paardenstraat alhier zijn vervoerd. Daar zijn ze weer afgehaald en'sedert spoorloos verdwenen. De inspecteur van politie, die met het onderzoek belast is, had juist daags, voor den diefstal gepleegd werd. op den Coolsingel een spoor wegbeambte in gezelschap gezien van een beruchten inbreker en het was juist deze spoorwegbeambte, die op het Maasstation de kistjes weg liet halen, althans de gèlogénheid daartoe voor de dieven openstelde door zich te verwijderen. Die spoor wegbeambte is aangehouden en de dieven van de drie kistjes, de be kende Rotterdamsche inbrekers Th. W., J. van K. en zekeren V., zijn opgespoord. Voorts zijn de drie Amsterdamsche kooplieden, dib< zwendelparttj op touw zetten, aan gehouden, alB verdacht van poging tot oplichting. Het is hun niet gelukt de verze keringmaatschappij voor een paar ton op te lichten. vnn Dinsdag 22 Juli. Afwezig niet kennisgeving'de lieeren Spangenberg en de Zwart; Verder di lioer Ver Taille. Twee vacatures. De notulen van de vorige vergade ring worden onveranderd vastgesteld, Aun de ordo zijn: Ingekomen stukken en mededcelingen. Bericht van aanneming der benoe ming van P. 11. D Maas, tot fDireetéur van de Gemeente-Reiniging k-n Plant soenen. Dankbetuiging van de Aannemer.- A. de Ruiter en G. Kamsteeg'voor den toegekenden toeslag op de aaénemingH- voor iiit.voering van wetfkzaamln don inzake uitbreiding waterleiding. Opgave van oone financieale statk (iele van verschillende gemeenten over hot dienstjaar 1917. Goedkeuring van Gedeputeerde Sta- tn OJ»; a. het: raadsbesluit van 3 Juni 1919 tot verhuring van grond aan G. F. Louworse; b. de 6e en 7e supplctoiro bfegronting dlonst 1918; hot raadsbesluit van 23 Juni 1919 tot, bepaling uit den post voor onvoor ziene uitgaven dor begrooting dienst: 1919. Alle voor kennisgeving aangenomen Economische Commissie. Voorstel om de kosten ad ƒ6. voortvloeiende uit het maken'der Eco nomische Commissie tot eenl departe ment van do Maatschappij van Nijver heid voor rekening der gebeente te nemen. Aangenomen. Toeslag annnemingssom en arbeidsvoorwaarden. Voorstel om aan den aannemer van hot onderhoud van gemconte-rfebouwon enz. J. Steeman, een toeslag °i> de aan- □emingssom to verleenen van 1266.30 en om 't adres van de vöreenigde werklieden-organisaties in dé bouiv- akken, inzake herziening van de ar beidsvoorwaarden in de bestelt ken aan te nonen voor kennisgeving. De heer Zonder v a u kan zich mol het tweede gedeelte van dit 'voorstel niet vereenigen. Spr. wil bij ziekte ook loon volgens hot collectief 'contract uitkceren. Na de toelichting van den'Voor- i 1 ter dat, hoewel dit, niet'formeel is bepaald, de bedoeling toch is de zaak aldus te regelen, aangenomen zonder stemming, Toelage oud-lecraar Zcevaattschool F. Dekker. Voorstel om afwijzend te beschikken >p het verzoek van het. bestuur dor Vereeniging ter bevordering van het Zoevaartondcrv ijs, om do aan flen oud- looraar der Zeevaartschool F.' Dekker toegekende jaarlijltscho toelage met 30 pCt. te vörhoogen. Aangenomen. Verordening water-levering. Voorstel om afwijzend te beschik ken op de verzoeken van G. L. Ruften, inej. M. Joffers en O. Rentenaar, om kwijtschelding van hot door hen ver schuldigde wegens waterverbruik. De lieer Spruit bepleit ton op zichte van hot eorsto geval eenige con sideratie. Hot betreft hier ceft bizon- der geval, waardoor ruim 60 meter water verloren ging tengevolge van oen lek, dat men niet kende. Door een fout van de gernoente is de venruurdcr niet! op de hoogte gesteld. In art. 19 ■uil het reglement voor de waterleve- riag stout, dat de meters alle maanden orden opgenomen; dat is hier {niet ge schied. Hier gebeurde het om de drie maanden. Bij gas waarschuwt (Ie reuk dikwijls, maar oen waterlek blijft on opgemerkt, Vandaar, dat het,'bedrag zoo hoog geworden is. Spr.' heeft deze zaak al meermalen ter sprake gébracht; pr. i& iu dit geval zelf de digenaar au het bewuste huis en heb ft een aantal andere huizen De Voorzitter: Deze zaak ia thans niet aau de orde. Het, jjaat nu alleen om de beslissing over het geval Rutten c.s. Do heer Spruit: "Maar dit houdt er verband mode. Het zou niot;! wettig zijn indien do huurder dit water be taalde. Spr. heeft'65 woningen,' die in totaal verbruikon De Voorzitter: Nu krijgen wo weer hetzelfde meneer Spruit.'Dit is □iet aan de orde. De heer Spruit betoogt, dat. een metoropname por drie maanden als thans geschiedt, tot onaangenaamheden aanleiding geeft en wil do voordracht naar B en W. terugzenden oni nader advies. Ook de heer Adriaanse 'bepleit het geven van compensatie Spr.' noemt een ander geval van lekkage, dat on bekend was nnu deu betrokkene. De Voorzitter merkt op,dat do jurisprudentie uitwijst, dat bij lek kage de schade voor rekening van den verhuurder is. De lieer Adriaanse bepleit con sideratie. Mocht de Raiul evenwel dc boete ten voilé willen toepassdn, dan niake men een regeling voor do beta ling, opdat dit bedrag niet ineens wor de voldaan. Do heer Biersteker vindt, dat de Raad op gevaarlijk terrein komt. Niemand laat tenslotte voor zijn ge noegen water wegloopen, on men be pleit natuurlijk steeds zijne onschuld, Maar de Raad kan niet anders dan de verordening consequent handhaven. Anders konion wo van het een in het ander. De heer Zonder van merkt op, dat volgens een advies van do Com missie voor de Bedrijven het bete ware do meters per maand in plaats van per drie maanden te controlcoren. Na nog oenigo nadere discussie wordt conform hot voorstel B. en W. boslotou. Alleen do lieor Spruit stemt, togen. Subsidie. Voorstel oin het aan de afd. Helder van de Noord-IIollandseho vcreoni- ging „Het Witte Kruis" toegekende subsidie ad ƒ300.ten behoeve Van haar onderafdeeling „Wijkverpleging' te vorhoogen tot ƒ600. De lieer Biersteker vraagt of liet Witte Kruis een afzonderlijke ad ministratie heeft voor de wijkverple ging dan wel of die daarin is opge nomen. Spr. meent, dat de finantieele toestand van het Witte Kruis niet van dien aard is, dat hij een subsidie-aan- vrogo zou wettigen. De lieer de Ven licht in, dat <1l wijkverpleging, die afzonderlijk niet kon bestaan, werd overgenomen door bet Witte Kruis. De administratie staat op zichzelve. De kwestie het salaris van de wijkverpleegster met 300.dient te worden verhoogd in dien wij haar willen houden. Het kwam ons voor een gemeentebelang tc zijn dit bedrag terug te vragen als subsidie. De heer Bierstoker vindt het nogal sterk, dat de gemeente een sala- risverhooging van hot Witte Kruis be talen moet. Als de wijkverpleging op zichzelf stond, ware liet nog wat an ders. Kun de Voreeniging zelve, vraagt spr., niet wat bijdragen? Het grootste deel der burgerij is toch lid? Dc heer de Ven is hot oneens met den heer Biersteker, dat dit niet op den weg der goÜleento ligt. Haarlem mermeer bijvoorbeeld botnalt ƒ2500.— aan liet Witte Kruis ook voor de wijk verpleging. Als de gemeente geen sub sidie gaf, zou do wijkverpleging haar nog veel meer kosten. Er bestaan bij het Witte Kruis nog andere plannen ook, O.a. do stichting van oen hadhuis. Maar het gunt, toch niet aan het, claar- oor gekweekte reservekupitaalt.je aan to spreken. De voordracht wordt tenslotte met, algomeene stemmen goedgekeurd. Verordening Winkelsluiting. Voorstel om afwijzend te beschik ken op het. verzoek van «le afd. Hel der van den Roomscli Katholieken Bond van Winkel- en Kantoorbedien den, houdende verzoek om het bij ver ordening vastgestelde sluitingsuur te vervroegen en to brengen van 9 op 8 uur en tot vaststelling van een ver- Ordening tot, wijziging der verorde ning op de winkelsluiting, vastgesteld bij Raadsbesluit van 1 Maart 1917. Field. Crt. 15 Juli. De heer Bok bepleit ontheffing van het verbod tot Zondagssluiting voor barbiers in enkele gevallen. Dc heer de Geus meent, dat dit niet aangaat. De winkelsluiting móet worden gehandhaafd. Niemand hooft indertijd bezwaren geopperd, uitge zonderd eeh tweetal kappers, die er tegen opponeerden. Bij spr. zijn ze echter niét geweest met hun bezwaren, wel klaagden ze dat do concurrentie het hen lastig maakte: Gevallen als door den heer Bok genoemd komen altijd voor; er zijn thans zelfs lieden, dio den vrijen Zaterdngmiddag hebben toch des Zondags nog zouden wil len geschoren worden en dat gaat toch niet op. Het voorstel wordt aangenomen. Zocvnartondcrwijs. Voorstel oin geen adhaesie te betui gen aan liet. verzoek van bet Gemeen tebestuur van Vlieland om het. zee- aartonderwijs in de toekomst tot een rijkszaak to maken. De heer Zonder van kan zich niet mot het voorstel veroenigen. Spr. acht de door do gemeente Vlieland aange geven gronden alleszins billijk. De beer d o V c n meent, dat do licor Z. wel adders zou praten indien hij wist hoe do Zeevaartschool hier be hoord on gofinnncieord wordt en hoe weinig zij kost. Aan do regeering is verhooging van subsidie gevraagd. Met algemeeno stommen op 1 na aangenomen. Straatnamen. Voorstel tot het geven van' namen lim niouw aangelegde straten. Held. Crt. 15 Juli. 'Aangenomen conform advies. Subsidie. Voorstel om afwijzend to beschikken op het adres der afd. Helder van de Roomsch Katholieke Voreeniging voor •olkszang, om subsidie. Held. Crt. 15 on 19 Juli. De lieer van Breda liedft, met 'orwondering het prue-advies gelezen. Voor een week of vier is een' derge lijk verzoek van Toonkunst gekomen en toen is in het prae-advies gezegd: „Volksonderwijs, ook indien liet uit sluitend betreft het nauk weeken van den kunstzin bij de ingezetenen, ver dient o.i. volle medewerking obk van de zijde van het Gemeentebestuur". Dit standpunt, van B. en W. was vol komen correct en de Raad lieéft ook mot geen woord over do zaak 'gespro ken, daar hij het er unaniem moe eens was. Nu eenzelfde voreeniging inet hetzelfde doel komt, gooien B. en W. echter hun standpunt overboord! Het is spr. een raadsel boe men met dit prae-advies heeft kunnen komen en zeer zeker heeft geen democratische wind gewaaid. Het argument, dat ook Roomsche kinderen bij Toonkunst te recht kunnen g.oldt ln dezen tijd niet moer. Do R. K. vereeuiging heeft even goed to kampen met finantieelen nood, zij kweekt ook kunstzin aan en ook bij haar betreft het schoolkinderen van meerendeels onvermogenden. De Voorzitter licht het stand punt van het College too. De Raad moet alleen subsidie geven voor doe len. die voor iedereen to gebruiken zijn. Als we nu vandaag de Roomsch- katbolieken geven, konion morgen de sociaal democraten en overmorgen do vrijzinnigen en waar is dan het einde? De heer van Breda repliceert. De voreeniging gegft openbare uitvoe ringen, zij geeft onderwijs en kweekt den kunstzin aan. De gernoente steunt ook wei „Winnubst" on dat is een katliolieko voreeniging. De heer Adriaanse meent, dat de zaak inderdaad in wezen veel over eenkomst heeft met do vorige. Hoewel spr. niet met genoegen do vermeer dering van subsidie-aanvragen ziet, vraagt hij ten opzichte van deze vor eeniging of zij andersdenkenden weert. Laat B. en W. dan oene lijn trekken waarlangs de subsidieverlening zich kan ontwikkelen. Zij hoeft a gezegd en jnoet nu toch ook b zeggen. Hel beginsel, dat onderwijs gegeven werd. gaf den vorigen keer den doorslag. De heer do Ven meent, dat, do heer Adriaanse wel een vreemdeling in Jeruzalem moet, zijn indien hij meent, dat de R. K. Ver. v. Volkezang ook anderen dan R. K. zou aannemen. De heer van Breda: Het kan toch. De hoor do Ven: Neen, meneer van Breda, want ook de godsdienst speelt hier een rol mee: men wil op dozo wijze de schaapjes bijeen houden. Laten we nu toch wit geen zwart noemen. „Toonkunst" staat op gansek ander stilildBunt. Door het ganscbo land zijn lmur afdoelihgen verspreid, zij wor den gesubsidieerd vnu het Hoofdbe stuur en iedereen kan ervan profiteo- ren. Waar zou op deze wijze liet einde zijn? I De heer van Breda iacr ook niet voor om alle mogelijke vereéniginkjea to subsidieeren, maar het geldt, hier eene inrichting van onderwijs. Men stelle een leeftijdsgrens, bijvoorbeeld van 8 tot 14 jaar. De R. K. Ver. voor den Volkszang is sterker dan Toon- icunst en presteert minstens evenveel. Men kan haar niot onderbrengen bij andore separatistische vereénigingen. Do heer de Geus: Waar zouden wij blijven indien wij vereenigingen op religiensen grondslag gevestigd zouden gaan subsidieeren? De Ambachtsschool brengt allerlei gezindten bij o)kaar. Als er straks een gesticht wordt [opgericht op katholieken of prot. chijl stel ijken grondslag, zouden wij die dan:ook moe ten subsidieeren? Dit is zelfs aan de gomcentcn verboden. Als wé twintig vereenigingen op dio manier zouden krijgen, waar bloef dan de harmonie? Dan boter eene voreeniging te subsi dieeren waar ze allemaal onder kun nen worden gebracht. Want do heer van Breda mag nu tevreden zijn als zijne katholieke vereeniging wordt gesubsidieerd, straks komen er natuurlijk ook andere om subsidie. De hoer van Breda: De gemeente Amsterdam subsidieert een katholieke vereeniging, n.1. de St. Josehjgezellën- vereeniging. Dus dat een gemeente een katholieke instelling niet zou mogen subsidieeren is onwaar. Men stelle dan ;n grens voor de loden. De voordracht van 15. en \V. wordt aangenomen met 11 tegen 4 stemmen. Tegen do heeren Baak, Adriaanse, Spruit en van Breda; de heer van der Voer blijft buiten stemming. Verhuling gebouw. Voorstel tot verhuring van liet ge bouw dor Centrale Keuken aan de Heldersche Mellceentrale. Held. Crt, 19 Juli. Aangenomen. Een tweetal nog iDgekomen stukken: Dankbetuiging van de Commissie tot voorlichting bij beroepskeuze voor de verleende subsidie. Bericht, van aanneming dor bonoe- ing van G. Zeilinga, als leeruur aan de Zeevaart- en Visscherijschool, worden voor kennisgeving aangenomen. Per». Centr. Boekhouding. Voorstel tot aanstelling vnn perso neel bij «le Centrale boekhouding. Na eene inlichting aan den lieer Biersteker met alg. stemmen aan genomen. Politieverordening. Voorstel tot intrekking van art. 64 dor Algomeene Politieverordening. Held. Crt. 19 Juli. De heer Biersteker zou tocli in een of anderen vorm nog oonigc ver bodsbepaling willen zien ingevoerd, om te voorkomen, dat men op waarlijk ge- aarlijkc manier kinderen op de fiets vervoert. Spr. beeft b.v. eens gezien, dat men een kind op den stuurstang zette, en zooiets is wegens hot daar aan vorbonden gevaar ontoelaatbaar. De Voorzitter: Over 't alge meen moeten de ouders bet zelf weten. Vroeger bestondon hier allerlei beper- kendo bepalingen, bijvoorbeeld men moest voortdurend bellen als men op fiets reed. Hot advies van den Commissaris is overigens gelijk aan dat van den heer Biersteker, maar de moeilijkheid is eene dergelijke bepa ling te ontwerpen. Laat. do Raad zich afzijdig houden. B. en W. zullen on derzoeken of eene andere regeling mogelijk is. Vacant ietocslag. Voorstel tot het verleenen vun een vacnntietoeslag aan de gemeente-amb tenaren on werklieden. Held. Crt. 19 Juli. Do lieer Zondervan verheugt zich, dat hetgeen spr. den vorigen keer opmerkte, thans grootendcels is ingewilligd. De uitzonderingsbepalin gen zijn echter wel wat raar ten op zichte van losse werklieden en het crisispersoneel, dat er buiten staat. Spr. stelt voor ook deze in den toe slag to «loon doelen indien zij een jaar in gemeentedienst zijn. De heer Adriaanse heeft meer op met het minimum dan met het maxi mum. Ook spr. vindt het onbillijk, dat de genoemde categorieën er buiton val len. Spr. wil hot minimum op 25.— stollen on het maximum verlagen maar zal zijn meening afhankelijk nmken van die van den Raad. De heer van Breda is het eens met den heer Adriaanse. Spr. vraagt op heldering over de circulaire van den wethouder van finantiën, dio spreekt van do kosten der nieuwe salarisver ordening. We hebben die nieuwe rege ling echter nog niet ou daarom is voor loopig dozo ontworpen. Spr. wil 25. geven ou het maximumbedrag laten vervullen. De hoor de G ous: Dit voorstel van de Commissie is op verzoek van den Raad aldus ingekomen. Laat do Raad zich nu ronduit vóór of tegen een toe slag verklaren. Er is den vorigen keer eene motie aangenomen om thans los van dc salarisregoling een vacuntie- toeslug to verstrekken. Augustus is de vacant,iemaand( dus men moot niet wachten or mede. De circulaire van spr. ambtgenoot; hooft spr. 'onaange naam getroffen. De hoor GniuwaUl ont-, wikkelt duarin finantieele bezwaren. Die zijn aan elk voorstel verbonden, en als men er niet sympathiek tegen: over staat kan men zo altijd doen gel den. Maar bier stond elk raadslid sympathiek tegenover de voorstellen. Nu niogo zoo'n toeslag nog vreenul lij ken, liet volgend jaar zal men ei toch aan moeten gelooven. B. en W. hebben gemeend oen nauwkeurige grens te moeten afbakenen. Wonschen blijven or altijd, men zoekt thans een formule, doch- de zaak i9 moeilijk te omschrijven. B. en W. zijn van mee ning, dat dit voorstel acceptabel is. De heer Biersteker meent, dat de Commissie een pluimpje verdient voor dc wijze waarop zij deze zaak heeft uungopakt. Dit voorstel is alles zins aannemelijk. Het bezwaar, dat den vorigen keer gold, was, dat voor- uitgoloopen werd op do nièuwo rechts positie. Hét komt or alleen op neer, dat de Raad besluite in principe tot het geven van een duurtetoeslag en de Commissie meendo unaniem, dftt dit de beste oplossing was. Laat de Raad nu dit voorstel ongewijzigd aannemen en afwijkende voorstellen afwijzen. De heer Adriaanse vraagt, waar om het crisispersoneel buiten de rege ling valt. De heer de Geus: Omdat het in dienst trad, welbewust van zijn positie als tijdelijk crisispersoneal, waarbij het niet deelde in de rechten van het vaste personeel. Do loonregeling van dit personeel was op geheel andere leest geschoeid, in sommige opzichten was hun positie bevoorrecht, in andere zooals deze toeslag weer niet. De heer Grunwald verdedigt zijne houding inzake den vacantietoc- slag. Spr. heeft daaromtrent een af wijkende meening en behoudt zich liet recht voor die zoo lang mogelijk to verdedigen. Het spijt spr., dut het nu juist zijn collega de Geus Is, dio hij bestrijden moet. Spr. zon zich niet zoo sterk verzet hebben als hom niot was opgedragen een ontwerp to maken voor eene salarisverbetering. Spr. houdt van zaken afdoen, veertien dagen geleden werd hem dit opgedragen en heden morgen reed9 ontving spr. een depu tatie van werklieden om de bezwaren to berde te brengen die er zijn. In Augustus komt de zaak in den Raad on voorgesteld zal worden de regeling te doen ingaan met Juli. De huidige kwestie is geen prineipieele, maar een praktische kwestie. Spr. schrok n.1. van het bedrag, dat deze toeslag nan de ge meentekas zal kosten en nu is het ge makkelijk zich «en aureool om het hoofd te weven vnn een mooie salarisrege ling, mar spr, opvolger komt voor do feiten to staan En spr. acht dit. niet wenschelijk en heeft zich daarom ver zet. Men moet niet te licht over de zaak denken, we komen straks voor belangrijke uitgaven te staan Een uit gave als deze werd in een andere plaats overbodig genoemd. Het gemeen tebelang gaat bij spr. boven alles. De lieer do Geus acht het niet in orde, dat de heer Grunwald schermt met voorstellen, die noch door het Col lege noch door den Raad te overzien zijn. Het is niet ad rem van dien lieer dezen vacantietooslag te bestrijden. Zoo kan men elk voorstel bestrijden omdat men wethouder van finantiëu is. De heer Grunwald valt het voorstel aan op grond van eene regoling, die nog gemaakt moet worden, en spreekt rau een weeldetoeslag. "VVeeldo is juist, niet het zedelijk argument van een 'acantietoealag. Dit voorstel is eenvou- voudig op verzoek van den Raad aldus geredigeerd en moet er natuurlijk met vlag en wimpel doorkomen. De heer Zondervan weerspreekt eenige verwijten, en bepleit nogmaals een mede opname van de crisisambte naren, die steeds voor een hongerloon- tje werkten on toch ook in andere rechten deelen. Waarom niet in deze? De heer Grunwald meent, dat de lieer de Geus zich in het vuur van hot debat onjulBt heeft uitgelaten Het Col- lege heeft in groote lijnen gezegd, het geen bedoeld is. De heer Grunwald staat alleen, zegt de heer De Geus; ja, dat is wel moer gebeurd en laat spr. koud. Het is onjuist te spreken van ge brek aan democratie. Straks heeft het college te zorgen voor de gelden. Dat is voor verantwoording van den Raad, roept de heer Zondervan uit, maar liet past den Raad toch niet zulke weeldo- uitgaven te doen. Als men geen geld heeft om uit te gaan, blijft men thuis. De Voorzitter staat, aan de zij- do van den heer Grunwald. Het voor stel is den vorigen keer afgeraden op grond van de begrooting. Er werd ge sproken van traktements verhooging; dit voorstel echter is geen vacantie tooslag maar een duceur. De heer Biersteker hoort mot erbazing deze redeneering. Wel doge- lijk is het een vacontietoeslag, want ieder, die in dienst der gemeente is hoeft recht op vacantie en daarvoor is deze toeslag. Natuurlijk kan men iemand niet noodzaken hiervoor op reis te gaan. De V o o r z i t te r repliceert en zet nader zijn standpunt uiteen. De heer Baak had dergelijke rede neering van den Voorzitter niet ver wacht Wel van den wethouder, die het een weelde-uitgave noemde. Het heeft moeite genoeg gekos't tot overeenstem ming te komen, den vorigen keer ging het om de hoe grootheid van het be drag en thans beweert men, dat het een fooitje is. Inderdaad, dat is het ook. Wij hebben thans in den geest van deu heer Zondervan gehandeld door ook du losse werklieden erin te betrekken. Hadden wij echter geweten, dat er nog velen buiten vielen, dan ware het voor stel wellicht uitgebreid geworden. Het amendement-Zondervanom ook het crisispersoneel in do regeling te betrekken komt allereerst in stemming en wordt verworpen mot 12 tegen 4 btemmen. Vóór stemden de heeren Van der Veer, Adriaanse, Poll en Zon dervan. liet voorstel van B. en W. komt nu in stemming. B. en W. willen hieraan echter toevoegen voor ambtenaren, „die hun hoofdbestaan in dienst van de gemeente hebben". De lieer Adri aanse verzet zich daartegen. Juist, den vorigen koor hoeft spr. gevraagd of ook de brugwachters in de regeling betrokken zijn, ou werd onomwonden dit bevestigd En vau dezen wordt toch niet gezegd, dat ze hun hoofdbestaan in dienst der gemeente hebben, al is dat jarenlang zoo geweest. De heer De Geus: Het College be oordeelt het, maar de clausule dient wel to worden opgenomen. De heer Baak vindt het niet noo dig en betoogt dit nader uitvoerig. Hot amendement van B. en W. om dezo clausule in te lasschen, wordt aan genomen. Tegen de heeren Zondervan, Baak. Het voorstel van B. en W. aangevuld wordt vervolgens aangeno men. De heer Grunwald verklaart to gen te hebben gestemd. Electric. Bedrijf. Voorstel tot stichting van een olec- iricltéttsbedrijf. (Held. Crt. 19 Juli). Do heer Adriaanse vraagt of do benoeming van den directeur niet voor een jaar kan geschieden omdat wo eigenljk niet weten wat het voor be trekking ia De beer Boon meent, dut de direc teur weinig te doen zal hebben, daar er hier geen centrale komt ou zijn werk dus uileen bestaat ln controle op de Btroomlevering. Aangenomen. Schoolbouw. VI. Voorstel om Burgemester en Wethouders te machtigen tot liet aan besteden der te stichten o. 1. school te Koogras. (Held. Crt. 19 Juli.) De Voorzitter doet voorlezing van een ter zake ingekomen adres van de Protestanlsche schOolvereeniging betreffende de oprichting van een school met den Bijbel in het Koegras. De heer Adriaanse zegt indertijd hot voorstel tot stichting eener open bare school aan de Doggers vaart te hebben gesteund toen omtrent de plan nen voor een christelijke school niets bekend was. Nu deze Vereeniging U

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1