HELDERSCHE COURANT RiMnicIi Meubeltransport- en Slespondernemino. No. SI20 ZATERDAG 26 JULI 1819 47er JAARS, SANG Redacteur-Uitgever: C. 06 B06W Jr.. Heldor. - Cploao 7000 ex. - Abonnementtiprlj»: In do stad f IJS, por port 1.40. Buitenland f 2.40. - Losae ex. 3 ct. Advortentlên por regel 17'ot Op- #n> ondergang van Zon en Maan •n tijd van hoogwater (Toxel). (Zomertijd.) Maan Zon Hoogwater Juli. op: onder op: onder v.m.: n.m. Zondag 27 m. 5.37 a. 8.88 5.13 8.59 9.5 9.85 Maandag 28 6.55 9.8 5.14 8.58 9.45 10 20 Dinsdag 29 8.10 9.24 5.17 8.56 10,30 11.0 Woensdag 80 9.23 9.44 6.19 8.54 11.5 11.35 Donderdag 31 10.34 10.4 5.21 8.52 11.40 0.10 Augustus. 1 0.45 Vrijdag 11.42 10.25 5.23 8.50 0.16 Zaterdag - 2 a. 0.49 10.47 5.25 8.48 0.50 1.0 PROGRAMMA van de Zanguitvoering door de Zang- en Reeiteer-Yoreeniging „Harmonie' op Maandag 28 Juli, des avonds van 8-9.30 u. in de Muziektent in hefc Plantsoèn. 1. „Harmonie" (Yereeniglngslied). 2. Afscheid van 't WoudF. Mendelssobn-Bartholdy. S. Op 't MeerJ. R. Kolkman. 4. GrafgezangB, H. Rinck. 5. Triumfl J- R. Kolkman. 6. Zondagmorgen C. Dopper. 7. 't Looze MolenarinnetjeDr. E. D. Pjjzel. 8. Het Hemelsch TehuisDr. E. D. Pyzel. 9. In den MeiKoschat. DE WEEK. Juli. St. Margriet is twee. dagen achter den rug. En dien ganschen Zondag beeft 't. geregend Terwijl ik dit ga schrijven, plast de regen neêr. De stroohoeden en witflanellen zomer pantalons, gele schoenen en ragfljie, teer-dunne midzomer-blouses hebben plaats gemaakt voor gummi-mantels en -jassen, overschoenen en water proof-hoeden van allerlei soort en model. St. Margriet was kletsnat in 1919, en tal van menschen zijn in hun ziel overtuigd, dat wy in de eerstkomende zes weken niet zonder „spuit" de straat op kunnen gaan. Bedroevend vooruitzicht midden in bet vacantie-seizoengeduchte„strop" voor allen, die in de zes weken van half Juli tot begin September moeten zien „goed te maken" de verlies- postjes en het geduldig wachten op zomergasten van de overige tien maanden des jaars I Grauw is de lucht en zwoel de atmosfeer. 'tls bedroevend en zeker zal er gepruild worden door zoovelen, die hunkerden naar de korte periode van rust, waarin men versche iucht moet halen en verfrissching van bloed trachten te verkrijgen, zich aldus pantserend voor den langen, inspan- nenden werktijd, die welhaast weer aanbreekt en zich tot Kerst uitstrekt. 't Is droevig, nogmaals erkend, maar gelukkig kunnen wij ons troos ten. De 2l8te Juli is rustig voorbij gegaan. De pogingen van commu nistische en daaraan-verwante zijde gedaan om dien dag een generale stakings-beweging uit te lokken, als protest tegen de interventie, welke men zich veroorlooft ten bate van bet afgemartelde Russische volk, ze zijn ongeveer op niets uitgeloopen. In Patria was geen geestdrift van eenige beteekenis voor dat drijven op te wekken. De tijdingen over den nieuwen oogst luiden zeer bemoedigend. Uit de Geldersche achterhoek wordt aan de „Nieuwe Ct." gemeld, dat de opbrengst van de rogge „overal een zeer groote en rijke'? zal zijn. De haver meldt de. landelijke bericht gever van het Haagsche blad staat er overal even gunstig voor. De aardappelen staan er overal goed bij, ziekte deed zich daarbij niet voor. De tuinvruchten staan ook prachtigde snijboonen bijv. beloven „een ongekenden oogst". Overal hoort men de boeren zeggen dat „'t gewas d'r zoo goed bie steet"Wanneer men nu bedenkt dat onze landbou wers van oudsher gewoon zijn om zich omtrent oogst-vooruitzichten vooral niet te optimistisch uit te laten, en van koopmansstandpunt is dat te begrijpen 1 dan moet men tot het besef komen, dat de oogst- 1919 inderdaad een buitengewóón- gunstige is.- Wat vooral in de ge geven omstandigheden iets van bij zondere beieekenis genoemd mag worden genoemd. Staken wij dus haastiglijk ons gepruttel over den boozen St. Margriet-regen 1 Er zijn meer goede tijdingen. Dat de Rijksmiddelen in Juni 1919 vijf millioen meer opbrachten dan in de zesde maand van '18, in het eerste halfjaar '19 circa veertien millioen meer dan over dezelfde periode in 1918't mag stof tot tevredenheid geven. Schoon deze vreugde vergald wordt door de gedachte, hoe het accrès van 140 ton een peulschil, een bagatel is, vergeleken met de schatten, die nu de Rijkskas behoeft. De ontwerp-Staatsbegrooting voor 1920 vertoont een deficit van 130 millioen. Dat meerdere aan Uitgaven moet weer „gevonden"De drang naar lotsverbetering houdt aan, open baart zich met toenemende kracht. In de gelederen van het Pest-personeel gist hevige verbittering. De mede- deeling dat de voorgenomen salaris- verhooging, die op 1 Januari a.s. zal ingaan geen terugwerkende kracht zal hebben tot 1 Juli '19, - zij wekte zelfs bedenkelijke spanning. Minister Ruijs heeft nu op een audiëntie verklaard, dat eene Staatscommissie in wording is, welke zal hebben te ontwerpen een regeling voor georga niseerd overleg tusschen de Regeering, en de centrale organisaties van per soneel in 's Rijks dienst. Men weet, dat de premier goed is voor zijn woord en de verklaring heeft dan ook ontspanning gebracht. Intusschen, salarissen, loonen, pensioenen, gagementenalles moet omhoog, 't Kan niet anders, want de duurte houdt aan, de waarde van het geld ia eer dalend dan rijzend. Steeds zwaarder worden de lasten,' op de gemeenschap drukkend, en steeds dringender ook ieders plicht, om naar werkelijk kunnen bij te dragen tot het torsen van dien loodzwarenjast. Intusschen het voorbeeld gevend van versobering in levenswijze. Want zonder „gepaste zuinigheid" zullen wij nu eenmaal niet kunnen voldoen aan de verplichtingen, welke de fiscus ons in de nabij-zijnde toekomst zal opleggen. Waarbij vergeleken hetgeen wij nu hebben te dragen, op te brengen, ons straks „een idylle" zal voorkomen geweest te zijn Maar 't is goed, dat we ons tijdig vóór oogen stellen, dat weldra zal worden gevorderd door deu fiscus. Aldus bereiken wij, dat de teleur stelling, de ontgoocheling voor de al te luchthartig en, de verbittering onder de aan hun aardsch bezit zeer-gehechten minder hevig zullen wezen Over het lot, dat den ongelukkigen balling te Amerongen wacht bestaat nog altijd geen zekerheid. De gezag hebbende juristen in Nederland - te Redacteur van het „Wbl. v. h. Recht" voorop houden vol, dat wij ons asyl-recht moeten doen eerbiedigen slechts tot uitlevering van den ex- keizer mogen overgaan als zulk een daad krachtens wet en traciaat k3n worden bepleit Nadat 't. den schijn had, of de Entente verheugd zou zijn zich achter een „non possumus", eene weigeriDg van Nedeiland te kunnen verschuilen, aldus met „goed fatsoen" van de uiterst-netelige zaak afkomend, is nu weer gevolgd een opleving van den wensch om Wilhelm van Hobeu zollem wel te berechten. Wat er aan is van de tijdingen, die den ex-keizer teekenen als een gebroken, schier- stervenden man is niet uit te maken. En de vraag blijft voorshands nog in de lucht zweven, of men ten slotte den eerbied voor „de majesteit van het ongeluk", waarop het Kamerlid De Wijkersloot indertijd een sympa thiek beroep doet, zal doen zege vieren 't Ware voor alle partijen te wensch en 1 Dit weer is weinig geschikt voor feesten. Toch lieten de mannen van het Nederl. Gymnastiek-Verbond dat zijn gouden feest vierde on praedikaat „Koninklijk" verwierf, zich niet af schrikken. Nog een vijftal weken scheiden ons van den len September, als wan neer Koninginnedag toch niet gansch zonder uiterlijk feestvertoou zal voor bijgaan-. Mogo Jupiter Pluvius ons althans op de kentering, de officieele tusschen- mid- en nazomer, gunstig en genadig wezen 1 De jongst® misdadigheids-rubriek wordt ditmaal „opgeluisterd" door het vinden van den Tropmann der twintigste eeuw, van den Duitschen deserteur Alwin Pörkert, die met huiveringwekkende kalmte en uiter lijke onverschilligheid bekende drie roofmoorden van den laatsten tijd, waarvan men de daders tot nu toe vruchteloos zocht, te hebben gepleegd. Een menschenleven had voor dezen nog jeugdigen man geenerlei waarde meer, zulke vreeselljke dingen van verwording, verdierlljking,afstomping beeft de menschenslachting op haar geweten. Pörkert zal stellig niet do eenige zijn, in wiens gemoed al het menschelijke door den oorlog werd uitgebluscht. En de gedachte aan zulke verschijnselen moet toch wel doen terugdeinzen voor de matelooze verantwoordelijkheid, verknocht aan het gedoogen van het moordwerk, oorlog genaamd 1 Eindigen we met iets dat minder mistroostig en somber stemt. Men zegt, dat de lust om te trou wen, huwelijksbanden te sluiten, het echt officieele „boterbriefje" ten Stad- huize te halen, achteruitgaat. Twee menschen zijn er in Neder land, die 't geraden achtten een exempel ten goede te geven. Zij waren te Vlaardingen. Hij is 81 jaar oud en was driemaal getrouwdzij is 74 en pas eenmaal weduwe. Die twee zijn in ondertrouw opgonomen. Hii waagt 't er ondanks de acht kruisjes, 'voor de vierden keer opHulde aan deze Vlaardingsche trouwlustigen, Velen jongeren een diep beschamend voorbeeld Mr. Antonio. BUITENLAND Da VradMomiaihifidalfogan. Da Ailaadsallandan. Parijs, 24 Juli, Het rapport der commissie voor de Baltische zaken heeft in zake de Aalandseilanden voorgesteld dio eilanden te neutra liseeren onder waarborg van den Volkenbond. Bulgaarsshe wrwdhsdin. Nu de Bulgaarscbe delegatie in aantocht is publiceert de intergealli- eerde commissie to Parijs een rap port, bevattende gegevens omtrent wreedheden door do Bulgaren in Oost- Macedonië gepleegd, waar de bevol king sinds het begin van den oorlog ten gevolge van een opzettelijk ver oorzaakten hongersnood en_jleporta- ties van 305 tot 225 duizend ver minderd is. Het rapport beweert, dat Bulgarije een systematisch plan van vernieling heeft gevolgd en dat dp regeering en het legercommando van Bulgarije verantwoordelijk zijn, Dtiitsciiland. 0« consequente. Uit Hamburg wordt aan de „Vos- sische Zeitung" geseind dat de directie van de Vulcan-werf heeft ver klaard dat indien geen eind gemaakt wordt aan het door de radicale arbeiders ingevoerde strijdmiddel van de passieve resistentie, zij het bedrijf zal stilleggen, waardoor duizenden gezinnen broodeloos zul Ion worden. Qo eoafigid van het rijk. De Pruisische minister vanonder wijs en eeredienst, Hünisch, verklaar de in een onderhoud, dat de Duitsche regeering in de volgende dagen verdere stappen zal doen om de eenheid van het rijk hechter te maken. Dit zal niet geschieden door raiddel van de wetgeving, doch door economische middelen. Het rijk zal de spoorwegen maken tot een rijks- onderneming ea ook de exploitatie van rivieren en kanalen tot een rijksexploitatie maken. Het is ook mogelijk dat binnenkort alle justiti- eeie macht op het rijk overgaat. Onderhandelingen in dezen geest zijn reeds met de bondsstaten aange knoopt. Os moord op dan onderofficier Mannheim. Uit Parijs wordt gemeld De Buitschers hebben aan de Fran- sche regeering een nota gezonden met juridische argumenten, om te trachten af te komen van de boete van een millioen, die Berlijn voor den moord op den onderofficier Mann- beim is opgelegd. De juridische raadsleden van de Fransche regeering bereiden een ant woord voor; de militairen zullen er zich ongetwijfeld mee belasten het mat beslissende argumenten te on dersteunen. Duifsehi baskbiljstte». De Duitsche regeering ia voorne ens al het Duitsche papiergeld tijdelijk in t'-. trekken om hot te laten afstempelen. Na een bepaalden ter mijn zal niet-afgestempeld papiergeld geen geldigheid meer hebben. De inlevering en de teruggaaf van het papiergeld zal zoo worden ingericht, dat nauwkeurig aanteekening kan worden gemaakt van de bedragen, die van ieder aan papiergeld bezit. Deze drastische maatregel heeft namelijk ten doel contróle te hebben voor de voorgenomen heffing op de vermogens. Engniend. Hot Hoogtrbute bekrachtigt hot vredesverdrag. Londen, 24 Juli. Het Hoogerhuis heeft het vredesverdrag en het ver drag tusschen Engeland en Frankrijk in aile drio lezingen met algemeene stemmen goedgekeurd. 9e tx-ioizor. In het Engelsche Hoogerhuis ver klaarde Gurzon dat hij met het plan den ex-keizer te doen terechtstaan, symphathiaeerde, dat bij het besluit dor geallieerden goedkeurde en ac- coord ging met hun meeniug, dat de ex-keizer moest terechtstaan en, indien schuldig bevonden, moest go- straft worden. Voorts vroeg bij of de zaak, waarvoor men gestreden heeft, wel veilig is zoolang de ex- keizer blijft op de plaats waar hij zich nu bevindt. Verder zeide hij, dat de mogelijkheid bestond dat de ex- keizer niet te Londen terecht zou staan, daar de bezwaren daartegen ingebracht de overweging waard waren. Omtrent de plaats der be rechting was nog niets beslist en als die in Engeland moest plaats hebben, behoefde daarom nog niet juist Londen gekozen te worden. Naar aanleiding van het debat in het Hoogerhuis over den ex keizer schrijft do Daily NowaLord Curzon's rede heeft de klacht van het proces tegen den keizer weer een bedrijf verder gebracht. Wij maken uit de rede op, dat al moet de keizer terecht- in in Engeland, deze plechtigheid toch niet in Londen zal plaats hebben, omdat dat een verstoring van ons openbaar leven na zich zou slepeD en aanleiding zcu kunnen geven tot rumoerige uitingen van een of andere zijde. Men wil de zaak rustig afdoen in een of andere achterhoek, zonder dat den beschuldigde gelegenheid zal worden gegeven onaangename too- neelen te veroorzaken. Waarschijnlijk zal het volgende, dat we te hooren krijgen, nu wel zijn, dat de keizer bjj verstek zal terechtstaan. De Mljnwirkersstaklng. De staking der mijnwerkers Engeland dreigt het spoorwegverkeer ernstig te zullen belemmeren. Men denkt er over om over het g land het aantal passagierstreinen belangrijk in te krimpen. De spoor wegen waarschuwen het publiek, dat er kans op is, dat er straks niet genoeg treilen zullen lcropen om de vacantiereizigers uit de badplaatsen naar huis te brengen. Ds Engstechö vloot. In het Lagerhuis zeide Walter Long (minister van de admiraliteit Ingezonden medodooling. Hotel-Café-R e ilaurant „BELLEVUE", Helder. Hangman geltgaa mal lomogiijkin Tuin. Bezoekt de Atondconeerten, ondor leidig van den Heer PA LA, ifideren ZONDAG, van 8£ tot I0j uur. Geen verhoogde consumptie. Vrij entrée. Fa. M. J. SCHOUTEN. het bedrag van 60 millioen pond sterling voor de vloot besprekende, dat men bezig was met de uitgaven, uit den oorlog voortgesproten, af to Vekeuen. De tegenwoordige sterkte van het personeel der vloot was 180.000 tegen 407.000 tijdens den wapenstilstand; thans waren 84 oorlogsschepen en 110 kleinere sche pen in aanbouw, terwijl bij den wapenstilstand nog orders liepen voor den aanbouw van 302 oorlogsschepen en 806 kleinere schepen. De schepen, thans in aanbouw, waren óf reeds te ver af om den aanbouw te staken, óf noodig voor het vervangen der oude schepen en voor het vergoeden van de in den oorlog geleden verliezen. Britsch-tadië os Afganistan. Naar Reuter's Agentschap ver neemt is een Britsch cóuvooi, dat op weg was naar het fort Sandeman op de Afghaansche grens herhaaldelijk aangevallen door de grensstammen, welker sterkte op 4000 man werd geschat. Bij dit incident kregen de Britten vier officieren gedood of ver mist en twee gewond. Onder de Britsch-Indische troepen waren er naar schatting 100 dooden en ge kwetsten. Frankrijk. De criliek op het fisaneiaal beleid. Parijs, 24 Juli. Het debat over de flnantieele politiek der Regeering eiudigdemet een motie van ver trouwen aangenomen met 304 tegen 134 stemmen. Zult -Slavrë. Revoiutu in Kroatië^ Uit Alsolensvwordt gemeld Den 23sten brak in verscheiden plaatsen van Zuid-Slaviö een revo- tionaire beweging uit. Men tracht de Kroatische militairen ten onder te krijgen met Servische troepen, die tot dat doel overal worden saamgetrok ken. In verscheiden plaatsen kwam het tot bloedige botsingen tusschen de Serviörs jn Kroaten. Verdere berichten behelzen, dat in verscheiden steden de Kroatische soldaten de onafhankelijke Kroatische republiek hebben uitgeroepen. Een groot deel van het Zuid- Slavische garnizoen te Mar buig in Stiermarken, is aan het muiten ge slagen, onder het geroep van „vrij van Servie". Aanleiding tot deze beweging is de ontevredenheid over het Servische bewind, en de mot dwang uitgevoerde inlijving bij het leger. Het schijnt dat 'het initiatief tot de beweging is genomen op een door talrijke Sloveensche en Kroatische soldaten bezochte sociaal-democrati sche vergadering. In die bijeenkomst werd door de sprekers onder algö- meenen bijval gepleit voor een Repu- blibeinschen staatsvorm in Zuid- Slaviö. Tal van personen, die aan do vergadering deelnamen waren in hechtenis genomen, waarop de lang verkropte wrevel van Sloveensche en Kroatische soldaten tot uiting kwam. Dinsdagavond kwam het blijkbaar tot verbitterde gevechten, die aan de Drau verder werden voortgezet. Er zijn blijkens de berichten 30 dooden en vele gekwetsten. Naar de „Zeit" uit Graz verneemt, nam bijna het geheele garnizoen deel aan het oproer. Bij de schietpaitij, waarbij behalve geweren ook mitrail leurs en handgranaten werden ge bruikt zijn ruim honderd man gedood en ruim 200 man gewond. Ten slqtte zijn do Serviörs door de Kroaten uit de stad verdreven. Volgens de laatste berichten h9erscht weer volkomen rust. begonnen. Tw«e blanken werdon ge dood. Alle negers, die tot de aan randers behoorden, ontvluchtten. Korts berichten. Een Duitsche gedwoDgen leeniug, met uitstel der heffing ineens, wordt overwogen. Erzberger is voornemens in de Nationale Vergadering documenten openbaar te maken over een Engelsch vredesaanbod in 1917. Wrijving tusschen Duitschers en Denen in Sonderburg (Sleeswijk Holstein.) Men verwacht een minnelijke schikking in het uiijnwerkersconfiict in Engeland. Luchtvaart. LJit Brussel is te Soesterberg aan gekomen een vliegtuig met 4 motoren un 13 passagiers. Een der passagiers daalde met een parachute van eon hoogte van 150 a 200 M. en i wam behouden aan. De tocht duurde 1 uur en 10 minuten. Rusland. Muiterij in Noord-Ruilend. Het Engelsche departement van oorlog deelt mee, dat generaal Iron- side bericht gezonden heeft van een muiterij onder do Russische troepen to Archangel. In de streek van Onega hebben de muiters het frontN en de stad aan den vijand overgegeven. De muiterij was een gevolg van de bolsjewistische propaganda en werd te weeg geroepen doordat men op merkte, dat de Engelschen uit Noord- Rusland terugtrekken. Ironside meester van den toestand. Varaenigds SSaiais. Het drankverbod. Het Representantenhuis heeft met 38 tegen 100 stemmen het wetsont werp op het drankverbod aa ngenomen Nu zal de Senaat zich nog hebben uit te spreken. Oe Senaat en hat vredesverdrag. De New-Yorkscho correspondent van de „Daiiy News" zegt, dat een amendeering van het Vredesverdrag niet meer wordt verwacht cn dat zelfs nog twijfelachtig is of tle Senaat wel eenig voorbehoud zal maken. President Wilson, zegt hij, heeft blijkbaar de Senatoren onder den diapen indruk gebracht van den ernst van den Europeeschen toestaud. Het eegeropreer. Washington, 23 Juli. Het oproer der negers is gisterenavond opnieuw 8iMN£NLAN&1 Brood-aart. De broodkaart vau het 104de tijd vak loopt van 27 Juli tot en met 4 Augustus. Bons van deze kaart zullen evenwel op 26 dezer geldig zijn. Rijst. Do Nederlandsche Kruidoniersbond heeft den minister van landbouw telegrafisch een protest gezonden tegen deu inhoud van hot officieele bericht, waarin wordt beweerd, dat het publiek bij winkeliers geen rijst kan bekomen, niettegenstaande do Vereeniging van Rijstpellers geregeld rijst aan grossiers en winkeliers aflevert. De bond zegt, dat de winkeliers nog geen ryst hebben ontvangen en wijst er voorts op, dat bijv. degros- sierderii De Neaeriandsche Kruide nier, een inkoop-combinatie met meer dan tweeduizend leden, 25 baai rijst is toegewezen. De Bond verzekert, dan den winkeliers dus niet de minste blaam treft. Door den heer D. H. Giünwald, voorzitter van den N. H. Grossiers- bond, is een adres van gelijke strek king aan den Minister gericht. In dit adres wordt er op gewezen, dat verscheidene grossiers, naar aanlei ding van do circulaire der VereeD. Rystpollers, het hen toegewezen kwantum hebben betaald, doch nog iets ontvingen. De staking ?an da „Nieuw-Amsterdam". Donderdag vergaderde het pejso- neel van de „Nieuw-Amsterdam" j onder leiding vau de besturen. Na langdurige bespreking werd besloten de staking voort te zetten. Aan do reeds gestelde eischen werden de volgende toegevoegd: betaling van een schadeloosstelling van f 19.50 als vergoeding voor het slechte voedsel op do afgeloopen reisuitbetaling van de gage gedurende de staking. Het conflict omvat 600 k 700 man, zoowel dek-, machine- als civiel-perso- neel. De directie der H.A.L. stelt alle stakers, ook het reserve-personeel dat tot dusver met landwerkzaam heden was belast, voor de vraag om te monsteren. Bjj weigering worden 2ij ontslagen en op de zwarte lijst geplaatst. De staking dreigt hierdoor n zeür scherp karakter te krijgen. De Scheepvaartvereeniging hand haaft haar standpunt en weigert alle onderhandelingen vóór er gemonsterd is. Os Arbeidswet. Naar het Hbl. verneemt, is er geen sprake van dat de Eerste Kamer nog vóór het recès de Arbeidswet in openbare behandeling zal nemen. Wel zijn, naar met zekerheid kan worden gemeld, ten aanzien van het uit te breDgen afdeelingsverslag en het Regeeringsantwoord daarop, maat regelen getroffen, dat met debehan deling in openbare vergadering kan worden aangevangen eenige dagen na de opening van het nieuwe zittings jaar der Staten-Generaal, dus om streeks 18 of 19 September. Da BinntrKscfteepvaart. In Gorfcum bemoeilijken en bedrei gen stakende schippers de werkwil ligen met schietwapenen op de Waal en Mer wede. Sleepbooten, voorzien van machine- geweren en bezet met torpedïstea, kruisen dag en nacht op die rivieren oq sleepen ook de schepen naar de los- en ladingplaatsen. Da „Frans N««rebout". Aan het stoomloods vaar tuig. dat Eaa mijnontpleffing. De Donderdag in IJmuiden aan gekomen stoomtrawler IJM. 285 (Maria I) haalde tijdens de uitoefening van het bedrijf in de Noordzee een mijn in het net op. Dicht bij het schip kwam dezo tot ontploffing, waardoor het geheele vischtuig ver loren ging. Eenige voorwerpen aan dek werden weggeslingerd, terwijl, door den hevigen schok de machine geleden heeft. Wonderlijk genoeg kwamen geen persoonlijke ongeluk ken bij deze ontploffing voor, ofschoon 3 heel kort nabij den trawler plaats greep. Schade aan da Veluwscha bosschen. Uit Apeldoorn schrijft men: Ook do bosschen op de Veluwe worden den laatsten tijd door allerlei schadelijk gedierte geteisterd. In de Nieuw-Soerensche bosschen bij Ton geren is de nonvlinder geconstateerd en de bosschen aan den weg Epe— Nunspeet. worden over eene opper vlakte van honderden H.A. door de gestreepte dennenrups verwoest. Vol gens deskundigen zullen, tenzij spoedig maatregelen worden geno men, nog grootere hoeveelheden hout verloren gaan. Inmiddels zijn tusschen Vierhouten en Nunspeet duizenden spreeuwen neergestreken, die de rupsen en poppen bij menigte verdelgen. Onder Beekbergen ls eene menigte jonge hanen het bosch in gejaagd, welke massa's dennen rupsen ver nietigen. Eau wlnstjal Door de directie der gemeente-rei niging te Vlaardingen werd in den loop van 1913 een partij rails gekocht voor f 700. Volgens het verslag over 1918 werden deze rails verkocht voor f 4225, Qa moord t« Hengelo. De Hollander en de Duitscher, die Vrijdag j 1. als verdacht van den dubbelen moord te Hengelo (G.) in Deventer werden gearresteerd, zijn, wegens gebrek aan bewijs, weer op vrije vooten gesteld. Gevaarlijke twist. Bij een woordentwist over loon heeft eon arbeider der Heidemaat schappij te Groenlo den voorwerker met een mes vijf steken in borst en rug toegebracht. De toestand van den getroffene, die aanstonds In het ziekenhuis werd opgenomen, is zoo zorgwekkend, dat. ieder oogenblik zijn einde verwacht kan worden. De dader is gearresteerd en heeft volmondig bekend. H(j ia ter beschik king der justitie te Zut.phen gesteld. Bsmoiilijking van aan schipper. To Harlingen kon de schipper Weiland de staking Diet meer vol houden. Hij wenschte basaltslag te laden uit een in de Zuiderhaven lig gende aak. Een groot aantal schip pers vergezelden Donderdag het schip daaiheen. Terwijl de politie verster king haalde, sprongen eenige schip pers op het schip van Weiland en gingen tot handtastelijkheden over, waarbij de schipper bloedend ver wond eu de zoon d« kleeren ge deeltelijk van het lijf wrden ge scheurd. Toen de politie Versterkt met marechaussee terug kwam joeg ze de schippers met de sabel uit elkander en schoot in de lucht Weiland is, na dit voorval niet gaan laden, omdat de «chippers hem finan cieel beloofden te steuoen. Raadsoverzicht. Misschien herinnert men zich nog de discussies in den Raad over schoolbouw te Koegras. De bewo van de Doggersvaart hebben dringend behoefte aan een school, omdat de school te Julianadorp voor heel wat kinderen te ver verwijderd ligt. Er zijn kinderen, die auderhalf uur moeten loopen om naar school te gaan. Van daar, dat reeds voor eenige jaren besloten werd tot den bouw van een school aan de Doggersvaart over te gaan. Toen in de vergadering van 22 Februari 1916 het voorstel van B. eu W. om over te gaan tot uit breiding van de school te Julianadorp, werd verworpen, werd een voorstel- Biersteker, om een geheel nieuwe school aan de DoggerEvaart te bouwen (een kwestie die reeds van 1914 dag- teekende), aangenomen. Desoc.-dem. verklaarden toen, dat zij liever beide zaken tegelijk wilden, gezien de dringende behoefte aan schoolruimte, en een voorstel van den heer De Zwart om met de nieuwe school tevens do bestaande te Julianadorp uit te breiden, werd verworpen. Herhaaldelijk werd toen van de zijde van den Raad op bespoediging y.-.u den schoolbouw aangedrongen in de vergadering van T Juli 1917 weiden terreinen aangekocht, en ln de vergadering van 27 Dec. 1917 werd bij gelegenheid van de beslissing voor hit Federlandsche loodswezen omtrent den schoolbouw aan de volgens beschikking van den minis- j Molenstraat op desbetreffende vragen ter van marine in aanbouw ia bij de J door den voorzitter medegedeeld, dat caaml. venn. Machinefabriek Utrecht j ,ie schoolbouw te Koegras voorloopig op haar wei f de IJssel werf te Kampen, i van de b ian was, daar de Regeering zal de naam worden gegeven: Frans min 0f meer aan B. en W. de pin Naerebont. j op d6n i;öus bad gezet aangaande de Zooals men weet, is het loodsvaar- rijkssubsidie. Door den Minister was tuig, dat dien naam droeg, indertijd gevraagdzeg eens welk6 schoolbouw op een m|ju geloopen en vernietigd.volgens Uwe meening niet absoluut noodig is, want wij moeten in die QEMËNQQ Tr*indiaf«t«l. Woensdagavond is op het traject Rotterdam—Delft in een coupé 1ste klasse van een der reizigers dieny Dortefeuille met inhoud gerold. Te Delft werden de medereizigers ge fouilleerd het vermiste voorwerp kwam echter niet terecht. De diefstal is waarschijnlijk te Rotterdam ge pleegd door een persoon, die dezelfde coupé wilde binnendringen. richting bezuinigen. En toen Isdoor B. en W. gezegd, dat de school aan de Doggersvaart daarvoor in aan- merking kwam. De Raad hepft dit meermalen aan den voorzitter ver weten, maar aan het feit was natuurlijk niets meer te doen. En zoo werd de schoolbouw op de lange baan geschoven, en inmiddels hebben de Koegrassers de hoofden bijeen gestoken en, in arren moede, zelf besloten tot de oprichting van een bizondere school. Of eigenlijk is het nog anders gegaan. Geven wfi het woord aan den heer Ingezonden modedaeling. WIJ «trhuizan binnen en buiten de gemeente. Tot en met Alkmaar over den weg, speciale prijzen. Vtrtsgfflwoordiger: F. C.v. d. HAAGEN, SPUISTRAAT 8. Biersteker, die iü den Raad verklaarde _.dat er drijverij van christelijke zijde achter zit en de oprichters van deze school meerendeels zelf niets met de school te maken hebben". Bovendien zijn de Koegrassers voor het over- g'roote deel vrijzinnig, en dat er aller lei namen op het adres staan, zegt nog niets, want dat is allêen een protest tegen de lauwheid waarmede bier is gehandeld. Het is dien men schen te doen om een school, en als het geen openbare kan worden dan maar een christelijke. En de Raad moet probeeren het op een akkoordje te gooien. Want, - dat hebben wij nog niet verteld: toen B. en W. hoorden,dat er vergevorderde plannen bestonden voor deze school, schoten ze uit hun slof en kwamen ook met vergevorderde ilannen voor een openbare school. Jaar te laat natuurlijk. En nu stond de Raad Dinsdagavond voor een im passe. Gaven ze B. en W. machtiging voor aanbesteding der openbare school dan kwamen er, in een minimum van tijd, twee scholen aan de Doggersvaart. Wat nu? Gelukkig bracht de heer Biersteker uitkomst. We zullen pro beeren op het gemoed der boeren te werken, zeide deze heerzij moeten zich dan zelf maar uitspreken of ze een openbare dan wel een christelijke school willen hebben. Maar beide partijen moeten zich dan verbiDden de uitspraak, hoe die ook zij, te er kennen. Tegen deze praktische op lossing was niets in te brengen en aldus geschiedde. Als er straks een christelijke school komt, zeide de heer Biersteker, is dat de schuld der vrij zinnige heeren, en de heer van der Veer verzekerde met de vuist op tafel, dat de school er komen zou. Maar voor eenig overleg waren de heeren wel vatbaar. Zoodat we er het beste van hopen zullen, want twee scholen is toch wel wat al te erg. Nog op een ander punt laaide de vlam der politieke en godsdienstige antithese op. Dat was toen de sub sidie-aanvraag van de R. K. Veree- nigiag voor den VolkszaDg werd behandeld. Op grond van de aan de afd. Toonkunst ten behoeve der kinderklassen verstrekte subsidie was de afd. van dé R. K. Ver. v. Volkszang thans met eenzelfde ver zoek gekomen, hetgeen door B. en W. werd van de hand gewezen wegens het feit, dat bij Toonkunst óók katholieke kinderen kunnen komen (en dat bij de afd. R. K. Volkszang ultteraard voor niet-katho- lieke kinderen geen plaats was, al stond dit niet in het advies). De heer van Breda was ten deze de pleit bezorger en ziin motief, dat hier ook „volksontwikkeling" werd geg<| ven en ook onderwijs, gold natuurlijs: ten volle, maar volgens B. en W. ging het niet aan om aan allerlei separatistische vereenigingen maar subsidies te geven, want waar is dan het eind? Terwijl „Toonkunst" het groote lichaam is, over het ge heele land werkend, waarin alle gezindten plaats hebben. De kwestie vau den vacantietoeslag is thans voor dit jaar geregeld con form het voorstel van B. en W. Niet echter dan na een hernieuwden woordentwist tusschen den heer de Geus en zijn collega Grunwald. De eerste drukte zijn bevreemding uit over de houding van zijn collega van financiën, die gemeend had zich nogmaals per circulaire tot de raads leden te moeten wenden om toch alsjeblieft dien toeslag niet toe t.e staan. In antwoord waarop die raads leden den wethouder moederziel alleen in zijn c h e m i s e lieten staan, hetgeen dezen, volgens zijn _gen, „koud liet" (geen wonder bij zulk zomerweei). Er waren nog enkele andere punten op de agenda van eenig belang, doch voor ons is er weinig uit te ver melden. De heer Bok deed een poging om de vexatieve bepaling inzake den brood verkoop eenigszins te verzachten met name voor de visschers, die des Maandags uitvaren. Maar de Voorzit ter betoogde, hoezeer met leedwezen, dat van eenige verandering, zoolang de rijksregeling inzake den nacht arbeid niet in werking is, geeu sprake kan zijn. Alzoo eten de vis schers de heele week op zee oud brood. SPORT. Zondag 27 Juli 1919 a.s. Aanvang 4 uur. Terrein Rijkswerf: van 8paljk II- 8parta. 8parta komt uit met: lfoise Boelo Slum Dol N.N. B»kb«r (Jolapel doKlark RaaUng do Ligt 8choonhoy«u Opstelling van Spefjk II nog niet. bekend. H.V.V. I speelt a s. Zondag tegen Stormvogels II een openingswedstrijd op baar terrein Tuindorp. H.V.V. komt uit als volgt: Hof DUaaar Ulfkoa Hotkomod StldoibMk B»k Molljn Boolo Wal Vador v. d. Bask Stormvogels II R«U H.N. Janaao Swonoon manaar v Twlat Boanatar M. Dlanaar Raljaia Vaikaik Kont

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1