MORIN! AMSTELBIER PRIMA STOFFEN CONCERT. G. JOH. VAN DER LEE. H.SPRUIT Groot Concert. Lunchroom M.R0SA&V.MASS11O, Tuin-Gor»eert| „TIVOLI". Oommissie van Kunstavonden IH.SPRÜITI Kleedermakerij Keizerstraat 33. Laatste dagen Elke zwakke, „CENTRAL" K. ACKEMA, Suikerbons SCHIETOEFENINGEN MAGAZIJNMEESTER „Witte Kruis' Maison VAN ALPHEN Theeboom" VLOEREN, TRAPPEH.AAHBECHT- BUDEN, SOBTSTEENEN. ENZ. Pijnlijke— zweren, ICOWIT IN „CASINO". Jubileum-Veldtocht van 2 tot 17 Augustus 1919. Feestelijke Opening ZATERDAG 2 AUG. door KOLONEL J. S. P. RAUCH, 3 I CASINO - ZONDAG L. Saiaris-actie Marine-Personeel. Groote Openbare Vergadering De nood van het Marine-Personeel. Dansclub „Entre-Nous". Heden BAL-AVOND in „Tivoli". KOMT. alléén in „T8VOL8 IriEEREN! Mollen-, Mollen- Konijnenvellen, H.J.J. BUISMAN Kwaliteit als vóór den oorlog. AMSTEL3IER! ZÜDEN YERStï'S der opruiming. BRABE8-K0NINGSTFIN, Koningstraat 60. elke herstellende y&U DER LEE1© Limonade Siropen, LEOERBERICHT8B. Opleiding indïscha viiegani-srs. Btj Kon b»«lani»bepMldi<Utdeinitructeu;r« bij d« liicbiv»! t»fd«#llnt v»n h#t N»d«H»nd- .ch. L.„. dl. M» tott.' «d»; iiDgtwmn ios j»»»"» richt"»°n oOoUien van hst hspet l^NedBr- Und-ch Iud:6 voo, ,efe9nlngv.h D^.r'-m.nt vaa Koloniën, d«w«« fKn;°, ie.,?1ne Bovecdioo'wo»(fifvoo?»ekeolng v.n genoemd Vin h*t bi«T#t van vliaganlat. Adverfentiên. In plaats van kaarten. Ondertrouwd Q. THOMAS, Weduwnaar van H. Boersma, en ADRIANA OLDENBURB. Ontvangdag 11 Aug. n.m. van 7-9 uur, Spoorstraat 122, Helder. Huwelijksinzegening 12 Aug. n.m. 121/® uur, in de Geref. Kerk te Helder. Hoogeveen Helder, i Juli 1919. Getrouwd C. VAN SCHENEN en J. L. DE BRAAF, die tevens dank zeggen voor de on dervonden belangstelling. Getrouwd j. C. VALKHOFF en fl. DE BAST, die, mede namens wederzijdache familie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling, bjj hun huwelijk ondervonden. Helder, 24 Juli 1919. Geboren ANNA CORNELIA MARIA. Dochter van: TH. R LU1JCKX en M. A. EISSENS. Schagerbrug, 23 Juli 1919. Algemeene kennisgeving. Geven kennis van de geboorte eener levenlooze Dochtar oplden 20en JuU. N. KORVER. M. 0. KORVER— Koobn. Bree dwarsstraat 13. De Heer en Mevrouw HOOG— van Vliet betuigen hierbij hun hal telij kon dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij de geboorte hunner Dochter ondervonden. De Heer en Mevrouw BIJL— Rooseboom, betuigen hiermede hun hartelljksn dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij de geboorte van hunne Dochter ondervonden. Helder, 26 Juli 1919. Voor de bewijzen van deelneming bij 't overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, betuigen wü onzen hsrtulijksn dank. D. PURMER. L. H. C. PURMER-DE JONG en Kinderen. Mevrouw BRAAM, Hoofdgracht 34, varzcskt Inzendingen van rekeningen vóór 29 Juli 9.3. Da Hssr en Movrouw H008-VAN VLIET, Binnanhavon 104, varzo?kan, weger/s vertrek, inzending van rake- ninpen vóór 7 Augustus lïÊNEELISATILlALMSTRMT Zoridtg v.m. 10 uur F. DOEVENDANS, van IJmulden. 's Avonds hatf zeven Da. K. P. DE PREE, van Alkmaar. Hery. Kerk Julianadorp. Zondag 0tEN Zondagichool, wsgsnt Ksrkoonc«rf. D.B. JOCHEMS, Huidarts, ia van 26 tot en met 29 Juli niet te oonsulteeren. Grand Café Restaurant Zondag 27 Juli CCINC ERT, (81/,11 uur). Orchest „de GreeH", Bezetting la Paris". Modern repertoir. Tand-Techniker - ZA&NQAM, hfludi voortaan spraakuur ia Hslder vcor Kunsttanden, Kronen in Huiswerk, 's WOV.NSOAGS, van 8 4 uur. Voor ftparatlvv* bahinriiiftig, Wfllka (Inor Tandarts wordt uitgevoerd, van 11-4 uur. Adres'.Mej.Wed.BUIJKES STATIONSTRAAT II - HELDER, gsen SPOORSTRAAT of STATIONSWEB. Wegens vacantle van 77—ia Augustus, geen spreekuur. Het oprapen en medenemen van projectielen, scherven en kogels, is levensgevaarlijk en aangezien deze voor werpen Rijkseigendom zijnVER BODEN. Den Helder, 26 Juli 1919. De wd. Reg. Commandant B. D. BLECKMANN. Os Directeur v h. Leyensmidi elenbedrijf te Helder maakt bekend, dat door de winkelieis de verantwoording der moet worden ingeleverd Maandag en Dlnsdarrr.lddsg van de volgende week, nadat de bons vervallen zijn. Bij nalatigheid hiervan kunnen geen suikerbiljetten worden afgestempeld. De Directeur voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. STILLING VAN DEN HELDER. Op DINSDAG 29 JULI 1919, zal met Vaatlnggaachut worden ge schoten in h6t terrein begrensd door de lijnen: M.P. 1, airand, Pompatation, Zuidpunt Begraafplaat*, WastelIJks bsrm Strooweg bij d9 Msriehoevo, M.P. 2 atrand, en hot strand tuaschon M.P. 1 an M.P. 2. De grenzen van het onveilig terrein zijn aangegeven door rooda vlaggan, terwijl tot het einde der oefening een roods vlag op het Fort „KIJKDUIN" zal waaien. Het betreden van het onveilige terrein is verboden tot het einde der Heden- en Morgenavond Groote bezetting. Aanbaveland. Da Msaazljneommissl» van hst „Witta Kruia" ta Dai Helder, roapt sollicitante» op voor do met 1 Dot. a.s. ia aanvaarden batrakking van inwonend Magazijnmeester. In aanmerking konen slechts gahuwda lieden, zonder kindsree ten huanea laste. Sohrtftelpe sollicitaties ta richtaa tot den Voorzitter van gaaoamda oammlaala A. 8RUNWALD, Arts. Verloren een Portemonnaia, inh. een briefje van f 10 en eenig klein geld. (Woensdagmiddag) gaande van Brak- keveldweg tot Watertoren. Tegen be looning terug te bezorgen Brakkeveldweg 23. Verloren 3 brisfjss „Witte Krula", Na. 16806, 8409 en 820, tegen belooning terug te bezorgen bflJ. BOUW MAN, Bassfcraat 54. Hotel „De Roos", Behagen, vraagt, om terstond in dienst te treden, •en flinke DIENSTBODE. Loon per maand en verval. Om de 14 dagen Zondags vrij. Aanbieding liefst in persoon. Mevrouw TE WINKEL, Hoofdgr. I, vraagt tegen 1 Sept. t>sn nat MEISJE, eecigazin3 bekend met koken. vraagd i hulp in de huishouding. Wasch buitenshuis. Adres: Polderweg 81. Een alleenwonend Heer met eigen zaak vraagt san natte dagelijks K. K. HUISHOUDSTER, die tevens ge schikt is om behulpzaam te zijn in de zaak. Brieven onder No. 936, aan het Bureau van dit blad. LATIJN en GRIEKSCH. LoHsen aangeboden. Brieven onder No. 930, aan het Bureau van dit blad. VOOR DAMES NAAISTERS. Stukwerk aangeboden, aan een nette Naaister, die het geheele vak verstaat. Brieven onder No. 931, Bureau van dit blad. Gevraagd een Loopjongen of Loopmeiaja. Adres Weststraat 69. Ambtenaar vraagt tegen 16 Aug. e. k. te Helder btj nette burgeis KOSTHUIS. Brieven onder No. 928, aan het Bureau van dit blad. TEHlIiS gezocht voor een jongen van 17 jaar, de Zeevaartschool be zoekende, in beschaafde omgeving. Geregeld toezicht op huiswerk ver- eischt. Brieven onder No. 929, aan het Bureau van dit blad. Aangeboden esn geheel vrije KAMER, ongamsubsld geschikt voor 2 Benige menschep, of gbmeubilsud voor oen Juf frouw, mst kost, van alle gsmakkan voorzien. Adres: 2e Vroonstraat Gemeubileerde WONiNG te huur. Adres: Bureau van dit blad. DAME h.b.b.h.h. zoekt tegen 1 Sept. •en ZIT- en SLAAPKAMER met of zonder pension. Brieven onder No. 934, Bureau van dit blad. Aangeboden Kast en Inwoning met vry slaapkamertje, in net gesin. AdresBureau van dit blad. Nette Commensaal» gevraagd in net gezin zonder kinderen. Adres: Bureau van dit blad. In 't centrum der stad kan in een Chr. gezin z. k. ten netta Commer.sael geplaatst worden. Brieven onder No. 937, aan het Bureau van dit blad. Bijverdiensten. Ter overname aangeboden met ruil var Woning e«n Zaakje in Kruiden itrawalen Adres: Bureau van dit Dlad. Te huur een MOTORFIETS per uur en per geheelen dag. AdresP. HEIJLIGENBERG, Spoorstraat 91. Gevraagd, omtrek Binnenhaven, twse Zit- en Slaapkamers, waar van een met vol pension. Brieven onder No. 923, Bureau van dit blad. Echtpaar zonder kindoren vraagt tegen 1 September of 1 October luims natte csmacbilaarde KAMERS of ga- maubihsrde VERDIEPING zonder pension. Brieven met prijsopgave onder No. 927, Bureau van dit blad. Te koop zoo goad ala nieuws DAMES LAARZEN, maat 40, voor f 10.-. Adres: Westgracht 41. Te koop 2 Kinderwagens een Hobbelpaard. Adres2e Vroonstraat 6. Te koop een Petroleumlamp en 6 witts Marinebroeken. Adres: Schagenstraat 42. Te koop oen groots, sterke, dubbele, makke KET. AdresCEES TOL, Vischdrogerij, Helder. Te koop PHCNOGRAAF, met 90 piateo. Adres: 2e Goversdwarsatraat 2. Te koop 750 essen Fulkatokken en 75 zoo goad als nieuws Palingfuiken. AdresTimmerman, Binnenhaven 82. Wit D*MES C0STUUM, met roode BLOUSE te koop. Brieven onder No. 938, Bureau van dit blad. Te koop zoo goed ale nieuw DAMES- RlJWIEL, mat nisuwa, beets Banden. AdresBasstraat 27, na 5 uur. Te koop net BURQERWOON- HUIS, met Tuin, in het centrum der Gemeente, begin Augustus ledig te aanvaarden. Brieven onder No. 936, Bureau van dit blad. Esn go-ad onderhouden eiken BUFFET te koop gevraagd. Adres: Bureau van dit blad. Te koop aangeboden een beste 2-KRUKSKINOERWABEN, in altatekanda staat, prijs f 20.-. Adres: Cornelis Ditostraat No. 19. Te koop aan paar hoogs DAMES- KNC0PSCH0ENEN nlouws), moet 38, voor 17.10. AdresBureau van dit blad. Te koop nen zoo go*d als nisuw HFEBENRIJWIEL, mat bests handen. Adres: Spoorstraat 99. Te koop een H&ER&NRUWIEL, met Torpedoaasf, nieuws banrfaii. AlkB prima. Adres: Vijzelstrraat 16. Te koop a*n n«t Bur&erwoonhu>r, leeg te aanvaarden. Staande 2eEmma- dwasstraat. Te bevragenKrugerstraat 8. Te koop eun basta driswiellga KAR, met tosbahoorBn. Brieven onder No. 938, Bureau van dit blad. Te koop aangeboden een DAMES- RIJWIEL, met freewheel en rem. Adres: Weststraat 40. Te koop e*n MOTOPFIETS. Te bevragenKuiperstraat 10. DIJKS TRAAT 34, filiaal: KONINGSTRAAT 47, Telefoon 244, Steeds versch verkrijgbaar: AMANDELBROOD (een zasr licht en emakelijk koekj*) 30 ets. |Nr on«. Heerlijke PITMOPPEN, 35 ots. psr ons. Slagroombekers, g.heel ga- vuld met sIsDtoem, 16 ots.- per stuk. Slaaroomschuitjee, 10 ct«. per stuk. De bekende Kikkerkopjes 9 ets. por stuk Heerlijke Honingontbljtkaik, 30 CU. 99 Spoorstraat 38. r«iaNSCHE VSRW'CELl.l Prxcht-kwalit.it. Ham kookrlecscit. Plockwnigt SUIKER ION* ER BON 45 ceni. JAC. KORVER Jr. Planters. Lila reuzen blosmkool-, hoofc?, middelhoogs m logo boetekoei-, knolealderio sla- en arPIJtrle- plonton. Kweekerij „Rozenlust", V»n Bilenstrset 72 74. MOM-, ERASIET- EN HOUTGRANIUWERIERS. KQNIHGDWARSSTRAAT 41 - HELDER. steenpuisten, negenoogen, bloed vinnen, open b9enen, veroudeide wonden, likdoorns en wratten, genezen volkomen in enkele dagen, door Oprschte Wirisumcf Zaif. PrLjs per bus f 0.60 en f 1.10. (Hoe grooter bus hoe vooideeli- ger in 't gebruik). Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Ben.-Agent: J. C. DE VRIE?, Wln- sum (Br.) Te Helder bij G. M. Gelijsteen, Spoorstraat 29; J. Eelman, Dljk- straat 20Fa. E. C. Bais, Koningsplein; C. Westebbaan, Sluisdijkstraat; C. Buis, Spoor- gracht 23H. W. Zegel, Kanaal- weg 63; voor en qro« A. ten Klooster, Keizerstraat 93. „LEGER DES HEILS", SPOORGRACKT 38. Chef-Secretaris van Nederland. door de ZANGVER. „HARMONIE". Dir.de Heer P. PIETERS Medewerkicg van het C 'SiNO ORKEST, AFWISSELEND BAL Aanvanp 6 uur. Entrée 30 ct. pl. Sted.-bel. op Maandag 28 Juli, in „Tlvoii". Onderwerp: Eeltige sprekers zullen hel woord voeren. - Niemand VBrzulme deze belangrijke vergadering bij le wonen. Entrée vtlj. Asi-vnnsi 'h avond* 8 ura. Da besturen dsr ssm:nwerk3nde Msrins-ctganisaties. 93 Aanvfing 8 uur. Zaalopening 71/, uur. Tevens nog een baporkt san tal Introducties verkrijgbaar ven 5 6 uur inde Vestiaire van „Tlvoii" en '«avonds een da zaal. HET BESTUUR. Concertbureau MAX VAN GELDER, Amsterdam. De «alles overtreffende telepaat. TELEPATHIE, HYPNOSE, SUGGESTIE, Het onverklaarbare in don mensch. PT- OVERTREFT RUBINI VERRE. Leest slechts wat het grootste dagblad van Nederland, de „Nieuwe Rotterdammer" van Morini en Rubini zegt: Wat hy deed zien was van denzelfden aard als hetgeen Rubini vertoond heeft, doch Morini deed het alles vlugger, met grooter zekerheid en bovendien geblinddoekt Met ontzaglijk veel moBite m groote kitsten Is het gelukt MORINI te bewegen een seanse hier t«r plaatse te geven. DUIZENDEN en DUIZENDEN MENSCHEN in de grootste hebben hem bewonderd. Profileert nu van deze gelegenheid om ook een wonderbare avond mode t SfMzoon 1919-1920. Voor deelnam® aan de 2da eerie KUNSTAVONDEN gelieve men zich schriftelijk »e wenden bl] voorkeur lot den Secretaris dsr Commissie, den Heer G. JOH. VAN DER LEE, Prins Hetidriklaan 5, elwear eventueel nadere inlichtingen worden verstrekt. PR IJ ZE NI ■e Reng abonnementskaarten f 6. per persoon mot voorkeur van plaatsbespreking. Aangifte voor 7 Augustus 1019. PRIJZENt voor niet abonné's, Ie rangf 2.25. 2e1.-. DE COMMISSIE. HELQERSCHE SCHQENMAKERS-VEREENIGING. BUITENGEWONE LEOENVEREENIGING op DONDERDAG 31 JULI iu het Bebouw vcor Evangelisatie, Palmstraat, 8 uur precies. SPREKER: de Heer J. DE KRIJGER van Amsterdam. Koint allen. Zegt het vooit. HET BESTUUR. Voor epoedige plaatalnp een nette LEERLING(E) gevraagd. Adres: JAC. DE BOER, Fotograaf, Kanaalweg 157. Ta koop aangeboden «en WINKEL-WOONHUIS mat PAKHUIS, staande in de SPOORSTRAAT. Brieven ond«r No. 932, Bureau van dit blad. ONTVANGEN: MAPPA KANOSCH., alle mstun, f 4.60. I Molen ir. 39, K'izyratr 58. f Te ko'»p Solide WO^NHUIZEW, ©p verschillende ©tanden, waaronder e*n paar diroot <e aanvaarden. P. PUINBROEK, MAKELAAR en TAXATEUR, KEIZERSTRAAT 39. Als schoolgaande kinderen last kiijgen van jeuk op h«t hoofd, dan hebben zij LAX noodig, dat het hoofd vau onrein zuiveit, r.eten, roos en stof verwijdert en het haar een mooie glans geeft. Prijs f 0.25 per doos, vol doende voor 7i li*61" hygië nische hoofdwassching. Bij alle drogisten. L. I. Akker, Roltaidam. e»n alsmede v?or Lompen en Metalen, worden reuz<?npiljMn betaald, deer H. JACOBS, Langestr. 10; HELDER. Heden verkrijgbaar: Polonaises 12 cent per stuk Ctipc. Schuitjes mat Slagroom 12 Carnots 8 a Slicroombykjes 8 Giv. koekan 10 Moccapjntf>n 12£ Vanillanoètjas 32 p«r ene KcfflenooiJt>« 28 Champignons 30 Chcco<ad.:bdior.s30 Sch-'impj a 30 Wev.«p?r;r»uppen 33 .Ctnendelstengols35 Pitmoppen 36 Choc. dVAmarde 33 K»tttfuio.ng©n 30 Roiej«a Cdl 40 Hernhutters 26 Javaantjes 24 Wesne-r d«ssrrt 26 Zandkoekjes 28 3oter-krak«-iingen 25 enz. enz. 8PFCIAAL AORFS In £ng«lsohe BOTER CAKE a 32 oont per ons. Beleefd aanbevelönd, (fa. H. SCHOL) BREEWATEKSfRAAT 23 Telef. 264. Vanaf 1 Augustus a.s. wordt door mijne tersehillenda sfeesers het AMSTELBIER verkocht in de zoozeer bekende en beroemde kwaliteit als vóór den oortoc, grhrouwao uit eerste kwaliteit mout en hop. VRAAGT OUS OVERAL HOOFDAGENT VOOR HELDER EN OMSTREKEN: PRINS HENDRIKLAAN 5. ONTVANGENE ENIGE IN MOOIE KLEUREN. MOLENGRACHT. Terpontljn ZEIk- of LINOLEUMWAS 35 ct. per ons. Terpentijn SCHOENCRÊME 45 ct. per ons. H W. Zegel, Dro0t.t»ru, Kanaalweg 63, t.i. zes. VOOR HEERENCOSTÜUMS EN PANTALONS. AANBEVELEVD, J. TISSING. Sigaren 3 10 cent. Alle merken verlaagd. Per kltl extra korting. Sigarenmagazijn die weer spoedig gezond en sterk wil worden, gebruike Mijnhardt's L^v*togen. In bussen van f 0.90, f 1.75, f 4.25, f 8.25. Fabrikant A. MIJN HARDT, Pharrnac. Fabriek ZeisC. Verkrljgb. bij Apot.h. on Drogisten. Engros en Detail G. Haaqen, Kanaalweg 147, den Helder. f gefabrioBEtd uit eerste kwaliteit gronditoffsn. Prijs 11.30 per l/i f 0.65 per 1 s fl. Smaken: Brenadins, ffsmboz«fi, Citrosn, Sinsseapp:-!, Abiikozen, Ansnzs. Bij veis winkeliers vsrkrljgbaer. Beleefd aanbevelend, UE, SPOORSTRAAT 106. Te!. 156.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3