DAMESSCHORTEN Magazijn „De Ster HO DOR nieuw gemoderniseerd Café-Biljart VOOI OE INMAAK Saljcyl-Parkament. Opsta Mqpg. DE FIJNSTE PLANTENBOTER. f 0.4212 per pakje van Vz pond. A. DOL. Café „Du Passage". MINISTERIE VAN FINANCIEN VOGELVRIJ Wederom verkrlJgOaar Modes. GRIESHAVER, Kanaalweg 65-66. Vraagt onze oiwrartroffen kwaliteit J SP ORGRACHT Mo. 36. Bericht I Ter gelegenheid ven zijn I Firma P. J. Lafèber. i TruiiiiuuuiiuuiiiiiiuiuiiiiiiimtiiiHiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP Een Maagcalarrh Abdijtabletlen Steeds het nieuwste. Eigen fabrikaat. Kennisgeving. -Rookt U? pi ta Heidif brengt ter kennis, dat in de week van MAANOAB 28 JULI tot en met ZATERDAG 2 AUGUSTUS bij den gewonen handelaar p«r persoon zal worden verkrijgbaar gesteld: Op bon No. 68 3*/2 ons Suiker tegen de geldende mulmumprljien. Kinderkaart; bon üo.51: V. pond Klodarmwl. „52: 3ons Suikor. Kindermeelkaart bon Mo 3pond kindarmsol. Helder, den 26en Juli 1919. De Directeur voornoemd, A. O. A. VERSTEGEN; Gp.dergateeksnde beveelt zich beleefd aan toor alle voorkomende Matsalwarkon. P. KWAST, Laan 14. Wlizlging daivZsgslwet 1917. De Minister van Financiën vestigt de aandacht op de met ingang van 1 AUGUSTUS 1919 in werking tredende wijziging der Zegelwet-1917. Dientengevolge wordt MET INGANG VAN DIEN DAG o. a. a. i"gev9«rd een vast zegelrecht van TIEN CENT voor alle TOEGANGS- en ABONNEMENTSBEWIJZEN, tenzij het verachuldigd bedrag tien gulden of minder bedraagt en hiervan uit de etukken blijkt; b. DE BEURS BELASTING VERDUBBELD; o. het KWITANTIEZEGEL en het ZEGELRECHT wegens SLUITNOTA's inzake assurantie van VIJF CENT tot op TIEN CENT VERHOOGD,.zoodat van 1 AUGUSTUS 1919 af, alle kwitantiën sn bewijzen van ontvangst van gelden, behalve als zij betrekking bobben op Sommen TIEN GULDEN OF MINDER BEDRAGENDE on deze Somm-n niet atrt kken In minde ring of tot afdoanlng van grootere bedragen, behoudens do folj de wet bepaalde vrijstellingen, OP STRAFFE-VAN- EKNE BOSTE VAN f 100.- gezegeld mosten worden met TIEN CENT. Voor den Minister, De Secretarisgeneraal, DE JONGE. Overgang ZaKen. Oüdeigeteekende ..bericht hiermede dat hij zijn Caté met doorrijstal te Zand heeft overgedaan aan den H«er S. TIMMERMAN. Dankend voor de gunst ruim 17 jaar genoten, beveelt hij zijn opvolger ten zeerste aan. P. RUIS, 't Zand. Inaansluiting met bovenstaande, bericht ondergeteekende dat hg het Café van den Heer RUIS heeft overgenomen en hoopt door eerste klas consumptie en nette bediening ieders gunst waardig te mogen worden. s. timmerman. 't Zand, 29 Juli 1919. Notaris BAAS zal op MAANDAG 28 JUL11919, doe avonds 7 uur, in „CASINO1!: publiek verkoopen dB volgsnds psrcsslss t* HELDER: 1. Het woon- en winkslhuls en erf aan de Oranjestraat no. 41, groot 88 centiaren. 2. Het huls en erf aan de le Vroon straat no. 26, groot 1 are 3 centiaren., 3. Het huia en erf aan de Diaconie straat no. 2, groot 81 centiaren. 4. Het huis en erf aan de.Diaconie straat no. 4, naaBt het vorige perceel, groot 81 centiaren. j Combinatie 3 en 4. 5. Het huia en erf aan de Graven straat no. 89, groot 1 are 8 centiaren^ 6. Het huia en erf aan de Ladn no. 22, groot 1 are 27 centiaren. 7. Het huis en erf aan de Harte- steeg no. 2, groot 1 are 32 centiaren. 8. Het huls en erf aan de Brouwer-, straat no. 46, groot 81 centiaren. 9. Het huis en erf aap de Vijzel straat no. 19, groot 70 centiaren. 10. Het huls en erf aan de Vijzel straat no 21," naast het vorige perceel, groot 71 centiaren. Combinatie 9 en 10. 11. Het huis en erf aan de Van Hogendorpstraat no. 57, groot 1 are 1 centiare. 12. Het huis en erf aan de Van Hogendorpstraat no. 59, naast het vorige perceel, groot 99 centiaren. De Directeur van bet Levens- middelenbedrijf maakt bekend dat vanaf MAANDAG 28 JULI, tegen Inlevering van het lichaam der oude Kinderkaart voor kinderen beneden het Jaar, nieuwe kaarten worden verkrijg baar gesteld. De Directeur voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. Helder, 26 Ju i 1919. De Directeur van het Levensmlddsleo- bedrijf te HELDER maakt bekend, dat tic Broodkaarten voor de 27e pe riode (105e t/m. 108e tijdvak) worden verkrijgbaar gesteld als volgt R DUNDAS 21IUU «ooi dl litlusl/i. C op DIHSDAC 29 IULI1001 li lillui D t/i. II qPMfKIK 3D IULI itor li litlm 11 m. L: •p DONBEBDtG 31 lllll ihi iilillm *1/1.1: ip VRIIDAG UIIG.iP0f4ilillifiH'l.lf ep UTERDAG 2 AUG. vooi do lollen lm. I. Man wordt beleefd verzocht da kaarten op da aangegeven dagen te doan sfhtian. De kaarten zullen worden uitge reikt aan de Bureaus van Politie( Molenplein en Zuidstraat en aan het Buraau v.h. Lavansmiddclanbidrijf) op vertoon van het volledig ingevulde en gateekende gezlnsbonboakjs en tegen afgifte van Bon 123. Mbb gelieve bij de in ontvangst- 13. Het hui. en .ft aan de Tan ,,m, d„ ,ich „„„biikkii- Hogendorpetiaat no 61, naast h« vorige perceel, groot 98 centiaren. 14. Het huis en erf aan de Van Hogendorpstraat no. 63, naast het vorige perceel,: groot 1 are. Combinatie 11 en 12; 13 en 14. 11 tot en met 14. 15. Het woon- en winkalhuls mét bakkarl], waarin heete luchtoven, erf aan de Weezenstraat no. 29, ten worden algegeven groot 1 are 92 centiaren. 16. Het huls en erf aan de Weezee straat no. 27, naast het vorige perceel, groot 58 centiaren. Combinatie 15 en 16. 17. Het huls en erf aan de Oranje straat no. 8, groot 1 are 12 cefitiarën, 18. Het perceel grpnd aan eene brandsteeg, uitkomende in de Gas- straat en liggende vóór de perpeelen nos. 17a, b, e en d, groot 77 centiaren. 19. Het woon- en winkelhuis met boet 6n erf aan de Hoogstraat no.80, groot 1 are 45 centiaren. 20. Het huls en erf aan de Achter straat no. 16a, groot 60 centiaren. 21. Het huia en erf aan de Achter straat no. 46, groot 49 centiaren. 22. Het huls en erf aan de Achter straat no. 53f (Braaksmahofje), groot 42 centiaren. 23. Het woon- en winkslhuU met volledigeó winkelopsfand, pak huis en erf aan de Torendwara- straat no'. 12, groot 1 are 30 centiaren. Te bezichtigen Vrijdag vóór en op den verkoopdag van 2—4 uur. Inlichtingen worden verstrekt t« kantore van genoemden Nptari»® AM té Helder. FEÜILLÊTON. doob BAVID HENNESSEY. „Toen hij haar uit den stal wilde halen, merkte hy pas, dat ze weg was." „Was liet lang, nadat de woud- loopers weg waren, dat Miss Gar diner de merrie kwam leenen?" vroeg Sir James Beninett. „Een paar uur daarna", zeide Ti- mothy Fagan. „Kan Miss Gardiner goed rij den?" vroeg de advocaat. Ai de commissieleden begonnen te lachen. Zij kenden Tot. „Wil ik u eens wat zeggen, sir?" zeide Timothy nog glimlachend. „Ze dresseert ze, rijdt schrijlings en slaat er op als oen man. Neen, hoor. Tot is een kraan van een meid. Ze rijdt als de beste hier in het dal." „En is dat het meisje, waarvan men vermoedt, dat ze er met Sa- iathiel van door is gegaan?" zeide de advocaat, „Zou het dan niet mo gelijk zyn, dat zij de mérrie gesto len heeft?" Niemand antwoordde hierop en Silas, die, nu hij de kans schoon zag. den majoor graag een hak wil de zetten, zeide: „Wij zouden niet graag op zoo'n onbeteekenend be- lljk te overtuigen van het Juiste aantal en de Juiste soorten» daar op reelanee, welkt later worden ingebracht, gaan acht kae worden geslagen. Derhalve zullen aan kinderen beneden twaalf Jaar geen kaar De broodkaartjes voor de kinderen beneden het jaar worden uitsluitend uitgëreikt aan het Bureau van het Levensmiddelenbedrijf, Kanaalwig 79, op vertoon van de Kinderkaart waarvoor men de kaartjes verlangt en tegen afgifte van bon 1 der nieuwe kaart. De broodkaarten voor de bewoners van Julianadorp zijn weder ver krijgbaar bij den «gunt van Politie 'te Julianador'p. Veranderingin de broodkaar- tenverdeeling kunnen worden opge geven gedurende het eerste tijdvak van iedere periode, dat is dus nu van 5 Auguitu# tot an met 13 Augustus. De Directeur voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. Helder, 26 Juli 1919. Ondergeteskenden bevelen zich beleefd aan voor alle voorkomende TIMMER- «n METSELWERKEN. C. «isRIEK, Kanaalweg 33. T. GRIEK, Stakmanbosaestr- 26. zeide de advocaat wijs Tot Gardiner van diefstal wil len beschuldigen." „Precies" haastig. De vergadering werd even later, zonder dat er verdere besluiten ge nomen waren, gesloten. Poddy liaol met geen enkel woord melding ge maakt van Salathiel's bi'ief aan zijn vrouw, en ook waren er geen maat regelen getroffen om Tot te gaan zoeken. Iedereen geloofde, dat zij weggeloopen was, zooals Ned Dri- ver zeide; en allen waren het er over eens, dat zij best in staat was voor zichzelf te zorgen. Na het vertrek van den majoor en zijn vrienden waren de andereu naar de herberg van O'Brien ge gaan, om het verhaal uit de eerste hand te nöórèn en zijn whisky te proeven. Tevens luchtten zij hun gemoed door op den majoor en Sir James Bennett te schelden en lnn verbazing te uiten, dat Salalliiel er hen zoo goedkoop had laten af komen. „Die arme kerel is veel te be schaafd," zeide Ned Driver, „0111 woudjooper te zijn. Hij had by het onderwijs moeten blijven; maar lie ve genade! daar is hij ook niet ge schikt voor, wanneer hij te week hartig is om kinderen te slaan." „Hij moest maar met Tot trou wen," zeide Poddy Oarey, „dan zou zij wel voor hem slaan." „Die commissieleden," zeide Sir James tot den majoor onder het Da Afdeeliug HELDER en Omstreken van de NEOERLANDSCHE MAAT SCHAPPIJ TER BEVORDERING DER GENEESKUNST brengt ter kennis, dat door haar is vastgesteld liet onderstaand Tnrinf tiaar CnnaoftviiniJiaa nirnsish urn non UuuaiJs iirtei vQQi bongQSKtiiiuiys Qiöfisien m oen miisiiis. I. Voor een gewoon bezoek, 's morgens aangevraagd, of een oonsult op het spreekuur, minimum f 1.50. II. Het dubbsla bedrag wordt berekend voor le. bezoeken, die na 3 uur en vóór 6 uur 's middags worden, aan gevraagd (tenzij deze aanvraaghet .'gevolg is van een plotselinge ziekte of van een plotselinge verergering van een bestaande ziekte; 2e. bezoeken, die op verzoek- worden gebracht tusschen 6 uur en 10 uur 's avonds 3e. bezoeken, die voor terstond of voor een bepaald uur ^worden aangevraagd 4e. bezoeken, die op verzoek op Zondag*) worden gebracht. III. Het drievoudig bed'ag wordt berekend voor: le. bezoeken, die tusschen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens worden aangevraagd (nachtbezoeken) 2e. consulten met een andoren geneeskundige op verzoek van den zieke. Bij behandeling van meerdere personen in een gezin wordt voor elke volgende persoon de helft van het tarief berekend. Raadgevingen, op verzoek per telephoon verstrekt, kunnen als gewone bazoeken in rekening worden gebracht. Voor bevallingen wordt als minimum f 35.- berekend. Deze tariefbepalingon gaan in: 1 Augustus 1819. Namens het. Bestuur der Afd. Helder van de Néd. Mij. tot Bev. der Geneeskunst, J. D. BRYAN, Voorzitter, B. M. VAN DRIEL, Secretaris. Voor zoover in bovenstaande advertentie sprake is van Zondag, moet hiervoor worden gelezen Zaterdags .voor wat betreft de,Arts A. Grunwald. de- van ouds bekende kwaliteit. Waoht U voor namaak, vooral- in. deze tijden N.V. Cbim. Fibr. „Of IIIEHÜtF", SLOTêRDIJK bij AMSTERDAM. Panama-, Lak voor Dames, Meisjes en Tevsns vestigen wij Uw ai witte Tuil© en »«tienlieedwn ren. (Verminderde prijzen.) ht op een mooie sorUaring te Voiles. U ONDER TOEZICHT VAN HET AMSTERDAMSCH OPPERRABBINAAT. Fabrikanten: COHEN en VAN OER LAAN, HAARLEM. Alhier verkrijgbaar, bij: naar huis rijden, „lijken me ook niet al te betrouwbaar." „Och, zoo kwaad zijn ze niet, alleen maar onpractisch," ant woordde de majoor. Je zag ze nu in bun werkpakken; sommigen van hen hebben anders een aardigën duit." „Ik zou ze toch niet graag als juryleden hebben, als ik Jaek Sa- lathiel moest vervolgen. Ze zouden hem nooit veroordeelen, daar kan je zeker van zijn," „Dat is misschien wel mogelijk," zeide de majoor, „maar je moet niet vergeten, dal ze hem alleen van zijn goeden kant hebben loe ren kennen; bet zal wel zoo lang niet meer duren, voor zy een inval doen iu dit district, en dan zullen ze wel anders over hem gaan den ken. Het is hier op den BJufl' een heel ordelievend volkje. Mijn per soonlijke meening is, dat de heele commissie, en trouwens alle an deren ook, door dit onverwachte bedrog aardig het land hebben. Hy, zou hier zijn heele leven school meester gebleven zijn, als jii hem toevallig niet herkend hadt." Intusschen was Jack naar het oude stadje Parramatta gereden, een afstand van ongeveer vijf-en- twintig mijl. Na de couranten in gekeken te hebben, om te zien of er ;een „houdt den dief" omtrent hem n stond, nam hij zijn intrek in het Woolparkliotel. Daar hij in de dag- I bladen niets vermeld zag omttent I de Broadhaven-geschiedenis, voel-1 de hij zich wat meer op zijn ge mak, en ging de gelagkamer, waar het diner opgediend werd, binnen en nam plaats aan een tafeltje aan den muur, waar nog een stoel vry was. Een geestelijke was zijn vis a-vis, een jong .meisje, haar vader en haar broeder namen de overige plaatsen in; Jack keek angstig rond, maar anderen waren tege lijk met hem binnengekomen, en iedereen scheen slechts oog te.-heb ben voor het diner. De geestelijke vertelde aan zijn vrienden, een kolonistenfamilie van de Noord-Oostkust, hoe een Syd neysche courant veroordeeld, was tot een boete van honderd pond. sterling voor een lasterlijken aan val op den president van liet ge rechtshof, en hoe in een andere kwestie de uitgever in de .Pilt- straat met een paardenzweep was afgeranseld door een rijken vrijge laten dwangarbeider, die, zich voor godsdienstig uitgevende, gebleken was een aartshuichelaar te .zijn. Het -verhaal scheen nogal opzien te verwekken en Jack vernam uit het verdere gesprek, dat de .politie haar handen vol had met de ver schillende troepen woudloopers, die de wegen in het noorden voor rei zigers onveilig maakten. „Ik was van plan", zeide de ko lonist, „om, wanneer de maan op is, naar de stad te gaan, maar ik geloof toch, dat ik beter zal doen tot morgen le wachten. Ik heb in de courant een officieele waar- W. VERHAGEN, Augriktr, MlddMitrut 33, P. BOMHOFF, La.g.itraal 76. bsvslss »ich bsUsfd mr. P.S. De* bediening haaft plaats In Uniforra-Gostuum. allt solden Winkslgoidiren enz. Overal te ontbieden. Brieven onder motto „Inboedel' aau het bureau van dit blad. noodlgt ondergeteekende zijne geaohte bezoekers beleefd uil tot een. bezoek. fanb.v.«»nd, KEIZERSTRAAT. Ba oadergataakande bericht zijn geachte clIStttila, dat hij naast zijn bestaande lood gieterszaak aan Elactro Technisch Installatie Bureau haaft opgericht. Inlichtingen en prljaapgaaf gratis. Speciaal adras voor hat vernederen van gaslampen in Electrlschn lampan. Aanbevelend, B. J. BE JOBS, Zuidstraat 32. Bleekpoeder, prima-kwaliteit, per half pond '15 ot. Amerlkaansohe Stijfsel per half pond 177ot. H»W. Zegel, orogi.i.,n, Kanaalweg 63, t«i. 279 ""IIUIIIIlIHHIlHIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIji flBGIS 01 pBOeiiSlijKB lnDSsSBIS, m mm m Zuidstraat 2-3. Ruime sorteering Rijwielen. Groote voorreed Engelsche H Buiten- en Binnenbanden. ontstaat doordat de maag wand door het gebruik van verkeerde spijzen en dranken verzwakt is. Er worden dan niet voldoen de sappen meer afgeschei-, den om het voedsel te ver teren, waardoor maag- j pijnen ontstaan. Bevor dert de afscheiding der maagsappen door na:i élken maaltijd twee „voor de maag", in te nemen, welke U spoedig van Uw kwaal kunnen afhelpen. De 1 Abdijtabletten helpen- uitstekend bij maagpijn maagkramp, het zuur opriapan, een bedorven inrf' Eerste Egmondsche Bonds-Lunohroom Hotel Restaurant tegenover da Millft4lfilHUUK<ftTltHTlNG. Restaarxit i la certe den iihulM dep Prima oonaumptie. Billijke prijzen. GARAGE. Ruims stalling van Rijwielen. Zorgvuldige bewaring voor Rijwielen, Aanbevelend, G. S. GROENEWOUD, Egmond aan Zee. ONTVAHSEN: QEEN SCHIMMEL MEER. Boekhandel P. SPRUIT, KANAALWE8 161. schuwing voor reizigers gelezen, om den Parramattawcg na zonson dergang te vermijden, daar hg door struikroovers onveilig gemaakt wordt. Het is tochten beroerde toe stand, dat het op een hoofdweg zoo dicht bij de metropolis wemelt van dieven en moordenaars. Het wordt tijd, dat wc een eigen vertegen woordiging krygen in plaats van die pruts-regeering van thans." „Ik heb de „waarschuwing ook gelezen," zeide de geestelijke, „maar ik moet toch naar Sydney, want ik heb vbor vanavond een afspraak on morgen moet ik er drie diensten leiden. De struikroovers zullen toch wel eerbied hebben voor mijn kleed; in ieder geval moet ik het er op wagen. Mis schien zijn er in dit groote gezel schap nog wel een paar, die*.van avond verder moeten. Ik zal het straks eens aan den hotelhouder vragen." Jack had opgemerkt, dat de spre ker goed gespierd was, en,toen de geestelijke hem glimlachend aan keek, zeide liy: „Ik moet. vanavond ook naar Sydney, mijnheer, en het zal mij zeer aangenaam zijn, indien ik met u mede mag gaan. We zul len nog wel iemand anders vinden, en dan geloof ik niet, dat wij,.door struikroovers lastig gevallen.- zul len worden." De geestelijke nam Jack. een oogenblik op en antwoordde, als voldaan over zijn onderzoek: „Het Da Burgssusttar van Held ar brengt ter kennis van belanghebbenden bet door den Minister van Oorlog „bepaalde omtrent het: Oragan van militaire klawtlag en uitrustingstukken bij verlot. Aanniet-beroepamilitairen, die van Rijkswege van boven- en onderklee- iding, schoeisel en uitrustingstukken .worden voorzien, is, zoo zjj in het genot van onbepaald (klein) verlof langdurig bepaald (klein;, verlof, dan wel van een der verloven, bedoeld bij de sedert gewijzigde L. O. 1916, B. 131, zijn of worden gesteld, het dragen van die kleeding, dat schoeisel en die uitrustingstukken tijdens dat verlof behalve gedurepde de reis van het korps naar de woonplaats en terug - verboden. Eveneens is het uitleenen van militaire kleeding, schoeisel en uit rustingstukken, alsmede het gebruik maken van geleende militaire kleeding enz., verboden. Zij, die zich aan overtreding van deze bepalingen schuldig-maken zij het ook slechts door het dragen of leenen van een enkel kleeding- of uitrustingstuk zullen deswege be hooren te wordengestraft, e.o kunnen- na bekomen machtiging van den Minister van Oorlog van onbepaald (klein) verlof, langdurigbepaald (klei,n) verlof of van een. ander verlof terug geroepen worden, teneinde deswege gestraft te worden. Zij, die met onbepaald (klein) ver lof zijn zullen bovendien voor een. maand onder de wapenen worden, gehoudenlangdurig bepaald (klein)' verlof zal voor minstens een maand worden geschorst. Helder, den 23 Juli 4919. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. zal ook mij zeer aangenaam zijn. Woont u in Sydney?" .,Ik heet Powell," antwoordde Jack. „Ik woon in het Zuid-Wes ten, maar ik moet voor zaken naar Camden en rijd nu over Sydney en New Castlê. Mag ik zoo vry zjjn te vragen, waar 11 morgen preekt?" „In de nieuwe Schotsche kerk in de Philipstraat", zeide de geestelij ke. „Het zal my genoegen doen, u vanavond als reisgenoot en morgen onder mijn gehoor te hebben. Mag ik u aan myn vrienden voorstellen, Mr. Robertson uit Mundarra en zijn oudsten zoon en Miss Ro bertson!" Niets kon Jack beter te pas zijn gekomen, want hy had al over dacht, hoe hij een reisgenoot zou krijgen; niet, dat hij bang was voor struikroovers, want zyn pistolen en de schrik voor zijn naam bescherm den hem genoeg,, maar hij wenschte rust en vrede, en ieder# ontmoeting met woudloopers moest vermeden worden. Bovendien wist hij, dat hij naar alle waarschijnlijkheid zoo dicht bij Sydney politiepatrouilles zou tegenkomen, die het recht had den reizigers aan te houden en te- ondervragen.'Hy had by toeval ge hoord, dat de eerwaarde William McEwan niet alleen een bekend sby.terjaanscb geestelijke, maar ook een overheidspersoon was, dien de politie dus wel zou „kennen, Een vriend, die met een geestelijke reed, zou wel zonder verder onder zoek kunnen doorrijden, en struik- Een. Diamond-Apparaat maakt ieder Scheermes cf Ve|lighoid»m vlljmschetp, prijs f 1.60, naar buitan f 1.70. SchaarftaotpMta.par d. f 0.40. Wederverkoopera san*, rabat. HERMAN KOPPEN, hoofdqracht. HET 7E6HNISCH BUREAU -.*- „BOORD NEDERLAND" TE JOURE -i- belast hich met HET MAKEN VAN PLANNEN EN BE8R30TIKQEN VAN WATER EN BURBERBQUWKUNDIBE WERKEN. HET TOEZICHT op DE UITV0EBIN8 DIER WERKEN, ALSMEDE HET BEVEN VAN ADVIEZEN OP BOUWKUNDIG GEBIEO. Dirnotla L. J. HOPMAN. Dama»K Hsirwerk le eon, zaak ?i»jv vartjrsuwsn. Wendt U dan aan onderstaand sdrvei daar warden alle soorten Haer- werkan getnsakt op otaa?, on van j|, Zforg er da^.voor af ca toe een 0 LIA-tablet iu dei» moijjJ te ne- S. men., De .LlA-^blelten jjunnen g niet alleen voorkomen dat U.een 0 rookerskeel krijgt, maar nemen ook de scherpe tabakslucht van N Uw adern weg, 0 Alom verkrijgbaar 19 af 0.75 p^r doos tabletten1»- Gedeponeerd handelsmerk. roovers zouden waarschijnlijk geen twee ruiters aanvallen. De maan stond op het punt op te gaary toen Jack en de geestelijk- den oostelyken weg voorbij Marris Park en Homebush insloegen. Zy waren beiden goed gewapend en hadden goede paarden, want in die dagen van militaire geestelijken en vry gelaten dwangarbeiders, hadden de predikanten dikwijls een held haf tig karakter, en het was alge meen bekend, dat sommigen van hen, als het noodig was, zoowel schieten alp geeselen konden. Jack had McEwan dikwijls hooren roe men als een man van groote kun- dighgden, g#chte inborst en bui tengewonen moed. Zijn moeder en zuster gingen in de Phiiipstraai ter kerk en hij wenschte zichzell geluk met dit buitenkansje, wan! de predikant had blijkbaar een goe den indruk van hem gekregen. Hij zou, zonder zichzelf bekend te ma ken, iets van zijn. familie kunnen hooren, en wat dat betreft, was er geen reden, waarom hij de gods dienstoefening 's ochtends niet zou bijwonen, waardoor hij zelfs zijn moeder en zuster zou kunnen zien. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4