HELDERSCHE COURANT VOGELVRIJ No. 5121 DINSDAG 29 JULI 1919 47* JAARGANG ■«d«..»tour-mtooo»f I C. 99 BOER Jr.. HoMar. - Opleng 7980 ox. Abonnemantaprl]»i In d« Bt-id 1 1.IB, por post t 1.40, BuHrnUnd 1 g.40. Lo»»« 8 ol. AdvortentMn por rogol 17'ol. BUITENLAND. Dl VridisondirhïndelitigBn." Wllholm Bathmann Hallwag. 3 Ter aanvulling van het bericht van Reuter, dat de Opperste Raad der geallieerden heeft besloten het aanbod van Bethmann Hollweg om in de plaats van den ex-Keizer terecht te staan van de hand te wijzen, seint de Londensche berichtgever van het „Hbld." nog dat de vredesconferentie een antwoord aan Bethmann heeft opgesteld. Daarin wordt gezegd 'dat de conferentie den geest van zelfop offering erkent, welke den voorma- ligen rijkskanselier bezielt, doch dat de zaak des Keizers een dusdanige is, dat niemand anders zyn plaats kan innemen. Wilhelm van Hohenzollern zal door vijf rechters, die de vijf groot mogend heden vertegenwoordigen, worden berecht, terwijl de andere beklaagden van dezelfde categorie als Bethman» Hollweg, voor verschillende geallieer de rechtbanken zullen terechtstaan. Dt kolailtfsrantic. Er heerscht thans groote oneenig- heid tusschen deDuitsche en Fransche regeering over de kolenlevering. De Franschen verlangen 20 millioen ton kolen van de Duitschers, doch de Duitsche regeeriug antwoordde hierop, dat zij op dit oogenblik niet bij machte is, dit quantum te leveren, wegens de 3takiug en de onlusten in de kolengebieden. De Fransche regeering antwoordde daarop, dat, indien Duitschland de orde niet zou kunnen handhaven, zij hiervoor zorg zal dragen. Engaland. Da schepaa vaa Scapa Flow. Volgens een te Parijs ontvangen bericht, zouden er 23 van de 53 bij Scapa gezonken oorlogschepen, ge- licht kunnen worden. Hetzljnkleine kruisers en torpedojagers. De andere schepen zijn onherroepelijk verloren. Duitschland. Uit de nationale vsrgadariag. In de Duitsche nationale vergade ring heeft Erzberger een rede ge houden over de verschillende vredes pogingen die gedaan zijn. O.a. zeide hijMinstens tweemaal kon een eervolle vrede tot stand komen, maar de rechterzijde en de militairen hebben dat beide malen gezamenlijk ver hinderd (groote beweging). Het Belgische vraagstuk was het grootste beletsel. Wilson wilde in 1916 met alle kracht den vrede tot stand brengen. Men vrage slechtB graaf Bernstorff. Waarom werd hij wekenlang na zijn terugkeer uit Washington niet „an höchster Stelle" toegelaten om rapport uit te brengen? Het vredeswerk werd gesaboteerd door de afkondiging van den duik bootoorlog. Op 1 Augustus hield de rijkskan selier zijn rede met de hoofdgedachte, dat alle vredesaanbiedingen vruchte loos waren. Hij weigerde een duide lijke verklaring over de neutraliteit van Belgie af te leggen. Op 30 Augustus echter ontving de rijks kanselier door bemiddeling van den nuntius een schrijven betreffende een aanbod van Engeland, waarbij de Fransche regeering zich had aange sloten, inhoudende het verzoek, dat de keizerlijke regeering zich nader zou verklaren omtrent de onafhan kelijkheid van België en waarborgen zou geven voor de politieke, econo mische en militaire onafhankelijkheid des lands. Een in verzoenenden geest gesteld antwoord zou voor den goeden gang der vredesonderhandelingen zeer bevorderlijk zyn. (Groote beweging). Wij hebben hier een ambtelijke stap van een neutrale mogendheid, die door haar organisatie en haar denkbeelden meer dan de meeste in staat was te beoordeelen wanneer een stap tot den vrede kans op suc ces had, een stap die niet op eigen Initiatief, maar op uitdrukkelijke machtiging van de Fransche regee ring werd gedaan. Wat echter ge schiedt te Berlijn? Men zou het niet mogelijk achten. Vier weken lang geeft men geen antwoord. In een schrijven van 24 September wordt geweigerd een verklaring afteleggen, daar de voorwaarden tot het afleggen van een dergelijke verklaring nog niet voldoende opgehelderd waren. FEUILLETON. 29) dook 1AVID HENNESSEY. HOOFDSTUK XXI. Dan Morley en Tot Gardine: Dan Morley had menigmaal van zijn moeder arme vrouw moeten booren, dat hij een ongelukskind was. Die natuurlijke aanleg, gevoegd bij een: sterk gevoel voor humor, hac hem, zelfs toen hij reeds man was dikwijls in groote moeilijkheden ge bracht. Toen Tot Gardiner, die den woud- looper door Bob Carey had ieeren kennen, liet doorschemeren, dat zij graag eens naar Sydney zou willeb gaan om wat van de wereld te zien, had Dan er wel ooren naar; maar loen zij verder voorstelde om van een buurman een merrie te leenen en de kleeren van haar overleden vader aan te trekken, vond hij de grap meer dan vermakelijk. Hij zeide haar, dat het een pracht- mop zou zijn en dat hij er zeker van was, dat de kapitein schik zou hebben in haar moed, zelfs als zij eens bij hen in de Liverpool Ranges zou komen kijken. Natuurlijk wist hij heel goed, dat Salathiel woedend Een ambtelijk diplomatiek bericht voor het volk, dat in den grootsten nood verkeert, wordt dus vier weken lang onbeantwoord geiaten. Daarmede was dus het aanbod van Engeland door bemiddeling van den Heiligen Stoel aangeboden, van de baan. Dit is het tragische, het verschrik kelijke. Men vecht voor den vrede en dan geschiedt iets dergelijks. Onder deze omstandigheden kan men niet zwegen. Wy moeten het Duit sche volk zeggen hoe het twee jaren lang om den tuin geleid is. Indien het van deze dingen beter op de hoogte was geweest, had het den vrede eenvoudig afgedwongen. Einde September was door deze handelwijze de eerlijke wil van den Duitsehen Rijksdag om tot een vrede door vergelijk te komen, op zij ge sehoven. De hoop op andere volken was met één slag den bodem inge slagen. Met open oogen is Duitschland den dood in de armen gesneld. Toen kwam 1918. j^Elke poging om het verstand te doen zegevieren werd met miiitaire machtsmiddelen vernietigd. Steeds was het antwoordnog even wachten nog een oogenblik volhouden. En toen kwam einde September de in eenstorting van de militaire macht. Duitschlanda ineenstorting is niet te wijten aan de revolutie, maar aan de voortdurende ver valschingen, waar aan de militaire kaste zich schuldig maakte. Niet de vredesresolutie heeft Duitsche weerstandskracht ver lamd, neen, de ineenstorting is te wijten aan gebrek aan politiek inzicht by de conservatieven en de opperste legerleiding zoowel in binnen- als in buitenlandsche aangelegenheden, van de legerleiding, die het Duitsche volk bang maakte en het terroriseerde, welk spel ze nu nog voortzetten. Het vredesverdrag is de afrekening van den oorlog. Wie den oorlog ver liest, verliest den vrede. Wie echter heeft den oorlog verloren Zy die in hun dommen, trotschen, verblinden, misdadigeu hoogmoed de mogeiykheid voor een eerlijken vrede vergooid hebben. i al wasschen ze honderdmaal hun handen in onschuld door een luid: neen, ze kunnen van die schuld niet loskomen, noch voor ons, noch voor de geschiedenis, noch voor hun oigen geweten. (Stormachtige toejuichingen, ook op de tribunes.) Ludendorff heeft na het bekend worden van Erzberger's rede ver klaard, dat het schryven van den pauselijken nuntius hem eerst uit diens rede bekend werd. Michaëlis echter deelt mede, dat in verband met de Engelsche voorstellen, den Hen Sept. Kroonraad werd ge houden. Het resultaat der besprekin gen werd door den keizer als volgt eigenhandig opgeteekend „De annexatie van Belgiö is niet wenschelijk." België kan worden hersteld. De Vlaamsche kust is wel is waar zeer belangrijk en Zeebrugge mag niet in Engelsche handen vallen, maar de Belgische kust alleen is niet te houden. Er moet een nauwe economische aansluiting van België aan Duitsch land tot stand komenBelgië heeft daar zelf het grootste belang by. Over de verdere wyze, waarop stappen in de richting van den vrede zullen worden gedaan, ben ik met staatssecretaris von Kiihlmann over eengekomen, dat aan een in alle opzichten geschikte persoonlijkheid zou worden verzocht te onderzoeken of van Engelsche zijde inderdaad het verlangen bestond om het oude standpunt van overdreven eischen', zooals wij dat kenden, te laten varen en over een aannemelijk compromis te onderhandelen. Het schryven van den Pauselyken nuntius bevatte dienaangaande geen overtuigende bewyzen. Het gevaar bestond, dat het doel, aan Duitschland verklaringen te ont lokken zonder eigen buitensporige eischen te laten varen en dat daardoor de grenzen voor de onderhandelingen in ons nadeel zouden worden ver schoven. Als bemiddelaar werd gekozen vooraanstaand diplomaat uit eender neutrale landen, die met von Kühl- mann bevriend was en die bijzonder geschikt werd geacht. De missie voor dezen bemiddelaar, werd onder mededeeling van het Duitsche standpunt overeenkomstig den kroonraad, als volgt omschreven Yoor de onderhandelingen met Engeland wordt voorgesteld, de er kenning a. dat onze grenzen intact blijven b. dat onze koloniën worden terug gegeven c. dat geen schadeloosstelling mag worden geëischt; d. dat van een economischen oorlog wordt afgezien. .fcDe besprekingen in den kroonraad én de daarbij vastgestelde doeleinden bleven niet verborgen. Zij werden uitgespeeld door de oorlogspartijen in de verschillende landen en het gevolg was, dat de vertegenwoordiger van de Engelsche regeering ontkende, dat Engeland een vredesaanbod zou hebben gedaan.| [Axelrad..,veroordeeld. Het standgerecht le Müncben heeft n Russischen communistischen leider Axelrad veroordeeld tot 15 jaar tuchthuisstraf en 10 jaar eerverlies. Dr. Neuratb, oud-voorzitter van het Zentralwirtschafsambt, werd tot anderhalf jaar vestingstraf veroor deeld. Frankrijk. gD« „mercantis de la ®ort". In het „Journal" vestigt de afge vaardigde Marnier Boulloux-Lafot, lid van de legercommissie, de aan dacht van de regeering op een af schuwelijke „handel". Een wet ver biedt voor 'drie jaar de opgraviug van lyken van gesneuvelden aan het front. Nu zyn er „mercantis de la mort", die voor grof geld in het geheim op verzoek der families, lyken overbrengen naar in het binnenland gelegen begraafplaatsen. Met het ge volg, dat, aangezien een en ander in de stilte des nachts moet plaats vinden, maar al te vaak lyken worden opgegraven en overgebracht van andere gesneuvelden dan de families bedoelden, die daarvan natuurlijk onkundig biyven. Dit is herhaaldelyk gebleken, wanneer een bizondere ver gunning machtigiog gaf tot het op graven het graf was dan leeg, de mercantis de la mort" hadden hier hun afschuwelijk handwerk verricht. De afgevaardigde vraagt opheffing van de betrokken wet, zoodat aan deze geheime opgraving een einde komt en allen gelijkelijk en zonder bevoorrechting van de kapitaalkrach tigen, die in staat zijn met duizen den de „mercantis de la mort" te stoppen, het stoffelijk overschot van de hunnen kunnen laton overbrengen naar de begraafplaats hunner keuze. Vsreenigde Staten. Dreadnoughts door hot Panama- Kanaal. Colon, Panama, 27 Juli. Vier dread noughts vau dePaciflc-vlootzynVrydag met goed gevolg in de Gatun-sluizen geschut. Dit is de eerste maal dat- een vloot dreadnoughts door het Kanaal voer. Korta berichten. De betrokken Zwitsersche des kundigen-commissie heeft zich met tmeone stemmen op twee (soe.) na verklaard voor deelneming door Zwit serland aan den Volkenbond. - Prof. Stahlberg tot president, van Finland gekozen. - Graaf Karolyi is door de Tsjechen in hechtenis genomen. - De staking aan do haven te New-York is geëindigd. - De rijkswerf te Kiel zal worden opgeheven. BIHNEMLAttG. Hat personeel der posterijen •a telegrafie. Namens den Raad van ministers heeft minister Ruys do Beerenbrouck aan de hoofden van dienst bij Post. en Telegrafie een circulaire gericht, bestemd voor bekendmaking in den kring van belanghebbenden, waarin de regeering verklaart de belangen van het desbetreffend personeel in 't oog te houden, doch niet te zullen wijken voor eenig stakingadreigement. Da „Borredljk". Het indertyd door Amerika in op hem zou zyn en het meisje regel recht naar huis zou zendenmaar hij wilde de grap hebben en dus sprak hij af, dat hij Tot op den weg naar Liverpool zou aantreffen en met haar naar Sydney zou ryden. Het was treurig, dat zy door een gewetenloozen woudlooper tot zoo'n avontuur verleid werd, maar haar zedelijk gevoel was niet genoeg ont wikkeld en het was meer haar wilde natuur en een romantische gehechtheid aan Salathiel, dan vriend schap voor Dan Morley, die haar ertoe brachten. Toen zij Dan dan ook als geleider aannam, deed zy dat alleen om haar doel te bereiken, en zij hield hem vastbesloten op een eerbiedigen afstand. Het kwam in Dan's kraam te pas, dat het meisje Salathiel als een gewetenloozen struik- roover beschouwde, die alleen maar schoolmeester;geworden was, om doel te bereiken, en dat haar dwaze grap zeker in zijn smaak zou vallen en hem zou vleien. Ban had voorgesteld, dat zij den Zondag te Sydney in een rustige herberg, waar hy zeker wist, dat hij welkom zou zyn, zouden doorbrengen, en dat hij Tot, die er nog nooit ge weest was, het voornaamste van de stad zou laten zien. De paarden konden dan meteen wat uitrusten, zeide hy, en zy zelf konden tegelijk de noodige inkoopen doen. Daar Dan voor zoo'n uitgangetje echter geen contanten genoeg had, stelde hij verder voor, dat zij Zaterdag avond op den Parramattaweg een genomen stoomschip „Gorredyk' van do H A. L. is Zaterdag van Brost te Rotterdam aaugekomen en weder aan de Mij. ovérgedragen. Verkoop van ouda Ouittoha osrloga- schapan Kaar aas land? Volgens de „Scbiffahrt-Zeitung" van 24 Juli z|jn de vele oudere Duitsche oorlogsschepen, die in den haven van Danzig liggen, voor het meerendeel kleine kruisers en gepant serde kustvaarders, bijna alle naar Nederland verkocht. Verscheidene zouden er gekocht zijn door de Arasterdamsche firma Wijenacheck. In de eerstvolgende weken zou den de schopen naar Nederland wor den worden gesleept. De Nederlanders, zoo voegt het blad er aan toe, moeten ook de op het land verspreid liggende overblijfselen van de groote duik- booten aangekocht hebben. EiarsH in beslag genomen. Op last van don Minister van Landbouw zijn bij enkele eierhande- laden te Leiden, niet minder dan 120.000 kalkeieren in beslag genomen. Deze eieren wareu op dezo wiize ver duurzaamd teneinde in den winter tegen nog veel hoogeren prijs dan thans, te worden verkocht. Deze spe culatie is nu mislukt. Oa schipparsactie. Naar aanleiding van de komst van een geladen motorvaartuig van Leeuwarden, onder bescherming van politie en marechaussee, verzamelde zich Vrydag groote menigte op de Noorderhaven t,e Harliageu. Meer malen moest de politie en de mare chaussee te paard chargoeren, om de nieuwsgierigen te verstrooien, doch deze verzamelden zich telkens weer. Ook werd er geschoten. Onder hevig verzet werd een schipper in verzeker de bewaring gosteld. Een lid dar Prav. Staten te Zaandam gearreetaerd. Te Zaandam kwam Zaterdagavond de politie in botsing met een aantal communisten, volgelingen van den bekenden communist A. Brommert, gemeenteraadslid van Uitgeest en lid van de Provinciale Staten van Noord Holland. De aanleiding daartoe bestond in het venten van brochures op de markt, waarby Brommert. en een zy ner Zaandamschepar tljgenooten hun geschriften op dusdanige wijze aanbevolen, dat de politie daarin het voeren van communistische propagan da zag. Toen de politie Brommert daarop opmerkzaam maakte on hem aan maande daarmede op te houden, gaf deze daaraan niet onmiddellijk gevolg, doch gaf te kennen, wel eens uit gemaakt te willen zien of hij al dan niet het recht had tot zyn op treden. De politie wilde hem daarop ar resteeren, waarop de partijgangers en een deel van het publiek zoodanig opgedrongen, dat de politie zich ge noodzaakt zag van de wapenstok gebruik te maken en de revolver te trekken. Eerst daarna kon de arrestatie ten uitvoer worden gelogd. Daarna werden een paar maal charges uitgevoerd. Te 11 uur keerde de rust terug. Behalve Brommert werden nog twee personen ter zake van het zich niet op bevel uit de volks verzameling verwyderen, iu arrest gesteld. Tegen Brommert werden vier pro cessen-verbaal opgemaakt,lo. wegens het zonder vergunning houden van een toespraak op den openbaren weg 2o. wegens het luidkeels bekend maken van den inhoud van gedrukte stukken3o. wegens hot innemen vau een standpunt op de markt, zonder vergunning van den markt meester en 4o. wegens de wyz9 van aanbeveling zijner brochures, waarvan ordoverstorii kan zyn. Intoraaiienaal Vakveraanigingcongfes. Te Amsterdam is aangevangen voorconferentie van het Iuternationale Vakvereenigingscougres onder voor zitterschap van den heer J. Oudegeest, Op deze voorconferentie het eigen lijke congres is Maandag aangevangen werd door de Belgische delegatie uiteengezet het standpunt dat zy inneemt tegenover de Duitschers, ring het gevolg teneinde deze kwestie nog vóór den aanvang af te handelen. Daartoe houdt de Belgische gedelegeerde (Mertens) een rede, waarin hij betoogt, dat de Duitsche vakvereenigings- Jeiders mede schuldig staan aan de rampen, die over België zijn gebracht, omdat zy niet gestemd hebben tegen de oorlogscredieten. De Duitschers hebben de Belgen beschuldigd van arbeidsschuwheid, maar de Belgen konden aantoonen, dat hun werk loosheid de schuld was van hen, die het land bezet hielden en alle gereed schappen en machines vernielden of weghaalden. De Belgen verwijten aan de Duitsche sociaaldemocraten en vakvereenigingsleidera dat zy den moed gemist hebben bij de regeering op te komen tegen het Duitsche militarisme en zijn excessen. Ook hebben zij met geen woord geprotes teerd tegen de deportaties, die een eeuwige schande zijn voor de natie die zich eens beschaafd noemao. Er is een afgevaardigde van de Duitsche vakbeweging in Brussel geweest, die zeide een onderzoek te komen instel len, maar spr. is overtuigd, dat hij kwam in 't belang van de Duitsche ny verheid. Alvorens met de Duitschers een nieuwe internationale te stichten, verwachten de Belgen een afdoende verklaring omtrent hunne houding. Spr. vraagt voorts eene verklaring omtrent de houding van neutrale vakvereenighigsleiders, die in Juli 1918 in België bijeen kwamen onder Duitsche leiding om van de Duitschers te hooren hoe de toestand in Belgie washierby zijn de Belgen gepas seerd. De Duitsche afgevaardigde (Legien) zegt, dat een papieren protest tegen den oorlog en meer dan dat konden de vakvereenigingsleiders in Duitsch land niet doen geen enkel prak tisch effect had en daarom achter- is gebleven. En de Duitsche arbeiders hadden, te recht of ten onrechte, de overtuiging een ver dedigingsoorlog te voeren. Eq men kon dus niet van hen eischen de oorlogscredieten niet goed te keuren. En spr. vraagt of de arbeiders der entente geprotesteerd hebben tegen de wijze van oorlogvoeren van hun land De Duitsche arbeiders erkennen ten volle het aan België gepleegde onrecht, maar men mag van hen niet de verklaring eischen, dat de Duitsche arbeiders schuldig zijn aan den oorlog. Zij zijn dit zoo min als de Fransche, de Belgische, de Engolsche arbeiders. Bovendien gaat het niet aan de Duitsche arbeiders, die de militaris tische en kapitalistische regeering omver hebben geworpen toen de tyd daarvoor rijp was, aansprakeljjk te stellen voor de misdaden eener vorige regeering. Ook de afgevaardigde vau Oosten rijk (Hueber) erkent de gegrondheid der Belgische bezwaren, maar wy'st er op, dat ook in Oostenrijk de arbeiders zwaar hebbeu geleden. Over de oorzaken van den oorlog sprekend zegt hij, dat de O oston rijk sche arbei ders overtuigd zijn, dat te Weenen de lont in het kruit is gelegd, alleen weten zy nog niet wie het deed en of het meer dan een mis dadiger was, die het deed. Amerika (Gompers) wijst er op, dat de Engelsche regeering indertyd het voorstel deed om den vlootbouw ovc-r de gebeele wereld in te krimpen. Toen op Legien indertijd pressie werd uitgeoefend om dit voorstel bij de Duitsche regeering te ondersteu nen, zeide hy dit niet te kunnen en te willen, en op het internationale inynwerkerscongres van 1912 ver klaarde de Duitsche delegatie het congres te zullen verlaten indien een voorstel betreffende een alge- meene staking by het uitbreken van een oorlog niei ingetrokken werd. Dit alles teekent genoegzaam den Duit sehen geest, die zich ook tijdens den oorlog kenmerkte. Legien heeft voorts geweigerd stappen bij de Duitsche regeering te doen teneinde de deel name van Amerika aan den oorlog te voorkomen. Nu de entente-landen den oorlog gewonnen hebben hebben zy de Duitsche arbeiders van het militarisme verlost. De Eagelsche afgevaardigde (Apple- ton) zegt, dat eerst nü den Marne- slag de oorlog een verdedigingsoorlog werd voor Duitschland. De Fransche dringt aan op eene verklaring van de Duitschers inzake hun plichts verzuim. Tenslotte wordt door Sas- senbaeh (Duitschland) eene verklaring afgelegd, waarin gezegd wordt, dat de Duitsche vakvereenigingen de houding der Duitschers in Belgie afkeuren en betreuren, dat zy in de overtuiging waren, dat Duitschland een verdedigingsoorlog voerde en zich door die overtuiging hebben laten leiden by hun daden, dat zij niet meer konden doen dan zij deden door de toestanden in Duitschland, dat zy waarschyniyk anders gehan deld zouden hebben als zij gedaan hebben, als zy alles geweten hadden, wat in den laatsten tijd bekend ge worden is, en als zy niet door bun regeering waren belegen, en dat zy erkennen onder die omstandigheden dingen te hebben gedaan, die zy thans moeten toegeven, niet juist te zijn geweest. Een goudsmidswinkel geplunderd. In den nacht van Vrydag op Zater dag is iDgebroken in den goudsmids winkel van den heer K. Eblei, Binnenweg 58 te Rotterdam. De deur, waarop 3 sloten zaten, is waarschyn- lijk met valsche sleutels geopend, althans de sloten waren niet bescha digd. Al het aanwezige goud en de diamanten zyn meegenomen, doublé, zilver en reparatiewerk heeft men laten liggen. Een krantenbezorger vond gister morgen de ileur openstaan en waar schuwde een waker van den nacht veiligheidsdienst. De heer Eblei woont niet by den winkel, doch aan den overkant van de straat. Het gestolene vertegenwoordigt een waarde van f 30.000. PLAATSELIJK NIEUWS. paar burgers zouden berooven. Dan zeide, dat het een leuke mop zou zijn, om de beurs van een paar Sydneyers te lichtenhij kende een plek, Homebush genaamd, ongeveer acht of tien mylen van de stad, waar aan beide kanten van den weg dicht struikgewas stond, dat prachtig voor hun doel geschikt washy zou ze de handen in hoogte laten houden, en in dien tijd kon zy zich van het geld meesier maken. Tot had er niets tegen. Zij gaf echter te kennen, dat zij een pistool moest hebben, maar Dan vond het volstrekt niet noodig. Er zou niet geschoten be hoeven te worden, zeide hy, en be halve een beetje maanlicht zou het donker zynhy zou voor haar een stok in den vorm van een pistool snyden, en het zou meer dau vol doende zijn dien op hen te richten. Had hy alleen niet eens op een avond een postrijtuig geplunderd, terwijl hij niets dan een stok by zich had? Die schikking viel niet erg in den smaak van Tot, maar Dan hield voet bij stukhy vertrouwde vrouwen geen wapenen toe on hield zijn pistool liefst in zijn eigen bezit. Ze hadden afgesproken, dat Tot zich Ted Carey zou noemen. Nadat zij van uit het Zuiden naar den Parra mattaweg waren gereden, hielden zij bij Homebush stil, waar zy van plan waren hun slachtoffers te berooven. Op denzelfden Zaterdagavond reden twee andere mannen van d® Zuid kust over Homebush naar Sydneyhet waren de predikant Am®s Gordon en de schaapherder vioolspeler Bothered Shawn, die, het zy tusschen twee haakjes gezegd, geen van beide nog iets van de groote gebeurtenissen in het dal on op Broadhaven Station gehoord hadden. Amos ging zijn jaarlijksch bezoek aan de hoofdstad brengen, en daar Boihered Shawn er een oud familielid wilde opzoeken, had Amos hem aangeboden samen te reizen. Zy hadden op hun gemak gereisdde geesteiyke op zijn ouden hit en Shawn op een pony, die veel op een muilezel geleek. Beiden hadden een paar zware tasschen voor hun zadel. Zy logeerden een nacht bij een kenni3 van Gordon in Liverpool, en daar zij ook nog in Cabramatta een kennis hadden opgezocht, gingen ze een beetje laat op weg naar de stad. We behoeven niet te zeggen, dat zy geen van beiden gewapend waren. Nadat Dan en zyn metgezellin hun paarden niet ver van den weg in het s tru ikgewas hadden vastgebonde n moesten zij langer dan een uur wach ten, voordat zy in de verte hoefge trappel hooiden. „Psst, Tot!" zeide Dan. „Hoor je wel, daar komen een paar geldzakken aan. Daar zitten vast dollars in, daar zy nog niet in de stad geleegd zijn. jy blijft hier in het kreupelhout en ik stel mij op den weg opwanneer je me hoort roepenHanden op I" dan spring jij te voorschyn en richt je je stok op hen, dan zullen ze in een wip hun beurs wel overgeven." „En als ze het niet doen ?"ftuisterde Tot. draagt het F. B. op met alle kracht te ageeren tegen dezen toestand met alle haar ten dienste staande mid delen en gaat over tot de orde van den dag. IN8EZ0NQEN. Mail «aar Nsd. Indll. De directeur van het Postkantoor Amsterdam brengt ter kennis, dat brievenmalen zullen worden ver zonden naar Ned. O.-Indië per ss. „Grotius" van de S.-Mij. „Nederland". Het zeeposttarief is op deze zen dingen van toepassing. Laatste bus lichting ten kantore alhier, 1 Aug. a.s. 5 uur 'h middags, aanget.eekende stukken tot 8 uur 's middags. Voor groote partijen drukwerken aanmerkelijk vroeger. Postpakketten met deze gelegenheid te verzenden, kunnen worden aangeboden tot 3 uur 's middags. Zang- en Reciteervereoniglng „Harmonie", De Zang- en Reciteervereeniging Harmonie" heeft de elementen ge trotseerd en Zaterdagavond in den tuin van „Casino" eon concert ge geven. Wat drommel, 't is toch zomor't Geen niet wegnam, dat de menschen zaten te rillen en biyde waren af en toe in de lekkere warme zaal de verkleumde botten te kunnen warmen. Het programma, met zorg samen gesteld uit zangnummers van ver schillende bekende componisten werd afgewisseld door het Casino-orkest, dat meer dan een nummertje ten beste gaf. De directeur, de heer Pieters, beijvert zich om het beste te geven dat hij geven kancn namen als Mendelssohn-Bartholdy, Kolkman, C. Dopper en dr. Plizel waren daarom te getuigen van dit streven. Tot slot (op veelvuldig verzoek) Koschat's „In Mei", waarna bal den avond be sloot. Wij wenschen „Harmonie" een volgend maal een heeriyken zomer avond toe. - Op een Zondag te Amsterdam gehouden algemeene vergadering van de Onderofficiers-Ver eeniging der Zeemacht „Onderlinge Weduwen- zorg" werd de onderstaande motie aangenomen De halfjaarltjksche vergadering van het Federatief Bureau van oud- en actiefdienende Militaren, vervuld met deernis voor de ge pensioneerden, gegageerde en de gepensioneerd wordende militairen, alsmede voor de weduwen en wee2 ongeacht welke rang en stand, veroordeelt de wijze waarop de commissie, aangewezen voor de her ziening der pensioenen hare taak vervult, overtuigd, dat de thans bestaande pensioenen, een schande zijn voor het Nederlandsche volk en een ernstige aanklacht tegen derogeering, Mynheer de Redacteur! In antwoord op de noot, .die de Heer Kroonstuiver onder mijn inge zonden stukje plaatste, het vólgende In eerste instantie toch heeft Kroonstuiver my, in tegenwoordig heid van den Heer W. de Vries medegedeeld, dat de Heer v. d. Pol f25.— eischte voor den sleutel. Jk hoop dat des Heeren Kroonst.uiver's geheugen bij nader inzicht wat opge- frischt zal zfin en hy zich zulks zal herinneren. 't Bewys is hierdoor toch geleverd, dat wilde ik de woning betrekken, ik genoemde som moest storten. Verder vraagt Kroonstuiver, of ik expres nagelaten heb, een bewys te vragen en in te zenden, of ik zonder voorbehoud de woning kon betrek ken, of dat ik zulks niet kon krijgen. Ik vermeen duidelyk genoeg ge weest te zijn, daar waar de Heer v. d. Pol my mededeelde, dat hy verder aan den Heer Kroonstuiver, de beslissing overliet, en my geen bewys gaf, om zonder voorbehoud, de woning te huren. Ik stel thans aan het publiek de vraag, daar waar ik met ware gegevens te voorschyn kwam, of'ik onzin heb geschreven. Neen Mijnheer Kroonstuiver, U over dondert my niet. U spreekt van bewyzen, doch spreekt niet over de som, die ik had moeten offeren op het altaar des Heeren v. d. Pol. U begrypt zeer goed, dat indien door genoemden heer zulk een bewys mij was gegeven ik niet tot publicatie van deze unfaire zaak was overge gaan. Tot hiertoe aan het adres van den heer Kroonstuiver. En thans nog een vraag aan de Heeren v. d. Pol en de Graaf. „Bevat hot waarheid, wat de Heer „Kroonstuiver aan den Heer W. de „Vries en ondergeteekende heeft „medegedeeld? Heeft een Uwer of „beiden hiertoe machtiging gegeven, „n.1. tot het innen van f25.— sleutel- „geld, of Is 't geen de Heer Kroon stuiver ons heeft medegedeeld een „aanranding van U we eer en goeden „naam U Mynheer de Redacteur, dank zeggend voor de mij verleende plaats ruimte. J. Geelhoed, Stationstraat 25. Geachte Ingezetenen. Sedert 1826 bestaat te Groningen een Zieken- en Weduwenfonds van boekdrukkers- en boekbindersgezellen en aanverwante vakken. In de kleine 100 jaar heeft het zeer veel nut gesticht en menig huisgezin door benauwde tyden heengeholpen. Nu heeft de Spaansche griep het vorige jaar zulke offers gevraagd en eischt nog zulke groote bedragen, dat hel. reservefonds van f 5000 geheel ver slonden en er reeds een schuld van pl.m. f 3000 ontstaan is. Wel hebben wy onze contributie verhoogd, maar dit is lang niet vol doende om ons fonds staande te houden. Wy trachten nu het tekort te dekken door het houden van een groote verloting, waartoe de Kon. goedkeuring reeds verkregen is. Deze verloting bestaat uit 20.000 loten f 1.—Er zyn een groot aantal pryzen aangekocht. De hoofdprys zal zyn een salon-ameublement van minstens f 1000. Verder piano, orgel, stoomflets, heeren- en damesry wielen, enz. enz., alle practische voorwerpen van waarde. Nu komen wij tot XJ met hel ver zoek ons te steunen door het nemen van loten. Ze zijn verkrygbaar onder den naam van „Groninger Loten" Byden heer G. FLENS, Schagen- straat 22, zyn de loten verkrijgbaar. Dat hiervan een druk gebruik zal gemaakt worden, aangezien deze zaak wel aanbeveling verdient. Zie verder de advertentie in dit blad. Het bestuur van het Typ. Zieken- en Weduwenfonds. „Dat doen ze weiEn houd je nu gedekt, tot ik je roep!" De paarden van de aankomenden waren blijkbaar vermoeid, want ze kwamen niet veel meer dau stapvoets den heuvel af. Toen hoorde ze een manneuatem zeggen Kom broeder Shawn, het wordt donker, we moeten wat aanrijden, dan zullen we gauw de lichten van Sydney zien." Het was een zachte, volle, wel luidende stem, en Tot stond als vastgenageld aan den grond, terwijl haar hart als een hamer klopte. „Wie z'n stem is dat?" vroeg zij zich af. „Niet die van Amos Gordon, die is mylen ver hier vandaan." Zy had geen tijd om verder te denken, want zij hoorde Dan roepenHan den op Tot aarzelde, doch slechts een oogenblik. Te voorschijn spriugend, greep zij de poDy by den teugel en baar stok op den verbaasden Bothered Shawn richtend, riep zy met een stem, die zy zoo mannelijk mogelijk trachtte te maken: „Handen op!" Er was een oogenblik stilte, waarin alle vier diep adem haalden. Dan wilde juist weer wat zeggen, toen Amos Gordon zichzelf weer meester washet verwonderde hem ten zeerste dat hij op die manier werd aange houden, want hij had nog niet ge hoord, dat er struikroovers op den Parramattaweg waren. Hij was op het punt zyn beurs over te geven, toen hem plotseling iets te binnen schoot. Hy kon goed stemmen ont houden, en het kwam hem voor, dat die ruwe bevelen een bekenden klank hadden. Waar had hy die stemmen gehooid? Hy weifelde een seconde, toen plotsoling herkende hij ze. „Tot Gardinerriep hy uit, wil jij een oud man een poets bakken? Lieve hemel, meid, wat doe je in zoo'n vermomming en in gezelschap van Mr. Flannigan van den Wollombi? Moet jy oude vrienden aanhouden?" Weer volgde een pauze, en toen zeide Tot plechtig„Dan, we hebben ons leelijk in de vingers gesne' het is de oude Amos Gordon en Bothered ShawD." „Groote idioot," fluisterde Dan woedend, „houd je mond, je verraadt ons gewoonweg. Ik heb veel zin hun een kogel door den kop te jagen." Dat was te veel voor Totze barstte uit„Probeer eens een van de twee neer te schieten, Dan Morl6j, dan zal ik zorgen, dat jy aan de galg komt. Denk je, dat ik uit het Broadhavendal gekomen ben, om Bothered Shawn en Amca- Gordon uit te schudden. Laat ze gaan!' „Lieve Hemel, meid, zet niet zoo'n keel op. Binnen een minuut is de politie hierl" Met den besten wil der wereld konden Amos Gordon en Bothered Shawn geen touw vastmaken aan de geschiedenis; dat zy overvallen en met vuurwapens bedreigd werden, was duidelyk. Shawn stond het kou de angstzweet op het voorhoofd. Amos Gordon was niet zoo bang, maar hij vroeg zich verwonderd af, A. Noordhoff, voorz. G. Komziek, secr. Gronlogen, Juli 1919. hoe Tot Gardiner in mannenkleeren en in gezelschap van een vriend van den schoolmeester er toe geko men was voor struikroover te spelen. „Ik geloof, Mr. Flannigan," zeide de oude man, „dat het het beste zal zyn, als ik maar eens afstyg en eens kalm met je praatmisschien hieldt ge my en mijn vriend hier wel voor woudloopers. Is dat het geval, dan kan ik je verzekeren, dat wy fatsoen- lyke menschen zyn en ook vrienden van iemand, die, naar ik meen, ook uw vriend is, - Mr. Bennett, de onderwyzer." By deze laatste woorden steeg Amos kalm af; doch toen hij dat deed, verdwenen tot zyn groote ver bazing zijn twee aanvallers in het struikgewas. Hy luisterde een oogen blik naar de zich verwyderende voet stappen en liep toen zoo hard als bij kon„Tot Gardiner, kom terug, kind, en laat je door een oud man raden." „Lieve Hemel I" zeide Tot, toen zy naar de paarden snelden. „Daar zyn wy leefijk ingeloopen. Het is een oude kerel, maar wat kan hy praten 1 Geef hem eens een klein kansje en by zal me dwingen weer naar huis te gaan, al zou hot zyn leven kosten. En dat by Bothered Shawn mee moest brengen 1" Het meisje lachte zenuwachtig. ("Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1