PLAATSELIJK NIEUWS. - Te Zaandam slaagden voor bet eind-examen H.B.S. 6 j. c. mej. C. H. J. M. van Wilpe en den beer J. C. Doornberg, leerlingen der R.H.B.S. alhier. Gouden Jubileum. A.s. Donderdag, 31 Juli, zal het 50 jaar geleden zijn, dat de heer G. Koppen door Z. D. H. den Bisschop van Haarlem is aangesteld als arm- meester van het R. K. Armbestuur. Ongetwijfeld zal het den ouden, nog krassen heer niet aan blijken van sympathie ontbreken ter gelegenheid van dit zeldzaam jubileum. Bij Kon. besluit van 11 dezer is benoemd tot ingenieur van den Rijkswaterstaat der 3e klassede heer J. W. de Vries alhier, en is beschikking van den minister van waterstaat bepaald, dat voornoemde ingenieur zal worden geplaatst onder de bevelen van den hoofdingenieur directeur in de directie Limburg, ten einde te worden toegevoegd aan den ingenieur belast met de werken van de Maaskanalisatie, ter nader door genoemden hoofdambtenaar te be palen standplaats. Binnankomst Koniigin Ragvitts 't Was Maandagavond een gezellige drukte aan 't hoofd, 't Zonnetje, dat den heelen dag niet geweten had of het schijnen moest of niet, was toch weer voor den dag gekomen, - het wekelijksche marineconcert werd voor de club gegeven, hetgeen op zichzelf al heel wat publiek trok, en toen ten overvloede wij het bericht publiceer den betreffende het ter reede komen van Hr. Ms. Koningin Regentes en het aan den wal komen van ver schillende opvarenden, sti oomde alles weldra naar het havenhoofd. Daar voeren barkasjps af en aan om de schepelingen, wien vergunning tot passagieren gegeven was, aan wal te zetten en over te leveren aan de beidende verwanten. Open rijtuigen, gevuld met heele gezelschappen, kwamen aanrijden straks zou de Texejsche boot nog een lading toeristen afzetten, en dat alles passeerde de in den zonneschijn blinkende Hoofdgracht, die wel een grootsteedsche boulevard geleek. Met een motorbootje arriveerde de minister van marine temidden dezer wachtende menigte. En op de reede lagen een paar sombere, zwarte Duitsche mijnenvegers, en de grijze romp van het zoo juist thuisgevaren Hollandsche oorlogsschip. Te half zeven was de drukte weer geluwd en had de Hoofdgracht en omgeving haar gewoon aanzien her kregen. En hedenmorgen 10 uur is de „Koningin Regentes", na eene afwezigheid van zeven lange jaren, weder de oude bekende haven van Nieuwediep ingevaren en op de werf gemeerd. ,,Q« nood via h «t mirlie-ptrsoiMl' Door het salaris comité uit de or ganisaties van Marinepersoneel, in samenwerking met den Bond voor Minder Marine-personeel was, ter gelegenheid van het bezoek van den Minister van Marine aan Nieuwediep eene spoedvergadering uitgeschreven in „Tivoli", waarin de noodtoestand van het marinepersoneel zou worden gedemonstreerd. De zaal was geheel gevuld met marinepersoneel. De voorzitter, de heer Denijs, opende de bijeenkomst met een welkomst woord en zette de redenen uiteen, die genoopt hadden tot deze spoed vergadering. Doel was de pers en het marinebestuur te overtuigen van de noodzakelijkheid eener loonregeling en te trachten de geheimzinnigheid weg te nemen, waarmee door het marinebestuur gewerkt wordt. Hoewel in de nieuwe salarisregeling veel principieel goeds is goed is o.i dat ten opzichte van gehuwden en ongehuwden gelijkheid bestaat, - is de loonschaal te laag, en hoewel de traktementen met 30% zijn o gevoerd, komt men in de praktijk door het vervallen van toeslagen etc., niet aan het bedrag toe. Door dé tractementsherziening van 1918 gin gen vele categoriön bij de marine goed vooruit, maar dit betreft slechts het kleinste gedeelte. Vooral voor de onderofficieren was de regeling slecht wegens de vele rangen en graden. Namens het hoofdbestuur van den onderofflciersbond sprak de heer Prins, die uiteenzette hoe slecht de regeling is. Een matroos le kl. met 6 jaar dienst verdient f 17.— per week zonder vrije woning. Spr. heeft verschillende huishoudbudgetten ver zameld, en zijn conclusie is, dat men veel te kort komt. Door het marine bestuur wordt dit erkend, en ook de Minister weet het, maar maakt be zwaar voor een nieuwe regeling. Hoewel het Hoofdbestuur van den Bond v. 0.0. óp audiëntie is geweest bij den Minister, heeft deze het met een kluitje in 't riet gestuurd. Thans weer is een nieuwe commissie in gesteld, maar het lagere personeel is weer uitgeschakeld. Tweede spreker was de heer d Zwart, administrateur van den Korporaalsbond, die aan de hand van een huishoud- lijk budget den nood- stand betoogde. Met zeer matige berekeningen komt spr. tot een week- budget van f 38 voor een gezin van 5 personen, en naarmate de regeering wacht met goede verbeteringen, wordt de bestaande achterstand grooter. Om nog tot Januari op een nieuwe regeling te wachten, gaat niet. De heer M i c h e 1 s, derde spreker, meent dat het feit van het groote bezoek op zichzelf al genoegzaam den misstand demonstreert.Wij hopen dat het Marinebestuur dit tijdelijk inziet. De minister van Marine zelf wil welmaar wat hebben wij daaraan Wij wachten op daden. Het was de minister van Financiën, die de gelden voor de Staatscommissie-Idenburg weigerde, en die aan die regeling knibbelde, reden waarom de re geling niemand bevredigde. Uit deze vergadering moet drang op de regee ring worden uitgeoefend. Wij begrij pen zeer goed, dat de regeerinjjj niet zoo gemakkelijk tot een andere re geling overgaat. Maar wij moeten niettemin blijven aandringen, opdat de minister een anderen Indruk krijgt. Als men vroeger om salaris- verhooging aanklopte, hoorde men steeds den dooddoener, dat de eischen zoo overdreven waren. En wij be grijpen niet, hoe een ongehuwd ma troos le kl. ook vóór den oorlog al met een maand loon van f 25. kon rondkomen. In 1904 was het loon f25.—, in 1907 f28.-, in 1911 f31.35, in 1913 f36.90, thans f45.90 (zonder duurtetoeslag). De stijging bedraagt dU3 slechts 25 pet., terwijl de sta tistiek uitwijst, dat het leven wel met 180 pet. gestegen is. Bij de koop vaardjj zijn de loonen minder, zegt men. Ja, maar die zijn den laatsten tfid ook gestegenin 1911 waren ze voor een matroos f45—, in 1917 f52. thans f115. Waar het personeel gevoelt niet te kunnen rondkomen en het aan den anderen kant de marine niet kan verlaten, daar is het de plicht van het marinebestuur de loonen te ver- hoogen. Die verbittering, daardoor ontstaan, is mede een van de oorzaken, dat het personeel zich thans gaat ver doelen in een onafhankelijk clubje anarchisten. Door zijn jarenlangen strijd tegen de ordelijke vereenigingen heeft het marinebestuur het paard van Troje binnengehaald. Laat men ons zelf dezen strijd laten uitvechten, niet weer gaan werken met verbodsorders, die steeds averechts werken. De groote meerderheid onzer heeft verstand genoeg om gepraat van waarheid te schatten. Door tijdig de levensvoorwaarden beter te maken, ontneemt men dezen scheurmakers de gelegenheid martelaars te maken. Slechts langs ordelijken en eendrach tigen weg kunnen wij tot positie verbetering komen. De volgende motie wordt vervol gens ter sprake gebracht en na eenige discussie met algemeene stemmen aangenomen: De openbare vergadering, enz., overwegende dat de traktementen bij de marine reeds vóór den oorlog veel te laag waren, hetgeen ook door de Staatscommissie Idenburg op bladz. 8 van haar rapport werd erkend overwegende, dat de door de Staats commissie ontworpen regeling on voldoende is en door hare uitvoering de ontstemming zeer heeft ver groot; overwegende, dat de toegekende duurtetoeslagen absoluut ontoerei kend zijn om aan de geweldige duurte, mede als gevolg van de op heffing der distributie-maatregelen, het hoofd te bieden en dat in de gezinnen van vele schepelingen dei- halve gebrek wordt geleden; overwegende, dat de loonen in vrije maatschappij daarenboven een zóó scherp contrast met de Marine tractementen vormen, dat een stlj gende, zeer verklaarbare, ontevre denheid zich van genoemd personeel heeft meester gemaakt; concludeert, dat door het op de lange baan schuiven van finantieele verbeteringen de gezinnen van groot gedeelte van het personeel tot wanhoop wordt gebracht; besluit de besturen der samen werkende bonden te machtigen, zich met den meesten spoed in verbinding te stellen met het Marinebestuur teneinde zoo krachtdadig mogelijk de billijke verlangens van het perso neel voor te dragen en te verdedigen deze motie ter kennis te brengen van het Marinebestuur, de Volksver tegenwoordiging en de Pers en als ééa man de actie voor lotsverbetering te steunen; roept het geheele marinepersoneel op, zich krachtig in hunne bonden te organiseeren, om daardoor een krachtigen drang uit te oefenen ter bereiking van de zoo noodige ver betering in hunnne positie." Noodig zou dus zijn een splitsing in de 3de klasse in twee deelen, een deel, waar de huisartsen en speciali teiten toegang zouden hebben, en een deel, waar de Directeur zelf de lijders behandelt. Ook overigens zou de nieuwe regeling aanleiding kunnen geven tot tal van moeilijkheden, zoodat de Raad der gemeente goed zal doen er bij B. en W. op aan te dringen bij den Geneesk. kring advies in te winnen alvorens genoemde regeling aan de orde te stellen. Li rol ut mort, viva li ril I Ze was vijf-en twintig jaar nu werd ze begraven. Vljf-en twintig hoe jong nog en nu al dood? Wat vreeselljk Ja, en weet u, wat 't vreeselijkst was? Op die begrafenis ging het er volstrekt niet treurig toe al de aanwezige vrouwen (er waren alleen vrouwen) vonden het maar heel goed, dat ze uit den tijd was, handen al lang naar dit oogenblik verlangd. En toen ze nu zoo opgewekt aan 't begraven waren en de uitvaart nauw voorbij, klonk daar een heel zacht stemmetje, de eerste kreet van een pasgeborene. Vergeten de gestorvene. Al de genoodigden wendden de blik ken naar het kleine kind en allen zonder uitzondering, strekten de handen beschermend over het wichtje uit. Aan haar allen zou het niet liggen, als 't niet goed zou groeien en tot wasdom komen. Dit historisch feit vond plaats op Dinsdag 22 Juli, 's avonds in de eet zaal van „Bellevue" en de overledene was de Vereeniging voor Vrouwon- kiesrecht. Haar taak was afgeloopen, zij kon rusten in vrede. Doch nauwelijks was ze honen of een nieuwe ver eeniging wachtte„de Nederlandsche vereeniging van Staatsburgeressen", een vereeniging, op dezelfde leest geschoeid als haar voorgangster, met ,dat verschil, dat mannen geen lid, doch slechts donateur kunnen worden. Een vereeniging, beoogend voorname lijk de ontwikkeling van de vrouw en de belangen van deze, opdat de vrouw in 1922 niet onvoorbereid ter stembus zal trekken. Door cursussen inzake huwelijkswetgeving, onder wijswet ge ving enz., de vrouw te bekwamen voor haar taak als staats burgeres. De contributie is bepaald op f2.50 per jaar (maandblad gratis». Het bestuur van de afd. Helder der ver. voor vrouwenkiesrecht is afgetreden dien avond, doch werd bij acclamatie voor de nieuwe ver eeniging gekozen Voorzitster alzoo mej. C. Grunwald, lst?'secretaresse mevr. v. d. Hulst, Laan 2, alwaar men zich kan vervoegen voor het lidmaatschap. Otdirifficiirii K. M. Door de afd. Helder van den Bond van Marine onderofficieren is de na volgende motie aangenomen De afd. Helder van den Bond van Marine onderofficieren in Huishoude lijke vergadering bijeen op 25 Juli 1919, in het Militair Tehuis in de Spoorstraat te Helder; spreekt haar groote teleurstelling uit over het feit, dat sedert het optreden van den tegenwoordigen Minister van Marine, waarvan dezen tijd daden hadden verwacht, nog niet de minste verbetering is aangobracht, t. w. inzake: tractementen, bevordering, huis vesting, pensioenen, rechtspositie in het algemeen; dringt er op aan indien werkelijk den ernstigen wil voorzit, om Marine en haar personeel te hand haven, dat onverwijld tot de invoe ring van verbeteringen dient te worden overgegaan geeft als hare overtuiging te kennen dat door het op de lange baan schuiven van deze noodzakelijke personeelsbelangen, de toch al slechte geest tot verbittering dreigt over te slaan besluit deze motie ter kennis te brengen van de leden en de pers, en gaat over tot de orde van den dag. Naar wij vernemen heeft in de onlangs gehouden algemeene verga dering van den Geneeskundigen kring alhier, een gedachtewisseling plaats gohad naar aanleiding van bij B. W. bestaande plannen ten opzichte van de inrichting van den Geneeskun digen dienst hier ter stede. Hot zou in de bedoeling van B, en W. liggen aan te dringen op een benoeming van een chirurg tot Direc teur van het Ziekenhuis, aan wien dan tevens zou worden opgedragen de behandeling van hen, die van gemeentewege vrije geneeskundige hulp genieten. Verder zouden door genoemden titularis alle patiënten moeten worden behandeld op de 3e klasse van het ziekenhuis. Het geyolg zou dan zijn, dat een zieke, ook als deze niet lijdt aan oen ziekte, waarvoor chirurgische hulp noodig is, steeds door den chirurg zou moeten worden behandeld of zieken- opname noodig werd geoordeeld. De huisarts zou dan van de behandeling moeten afzien, ook als de l(jder er op gesteld zou zijn verder door zijn huisarts te worden behandeld. De vrye artsenkeuze komt dus in het gedrang, zeer ten nadeele van de lijders. I schen journalist, de heer Wiegand (aan wien de kroonprins reeds vroeger persoonlijk kennis had) tot een vriend schappelijk bezoek ontvangen. Wanneer dit bezoek in de pers aanleiding tot uitingen geeft., zoo was dit niet de bedoeling. De naar aanleiding van dit bezoek gemaakte commentaren zijn dan ook onjuist, ook de burgemeester van Wieringen, de heer Peereboom, ver klaart, geen onderhoud van dien aard met den heer Wiegand te hebben gehad. De verklaring onder welke omstandigheden de kroonprins het land zou kunnen verlaten, is dan ook uit de lucht gegrepen. Bivasriljks geb eden in dl Noordzee. De hoofd-inspecteur der Visscherij en heeft een bij circulaire No. 54 be- hoorende kaart der Noordzee uitge geven, waarop aangegeven staat de voor de visscherij gevaarlijke gebie den en de daarin vrijgemaakte vaar- Afloop dir opinbari vorkaop'ig van huizen en erven, gehouden op Maandag 28 Juli 1919 in „Casino'" ten overstaan van notaris Baas. 1. Het woon- en winkelhuis en erf aan de Oranjestraat no. 41, groot 88 centiarenkooper de heer A. Last drager qq., voor f999 -. 2 Het huis en erf aan de late Vroonstraat no. 26, groot 1 are centiaren ko per de heer O. A. v. d. Putte, voor f1077. 5. Het huis en erf aan de Graven straat no. 89, groot 1 are 8 centiaren kooper de heer I. L. van Os qq. voor f1825.-. C. Het huis en erf aan de Laan no. 22, groot 1 are 27 centiaren kooper de heer C. Kwast, voor f 1348, 7. Het huis en erf aan de Harte- steeg no. 2, groot 1 are 32 centiaren kooper de heer P. Beukema, voor f 1245.—. 8. Het huis en erf aan de Brou werstraat no. 46, groot 81 centiaren kooper de heer A. Sok, voor f 1415. 15 en 16 Het woon- en winkelhuis met bakkerij, waarin heete luchtoven en erf; aan de Weezenstraat no. groot pl. m. 1 are 92 centiaren, het huis en erf aan de Weezenstraat no. 27, groot pl.m. 58 centiaren kooper de heer A. Lastdrager qq. voor f5030. 17. Het huis en erf aan de Oranje straat no. 8, groot 1 are 12 centiaren kooper de heer A. Langhorst qq. voor f1035.-. 18. Het perceel grond aan eene brandsteeg, uitkomende in de Gas- straat, groot 77 centiaren; kooper de heer Th. Kroonstuiver qq. voor f121.-. 21. Het huis en erf aan de achter straat no. 46, groot 49 centiaren kooper de heer P. Tol Jr. voor f 800. 22 Het huis en erf aan de Achter straat no. 53f (Braaksmahofj.groot 42 centiaren; kooper de heer J. H. Moorman voor f350.-. De voor onze visschers onmisbare kaart is volgens de laatste gegevens bijgewerkt en voor belanghebbenden ;ratia bij de visscherij-inspectie te )8komen. Anavoer van coprah. Niet minder dan zes Japansche stoomschepen zfin van Ned.-Indië naar Amsterdam onderweg. Naar we vernemen zullen deze schepen coprah uit Indiè medebrengen. Scfitepviartrarblndiag haratald. De DuitBche Neptunlyn, welke vóór den oorlog geregeld van Bremen op Amsterdam voer heeft haren dienst tusschen beide havens wederom hervat. Duiticba iaduitrit op Nadirlaadich gtbiad Gelijk bekend, zal door Duitsche industrieelen te 's- Bosch een groote constructiefabriek worden opgericht. Door Duitsche heeren is te Mierlo bij Helmond de linnenfabriek der heeren Bogaers aangekocht en deze zal worden uitgebreid. Ten behoeve van het kantoorpersoneel alleen worden zestien heerenhuizen gebouwd. Belastingen en arbeiders bonen schijnen de Duitsche industri eelen te nopen hun geld en hun ar beid naar Nederland te verleggen. Os Joodsch* protestdag togen d« P'ogroms In Oost-Europa In alle bedehuizen van de Neder- landsch Israëlietische Hoofdsynagoge te Amsterdam, werd gistermiddag te kwart voor één aangevangen met den „Rouwdienst wegens de progroms in Oost-Europa". In alle synagogen werd dezelfde buitengewone dienst gehouden volgens de Orde, zooals deze door het Rabbinaat was Na de diensten in de Synagogen werd een meeting in het concert gebouw gehouden. Deze werd geopend door den opperrabbijn van het ressort Noord Holland, de heer A. P. Onder wijzer, waarna nog verschillende sprekers het woord voerden. Aan het einde der vergadering werd met algemeene stemmen een motie aan genomen, waarin de Nederlandsche joden hun verontwaardiging en af schuw uitspreken over de mishande ling en berooving waaraan de Joden in Polen blootstaan, en verklaard wordt, dat zij in het vredesverdrag een waarborg voor de religieuse en politieke vrijheden en de nationale rechten der Joden zien. Verder wordt in de motie de verwachting uitge sproken dat de Volkerenbond door strikte tenuitvoerlegging van de bepalingen van het Vredesverdrag de rechten der Joden zal handhaven en met alle ten dienste staande middelen aan de uitspattingen in Polen een einde zal maken. Na de meeting trokken de duizen- de Joden in een langen optocht door de stad. Een zwijgende rouwstoet. Deze rouwdemonstratie was indruk wekkend door de talryke deelneming en de voorbeeldelooze orde. BUITENLAND. BINNENLAND. Nederland an Be glü. Havas meldt uit Brussel Een aantal Belgische persoonlijk heden, uit het „afgestane Limbuig" afkomstig, hebben een adres tot den Koning gericht, waarin zij hem be- zwerm geen herziening vanjhet ver drag van 1839 te aanvaarden, welk niet den volstrekten terugkeer aan België van het afgestane „Limburg" inhoudt. Het „Comité de politique nationale" publiceert een manifest, waarin het de natie aanspoort de Belgische ge- volmachtigen te Parijs te steunen in hun aanspraken ten opzichte van de Schelde, het kanaal en de haven van Tomeuzen, de vrije beschikking over de wegen van Luik en Ant werpen naar den Rijn en een volks stemming in het „afgestane Lim burg". Ofl IX-krOORpMRS. Onze correspondent te Wieringen schrijft ons Tegen de in den laatsten tijd voor komende persberichten over inter views van den voormaligen kroon prins, ben ik gemachtigd U te ver klaren dat de kroonprins sedert Februari van dit jaar, toen de ver tegenwoordiger van de pers van een neutraal land den kroonprins op eene wandeling aangesproken heeft, noch een interview gegeven heeft, noch een journalist door den kroon prins is ontvangen. De kroonprins heeft in dien t\jd alléén de hier op Wieringen woon achtige vertegenwoordigers der Hol landsche pers by gelegenheid gespro ken en kort geleden den Amerikaan- Hit verdrag mat Oostenrijk. St. Germain, 27 Juli. Renner heeft verlenging verzocht van den termijn hem voor de overweging van het vredesverdrag gesteld. Hat verdrag mit Bulgarije. Parijs, 27 Ju-i. Volgens „1'Homme Libre" is het verdrag bijna gereed. Venizelos is herhaaldelijk geraad pleegd over de grensbepaling. De schadevergoeding zal de drie milliard overtreffen. Volgens het blad zal ook Amerika, hoewel niet in oorlog met Bulgarije, het verdrag onderteekenen, om te doen uitkomen, dat het samen gaat met de geallieerden. Di SJaatoiag-quaaatli. Londen, 28 Juli. De „Times" meldt uit New-York dat de quaestie van Sjantoeng gisteren weer een stap verder is gekomen. Er is n.1. officieus verklaard, dat president Wilson aan Japan heeft verzocht mededeeling te doen van de overeenkomsten en nota's die te dezer zake ter vredesconfe rentie zijn gewisseld en dat bij zou hebben te kennen gegeven zelf tot publicatie over te zullen gaan als Japan mocht weigeren. De president verlangt trouwens niets anders dan hetgeen Japan heeft beloofd toen de regeling ten aanzien van Sjantoeng te Parijs tot stand kwam. Oi onthullingen via Erzbargar. In verband met de rede van Erz- berger in de Duitsche Nat. Verga dering, schrijft Teodor Wolff in het „Berliner Tageblatt": „De verzoenings actie van den Paus",schrijft h(j „waar over thans Erzberger en Michaëlis zooveel zeggen, begon - wat no; niet gezegd is - met een bezoe c van den apostolischen nuntius in Berlijn. De nuntius Paccelli was hier in Juni 1917, sprak met den rijks kanselier von Bethmann Hollweg over de Duitsche oorlogsdoeleinden en de vredesmogelljkheden, en reisde ook naar het Groote Hoofdkwartier. Zijn Berlljnsche indrukken schijnen niet volkomen ongunstig geweest te zijn. Waren ze hopeloos slecht ge weest, dan hadden de Paus en den nuntius hun vredespogingen waar schijnlijk niet voortgezet. Het noodlot wilde, dat toen Erzberger behoorde tot dogenen, die met ruwe handen grepen in de teere draad, die zoo even gesponnen was, want bij nam op' het laatste oogenblik deel aan de manipulaties, die voerden tot het aftreden van den heer von Bethmann Hollweg. Toen op raad van den „kanseliers- vernietigden-Ludendorff de kroon prins parlementariërs die de heer von Maltzahn nauwkeurig slechts onder de tegenstanders van den heer von Bethmann Hollweg uitgezocht had bij zich riep en hun meening vroeg, verscheen ook Erzberger bij hen. Zoo hielp Erzberger, waarschijn lijk zonder juist dat te willen, den hier Michaëlis aan het baantje van rijkskanselier. Michaëlis was hem daarvoor, gelijk thans uit de ver klaring van dezen ex-kanselier blijkt, niet zeer dankbaar. Want toen de nuntius 30 Augustus zijn brief met het verbod tot bemiddeling met bet bijgevoegde telegram van de Engel sche regeering en met de vragen over België naar Berlijn zond, kwam de heer Michaëlis, naar hij verzekert, in de eerste plaats op het denkbeeld hoe moeten wij fandelen opdat d< indiscrete Erzberger, die met den nuntius of diens ambtenaren intiem is, van onze onderneming niets merkt? Ea Michaëlis en Kühlmann besloten, in plaats van den weg over Rome te kiezen, over Madrid te gaan. Nu ontstonden er opeens twee pogingen tot onderhandelen en dit veroorzaakte een zeker niet zeer doelmatige verwarring. De Engelsche regeering hoorde uit Madrid, dat Duitschland bereid was afstand te doen van de annexatie-plannen be treffende België, en tegelijkertijd las de Eogelsche gezant by het Vaticaan het antwoord van den heer Michaëlis aan den nuntius, dat iedere duidelijke verklaring vermeed en van den eersten tot den laatsten regel oneerlijk en achterdochtig klonk. Hoe kon de che regeering, zelfs indien tot den vrede bereid geweest was", de oorzaken van deze dubbelzinnige houding, die haar eigenaardig moest schijnen, doorgronden? Hoe kon zij vermoeden, dat dit alles slechts geschiedde ter wille van den nieuw sgierigen Erzberger En men bedenke Paus, die den nuntius naar Berlijn gezonden had en zich werkelijk moeite had gegeven, zag nu, dat meri hem met een nietszeggend en dubbelzinnig antwoord afscheepte, terwijl hij natuurlijk door zijn gezant in Madrid den inhoud van het daar van de Duitsche regeering ontvangen schrijven had vernomen Om het even of dit dubbelzinnig optreden door Michaëlis, door Kühl mann of door iemand anders was in elkaar gezet, het was een meester stuk van diplomatieke verwarrings kunst. Men moet er in elk geval aan toevoegen, dat de instructies, die naar Madrid gezonden werden, eveneens niet uitmuntten door bijzondere helderheid en dat de formule „een nauwe economische aansluiting van België aan Duitschland", waarover men het, naar de heer Michaëlis vertelt, in den Kroonraad eens ge worden was, niet alleen de door den heer Michrëlis aangenomen vredes- resolutie van den Ryksdag geheel omver wierp, maar ook ten gunste van de hongerende grootindustrie een achterdeurtje wfid openliet. Tot een openhartig, beslist ondubbel zinnig woord kwam het ®ok in correspondentie met Madrid niet. Een openhartig wooid echter was noodig, een onbeperkte verklaring, dat men van geheel België afzag, was de eenige mogelijkheid tot red ding in den reeds vertwijfelden toe stand". Paialavi ia Ribot o er da o ithulliig vaa Erzbirgar. De „Echo de Paris" bevat het ver slag van interviews met den gewezen minister-president Painlevé en Ribot, ond-minister van buitenlandsche za ken, die beiden einde 1917, het oogen blik waarop Erzberger beweert, dat Engeland in overleg met Frankrijk door bemiddeling van het Yatikaan de Duitsche regeering over hare vre desvoorwaarden en met name over België gepolst heeft, aan het bewind waren. De verklaring van Painlevé komt op het volgende neerIk weet niets van deze heele geschiedenis, die mij zonderling opgeschroefd voorkomt. Ribot verklaardeHet staat aan de Engelsche regeering om ophelde ring te geven. Wat ons betreft, kan ik zeggen, dat er niets aan de hand is geweest. Wfi hebben eenvoudig de ontvangst van de nota van den Heiligen Stoel door tusschenkomst van Engeland laten bevestigen, daar wij geen eigen gezant bij het Yatikaan hadden. De Paus had in Augustus 1917 een poging tot toenadering be proefd en ona oorstellen gedaan, die den grondslag zouden vormen voor stappen bij Duischland. Wij, d.w.z. Engeland en Frankrijk, besloten toen geen gevolg te geven aan de voor stellen van den Paus. Niettemin heeft Engeland, uit deferentie de ontvangst van de voorstellen in de hoffelijkste termen erkend. Voor zijn eigen persoon maakte de Engelsche gezant de opmerking, dat die voorstellen geen voldoende waarborgen voor België bevatten. Kardinaal Gasparri nam nota van dezo verklaringen, opdat Duitschland telegrafisch gevraagd kon worden, zich nauwkeurig te uiten over waarborgen, die het België wilde geven. Dat was het begin van een gedachtenwisseling, die men wilde voorbereiden, maar de Engelsche regeering maakte er dadelijk kort en bondig een einde aan. De Engelsche gezant is niet verder gegaan. Hij heeft opgemerkt, dat het eerste wat ge beuren moest, Was, dat men uit voerige waarborgen voor België moest hebben. Toen nu Duitschland door den Paus het mes op de keel gezet werd, wilde het niet antwoorden, omdat het op dat oogenblik geen waarborgen aan België wilde geven. Er is noch van de zijde der Engelsche regeering, noch van die van de Fran- sche regeering een mededeeling uit gegaan. De voorstelling van Erzberger is een verdraaiing van de waarheid. Duitsohland. 0« motrd opd.a Fraa.ghia aargaant. Foch heeft zijn eisch, dat Berlijn voor den moord op Mannheim een van een millioen mark zal betalen, gehandhaafd. Welke houding Duitschland nu aan zal nemen is volgens de „Deutsche Allgemeine Zeitung" nog niet bepaald. Men zal echter in geen geval het recht van Foch erkennen om een eisch als deze te stellen. Belgifi. D« soe'allstaa aa hit vredesrerdrag. Brussel, 28 Juli. De algemeene raad der Belgische arbeidersparty heeft besloten dat de socialistische Kamerleden en senatoren vóór het vredesverdrag zullen stemmen en hun stem zullen motiveeren met een gemeenschappelijke verklaring, welke op bepaalde, voor critiek vatbare punten, een voorbehoud zal bevatten. Da Balgisoha ataaakelaanarkt. Naar de „Etoile Beige" meldt, is de kolenprijs in België, die na den wapenstilstand iets gedaald was, la ter tegen de verwachting in weder gestegen. In vergelijking met den «ijs van voor den oorlog is de steen- cool gemiddeld ca. 225 duurder. Vóór den oorlog werden 23 tot 24 millioen ton geproduceerd, thans, over het jaar'berekend, ca. 18 millioen ton. In het eerste halfjaar van 1919 is het niet gelukt de geheele productie te verzenden, zoodat groote hoeveel heden door de mijnen opgestapeld moisten worden. Volgens overeen komst ontvangt Frankrijk 350.000 ton per maand, tegen denzelfden prijs als de Belgische staatsspoorweg. De uitvoer naar Holland en Zwitser land brengt daarentegen 15 meer op dan de binnenlandsche prijs. De cokesbestellingen blij ven groot, hoofd zakelijk uit het Groothertogdom Luxemburg en uit Oost-Frankrijk. Varunigda Staten. Da tocht door hat Panama-kanaal. De tocht van de oorlogsschepen door het Panama kanaal is niet zonder ongelukken afgeloopenImmers meldt een draadloos bericht uit New-York, dat door een ontploffing van den ketel van de „Melville" zes man gedood zijn. Korte b «richten, De Fransche verkiezingen tullen waarschijnlijk op 26 Oct. worden gehouden. President Poincaré wil na het verstrijken van zijn ambtstijd (17 Febr. '20) in het actieve politieke leven terugkeeren. De quaestie van de blokkade van Sovjet Rusland zal spoedig worden geregeld. De proclamatie van de Eutente aan het Hongaarsche volk heefteen slechte Fransche pers, die alleen heil ziet in een krachtige poging om Bela Kun omver te werpen. De Italiaansche spoorwegen en marine beschikken nog slechts over kolen voor twee weken. Luchtvaart. Luitenant ter zee Buning heeft 21 Juli twee en een half uur gevlogen boven Straat Soenda op oen hoogte van 2000 - 2900 meter. Uit Brussel wordt gemeld dat de Fransche vlieger luitenant Rogetom 3 uur in den namiddag te Soester- berg is opgestegen, te 4 uur landde te Evere, daarmede 180 K.M. in uur afleggende. Het plan was dat hy Dinsdagochtend zijn tocht naar Parijs zou voortzetten. De bekende Fransche aviateur Poulet oefent zich tegenwoordig ge regeld in het vliegen van lange af standen. Hij is n.1. van plan om deel te nemen aan den raid Parijs— Melbourne (20,000 K.M.), waarvoor hij waarschijnlijk in Augustus zal starten. SPORT. Voetbal. Haldar—Amitardamaoh Elftal. 1—1 Zondag speelde de nleuwi Helder- sche combinatie een oefenwedstrijd tegen een Amsterdamsch elftal. Het was jammer dat bet weer in dezen niet medewerkte, de stevige wind was zeer hinderlijk en deed den steeds uit het veld verhuizen. Toch waren er zoo nu en dan aardige momenten. Beide partijen gaven elkaar in kracht weinig toe, zoodat gelijk spel wel de juiste verhouding is. Rust bracht nog een blanco stand, maar toen de 2e helft 20 minuten oud was, slaagden de Amsterdammers erin te scoren, dank zij een onhan digheid van Tijssen, den dielverde- diger van „Helder", die den afwezigen Hagenaar onvoldoende verving. Al heel spoedig kwam reeds de gelijk maker, met een fraaien kopbal van Frits Selderbeek, uit een voorzet van Groote. Bij dezen stand bleef het en floot de scheidsrechter het einde. De Amsterdamsche ploeg bestond voornamelijk uit spelers van A.F.C. bij „Helder" ontbraken v. d. Wal en H. Selderbeek. Naar wij vernamen, heeft eerstgenoemde bedankt als lid, terwijl ook op Hagenaar niet meer gerekend kan worden, daar zooals het gerucht luidt hij doelverdediger zal worden van het eerste elftal van „Ajax". Een mooie onderscheiding voor dezen speler. In aanmerking genomen, de weers omstandigheden, viel de belangstel ling nog mee. Andere uitslagen. Sparta—van Speijk II 2—1. Concordia-Storm vogels 2-2. Concordia H—Victoria n 7-1. H.V.V. - Stormvogels II 2-0. Wieringen. Wieringen—Trekvogels 8 3. Naar verluidt, zal Gupffert toch van de partij zijn, gedurende de toer van het Ned. elftal naar Zweden en Noorwegen. De beslissingswedstrijden tus schen de drie 2e klasse-kampioenen (om 2 plaatsen in de le klasse), zul len niet, zooals eerst het voornemen was, op het A.F C.-terrein gespeeld worden, maar op dat van Ajax, daar eerstgenoemd terrein niet disponi bel is. CORRESPONDENTIE. De heer J. Groenendijk, Westgracht 50, roept in een ingezonden stuk onze redactie ter verantwoording, die den heer Kroonstuiver in de gelegenheid stelde zijn verdediging op den aanval des heeren Geelhoed, te publiceeren tegelij met dien aan val. En de schrijver meent daaraan eenigen commentaar te moeten ver binden en onze handelwijze te mogen laken. De Held. Crt. is dan, zegt de inzender niet het blad voor het uiten van persoonlijke gevoelens, waarvoor ten slotte een ingezonden stuk dient Inderdaad, de Held. Crt. dient niet voor de uiting van „persoonlijke gevoelens". Inzenders kunnen zake lijke onderwerpen ter sprake brengen, en, in het algemeen, zullen wi) die stukken nooit weigeren, te minder ze met den volledigen naam worden onderteekend. Maar do aan gevallen party, onverschillig of zij gelyk of ongelijk heeft, heeft dan ten volle recht zich te verantwoorden. Waar de beschuldigingen van den heer Geelhoed tegenover don heer Kroonstuiver juist of onjuist nog al kras waren, meenden wij dien heer dan ook de gelegenheid te moeten geven zich nog in hetzelfde nummer te verantwoorden. Dit is het recht, dat wfi ins ten allen tijde voorbehouden, en het gaat niet aan, om, zooals inzender doet, nu maar dadelijk te spreken van „betreurens waardig", en het te doen voorkomen alsof wfi, door het stuk ter lezing te geven aan den aangevallene, ons daarmee als onbetrouwbaar stem pelen Dat is een beschuldiging die wij niet kunnen accepteeren. Wegens plaatsgebrek moesten eenige ingezonden stukken tot het volgend nommer blijven liggen. SrOOMVAARTBERICHTEN Stoomvaartmaatschappij Nadarland. Riouw ihnlsreie vertrok 19 Jali van Poit S id 0'lebas ultiala va> trok 24 Juli van Poit 8iid R-.dja, van NewYurk naar Java, vertrok 24 Juli van D afban Bawaan aiii 7.26 Jnli v. New-Y ark te Ba'a via. Era ka ia a arrivee: da 18 Joll 3 u. 4'. nam van Java ta Umulden Lombok, thuiirpiea 28 Juli Dungenei*. Vocdal.th Jlar ,vaitr.21 Jnll v 8jbang Rotterdamioha Lloyd. S ndoro ultrala vaitrok 26 Juli van Lliaabon. E«wi thal»r.,vertr.26 Juli v Perlm. Sltoobondo, uitrol», paan. 24 Juli Dondiah-Hetid iCayloD) Dell arilv. 21 Jnll v R'dam le Batavia. Insollndearrlv 22 Jnll v R'dam t» Batavia. K-dlii, 24 Juli X na». E l g#p..C«rd ff i.B Ay.aa M lang vertr.l8Jull v N-.w Torkn. R'dam. Tsmbora, ultr, vartr 24 Juli v. 8 :as Willa. uttr ,airiv.37 JullteG avaiand Kon. Hall. Lloyd. Dairiandarrlraaide27Jall vanR aarlota k'dam. Gelila, tbular-, vaitr. 26 Juli V. Smtoa. Holl. Amerika lijn. Noo dam airiv. 27 Juli van N w-Yo k te R'dam MitadUk, van Rotterdam naar New Yotk.anlv. 24 Juli ta Barry S'oteidl|k arilv 24 Juli v. Baltimore ta N. Yoik Am'teldtJfc, van Rotterdam naai Nawport Newi, paai.28 Juli La voorm. Bevezler. BaukaladUk arilv 28v.Ju 1 v.R'damtaN York. PojldJJk vartrok24 Juli v. Havana vlaN.-O; nrar RolUidzm. Kon. Woat-lnd. Malldlsnil Pr In» Willam I anlvearde 22 Juli van W. India ie N.w Y-jik. S illa.van AmateidaMnaarDemerara.paMearie 22 Joll Lis id. Java-Paalflc Lijn. Soerakart* ve'trok 19 JullT S n Pianclaco n»nr Java vla Koba, Java Bengalen-IIJn. Ce-am arriveerde 21 Jnll van Ja 7a taS bang Sjabreaaniv 31 Jnll v. Oalcatta te Batavia MARKTBERICHTEN. Anna F.nlowna, 26 Joll l:oote aard ppalanf7 - a r 14 mlddUa. ort f 2 - a f 6.-, klial f 180 a f 2 80, pa-lan f1260 a t 18—doppara 18. -, aUboonen.enko'a wortelen 12a 16 -, tnlmoonan 1 8.40 a I 881. Alkmaar, 28 Juli 1919 VEE Aangevoerd11 koelan en oaaan 1460 a f 8 "0,16 vatte k»lve en f 80 n 1320. car poe d l.QO a f 2 20. 2L nucbteie kal varen f 8i a f 60 18 vatte acb >pen f 60 a f 80, 64 vatta vaikene, f l.— a t 3.20 pat pond Broek op L-agand(jk. 28 Juli. Aangevoerd 1862 atuka bloambool, 1280 E d roode kool, 4826 E9 w^rtaUn. 837880 KG 8 bo'.ach muisan. kok endaca acboolmatBiar* en graa'Jea tes-man 18.800 EG drlellneen 30 EG alaboonen. Bloemkool f *0 80 a 1 27 4', roode kool I 116 af 18.20 wjrtelen fl,80af2 20, S.botacba mulseu f 7 a 8.60 kok en dace f7--- a f 8 acboolmeeaters f 7. a f86.,drielingen f 8 60 a f 4 80. MIKINEBERICHTEN. OHcle.'-macblniat 2e kl 0. van Lallden ia ta Nleuwadlap getlaatat aan boord Hr Ue lnatruc- tleicblp Einingln Imma. Hjo'doffloi» maoh nlit 2a kl. J. A. J. van Horaen zal binnenkort dan zaedlenat met teasloen varlaten. Omclt;-macb'nlit 8e kl. G. A Vermeulen la ovargeplaatat van VlltBlng<n naar Amatard:m BU E B 1b mat Ingang van 4 A guatue aan dam ofllcUr-macbinlat der Sde klaa o O van Dilmmalan op zljo veizoik aarvol ontalag uit dan zaedlenat verleend. B* ofllclai michinlat dar la kl. K 0. W. E Han'ztcb Wjrd: 38 Jnll geplaatst ln deDlitclie der Marine te Willemsoord en bolant met du waarneming der functie van hoofdoOUier- maohlnlat ter vervanging van de» hoofdofflc er- machinist de 2e kl J A J. van Housen die met 1 Aug a i. w rdt ga te!d ter ba cbikkirg Sa bavolan oraiplaatelng van dan luitenant ter zee der le ki. J A V Sweck-r naar de 9:aadioose teligral: te Amsterd.m la ingetrok ken au bliJ't hl] gedetacheerd ta Terrcbo 1 og. terwijl da d»trcb»arlng op Ttxachalllng van uen luitenant tar zat dar la kl. C 0 F. Jager met de latea Aug. a.a wordt Ingetrokken. De ondervolgenda achapelingen wordoa uit dan zeedienst ontalaganOj 28 Juli matroos la kl. W Tb Zwalatra an matrooa 2a kl. J N Donker. Op 28 Juli: ksrpornalkoni.tabel J P. PhUipaan matrozan la kl. J P Tu«t an A Rüke, matroos Se kl. KD W van dar Bpek,. etokere le kl P van Akoa en H van dar 8ta»nhoren an matroos Se kl J. Roslca O; 29 Juli matroos la kl K M Her Op l Aug.korporetükoi stabel A. LaUdakkars. korpl timmerman A da Jong» matrozan la kl. J Schoe, P. J. Siurm C H. T .llensri an P. Vjlmar. «aatiooi le kl raztrva J. Wlerlz matroos 2e kl. J C Kobs. matroos 8a kl ED. A J. Britten, kjrtoraslt- machtnadiljvar la kl B A Nichticg en S Ooit, atokar le kl S de Haa«, pU er doorii. mariniers la kl J. A Subuchard H. Tarenal, H P. J. van WIng en marinier Se kl. H B|land en J. P ilern. Oy 2 Aug marinier le kl. J. de Ronde Op 11 Aug marinier Be kl B. Bpenjer. Op 22 Aug malfoor lekl J.Ploofl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2